KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje voor HelderTexel en Wieringen. No. 2891. Woensdag 31 October 1900 28ste Jaargang. EGON's VROUW. Bureau Zuidstraat 72. Bureau: Spoorstraat. Telefoonn0. 59. Aloonuement p, 3 maanden binnen de gemeente 50 Ct., m. Zondagsbl. 87*/j Cfc. id. franco per poat 75 id. fl.20. id Toor bet Bnitenland f 1.25, id. f2.00. VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BERKHOUT Co., te Helder. Bureauai Spoorstraat en Zuidstraat. Aavertenttön van 1 tot 5 regel*25 Cent. Elke regel meer5 Groote lettere worden naar plaatsruimte berekend. Artvertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VR[JDAGSMORGENS vó6r 10 uur aan de Bureaux bezorgd zijn. lilt het Buitenland. De toestand in China werd er gedurende de laatst verloopen dagen niet beter op. De Boksers zijn dit blijkt meer en meer nog in het geheel niet bedwongen, en gaan in hun verzet steeds voort. In een der Chineeschc steden, gelegen in het zuiden des lands, plakten zij dezer dagen nieuwe oproepingen aan, de bevolking aansporende, zich bij hen aantesluiten. Brutaalweg eischteu zij van den Amerik. zendingspost aldaar de noodige le vensbehoeften. De voorraad provisie, voor eigen gebruik aanwezig, werd door hen afge perst. Kennelijk heelt deze voortgaande op stand ten doel, om de bestaande Keizerlijke dynastie onmogelijk te maken, en tegelijk de vreemdelingen te bestrijden en uit het land te verdrijven. De vertegenwoordigers der mogendheden slaan de jongste gebeurtenissen met veel zorg gade, daarbij vooral lettende op de houding, die de Chineesche regeering tegenover deze troebelen in acht neemt. Deze reegering doet wel, of zij deze woelingen wil onderdrukken, doch inderdaad blijkt het tegendeel. Hare maatregelen althans zjjn maar heel weinig voldoende, en wellicht is hare houding tegenover de opstandelingen slechts voorgewend. Zij zond dezer dagen een troepenmacht af van 600 k 700 man tot on derwerping der woelgeesten, die veel talrijker en Bterker waren, en het gevolg was, dat de aanvoerder gevangen genomen werd, en zyne onderhebbenden verstrooid werden. Onder scheidene berichten bevestigen de geruchten, dat de opstand, in stede van onderdrukt te worden, zich steeds meer uitbreidt, en de onderhandelingen met de gezanten schijnen slechts voor de Chineezen het meest geschikte hulpmiddel te zjjn, om tjjd te winnen. Be richtgevers openbaren dan ook hunne meening, dat de staatkunde van stilzitten hoogst ge vaarlek dreigt te wordende wèlgezinden onder de Chineesche hoofd-ambtenaren zullen, wanneer deze staatkunde verder wordt ge volgd, genoodzaakt worden, om zich bjj de groote hoop aanteslniten, ofschoon zij, werden zjj krachtig gesteund, de zaak der vreemde lingen wel zonden willen voorstaan en be vorderen. In eeno streek, waar zulke wélgezinde onder koningen gevestigd zjjn, dringen zy aan op de zending van een 10.000 man Europeesche troe pen, om hen togen de oproerige benden te steu nen en te helpen. En nog altjjd loopen do aangewezen bevorderaars en bedrijvers van de moorden, op den Christenen gepleegd, on- goatraft rond, hoezeer ook, vooral vanwege de Fransche Regecring, beslist op de geëischte executie dier misdadigers wordt aangedrongen. Do mogendheden zjjn het algemeen met dien eisch eens, doch men ontveinst zich de groote moeieljjkheid niet, om een zevental personen nauw verwant aan het Keizerljjke Huis de hoofden afteslaan. Wèl is de machti ging, om deze straf te doen toepassen, aan den Keizer gevraagd, doch het afdoende ant woord laat zich nog altjjd wachten. Een andere zaak moet op den duur de zorg der mogendheden nog vergrooten. Graaf Waldersee de opperbevelhebber, heeft zjjnen troepen last gegeven, opterukkcD naar de begraafplaatsen der Ming-dynastie. Meermalen is daarop door Europeesche dagbladen reeds aangedrongen, doch deze handelwjjze is stellig niet zonder gevaar. De militairen van onderscheidene Christen-natiën zullen op die wijze de graven schenden van vroeger gestorven Chineesche Keizers, de