KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje voor Helder9 Texel en Wieringen- No. 2888 PROCLAMATIE. DUIN AARDAPPELEN W. V. Bruinvis, EGON's VROUW. J. LAK, Zaterdag 20 October 1900. 28ste Jaargang. Bureau Zuidstraat 72. BureauSpoorstraat. Telefoonn". 59. KALENDER DER WEEK. OCTOBER, Wijnmaand, 31 dagon. Opkomst der Zon 6 n. 37 m. Onderg. 4 n, 52 m. Zondag 21 Maandag 22 Dinsdag 23 Nieuwo Maan. Woensdag 24 Donderdag 25 Vrijdag 26 Zaterdag 27 Een buitengewoon nummer van de Nederlandscbe Staatscourant van Woensdag 17 October 1900 bevat de volgende PROCLAMATIE van den 16den Oc tober 1900, betreffende de verloving van Hare Majesteit de Koningin. Wu, WIL HELMIN A, bij de gratie Gods, Koningin der Nederlanden, Prinses van Oranje-Nassad, enz., enz., enz. Aan Afijn Volk! Het is Mg eene behoefte, aan het Ne- derlandsche Volk, van welks levendige belangstelling in het geluk van Mij en Mgn Huis Ik zoo diep ben overtuigd, persoonlijk mededeeling te doen van Mijne verloving met Zjjne Hoogheid, Hertog HENDRIK VAN MECKLEMBURG- SCHWERIN. Moge deze gebeurtenis, onder Gods zegen, bevorderljjk zjjn aan het welzijn van Ons Land en van Zijne Bezittingen en Koloniën in Oost en West. Lasten en bevelen, dat deze Proclamatie in de «Staatscourant" en het «Staatsblad" opgenomen en ter plaatse, waar zulks gebruikelijk is, aangeplakt zal worden. Gedaan op het Loo, heden den 16den October 1900. WILHELMINA. Hertog Heinrich Wladimir Albrecht Ernst, geboren te Schwerin op 19 April 1876, is de jongste zoon uit het dorde huwelijk van den groothertog Friedrich Franz II zijne moeder is de groothertogin-weduwe Maria, geboren Prinses von Schwarzburg Rudolstadt. Door zijne grootmoeder, de moeder zijns vaders, Prinses Alexandrine van Pruisen, is de Hertog aan het Pruisische koningshuis verwant, en door eene andere Prinses Alexandrine van Pruisen, met wie de broeder zjjns vaders gehuwd was, is bjj vermaagschapt aan ons Vorstenhuis, want deze Prinses Alexandrine was eene dochter van onze Prinses Marianne (gehuwd geweest met Prins Albrecht van Pruisen). Het Mecklenburgsche Huis behoort tot de oudste Vorstenhuizen van Duitschland. Prins Hendrik is nog in den aanvang zjjner militaire loopbaanhij is luitenant van de jagers der Pruisische garde (te Potsdam in garnizoen), en wordt a la suite gevoerd van het regement fuseliers van Mecklenburg. Vil hel Buitenland. Op het oogenblik, waarop wij ditoverzicht samenstellen, meenen wh dat de heer Krüger zich gereed maakt, om met de Gelderland" de reis naar Europa te aanvaarden. Reeds vernemen wy, dat hjj met do officieren van dien oorlogsbodem heeft kennis gemaakt, en dat zjjn bagage aan boord ia overgebracht. Wanneer dit nummer onzer Courant in han den der lezers komt, ia de man zeker al op weg, om liet doel zjjner reis te bereiken. Hij houdt zich bij het aanvaarden van zyn tocht overtuigd, dat, na do wending, welke de oor log in Zuid-Afrika genomen heeft, zyn tegen woordigheid in Europa de zaak der Boeren veel nuttiger en dienstiger kan zyn, dan dat hy bleef in do nabjjheid van zyn geliefd Transvaal. Zjjne persoonljjko relatiën met leidende Staatslieden in verschillende landen, alsmede de betrekkingen, die tusschen zyn land en eenige Europecsche Staten bestaan hebben, moeten hom hebben doen inzieD, dat hy zelf