KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje Tandarts Ansingh, Echte Heldersclie voor Helder, Texel en WIerIngen Taai-Taai ea Speculaas, Spiegels en PartrBtliisiei WINTERAARDAPPELEN. W. G. VAN BREDA, Fotografisch-Atelier, ZUURKOOL. D. KOPPEN, ZUIDSTR. 73. K. DE HEER. No. 2897. Woensdag 21 November 1900. 28ste Jaargang. Bureau Zuidstraat 72. Bureau: Spoorstraat. Telefoonn0. 59. tJit het Buitenland. Bjj de verkiezingen voor het Engelsche Par lement, die in de vorige maand werden ge- honden, maukte de onrechtvaardige oorlog, dio door Engeland in Znid-Afrika wordt govoerd, in vele govallen het wryfpunt uit, waarom de eene candidaat gesteund en de ander losgelaten word. Dit bleek ook nog dezer dagen uit eene redevoering tot zijae kiezers, gehouden door het voormalige Parlementslid Maddison, die by de jongste verkiezingen zjjn zotel in het Lagorhuis heeft verloren. Hij deelde in die redo meé, dat hjj door do regeeringsparty met 964 stemmen werd verslagen, omdat hy ge durende het jaar, 't welk voorafging, niet op gehouden had te verklaren, dat de oorlog met Transvaal en Vrystaat onnoodig, hoogst on rechtvaardig, en slechts het gevolg was van de kniperyen van Chamberlain en Rhodes. Het annexeeren der beide republieken by Engeland had hjj niet geschroomd, een mis daad tegen de menschheid te noemen. Nimmer dus werd door Maddison in zjjno rede verzekerd had hy daarvan oen woord wil len terugnemen, doch hij verklaarde thans in hot openbaar, dat hy liever zóó met 964 stem men was verslagen, dan dat hij zyn zetel zon herwonnen hebben door zijn geweten geweld aantedoen. Hy deed opmerken, don man er niet naar te zyn om, zelfs ter wille van de volksgunst, optegeven hetgeen hy voor recht houdt. Hy sprak de overtuiging uit, dat de mannen, dio opkomen togen dezen onzaligen oorlog, do beste vaderlanders zyn. Met mjjne beste krachten dus verzekerde de redenaar dien ik in de politiek, evenals in alle an dere dingen, God en de monschhoid, en indien voor 't oogenblik het volk en do kiezers ver blind zyn, wil ik toch hl het mjjne doon, om de natie voortelichten, waar zjj bezig is, een verderfelyk pad te bewandelen. Door een der Engelsche dagbladen wordt aan do mede- deeling van den hoofdinhoud dezer belang wekkende redo o.a. toegevoegd ,Een minder eorljjk man zou in den verkiezingstryd zeker hebben bygebrast, om de windstrooraing van de volksgunst optevangen. Maddison deed dat niet. Hy ging recht door zee in de koers, die hy eenmaal op zyne politieke zeekaarten had uitgezet". En wjj voegen hieraan toe, dat het voor alle Boeren-vrienden zeker hoogst aangenaam is, zulke taal uit den mond van een Engelschman te vernemen. Door een der Engelsche dagbladen word dezer dagen verspreid een kaartje van het grondgebied der Zuid-Afrikaansche Republie ken, waarop zyn aangeduid do plaatsen, waar sedert het begin der vori™ maand dus in zes weken tjjds door d« B ren tegen do Engelschen is geBtreden. De EngNscho natio, die nog altjjd in den waan verkeert, of zich poogt wjjs te maken, dat do oorlog nu wer- kelyk uit is, kan zich, door van dit kaartje kennis te nemen, overtuigen, dat er nog steeds, en wel over een gebied, dat 250.000 Engel- scho mylon in het vierkant meet, gevoch ten wordt, en dat daar geen duimbreed gronds gevonden wordt, of die wordt verde digd, door kleine, maar behendige Boeren- commando's. Uit dit kaartje blijkt zonneklaar, dat hot door Engeland behaalde voordeel nog maar zeer gering is, vooral ook omdat het ayn troepenmacht versnipperen en over eene verbazende uitgestrektheid verdoelen moet. Zelfs in Engeland werd dezer dagen by de aanschouwing van dit kaartje de overtuiging uitgesproken, dat de taak, om daar in Zuid- Afrika to zegevieren, voor Engeland's groote troepenmacht nog veel te zwaar is. 