KLEINE COURANT Opruiming 't Vliegend Blaadje BnvatersH 16 ^Geopend/# ÏFfiaflMïS Nieuwe Winkel. voor Helder9 Texel en Wieringen. No 2889, EGON's VROUW. B. B. BORGART ■V inter-Artikelen, een groote partij PORSELEIN-, - - - - - GLAS- en - - - - - AARDEWERK P. J. WIGBOUT, E. m. SMIT. WOONHUIZEN Woensdag 24 October 1900. 28ste Jaargang. Bureau Zuidstraat 72. BureauSpoorstraat. Telefoonn". 59. Aan onze Lezers l TXT" ij wekken onze lezers op om, zoo zjj nog niet mochten hebben ingeteekend op het GEÏLLUSTREERD ZONDAGS BLAD, hetwelk wjj bjj onze Courant verkrijgbaar stellen, alsnog hun verlangen daartoe aan ons kenbaar te maken. Wfl wgzen op de toenemende fraaiheid van deze Illustratie, die een waar sieraad op de huistafel en een schat van lectuur bevat, ook op het gebied van den gezonden humor. Geregeld wordt daarin opgenomen een rgk geïllustreerde roman, welke uitermate boeiend is en den lezer hoogst aangenaam bezig houdt. Aan het einde van den jaargang vormt deze Illustratie een PRACHTWERK van 416 h 520 groot folio pagina's, met een schat van fraaie Gravures, Interessante boeiende Verhalen, Prijsraadsels, Puzzles, enz. Men weet dat dezelve als Nederl. Illu stratie in omslag f5.per jaar kost. Doch de abonnee en vaste lezers van onze Courant aan de Depot», leveren wij dezelve tot den spotprijs van 37* cent per kwartaal, of franco per post 45 cents. Voorwaar voor onze lezers een premie van niet geringe beteekenis. De inschrijvers wordt het geregeld elke week, bij de courant bezorgd. Bggaand inteekenbiljet gelieve men ten allerspoedigste ingevuld, toe te zenden DE UITGEVERS. Uit het Buitenland. De gebeurtenis op staatkundig gebied, die gedurende de laatstverloopen dagen 't meest van zich heeft doen spreken, is de aftreding van den grijzen staatsman, Prins Hohenlohe, als Rijkskanselier van Duitschland, en zijne vervanging door graaf Voo Biilow, die totnog toe Minister van Buitenlandsche Zaken was. Deze vervanging, ofschoon zeer gerechtvaar digd door den hoogen leeftijd van den aftre dende, wordt evenwel in verband gebracht met de staatkunde, en vooral met het optreden van Duitschland in de Chineeschg quaestie. Zelfs de Duitsche dagbladen vragen naar op heldering, naar meer licht. Zij stellen do vraag, of de staatkunde, in den l iatstcn tjjd door de Regeering gevolgd, wel do goetkeuring van den ouden Rijkskanselier wegdroeg. Heeft Prins Hohenlohe de gevolgde politiek goed gekeurd, dan vindt men bet vreemd, dat hjj de op hem rustende verantwoordelijkheid gaat ontloopen, en dat hij niet zelf optreedt, om in den Rijksdag de uitgevoerde regeeringsdadon te verdedigen. Ieder verwachtte, dat dit in- dordaad geschieden zou. Nu wordt hot denk beeld uitgesproken, dat door den Prins de ton aanzien van China gevolgde politiek niet werd goedgekeurd, en dat hg daarom aftreedt, vóór nog de Rijksdag bijeenkomt. En dan verwon dert men zich, dat de grjjze staatsman niet nog eerder van zijne afkeuring in deze heeft doen blijken, 't Is voor velen een zeer merk baar teeken, dat de staatkunde tegenover China een voorname aanleiding is geweest tot de bewuste vervanging, omdat tot opvolger van den hoogbejaarden Rijkskanselier juist de Minister van Buitenlandsche Zaken is gekozen, de man, die in de lastige verwikkelingön met China een gewichtige rol heeft gespeeld. De keuze van een anderen vervanger zou den indruk gegeven hebben, dat er eene wjjziging in de staatkunde van het Duitsche Rjjk had plaats gegrepen, en onder de omstandigheden, waarin de Chineesche quaestie thans verkeert, had dit van grooten invloed kunnen zjjn. Op