doodsbeenderen dier voormalige heerechers opdelven en verstrooien. Hierdoor zal de stelling, dat men met onbeschaafden moet doen zooals zij zeiven gewoon zjjn, het aaoteleggeD, tot beginsel der beschaafde we reld verheven worden, 't Is echter te verwach ten, dat verbittering en wraakzucht hiervan de gevolgen zullen worden, en in later tjjd zullen die gevolgen zeker niet uitblijven. De Boksers zullen ongetwjjleld hierin eeno aan leiding te meer vinden, om hun haat tegen de vreemdelingen te openbaren, en niet op- honden met hunne pogingen, om hen voor goed uit China te verdrjjven. Onnoodige hardheid en ruwe bejegening zjjn, naar het oordeel van sommige correspondenten, de meest geschikte middelen, om het zonderlinge volk de Cbihëézen tot onderwerping te brengen. Onder de Engelschen, die niet tot de vrienden en aanhangers van Chamberlain behooren, zjjn er, die zich thans heftig uit laten over de staatkunde, die door de regee ring tegenover Zuid-Afrika wordt gevolgd. Zulke liberalen maken ocno vergelijking tus- schen do Zuid-Afrikaansche aangelegenheden en de verwikkelingen in China. China zeggen zjj is bepaald onneembaar, tenzjj inen er méér soldaten heenzondt dan heel Europa rijk ia. Zio maar eens, hoe weinig onze 200.000 man in de zooveel kleinere Zuid- Afrikaansche republieken kunnen uitvoeren! Zjj dringen luide aan op terzijdestelling van Chamberlain's totnogtoe gevolgde staatkunde, en drukken de vrees uit, dat èl het wapen geweld der Engelsche troepen Blechta het verlies voor Engeland van heel Znid Afrika zal bespoedigen. Wie de Boeren kennen en er komen er in Engeland hoe langer hoe meer, die het de moeite waard achten, om wat verstandigs over hen te lezen zjjn van meening, dat hl de ruwheden, wreedheden en barbaarschhoden, hl dat ge brand en geplunder, 't welk straks wellicht gevolgd zal worden door moorden, op vrou wen en kinderen gepleegd, dat hl die bar- baarsche gruwelen slechts helpen, om de Boeren nég hardnekkiger te doen vochten, nog flinker te doen volhouden. Chamberlaln's vriend Rhodes dus verzekert men, poogt zich met de Hollandsche Afrikaners te verzoenen. Velen twjjfelen aan de waarheid van dit ge rucht, doch men moet toch bedenken, dat Rhodes vóór alles man van zaken is. en slechts in de tweede plaats zich mot staat kunde inlaat. miEUWNTIJBlKGE.V HELDER, 30 October 1900. De jongedames A. Spigt, D. Val kenburg, C. Sonstral en M. Held, leer lingen der rijks-normaalschool alhier, heb ben j.1. Zaterdag met gunstig gevolg examen afgelegd voor de vrije en orde- oefeningen. Naar wij vernemen zal eerlang wor den overgegaan tot de verbouwing van bet Marinehospitaal alhier. De begrootidg bedraagt f17.500. Bij de 2de afdeeling mariniers alhier is Vrijdag aanbesteed: de levering van 3680 K.G. ligstroo. Ingekomen 5 inschrij vingen, van M. van Pel, ad f 46.20 D. van Steenbergen, f41; P. de Bruin, f36; J. Kater, f34 en J. Poth, f28.85 per 1000 K.G. Door de Directie der Marine alhier werd Vrjjdag openbaar aanbesteedde levering van 144.000 K.G. zachte (witte) en 96 000 K.G. harde (roode) tarwe, ten behoeve van de Marinebakkerij. Inge komen waren 3 geldige biljetten voor elke soort tarwevoor zachte van H. de Gier, Gorinchem, ad f 11.29; M. Witsenburg Jr., alhier, f 10.98 en H. H. van Waveren, Hillegom f10 83; voor harde van M. Witsenburg Jr. ad f 11.99 en f 11.74; H. de Gier f 11.89 en H. H. van Wave- ren f 11.68 per 100 K.G. De eerste vergadering belegd door het >Heldor8Ch Komitee voor Volkslezingen" had Donderdagavond 1.1. in 't lokaal »'t Centrum" plaats. De opkomst was niet zoo trroot als wij verwacht haddon. Nadat de Voorzitter van het Komitee, de heor W. Visser, de ver gadering met een kort woord had geopend, verkreeg de heer J. A. Tours, directeur van ,Ons huis" te Amsterdam, het woord die een lezing hield over Toynbee-werk. De begaafde spreker werd door zjjn gehoor gedurende ruim 2 nnr met de grootste aandacht aangehoord. Hjj begon met te verhalen, dat in den zomer van 1888 te Glasgow een zeer groote volks vergadering