KLEINE COURANT Oesters! 't Vliegend Blaadje Tandarts Ansingh, voor Helder, Texel en Wieringen. Garnizoen te den Helder. KOFFIE, Bij dit No. behoort een Bijvoegsel. Onkel Brasig, Duinaardappelen, roodeAardappelen Staatsloterij 18000 K.C. Rundvleesch (en Vet), 500 K.G. Reuzel, Deurwaarder I. KWANT, Spotprijs. Adres: J. BAAS, Speculaas Taai-Taal, SIGAREN, W VOGT, Gemarineerde HARING D. DIJKSHOORN. Kouingdwarsstr. 49. 49. W. Y. Bruinvis, No. 2894 Zaterdag 10 November 1900. 28ste Jaargang. Bureau Zuidstraat 72. Bureau: Spoorstraat. Telefoonn". 69. KALENDER DER WEEK NOVEMBER, Slachtmaand, 80 dagen. Opkomst der Zon 7 u. 16 m. Ondorg. 4 u. 12 n. Zondag 11 Laatste Kwartier. 18 Dinsdag 13 Ji Vrijde 16 ZmUritt 17 Ijl i lilt het Buitenland. De geschiedenis van den Zoid-Afrikaan- schen oertog levert tegenwoordig eene aan eenschakeling yan^kloine gevechten en scher mutselingen. Vari tyd tot tyd komt daartosschen nog het opbreken van spoorwegen door rond trekkende Boeren, het in de lucht laten sprin gen van een brug, hot verbranden van spoor- wegwaggone, het afsnyden van telegraaflijnen, het binnentrokken van een ot ander dorp, om er wat levensmiddelen opteëischen, en derge lijke kleinigheden meer. 't Is te voorzien, dat dit zoo nog wel eenige maanden zal knnnen duren, want op deze mattier kunnen de Boeren den strjjd heel lang volhouden. Wat zal echter daarvan het einde zijn? Zeer waarschijnlijk dit, dat de enorme offers aan geld en aan menschen voor Enge land zóó groot zullen worden, dat er zich daar te lande een sterke neiging zal ver- toonen, om den langdurigen en verwoeden str\jd optegeven. Juist niet, dat de kogels der Boeren zooveel Engelschen doen omkomen, doch het Engelsche leger wordt zwaar ge teisterd door ziekten, door de vreeaeljjke typhus vooral, die in dit jaargetijde erger woedt dan anders, 't Is te verwachten, dat do Engekche natie deze verliezen, die zoowel de hoogste als de lagere standen treffen, op den dunr niet zal willen verdragen die verliezen wor den in alle kringen, zelfs aan het Hof, ter dege gevoeld. Men zal eindelijk toch wel moeten inzien, dat tegen den moed der wanhoop van oen volk, 't welk strijdt voor sjju onafhankelijkheid, geen vechten met kans op goeden uitslag mogelijk is. Wie weet, of niet eindelyk Engeland bereid gevonden wordt, om der republieken een soort van zelfbestuur toetes taan 1 We hebben aleens meer opgemerkt, dat de Eqgelsche nieuwsbladen in den lnatsten tyd zich overtuigd houden, dat de oorlog in Zuid- Afrika nog op verre na niet tot de geschie denis behoort. Hoewel van het tooneel des oorlogs in de laatstverloopen dagen door Lord Roberts niets is medegedeeld, dat men belang rijk genoeg achtte om het te publiceeren, schijnen er in dat tijdsbestek dingen te zyn gebeurd, die het noodzakelijk hebben gemaakt, dat een batterij veldartillerie, welke reeds te Kkapstad aan boord van een transportschip w»e gebracht, om naar Engeland te wordgn terügvervoerd, weder is ontscheeptdat eenige detachementen, die reeds verlof hadden ver kregen om te repatrieëren, tegenbevel hebben ontvangenen dat Lord Roberts zeiven voor do zooveelste maal zijne terugreis naar het moederland heelt uitgesteld. De overtuiging wint hoe langs hoe moer veld in Engeland, dat het bjj de tegenwoordige houding der Boeren alleszins mogeljjk, zelfs zeer waar schijnlijk is, dat men nu staat aan het begin van een nienwen veldtocht van minstens een half jaar. De terugzending van troepen naar Engeland, die na zou moeten plaats hebben, sal althans niet vóór Januari of Februari ge schieden, en dan nog maar alleen in het ge val, dat do toestand