KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje Echte Heldersche Haarlemmerolie voor Helder, Texel en Wieringen. Tandarts Ansinyh, Taai-Taai ei Speculaas, St liCOlBint i KonscM KOFFIE, jle Bij dit No. behoort een Bijvoegsel. Het nieuwe Modeblad No. I W. C. VAN BREDA, Finale Uitverkoop met 20% korting. WINTERAARDAPPELEN. iQ Koppsa's St. Niculaas. A. KORFFAz, Kanaalweg 37. d De Blauwe Druif. A. Fotografisch-Atelier, Staatsloterij. 87. Weststraat 88. Spotprijs.- No. 2896. Zaterdag 17 November 1900. 28ste Jaargang. Bureau Zuidstraat 72. Bureau: Spoorstraat. Telefoonn". 69. is heden verschenen en zal aan de geabon- neerden worden toegezonden. Zaterdag zal in groote getale dat nieuwe nommer aan de Lezeressen van ons Blad ter kennismaking bezorgd worden, waarna eenige dagen daarna het antwoord zal worden opgevraagd. DE UITGEVERS. KALENDER DER WEEK NOVEMBER, Slachtmaand, 80 dagen. Opkomst der Zon 7 u. 29 m. Onderg. 4 u. 1 m. Zondag 18 Maandag 19 Dinsdag 20 Woensdag 21 Donderdag 22 Nieuwe Maan. Vrydag 28 Zaterdag 24 Uit het Buitenland. 't Is onder de gezanten der mogendheden, die zich te Peking bevinden in den laatsten tyd minder mooi wcör geweest. Inderdaad is 't wonder, dat de vrede onder hen al niet eerdor min of meer ernstig is verstoord. Er zjjn toch zoovele strijdige belangen De gis ting wordt van dag tot dag grooter, vooral na ook nog andere dan de groote mogend heden reden vinden, om zich daar te doen gelden. Bjj het nemen van besluiten van aan belang wenschen ook zij eens gehoord te wor den, en een Btem in het kapittel te hebben. Inzonderheid moet België heel veel neiging betoonen, om zich te doen gelden, want ook deze mogendheid acht het voor zich niet on belangrijk, dat zjj recht verkrijgt op eene nederzetting in China. Door Rusland wordt dit streven geBteund, wellicht omdat de Re geering van dit Rjjk zelve ook zeer begeerig is, om zich niet onbelangrijke voordeelen in grondbezit toeteëigenen, schoon ook de overige mogendheden de één- en ondeelbaarheid van het Hemelsche Rijk weiwhon gehandhaafd te zien. En intusschen neemt het gevaar van den huidigen toestand in de znidelyke gewesten van China hand over hand toe. Onder de heerschende onzekerheid lyden de handels zaken in erge mate, en do toekomst is verre van helder, 'tls op die wyzo zeer bevreem dend, dat de mogendheden volstrekt geen bljjk geven, hon geduld te verliezen, want de lang durige verwikkelingen daar in het verre Oos ten komen hen op den duur op zeer groote kosten te staan. Dezer dagen deelde de Duit- sche Regeering aan den Ryksdag eene be grooting van uitgaven voor de expeditie in Oost-Azië mede, en zonder nog in de verre toekomst te zien, raamde z\j de onkosten reeds op 90 inillioen galden. En als men daarby bedonkt, dat de handel op China stilstaat, valt het licht te begrijpen, hoe groot de schade is, die door do slepend gehouden Chineesohe quaestie wordt teweeg gebracht. En uitzicht op een spoedige oplos sing bestaat er op 't oogenblik nog volstrekt niet. Van tyd tot tyd wordt door de ver bondene troepen togen da oproerige en nog steeds onbedwongens Boksers opgetrokken wel krjjgen die opstandelingen nu en dan terdege klop, doch hnn aantal schynt zoo reusachtig groot te zjjn, dat de verslagenen terstond weer tal van plaatsvervangers heb ben. En dan moet het telkens maar weer van nieuws af aan! De Boeren van Zuid-Afrika, aangevoerd door de bekende moedige en beleidvolle aan voerders Bot ha en De Wet richten thans, naar men verzekert, hunne aandacht op de Noordeljjke streken van het uitgestrekte land, waar zjj zonder eenigen twijfel bet noodige kunnen vinden, om den