't Is niet voor de eerste maal, dat men thans in Engeland aanmerking maakt op het sterk uitkomend egoïsmo van den minister Chamberlain, die met zyne familie zooveel mogelyk voordoelen zoekt te verwerven van de levering van een en ander, dat voor den zeer kostbaren oorlog in Zuid-Afrika noodig is. De reeds gedane onthullingen werden dezor dagen gevolgd door de mededeeling, dat deze bewindsman geïnteresseerd ia by de verbanning der gevangen genomen Boeren en ambtenaren op het eiland Ceylon. Men be- grypt nu, waarom dat eiland als verbannings- oord is uitgekozen. Chamberlain is de voor naamste aandeelhoudor in eene Compagny, die als leverancierster optreedt voor do kam- penomenten der gevangenon, tongevolge van een monopolie, 't wolk hy twee jaar geleden heeft toegekend. Ofsohoon deze mededeeling in het openbaar is gedaan, gelooft men, dat de «bravo* minister er ook nu wel. evenals vroeger, het zwjjgen zal toedoen. Het blad evenwel, 't welk deze onthullingen geeft ver zekert, dat het niet zal ophouden, 's mans knoeieryen te openbaren, totdat aan het volk de oogon opengaan, en het rekenschap eischt van hem, dio het bedroog en bestal. Do jongste tydingen nit China Inidcn nog maar weinig bemoedigend voor de zaak der mogendheden en het einde der bestaande ver wikkelingen zy geven bljjk dat Prins Toean nog altyd macht en aanzien bezit, en aan het Chineesche hof by voortduring de lakens uitgeeft. Wol is het gerucht verspreid, dat hy, nevens de andere schuldigon aan den vreemdelingen-moord, uit zijn ambt ontzet en verbannen was, doch nader is gebleken, dat dit praatje slechts de wereld was ingestuurd, om de oogon der gezanten, zoo mogelyk te verblinden. Inderdaad blijkt genoemde Prins, de byzondere gunsteling van de Keizerin- weduwe, noz altyd de hoogste macht in het Hemelsche Rjjk in handen te hebben. Hij toch zendt bevelen uit voor de passende ont vangst zyner meesteres in de streek, waar heen zy zich weoscht te begevenhy betuigt zyne ontevredenheid over de vredesonderhan- delaars, en beschuldigt hen van eer en plicht vergetonhoid, omdat zy niet gezorgd hebben, dat de mogendheden geen Btraf-expeditio naar het binnenland zouden zenden hy laat de Keizerin besluiten uitvaardigen tot aanstelling van hom wélgezinde ambtenaren. Uit alles blijkt, dat de Chineezen niet ernstig denken aan vredesluiten. Een der ondorkoningen is nog bezig, om een nienwo troepon macht van 10.000 man te mobiliseeren. En in sommige streken worden de rijko Chineezen door de autoriteiten gedwongen, om aanzionlyko be dragen voor de verdediging van het Chinee sche gebied aftestaan. Inmiddels houden zich de gezanten der mogendheden gereod, om hunne eischen en verlangens, waaromtrent zy zyn overeengekomen, heden aan de vredes-onderhande laars te overhandigen. \ii;j UNTiiiin«n:\. HELDER, 20 November 1900. Onzen muziekliefhebbers wacht dezer dagen een groot genot. De ook hier goed bekende artisten Gottfried Mann en Martinus Wolters zullen, ditmaal vergezeld van een jonge, veelbelovende zangeres, gewezen leerlinge van A r n o 1 d Spoel in den Haag, en van de conserva- toire te Frankfurt a/M., mej. L i d