dit oogenblik toont de Keizer zjjn voornemen, om op den ingeslagen weg te willen voortgaan door de benoeming van den doortastenden Minister van Buitenlandsche Zaken tot de hoogste en meest invloedrijke betrekking op staatkundig gebied. De onderhandelingen in zake de Chineesche verwikkelingen vorderen waarlijk niet met reuzenschreden, 't Gaat uiterst langzaam naar zgn werk. De Russische onderhandelaar, die zich uit Peking had verwijderd, heeft nu uit St. Petersburg de verzekering ontvangen, dat zjjne tegenwoordigheid in do Chineesche hoofdstad gewenscht is. Weldra kan dus het geheele diplomatieke korps aldaar bjjeen zijn, en misschien worden dan de zaken met be kwamen spoed tot oplossing gebracht, 'tls nu nog eene quaestie, of de bestraffing dor schuldigen aan do tegen de vreemdelingen geploegde gruwelen aan de vredeB-onderhan- delingen moet voorafgaan, of dat zy onmid dellijk op het slagen dier onderhandelingen zal moeten volgen. De Duitsche Regeering zoo wordt verzekerd die aanvankelijk de bestraffing als eerste nummer op het te volgen programma wenschte te stellen, zou nu niet ongeneigd zjjn, daarmede te wachten, doch met de onafwijsbare voorwaarde, dat de contróle over de terechtstelling zal worden opgedragen aan den opperbevelhebber den Duitschen generaal graaf VValdersee. De Duitsche Regeering moet ook hare ingenomen heid hebben betuigd met het voorstel, nu on langs door Rusland te berde gebracht, om do door China te betalen schadeloosstelling te doen bepalen en vaststellen door het Hof van Arbitrage te 's-Gravenhage. Opmerkelijk is het, dat, tegenover hl deze blijken van steeds meerdere overeenstemming tusschen do ver schillende regeeringen, de mededeeling wordt gesteld, dat de Regeering der Vereenigde Staten van Noord-Amerika den toestand in China met groot wantrouwen beschouwt, voor al roet het oog op de invloedrijke staatkunde van Rusland. Onderscheidene omstandigheden wjjzen er op, dat de oorlog in Zuid-Afrika nog voor eerst niet tot een einde zal geraken, al mocht ook de Engelsche opperbevelhebber vóór en nk verklaren, dat de beide Republieken bij Engeland zgn ingeljjfd. De Boeren bljjven vechten, en geven, aan gevoerd door mannen als Botha, De Wet en Delarey, den moed nog in het geheel niet op. Een ÉDgelsch oorlogs-correspondent seinde dezer dagen u>t Pretoria, dat men nog veilig mag rekenen op het vervolg van den guerilla gedurende minstens een halfjaar, en dat men in Engeland niet behoeft te verwachten, dat Lord Roberts vóór het aanstaande voorjaar aldaar zal terugkeeren. Dit bericht vormt een sterke afwjjking van hetgeen gemeld werd, toen de Parlements-verkiezingen nog niet ge ëindigd waren, en men de kiezers in de waan moest brengen, dat de strijd in Zuid- Afrika zoo goed als uitgestreden was. De Engelschman, die deze verzekering deed over brengen, voegde er bij de raadgeving, dat men er nu maar moeBt overgaan, om zich alle bezittingen der Boeren eenvoudig weg toeteëigenen, en voor goeden prijs te verkla ren, dan zouden meende de correspondent de rijken onder het Boeren-volk wel spoe dig van het vechten genoeg hebben. Intus- schen komen van tjjd tot tjjd nieuwe berich ten aan, o. a. uit Natal, dat spoor-, telegraaf- en telefoonlijnen door do Boeren vernield zjjn, en dat men zelfs tusschen Pretoria en Johan- nesburg geen herstellingen aan zulke ljjnen durft te doen, dan onder sterk en goed ge wapend escorte. En zulks moet nu bericht wordon uit landstreken, die geannexeerd zjjn, en waarin do oorlog, volgens de verzekering van den opperbevelhebber, pre?ies geëindigd iB. Ja, proclamaties