meer kans zon hebben dan de Boeren-dcputatie, om den invloed van een Europeesche mogendheid te leiden ten gunste van de onafhankelijkheid der beide Republie ken. In den loop van November wordt de heer Krilger dus in Europa verwacht. Wéar hy zal landen, is ons op hot oogenblik nog niet bekend, maar zeker is het wel, dat, waar hy buiten Engeland voet aan wal zal zetten, hy door de bevolking met enthousiasme zal wor den begroet. En wellicht rekent de Trans- vaalscho president ook wel wat op den indruk, dien de openbare meening, door zjjne tegen woordigheid nog sympathieker gestemd voor de Boeren op de respectieve regeeringen kan uitoefenen. In verband met de aanstaande komst van den beroemden man, stelt men zich in België reeds voor, om, mocht hy daarheen komen, hem te Antwerpen waardig te ont vangen, en te Brussel, in welks nabijheid men een kasteel te zyner beschikking wil stellen, drukt men den wensch uit, dat een van de straten dier stad naar den heer Krüger zal worden genoemd. Ook de Engelsche bladen bevatten mede- deelingen omtrent het ophanden vertrek van den heer Krüger uit Delagoabaai. Volgens een dier bladen, zal de Gelderland', met het oog op den passagier, die met dit schip naar Europa zal worden overgebracht, versierd zyn, en zal de oude President met militaire eerbewyzen aan boord van dien bodem wor den ontvangen. De Portugeesche gouverneur- generaal te Loren«;o Marquez zal dus meont de berichtgever den vertrekkende uitgeleide doen, juist niet als eerbewijs, maar om een onderzoek in te stellen naar do bagage van den reiziger, ten einde te weten te ko men of hij plan heeft, om goud of staats papieren mede te nemen, 't Is echter wel zeer twijfelachtig, of dit vertelsel waarheid bevat. Immers zou hot veelmeer voor de hand liggen, om zulk een onderzoek, wanneer het moest geschieden althans, aan don wal, op Portugeesch grondgebied te doen plaats hebben, en niet op een oorlogsschip van eene der meest bevriende natiën, 't Zou zelfs zeer waarschynlyk zijn, dat de commandant van de .Gelderland" zulk een onderzoek in geen geval duldde. Door de bedoelde Engolsche courant werd verder nog medegedeeld, dat door een Amerikaansch schip een belangrijke som gelds 18 millioen gulden aan goud aan Ivruger tocbehooronde, aan boord is genomen, en dat ook dit vaartuig nauwkeurig zal worden onderzocht. Thans zyn de Parlemonts-verkïezingen in Engeland afgeloopen. De regeering heeft overwonnen, en de groote zorg is nu achter den rug. Lord Roberts, die, om in 't belang van zyn vriend Chamborlain werkzaam te zyn, tydens do verkiezingen herhaaldelijk deed uitstrooien, dat do oorlog in Zuid-Afrika precies is geëindigd, en dat hij de opper bevelhebber der troepen dus niets beters te doen had, dan om naar Engeland terug te keeren, zal nu nog eenige maanden op zyn post blyven. Hij heeft ten minste aan het Gemeentebe stuur van Liverpool, 't welk hem tot eere burger der stad beeft geproclameerd, doen weten, dat men hem niet eorder dan op zyn vroegst in Januari a.s. kan verwachten. Dat is heel anders dan aanvankelijk werd ver meld, toen men verzekerde, dat de opperbe velhebber zijne terugkomst in den loop van September jl. had bepaald. Later werd Oc tober en toen weer November genoemden nu blijkt het, dat er nóg een paar maan den zullen by komen. Zoo een uitstel strekt waarlijk niet, om het geloof te versterken aan de verzekering van Roberts, dat behalve het ontmoeten en uiteeojagon van verspreide benden, de oorlog voorbjj is. Zyne oorlogs berichten, meerendeels zeer onjnist, zyn blijk baar bestemd geweest, om invloed op de Par- lements-verkiezingen uit te oefenen. Ook gene raal Bul'.er, wiens vertrek uit Z.