KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje Tandarts Ansinyh, LAMPEN. Wed. Riesselmann, voor Helder, Texel en Wieringen. 87 WESTSTHAAT 88 Café „de W. V. Bruinvis, Hedenavond. U. N. WOL8, J. van Willigen. Gemarineerde HARING 49. 49. Alsmede de eerste zending Prima Geldersche METWORST. Aan onze Lezeressen! J-4 KW -..r-.r- - No. 2890 Zaterdag 27 October 1900. 28ste Jaargang. Bureau Zuidstraat 72. Bureau: Spoorstraat. Telefoonn". 59. KALENDER DER WEEK. OCTOBER, Wijnmaand, 81 dagen. Opkomst der Zon 6 n. 50 m. Onderg. f 4 u. 37 m. Zondag 28 Maandag 29 Dinsdag 30 Woensdag 31 Eerste Kwartier. NOVEMBER, Slachtmaand, 30 dagen. Donderdag 1 Vrijdag 2 Zaterdag 3 IJlt het Buitenland. Trots alle kromme en verdraaide berichten, die van Engelscho zijde over den toestand in Zuid-Afrika worden verspreid, bljjven de Boeren zich met kracht handhaven. Dostrjjd wordt dagelijks voortgezet, wel niet met ge vechten van groote legerkorpsen, maar met felle schermutselingen. Den Engelschcn wordt daardoor veel afbreuk gedaanzjj ljjden voortdurend gevoelige verliezen, die door Lord Roberts in zijn rapporten herhaaldelijk worden verbloemd. De omstreken van Bloemfontein worden gedurig met bezoeken van de Boeren vereerd, en daar sjj meestal onverwacht ko men opzetten, op plekken, waar men hen niet denkt te zullen aantreffen, is 'l gevolg ge makkelijk te radende Engelschen krijgen veelmeer klappen dan hun opperbevelhebber wil erkennen. De Boeren beginnen nu het land, waar zy doortrekken te brandschatten, tot zeer groot nadeel voor het door Lord Ro berts brutaalweg geannexeerde gebied. En de wyzen waarop thans de krjjg wordt gevoerd, blykt meer en meer sympathie te vinden, ook by de Boeren, die den eed van onzijdigheid hebben afgelegd. Zy geven den brui er van, om zich neutraal te houden, en veler hunner vatten do wapens weer op, om den „rooinok" gevoelige slagen toetebrengen. IntUBschen heeft de heer Kruger aan boord van de (Gelderland" de reis aanvaard. Veler wensch zal op 't vernemen daarvan wel ge weest zyn, dat de edele grijsaard den tocht voorspoedig volbrengen, en dat het doel zyuer reis bereikt worden moge. Aan sympathie betuigingen zal het den waardigen man zeker niet ontbreken, doch van veel grooter waarde zal het zyn, als de regeeringen in do Euro- peescho Staten voldoen aan den volkswensch om verzet aanteteekenen tegen de verniotiging van do onafhankelijkheid der Zuid-Afrik&an- sche Republieken. Van den aanvang van den oorlog in Zuid* Afrika af openbaart zicli in Frankrijk een groote sympathie voor de Boeren. Den laatsten tjjd is deze sympathie nog toegenomen, en nu het gerucht zich heeft verspreid, dat President Kruger te Marseille zal aankomen by golegen- heid van zyn bezoek aan Europa, begint men zich in die havenstad ernstig in beweging te stellen, ten einde den grjjzen Staatsman een passende ontvangst te bereiden. De leuze, die in Frankryk al meermalen is gehoord: «Weg met de Engelschen, leven de Boeren I" zal ongetwijfeld daarby wel weer opnieuw dienst doen. De Gemeenteraad van Marseille, daarop waarschijnlijk opmerkzaam gemaakt door de Regeering te Parjjs, stelt zich voor, om, met het oog op do onzijdigheid, die men heeft in acht te nemen, alle openlijke hulde aan Pre sident Kruger beslist te verbieden. Of de waar schuwing daartegen helpen zal De in gezetenen hebben reeds een Comitd gekozen, belast mot eene passende begroeting van den ouden