werd gehouden, waar 200.000 menschen bjjeen waren, ter verkrjjging van een betere charter (grondwet). De oorzaak van deze meeting wasde Engelsche werk man was ontevreden over zjjn toestand, hjj werd in liet geheel niet geteld, beklaagdo zich over het slechte voedsel, waarvan hij moest leven, over de ellendige woning, waar hjj gehuisvest was on over hot karig loon, dat bjj voor zjjn arbeid ontving. Daarenboven waren millioenen arbeiders uitgesloten van het kiesrecht en de rjjke bourgeois, die in het Parlement zitting hadden, bekommerden zich in het minst niet om het lot van den werkman. Men wenschte daarom een nieuwe charter en uitbreiding van kiesrecht, opdat ook de arbeider zjjn stem doen hooren eB zjjn belangen kon verdedigen. Deze meeting werd in September 1838 gevolgd door eene te Bir- mingham, waar 300.000 personen tegenwoor dig waren en dezelfde eischon werden bepleit. De regeering verbood daarop dergeljjke bjj- eenkomsten en stelde ieder, die ze bjjwoonde, strafbaar. Dit belette evenwel niet, dat den Hen Juni 1839 door do werklieden een request, voorzien van 1.280.000 handteekeningen bij het parlement werd ingediend verzoekende uitbreiding van kiesrecht. De Kamer, die half voltallig was, had in 2 unr het verzoekschrift afgehandeld en het verwezen naar de prulle- mand. Men had geen oog voor den ellendigen toestand. De werklieden werden daarop op roerig, staken Birmingham in brand, plun derden de winkels en de militairen moesten komen om de orde en rust te herstellon. Toch waren er enkelen, die een open oog en oor hadden voor het ljjden van de arbeiders en de grieven, die zjj hadden, o.a. Benjamin Disraëli. Deze schetste in een roman, Sybil of de twee volkeren, de kloof, die er tusachen do rjjken en armen bestond en de elleude der laatsten. Daardoor werden velen de oogen geopend en zochten naar middelen om de be staande kloof te dempen. Men begreep reeds spoedig, dat het geven van goud daarin geen verbetering kon brengen, omdat een gift ver nedert, verzwakt en niet opheft, neen, men moest do armen trachten te beschaven en daarvoor was noodig een menach met een hart. Die man was Edward Denison en ves tigde zich in een der armste bunrten van Londen, waar hjj het volk leerde kennen en het weldeed zooveel hjj kon. Hjj was de voorlooper van Arnnld Toynbee (geboren in 1852 overleden in 1883). Hoewel zwak van lichaam had hjj een sterken geest. Te Oxford studeerde bjj in de staathuishoudkunde en vestigde zich na afloop zjjner studiën in Whitechappel, waar bjj de arbeiders bij zich in zjjn woning ontving on met licn sprak. Hjj ging uit van bot donkbeeld, dat de hoognoodige hervormingen niet zjjn te ver- krjjgon door den klassenstrijd, niet door revo lutie, maar door rjjken cn armen bjjeen te brengen, zoodat zjj elkander in een vrijen staat als gelijke burgers ontmoeten. Hij stichtte clubs, waar do meor gegoeden en ontwikkelden aan de minder bedeelden van hot hunne kon den mededeelen. Het werk door Toynbee aan gevangen werd door Satnuel Barnett voortgezet. Hjj stichtte betere arbeiderswoningen, behar tigde het sclioolonderwjjs on riep vacantie- koloniön in hot leven. Ook schreef hjj een werkje, dat tot titol had„Uitvoerbaar socia lisme». Verder stichtte hjj van de gaven en giften der rjjken het Toynbee-house, een gebouw mot verschillende zalen, waar Zon dags muziekuitvoeringen plaats hebben, waar tentoonstellingen van schilder jjengehouden wor den, waar gelegenheid bestaat voor vrouwen opgeleid te worden voor socialen arbeid, enz. Ook hot Volkspaleis te Londen, mot hetzelfde doel opgericht, verdient allen lof. Dit gebouw, naar aanleiding van een roman geslicht, dient om de volksklasse nut en genoegen te berei den. Daar worden concerten gegeven, is volledige ambachtsschool, wordt onder leiding van goedbetaalde leeraren allerlei onderwjjs gegeven, terwijl aan het gebouw is ver bonden oen badhuis, een leeszaal en der gelijke. Na de pauze behandelde sprokvr de vraag hoe in ons land het Toynbee-werk is opgevat en uitga voord. In 