a J e 11 e s, op Woensdag 21 Nov. alhier in het lokaal »Tivoli" een concert geven. Het programma is zoo interessant mo gelyk. Aanvangend met een der beroemde Sonates van L. van Beethoven, van viool en piano, zal de zangeres daarna de verrukkelijke aria: >Printemps quicosmo- nende" uit SauiJan et Dobla van Saint- s o e u voordragen. Daarna speelt G.Mann een 5-tal der meest bekende Klavierwerkjes van F. Chopin en M. Wolters een teeder ad-jéo uit en viool-concert van S. Spohr. Het eerste nummer na de pauze bestaat uit twee Fransche liederengezongen door mej. J e 11 e s, waarbij de viool een solo-part jj heeft te vervullen, terwjjl de piano bovendien begeleidt. Een dergelijk muzikaal ensemble is wellicht nog nimmer in den Helder gehoord Nog eenmaal treden Wolters en Mann met solo-stukken op, Wolters o.a. met de schitterende Faurt-faurainée van S a r a s a t e, en tot slot zingt mej. J e 11 e s een vjjftal keurig gekozen liederen; Nicolaï's Bloemker, uit zyn Lovestem, GottfriedMann's oudste liedhet zeer bekende de Tod und das Madeken, van Schubert, de Nuds- boam van Schumann en Standeken van Richard Strauss. Iet is te hopen en te verwachten van het publiek dat in muziek belangstelt, en er van geniet, de zaal van »Tivoli" geheel zal vullen op 21 Nov.; trouwens de her innering aan de vroeger door Wolters en Mann gegeven concerten, maakt iedere verdere aanbeveling overbodig. Texel, 19 Nov. Vroeger was de meekrap- en vlasbouw in den polder Eierland nogal van eenige beteekenis, doch sedert ongeveer dertig jaren werden deze gewassen aldaar niet meer geteeld. De meestoof is verdwenen en de jongere bewoners kenden noch vlaa, noch meekrap. Op de hofstede >Padang" is met de verbouwing van vlas dit jaar weder een proef genomen en wel met zeer bevredi gend resultaat. De geheele oogst is ter bewerking naar elders verzonden. Tot hoofd-ingelanden van het waterschap »de 80 gemeenschappelijke polders" zijn gekozen de heeren H. J. Keijser en J. S. Djjt, respectievelijk met 205 en 134 van de 244 geldige stemmen. Op den heer J. N. Kikkert waren 83 steramen uitge bracht. De bezittingen van het Begrafenis-fonds >Unitas", te Den Hoorn, bedragen than9 f 4468, belegd iu hypotheken en op de Rijks - postspaarbank. Niettegenstaande slechts 4 maanden gecontribueerd werd en f 25 voor »Tran8vaal" werd geofferd, werd in het verloopen boekjaar een winst ge maakt van f 275. Tot commissaris is gekozen de heer H. Kuijper, ter vervanging van den heer D. Lap, die niet herkiesbaar was. Door de Arrond.-rechtbank te Alk maar is, ter vervulling der vacature van kantonrechter te Medemblik, opgemaakt de navolgende alphabetische lijst van aan beveling mr. H. B. van der Eist, substi tuut-griffier bij de arr.-rechtbank te Tiel mr. J. A. Schaaft, griffier bij het kanton gerecht te Heldermr. N. J. Wilkens, ambtenaar van het Openb. Ministerie bij de kantongerechten in het arrond. Almeloo. President Kruger. Naar wij vernemen heeft de >Gelder- land" order bekomen van Port-Said recht streeks naar Marseiile te varen, langs den kortsten weg, zijnde deze door de stralen van Messina en Bonifacio. Zonder tegen spoed kan het schip den afstand tusschen Port-Said en Marseiile in 6 etmalen af leggen, weshalve de Gelderland" den 21 sten Nov. in de Fransche haven ver wacht kan worden Huwelijksgeschenk. In »Het Vaderland" bepleit de heer J. H. Vogel, te 's Gravenhage, het geopperd plan om aan H. M. de Koningin als huwe lijksgeschenk een villa