stryd te kannen volhouden vooral paarden en trek dieren, die door ryke landgenooten derwaarts heen z|jn gevoerd, om buiten het bereik der Engelschen te bl|jven. De strjjd wordt dus nog in 't geheel niet opgegeven, maar inte gendeel met kracht voortgezet. De tegenstand wordt door de samentrekking der macht in het Noorden gereorganiseerd. Meermalen hebben de Engelschen zich al gevleid, dat zjj het einde van den krjjg zouden zien naderen altjjd zonder hot doel te bereiken. Na herhaalde schermutselingen, duiken de Boeren telkens opnieuw weder op, en meestal daar, waar zjj in het geheel niet werden verwacht. Wanneer de Engelsche bevelhebbers meenden, dat zjj den vjjand hadden ingesloten, en dat ontkomen hem onmogelijk was gemaakt, trad hjj spoedig daarna elders weer te voorschjjn. Volgens de Engelsche oorlogsberichten ljjden de Boeren steeds zware verliezen, en worden door de Engelschen in den regel zegepralen behaald, doch dit alles belet niet, dat de weerstand der moedige strjjders voor de vrjj- heid en onafhankelijkheid van hun land nog in 't geheel niet wordt gebroken. De Parjjacho wereldtentoonstelling van 1900 is in 't begin dezer week geëindigd. Gedu rende 212 dagen van dit jaar was zjj bestemd, om de bezoekers uit stad en land en uit den vreemde op hare terreinen en in hare zalen te ontvangen. Deze was de grootste en tevens de laatste wereldtentoonstelling der ten einde spoedende XIXde eeuw. Toen Maandag avond de expositie gesloten werd, geschiedde znlks met een avondfeest de terreinen en gebouwen waren geïllumineerd. Een aan wezige correspondent deelt daaromtrent mêe, dat hjj, staande op den Eifieltoron, dit groot- 8che schouwspel aanstaarde, cn zoo een laatste blik wierp op de grootsche expositie en haar fraaie omgevingdiiar ving hjj een eindin druk op dier tijdeljjke machtige schepping, en vond hjj het ware souvenir der tentoon stelling: het licht, het meerdere licht, toe gankelijk voor de menjcliheid, als middel voor het streven n«ar hoogex. De laatstontvangen berichten uit Peking deelen mede, dat de aldaar aanwezige ge zanten der groote mogendheden thans over eengekomen zjjn, omtrent de verschillende eischen van genoegdoeniag, aan de Keizer lijke regeering van China te stellen. Deze eischen zullen wel door de regeering, voor wie ze bestemd zijn, in overweging wordon genomen, doch ongetwjjfeld tot bedenkingen aanleiding geven. Evenwel, het is al veel, dat men tol eene overeenstemming is geko men. Dit is een gewichtige stap, om tot het einde der vorwikkelingen te geraken. YIEUWSTIJDIYGEY. HELDER, 16 November 1900. De vloek van hei Kapitalisme. Dinsdagavond 1.1. hield de afdeeling Helder der S. D. A.P. in »Tivoli* een openbare vergadering, waar de heer F. W. N. Hugen- holtz Jr. het onderwerp behandelde De vloek van het Kapitalisme*. Spreker schetste naar aanleiding van Zola'sroman .HetLand» de slechte toestanden van onzen tegen woor- digen tyd en schreef die toe aan het kapi talisme, waardoor de staat, het familieleven en het huisgezin gedemoraliseerd worden. Oi tot betere toestanden te komen bestrjjden de socialisten het kapitalisme, dat wil zeggen het stelsel en niet de personen, die de dragers er van zjjn. Zjj bestoken het kapitalisme, d. w. z. het stelsel, waarbjj de bezitters van den grond en de productiemiddelen in staat gesteld worden op de arbeidsmarkt werkkracht te koopen en te exploiteeren ten eigen bata. In do huidige maatschappij zjjn de grond en de productiemiddelen in handen van en- keleu, lerw|jl de groote menigte afhankclyk van ben geworden en genoodzaakt is huar arbeidskracht aan hen te verkoopen. Door het tegenwoordige