1891 werd het door prof. v. d. Vlugt te Leiden met een geschrift inge leid, waarin betoogd werd, dat het de plicht der bevoorrechten met aardschc goederen was, toenadering te zoeken met do minderbedeelden. In Amsterdam werd naar dat woord gehandeld en spreker, die als inspecteur over de be waarscholen in Amsterdam van nabij den ellendigen toestand der kinderbe waar plaatsen leerdo kennen, vond die nergens zoo slecht als in de Jodenbnnrt. De plaatsen waren zeer laag, er was gebrek aan versche lncht en de kinderen zaten den ganscben dag langs de muren op bankon zonder leuningen. Toen hjj zich tot den opperrabjjn wendde om steun tot verkrjjging van een beteren toestand, ver kreeg hjj van een weldadigen Isrealict lJ/4 ton, waarvoor op Uilenburg een ruim gebouw van 2 verdiepingen mot een mooien Hinken tain werd gesticht, waar 600 kinderen geplaatst kunnen worden. Naar aanleiding daarvan bood een ander, welbekend filantroop, hem een zelfde som aan tot stichting van een dergelijk gebouw in den Jordaan. Hoewel dankbaar voor bet vertrouwen hem geschon ken, nam hjj het aanbod in overweging en na eenige besprekingen werd het plan gevormd een Volkshuis op te richten in den geest van Toynbee en in de Rozenstraat verrees .Ons Huis", dat in Mei 1892 geopend werd, waar men door middel van geestelijke ontwikkeling het leven der arbeidersgezinnen wenscht te verheffen. De heer Tours gaf daarna een uitvoerige beschrjjving van .Ons Hnis» en op welke wijze men daar het doel tracht te bereiken. Er bestaat gelegenheid tot lezen van bladen van allerlei richting en van boeken tot ont vangen van lessen in koken, knippen en ver stellen tot het hooren van wetenschappeljjke voordrachten tot oefening in de gymnastiek en schermentot samenzjjn van gezellige, leerzame clubs; tot het bjj wonen van bjjeen- komsten, waar muziek, tooneelspel, luimige en ernstige voordrachten het publiek bezig houden, enz. Bijna alles kost een kleine entree, doch kosteloos kan een rechtskundig advies verkregen worden. Men moet evenwel in 't oog houden, dat .Ons Huis" niet in 't belang der werkliede.n alleen is opgericht, maar ook in 't belang der meergegoeden. Hier komen allen te zamen, en door ongedwongen omgang, vriendscbappeljjken toon, gezellig samenzjjn zal van weerszjjden waardeering gewekt worden, die voor beiden weldadig werkt. Op de praatavonden, waar worklioden en patroons samenkomen, leert men elkaar waardeeren en die aamenkomsten zijn zeer belangrjjk. Ook de clubs, waar men wekelijks iets bespaart, om in den zomer een langere of kortere reis samen te maken zjjn van veel belang, want het doen van een reis vervrooljjkt en brengt een gowenschte afwisseling in hot vaak een tonig leven van don arbeider. Op deze wjjzo werkt .Ons Huis" mede om zon in 't huis gezin, vreugde in het leven te brengon. Nadat spreker nog eenige vereenigingen in ons land had opgenoemd, die in den geest van Toynbee werkzaam zijn, en enkele klachten had weer legd, eindigde hjj zjjn toegejuichte redo. De heer Visser betuigt daarna den heer Tours zijD hartelijken dank voor zjjn op treden alhier, wenscht dat de plannen, dio hier gevormd zjjn, mogen slagen, wekt de aan wezigen op tot bjjwonen der cursussen en sluit daarop de vergadering. De Gymnastiek- en Exercitie-Vereeni- ging .Pro Patria" hield Zaterdagavond in .Musis Sacrura" een feosteljjko vergadering. Het was voor de loden en geiutroducoerden met hunne dames een aangename avond. Na dat de President,de heer F. C. H. Schlahmilch, de vergadering met een kort woord had ge opend, werden eenige gymnastieknummers uitgevoerd. Aan hot rok werkten de oudste adspiranten en de hool'dufdoc-lingaan de brug werden oefeningen uitgevoerd door de boold- en jongste adspiranten afdeeling staafoefeningen gehouden door do jongsle en oudste adspiranten en met muurspringen eindigde men. Kranig word er door do oude ren geturnd en aan de oefeningen der adspi ranten kon men merken, dat de loiding van de heeren Van Hoojjdonk en Schlahmilch in in goede handen