KLEINE COURANT RIJWIELEN. 't Vliegend Blaadje A, Postma, i voor Helder, Texel en Wieringen. Speculaas ea Taai-Taai ilOZJEiï, Heeren- en Dames- Rijwielen, H. Schol Jr,. Nieuw! Nieuw! nieuwe Busgroenten. S, van Amesfoort 1 Groote Spekbokkiog a 5 ets. I. No. 2899 Woensdag 28 November 1900. 28ste Jaargang. Bureau Zuidstraat 72. Bureau: Spoorstraat. Telefoonn". 69 Vit het Buitenland. Sedert wy het overzicht der buitenlandache gebeurtenissen voor het vorig nummer dezer courant samenstelden, is President Kruger te Marseille met groote hartelijkheid begroet, achtereenvolgens te Avignon, te Tarascon, te Valence, te Lyon en te Macon juichend vcr- vurwelkomd, en ten slotte te Parijs met groote geestdrift ontvangen. Zijn tocht door Frankryk heeft niet alleen daar te lande, maar door heel Eoropa heen een overweldigden indruk gemaakt. Alleen de Engelsche dagbladen, op een enkele uitzonderling na, pogen dien indruk, hetgeen te verwachten was, te Terkleinen. Aan de overzyde van het Kanaal, heeft men geen eerbied, geen ontzag voor den edelen grysaard, die naar ons wcrolddeel is over gekomen, om hulp en bemiddeling te zoeken voor zijn land ou zjjn volk, ddar in En geland tracht men de geestdrift te Marsoille en in andere steden van Fraokryk betoond, aftotuigen, en met woeste spotkreten te beant woorden. Haat en njjd alleen zyn in de dagclad- pors daér aan 't woord, en vormen een zeer schrille tegenstelling met het harteljjk welkom door Nederland's Koningin aan het eerwaardig Staatshoofd geseind, met de ontvangst van heel het Fransche volk en het Hoofd der Fransche Republiek. Engeland voert, ja, oorlog in Zuid-Afrika, doch dit behoefde aan de dag bladpers in dat land nog geen aanleiding te geven sohampere woorden te bezigen jegens eene natie, die eerbied betoont tegenover een eerwaardig Hoofd van eenen Staat, tegen over een standvastig man, die tot op hoogen leeftijd in den stryd voor de vryheid en on afhankelijkheid van zyn vaderland volhardt. Een der Engelsche dagbladen, eerljjk genoeg, om het onrecht te erkennen, 't welk door Engeland in Zuid-Afrika wordt gepleegd, ver zekert, er aan te twyfelen of President Kruger de mogendheden zal kunnen overhalen, om tnsschenbeiden te komen en de gruwelen van den stryd daarginds te doen ophouden. Het vleit zich echter, dat Kruger's bezoek aan Enropa niet geheel zonder invloed zal bljjven op de wreedaardige wjjze, waarop de oorlog thans van Engelsche zijde wordt gevoerd en op de oplossing der zoo langdurige en zoo hoogst ernstige verwikkelingen. Niet onbelangrijk is het overigens, kennis te nemen van hetgeen de buitenlandsche pers te zeggen en optemerken heeft over de hartelijke geestdrift, die in Frankryk by de aankomst van President Kruger werd aan den dag gelegd, ofschoon zulks kon geschieden zonder de vyanden der Zuid-Afrikaansche Republieken in 't minst te belecdigen. Het blad van den bekenden Franschman Roche- fort gaf dezer dagen in overweging, om ter stond oen inschrijving van geldelijke bydragen te openen, om zoodoende oen som van 48 milliocn francs byeentebrentren. Voor dat bedrag zou een leger van 28.000 man naar Zuid-Afrika kunnen worden gezonden, ten einde de strijdende Boeren tc helpen, 't Lykt seker heel mooi, dat plan, doch hjj, die het ontwierp, vergat daarbjj, dat het zoo goed als onmogelijk zou zyn, znlk een leger naar de bestemmingsplaats uittezenden, zonder dat het door de Engolsche vloot word opgevan gen, en zelfs om hot, was hot eenmaal op de Afrikaansche kust aangekomen, naar hetoor- logstooneel te vervoeren. Gezwegen dan nog van de moeieljikheid, om zulk een aange worven troep in dat vreemde land met een ongewoon