-Afrika mede was afgekondigd, zal voorloopig in bet land, waar thans de vrede is wedergekeerd," blyven. Men kan hem nog niet missen, wunt die lastige Boeren houden nog maar altjjd niet op, de EDgelsche troepen heel erg te veront rusten. In China is men voortdurend bezig mot te onderhandelen over den vrede. Men vor dert echter maar heel weinig of niet, en nu zich graaf Waldersoe dc opporbevelhebber heeft uitgelaten, dat men, tengevolge van 't klimaat, do krijgsverrichtingen zal opschor ten, lykt het wel, of er bij de oplossing der hangende quaestio hcelemaal geen haast wordt gemaakt. KIEUflNTlJIHlGEV HELDER, 19 October 1900. Met buitengewone belangstelling neemt ieder kennis van de treurige gebeur tenissen, die het laatste jaar in Zuid-Afrika voorvallen en van alles wat betrekking heeft op onze stamverwanten daar te lande. Het is daarom, dat wjj onze lezers verwijzen naar achterstaande ad vertentie, waarbij tegen heden een Transvaalavond is aangekondigd. Als spreker zal alsdan optreden de heer E. de Bruin, die in Zuid-Afrika gewoond en deelgenomen heeft aan den oorlog, en dus van nabij met de toestanden aldaar bekend is, zoodat hg hoogstwaarschijnlijk vele bijzonderheden over land en volk, alsmede over den onrechtvaardigen oorlog zal mededeelen. Jl. Dinsdaga vond gaf het Nederlandsch Tooneelgezelschap, onder directie van den heer Charles de la Mar, in «Tivoli" voor een stampvolle zaal een voorstelling. Op gevoerd werd het kluchtspel Het leven te Amsterdam", een stuk, waarin een aantal koddige tooneelen voorkomen, die telkens aanleiding tot lachen geven. Het werd ook vrij goed gespeeld. Vooral de heer Napoleon de la Mar vervulde de rol van barbier aanspreker en schutter op grappige wijze en zijn humoristische zetten en aardige coupletten deden het publiek schateren van lachen. Maar niet alleen Napoleon de la Mar, ook de dames Tartaud en Math. Kiehl in de rollen van Carolientje en Betje waren goed op haar plaats en brachten veel bjj tot het vermeerderen der vroolgkheid. De heer Delmonte als Leonard en de heer Franken als Paperlot verdienen mede een woord van lof. Het stuk is goed geslaagd en heeft hun, die nog al van een beetje pret houden, een aangenamen avond bezorgd. Briefwisseling met Z.-Afrika. Consul Pott te Loren$o Marqués schrijft in een brief aan den voorzitter van het hoofdcomité van het Roode Kruis, dat het wenschelijk blijft brieven voor de leden van de Nederlandsche ambulances aan hem te big ven zenden. De sigarenpuntjes voor de P. H.