aan het Schevening- sche strand aan te bieden. Hjj hoopt, dat de verschillende commissies zich voor dit doel zullen vereenigen, ook de dames comités, en dat daartoe een nationale com missie met sub-commissies uit alle volks klassen tot stand zal komen. Kwakzalverij. Alle berichten over prijsvermindering van couranten verbleeken tegenover den maatregel van het Bestuur der »Vereeni- ging tegen de Kwakzalverij". Deze voert met 1901 een gewijzigde en volledige gratis-verspreiding in van haar welbekend Maandblad. Zij noodigt daarom uitbestuurders van sociëteiten, houders van hotels, restauraties, logementen en koffiehuizen, restaurateurs van wachtkamers, directies van stoombooten, besturen van leeszalen of andere plaatsen, waar publiek bijeenkomt, om, indien zij voor hun lees zaal geregeld één of meer exemplaren van het Maandblad gratis wenschen te ontvan gen, daarvan binnen één maand, met ver melding van hun duideljjk adres, kennis te geven aan den secretaris-penningmeester te Middelburg, den heer A. J. Wjjnne. Moord te IJmuiden. Men meldt uit Haarlem: Indien ooit, dan blijkt uit dit geval, waartoe misbruik van sterken drank leidt. De dader, op den dag na de misdaad, een forsche, gespierde man, is als sneeuw voor de zon vervallen. De mm is sedert gebroken en ziet er een jaar uf tien ouder uit. Zelfs heeft hij het gezegd dat hij niet levend uit de gevangenis komt. Zjjn familieleven is vernietigd en het is schrikkeljjk welke gevolgen zyn daad heeft gehad. Zyn vrouw, die Vrydag te dezer stede was, deelde daar mede dat een der dochters, een teringachtig meisje, by het vernemen van het gebeurde een bloed spuwing kreeg, en dood bleef. De 80- jarige moeder van T. weet nog niet wat er gebeurd is. Wel vermoedt zy dat er iets gaande is, dat niet rechtuit kan ge noemd worden, doch men weet haar tot nu toe het gebeurde te verzwijgen en doet dit temeer omdat T. haar eenige zoon is. De echtgenoote is voornemens gratie te vragen aan H. M. de Koningin en zou daarbjj gesteund worden door autoriteiten te Ostende, die T. kennen als een zeer oppassend man, die zich anders nooit te buiten ging. Gorgelen. Een drankje innemen, vinden de meeste kinderen nogal zoo'n verschikkelijk werk niet, als zy ziek zyn, vooral niet als de dokters uit medeljjden voor de kleine pa tiënte er een zoet smaakje aangegeven hebben of wanneer zy nh het slikken met een of andere lekkernjj worden beloond. Maar o wee l als zij voor keelaandoenin gen moeten gorgelen, een werkje, waar mede zelfs sommige volwassen niet te best overweg kunnen. Gebeurt het al op her haald aandringen van vader en moeder, dan geschiedt het meest op zulk een oppervlakkige of gebrekkige manier dat de geneesmiddelen al bitter weinig uit werken. Het is daarom van groot belang, dat de kinderen vroeg aan gorgelen wor den gewend, óók als zij niet ziek zijn. Behalve dat het als reinheidsmnatregel is aan te bevelen, sterkt het den hals, hardt het de inwendige deelen van den keel voor kouvatten en ziekte en verlicht het, zooals gezegd, by voorkomende gevallen de taak van den geneesheer, die gorgelen voor kan schrijven, als dit de beste wijze is om de kleine patiënten te cureeren. Men meldt uit Dirksland: Sedert Maandag zijn hier nog by een paar personen ruiten ingeworpen. Dins dag werd door den burgemeester bjj ver ordening bepaald dat samenscholingen van meer dan vijf personen van 5 uur's avonds tot 7 uur 's ochtends verboden zyn. De politie, versterkt