klimaut met eenig snccès te doen optreden. De Duitsche dagbladen open baren zeer waardeerende gevoelens jegens den eerbiedwaardigen vertegenwoordiger der strjjdvoorende Republiek. Door een dier bladen wordt o. a. aangevoerd, dat, zoo do reis van President Kruger hem door Duitsch- land had gevoerd, hem op Duitsch grondge bied een begroeting zon zyn ten deel geval len, die niet zou hebben achtergestaan, wat warmte en sympathie betreft, by die van Frankryk. Een ander der Dnitscbe bladen haalt de woorden aan, door den heer Kruger gesproken: «Wjj zullen ons nimmer over geven Het blad voegt daaraan toe de opmerking: «Wil Engeland behonden wat hot nü heett, het zende dan nög eens 300,000 man naar Zuid-Afrika! Waar hot echter die troopon vandaan zon moeten halen?* vraagt het blad ten slotte. Nög een der voornaamste Duitsche bladen Uiat' zich ever' do aankomst on de ontvangst van den heer Krijger op de volgende, waar deerende wjj» uit: «De oorlog in Zuid- Afrika ontbrandt telkens opnienw. De taaie volharding, waarmede de Boeren hunne haard steden verdedigen, draagt er steeds toe by om de sympathie niet te laten verkoelen, die zjj van den aanvang af ondervonden. In Presi dent Krnger'8 optreden is de kracht en hot vertrouwen op God van zyne landlieden het duidelijkst uitgedrukt, zoodat reeds alleen daardoor de hartelyke begroeting te Marseille verklaard wordt voor elkeen, die mede roeit. Voor de Boeren zullen do gebeurtenissen in Frankryk tot oenzcdelyken steun verstrek ken, en zy zullen thans, nog minder dan vroeger, de hoop opgeven, dat God hen hel pen zal Tüh vorigen jare werd door de Kamer van Afgevaardigden van Frankryk een wetsvoor- dracht aangenomen, waarin aan vrouwen, die de vereiBchte examens hebben afgelegd, de bevoegdheid en het ree t wordt toegekend, om de rechtspraktyk uit to oefenen. Onlangs heeft nu ook de Fransche Senaat daaraan zyne goedkeuring gehecht. Vrouwen mogen dus in Frankryk als advocaten by do recht banken en hoven optreden, on zekere juffrouw Chauvin, die wèl het diploma bezat, maar aan wie tot dusverre de uitoefoning der rechts praktyk werd geweigerd, zal nu als verdedig ster in rechterlyke zaken kunnen optreden. In Noord-Amerika was het mede vroeger aan vrouwen niet toegestaan, om de betrekking van advocaat to vervullon, ook al haddon zy zich de bevoegdheid daartoe by examen ver worven. Een 30-jarige weduwe, die voor zich en hare drie kinderen eene positie zocht te verwerven, had zich op de studie der rechtsgeleerdheid toegelegd, verwierf het di ploma als doctor in de rechten, doch moest buiten de praktyk blijven, totdat de wet haar de gewenschte bevoegdheid gaf. Zij was ge lukkig, trad horhaaldelyk --Is pleitbezorgster op, won vele processen, en leidt thans jonge meisjes op voor hot examen in de rechtsge leerdheid. 337 XIEl tTMTlJIMYOEV HELDER, 27 November 1900. Onderlinge Weduwenzorg. De OnderofBciersvereeniging der Zeemacht Onderlinge Weduwenzorg", hield de vorige week in .'t Centrum" eene goed bezochte algomeene vergadering, waarin door den pen ningmeester, don heer Van dor Ejjk, oen financieel overzicht werd gegeven van den staat der vereeniging op 1 November jL Aan dat alleszins belangwekkend overzicht ontleenen wjj de volgende bijzonderheden. Op 1 Januari 1900 telde de vereeniging 320 leden, 56 donateurs en 1 beschermer op 1 November jl. 318 leden (1ste kl. 39, 2de kl. 45, 3de kl. 5, 4de kl. 149, 6de kl. 67), 73 donateurs en 2 beschermers. De ont vangsten bedroegen van 1 Jan. tot 1 Nov. f4962,23 (met iubegrip van het kassaldq op 1 Jan. ad f 1800.02*. Aan contributïön van do leden kwam in f 2365.17®, van de dona teurs f 137, van