was. Beiden zijn voor hun taak dan ook wel berekend. De gymnastiek nummers werden afgewisseld door eenige luimige voordrachten, na de pauze voerde men een aardig bljjspel op en het geheel werd besloten met een opgewekt bal, zooals men dat van tarners gewoon is. Staten-Generaal. De E e r 81 e K a m e r zal op Maandag November bijeenkomen, en alsdan aanvangen met het onderzoek dor Onderljjke wetten, de Ongevallenwet en de Kieswet. In hare zitting van heden zal door de Tweede Kamer eindstemming worden gehonden over bet gedurendo de beide voor gaande weken behandelde ontwerp tot wjj- ziging der Kieswet. Door de Italiaansche regooring is erkente- ljjkheid betuigd voor do door beide Kamers betoonde deelneming bjj don dood van Koning Humbort I, on voor de hnldo aan dions na gedachtenis. De betuiging van een en ander is iudertjjd door Minister de Beaufort aan regeering van Italië overgebracht. Rijkspostspaarbank. Gedurende de maand Sept. 1900 zgn ingelegd en teragbet&ald de navolgende bedragen Inlagenf 2,987,081.31» Terugbetalingen (waar onder/14,158.91 wegena aankoop van inschrjj vin gen in een Grootboek, obligatiën of certificaten van inschrijving) 2,062,492.51» Meer ingelegd dan te rugbetaald 324,588.80 Aau het einde der maand Aug. 1900 waa ten name van de verschillende in leggers ingeschreven 81.725,324.91 Tegoed op uit. Sept. 1900 82,049,913 71 In den loop der maand zjjn 7475 nieuwe spaarbankboekjes afgegeven, 2999 geheel afbetaald, zoodat aan het einde der maand nog 813,Gil boekjes in omloop waren. Voor de Amsterdamsche rechtbank is gevangenisstraf voor den tijd van twee jaar geëischt tegen een brievenbesteller, wegens zich wederrechtelijk toeëigenen van stukken aan de posterijen toever trouwd. Deze beambte had het zwak, geïllustreerde briefkaarten en plaatjes, die hg bestellen moest, ouder zich te houden, om daarmee zijn kamer te versieren. Een maal had zich ook bij de stukken, die hij op die wijze verduisterde, een muntbiljet van f 10 bevonden, en ook dit heeft hg waarschijnlijk onder zich gehouden, ofschoon daarvan ter terechtzitting geen voldoend getuigenis werd geleverd. Do beklaagde legde een volledige bekentenis af; hg heeft een vrouw en 8 kinderen. De Oorlog in Zuid-Afrika. JOHANNESBURG. 19 Oct. Den 8sten October is een strijdmacht onder Hans Botha er in geslaagd, tusschen Heidelberg en Greylingstad een trein met een ver- kenningsafdeeling van de Rifle Brigade geheel af te snijden. Twee Engelsche offi cieren en een aantal manschappen sneuvel den en de geheele afdeeling was ten slotte genoodzaakt zich over te geven. (Reuter teckent bjj dit telegram aan .Het bovenstaande scbjjnt betrekking te hebben op een ongeval dat Roberts den lOden gemeld heeft". Reuter kan hier niet anders bedoelen dan de overrompoling van een trein bjj Kaap- muiden, waarover Roberts inderdaad don lOden heeft geseind. Maar in do eerste plaats dient opgemerkt te worden dat dit ongeval volgens Roberts niet den 8ston maar don 9den is ge beurd en verder dat Heidelberg en Greyling stad ten oosten van Johanneaburg liggen aan den spoorweg naar Standerton, dus in een heel ander gedoclte van Transvaal dan Kaap- muiden. De eenige overeenkomst tusschen deze twee overrompelingen zou echter zjjn dat in beide gevallen manschappen van do Rifle Brigade de lijdende partjj zjjn gowoest. (Red. N. R. Ct.) KAAPSTAD, 26 Oct. Twee soldaten vau een afdeeling die de brug bjj het station Fraserburg (in de Kaapkolonie, ongeveer 370 KM. ten zuiden van de Oranjerivier en 150 KM. ten westen van de spoorljjn van Kaapstad naar het Noorden) bewaakten, zjjn gisterennacht door snipere gedood. KAAPSTAD, 26Oct. De Boeren hebben Jacobsdal veroverd, na een hardnekkig verzet van het garnizoen. Het koloniale detachement verloor van de 52 man 34. KAAPSTAD, 26 Oct. Bljjkens latere berichten uit Jacobsdal hebben tweehonderfl Boeren vruchteloos het garnizoen aange vallen, dat bestond uit een compagnie Kaapstad-Hooglanders met een stuk geschut. De verliezen zijn14 gesneuveld en 20 