aanmerkelijk beter is geworden. Integendeel zullen in dien tussclien- tyd nog versterkings-troepen uit Engeland worden aangevoerd. Er zyn er in Engeland, die Lord Roberts do sehuld geven van den tegenspoed, die de Engelsche krygers in den laatstcn tyd ondervinden en diezelfden ver- keugen sich er over, dat weldra Lord Kit- ehenec als opperbevelhebber in Zuid-Afrika sal optreden. Deeer digen hóeft' in dë Vereenlgde Staten van Noord-Amerika de verkiezing van den Prestdent dér Groote Republiek plaats gehad. betreurens waardige tooneclen voorgevallen. Ia China dóet zich de huidige toestand aan dé verbondene mogendheden verre van roosktourig voor. Blijkbaar heeft men veel te lang gewacht met het nemen van flinke, doortastendémaatregelen. Men had de Chi- neezen bohooron te dwingen tot het aanne- d«\ gestelde voorwaarden; men heeft dit *64,: uitgesteld, et, bul hiervan is, dat het optreden der verbondenen geon gezag nieër heeft', en dat de overmoe- diaMd der Keirerljjke regeering me, dei, dag toenoemt. De tydingen nit Peking zyn tlyöié fa 't minst niet bemoedigend, en de keitcrlyko benoemingen van de laatste dagen toonon dnidelyk aan, dat er al heel weinig uitzioht bestaat op do inwilliging van het geen door de vertegenwoordigers der mogend heden wordt verlangd. De Keizer blykt volstrekt geen roeping te gevoelen, om naar sjjne hoofdstad terug te keeren, geljjk door de'gezanten wordt gcweuscht en verlangd. Hy moet hoegenaamd geen plan hebben, daar te komen, zoolang althans Peking door de vtosmde troepen wordt bezet gehouden. In zijne tegenwoordige verblijfplaats vaardigt de Keizer intusscben allerlei besluiten uit, waarop dedr de gesanteo, niet zonder reden, ern stige aanmerkingen worden gemaakt; beslui ten o. a. tot bonooming van personen, die tot dé besliste vreemdelingen-haters bebooren. En de invloed van sulke hoofdambtenaren in bs* bestuur des^ Ryks is wel zeer merkbaar zy laat zich bjj het nemen van maatregelen in gfoote mate gevoelen, en de gewenschto oplossing der hangende quaestie wordt er niet weinig door vertraagd. Het schjjnt echter, dat generaal graaf Waldersee de Dnitsche opperbevelhebber de zoo lang gerekte zaken goed wil aanpakken, 'tgecn door de berichtgevers algemeen als dringend noodig en hoogst wenechelyk wordt beschouwd. VIEtlWNTIJDIlGEV HELDER, 9 November 1900. Op den 5den November is bet de finitieve geleidelicht van het Schulpengat ontstoken en het tijdelijke witte vaste ge leidelicht op de Vnurboet van Huisduinen gebluscht. Het geleidelicht van het Schulpengat is een wit vast licht van de 4de grootte, 26 M. boven water en zichtbaar tot op 12 zin. in N. 31 gr. O. tot in N. 68 gr. O. (37 gr.). Lichttoesteldioptriek Lichtopstand vierkant ijzeren geraamte met lantaarn en bol, hoog 10 M., op 525 M. van den lichttoren van Kjjkduin en 45 M. van de Vuurboet. Het merk Lichttoren Kijkduin N. 53. gr. O. in. lichtopstand van het geleide licht Schulpengat" geeft leiding in het Zuidelyk gedeelte van het schulpengat. Het vroeger vermelde houten lichthuis met trap op de Vnurboet van Huisduinen zal worden verwijderdde Vuurboet zal voorloopig nog niet worden afgebroken. De stompe ton No. 1 in het Schul pengat is voorzien van een afgeknotten kegel als tonteeken. De vroeger vermelde wraktonnen, die het wrak van het stoomschip »Harrow" aanduiden, zyn opgenomen. Naar wjj vernemen zal een nieuw Adresboek dezer gemeente worden uitge geven. Het laatste dagteekend van 1896, zoodat een betere editie zeer gewenscht mag heeten. Met belangen hebben onze lezers zeker kennis genomen van het jaarverslag van >Helders Belang," dat in ons vorig