heer. De leden van dat Comité hebben zeer goedklinkende namen, en het is te ver wachten, dat de opgewondenheid algemeen zal zyn by de aankomst, terwijl reeds verzekerd is, dat aan de plechtige ontvangst zal worden deelgenomen door een groot aantal menschen van andere nationaliteiten. Uitzicht op eene eindoplossing der Chineesche verwikkelingen bestaat er vooralsnog niet. De mogendheden zyn het nog niet volkomen eens over de te volgen handelwijze. Engeland en Dnitschland zyn tot het besluit gekomen om samen in één schuitje te varen, ofschoon me nigeen in Engeland reeds weder de meening »s toegedaan, dat bet beter ware geweest, om ééno lyn te trekken met Rusland. Overigens wyzen de talryke berichten en mededeelingen op, dat de onderhandelingen nog heel wat tot oplossing zullen moeten brengen, eer men aan eene beëindiging der troebelen kan denken. Aan de mededeelingen van een bericht gever der Londensche geldmarkt, ontleenon wjj de volgende bijzonderheden, die ter bt- oordoeling van don toestand in Zuid-Afrika niet onbelangrijk zyn„In de Zuid-Afri- kaansche mynmarkt heerschte een gedrukte stemming. Ik behoef hier voorzeker niet wederom in bijzonderheden te treden omtrent de redenen, die gedurende de laatst verloo- peno dagen die tot den teruggang der mjjn- waarden geleid hebben. Alleen wensch ik er aan toetevoegen, dat m. i. do terugkeer van het uitgelezen korps der Engelscho troe pen niet gunstig op den stand der Zuid-Afri- kaansche mynwanrden zal werken. Natuur lijk zal men in het openbaar niets anders dan goeds over den invloed van Engolands optreden hooren, maar de brieven en berich ten, die nu roods door betrekkingen en vrien den van de stryders in Zuid-Afrika ontvan gen worden, ademen alle een geest van te leurstelling en ontmoediging, die niet te be vreemden is. Van de terugkeerenden zal menigeen eerst recht vernemen, welk een hopelooze toestand nog in de beide op papier geannexeerde republieken heerschten aan een geregelde hervatting der werkzaamheden in de mjjncn kan niet gedacht worden, véér dat rust en ordo in het land hersteld^ zullen zyn. En daarmede zullen nog maanden, zoo niet jaren, gemoeid zyn. Langzamorhaud zal deze overtuiging doordringen tot het En gelscho volk, on het zou mjj in het geheel niet bevreemden, zoo reeds vrij spoedig de markt voor Zuid-Afrikaansche waarden daar van de terugwerking zal gevoelen.* De berichten uit Spanje luiden in de laat ste dagen weinig opbeurend. De hoofdoorzaak van de daar heerBchende opgewondenheid schjjnt men te zoeken in de benoeming van den generaal Weyler tot gouverneur van Madrid. Men herinnert zich, dat deze generaal inder tijd bekend is geworden door zyn meer dan gestreng optreden bij den opstand der Cuba nen, welk optreden hem den naam bezorgd heeft van .beul van Cuba." Eenige minis ters daar te lande hebben, na kennisneming van deze benoeming, hunne portefeuilles ne- dergelegd. NIEUWSTIJDINGEN. HELDER, 26 October 1900. De «Staatscourant" bevatte dezer dagen de Statuten der Yereeniging van het personeel van 'sRjjkswerf alhier, welke eeniging tot zinspreuk heeft «Onderling belang". Diensttijd bemanning van de «Friesland". Naar aanleiding van het voorloopig verslag der Tweede Kamer over het wetsontwerp betredende regeling aangaande den voor pen sioen geldigen diensttijd van de bemanning van Hr. Ma. pantserdekschip Frieslandbe last geweest mot eene zonding naar Zuid- Afrika, antwoordde