beschermers f 20 en van be gunstigers f 2, van den correspondent in Oost- [ndië f 540aan rente van efiocten en belegd geld f 36-43. De uitgaven beliepen in het zelfde tjjdvak f 392.42°, waaronder begrepen de aan weduwen gedane uitkeeringen - ad f 292.32. Het netto bezit der vereeniging op 1 Nov. 1900 was alzoo f 4569.80®vermeerderd mot het bedrag der nog te innen contributiën en donaties, klimt dozo som tot f 5291,69®, waar over de vereeniging primo November kon beschikken. Het grootste gedeelte dezer som is bjj de Nederl. Bank en de Rijkspostspaarbank rente- gevend belegd. De begrooting over 1901 sluit in ontvangst met f 4000, in uitgaaf met f 1548 (waaronder een som van f 1248 voor uitkeeringen aan weduwen) en dus met een bate van f 2452. In verband met deze te verwachten gun stige uitkomsten, is het bestuur van oordeel dat over 1901 de maximum-uitkeering aan weduwen kan plaats hebben. Bij Kon. besluit ia benoemd tot ont vanger der directe belastingen, invoerrech ten en accijnzen te Grave c. a. de beer J. P. Meijneke, boekhouder der 8e categorie der" voormelde middelen. Te Schagen is Vrjjdag jl. op ongeveer een™ kwartier afstand van het station, de spoorwegklerk T. Langedjjk, die tegen den avond langs de spoorlijn zijn oom te Groote- wal ging bezoeken door den trein oit Am sterdam overreden. Een nur later werd zyn zwaar verminkt lijk op de rails gevonden Op den trein had niemand iets van het ongeval ontdekt. De onderstaande heeren hebbou zich in commissie vereenigd met het doel om de algemeene deelneming te vragen van de Koninklijke Nederlandsche marine, in den meest uitgebreiden zin, tot het aan bieden van een huldeblijk aan Hare Ma jesteit de Koningin, als hebbende het opper gezag over zee-en landmacht, bjj gelegenheid van Hoogstderzelver aanstaand huweljjk met Hertog Hendrik van Mecklemburg- Schwerin, van welke commissie de minister van marine jhr. J. A Röell welwillend het eere-voorzitterschap heeft aanvaard. De commissie mocht reeds het bericht ontvangen, dat Hare Majesteit de Koningin met groote erkentelijkheid en waardeering kennis heeft genomen van het voornemen der commissie en bjj verwezenlijking daar van met ingenomenheid eenig huldeblijk van de Koninklijke Nederlandsche Marine zal aannemen. De commissie wenscht dat huldeblijk te doen vergezeld gaan van een album of ljjst, bevattende de namen en qualiteiten van alle medewerkers. Ook door uitnoodigingen naar Oost- en West-Indië zal zjj trachten haar voorstel zooveel mogelijk overal te doen doordringen. En ook de minderen in rang en betrek king worden in de gelegenheid gesteld hunne bijdragen te leveren. De commissie bestaat uit de heeren F. K. Engelbrecht, vice-admiraal, voorzitter; L. A. Dittlof Tjassens, secretaris-generaal P. Zegers Veeckens, schout-bij-nachtA. P. Tadema, schout-by-nachtW. J. P. van Waning, schout-bij-nacht; C. L. Loder, directeur van scheepsbouwL. P. Gijsberti Hodenpijl, inspecteur van den geneeskundi gen dienstJ. C. de Ruyter de Wildt, in specteur-generaal vau het loodswezenP. F. van Wage, hoofd-inspecteur van ad ministratie, secretaris en penningmeester J. H. van Wely, kolonel-commandant van het korps mariniers, en A. Jongkees, oudste officier- machinist. Door de commissie tot examineeren van Stuurlieden ter Koopvaardij, die zitting hield te Amsterdam, werden de volgende diploma's uitgereikt: Groote Zeilvaart A. Derde stuurman aan den heer A. Schop. Groote Stoomvaart A. Eerste stuurman aan den heer J. Knop Derde stuurman aan de heeren J. A. Brouwer, W. J. Swarfc, -IL- Viaaor en K. Reo. Gruwelen in China. Omtrent den marteldood, dien de Chi- neezen onzen landgenoot