-stichting. Men herinnert zich, dat onlangs de heer G. E. A. van Hall, directeur der Prins Hendrik-Stichting, zich wendde tot het Nederlandsch publiek met de uitnoodiging om voortaan alles, wat men wenschte af te zonderen voor de verschaffing van rook- materieel aan de verpleegden der Prins Hendrik-Stichting direct aan hem te zen den. Hij deed het voorkomen, alsof de heer W. H. van Zanten Jr., te Leiderdorp, die deze zaak oorspronkelijk op touw heeft gezet en, met opoffering van moeite, geld en tijd, met veel succes haar zóó wist te ontwikkelen, dat de ouden geregeld van rook- materieel kannen voorzien worden, door op voldoende wjjze verantwoording te doen van zgn beheer in deze, niet langer het vertrouwen van het publiek verdiende. De heer S. Kutscii Lojenga, predikant te Leiden, heeft den handschoen voor den heer Van Zanten opgenomen. In een uitvoerig schrijven, vergezeld van een door den accountant E. van Dien goedgekeurde rekening van den heer v. Z., verklaart nu genoemde predikant en bewijst hij uit correspondentie tusschen den hr. Van Hall en den hr. v. Zanten, dat 't recht ten volle aan de zijde van laatstgenoemde is en de hr. Van Hall een volkomen ongemotiveer- den aanval op den heer v. Z heeft gedaan. Een milicien van het 1ste reg. inf., te Assen in garnizoen, maakte zich inder tijd, door zijn vertrek naar Transvaal, schul dig aan desertie, en werd daarom als deserteur afgevoerd. Onlangs hier te lande teruggekeerd, meldde hij zich onmiddellijk vrijwillig aan, waarom hij, onder verzach tende omstandigheden, door den krijgsraad te Leeuwarden is veroordeeld tot een ge vangenisstraf van 14 dagen. Na terugkeer uit de gevangenis wordt hg opnieuw in dienst gesteld. Brandende lamp uit het raam geworpen. Zaterdagavond werd door een meisje op de eerste verdieping van pand 115 in de Wagenaarstraat te Amsterdam een lamp aangestoken. De lamp geraakte in brand en het meisje had de tegenwoordigheid van geest het brandende voorwerp uit het raam te werpen. Juist ging echter een juffrouw voorbjj, zjj kreeg de brandende lamp op het hoofd en in een oogenblik stond haar kapsel in lichte laaie. Een werkman, die het gezien had, trok onmiddelljjk zijn kiel uit en wierp die over het hoofd van de juffrouw, waardoor de vlam gedoofd werd. De juffrouw was zooals men begrijpen kan hevig ontsteld, doch, wat erger was, haar geheele haartooi was in vlammen op- DE BOEREN. 'k Wil niet, in overmoed, het Britsche volk beleedigen Als voelde ik geen ontzag voor Eng'land's Koningin, O neen, ik wil alleen het heilig recht verdedigen Van volken, ons verwant, vol kloeken vrijheidszin. Ik slaak een droeve klacht, ik doe een noodkreet hooren. Het hart krimpt mij ineen van toorn en medely Ik denk aan 't smart'ljjk lot, aan 't Boerenvolk beschoren, Helaas, hot juicht niet meer Dat vrye volk zyn wij." Men riep n op ten strjjd, soldaten van Victoria I Uw bloedig rooverswerk hebt gjj barbaarsch volbracht, Dc zego was aan n maar 't was voor u geen gloria De heldendrom bezweek voor tienmaal sterker macht. Do Jingo's van uw land, zjj roemen luid uw daden Maar Eng*Iand staat alleen geen ander volk juicht mee, Gy wordt, integendeel, met 's werelds vloek beladen Terwyl gy feesten viert, klinkt elders ach on wee.' De Boeren moeten thans een lijdensbeker ledigen Brittanje nam hun land, maar hun karakter niet! O neen, het Engelsch jak zal nimmer hen bevredigen. Eenmaal botrourt do Brit het onrecht, thans geschied. Gy, Boeren, weest gerust nog zjjt gij niet verloren Een volk vol vrijheidszin verdraagt geen dwinglandy. Een beet're dageraad zal eenmaal voor u gloren Dan klinkt opnieuw uw lied Dat vrye volk zyn wjj!