schrijven en uitgeven, waarin gebluft en waardoor de Engelschen bedrogen worden, is voor Lord Roberts geen groote kunst, maar om nu nog te moeten ondervinden, dat Ljjdenburg door Botha en de zjjne belegerd, en Johannesburg door an deren bedreigd wordt, dat is toch wel wat heel erg voor iemand, die onlangs nog een zoo groot woord durfde voeren. En de En gelsche generaal, die vergeefs beproeft, om manschappen te winnen voor een politic-korps tegen ruime vergoeding zelfs, die ondervindt wel, dat er bij het Engelsche krjjgsvolk weinig ambitie bestaat, om zich ongedwongen voor het vaderland opteofferen. NIEUWSTIJDINGEN. HELDER, 23 October 1900. VERGADERING van den Raad der gemeente Helder, op Woensdag den 24 October 1900, des avonds ten 7'/j uur. Helder, den 19 October 1900. De Burgemeester, VAN STEIJN. Onderwerpen ter behandeling 1Ingekomen stukken en mededeelingen. 2. Ontslag onderwijzeres 3. Voorstel grond hulpschool. 4. Voorstel Havenplein. 5. Benoemingen. 6. Gemeente-begrooting, dienst 1901. Op de voordracht voor opzichter- administrateur der duinwaterleiding die te rekenen van 1 Januari 1901 door de ge meente alhier zal worden geëxploiteerd, komen voor de heeren A. J. Lafeber, ad junct-directeur der waterleiding te Gouda, en R. Engelberts te 's-Gravenhage. T ransvaa la vond. De afdeeling Helder dor Ned. Zuid-Afri- kaansche Vereeniging had Vrijdagavond jj. in rïïvoli" oen openbare vergadering uitge schreven. De opkomst van het publiek was vrjj talrjjk. Nadat de Voorzitter der afdeeling, do heer W. H. König, met een welkomst woord de bijeenkomst had geopend, werd een gewjjzigd couplet van 't Transvaalsche Volks lied gezongen. Daarna botrad de heer E. de Bruin, die in Zuid-Afrika gewonnen en ge- boreu was en tot Juni 1.1. den oorlog mede gemaakt had, den catheder. Op eigenaardige wjjze, in de taal van zjjn laud, sprak hjj over den oorzaak van den Zuid-Afrikaanschen oorlog en schreef die toe aan den dorst der Engelschen naar goud en diamanten. Hjj verzekerde evenwel, dat het den Brit nimmer zal gelukken den nek van den Afrikaander te doen buigen, omdat er nog te veel Hol- landsch bloed vloeit door de aderen derAfri- kaanders. Vervolgens beschreef spreker het beleg van Kimberley, dat hjj medegemaakt had, schetste verschillende wapenfeiten en heldendaden der Boeren en stelde daar tegen over onderscheidene bewjjzen van lafhartig heid der Engelschen. Hjj eindigde met een beechrjjving van de ontberingen, die de Boe ren in het veld te ljjden hebben en met een schets van de ellende en ramp, die de oorlog aanricht. Na de pauze trad de heer W. de Bruin, broeder van den vorigen spreker, op. Even eens in het Boerendialect sprekende, verhaalde hjj, wat door hem in den oorlog was mede gemaakt, gaf een overzicht van de vechtwijze der Boeren en stelde in 't licht, hoe men elkander tot waakzaamheid en dapperheid aanspoorde. Daarna gaf hjj in 't bijzonder een beschrjjving van den slag bij Magers- fontein, waar generaal Methuen van zjjn 11000 man 4000 verloor, verhaalde hoe hij met zijn vrouw en baby Maandag 12 Decem ber in een rjjtuig het slagveld bezocht, om den gewonden en gekwetsten hulp te verlee- nen, hoe zjj daar met de Bergschotten in aauraking kwamen, die verklaarden in de moening te zjjn geweest tegen barbaren te moeten strjjden en nu een beschaafd en chris telijk volk to hebben aangetroffen de schuld van al de ellende van dezen oorlog wierpen zjj op Rhodes, Ghamberlain en Milner. Verder schetste spreker den indruk, die een slagveld op bom maakte, de treurige tooneelen, die duar voorvallen en do gruweljjke wjjze hoe do Engelschen hun dooden begraven. Ten slotte hoopte hjj, dat Z.