de minister van marine dat hjj tot do gevallen waarvoor eene bij zondere wettelijke regeling gewenscht bljjft. niet wil rekenen alle die, waarbjj aan sche pen van de overzeesche bezittingen uit, mis siën worden opgedragen binnen de keerkringen De Min. betoogt dat niet de omstandigheid dat de Friesland gednrende vele maanden in een ongezonde haven vlak by de keerkringen is verbleven, op zich zelve beslissend is ge weest voor het treffen van een gunstige re geling. Ware een schip rechtstreeks uit Ne derland naar de Delagoabaai gezonden om daarna weder naar het vaderland terug te keeren, dan zou zeer waarschijnlijk een ont werp als dit niet zyn aangeboden. De Min. kan moeilyk toegeven dat door hot onttrekken van de Friesland aan hare eigenlyke bestemming, aan de bemanning eenig recht zou zyn ontnomen, om de eenvou dige reden, dat het personeel der zeemacht geacht moet worden te allen tyde voor alle te vorderen diensten beschikbaar te zyn. Op de vraag of de pensioenverhoogingen die van dit ontwerp het gevolg kunnen zyn, ten laste komen van Nederland dan wel van Indië, antwoordt de Minister, dat alle pen sioenen van militairen der zeemacht ten laste gebracht worden van de Nederlandsche Staats begroting. Uit Den Haag meldt men In welonderrichte kringen wordt verze kerd, dat het huwelijk van H.M. de Ko ningin met Hertog Hendrik in de laatste helft van Januari zal worden voltrokken. Hare Majesteit zal begin November naar Oldenburg gaan om een bezoek te brengen aan de zuster van Haren verloofde. Uit Amsterdam wordt medegedeeld, dat H. M. de Koningin en Prins Hendrik van Mecklemburg zeer waarschijnlijk spoe dig een bezoek aan de hoofdstad zullen brengen. Er worden reeds eenige vertrek ken in het paleis aldaar daarvoor in ge reedheid gebracht. De „Prins Willem I". Den 29sten October, des avonds te 7 oor, zal voor den Raad van Tucht voor de Koopvaardij behandeld worden de zaak van het Ned. stoomschip «Prins Willem I", kapitein A. R. Nijboer, van den Kon. West- Indischen Maildienst, welk stoomschip in Juni 11. op het eiland Mariquona (Bahama eilanden) gestrand en verloren geraakt is. Het schip kwam van New-York en was bestemd voor West-Indie. Aan boord waren 35 man, die allen gered zyn. Acht getuigen zyn in deze zaak gedagvaard. - In een der Drentsche dorpen moet, naar men mededeelt, by een weduwvrouw hare drie dochters het voornemen be staan, om binnenkort op één en denzelf den dag in het huwelijksbootje te stappen. De schilderijen-diefstal in Den Haag. Men meldt uit Den Haag Het onderzoek door politie en justitie in zake den dezer dagen gemelden diefstal van een groot aantal schilderjjon van oude en nieuwe meesters, antieke voorwerpen, enz., wordt met jjvor voortgezet. Dinsdag is voor den officier van justitie, geleid de koopman in oudheden S., inkooper van de meeste schilderyen, teneinde een ver hoor te ondergaan. De schilderjjcn zyn allen opgeborgen in een vertrek van het hoofdcommissariaat van politie. Het aantal van het op dit oogenblik in beslag genomen werken bedraagt 236, welke, zeer oppervlakkig, op een waarde van een ton worden geschat, door een kenner van schilderyen, die op verzoek van den hoofdcommissaris, don heer Versteog, gedu rende eenige oogenblikken de collectie slechts voor een gedeelte monsterde. Deze expertisie zal later worden voortgezet. By dit eerste onderzoek werden de aanwe zigheid geconstateerd van echte meesterstukken van