door rijksveldwachters, patrouilleert iederen dag door het dorp. Dientengevolge is het vrij rustig. De ge moederen zjjn van beide zjjden echter zoo opgewonden, dat door den burgemees ter tegen Vrjjdagavond eenige militairen uit Hellevoetslui8 zyn aangevraagd. FEUILLETON. EGON's VROUW. -o£>oO- 34) Lindis greep er naar, hot papier behoed zaam tusschen dé vingers nemende. «Een oogenblikje, duisterde zij met stokkende stem. De opwinding dreigde haar to doon stikken. In haar rechterhand vlamdo oen lucifertje, dat zjj voor den dag had gehaald. Het was oen moeieljjk to beschrjjven klank, dien graaf Egon uitstiet. Voor zjjn oogen glinsterde en fonkelde het in honderd blauw achtige stralen, vurige weerlichten schoten zigzagswjjzo over de kinderlijk slanke gestalte van de jonge vrouw, die diep voorovergebo gen op den grond naar iets zocht. .Hier,* hare hand wees naar de voetsporon in het zand. iHior, het moeten graaf Nicolaus' voot- stappen zjjn en dit is bet diamanten sieraad van den HallwcyBchat.* «En hoe weet ge hy kon niet volein- don, zyn verrassing was te groot. «Ik vermoedde het voornamelijk, de vinger wijzing gaf mjj gravin Elisabeth echter zelve, wie het na tallooze pogingen, met behulp van den trouwen Dietrich, eindelijk in de ure dos doods van haar echtgenoot, gelukt was om dezo nog oenmaal te zien. Gravin Stephanio had zulk een wedersion tot dusver met alle mogelijke middelen weten te beletten, onmee- doogend werd gravin Elisabeth steeds weder van den drempel verdreven, doch de trouwe dienaar had modelydon met hot lijden van >wzjjn meester. Bjj nacht en door niemand in -i<4 gezien, heeft bjj haar naar de lydena- Uit Hellevoetsluis meldt men Vrijdagmiddag om kwart voor drieën vertrokken 21 mariniers, 1 sergeant, 1 korporaal en 1 tamboer, allen onder bevel van den luit. ter zee 1ste kl. C. Fock per stoomboot Antoinetta" naar Dirksland. Aardbeving op Curapao. CARACAS, 17 Nov. Een aarbeving teisterde hedenmorgen het eiland Curapao. Bijzonderheden ontbreken. Het spoorwegongeluk bij Bayonne. Het vyfde groote spoorwegongeluk bin nen één week De bijzonderheden, die nader bekend zijn geworden over de ramp, die den zuid- exprestreiu tusschen Saint Geours en Sau- busse bjj Dax te kwart over twaalf is over komen, duiden er op, dat het ongeluk te wjjten is, öf aan te groote snelheid, öf aan den toestand van den weg. De machinist, die evenals de stoker er met eenige ver wondingen is afgekomen, verklaart, dat hij de gewaarwording kreeg als zonk de machine gedeeltelijk in den grond weg; dit gevoel Iaat zich echter ook verklaren voor het geval, dat de locomotief reeds de rails verlaten had. De machine reed nog ongeveer 200 M. het veld in alvorens ze tot staan kwam reeds waren toen de machinist en de stoker er uit en op den weg geslingerd de tender kwam dwars over de rails te staan en de restaurant wagen, die daarach ter volgde, stortte de helling af en leed alle schade, daar de wagens, die daar weer achter kwamen, op de rails bleven staan en de vier reizigers, die er zich in bevon den, ongedeerd bleven. Van de 30 pas sagiers, die aan het tweede ontbyt zaten, werden 16 gedood en de andere 14 gewond. Onder de eersten neemt men nu zeker aan, dat zich de hertog van Camera be vindt, buitengewoon gezant van Italië, op weg naar Spanje, om de Koningin-Re gentes de troonsbeklimming van Victor Eraanuel II mee te deelen. Men herin- nere zich, dat by het spoorwegongeluk by Rome de generaal Buffin, byzonder