-Afrika nog eenmaal zjjn vrjjheid zal terugkrjjgen ook met hulp van do Hollandsche vrienden en dat alsdan de band van vriendschap tusschen Afrikaanders en Nederlanders nog nauwer wordt. Met buitengewone belangstelling waren beide sprekers aangehoord, hunne woorden werden door een harteljjk applaus meermalen onder broken en toen de beer König een slotwoord sprak, waarin hjj den wensch uitte, dat de heeren Bruin zoo spoedig mogeljjk weer naar Z.-Afrika konden terugkeeren en dat de Boeren de vrjjheid weder krjjgen, betuigde de ver gadering hare instemmiug. Om te raadplegen. >Hoe laat vertrekt de spoortrein »Op welk nar kunnen we onze bezoekers van elders verwachten »Kan ik mgn brief nog posten, of is de bnslichting al geschied >Is het kantoor waar ik heenga, op dit uur wel geopend Deze en dergeljjke vragen worden in iedere om geving dageljjks gedaan, en wanneer men geen nauwkeurige opgaven bg de hand heeft, zgn de antwoorden ia den regel zeer twijfelachtig en onzeker. Toch is het in verreweg de meeste gevallen zeer wen- Bcheljjk, een volkomen juist antwoord te bekomen, en hiertoe wordt men in staat gesteld door het raadplegen van de be kende lgst met tal van opgaven, die twee maal 'sjaar8 door de heeren Berkhout en Co. voor het publiek wordt in orde ge maakt en uitgegeven. Geljjk bekend is, bevat deze lgst de noodige opgaven om trent de uren van aankomst en vertrek van spoortreinen, stoombooten, vracht- en veerbooten en schuiten, en daarenboven nog tal van bijzonderheden, dienstig voor iedereen. Met het oog op den 1 dezer aangevangen wiuterdient op den spoorweg, is de bedoelde ljjst weer hernieuwd, en we meenen wèl te doen, met daarop de aandacht onzer lezers te vestigen, daar de lgst in 't bgzonder voor kantoren, socië teiten, café's, magazijnen en winkels be paald onmisbaar is. Maar ook in de huis kamers, waar vragen, als a»n 't hoofd de zes zgn gesteld, herhaaldelijk voorkomen, is de aanwezigheid der lgst hoogst wen- Bchelgk. Voor slechts een klein bedrag verschaft men zich in vele dageljjks voor komende gevallen groot gemak en de noo dige zekerheid. De Tweede Kamer der 8taten-Generaal heeft in hare zittingen van Donderdag en Vrjjdag jl. algemeene beschouwingen gehouden over het wets ontwerp tot wjjziging Mer Kieswet. Het ontwerp werd door deu Minister van Bin- nenlandsche Zaken verdedigd. Door den heer Troelstra werd eene motie voorgesteld van den volgenden inhoud>De Kamer overwegende, dat definitieve regeling van het kiesrecht eene noodzakelijke voorwaarde is voor eene goede sociale wetgeving, en daarvoor herziening der grond wettel jjke bepalingen den weg moet banen, gaat over tot de orde van den dag." In de zitting van heden zou met de behandeling der artikelen van dit ontwerp worden aange vangen. Door onderscheidene leden zjjn amendementen voorgesteld. Verbannenen uit Transvaal. Een groot aantal uit de Transvaal verban nen burgers kwam Vrijdagmorgen samen in het café •Beurs-Bar*, aau het Damrak, te Amsterdam, ten einde te beraadslagen, wat onder de voor velen treurige omstandigheden moet gedaan worden. De heer Jan Olie, die in de Republiek steenbakker was, zeide dat de toestanden van velen diep treurig waren als Transvaalsche burgers had men van du Ned. Regeering niets te wachten, toch diende er iets gedaan. De consul-generaal zeide geen steun to kunnen geven en ook het bestuur der »Ned. Z.