winststelsel verkrijgt men aan de eene zjjde een voortdurende opeon- hooping van kapitaal en aan de andere zijde een vergrooting van 't proletariaat. Door de ontwikkeling der industrie, en vermeerdering en verbeteriug der machine's ontstaat een werkeloosheid, waardoor de toestand der ar beiders onhoudbaar is geworden, de midden stand in verval raakten dnizenden njjvere bur gers met ondergang bedreigd worden. De ergste slachtoffers zjjn evenwel do arbeiders, hun loonon zjjn gedaald en hun arbeidsduur ver groot. De loonen van de arbeiders zjju zóó laag, dat vrouwen aan haar gezin ontrukt worden om in de fabrieken te werken, waar door hun huishouden verwaarloosd, de man- naar de kroeg en de kinderen op de straat gedreven worden. Dit alles zjjn de gevolgen van het kapitalisme, dat alleen door de proletariërs, die zich moeten organiseeren, kan bestreden worden. Hoe meer heit ks pi ralisme zich ontwikkelt, hoe meer kunstmiddelen aangewend moeten worden, om zich staande te houden. Men denke aan het dwaze adverteeren, aan de groote concurrentie, aan de vervalsching van eetwaren, enz. Door samenwerking van kapi talisten wordt het nog erger, zjj vormen truts, hebben daardoor het monopolie tot leve ring van sommige artikelen, zooals steenkolen en petroleum, waardoor ons naar willekeur een schatting opgelegd wordt. Het kapi talisme bereikt zjjn toppnnt bij het impera- lisme en waar het dan toeleidt, leert de oor log in China. Onder dan schijn van godsdienst en beschaving in dat land te brengen, wor den de vrceseljjkste gruwelen begaan, het eigenlijke doel is zich meester te maken van de rjjke mjjnen Engeland bestrjjdt de Trans vaal om het goud en de diamant, Nederland voert oorlog met Atjeh om in het bezit te komen van de tabaksvelden en tinmjjnen. Eén redmiddel om hieraan een einde te maken is het socialisme, dat wil produceeren voor de behoefe en niet om winst. De arbeiders worden langzamerhand rjjp voor dit stelsel. Zjj, die van de wieg tot het graf moeten sloven en zwoegen en den fabrikant van hun arbeid doen leven, hebben een kommervol be staan. De woningen zjjn slecht, 't voedsel on voldoende, de kleeding schamel, hun arbeids duur te lang, de werkplaat® ongezond, terwjjl vele vrouwen door de lage loonen zich aan prostitutie overgeven. Men begint deel te nemen aan den klassenstrijd, die niet door de socialisten in het leven is geroepen, maar door de tegenwoordige maatschappelijke toe standen. Het socialisme wenscht vrede en broederschap. Die klassestrjjd is ontstaan uit verschil van belangen, en moet door de arbeiders medegemaakt worden. Men moet daarom strjjden tegen den klassenstaat, waar van het koningschap het ornament is, tegen de tegenwoordige hefïing van belastin gen, die door den arbeider hoofdzakelijk in deu vorm van accjjnsen wordt opgebracht, torwjjl do werklieden, die den mautschappe- iyken rjjkdom voortbrengen, de kapitalisten in staat stellen hun bels^tingen te betalen. Die belastingen dienen tot onderhoud van de klassejustitie, de politie en het leger, die alle dienen om den tegonwoordigen toestand te bestendigen, de bezittende klasse te steunen. Als het kapitaal verdwjjnt, zal ook het mili- lairismo, dat er een uitvloeisel van is, ophou den te bestaan. Om de komst van dien beteren tyd te verhaasten, is het noodig, dat de arbeidors zich vcreenigen, zich organiseeren. Zjj mogen niet berusten in hun toestand, maar moeten deelnemen aan den stryd om de overwinning te behalen. (Applaus.) Van de gelegenheid tot debat werd geen gebruik gemaakt, alleen maakten 2 personen een kleine opmerking. De voorzitter A. G. A. Verstegen bracht vervolgens