Jan Steen, een slapend echtpaar, en Ostade. Van dezen laatsten meester een stukje: bierdrinkers, geschat op een waarde van tienduizend gulden. Verder echte stukken van Palamedee, waar de f 1200, Houckgeest, f 1000, on v. d. Werff, f 1200. Voorts werken van Wouwerman, v. d. Neer, Frans van Mieris, Willem van Mieris (een vioolspeler, ter geschatte waardo van f8000), Govert Flinck, Schitanus (stillevens), Droog- sloot, Willem Verscheuren, een mooi meisjes portret van Neveu, een boschgezicht van Wijnands, van 3 a 4 mille waarde, Smids en van Scheeres, stukken van Heemskerck, Ruija- dael, Kasper Netscher, f1000; een landschap van Wielaerts, circa f 1000. Ook werden gevonden twee Averkamp's, voorstellende schaatsenrijders, waarvan het eene een waardo van f 2000 heeft. Maar er is nog een veel mooiere Averkamp, waarvoor eon bekend stadgenoot 21 schilderyen in ruil heeft gege ven, een stuk van groote waarde, dat eerst later ter beschikking van de politie kan ko men, omdat de eigenaar dit werk, nadat hy het van den antiquair voornoemd had gekocht, het ter opmaking in andere handen heeft ge geven. Dinsdag werden van de 236 stuks slechts een honderdtal geschouwd. Er moeten nog veel meer schilderyen, van dezen diefstal afkomstig, in omloop zynook een zeldzame collectie teekeningen in ver- baud waarmede de inspecteur der recherche, de hoer van Aaltz, die een zeer werkzaam aandeel heeft in de ontdekking en het verdere onderzoek dezer zaak, zich nuar België zal begeven. De gearresteerde knecht en zya kameraad, een smid, beweren, dat zy voor al deze wer ken successievelijk slechts een 5 600 gulden van den opkooper hebben ontvangen, die echter beweert veel grootere sommen te heb ben betaald. Een bedrag van 12 k 13.000 gulden zou hem voorgeschoten zyn door eenige kleinere handelaars in antieke voorwerpen. Er worden ook nog vermist een aantal Delftsche schotels, kostbaar Saksisch porselein en bronzen groepjes. Naar men mededeelt waren alle schilderyen, n huizo van den bestolene, die niet in zyn eigen woning verblyft maar een ponsion ii oen hotel, geborgen in kamers, waar zy niet aan den wand hingen, maar opeengestapeld langs de muren. Het porselein, enz., moet in manden on kisten geborgen zyn geweest in een schuurtje in den tuin. De export, die Dinsdagmorgen de verzame ling bekeek, kon zyn verbazing niet verbergen, dat al deze schilderyen zon grif werden ge kocht van menschen van den stand der ge arresteerden. By welken Haagschec heer men ongemerkt voor tienduizenden gnlden aan ruim 280 schilderyen heeft kunnen stelen Bij den oud raadsheer Raedt van Oldenbarnoveldt, wonende in een huis in het Noordeinde, waarvan ette- ljjke kamers jarenlang gesloten bleven, zoodat de spinnowebben alles bedekten, antwoordt het „U. D.» Men meldt nader uit Den Haag: Woensdag werd de expertise in zake den schilderijendiefstal voortgezet aan het hoofd- commissariaat politie. Er werden weder waar devolle schilderyen gevonden van Ferdinant Bol, Mieroveld, Ledue (op f 5000 geschat), Dirk Hals (trictracspelers), Aort van der Neer, Th. de Wyzer, Morcelse, Sebastiaan Frank ene. Een Rerabrandt ter waarde van f20,000 wordt vermist. Het is de ChristuB van Geth- setnané. Bespottelijk lage pryzen moeten door den opkooper aan de verdachten van dezen dief stal zyn betaald voor prachtige werken. Zoo moeten luttele guldens zyn gegeven voor een stuk dat door den opkooper aan eon kunstlief hebber