-Afr. Vereeniging" zeide geen steun te kunnen verleenen, wat opmerkeljjk is, waar volgens de circulaire van October 1899, tot het Nedor- landsche volk gericht, de bjjeen to brengen gelden o. a. zouden dienenvoor zoodanig doel, als ons gepast zal voorkomen tot ver zachting van de gevolgen van don oorlog." Kan dan onder deze bepaling niet do steun vallen voor de bannelingen Het was daarom zaak, dat een commissie werd benoemd om zich te wenden tot dr. Leyds, den gezant der Republiek, dit te moor omdat door het Trans vaalsche gouvernement destjjds groote sommen naar Europa waren gezonden en aan allerlei banken gedeponeerd. In de vergadering werd ook van verschil lende zjjden medegedeeld, dut bjj de banken over de millioen guldon was bjjeen gelegd. De heer J. Sc h ierhout, vroeger bouw kundige in do Republiek, sprak in ongeveer gelijken geest, hulp moet er komen Do consul kan gemakkelijk zeggen: «Zoekwerk!" doch waar dat te vinden, waar in Nederland alles reeds is overvoerd Hjj meende bovendien, dat men met du ambtenaren der Z. A. S. M., die straks, als de Maatschappij bun niet meer betaalt, ook buiten middelen zullen zjjn, moest trachten één ljjn te trekken. Thans moest men geld bjjeen brengen om een deputatie naar dr. Leyds te zenden. De heer Van Gelder, vroeger redacteur van de (Standard and Diggers News', wees er ook op, dat er veel geld in Europa is bijeengebracht voor vele doeleinden, o. a. om in het buitenland een anti-Engelsche beweging uit te lokken. Veel zal later gedaan worden voor de ,voluntees<, als ze in Engeland terug komen, doch hier wordt voor ons, Transvaalsche burgers, van wie velen gewond werden voor de Republiek, niets gedaan. Spreker heeft allen eerbied voor het Driemanschap, dat thans in Europa is en onderschat zjjn arbeid niet, maar daar de heeren een goed leven leiden in het «Hótel des Indes', daar kan men voor de hulpbehoevende burgers meer doen. De verbannenen hebben alleen te doen met hun gezant, daarom moet men met dr. Leyds gaan spreken. Do heer T r e s 1 i n g drong ook op krach tige samenwerking aan en meende, dat men behalve bjj dr. Leyds, ook moest aandringen bij den heer Den Tex, secretaris dor Nederl. Zuid-Afrik. Vereeniging, bjj het Driemanschap, bjj Paul Kruger desnoods. Het slot der beraadslagingen was, dat do heeren W. J. van Gelder on J. Schier- h o u t, bovengenoemd, alamode de heer A. B. C o 1 e 11 e, bekend door zjjn diensten bjj de bediening van «Long Tom" bewezen, naar Brussel zullen gaan om met dr. Leyds te spreken en ook te Marseille hun belangen zullen voordragen aan den President der Re publiek, als die daar aan wal komt. Uit Amsterdam schrgft men Op de eerste verdieping van perceel 8 in de SL Annastraat, een dwarsstraat tus schen den O. Z. Voorburgwal en de War moesstraat, is Vrijdagochtend, omstreeks halitien, een droevig ongeval gebeurd. Terwijl de moeder (vrouw Krocb) even bij haar buurvrouw op de tweede etage was, zgn de kleeren van haar zoontje van vier jaar, dat alleen in de kamer was, waar schijnlijk door 't spelen van lucifers, in brand geraakt. Het angstgeschrei van het knaapje riep beide vrouwen naar beneden, doch toe zjj hem vonden, stond het knaap je nagenoeg in lichtelaaie. De moeder trachtte dadeljjk de brandende kleertjes van 't kind af te rukken, wat haar wel is waar gelukte, doch het knaapje was toen reeds bewusteloos. Met hevige brandwon den aan bovenlijf en hoofd is het door een buurman-kruier naar het Binnengast huis gedragen, gevolgd door haar moeder die haar handen ernstig gebrand had. De toestand van het kind is zorgwekkend. Een echtgenoot in Den llaag heeft haar man gelukkig gemaakt met drie doch ters tegelijk. Dure tijden. Bij