« Willem Koning. De Oorlog in Zuid-Afrika. LONDEN, 16 October. Roberts seint uit Pretoria, gisteren French is met de eerste en vierde bri gade cavalerie uit Machadodorp op weg gegaan naar Heidelberg, om die streek, waar wg tot dusver niet waren geweest, te zuiveren van vijanden. Kolonel Mahon raakte slaags met den vjjand op den 13en. De afloop van bet gevecht was gunstig, maar de verliezen waren ernstigdrie officieren en acht man gesneuveld, drie officieren en vijf-en-twintig man gewond. French bezette gisteren Carolina De ka- rabiniers maakten op den marsch een konvooi van de Boeren buit. Lyttelton vervolgt zgn marsch van Lij denburg naar Middelburg. Rundie meldt dat den 11 en een konvooi is aangevallen dat op weg was van Stan- derton. naar Vrede. De vgand werd afge slagen. Settle heeft Bloemhof, tusschen Kim- berley en Mafeking bezet en vijftig Boe ren gevangengenomen. KROONSTAD, 15 October. De leger macht onder bevel van kolonel Legallais is gisteren hier aangekomen, na de dis tricten Heilbron, Reitz en Frankfort be zocht te hebben, Zjj was dikwjjls in ge vecht met kleine troepen Boereneen kapitein en 9 man van de bereden infan terie zgn gevangen genomen. De verkenners hebben 1400 Boeren in het district Kroon stad opgespoord. LONDEN, 16 October. 'De «Daily Mail" verneemt uit Louren^o Marqeus dat Don derdag, als Kruger zich op de «Gelderland' inscheept het schip versierd zal zgn en hem met militaire eerbewjjzen zal ontvan gen. De nieuwe Portugeesche gouverneur- generaal Cargao heeft den wensch te ken nen gegeven om Kruger uitgeleide te doen naar het aanleghoofd en persoonlijk zgn reisgoed te onderzoeken, opdat er later geen onwaarheden worden beweert omtrent het smokkelen van goud en archieven. Gisterochtend is de Amerikaansclie bark «Litchfield", die in den storm vau den voor- afgaanden nacht van zgn ankerplaats was losgeraakt en aan het strand was gedreven, onderzocht om te zien of zij ook goud aan boord had. De uitslag van het onder zoek is nog onbekend. De bark zou gis teren uitzeilen. Zjj lag onder verdenking anderhalf millioen pond sterling goud van Kruger aan boord te hebben. LORENQO MARQUEZ, 17 Oct. Kruger's vertrek is uitgesteld tot Zaterdag. Hjj gaat over Djibouti naar Marseille. Den 15den October werd uit Philippolis in den Vrijstaat geseind Men verwacht elk oogenblik een aanval op de stad, want men heeft in de drie laatste nachten patrouilles van de Boeren gezien bjj Springfontein, in dit district. Twee man van de politie-troepen zjjn dood geschoten en een derde is gewond en ge vangen gemaakt. De magistraat heeft krachtige maatregelen genomen voor de verdediging van de stad. Er zgn verster kingen en aarden schansen gemaakt. De inwoners hebben een burgerwacht gevormd en in de drie laatste nachten de hoogten bezet gehouden. LONDEN, 17 Oct. Lord Roberts seint uit Pretoria van 16 dezerGeneraal Kelly-Kenny meldt, dat luitenant Malcoln met een klein detachement der politie uit Wepener de Boeren in de nabijheid aan viel. Zeven Boeren werden gedood en 2 gevangen genomen. De Engelschen leden geen verliezen. Kapitein Pine Caffin ontmoette de Boeren den 14 Oct. in de nabijheid van Venters- bnrgroad-station en was bezig hen uiteen te drjjven, toen hjj bericht kreeg, dat een ander klompje zjjn terugtochtsljjn bedreigde. Tjjdens zgn terugtocht, waarbjj hjj erg in het nauw