te 's-Gravenhago is ver kocht voor f1500. Correspondentie. Het stukje over Stenographie is voor ons blad minder geschikt on is beter op zyn plaats, in eeu der tijdschriften over Stenographie. (Red). De Oorlog in Zuid-Afrika. De correspondent van de «Daily Mail" seinde Maandag uit Pieterrnaritzburg Een inwoner van Harrismith geeft mjj een sombere beschrijving van den toestand in de noord-oosteljjke districten van de «Oranjerivier-kolonie". Troepen Boeren zwerven rond, die op iedereen vuren die binnen schot komt en de huizen en voor raden van Engelschen en onzjjdigen plun deren en verbranden. De namen van ve len van deze stroopere zyn aan de over heid bekend, maar het is onmogelijk ze in handen te krjjgen. Harrismith heeft een sterk garnizoen gekregen en de heu vels zyn versterkt. De patroilles ycomen, die er eiken dag op uit trekken, hebben het land mijlen ver van vee beroofd. De Wet voert een schrikbewind over de be woners van kleine steden. Kortgeleden zond hij een boodschap aan de menschen in Reitz om de vrouwen en kinderen weg te zenden, daar hij de plaats met geschut wilde plat schieten. Lindley moet een puinhoop zyn, daar de roovende Boeren de huizen in brooddronkenheid hebben vernield. Mijn zegsman is van meening dat de benden Boeren de overheid nog maanden lang zullen tarten en het leven overal elders dan in de steden onmogeljjk zullen maken. Onderwyl is de handel verlamd. Er is groote verontwaardiging onder de blanken, omdat de militaire overheid In diërs vergunning heelt gegeven te Harri smith winkels te openen. Voor den oor log mochten geen Indiërs handel drjjven in den Vrjjstaat. Aan president Kruger zal uit naam van 67,000 Russen een kostbare kruik, een zoogenaamde bratina, op een voetstuk, wor den aangeboden. De bratina is van ver guld zilver, met massief zilveren beeldjes erop, waarvan het eene een oude Boer, en de andere een jongen Boer en zyn moe der voorstellen. Het voetstuk is van por fier èn wordt voorzien van verguld zil veren versierselen. Over een maand moe ten bratina en voetstuk klaar zjjn. Er zal een adres op perkament met de 67,000 handteekeningen bijgevoegd worden. ADVERTENTIËN. ütrechtscliestraat 119, Amsterdam, zal Donderdag 1 November a. 8. van des morgens half 12 tot half 8 uur des avonds by den Heer M. J. SCHOUTEN, Hötel „Bellevue", te Den Helder, te consulteeren zjjn voor Tandheelkundigs oparatiën zonder pijn, Plombeeren, etc. en tot het plaatsen van echte Amerikaansche kunsttanden a f2.50, heele ge bitten hf 50, met schriftelijke garantie. Openbare Verkooping te Callantsoog, in het dorp, op DINSDAG 30 OCTOBER 1900, *8 voormiddags 10 uur, tegen contante betaling en ten verzoeke van belanghebbenden, van: 45 manden PINC0PS (Katoen). Ongeveer 200 H.L. COKES, 12 vaten VET. Partij KOPER en IJZER. Eenig ZEIL- en TOUW WERK. Groote partij WRAKHOUT, BEDDE- G0ED. Een geborgen RIJWIEL. En hetgeen verder zal worden aange boden. Alles min of meer door het zeewater beschadigd en afkomstig van het bij Cal- lantsoog gestrande Engelsche stoomschip «European". Informatiën geven de Heereu DUINKER, GOEDKOOP en Co., te Nieuwediep, en Burgemeester C. G. HULST, te Zjjpe. Notaris VRIJBURG, te Zijpe. is trecn locieteil meur. maar een algemeen Café, dat zich bijzonder recommandeert GEITEN en BOKKEN worden door ondergeteekende opgekocht voor de hoogste waarde. Tevens een H A K B L 0 K J E te koop gevraagd. f. vekukihe. Achterstraat