gezant van Frankrijk bij de begrafenisplechtig heid van Koning Humbert, zwaar gewond werd. Er komen geen Hollandsch klinkende namen bij de slachtoffers voor. Twee ongelukken in Noorwegen. Dinsdagmiddag is bij de Skürgord een visschersboot met een bemanning van zeven koppen omgeslagenslechts één kon zich redden, de anderen verdronken. Denzelfden nacht brandde te Lenhofde VexiÖ een hoeve af. Er woonde een familie van zeven personen. De vrouw des huizes, haar vier kinderen en een oude man kwamen in de vlammen om de eige naar der boerderij kon zich nog uit bet brandende gebouw redden, doch hjj werd zoo hevig verbrand, dat hij later stierf. Een Engelsch geneeskundig tijdschrift »the Lancetbehelst een artikel over de groote rol, die de tabak vervult in het soldatenleven in Zuid-Afrika. Lange mar- schen en ontberingen worden door de sol daten en vrjjwilligere zonder gemor ver dragen, indien slechts de pijp niet ontbreekt. Velen, die deelnemen aan de geforceerde marschen naar Paardeberg, Bloemfontein en Pretoria, soms met een rantsoen van 2 of 3 beschuiten daags, kregen een gevoel van bevrediging wanneer zij een pijp kon den rooken bjj de smeulende restjes van het kampvuur. De slaap, die door de ont zettende lichameljjke vermoeienissen en voortdurende onrust moeilijk te vatten was, kwam dan gemakkelijker. Het is vooral de balmeerende invloed op de hereenen by overmatigen arbeid en slechte voeding, die de tabak van zulk een froote waarde, ja onontbeerlijk maakt voor en soldaat in acrieven dienst. Nadeeliger invloed op de physiek van den soldaat vreest de schrjjver niet, daar het voort durende verblijf in de buitenlucht een equi valent is van de schadelijke gevolgen, die zich als tababsamblyopie en rookershart in het gewone leven openbaren. De Oorlog in Zuid-Afrika. De onafhankelijkheid der Republieken. LOREN<?0 MARQUEZ. 16 Nov. Concul Pott heeft de officieele mededeeling ontvangen van de Portugeesehe Regeering, dat hy niet langer de Transvaalsche en Vrjjataatsche vlag mag plaatsen op zyn woning, daar Portugal deze landen niet meer erkent. BLOEMFONTEIN, 16 November. Na dere berichten zeggen, dat de Boeren totaal verslagen zjjn in het gevecht by Edeuburg. Eén verbaal luidt, dat de Boeren 75 man aan dooden en gewonden verloren hebben. Het bericht van den b n i t van tusschen de 100,000 en 150,000, die de Boeren omstreeks 12 October in Natal op een trein behaald hebben, aan welks juistheid sommigen nog twijfelden, wordt door de »S. A. News" volkomen bevestigd, zegt »Ons Land", en zy voegt er aan toe De censor te Durban heeft de waarheid der zaak erkend, als tevens ook de algemeene bestuurder der Natalsche spoorwegen." De »General Manager" der spoorwegen in de Kaapkolonie heeft medegedeeld, dat de spoorweg ten zuiden van Kimberley ook op een twintigtal plaatsen, over een af stand van 4 mylen, is opgebroken. Vry- heid wordt door de Boeren belegerdhet garnizoen heeft stelling genomen op de nabijgelegen heuvels en den Boeren is aangezegd, dat het plaatsje verwoest zal worden als zjj trachten er binnen te trekken. sponde van graaf Nicolaus gevoerd, zjj kon don niet veel meer spreken, die twee, de dood kwam spoedig, doch Nicolaus had voort durend van den watertoren gefluisterd. Eli- saboth herinnerde zich dat later eorst, wjjl zij het aanvankelyk voor phantasieën van zyn zwaar kranken geest had gehouden. Ik volgdo tot hier don draad.