werd gebracht, sneuvelden een Engelsch luitenant en twee man, en werden er vier gewond. Generaal Burton meldt uit Welverdiend dat kleine afdeelingen Boeren in de nabij heid zooveel kwaad doen als zij maar kun nen. Hg had den 14 October een ont moeting met een troepje, waarvan hg er verschillende Boeren doodde, en een groote hoeveelheid ammunitie buit maakte. Theunis Botha, de broeder van den com mandant-generaal, heeft zich bjj Volksrust overgegeven. ADVERTENTIËN. ONTVANGEN PUIKE 2 gulden per half mud. Monsters 30 cent de 5 kep. S. VAN AMESFOORT - Biersteeg. Ondergeteekende bericht hiermede, dat zjj met Nov. a. 8. weder een cursus zal openen tot het Knippen van Dames- en Éinderkleeding, volgens bet systeem der Europ. Mode- Academie. Conditiën zeer billjjk. Aanbevelend Ylej. Is. WILLEMSE. Ie Vroonstraat 55. Gedipl. Leerarease. MAISON BËBÉ. WESTSTRAAT 38. Bericht de ontvangst van een zeer uitgebreide en fraaie collectie li imleryoederen, voor ait seizoen. Specialiteit in Jjuiermanden, compleet, prima kwaliteitvan af f 12.ÓO. Concurreerende prijzen. Aanbevelend, C. W. TIELR00IJ. wwwwwww* HaKazijn „HE HAZAH", HOOFDGRACHT K 56. PBÜILLETON. -«€**>- 25) Margaretha scheen niet in hot minst ver wonderd. Zjj wierp alleen een blik op de lange rjjen vensters en zeide barsch .Mevrouwde gravin zit om dezen tjjd gewoonljjk aan het schaakspel, de ambtsraad uit het vorsteljjk lustslot is er dan ook, en zjj laat zich dan niet gaarne storen.' Geen schjjnsel van een kaars in de donkore ontvangkamers, ook niet op do trappen of in eenig ander verrek, dat gastvrjj binnen noo- digde, veeleer scheen het als moest Lindis bjj stikdonkoren nacht, door niemand gezien, haar intocht doen. Gravin Stophanie nam niet de minste notitie van de komst der ge hate schoondochter. .Geen bevriende hand in de nabjjheid,' dacht de jonge vrouw suiar- teljjk bewogen. Maar bezit zjj eigenlijk ook wel oen be vriende ziel op de geheele wereld Wellicht zou zy gravin Elisabeth's sporen vinden. Een inwendige stem juichte in haar, zjj zou haar aandenken redden, het van de smet bovrjjden, die op haar beeld gevallen was. Al haar gedachten leefden bjj de doode oud-tante, geen enkele daarvan behoorde den echtgenoot, wiens bakermat zjj thans voor de eerste maal betrad. Margaretha geleidde de jonge vrouw naar hare vertrekken, die Dietrich haar aauwees. Het is de meest afgolegen vleugel, die ver in het park uitsteekt, maar ook do stilste, de ongelukkige vrouw Jutta bewoondo hem indertijd. Zult ge bevreesd zjjn vroog Margaretha. Niet voor de dooden, eerder voor de leven den,* antwoordde Lindis droevig. Het slot Hallwey lag imposant to midden van het donkore loover van het park; reus achtige eikenboomen, met kiezel bestrooido wogen liepen mjjlen vor, een onvergeljjkelijke stilte heersebte in het donkere park, slechts op eenigon afstand vernam men het ruischen van een waterval, die liefelijk plassend hot oor van den wandelaar aandeed. De vleugel van het kasteel, in wiens uiterste torenhoeken Lindis' kamors lagen, behoorde tot een ander godeelte van het kasteel, dat van lieverlede ook door Jutta en graaf Nicolaus van nionwe bijgebouwen voorzien was. Eenige dagen reeds vertoefde Lindis op het slot. Het droevig regenachtig weer, do nat- koude herfstwind waren oorzaak geweest, dat