mgr. Hamer deden ondergaan, deelt de heer W. J. Oudendijk, consulair ambtenaar aan Hr. Ms. gezant schap te Peking, het volgende mede »ln West-Mongolie werd bisschop Ha mer op wreedaardige wijze ter dood gebracht. Nadat men hem handen en voeten had af gehakt, begoot men hem met olie, om hem daarna levend te verbranden". Telegram van Kruger. Kruger zond uit Marseille het volgende telegram aan H. M. onze Koningin ,Door Gods bescherming onder de goede zorgen van den commandant, de officieren en manschappen Uwer Majestoits kruiser .Gelderland" behouden en in wolatand te Marseille aangekomen, gevoel ik mij gedron gen b|j het verlaten van dien oorlogsbodem in afwachting dat ik het voorrecht moge hebben zulks persoonlijk te doen, Uwe Ma jesteit mjjn oprechten dank te betuigen voor het bewjjs van Hare welwillende gevoelens mij gegeven door het Ut beschikk:ng stellen van den kruiser «Gelderland". Kbuoer". Waarop H. M. het volgende antwoord zond Den Heer Paul Kruger, «President der Z.-A. Republiek. Het is Mjj aangenaam geweest Uwe Ex cellentie den kruiser .Gelderland* ter be schikking te stellen en het doet Mjj genoe gen te vernemen, dat gjj de reis in goede gezondheid hebt volbracht. WILHELMINA-. De ontvangst van den grjjzen President te Parjjs was overweldigend. Te 11 uur verlaat de stoet het station, on der do hartstochtelijke toejuichingen der me nigte. Een ontzettende beweging gaat door do mensohenmassa, als het rytuig van Kru ger zich in beweging zetduizenden borsten heffen den kreet aanLeve KrugerLeve de BoorenLeve de onafhankelijkheid Die kreten worden overal gehoord, langs den geheelon weg, tot aan het bótel Scribe toe. Overal waar de stoot passeert, staan de menschen blootshoofds. De menigte breekt door het cordon, dat de politie heeft ge vormd, en snelt naar het rytuig, dat door agenten op fietsen wordt begeleid. Kruger beantwoordt de toejuichingen door to groe ten met zyn hoed. Bloemen worden in zyn rytuig geworpen, vrouwen werpen haar zak doeken naar hot rytuig. Nergens wordt een wanklank vernomen. Kruger glimlacht tegen de menigte en kjjkt nieuwsgierig naar do balkons en do vensters die zwart zyn van de menschen. Wanneer zij langs de bureaux van de «Libre Parole' rijden, juichen de antisemieten Kruger toe en roepen Leve het leger 1 Reeds denzelfden middag heeft President Loubet Kruger ontvangen en kort daarna een bezoek aan Kruger in het hotel gebracht. De heer Loubet werd daarvoor overal warm toegejuicht. De indruk van dezen dag in Engeland. Het is eigenaardig na te gaan, welke indrnk de gebeurtenissen te Marseille in Engeland hebben gewekt. Met zenuwachtige belangstelling, heeft meD aldaar, in Londen vooral, do huldiging van Kruger gevolgd. De bladen gaven speciale edities uit. vol bijzonderheden over de prach tige ovaties, aan den heldhaftigen grjjsaard gebracht. De stemmingen waren verdeeld, zooals z|j geregeld waren in de laatste maanden. Wie niet afgedwaald was, heeft aandoening cn zelf9 verdriet getoond om het feit, dat Enge land een dergeljjke manifestatie aan den door hom zoogenaamd overwonnen vijand verdiend heeft, een manifestatie als aan oen groot over winnaar. Do verklaring van den president, dat de Engelschen don oorlog voeren médr barbaarsch dan de woeste Kaffers, heeft een blos gejaagd om het gelaat van eiken Engelschman, die nog iets gevoelt voor nationale eer. In de officioele wereld houdt men zich kalm. Geen Europeesche regeering zon immers wil len of zelfs durven vragen om tusschenkomst ten bate van dozen grooten president, die, in plaats van als een kruipende houd de voeten V8A de regeerders der groote staten to lekken, mofTTSrheid en