* Graaf Egon drukte de hand tegen hot voorhoofd als dreigde dat te barsten. ,Ik begrjjp het niet,* mompelde hjj. «En dan dat papier Lindis overreikte het hom, zonder er een blik op to werpen. Hjj ging er mede naar het voorsto gedeelte van den kelder en noodigde de jongo vrouw door een handgebaar uit om hem te volgen. Zjj kwam dicht naast hem staan en over vloog spoedig de weinige regels van een karakteristieke mannenhand. Tk, graaf Nicolaus, graaf van on tot Hallwey, beschik vrjj en uit eigen wil ten gunste van mjjn geliefdo echtge noote, gravin Elisabeth van en in Hall wey, dat do gezamenlijke kostbaarheden van mjjn bezitting, gczamonljjke diaman ten en edelgesteenten in haar onver deeld bezit overgaan, om haar schade loos te stellen voor het onrecht, haar door mjj en anderen aangodaan. De ge noemde atcenoo, die een groot vermogen vertegenwoordigen, vertrouw ik heden aan de bewaring van den watertoren toe, ten einde ze zoodoende to behou- deu voor mjjne echtgenoote, wier ver- bljjf mjj thans onbekend is. Mocht het bjj mjjn leven niet meer gelukken om haar do steonen te overhandigen, dan verzoek ik den oerljjken vinder om Godswil de gravin op te zoeken, en haar in het bezit van mjjn nalatenschap te stellen. Met mijn ondertoekening en mjjn zegel bekrachtigd. Graaf Nicolaus.* Graaf Egon gaf het papier terug. fHjj heeft reeds vroeger aan hare onschuld geloofd. Volgens den datum is dit stuk eenige jaren vóór zjjn dood opgemaakt, zonderling, dat mjjne moeder er niets van weet. Na kennisname van dit document sjjt g.j als eenige en univcrseele erfgenaam van do gra vin Elisabeth do rechtmatigo bezitster van den Hallwoyschat.* «Neon, ach, neen,* stamelde Lindis ver schrikt. «Hjj is lamiliegoed." «Voor zoover ik weet, bestaat er geen oorkonde of eonige andere bepaling omtrent de steenen in het familie-archief. Mocht de uitspraak van den rechter worden ingoroopen, dan moet do sohat u in elk geval toegewezen wordon.' Lindis kon niet meer antwoorden, want boven in den kier der dear vertoonde zich Eugenie von Bielinghofl zeer rood en opge wonden. ,Om 's hemelswil, waardoor wordt go hier toch zoo lang opgehouden Ik wordt werke- lijk ongeduldig van het lange wachten. Graaf Egon, zoudt ge nog niet boven komen Hare woorden klonken zeer vertoornd. De grijs blauwe oogen schoten vuur, en na lmd zjj de ontbrekende trap niet bemerkt of bad zjj de voot to ver ovor den drempel gezet Met een gil stortte zjj het evenwicht verlie zende in den toren neer, en om zich rast te houden pakte zjj ouder het vallen den kant van de zware jjzeren deur, met een hoonend gekras en eon donderend geraas viel deze in hek slot, alles in het rond in duisternis hullend. VEERTIENDEJHOOFDSTUK. Door graaf Egon's armen omvangen, be kwam Eugenie spoodig van den schrik, on aangezien zjj in het weeke zand gevallen was, had zjj ook verder geen letsel bekomen, maar niettemin weende zjj toch hartver scheurend. Het was Biet galant van u, om mjj zoo lang alleen to laten, en ik was vreeseljjk bang on nu moet ik toch deze afsohuweljjke plaats onvrjjwillig bezoeken.' .Wellicht ware het beter geweest, dat ge uwe vrees wat onderdrukt hadt,* antwoordde Egon Hallwey kortaf. «Dat ongelukkige roeitochtje. Als we maar weer eerst in de boot waren,* zuchte Euge nie half vertoornd. Dat zal nog wel oen poosje aanloopen. De denr is van binnen niet te openen." «Niet to openen En dat zegt ge zoo kalm «Wjj zullen mogeljjk wol eenige uren hier moeten vertoeven.