nummer werd opgenomen. Men heeft daaruit kunnen opmaken, dat bedoelde vereeniging tijdens haar 10-jarig bestaan veel heeft gedaan in 't belang der gemeen te en dat zy nog steeds met lust en ijver bezield is tot vermeerdering van den bloei onzer woonplaats. Doch wil H. B. iets kunnen uitrichten dan is uitbreiding van het ledental hoogst noodzakelijk. Daarom zal het Bestuur zich binnenkort tot de ingezetenen wenden met een lyst. waarop men zich voor het lidmaatschap kan aan geven. We hopen dat velen op de aan geboden lysten als lid of donateur zullen teekenen. De kosten leveren geen bezwaar op, want de jaarlyksche contributie van 't lidmaatschap bedraagt slechts fl. De heer Emil Richard, hoftooneel- speler van Meckleuburg, geeft met zyn gezelschap in verschillende steden van ons land Reuter voorstellingen", die overal byzonder behagen, en Donderdag 15 No vember a s. treedt hij in Tivoli alhier op. Wjj vertrouwen, dat bet Heldersche publiek in groote getale zal opkomen, om de opvoering van O n k e 1 Brasig" by te wonen. Het is een stuk, uitmuntende door eenvoud, natuurlijkheid en waarheid, dat op uitnemende wijze vertolkt wordt. Het ontlokt nu eens door zijn geestige zetten een gullen lach, dan weder brengt het 't gemoed in beroering. Al wordt Onkel Brasig" in het plat Duitsch ge speeld, het is toch gemakkelijk te volgen, omdat het weinig van 'Nederlandsch ver schilt. Bovendieu maakt de onverbeteljjke mimiek der spelers, vooral die van den heer Richard, het begrypen zeer gemak- keljjk. Eerste Kamer. Toen do Kamer in den loop dezer week weder bijeenkwam, ontving zy de offici- eële kenifwgfrving: der verloving van H. M. Koningin ,Wilhelnrina met Hertog Hendrik van Mecklenburg-Schwerin. Naar aanlei ding daarvan, werd door den Voorzitter gewezen op deze voor Land en Vorsten huis gelukkige gebeurtenis, en den inhoud medegedeeld der missive, waarmede hy, namens de Kamer, deze kennisgeving had beantwoord. Een en ander lokte algemeen applaus nit. Provinciale Staten. Te Haarlem werd jl. Dinsdag de na jaarsvergadering der Provinciale Staten van Noordholland geopend. Ook in deze bijeenkomst werd mededeeling gedaan van 't bericht der verloving H. M. Koningin Wilhelmina met Hertog Hendrik van Mecklenburg, en voor de beantwoording daarvan. Deze mededeelingen, door de le den staande aangehoord, werden met da verenden bjj val begroet. Het nieuwe lid voor Schagen de heer P. Wonder Az. werd toegelaten en geïnstalleerd. Aan den heer van Hall, van Amsterdam, werd toegestaan, om in eene der volgende bijeenkomsten inlichtingen te vragen no pens den stand der zaken aangaande voor ziening in het gebrek aan ruimte voor de verpleging van behoeftige krankzinnigen. Huwelijk der Koningin. Met zekerheid knnnen wjj thans mede- deelen, dat de huwelijksvoltrekking van H. M. de Koningin en Hertog Hendrik van Mecklenburg-Schwerin en de daarmede verbonden feesten, zullen plaats hebben in de week van Maandag 28 Januari4 Fe bruari. („Vad".) Alkmaar, 7 Nov. De raad besloot, in overeenstemming met het voorstel van B. en W., om voor de gemeente Alkmaar deel te nemen in het te vormen aandeelen kapitaal, benoodigd voor het aanleggen van eeu stoomtram Schagen-Zijpe-Alkmaar, tot een bedrag van f 10,000, en om een ren teloos voorschot te verleenen van f 10.000. Te Haarlem is in den ouderdom van byna 63 jaar overleden de heer A. G. Mör- zer Bruyns, oudgezagvoerder der My. Ne derland". IJMUIDEN, 6 Nov. Meer en meer wint de opinie by deskundigen veld, dat de stoomtrawler Dolfijn" is overstoomd en daarna onmiddellijk met man en muis is gezonkenen zulks in verband met het feit dat