KLEINE COURANT CADEAU G. TROOST, St. Nicoiaasfeest. ij 't Vliegend Blaadje Bij H. F. THIEMAN, RIJWIELEN. Fantasie-, Luxe- en Huishoudelijke Artikelen. „De Korenschoof'. SPECULAAS en TAAI-TAAI Hun ei Mini SPEELGOEDEREN. Butterine-Maatschappij Sint Nicoiaasfeest. P. Th. YPMA, voor Helder, Texel en Wieringen. Bij dit No. behoort m Bijvoegsel. Spoorgracht 36, Taai-Taai 16 centL Speculaas 30,35 cent Letterbanket 50 cent'3 Heeren- en Dames- Rijwielen, J. V A WILLIGEI. Weststraat 8^-88. BAKKERIJ lO cent per Brood. Hint liultts. X. METZELAAR Az., C. KWANT Azn. II. Ricmers, Koffie en Thee met cadeaux. Tabak- en Sigarenmagazijn Hoofdgracht 49 cu Houiogstraat 47. W .C. VAN BREDA, TE KOOP. De Blauwe Druif. A. POSTMA, Spoorstraat; J. SCHENKELS. - Zuidstraat 36. Alkmaar, Langestraat A 35. St. Nicolaa8-étalage J. P. SWEERING, No. 2898, Zaterdag 24 November 1900. 28ste Jaargang. Bureau Zuidstraat 72. Bureau: Spoorstraat. Telefoonn0. 59. ADVERTENTIE N. voorheen Wed. VEBUEULEV is de bekende kwaliteit en vele soorten Chocolaad- enSuikerwarken verkrijgbaar. Nog eenige van af 35 tot 45 gulden. F. Doorewaard, Weststraat 84. Fraaie sorteering, - vele Nouveaute's groote uitgebreidheid. Aanbevelend, Daar ik mij uitsluitend aan prima kwaliteit Brood wensch te houden, en door mij geen waterbrood of zoogenaamd melk- brood wordt geleverd, maar alleen zoete onafgeroomde melk en alleen prima kwaliteit tarwebloem wordt ge bruikt, zoodat alleen prima kwaliteit Brood wordt verkregen, is 'tmij volstrekt onmogelijk tegen lagere prijzen te leveren, en blijft de prijs Een ieder, die zijn werkelijk belang begrijpt, probeere 't eens. Wat kan men minder verlangen dan een goed brood, waar werke lijk voeding in zit, en waarvan de prijs in ieders bereik is. Onder beleefde aanbeveling, C. HWAJVT AZD. Weezonstraat 29. +OltlA4/, Co.fiieur. Hofleverancier, DSM HELDBB Voor bovengenoemd Feest is van af ZONDAG 25 NOVEMBER alles gereed. Confiseur, Hofleverancier, Telefoon No 10. BINNENHAVEN 12. BANKET (Lettere) BANKET (Stukjes) SPECULAAS prima goede TAAI-TAAI prima MOPPEN en KRIEKJES BORSTPLAAT BRUIDSUIKERS N. B. Bestellingen worden direct aan huis bezorgd. Timmerman P. HEINSTRAAT Mo. 22, beveelt ziek beleefd c- n voor alle voor komende Timmer- en Metselwerken. Werkplaats: le Vroonstraat No. 39. 165 MOLENPLEIN. HELDER. 165 MOLENPLEIN. Wij geven onzen koopers ook by de KOFFIE en THEE Bons cadeau. Het is algemeen bekend, dat onze overheerlijke Koffie en Thee soorten de beste zyn, die hier verkrijgbaar zijn. Door den enormen omzet, die wjj in beide artikelen hebben is het ons mogelyk, prima kwaliteiten aan te bieden aan de laagste prijzen. De prjjzen onzer overheerlijke, zuiver smakende Koffiesoorten zyn ATLAS KOFFIE No. 1371/, cent per pond. Java prima 40 Java extra 45 Onze Theeprijzen zyn: No. 1. GRUIS THEE14 cent per ons. 2. GROF S0UCH0N 14 ,.3. 16 4. S0UCH0N PECC0 18 5. PECCO221/, koffie niet cadeaux. Thee met cadeaux. Neemt eens aan proef I Prima Banketletters, e„z. Aanbevelend, W VAN HEIJST. §lui§dUk^traat. hoek Schajrenstraat. wwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwwww* Voor St. Nicolaas voorradig een prachtige collectie HOEDEN, PETTEN, MUTSEN, BONTENMUTSEN, enz., bij SPOORSTRAAT HOEK KONINGSTRAAT. 