zjj nog geen enkel uitstapje had gemaakt, maar eindelijk had do hemel zich opgeklaard, en boven do bergtoppen van gene zjjde van 't park schittorde de zon in den heerljjksten glans. In de lanen vaD hot park was het aller prachtigst, wel vielen hier en daar een me nigte gele bladeren neer, over welke LiudiB' voet licht heenschreed, doch de groene loover- tooi was nog niet gednnd en wierp even donkere schaduwen af als in hot midden van den zomer. Een uur reeds had de jonge vrouw op de breede hoofdpaden gewandeld, waarop eenmaal gravin Elisabeth de prachtige en beroemde slcepartjjen organiseerde, en aan deze dacht Lindis bjj hot langzame, verkwik kende voortwandelon in de krachtig frissche horf'stlucht. Haar geestelijk oog zag do kleur- rjjke taferuvlen, de opgetooide daines, de schitterende cavaliers van den toenmaligen tjjd, zjj vormoende het rinkelen der schellen, het stampen der vorige rossen te hooren, doch plotseling werd zjj uit hare voorspiege lingen opgeschrikt. De hoofdweg liep ten einde en kwam uit op een kruispad, waarop een rustbank stond van witte berken stammen on daarop zat een jonge man met een sterk door do zon ge bruind gelaat, hjj had eon aanteckenbook in do hand en schreef daarin mot vluchtige trokken. Zoodra hy haar bemerkte, stond hjj op en nam eerbiedig den hoed af. Een glimlach van herkenning liep over Lindis bruinachtig gezichtje. Mevrouw do gravin mjjn naam is Gutt- heim. De jonge land bouwer maakte een diepe buiging. Ach, ik herkende u terstond, ja, ter stond,* verzekerde zjj glimlachend. «Woont gjj hier?" In de onmiddellijke nabjjheid. Indien me vrouw de gravin wat naderbjj wilt tredon, kunt ge de pachthoeve aan dun rijweg zien liggen. Ik ben dc pachter." .En wat ligt de pachthoeve daar roman tisch schoon. En van het park maakt ge eveneens gebruik, nietwaar?" ,Maar zelden, ofschoon ons het verlof daar toe bjj het pachtcootract gegeven is.* Gutlheim aarzelde, hjj wilde niet zeggen, dat gravin Stephanie niet gaarne vreemden in het park zag. .Ik wilde juist nuar het slot gaan, om met mevrouw de gravin om trent het een en ander ruggespraak nemen, zjj is toch te huis?* vlk denk het wel, ik heb haar nog maar eons gezien.* Lindis verkeerde in verlegen heid, zjj kon toch immers niet zeggen, dat de dames van het slot zich niets aan haar gelegen lieten liggen. Gravin Hallwey had zjj in de verte voorbjj zien gaan, Eugonie von Bietinghofif daarentegen was onzichtbaar gebleven. Gultheim begreep haar echter ook zonder woorden. .Dan zjjt gjj, genadige gravin, zeker ook nog onbekend met het park en zjjn schoonste plekjes?' Lindis knikte. «Een vriendelijk verzoek, mjjnheer Guttheim, ik ga hior door voor juffrouw Werner. Wilt ge me voortaan dus zoo noemen Nadere verklaringen kan ik u echter niet geven.' •Zooals ge beveelt,* antwoordde hjj be- vuugeu. Onmiddolljjk daarop ging hjj voort Wanneer ge me veroorloven wilt, om u te geleiden, zullen wjj langs het meer gaan, daar zjjn do schoonste parjjen.' •Zeer gaarne.