de equipage van de Noorsche bark >Saga", te Huil aangebracht, ver klaard heelt dat hun schip 26 Oct. op Doggersbank na aanvaring met een on bekend gebleven vischstoomschip is ge zonken. De Dolfijn", die daar toen visschende was, is slechts 2 jaar oud, byzonder sterk gebouwd, staat bekend als een zeer goed zeeschip en was bestand om het weer, dat wel stormachtig, doch daar toen niet buitengewoon slecht was, zonder hinder te kannen doorstaan. Volgens bericht van den Ned. consul te Huil heeft de aanvaring des nachts plaats gehad. Onder de opvarenden ziju velen met groote gezinnen. Dit is de derde stoom trawler van de IJmuider vloot, welke in e'én jaar tyds zyn verongelukt, Serenade aan de Koningin. Op initiatief van >Rotte's mannenkoor" te Rotterdam zyn te 's-Gravenhage samen gekomen afgevaardigden van die vereeni ging, zoomede der Koninklyke Zangver- eeniging »Cecilia" te 's Gravenhage »Zang en Vriendschap" te Haarlem en •Maastrich ter Staar', te Maastricht, om voor te be reiden een optreden dezer vier Koninklyke Zangvereenigingen ten einde aan de Konin- ;in by gelegenheid van het aanstaand iuwelyk te 's Gravenhage eene serenade te brengen. Men meldt aan Hblad" Werd tot dusver de loting voor de na tionale militie voor de lotelingen uit Bun schoten te Baarn gehouden, gisteren had die op hun verzoek te Bunschoten plaats. De lotelingen, reeds vroeg in den ochtend zwaar beschonken, wilden met alle geweld den kolonel militie-commisaris spreken, en toen deze op aanraden van den burgemees ter een onderhoud weigerde aan deze niet- toerekenbare menschen, die zich als be zetenen aanstelden en rondliepen met groote oranjesjerpen, werd het mes getrokken en zoodanig gevochten, dat uit Amersfoort hulp moest worden gerequireerd. Eeu detachement van het eskadron or donnansen, onder bevel van luitenant G. J. Maris, is nog des ochtends naar Bun schoten vertrokken om de orde, welke zeer ernstig verstoord is men zegt o. a. dat het gemeentehuis gewoonweg belegerd werd door de lotelingen en hun niet minder dronken kameraden, allen boeren en vis- schers te herstellen. Vonnissen. De arrondissements-rechtbank te Am sterdam, deed Dinsdag uitspraak in de zaak van L. Bouma, J. Sluyter en P. WesseUz, leden van den beruchten •Vrien denkring" gevestigd ten huize van Lam metje Zondag. Beklaagden stonden terecht ter zake, dat zij in den nacht van 5 op 6 Juni inbraak pleegde by de firma Van Kuijk en Abas aan den Singel, by welke gele genheid de brandkast werd geforceerd. Toen de inbrekers werden gestoord, namen zy de vlucht, revolverschoten lossende op de hun achtervolgende politie-agenten, evenwel zonder hen te treffen. De Rechtbank veroordeelde Bouma, den man die beeft geschoten, tot 12 jaar, en Sluyter en Wesselsz ieder tot 9 jaar. Onder hevig protest werden de beklaag den weggeleid, hun onschuld betuigende, onder het uiten van vloeken en scheld woorden, gericht tot de Rechtbank. De houding der veroordeelden had blijk baar de instemming van hun talryke vrienden en hun drie vriendinnen op de Eublieke tribune. Dit gedeelte der toe- oorders, waarop de bijzondere aandacht der op de tribune dienstdoende veldwach ters was gevestigd, verliet na hot uit spreken van het vonnis de gerechtzaal. Een brutale inkraak heeft Zondaga vond plaats gehad in perceel 354, Singel by de Oude Spiegelstraat te Amsterdam De weduwe W. Honselaar kwam 11 uur met haar eenig dochtertje thuis. Zy be woont een souterrain waar zy sedert eeni ge jaren een zaakje uitoefent in koffie, thee, enz. Zy ontstelde al reeds toen zij bemerkte dat de voordeur van het winkeltje open stond, maar wie beschrijft