gekwetst. MARSE1LLE, 26 Oct. De stoomboot »Natal" is vanmorgen aangekomen met 74 Nederlanders, die meegevochten hebben met de Boeren. Sir R. Buller is voor zjjn vertrek te Kaapstad met groote geestdrift geëerd. Er is in de bero-worehip d-- Engelschen iets aantrekkelijks en er „oü groote kracht in voor het volk, maar de taaiheid, waarmede zjj vast houden aan de denkbeel dige grootheid van onbekwaam gebleken mannen is waarljjk overbluffend. Zou er buiten Engeland nog iemand zjjn, die niet van oordeel is, dat Buller het als generaal heeft afgelegd Maar de Engelschen vieren hem nog als den held, die verleden jaar uittoog om in enkele weken triomfantelijk den weg naar Pretoria af te leggen. Te Kaapstad is Buller natuurlijk ook aan het redevoeren gegaau. En zoo heeft hjj gezegd: »Ik dank God, dat ik kan zeggen, dat er geen vreugde in het leven te vergelijken is bjj die van een generaal, die door zjjn troepen vertrouwd wordt". Hoe weet de man 't zou men willen vragen. En hg voegde er bij, dat zijn manschappen vrooljjk den dood tegemoet waren gegaan, vast besloten de vlag hoog te houden. Bij Co- lenso hielpen de maxitns in hun rug wel mee om hen vroolijk den dood tegemoet te voeren, maar een kniesoor die daar op let. LONDEN, 27 Oct. Lord Roberts seint dd. 25 Oct. uit Pretoria: Barton, die eenige dagen door de af deeling van de Wet werd lastig gevallen, viel haar van morgen aan en veretrooidö haar naar alle richtingen. Onze verliezen bedroegen 3 officieren en 14 man gewond. LONDEN, 27 Oct. Lord Roberts seint uit Pretoria, dd, 26 October: De verliezen van Barton waren gisteren grooter dan gemeld werdzjjn verliezen waren een officier en 12 man gedood, 6 officieren en 39 man gewond. De Boeren lieten 24 dooden en 19 gewonden achter en er werden er 26 gevangen genomen. Drie Boeren, die hunne handen opstaken ten teeken van overgave en daarna ver raderlijk begonnen te schieten, werden ge vangen genomen, voor een krijgsraad ge bracht en ter dood veroordeeld. Ik heb het vonnis bekrachtigd. Methuen en Douglas jaagden gisteren bjj Zeerust een afdeeling Boeren uit elkaar. De Boeren lieten 6 dooden en gewonden achter. Er werden er 28 gevangen ge maakt met een groot getal vee. Onze verliezen bedroegen 8 gewonden en een vermist. Kitchener meldt uit het Lijdenburgsche, dat bij een nachteljjken tocht maakte en een Boerenlaager bjj Krugerspoort geno men heeft. Verscheidene Boeren werden gewond, en 4 gevangen genomen. Wjj hadden geene verliezen. Ten aanzien van den aanval op Philip- polis zegt Roberts, dat, daar het binnen komen der Boeren aan verraad te wjj ten is geweest, hij aan Kelly Kenny heeft opgedragen allen, die er aan deel hebben gehad, uit het land te zenden. FEUILLETON. -e€>o<3»- 28) Margaretha keek vragend op. Haar oog ontmoette half wezenloos het somber fonkelende der jonge vrouw. Zjj schudde het hoofd. fWie sou dat gedaan hebben?» Een sware tred, als van iemand, die sporen droeg, deed beiden opschrikken. Het geluid naderde door de openstaande salen. Het was graaf Egon. .Margaretha.» Hjj stond in de deur, hoog opgericht en schoon als altjjd. (Zijn de dames uitgereden?' ,Mevroaw de gravin en freule von Bieting- boff zjjn een uitstapje gaan doen. Frits moet hen straks bjj den ambtsraad gaan afhalen." fWelnu dan, Margaretha, de eerste heuge- ljjke tjjding. Mijn broeder Leo komt in den loop van den zomer naar Hallwey. Hjj schrjjft slechts voor eenigen tjjd, doch ik hoop, dat het voor goed moge zjjn.