den gemeenteraad van Oud-Beier land is ingekomen een adres van een werk man, om, nu de aardappelen zoo duur zgn, een toelage uit de gemeentekas te mogen krijgen bg het opdoen van zgn winterpro visie. De uitslag is voor den man teleurstel lend geweest. De Oorlog in Zuid-Afrika. LONDEN, 19 Oct. Lord Roberts seinde gisteren uit Pretoria dat het aan een troep Boeren gelukt was, in den nacht van den 16en in Jagersfontein door te dringen. Den volgenden morgen had een gevecht plaats waarbij de Engelschen 9 dooden en 2 doodeljjk gekwetsten hadden; de Boeren verloren hun commandant en 20 man. Kelly Kenny zond gisteren een legeraf- deeling uit, die vandaag Jagersfontein zou moeten bereiken. MAFEK1NG, 18 Oct. Volgens een officieel telegram zgn Methuen en kolonel Douglas te Zeerust aangekomen, na ver scheidene dagen met de la Rey en Lem mer gevochten te hebben. LOURENgO-MARQUES, 19 Oct. Pre- sident Kruger is vanochtend om vjjf uur in alle stilte aan boord van de Gelder land" gegaan. LOÜRENgO-MARQUES, 19 Oct. Pre sident Kruger is in gezelschap van dr. Heymans naar de aanlegplaats gereden. De Gouverneur volgde in zgn rgtuig. De President heeft zich van het douanehoofd ingescheept, in plaats van gebruik te ma ken van de gewone aanlegplaats. Men verwacht dat de «Gelderland" morgen zal vertrekken. LOÜRENgO-MARQUES, 19 Oct. Het bestuur van den spoorweg alhier heeft last ontvangen om al het rollend mate rieel over te dragen aan de «Imperial Military Railway" (de lijnen der N. Z. A. S. onder Engelsch beheer), naar gelang van de behoefte. FEUILLETON. 26) (Kort daarop." Guttheim keek verwonderd op. In de verte gleed de gondel, een zwaan voorstellend met siorljjk gebogen hals en ver gulde vleugels majestueus over de zilverwit schuimende golfjes. Baron Schlichting, ba- haagljjk achterovergeleund, stak juist een sigaar op. De frissche drieste uitdrukking lag nog op zjjn aangezicht en de vrooljjke scherts vlood van zjjne lippen. Engenie von Bietingh ff lachte welluidend zacht en kirrend als een duif', en de jonge prinses-weduwe blikte met vrooljjke oogen naar het Hallweypark heen, als zocht zjj iets tusschen de hooge stammen. ,Het ge niets van graaf Leo vernomen begon Lindis, toen het bootje achter den hoek van het bosch verdween. Guttheim knikte peinzend met het hoofd. Hjj had zooeven het beschouwende stilzwjjgen met geen syllabe onderbroken. Graaf Leo heeft de Vereenigde Staten afgereisd, hjj is in Mexico en Brazilië geweest, maar heeft nergens een voor hem passende bezigheid kunnen vinden, eindeljjk is hjj naar Califor- nië getrokken, waar hjj de bloedverwanten van Frits Ritter gevonden heeft. De oom van Frits is een rjjke mjjnbeziiter en deze heeft hem geholpen om zich in die streek te vestigen. Hoe, dat is mjj niet bekend. Graaf Egon heeft mjj zulks als terloops medegedeeld. D® gravin-moeder houdt zich echter nog maar altjjd aan de gedachte vast, dat haar jongste zoon een onderzoekingsreis heeft ondernomen, van welke hjj spoedig terug zal keeren, haar aristocratisch karakter haat nu eenmaal het burgerljjk element zoowel als den plebejischen arbeid. Graaf Leo heeft in die achttien maan den oen harde school doorloopen, geloof mjj, juffrouw Werner, er zit echter een goede kern in hem, anders ware hij zeker al lang der wanhoop ten prooi gevallen. Graaf Egon zeide datzelfde herhaaldelijk en met voldoening. Hjj is voor altjjd genezen. Overigens wil hjj niet meer thuis komen, hjj heeft bet aanbod van zjjn broeder kortweg afgeslagen en wil toonen, dat hjj op eigen wieken drijven kan. Doch daar zjjn wij weder aan het