* «Waarschjjnljjk lot wjj in het slot vermist worden? Welk eon straf en hoe verschrikke lijk. Gravin Hallwey is op reis, wie zou ons dus missen Margaretha on Dietrich wanen u op weg naar L., mjj daarentegen in het prinselijk slot, en die daar zal geen mensch zoeken, al gaat zo ook verloren. Welk een noodlot heeft ons heden op het meer govoord en in dezo duisternis Is dan alle daglicht hier afgesloten Hiernaast in den ljjkkelder is een raampje, wilt ge er in gaan Voor geen millioen,* riep Eugenio ont steld nit. «Bjj do verschrikkelijke Jutta, dio zelfs in den dood nog boosaardig is, dat Ondanks Eugenie'a waarschuwingen was de graaf alleen naar binnen gegaan en Lindis, die er het dichtst bystond, zag, hoe hjj het document, 't welk hjj haar even nit de hand genomen lmd, weder in de kist deed en er het deksel op legde. ,Ik besterf het van angst,* fluisterde Eu genie, dicht naast Lindis neerhurkend. «Stel u maar gerust," antwoordde deze troostend. ,De dooden doen ons geen kwaad.* Uur op uur veretreek, het laatste daglicht verdween uit het onderaardscho doodenver- trek, waar do drio personen ingekerkerd zaten. Eugenie von Bietinghoff was dor vertwjjfo- ling nabjj graaf Egon en zijn jonge vrouw zwegen geljjk «ltjjd. Lindis' 1' cifertjcs, dio zjj bjj zich droeg, waren gebruikt bjj de vergeefsche pogingen, om de deur te openen deze bloot onwrik baar. .Het is vergeefsche moeite." Graaf Egon sprong van de vooruitspringende punt van den muur af. .Wjj moeten wachten tot morgen.* «Moeten wjj werkeljjk tot morgen wachten en den nacht hier doorbrengen jammerde Eugenie. «Er zal niets anders opzitten. Morgen zal men in 't slot tot do ontdekking komen, dat gjj en juflrouw Wcrner niet thuis gekomen zjjt, men zal nasporingen in het werk stellen en eindelijk onze boot vinden.' Graaf Egon sprak eenigszins vermoeid, op hem schenen andere gedachten in to stormen. (Wordt vervolgd.) ADVERTENTIËN. Utrechtschestraat 119, Amsterdam, zal Donderdag 22 November a.8. van de* morgens half 12 tot 7 uur des avondi bij den Heer M. J, SCHOUTEN, Hotel „Bellevue", te Den Helder, te consulteeren zijn voor Tandheelkundige operatiën zonder pijn, Plombeeren, eto. en tot het plaatsen van echte Amerikaansche kunsttanden a f2.50, heele ge bitten a f 50, met schriftelijke garantie. Abonnement voor het regelen der Kin- dertanden aan huis, per Jaar f 10.— Tevons gelegenheid tot het plaatsen van Goud-, Kroon- en Brugwerk, alles zonder plaat. (Nieuwste methode). *f& IngangSpoorstraat. Kosteloos voor minvermogenden van 7-7'A uur. fuik. puike Winter-Aardappelen, die tot het laetet goed blijven, voor r 1.35 de /.uk. Monster* 'i'i et. per 5 kop. Bij P KRIJNEN, Goversstraat 28. Het bekende adres van de ls >3 IJ Banketbakker, Hoofdgracht 49 en Koningstraat 47. Weststraat 14, Helder. Speciaal adrea voor Vergrootingen in Platina en onveranderlijke Kooldruk. Met het oog op de a.s. St. Nicolaas- drukte is het gewenscht bestellingen spoe- dig te doen. Aanbevelend, C. BETHLEHEM. Ontvangen l,iri,,n' de nieuwe Machinale Tevens ontvangen do soort nieuwe ZOUTEVISCH. D. Dijkshoorn, 4fk. Koningdwarsstr. 4J), Bezichtig slechts de extra rijke, sorteering ÏÏjAAGSTB PMltJZEN. Brood-, Kosk- en Banketbakken] Langestraat 56. Weder verkrijgbaar prima kwaliteit Speculaas 30 en 35 cent per pond, heerlijke blanke Taai-Taai i6 cent per pond, Banketletters 70 cent per pond, Banketstukjes 60 cent per ponï Minzame aanbeveling,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1900 | | pagina 1