No. 24, hoek Torensteeg. Maffa/4in ..HE HAÜAH, HOOFDGRACHT K 55. Damborden, Schaak- en Trik- trakborden, Speelkaarten, Hombredoozen, Whistboekjes, W histleitjes, Dominosteenen, (Gezelschapsspelen Gebakschotels, Chocolade—, Wijn-, en Punch- ketels. Wijn-, Cognag-, Likeur en Waterkaraffen, Elixerkarafjes. Limonade-, Bier-, Wijn-, Advocaat- en Waterkannen. Punchbowls. Flesschenbakjes,Kelkenbakjes, Kelkenblaaajes, Theebladen, enz. A contant 3 procent korting. FEUILLETON. EGON's VROUW. -*£>oO- 27) De boomen bedekten zich met teeder groeu loover en een van jjs bevrijden waterval ruischte wederom door de schemering van het park. De oude Dietricli was dag aan dag bezig om het dorre loof van den vorigen herfst van de rotondes te ruimen en Margaretha luchtte en boende met do keukenmeid, in alle zalen van het slot. Ook ginds in hot pausolyke lustkasteelje ontstond heel wat drukte. Tapjjten en meu bels werden uitgeklopt en afgestoft, de vensters open gezet en de marmeren trap, die naar het meer voerde, van modder en mos bevrjjd. Prinses Adele met hare gezelschapsdame zou hier binnen eenige dagen aankomen, zy wilde de zomer hier doorbreogen. De talryke bedienden spoedden zich voljjverig hoon en weer en gelekon van uit hot slot Hallwey gezien op een miorenhoop. Terwjjl hot lust- kasteeltjo aan het felle zonlicht blootgesteld lag, dat met een gouden glans alle vensters binnenscheen, lag het kasteel Hallwey daar koel en somber in de schaduw van de reus achtige boomen. Een eigenaardige koude heerschte in alle vertrekken, die voornaam ■til in lange reeksen aan elkandor sloten een stjjve pracht on uitgezochte weelde ont vouwde zich in do sombere zalen, maar geen enkel vrooljjk gelaat glimlachte uit de, in gouden ljjsten gevatte olieverfportretten tegen de wanden, op den beschouwer neer. Aller hande trotsche gezichten, stjjve halzen en deftige houding in de familie-portretten van de Hallwey's. Lindis stond naast Margaretha, die met stoffer en wrjjfdoek gewapend het stof van de wanden nam. .De aanblik beklemd mjj de borst,» fluisterde zy". .Die doen toch geen kwaad meer,* zeide de oude vrouw met een zjjdelingschon blik op de jonge vrouw, die zichtbaar huiverde. .Wilt ge de zwarte Jutta niet eens zien? Zy hangt in de zaal hiernaast in een hoek by de deur de gravin kan het portret niet uitstaan.* Een somber blikkende jonge vrouw met zwarte boven den neus inoengegroeide wenk brauwen, wjjde neusvleugels, die tot oen harts tochtelijk karakter besluiten deden, en trots geplooide mondhoeken, zat in de eenvoudig gebronste ljjst, die juist wegens haar gozoch- ton eenvoud de aandacht trok, zoo de ver leidelijke gestalte dat al niet reeds had gedaan. Het donkerzwarte haar lag in dichto krullen beven het fjjne hoofd, en gloeiende steenen kwamen daar onderuit fonkelen. .Zie die huidkleur eens. Een veredeld negerras zeido freule von BiotinghofT er eens van, die, dat moet ik orkonnen, dun ook prachtig blond is en eon verblindend witte teint bezit.» Margaretha ging met den stof doek luchtig ovor het schilderjj heen. .Er ligt wel wat in de trekken van dit donkere gelaat, maar het is niets liefs, het jaagt meestal by den eersten aanblik schrik aan.» Lindis zweeg. Zij beschouwde de kleine handen der zwarte Jutta, die van eon onver- geljjkolyke schoonheid waren, en deze beide wonderbaar gevouwdo handjes lagen op don voorgrond van het schilderjj op fluweelen onderlagen, die een