uitgangs punt gekomen. Hebt ge al over uw tjjd be schikt, of mag ik u uitnoodigen om een weinig bjj ons uit te rusten Het zal mjjn zuster Francisca innig veel genoegen doen om ken nis met u te maken, ik heb haar toch reeds verteld Guttheim hoestte in groote ver legenheid en was vuurrood geworden. ,Dat ge op het slot verwjjldet," eindigde hjj den zin. Sinds hjj eenvoudig «juffrouw Werner' te zeggen had, was hjj veel zekerder in zjjn spreken geworden. Een oogenblik lang keek Lindis vorschend in de goedig trouwe oogen van den jongen man en gaf stilzwijgend hare inwilliging in het voorstel. Hot ruime woonhuis, door groene wijngaard ranken omljjst, waaraan volle, rjjpe druiven hingen, lag met een breed front aan den straatweg. Twee net onderhonden terrassen bevonden zich onder de vensters, waarop zeer groote mirten en oleanders in groen ge verfde honten kuipen stonden. IJzeren tuin meubels 8tonden hier en daar in groepjes en het geheel zag er bjjzonder uitlokkend uit. De vensters met de luchtige tulen gordjjnen stonden wjjd open en lieten de aangenamo herfstlucht de kamer binnen komen. Onder de met bladeren bekranste deur stond een flink gebouwd meisje met een groot blauw schort, het sleutelmandje aan den arm en keek onder zoekend naar de aankomenden. Haar hand hield zjj luchtig boven de oogen, ten einde beter te kunnen zien, doch eindeljjk moest zjj zeker het raadsel hebben opgelost. ,Dat is nu eens flink van je, Frans, dat je die ver laten ziel meebrengt, het trotsche volk daar ginds zal haar donkelyk wel geen woord vcrwaurdigen en zjj moet nog zoo jong zijn." Guttheim was bjj zjjn torugkeer destjjds van het huweljjk met het diepste medeljjden vervuld geweest. ,Hoe oubilljjk haar vader ook gehandeld heeft, het kind hoeft geen schuld, en ik had niets liever gewild, dan ze bjj jou te knnnen brengen, Ciska, had hjj gezegd. En heden had hjj woord gohouden, de goede broeder. Waar of hjj haar overigens wel aangetroffen mocht hebben Mep een innemenden glimlach strekte Ciska de beide handen uit en snelde de trappen af en de jonge vrouw te gemoet. »Gjj zjjt ons hoogst welkom," riep zij verheugd uit. .Kom maar bjj ons, wjj zullen u gaarne bij ods hebben." Aangedaan en zwjjgend legde Lindis hare hand in de haar aangebodene en zeide na een poos met zachte stemMaar weet ge wel, dat ik de dochter van den woekeraar bon •Wy weten, dat ge de echtgenoote van graaf Egon zjjt en als verlatene zullen wjj u gaarne onze sympathie schenken." Hot was een beerljjk uur, dat Lindis voor de eerste maal in haar leven onder vreemde menschen doorbracht, waar men haar als een wezen mot geljjke rechten en met achting behaudelde. Een onbeechrjjfelyk gevoel van dankbaarheid doorstroomde haar jegens deze brave eenvoudige menschen, die haar ontvan gen hadden als een oude bekende, wie men bijzondere égards schuldig was. Haar jong leven was immers al zoo rjjk aan deemoedi- gingen van allerhandcn aard, dat zjj don ge- ringsten gunst als een woldaad ondervond. In Relindis leven kwam nu van lieverledo nige verandering, dageljjks verkeerde zjj in de .pachthoeve', waar zjj altyd even harte ljjk verwelkomd word, dageljjks raakte zjj hier moer en meer bekend mot don gang van zaken, die Frans' ganscho omzichtigheid en waakzaamheid voreischte, en niet zelden, dat zy met sleutelbos en schort hulpvaardig in de voorraadkamers rondtippelde, Ciska de een of andere bezigheid afnemend en zjj vond een buitengewone voldoening in haar werken, dat gi'druisehluos, bescheiden, geljjk haar gansche wezen was, geschiedde. Francisca Guttheim lachte meer dan