114. Spoorstraat 114. Opgericht 1887. Evenalt vorige jaren heeft tft ondergeteekende voor het S 1 II t" Nicoiaasfeest SIGAREN en SIGARETTEN ontvangen, n t verpakt in kistjes van 25jt>0 en 100 stuks, tot olieprijzen. Tevens een groote voorraad assortimentkisten en oud-belegen HAVANA-SIGAREN, tot zeer lagen prijs, EAU DE COLOGNE, enz. Voor verzending naar Oost' en IVest-Indië uitsluitend blikken verpakking Aanbevelend, Wed. P. BRUIJN Wz, Ondergeteekende bericht dat van af heden de ST. NICOLA AS- ETALAGES gereed zijn aan de Hopende evenals vorig-e jaren met een druk bezoek vereerd te worden. Minzaam aanbevelend, ConfiMur. - PatiMier. ,rV"-A.2SJ C. T. MAHIEU Langestraat 25 Helder, ie ontegenzeggelijk het beate en goedkoopste adres. Bsheel ingericht voer het es SINT-NI CO L A A 9 F 8 1» KT UI, AAS m 35 cent de 5 ons. 8lljter« rabat. EEST. TAAI-TAAI 16 cent da 5 ons. Buitengewone Mededeeling. onder voortdurende controle van P. FERMAN, Scheikundige, Amsterdam. Hoewel wy ona Waterbrood den laatsten tijd niet duurder verkochten dan 10 cent per Kg., willen wy, om der schyn-concurrentie het hoofd te bieden, prjjs en gewicht gelyk zetten met die van enkele bakkers, dat is 1 Kg. 10 cent, 0,7 Kg. 7 cent; voorheen bij „DE VOLHARDING'' 0,8 Kg. 8 cent. Bovendien wordt halfjaarlijks terugbetaald 7 pCt. van het genomen bedrag. Prys en gewicht van ons bekend Melkbrood blyven beslist dezelfde, maar »DE VOLHARDING" zal dan ook blyven voortgaan met uitsluitend Patent (luxe) Meelsoorten te verwerken, waardoor deze broodsoort niet alleen best, smakelijk en voedzaam is, maar ook bet goed koopste Melkbrood hier ter plaatse. Bovendien wordt voor contante betaling halfjaarlijks 7 pet. van het genomen bedrag terugbetaald. Mogelyk door den omzet. Neemt s v. p. eens proef en vergelijk bovengestelde eigenschappen met die van elke andere broodsoort - Men wordt beleefd verzocht te letten op het merk M. B. van het Melkbrood. De broodsoorten alsWeener-, Duitsche-, Engelsche- en Franscbe brooden zyn niet gemerkt, maar worden uitsluitend in onze bakkery van luxe-melkdeeg gebakken. OBBRB. BRTJIIV. Aanbevelend, ROOMBOTER, fijne kwaliteit, 35, 37'/, en 40 ct. per pond, bij de 5 pond P> cL p. p. minder. Melkinrichting J. KATER, Vlamingstraat 45. Adre.: H. WUKER. Nieuwe Oogst. s- a N I? Weder verkrijgbaar alle soorten P* van FIJNE Bi!8GHOË.\TEV 0} Eiken dag openmaken i van versche blikken. HEDEN zyn de vaten geopend van de fijne Snijboonen, P fijne Spereieboonen, fijne Zuurkool. Cd Alles van de nieuwe oogst. Heden ontvangen de eerste Sinaasappelen, nieuwe Castanjes en vele fijne O soorten van Fruit. Nieuw werk. -■ Reparatiën. Ruim voorzien van net en sterk ÏÏINTERSCHOEISEL. Speciaal ingericht tot het vervaardigen van ZEELAARZEN. By ondergeteekende is steeds verkrygbaar Ie kwaliteit PAAROENVLEESCH, hetwelk steeds voor en na het slachten door Ryksveeartsen gekeurd wordt. Pryzen zyn als volgt: Biefstuk 35 Rookvleesch 45 Rollade 22 Boterhamworst 35 Lapjes en Gehakt 20 Metworst 30 en Rookworst 22 oent. Alles per 5 ons. Aanbevelend, Uw. dnr. K. SLIKKER. Ruim twintig jaren renommeerde bestaande, vertrouwde, ge- PIMOHAIDKL. Stemmen. - Repareeren. - Ruilen. - Vehuren. Wekelijksch bezoek aan den Helder voor stemmen. wwm De ondergeteekende heeft de eer te berichten, dat zijn gereed is en noodigt zijn geachte begunstigers beleefd uit tot een bezoek. Confiseur, Spoorstraat

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1900 | | pagina 1