baar schrik, toen zy in de binnenkamer achter den winkel zag dat alle kaften waren open gebroken, baar bed zelfs doorzocht was, er een trommeltje waarin voor byna f 1300 aan Russische effecten, benevens een knip met geld voor een hedenochtend te beta len vordering was verdwenen. Ook eeni ge gouden sieraden en juweelen waren ge stolen. Even bekomen van haar schrik, snelde zy naar het politiebureel Gymnasium. By het door de politie ingestelde onderzoek was echter geen spoor van de inbrekers te vinden. Daar boven in bet huis Zondags nooit iemand aanwezig is, hadden zy vrjj spel. De weduwe, die het geld eenige jaren ge leden door een erfenis verkregen en dit had bewaard, is totaal geruineerd, zóó zelfs, dat zy haar zaakje moeielyk zal kan nen voortzetten. ADVERTENTIE N. Otrecbtschestraat 119, Amsterdam, zal Donderdag 15 November a.s. van des morgens half 12 tot 7 uur des avonds bjj den Heer M. J. te Den Helder, te consulteeren zyn voor Tandheelkundige oparatiën zonder pijn. Plombeeren, etc. en tot het plaatsen van echte Amerikaansche kunsttanden a f2.50, heele ge bitten hf 50, met schriftelijke garantie. Abonnement voor het regelen der Kin- dertanden aan buis, per jaar f 10.—. Tevens gelegenheid tot het plaatsen van Goud-, Kroon- en Brugwerk, alles zonder plaat. Nieuwste methode). MT* IngangSpoorstraat. Kosteloos voor minvermogenden van T—V/i uur. TIV O LI. - HELDER. Zondag II November <8 uur) een enkele buitengewone Voorstelling door het H0LLANDSCH T00NEELGEZELSCHAP. Directie: A. VAN LIER van Amsterdam. 122e I opvoering- van het Grootste sncces in dit Seizoen Nieuw blyspel met zang in 4 bedrijven van C-P. T. BIGOT. Muziek van CHRIST. VAN DINTEREN. PRIJZEN: STALLES f 1.00. Ie RANG - 0.75. 2e RANG - 0.50. Plaatsbespreking als gewoonlijk. „TIVOLI" - DEN HELDER. Donderdag 15 November 1900: een enkele gastvoorstelling van den Hofartist EMIL R CHARD. Tooneelspeler aan den Kon. Hofschouwburg te Stuttgaut en zijn Gezelschap. Impressario WILLEM B0ESNACH. Levensbeeld (Blijspel) in vijf bedrijven, naar FRITS REUTER, door EMIL RICHARD. De hoofdrollen zullen vervuld worden door de Heeren HAHN, VINK, MORNER, IDALI, FUNK, de Dames SCHWEDHE- LEN, LOIBL, ELTEN, VACHÉ, GUI- SEPPI. Zacharias Brasig - - - - - de Heer EMIL RICHARD Aanvang 8 uur. Pryzen der Plaatsen STALLES f 1.50, 1ste RANG 1.-, 2de RANG „0.75. Ten kantore tan H. A. Grunwald 4 Zoon, 4» Kanaal weg 67-68, Helder, naast de Israël, kerk, alwaar in de 363e ■pKa Staatsloterij verschillende kapitale prijzen zjjn getrokken en waar in de 364e Staatsloterij weder op No. 20505 getrokken is de kapitale prijs van f 1000, zjjn voor de 365e Staatsloterij zoolang de voorraad strekt, HEELE- en GEDEEL TEN VAN LOTEN te bekomen. Trekking le klasse19 November. Weder ontvangen: puike csi o M Monsters 30 cent de 5 kop. W f2.00 per half mud. fl.40 per half mud. Monsters 20 cent de 5 kop. S. VAN AMESF00RT, BIERSTEEG. By M. OE VOGEL, Spoorstraat 128, zyn voor de 365ste Staatsloterij weder heele en gedeelten van Loten te bekomen. Trekking Maandag 19 November 1900. Levering van LEVENSMIDDELEN. De KOLONEL GARNIZOENS-L'OM- MANDANT te den Helder, zal op DONDERDAG den 15- NOVEMBER e.k., des middags te 12 ure, ten zijnen bureele, Wachtstraat, onder nadere goedkeuring van den Minister van Oorlog, in het openbaar aanbesteden de levering van ongeveer: gedurende het tjjdvak 1 Januari tot en met 30 Juni 1901 of zooveel meer of minder als zal blijken noodig te zyn, gedurende gemeld tijdvak, ten behoeve van de sol daten-menages in bovengemeld garnizoen. De voorwaarden van levering van 11 October 1897, VI« Afd. N°. 