* Lindis bleef aan zjjne zjjde en luisterde gewillig naar zjjne verklaringen. •Eu ziet nu eens hier, juffrouw Werner, daar glinstert de zilveren waterspiegel tus schen de groene o.vers uit, is dat niet aller prachtigst Wonderschoon. Doch wat een zonderlinge toreu daar midden in het meer?" Dat is de watertoren, zooals hjj gewoon ljjk genoemd wordt, in werkelijkheid is hét du begraafplaats van gravin Jutta, de geliefde echtgonoole van Jobst Hallwey, die een kolossaal vermogen verzameld had. Ach, wat worden er wonderljjko geschiedonisscn van deze vrouw verhaald. Deze toren liet zjj bouwen om er hot ljjk van haar eenig kind in te bewaren. In do boot, die zjj voorlrof- feljjk wist te hanteeren, voer zjj er meer malen heen en bezocht dan do overblijfselen van den kleinen Jobst. Later bepaalde zjj, dat men na haar dood haar ljjk daar eveneens bjjzetten zou, aan welken wensch dan ook door graal Jobst vol daan werd. Bjj de begrafenis bleek nu, dat de kist van don kleinen Jobst gohool gevold was met edelgesteente, voor welke vrouwe Jntta steeds eon bjjzondere voorliefde aan den dag had gelegd. Op die wjjzo kwam de vondst aan het daglicht en strekte het latere geslacht tot sieraad. De Hallwey-diamanten zyn wjjd en zjjd beroemd. En nu,* Gnttheim haalde de schouders op, ,moet gravin Elisa beth zo medegenomen en verkwist hebben. Wie kent on weet alle voorvallen, dio hier destjjds zjjn afgespeeld Zooveel staat vast, dat de diamanten sinds dien tjjd spoorloos zjjn verdwenen. Maar zie eens. Aan den tegenovergelegen oever stappen mevrouw de prinses Adele on baron Schlichtiug in den gondel, en daar komt freule voa Bielinghoff reeds aanroeicn, zjj maken bjj dit overheerlijk weder een watertochtje. Het zonlicht deed gouden stralen fonkelen uit de roodachtig blonde haren van de prinses en wierp ze over het meer heen. .Adele, prinses Adele, wio is zjj?» vroeg Lindis haastig. .Een geboren van Rendowitz. Ilaar vader was regeeringspresident,' verklaarde Gutt heim. En zjj is met een ander gehuwd?' ging zjj met verbazing vervuld voort. „Met een ander? Zjj is de weduwe van den prins von Eberstcin, die haar om hare schoonheid heeft genomen. Hjj was veel ouder dan zjj. Dat luslkasteeltjo daar ginds met de omliggende landerjjon is haar weduwgoed. Lang is zjj niet gehuwd geweest, hoogstem zes maanden.' Dadeljjk na het vertrek van graaf Leo?' (Wordt vervolgd.) Damborden, Schaak- en Trik- trakborden, Speelkaarten, H oinbredoozen, VV histboekjes, YVhistleitjes, Dominosteenen, Gezelschapsspelen. Gebakschotels, Chocolade-, Wijn—, en Punch- ketels. Wijn-, Cog-nag-, Likeur en Waterkaraffen, Ëlixerkarafjes. Limonade-, Bier-, Wijn-, Advocaat- en Waterkannen. Punchbowls. Flesschenbakies, K eikenbakjes, Kelkenblaaqjes, Theebladen, enz. jé contant 3 procent korting. „DE MAGNEET". Beste en speciaal adres voor de zeer gunstig bekende Echte Tyroler Glacé HANDSCHOENEN, a f 0.87'/it fl.10 en f 1.40. Prina gegarandeerde qualiidt H. 8PBUIT. Bij ondergeteekende is steeds verkrijgbaar Ie kwaliteit PAARDENVLEESCH, hetwelk steeds voor en na het slachten door Rjjksveeartsen gekeurd wordt. Prjjzen zjjn als volgt: Biefstuk 35 Rookvleesch 45 Rollade 22 Boterhamworst 35 Lapjes en Gehakt 20 Metworst 30 en Rookworst 22 cent. Alles per 5 ons. Aanbevelend, Uw. dnr. K. SLIKKER. Schilder Glazenmaker enKamerbehanger, Spoor gr ac ht 31. Blijft zich voortdurend aanbevelen voor alle voorkomende Schilderwerken. Goedkoopste, adres voor het schilderen van Reclamesest Uithangborden, Kachelscher- men, Vlaten en Beunen

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1900 | | pagina 1