heldhaftig zelfbewustzijn komt vragen om hulp als om een recht, een plicht van humaniteit Men zou kunnen zeggen, dal do woorden van Kruger, zoo fier en zoo oit de hoogte, onvoorzichtig zyn en zyn zaak slechts bena- deelen kunnen, maar die dat zegt, dwaalt. Bismarck hoeft niet ten onrechte eenmaal president Kruger don meest geslopen staats- man van zyn tjjd genoemd. Wat Kruger en zijn gevolg denken. Op een aantal, zeker niet onbolangryke vragen heeft president Kruger een antwoord willen geven. Allereerst vroeg men hem waarom mevrouw Kruger niet mee is gegaan naar Europa. Dr. Heymans antwoordde, dat dit niet mogetyk was. Mevrouw Kruger heeft een hartkwaal die haar een zeereis onmogelijk maakt en zy heeft vrywillig toegestemd in oen lang durige scheiding van haar man om de goede zaak van Transvaal, die hij verdedigen ging in Europa. Kruger en zyn vrouw beiden voelen deze scheiding zeer smartelyk. Per telegram en per brief onderhouden zy echter geregeld gedachtenwisselingeo. Het is onwaar, dat do president in Europa komt om uit te rusten. Hy komt om de tusschenkomst van Europa te vragen. Zyn plan ia van Parys naar den Haag to reizen, via Brussel, Antwerpen, Dordrecht en Rot terdam. Of h|j by de Fransche regeering, dan wel by het Haagsche arbitragehof op tusschen komst zal aandringen, is nog niet beslist. De E resident zal niet besluiten vóór h|J enkele oofden van staat heeft geraadpleegd. Maar zelfs indien elke tusschenkomst ge weigerd wordt, zullen de Booren blyvon vech ten tot in hun laatste geweer, hun laatste kogel sal zyn afgeschoten. De etr|Jders hebben hulpbronnon, zy heb ben geldliet is een leugen, dat de Trans- vaalsche staatsscbat is overgezondon naar Europa. Hjj is ter beschikking gebleven van don waarnemenden president Schalk Burger en de commando's worden er mee bekostigd. Kruger verklaarde, dat de Hollandsche be- volkiog in Natal en in de Kaapkolonie zdér oproerig gestemd is en dat daar verrassende dingen kunnen worden verwacht. Van emigratie in massa naar Dnmaraland is by de Boeren geen sprake. Zy zullen leven of sterven op den grond, dien zy ver dedigen. De ware verliezen der Kngelschen zyn, ook volgens den president en zyn vrienden, zeer verre boven de door het oorlogs-departement in Londen officieel gepubliceerde cyfcrs. Zy schatten die op 100.000 man buiton ge vecht gestold of 40 pet. van het etiectiof. En wat den Booren betreft, toen Kruger Lou- ren^o Marquez verliet, hadden zy niet meer verloren dan 1600 a 1700 dooden, 4000 ge wonden cn 10.000 gevangenen, dus totaal 16.000 man. De overgebleven krygers ge voelen zich sterk en vol strydlust. Hot is verbazend, hoe taai en vol levenskracht dit ras is, verklaarde dr. Heymans. Wy hebben dit vroeger ook al eens vernomen uit den mond van een uit Zuid-Afrika teruggekeerde pleegzuster Gruwelyk gewonde Boeren her- 8telden, het zyn kerels van yzer. De Oorlog in Zuid-Afrika. De >Ceylon Times" meldt dat Dinsdag nacht een der krijgsgevangenen, een Duit- 8cher naar men zegt, doodgeschoten is by een poging om te ontsnappen. Oordeel der Boeren over de Engelschen. Uit een particulieren brief wordt ons daaromtrent het volgende medegedeeld. Die Engels is nie branie, niehjj durf niet in 't veld, 't eenege wat hy kan is vastkeeren (omtrekken), dat kau Lord Ten- t o n e (zoo wordt Roberts genoemd) maar banjak goed, maar vecht nie. Van hunne geweren zeggen zij Skiet goed maar te klein, je denke een man krijg die koöl (kogel) in zyn kop en weer uit eu nog loopt h|j weg dat is geen roer voor wilde beesten of Engelschen. De Z.