effectvolle stoflage voor de teederheid er van uitmaakte. Eu met deze zwakke sierljjke vingertjes had zy geld op geld gestapeld en edelgesteenten verzameld. Lindis wendde zich schieljjk af. .Waar is het portret van gravin Elisabeth Margaretha trok den lichten katoenen doek, die zy ter bescherming van het stof over het hoofd had geknoopt, even terecht en scheen na te denkon. .Er is er een hier geweest, het hing hier aan den muur, tegenover de zwarte Jutta, zy was immers ook bruin, gravin Elsa; later werd het weggenomen, de gravin had het bevolen.» „Wellicht in de kamer van graaf Nico- laus .Die bewoont graaf Egon, wanneer hy hier ishet zal naar de rommelkamer verhuisd zjjn, of in het oude deel van het slot, waar sioh een reusachtige zaal bevindt met do ovor-over-voorouders van dit geslacht, zo is huiveringwekkend groot en vol portretten. De schilderjjen in deze vertrekken zjjn daar nog eenmaal aanwezig, mogoljjk dat gravin Else haar plaats naast graai Nicolaus gekregen heeft, de gravin had haar die voorbehouden, wellicht heeft graaf Egon aan het schilderjj eindeljjk de juiste plaats gegeven.» „Maar de diamanten vau vrouw Jutta, waar zjjn die dan gebleven Margaretha haalde de schouders op. .Dat mag God weten, op Hallwey zyn ze niet, met gravin Elisabeth waren ook de edelge steenten weg, wjj hebben al sinds jaren alle hoeken en gaten doorzocht, maar ze zjjn niet to vinden.» Heeft graaf Nicolaus dan niet geweten, waar ze gebleven zyn De hemel beware me. Die was immers half krankzinnig, toen hy zjjn jonge vrouw had verstooten. Ja, ja, dat was me hier een drukte en een consternatie op het slot. Deze muren hebben al onheil genoeg aanschouwd en toch is het wel het ongelukkigste wanneer twee menschen, die elkaar tot sterven s toe lief hebben en beminnen ondanks alle feiten, van elkander gaan in somberen trots, in booze eigenzinnigheid, alleen om maar niet een beetje eergevoel te moeten opofferen. Zij ver geten, dat vergeven het hoogste gevoelen is. O, zulk een jjdeie, met zieh zalven ingenomen liefde, die zich niets vergeven kan, is nie- mandal waard, zij houdt dan ook gewoonljjk niet lang stand. Ik denk nog aan dien bal avond in hot hartje van den winter, aan de ruischende muziek en de dansende paren. Gra vin Elisabeth vloog als een vlinder van arm in arm, zjj danste zoo dolgraag en was zoo overgelukkiggraaf Nicolaus stond hier in de deur en zag met een bewolkt voorhoofd naar het dollen der jeugd. Hij was in den laat sten tjjd altjjd slecht gehumeurd geweest en sprak bjjna geen woordals een argus sloeg hij zjjn vrouw gade, wier lachende blikken zelfs bjj den dans steeds weder bjj hem terug keerden, on half en half scheen het alsof de zonneschjjn door de wolken heen wilde breken, Mjj, die toevallig hier wat te doen had, vroeg hjj.Grote, is mjjn vrouw niet schoon Zie eens, zjj stelt allen in de schaduw." Gravin Elisabeth was voor het gewone oog niet eens mooi, doch volgens mjjn plicht antwoordde ik: .Do genadige gravin is een engeL» En hjj knikte mjj glimlachend toe, zoo goed be viel hem dat antwoord. Een uur later was het onhoil losgebroken. De gasten snelden vol ontsteltenis en schrik weg, graaf Nicolaus liep als een razende door de zalen, die dag- holder in hot kaarslicht schitterden. Gravin Else echter lag, door een vuistslag getroffen hier op den grond.» Margaretha wees met de hand naar de plek onder den middelsten kroonluchter. „Foei, het