eens over den jj ver en de nauwgezetheid, waarmede Lindis te werk ging. ,A1 moest ge vele plichten op u nemen, judrouw Relindes, ge zoudt er toch geen enkele vergeten en de gezonde beweging zou uw lichaam nieuwo kracht schenkon,* zeide zjj eens. .Neen,' antwoordde Frans voor Lindis. •Jnffrouw Werner zou zich te veel overspan nen bjj de grondigheid, waarmede zy alles doet, ik zou dat nimmer dulden. Zjj moet gekoesterd en verzorgd worden als een kost bare bloem, on dan eerst zou zjj volkomen gedjjeo." Hij lachte nu en Lindis' stemde met zjjn lachen in, het eerste onbeholpen lachen harer zijds, zjj had het tot dusver niet gekend alleen tranen, maar die had ze dan ook in ontelbare menigte geweend. Nu en dan begon Lindis over haar plannen te spreken en bleeds ADVERTENTIËN. He Makelaar is VERHUISD: van KONINGDWARSSTRAAT naar de SPOORSTRAAT No. 30, tegenover »BELLEVUE", (ton huize van den Heer G. J. HOFSTEE.) van de puikste en fijnste kwaliteit, zijn verkrijgbaar a f 2.50 per halfmud, b|i C. va» HEL. late Molenstraat 32 - Helder. A. TIELR00IJ-SP8UIT bericht de ontvangst der Hó Jschoenen, Fanchons, Kinder manteltjes, Kapjes met Dons, ken, wit Flanel, I VAN Vergelijkt de prijzen. Het goedkoopste adres voor het maken en veranderen van JAPONNEN en MANTELS is bg Wed. V VV IIKRVVIiERD, KUIPERSTRAAT No. 10. Japonnen van af fl.75 Blouses f0.60 Dienstboden en Morgen- Japonnen f L— Kinder Capes en Pelerines wor den goedkoop en netjes gemaakt. Wicrina-en. - vond zjj de moening van broeder en zuster aan hare zjjde. Ongemerkt was de winter gekomen en de dagen waren steeds korter geworden, doch de schoone lange winteravon den leenden zich nog beter tot gezellig kouten dan die van den zomer. Trots jjs on sneeuw wandelde Lindis langs don parkweg, of wan neer die te veel besneeuwd was, langs den straatweg naar de pachterswoning en bracht dan in gezolschap van broer on zuster heer lijke uren door. Gravin Hallwey en de freole von Bioting- hoff bekommerden zich weinig om do jonge vrouw, die bescheideu baars weegs ging. In den korist, na afloop der munoeuvres was graaf Egon enkoio dagen op Hallwey geweest. Lindis had hem slechts van nit de verte gezien, terwjjl hjj mot Eugenio ging wandelen, hjj had geen gelegen beid gezocht om haar te zien, en Lindis had zich zeer wjjseljjk wel onthouden, om hem in den weg te treden. Alleen met Margaretha had hjj een vrjj langdurig onderhoud gehad, zeer lang zelfs, doch de oude vrouw sprak in den laal- sten tjjd zoo weinig, dat het voor Lindis twij felachtig bleef of de weinige genegenheid, dio zich eenmaal bij haar vertoond had, niet weder verdwenen was. Graaf Egon kwam nu en dan wel eens, doch maar zelden, dat hjj een ganse hen dag overbleef, meestal reed hjj na eenigo oren weder weg Zon hem het vcrblyf aldaar oen walg zjjn, wjjl zjj er vertoefde De winter verstreek, evenals do lente voor bijvloog. (Wordt vervolgd.) KANAAL WEG 13. Bericht de ontvangst der nieuwste modellen DAMES- en KINDER-HOEDEN voor het a. s. Win ter-Seizoen. Groote keuze VOILE-TÜLLE en BARETS, tegen concurreerende prijzen. In den nieuwen Fruitwinkel „DE CITROEN daar vindt men 20 soorten van fijn# Tafelvruchten. Ook JUTTEPEREN worden verkocht, 10 stuks voor fO.10. Een op de koop toe om te probeeren. Druiven van af 20 cent per pond. A. LAAN ZUIDSTRAAT 61. te ALKMAAR, belast zich gaarne met het bouwen vaa MOTORSCHEPEN en het plaateen van MOTOREN van verschillend fabri kaat in bestaande vaartuigen. UIT DE HAND TE KOOP. AdresK. ZEEMAN, Kanaalweg 142.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1900 | | pagina 1