den heer Hugenholtz dank voor zjjn rede, wekte de aanwezigen op tot toe treding als lid bjj de afdeeling, spoorde allen aan oen abonnement op .Het Volk» te nemen, beval de collecte voor de stakende suiker bakkers aan on sloot de vergadering. RIJKSMIDDELEN. De opbrengst der Rjjksmiddelen bljjft gunstig. October gaf weder f 830,000 uieer dan in 1899, waartoe de hoofdbronnen de directe belastingen, en accjjnzen en de indirecte belastingen ongeveer evenveel heb ben bjjgedragen. Ook de posterijen gingen met f53,000, de telegraaf met f8500, de loodsgelden met f 17,500 vooruit. Daarente gen gaven de invoerrechten ditmaal f 18,000 minder en bjj de domeinen heeft de opheffing der Rijkstollen een verlaging van f 105,000 bewerkt. Voor de 10 maanden is de opbrengst reeds 5.6 millioen meer geweest dan in 1899 en bijna 4 millioen boven de raming. De stijging boven bet vorig jaar kwam voor 1 millioen uit de directe belastingen (waarop echter pas 14 ton beneden de raming is afbetaald), voor 18 ton uit de accjjnzen (b|jna 1 millioen uit suiker en s/« millioen uit gedistilleerd), 23 ton uit de indirecte belastingen (17 uit de successierechten), f440,000 uit de invoerrechten, f340,000 uit de posterijen, f 90,000 uit de telegraphie, f 106,000 nit de loodsgelden. De domeinen brachten, om de genoemde reden, f 445,000 minder op. De toestand blijft dus gunstig en het laatste eeuwjaar belooft voor de schatkist een zeer voordeelig jaar te zijn. President Kruger. Reuter seint uit Suez De >Gelderland" is bier aangekomen. Niemand werd in Kruger's hut toegelaten, en de President verscheen ook niet op het dek. De officieren zeggen dan hjj gezond is en goed eet en slaapt. Tot degenen die aan boord gingen, behoorde een vertegen woordiger van de commissie voor de feestelijke ontvangst van Kruger te Mar- seille. De bestemming van de Gelderland" is onbekend. Zij verwacht bevelen te Port Said, waar zij kolen moet innemen. In de Duitsch-Oostafrikaansche haven Dar-es-Salaam is Kruger een ovatie gebracht Vrouwe Johanna Chriatiania Ensche de, weduwe Willem Boog, gewoond hei£ bende te Noordwijkerhout, heeft behoudens uitkeering van eenige legaten, de volkssan atoria voor borstljjders in Nederland tot universeel erfgenaam harer nalatenschap benoemd. - Sedert geruimen tjjd bestond een ge spannen verhouding tusschen den predikant en de kerkbesturen der Nederd. Herv. kerk te Dirksland. Zondagavond schjjnt het tusschen hen tot heftige onaangenaamheden gekomen te zjjn, op grond waarvan de predikant zich heden (Maandag) uit de ge meente verwijderde. Een deel van het publiek, voor den'pre dikant partjj trekkende, trok in den avond al zingende het dorp door en bedreef ern stige wanordelijkheden. Bij sommige leden der kerkbesturen werden ruiten ingeworpen. - Te Wormerveer heeft een vrouw, die sinds eenigen tijd in een toestand van zenuwoverspanning verkeerde, in een onbe waakt oogenblik zich met petroleum over goten en zich daarna in brand gestoken. Ofschoon men op haar gegil dadelijk toe schoot en de vlam bluschte, is zij toch twee dagen later aan de gevolgen harer brand wonden bezweken. Het in beslag genomen goud. Uit Hamburg heeft de »Berl. Böre. Ztg." het volgende schrijven ontvangen »Met de ongeveer 14 dagen geleden te Hamburg aangekomen postboot >Bundes- rath" waren van Delagoabaai 30 kisten ;oud in staven ter waarde van ongeveer millioen mark verzonden aan de firma Arndt Cohen, waarop, op verzoek van twee Hambnrgsche bankinstellingen, reeds in de haven van Cuxhaven door den deur waarder op rechterlijk bevel beslag werd gelegd, waarna zy in tjjdelijke bewaring zjjn gegeven bjj de