-A. toestand op heden. •Transvaler" schrijft ons »De zaak der Boeren is niet hopeloos en evenmin onontwarbaar", aldus sprak Zaterdag President Kruger. Zal er nu nog iemand in Europa zyn die allen moed ver loren heeft En werkelyk, wanneer wjj den toostand nagaan, dan kunnen zelfs wy, vele dui zenden mylen van het oorlogsterrein en met voorlichting der inderdaad niet onpartijdige Engelsche telegrammen, bespeuren dat de oorlogstoestand langzaam weliswaar, maar zeker gunstiger wordt voor de Boeren. De Londensche »Star" ziet den toestand van zaken reeds duidelijk in waar zjj schrijft: De toestand van het leger ia treurig. Generaals zjjn afgunstig op elkaar. De kolonische vrijwilligers zyn opstandig. De Australiërs hebben kort-af geweigerd in Baden Powell's politie dienst te nemen. Er is zelfs een reactie tegen B. P., en Lord Roberts werd op de vergadering der Uit- landers te Kaapstad uitgejouwd Terwjjl de beste troepen naar huis willen, is er dringend gebrek aan meer soldaten. De Boeren treden overal op in de beide republieken, die snel outglippen aan het beheer onzer militairen. De ontevredenheid in Z.-A. vindt haar weerklank in Engeland. De ouders van jonge mannen die zich by de Imperial Yeo- manry hebben aangesloten, schrjjven bittere brieven aan de Times'' over het breken der belofte dat hun zonen alleen zouden gebruikt worden gedurende den oorlog. De regeering heeft de verkiezing gewonnen door te verklaren dat de oorlog uit was en nu vragen de ouders: Waarom laat men onze zonen dan niet naar huis gaan ILLETON. EGON's VROUW. 36) Weldra bemerkte Hallwey aan het straffo aantrekken van het kleedingstuk en aan bet heldere licht van hot vry geworden venster, dat Lindis zich reeds buiten den toren bevoDd. Zyn voet vond een klein vooruitstekend pnnt in bet gesteente van den rotswand, waarop by nu een zeker steunpunt had. Hy keek door de opening, zag de boomtoppon aan gene zjjde van het meer, de plassende, on rustig bewogen oeverbedding en een geluk kige höop maakte zich van hom meester, het was als vielen de schellen hem van de oogon. Hot zelfgemaakte koord in zyne handen ge raakte los. Lindis had het losgelaten. Was het gelukt? Hy luisterde met alle aandacht. Doch de muren waren te dik en lieten geen enkel geluid doordringen. Zonder te roepen, zonder eenig gelnid te geven, had zy den gevaarlijken Bprong ge waagd. Het was toch een zonderling wezen, dit kind met haro groote vragende oogen, liet stille, bruine gezicht en len energieken wil. Hy klom wcor naar bened :n. Onstuimig wees hy Eugenie's omarming af, die beueden in koortsachtige spanning op hem gewacht had en thanB in oen luid gejubel losbarstte. «Vergeef me, Egon, doch ik bad het niet gekund, zeker niet. Zy beeft een taai leven, hoe goed heeft zy fot dusver alle achterstel lingen verdragen, zy zal er ook dit wel goed afbrengen ~r. heeft wel wat van een poedel natuur, geloof me Eugenie moest zich zelve onderbreken, graaf Egon was in het anders gedeelte van den kolder gegaan, om daar aan do deur te luisteren. Niet lang dnurde het of hy hoordo een zacht schuifelen, een poging om de klink van de deur op te lichten en cindolyk een ster ker kloppen. Lindis 1" riep hy, alles vorgotende. .Lin dis, zjjt ge ongedeerd op don grond geko men .Ja, maar do deur is to zwaar voor m|j. De krachten hebben iny begeven. Heb nog een weinig geduld, in mjjn hoofd gonst en suist het allerwonderlijkst, een vreeselyke hartklopping heeft mjj aangetast, ik vrees in onmacht te zullen vallen.* i,Arm kind! Ga maar vlak by de deur zitten en kom eerst wat tot bedaren. Span u niet verder in, wy kunnen wachten. Wel licht, dat ge van uit het slot gezien wordt. Is de boot er nog?