* Heer in den hemel.' De groote stoffer viel uit de banden der oude vrouw en een traan trad in haar trouw oog. »Welk een onverwachte vreugde en hoe lang is graaf Leo nu al weg geweest •Twee en een half jaar, een langen tjjd, nietwaar? De onthullingen, die hjj mij doet, *jjn Hallwey zweeg plotseling bemerkte hjj pu eerst de, bjj zjjn verschjjnen zich angstig in den hoek der deur drukkende gestalte Hjj trad schieljjk naderbjj en plaatste zich voor vrouwe Jutta's portret. (Het heeft u sinds den herfst van het vorige jaar toch aan niets ontbroken vroeg hjj losweg, als vol deed hjj alleen aan een plicht der wellevend heid, zjjn oog gleed vluchtig langs haar gelaat, 't welk een teeder afgerond ovaal vertoonde. „Juffrouw Werner is zeer wel, de vrjje beweging cn vooral de versterkende lacht doen haar zoer goed," antwoordde Margaretha schieljjk. »Er zal voortaan ook wel wat meer levon op Hallwey heerschen. Prins Adèle met haar gevolg en baron Schlichting betrekken morgen het kasteeltje. De nabuurschap brengt een dageljjksch samenzjjn mede, en hot zal hier daarom niet meer zoo eentonig zjjn dan tot dasver. Ik zelf kom de volgende week met een langdurig verlof hierheen, Margaretha ge znlt er dus zeker wel voor zorgen, dat mjjn kamers in orde zjjn, ge weet, dat ik gaarne heb, dat niemand anders dan gij zulks doet.» Terwjjl Egon Hallwey sprak, had hjj het lichaam halverwege afgewend, hjj scheen de aanwezigheid van zjjn jonge vrouw weder vergeten te hebben. Hjj beschouwde na zeer aandachtig vrouwe Jutta's portret, onder 't welk Lindis tegen den wand leunde. Het scheen in laooge mate zijn belangstelling op te wekken. Margaretha herinnerde zich nu, hem daar reeds meermalon voor to hebben zien staan. ,Wij zullen het portret wegnemen," begon hjj eindeljjk, zich tot Margaretha wondende. Moet het naar de rommelkamer, bjj gra vin Else Hjj lette niet op dit gezegde. »Het hangt hier in do ongunstigste verlichting, daaren boven nog wel in het verborgene. Het moet naar mjjn kamer overgebracht worden. Wjj willen dat maar dadeljjk doen, het schildcrjj toch is niet zwaar.' •Zou ik niet liever Dietrich roepen, Frits zal denkelijk nog wel niet terug zjjn.» ,Waartoe? Ik zal hel van den haak ne men, ondersteunt gjj het van onder maar een weinig.» Graaf Egon klom op een dor rjjk gebeeld houwde stoelen en trok het schilderjj omhoog, terwjjl de oude vrouw met uitgestrekte armen do lijst ondersteunde. Was graaf Egon te driftig geweest bjj het afnemen of had hij het gewicht van het tamcljjk zware stuk onder schat Margaretha was niet in staat het groote portret vast te houden. rHot valt," had zjj nog juist den tjjd om te roepen. Egon haastte zich om den val tegen te honden. Met een geweldigen ruk gleed het uit Margaretha's handen en kwam met zijn volle gewicht en de scherpe kanten op Lindis neer. Graaf Egon sprong van den stool af, hjj had het willen grijpen, te laat, de zware ljjst bood wel weerstand aan den val, uit eenige wormgaten viel wat houtmeet, overigens was hot onbeschadigd gebleven, doch Lindis lag bewusteloos op den grond, van voorhoofd on hoofd druppelde het bloed. Het donderend geraas stierf langzaam weg in de ruime zalen on nn snelde Margaretha voorwaarts. Mot een hartstochtelijk gebaar wierp zjj zich op de knie, trok het bovenlijf vau do jonge vrouw op haar schoot, cn zocht het bloed te stelpen. Het haar was in een oogenblik doornat, in lange stralen viel het bloed op Margaretha's schort. „Help toch, ik kan het immers uiet alleen af,« jammerde zjj luid. Indien zjj gemeend had, dat graaf Egon hulp zou verschaffen, dan had zjj zich deerljjk vergist, hij scheen toch over het algemeen zeer schrikachtig te zjjn, wie zou dat gedacht hebbben van don man mot zjjn stalen zenu wen Ieder druppcltjo bloed was uit zjjn gelaat geweken. "Ik zou wel de meest ongeschikte persoon zijn om het noodige voor een verband te halen. Ga liever zelf Margaretha. Ik zal hier blijven. De schrik beefde nog in zijne stem. De oude vrouw had den graaf nog nooit zóó ontroerd gezien, en de ontsteltenis drong haar door merg en been. Meende hij, dat die jonge vrouw doodeljjk gewond was en vreesde hjj nn al do pjjnlijke uiteenzetting met de jositite Ondanks haar leeftjjd vloog Margaretha de trap af naar haar kamer en zocht daar alle mogelijke linnen bijeen. Graaf Egon knielde inmiddels, geljjk zoo even de trouwe dienst bode, op den grond neer en drnkte den vinger op het gewonde, jonge vrouwenhoofd. Te gelijk met Margaretha gingen de dames van het slot den trap op. Graaf Egon vernam het ruischcn der zware zjjden japonnen