Norddeut-<che Ba*k. Vóór het uitbreken van den oorlog waren van wege de Transvaalsche regeering goud zendingen, voor de twee bedoelde bank instellingen bestemd, geconfisceerd, en in de veronderstelling dat de thans in Europa aangekomen bezending aan die regeering behoorde, hadden de bankinstellingen bij het Landgericht het bevel tot beslaglegging aangevraagd, om daarna langs gerechtelijken weg hunne vorderingen te kunnen voort zetten. >De gerechteljjke behandeling van deze zaak had Vrjjdag der afgeloopen week plaats voor de 2e burgerlijke kamer van het Land gericht Hamburg, waar de vertegenwoor diger der firma Arndt Cohen, advocaat dr. Sanison, de opheffing der genomen be schikkingen de uitlevering van het in beslag Senomen goud aan de geadresseerden eischte. ie Ostafrika Linie, vertegenwoordigd door den advocaat dr. Westphal, sloot zich bij deze vordering aan. Zjj voerden aan dat Arndt Cohen als houders van het cognos sement de rechtmatige ontvangers van het goud waren, hetwelk door de firma Acker- mann Wilke, wier eigendom het goud geweest was, naar Hamburg was gezonden. De vertegenwoordiger der firma, die het beslag heeft laten leggen, advocaat dr. B. Mönckeberg, bestreed dat eigendomsrecht beslist en bood aan, als getuigen hiervoor president Kruger en staatssecretaris Reitz te laten hooren. Hg beweert dat Wilke niet de eigenaar van het goud kan zjjn. omdat deze, van Hamburg naar Transvaal geemigreerd, daar bezwaarlyk zoo'n groot vermogen kan hebben verworven Wilke heeft ook (volgens dr. M.) toen hem ver zocht werd het goud te koopen, verklaard daartoe niet in staat te zjjn, en ten slotte heeft hjj niet anders op zich genomen dan de verzending. Volgens dr. M. bleek hier uit duideljjk, dat het goud Trausvaalsch staatseigendom vormt, ten aanzien van het welk zjjne mandatarissen hunne vorderingen kunnen laten gelden. »De rechtbank besloot over 8 dagen uitspraak te zullen doen". ADVERTENTIE N. Utrechtschestraat 119, Amsterdam, zal Donderdag 22 November a.8. van des morgens half 12 tot 7 uur des avonds bij den Heer M. J. SCHOUTEN, Hotel „Bellevue", te Den Helder, te consulteeren zjjn voor Tandheelkundigs opsratiën zonder pijn, Plombeeren, etc. en tot het plaatsen van echte Amerikaansche kunsttanden a f2 50, heele ge bitten hf 50, met schriftelijke garantie. Abonnement voor het regelen der Kln- dertanden aan huis, per jaar f 10 Tevens gelegenheid tot het plaatsen van Goud-, Kroon- en Brugwerk, alles zonder plaat. [Nieuwste methode). Ingang: Spoorstraat. Kosteloos voor minvermogenden van 7-77. uur. Het bekende adres van de ls tot) Banketbakker, Hoofdgracht 49 en Koningstraat 47, Wegens opheffing der ruim 50 jaar bestaan hebbende Zaak in Luxe- en Huishoudelijke Artikelen, De goederen franco in den Helder geleverd. J. BRONGERS Gz„ Verdronkenoord D 64, ALKMAAR. Puik. puike Winter-Aardappelen, dï« lot hot laatst goed blijven, voor fi.35 de zak. Monsters 22 et. per 5 kop. Bij P KRIJNEN. Goversstraat 28. Ten kantore aan M. A. Grnnwald Zoon, Kanaalweg 67-68, Helder, naast de Israël, kerk, alwaar in de 363e VK.3 Staatsloterij verschillende kapitale prijzen zjjn getrokken en waar in de 364e Staatsloterij weder op No. 20505 getrokken is de kapitale prjjs van f 1000, zjjn voor de 365e Staatsloterij, zoolang de voorraad strekt, HEELE- en GEDEEL TEN VAN LOTEN te bekomen. Trekking le klasse19 November. HakkerU 29 Weezenstraat 29. BANKET (Letters) BANKET (Stukjes) SPECULAAS prima goede TAAI-TAAI prima MOPPEN en KRIEKJES BOR8TPLAAT BRUIDSUIKERS 70 cent. 50 40 30 13 25 60 35 C. KWANT Azn N. B. Bestellingen worden direct aan huls bezorgd. ■NE ECHTE van de Erve Tiliy, Slijten fabrieltep. Ijs. Ml II t l tl K HKI ZK H Dames-. Hseren- en Kinder-Cadeaux Loge prijzen. .3, Nieuwe Oogst. 