bloed stolt mjj nog in de aderen, wanneer ik aan de daaropvolgende scène denk. Alleen gravin Stepbanie stoüd met hare ge wone kalmte naast haren zwager en hield zjjne hand vast, terwjjl de jonge, zondige vrouw ineenkromp van smart, graaf Nico laus had haar nameljjk van trouwbreuk over tuigd, dio zjj echter hardnekkig loochende. Kind, kind, wat kan een enkele zonde al niet vloek en verderf over een huis brengen. God behoedo ons daar genadigljjk voor. Het waren treurige tjjden, gravin Élse moest ver trekken, hoe wanhopig zij zich ook aan zjjne voeten vastklemde. Half dood droegen wjj haar in het rjjtuig, er was geen erbarmen voor haar, graaf Nicolaus was een hartstoch telijk man, zjjn droomerige weekheid was in dierljjke woede ontaard.» „En de man met wien zjj verdacht werd Is thans regoerende hertog, destjjds erf prins oen knappe, levenslustige cavalier, evenals onze graaf Leo.* .En is het voorval nooit opgehelderd ge worden, in elk geval bond toch eene heilige belofte gravin Elisabeth'a tong .Het geval was immers bewezen, graaf Nioo- laus zelf heeft dat gedaan.» Lindis zweeg nadenkend. „Van dat oogenblik af was hjj zwaarmoedig, aanvankoljjk raasde en tierde hjj, later werd hjj kalmer en kwjjnde langzamerhand weg. Kort voor zyn dood bekroop hem het verlan gen naar zjjn verstooten vrouw, de govoelena overmeesterden hem en openljjk noodigde hjj haar uit om bjj hem to komen. Gravin Ste- phanio was woedend over de karakterloosheid van den zwager, doch gravin Elisabeth kwam niet. alle moeite was te vergeefs.» „Wellicht werd zjj met geweld verhinderd om aan het sterfbed to vorschjjnen,* ant woordde Lindis. (Wordt vervolgd.) Opening van de Nieuwe Aanbevelend, Weststraat No. 92. Groote nieuwe sorteering. LAGE PRIJZEN. Weder verkrUnbaar: de bekende overheerlijke met ZUREN, 5 cent per «luk. NdBufedhAdMIAAAdhdhd Zuidstraat. i® te10-' -R00^etV' Het eerste nummer van HET NIEUWE MODEBLAD werd door ons verzonden. Wie kennis heeft gemaakt met dit fraaie tydschritt, zal moeten erkennen, dat zulk een premie voor de lezers vaa onze courant inderdaad groot succea belooft en algemeen zal worden gewaar deerd. Het geheel ziet er aantrekkelijk uit. De talryke gravures, waarmede de blad- zyden als 't ware zyn bezaaid, geven uit nemende en practische modellen voor onze dames, die in dit tydschriit vinden, wat haar op het gebied van modes kan inte resseeren. Een kenr van toiletten, zoo van eenvoudige als kostbare, een schat van patronen voor alle kleedjj, een groote ver scheidenheid van handwerken Een zoo fraai Modeblad werd nog nimmer tegen zulk een onge kend lagen prl|s aangeboden. Wie van onze lezeressen nog naliet om daarop in te teekenen, de prjjs is slechta 55 ets. (franco per post 75 ets.) per drie maanden, verzuime niet het onderstaande formulier in te vullen en ons ten spoedigste toe te zenden. Mocht men het eerste nummer nog niet hebben gezien, dan vrage men slechte een exemplaar aau. Wy vertrouwen, dat geen onzer leze ressen zich de geregelde ontvangst wil ontzeggen van ons Modeblad, dat haar tot zooveel nut en genoegen kan zyn. DE UITGEVERS. XXXJOt coocfc INSCHRIJVINGSBILJET. De Ondergeteekende verlangt bij zijne Courant geregelde toezending van Het Nieuwe Modeblad, i tweemaal per maand verschijnende i tegen den prijs van 55 ets. per drie maanden- franco per post 75 ets WOONPLAATS NAAM:

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1900 | | pagina 1