en de stemmen der moeder en der vroegere verloofde. ,Voor zulk een bagatel die onzinoige haast. Margaretha bjj nw jaren zou ik wat meerdere kalmte verwacht hebben,» laakte gravin Ste- phanie bjjna verontwaardigd. (Het zware schilderjj moot u denken, mevrouw de gravin, maar Papperlapap, zoo erg zal 't niet zjjn,» lachte Engenie zilverhelder. .Margaretha, ge schijnt er nu eenmaal pleizier in te hebben, alles verschrikkeljjk te overdrjjren, wat voor hartroerende scènes hebt ge niet opgedisebt van de ziekenverpleging. Mamaatje heeft dadelijk gezegd, dat het er u alleen om te doen was, een gunstige stemming voor deze persoon op te wekken. Aan uw dankbaar hart willen wjj daarom voor ditmaal wel wat vergeven. Is 't niet zoo?' Eugènie's zachte stem had een scherpe klank, die afstootend werkte op dit oogenblik, mei het oog op het bewustelooze jonge wezen, dat onmedoogend her- en derwaarts geslingerd, nergens belang stelling vond. Graaf Egon legde onwillekeurig ook zjjn linkerhand op het donkere kopje. ,Ik wil mjj zelf overtuigen,* besliste de gravin, ,Ga maar voor, Margaretha.» „Ik ga niet mede naar binnen, ik kan geen bewustelooze menschen zien, ik bon zoo ner veus,» zeide freule von BietingholT.» Blijf dan maar achter, mjjn kind,» ant woordde de gravin vriendeljjk. .Doch ver wissel nog van toilet, want 't zou best moge- ljjk kunnen zjjn, dat Egon heden nog kwam.' •Allerliefste mamaatje.» Een teedure hand druk antwoordde de gravin. Margaretha kwam vuurrood en zeer opge wonden de zaal binnongestrorapold. De gravin-moeder', fluisterde zjj graaf Egon toe en het klonk bjjna als een waar schuwing. De officier stond bedaard op. .Legt gjj het verband maar, ik weel, dat ge daarin eenigszios bedreven zjjt, ik zal de meid naar boven stnren, met wier hulp ge de dame naar hare kamer dragen kunt. Frits gaat terstond den docter roepen.' Hjj opende hot venstor en keek naar buiten. Eon kort fluiton riep don knecht, die juist tact het rjjtuig naar hot koetshuis reed, hjj gaf hem de noodige beve len en wendde zich toen weder van het ven ster af. Gravin Stophanio stond als oen bocldzuil op den derapel en overzag mot oen enkelen blik den toestand. •'t Is of het de verwoesting van Jerasalem is. En wat een spinnewebbeu daar legenden muur en op het schilderjj.' De bewustelooze jongo vrouw scheen zjj zelfs niet eens te zien. Dat moet ik zeer in n laken, Margaretha, waar hebt ge dan toch uwe oogen gehad? Het zjjn toch immers de gezelschapszalen van het slot, die steeds in orde moesten zjjn, deze dikke stoflaag is minstens al jaren oud. Bonjour, Egon, ben je daar ook en naast je den stoffer, neon, maar dio vind ik prachtig. Hoo je je daar wel bjj bevonden hebt. Andera waa je altjjd op de pjjnljjkate aocuratesse ge- Bteld, enfin de smaken veranderen vaak. De hand kan ik je echter niet geven, want de jouwe kleeft van bloed en stof, foei, hoo dégoutant. Ben je al lang hier „Een half nar ongeveer," laidde zjjn ant woord. „Zoo, zoo. En ik zie, dat het de zwarte Jutta is, die daar naar beneden gevallen is, hot portret joeg iemand angst aan. Je laat het schilderjj daar toch zeker niet weer op hangen „Het zal naar mjjn kamer in den anderen vleugel gebracht worden.' Haha. Wat wil je daar toch met die zwarte vrouwen beginnen, nadat je de zwarte Else weder in genado gebracht en nit de rommel kamer gehaald hebt.' •Zjj zal het sieraad van mjjn klein salon zjjn, de portretten zjjn uitnemend geschilderd,* antwoordde graaf Kgon dood bedaard. .Wellicht beleef ik het Dog, dat je ook die daar gravin Stephanie wees verachte lijk op de bewustelooze portretteert: 11 en in de salon ophangen laat, het zwarte klaver blad ware alsdan voltallig.» Zjj kon zeer venijnig zjjn, do schrandere trotsche gravin. Een bleek scbjjnsel vloog naar Egon's trek ken. Hjj schoon een scherp antwoord op de lippen te hebben, doch hjj bedwong zich. Zwjjgend boog hjj en verliet do zaal met rin kelende schreden. (Wordt vervolgd.) k.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1900 | | pagina 1