90, zijn tegen den prijs van twintig cent (f 0.20) per exemplaar verkrijgbaar bij de Firma GEBRS. VAN CLÊEF, te 's-Gravenhage. Nadere inlichtingen nopens de leveringen kunnen bij den aanbesteder worden inge wonnen. Dun Helder, den 9en November 1900. De Kolonel voornoemd, J. J. DE GREVE. om contant geld. HELDER, zal aldaar, op WOENSDAG 14 NOVEMBER 1900, des voormiddags 10 uur, aan het Spoorbassin, publiek verkoopen i een belangrijke partij HOUTWAREN, afkomstig van het gesloopte Gebouw (Station) aan dat Bassin, zoo goed als nieuw, van- 600 a 700 deelen, l1/* bij 10 Amst. dm., lengte 5 A 8 Meters. 400 vloerdeelen, 1*/* bij 9 Amsterd. dm., lengte 5 a 8 Meters. 150 grenen kapribben, 10 bjj 12 cM., lengte 5 a 10 Meters. 150 stuks balken, 12 bij 20 cM., lengte 5 tot 8 Meters. Voorts: PlankeD, Riggcls, Latten, Schroten, een partij 1ste kwaliteit Waal steen en een groote party gaai Brandhout, ti hetgeen meer ten verkoop zal Sorden aangeboden. Te bezichtigen op het sloopingsterrein, twee dagen vóór en op den verkoopdag. Extra, Puike, Krachtige 40 ct. per V. K.6., bij 2'/, K.G.. 37V, ct per K.B. Onder minzame aanbeveling, Wed. i. VAN DIEST-LASTDRAGER, Koningstraat No. 69. van af hsden verkrijgbaar versche Texelsche en Zeeuwsche Oesters. WESTGRACHT 38. ELDERSCHE en van de bekende prima kwaliteit is weder dagelijks versch ver krijgbaar tegen onderstaande prijzen in de Brood- en Beschnitbakkerij van W. LAMMERS, KONINGSTRAAT No. IS. Speculaas 30, 40, 50 ct. Taai-Taai16 ct per 5 ons. w. HCJVERB, Société Anonyme. COGNAC FINS BOIS f 1.50 do Liter in tcrregelde beminde flenrh ra* 5 Liter, voonicn van bet alUat van Dn. P. V. VAN HAMRL KOOS. Proeffleaeh a fl.40. fgtT Cognac op fleaaehen U diverse prqaen. UiWluitend verkrijgbaar bjj Paral tolweg, Helder. i$SI N° ®©ïi. Bij I. GRUNWALD, Kanaalweo No. 74, n/h Postkantoor, en bi] M. I. GRUNWALD, Binnenhaven No. 24, bij wien in de 364ste Staatsloterij op No. 20505 de prijs van flOOO getrokken is, zijn voor de 365ata Staatsloterij wederom geheele en gedeelten van Loten te verkrijgen. Trekking der late klasse Maandag 19 November a.s. Ontvangen een fijne colectie in kistjes van 25, 50 en 100 stuks, prima kwaliteit, nette verpakking; zeer geschikt voor at. Sicolaas-Cadeaux. Aanbevelend, Kanaalweg 170, over 't Molenplein. Weder verkrijgbaar: de bekende overheerlijk* met ZUREN, 5 cent per stuk. Wie éénmaal Adslaar's Bussen- beschuiten Koek heeftgsbruiktvraagt ze immer weer. atoom-Huck- en Beschuitfabriek „BK AIIELAAH", Schiedam. Engros JAC. VERFAILLE, Spoorstraat - Den Heldor. Vlasra/.Un ..BE B tZAR", HOOFDGRACHT K 65. Damborden, Schaak- en Trik- trakborden, Speelkaarten, Hombi-edoozen, Wliistboekjes, Wliistieitjes, Dominosteenen, t> ezelschapss pelen. Gebakschotel.% Chocolade-, Wijn-, en Punch- ketels. Wijn-, Cognac-, Likeur en Waterkaraffen, Elixerkarafje». Limonade-, Bier-, Wijn-, Advocaat- en Waterkannen, Punchbowls. Flessehenbakjes,Kelken hakje», Kelkcnblaadjcs, Theebladen, enz. A contant 3 procent korting. Siqaren-Maqazijn Wed. P. B. MANNL Kanaalweg: 88. Met het oog op de a.s. Feest» dagentcederozn ontvangen een nette sending SI U A. RÉ F, verpakt in groote en kleine kistjes en in blik, xootnede prachtige assortitnenthisten By ondergeteekendo is steeds verkrijgbaar Ie kwaliteit PAARDENVLEESCH, hetwelk steeds voor en na het slachten door Ryks veeartsen gekeurd wordt. Pryzen zyn als volgt: Biefstuk 35 Rookvleeach 45 Rollade 22 Boterhamworst 35 Lapjes en Gehakt 20 Metworst 30 en Rookworst 22 cent. Alles per 5 ons. Aanbevelend, Uw. dnr. K. SLIKKER.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1900 | | pagina 1