'ft Weder verkrijgbaar alle soorten P* vau FIJNE BtJftGKOEXTEX. Cg Eiken dag openmaken van versche blikken. HEDEN zjjn de vaten geopend O) van de fijne Snijboonen, P fijne Spersieboonen, fijne Zuurkool CÖ Alles van de nieuwe oogst. Heden ontvangen de <J> eerste Sinaasappelen, nieutoe Castanjes en vele fijne O soorten van Fruit. 18. SCHAGENSTRAAT 18. Ruim gesorteerd: in BaaiBever, Flanel, La ma, Bandbever, Sport flanel, Cheviot, enx. Wollen-, Chitsen- en Holtondekens. Gebreide wollen Goederen, Borstrokken, Lijfjes, Truien, Jachtvesten, Frokken, Kousen, Sokken, Kapers, Fanchons, Zijden Dassenenzenz, Fronts, Boorden, Manchetten, Strikken en Heerendassen, Specialiteit in alle EICENGEMAAKTE GOEDEREN. Sajetten en wollen Breigarens, Opruiming van een partijtje vitte wollen Borstrokken. Aanbevelend G. M. SMITS. Weststraat 14, Helder. Spr ;iaal ad ree voor Vergrootingen in Platina en onveranderlijke Kooldruk. Met het oog op de a.s. St. Nicolaas- drukte is het gewenscht bestellingen spoe- (lig te doen. A»nbev»len<l. C. BETHLEHEM. Bjj M. DE VOGEL, Spoorstraat 128, zjjn voor de 365ste Staatsloterij weder heele en gedeelten van Loten te bekomen. Trekking Maandag 19 November 1900. Verlangt1 men de eerste soort Tafelvruchten, wendt U dan naar den nieuwen Fruitwinkel „DE CITHOEV', waar 20 soorten van de FIJNSTE .RUCHTEN verkrijgbaar zijn. Zie de Uitstalling. Aanbevelend, A. LAAN, Zuidstraat 61. SCHUURLINNEN, prima, 100 vel f 1.55, per vel 2 cent. ZEEPPOEDER, le soort, 50 pak f 1.85, per pak 4 cent. BILLARTKRIJT, 100 stuks 30 cent, 12 stuks 5 cent. WRIJFWAS, le kwal., 100 flacons f 3 25, per flacon 4 cent. SCHOENSMEER, per pak f 0.227* per doos 1 cent. P0ETSP0MADE, per pak f 0.55, per doos 3 cent. BRANDSPIRITUS, 177cen* P0r Mflr- J. VAN WILLIGEN. ROOMBOTER, fijne kwaliteit, 35, 877* en 40 ct per pond, hij de 5 pond 2Vctp.p. minder. Melkinrichting van J. KATER, Vlamingstraat 45. Extra, Puike, Krachtige 40 ct. per 7t K.G., bij 27i K.6., 377b ct per 7, K.G. Onder minzame aanbeveling, Wed. J. YAN DIEST—LASTDRAGER, Koningstraat No. 69. Heden ontvangen: ecu lading puik be»lc welke niet afkoken, en zonder zieken zijndit is alles meel, 20 cent de vijf kop, 1.40 da zak. N.B. nog een klein partjjtje van de bekende Blanke Aardappelen, 20 cent de vijf kop, 1.40 de zak. J.HAIMER, MOLÜYGIlAi IIT. Bjj ondergeteekende is steeds verkrjjgbaar Ie kwaliteit PAARDENVLEESCH, hetwelk steeds voor en na het Blachten door Rjjksveeartsen gekeurd wordt. Prjjzen zjjn als volgt: Biefstuk 35 Rookvleeach 45 Rollade 22 Boterhamworst 35 Lapjes en Gehakt 20 Métworst 30 en Rookworst 22 cent. Alles per 5 ons. Aanbevelend, Uw. dnr. K. SLIKKER. Prijscourant WIJ N EN van Wed. H. RAHDER 4 ZOON, Hofleverancier van H.M. Koningin Weduwe. AMSTERDAM. p. heele p. halve flesoh flesoh Medoc f 0.70 f 0.40 St. Juliën 0.80 0.45 De Loubes St. Estephe 0.85 .047* Constant Pauillac 0.90 0.50 Roode Port a Port 1. id. id. id. 1.15 >0.60 id. id. id. 1.25 id. id. id. 1.50 >0.80 id. id. ld. 1.75 Witte id. id. 1.15 0.60 id. id. ld. 1.50 >0.80 Malaga 1.30 0.70 Vieux 2- Madera 1.20 0.65 Spaansche Wijn 120 0.65 1.20 enz. enz. Vertegenwoordiger V. h Of fl, Spoorstraat 28. N.B. Per Anker of 7t Anker tegen min deren prjjs. Ongeopende flesachen worden weder teruggenomen. Mfj. BENFER, Planeetlezeres, is weder dagelijks te spreken van morgens 10 tot 's avonds 10 uur. Adres Achtergracht-Westzgde 21, naast de woning waar Vrouw OUD gewoond heeft.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1900 | | pagina 1