* «Zy is nergens te zien, geen levend wezen is er in de nabijheid, behalve twee krassende torenkraaien.' «Arm kind, kon ik n maar helpen!' mom pelde de graaf. Met diepe beschaming ducht h|j er aan, hoe z|j die zware hongerproef door staan had, zonder oenig gelnid te geveD, zon der een klacht te uiten. «Wil freule von Bietinghoff douzelfden weg nemen? Gjj kondet dan beidon Een kryschende schreeuw van Eugenie's lippen onderbrak hem. «Voor geen geld ter wereld. Het moet verschrikkelijk zyn om van zulk een hoogte te vallen, ik kan niet, neen, ik kan niet.* Lindis antwoordde met een krachtigen ruk aan de deur. .De klink is halverwege opge licht,* riep zy verheugd, maar met een merk baar zwakke stem, «zy is sterk ingeroest.* Graaf Egon hracht z|jn oor zoo dicht moge lijk by de deur en wachtte te vergeefs op den voortgang van den arbeid aan den bui tenkant. Hy vreesde een nienwe onmacht, en herhaaldo zjjn waarschuwing: om by dc deur te gaan zittOD, ten einde niet in het meer te rollen. Een minuut, lang als de eeuwigheid, ver streek. .Lindis 1* riep hy luid en angstig. «Lindis, luister naar mjj en bohurtig mjjn waarschu wing.* De deur trilde plotseling, een kryschende, merg en been doordringende toon en de klink gaf mee. De yzeren denr bewoog zich in hare schar nieren, een frisschc, vochtige luchtstroom trok naar binnen en de graaf sprong op den drempel, doch het woord bestierf op zyne lippen, toon hjj de bloedende gestalte ont- waardo, die naast don ingang inccngezonken was. Van de handen der jonge vronw stroomde het bloed en np haar gezichtje sjjpol- den do druppels als vloeibaar goud. De met smart vervulde oogen met een onuitsprekelijk verlangen op zijne trekken richtend, zonk haar donker hoofd machteloos achterover en was het toeval, ton tweeden male lag zjj aan zyne voeten, gowond, doodoljjk opgejaagd als een ree. Achter graaf Egon's voorhoofd draaide het als in een dolle ren, het kookte en raasde in de door bloed opgezwollen aderen, het stroomde opwaarts naar zjjn slapen on bene denwaarts naar zjjn hart, een eigenaardige glans vloog over zyne trekken. Hjj boog zich diep, zeer diep voorover om haar in zjjne armen te nemen, de golven murmelden zóó geheimzinnig, zjj duisterden zóó week en met de parkboomen aan den overkant om strjjd zinsvorwarrende wjjzeo, het is uw geluk, neem het aan uw hart, een grooter vindt ge niet, hebt ge nooit bezeten, en Wilt go soms op de knie vallon en haar aanbidden klonk Eugenie's spottende stem achter zjjn rug. Hij richtte zich op, verschrikt, evenals word hy op verboden paden betrapt, een verraderlijke blos trok over zjjne wangen, doch zjjn blik verduisterde en zijn oog trof hot schone blecke gelaat der vroegere bruid groot en vreemd. «Ik verwacht, dat ge me nit dezen onder- aardschen kerker verlost, ik heb tooh, dunkt me, daar beneden al lang genoeg gesmacht, ik verlang naar den aanblik der wereld.* Een oogenblik later stond Eugenie even eens in de vrjje lucht, voorzichtig buiten het bereik der deur treden en geen acht slaande op de golfjes, die haar kleine voet bevoch tigden. «Ik ben onwel geworden door die akelige lucht daar binnen en ik sterf van honger en zwakte, waren wjj maar eerst weder aan den oever.* Met geen enkelen blik verwaardigde* Euge- nie hare koene redster, die uitgeput eu ver wond op den grond lag. Graaf Egon begon nu uit al zyn macht te fluiten, aohter do voor zjjn mond gehouden handenginds in bet park wekte het een schrille echo op, doch het teeken lokte geen mensch herwaarts, hoe vaak hij het ook her haalde. ,Ik zal naar don oever zwommen,* zeide hij na een lang en vergeefs wachten. ,Ik ga met u I* •Zullen uwe krachten daartegen bestand zjjn?* Met u, ja 1 Zonderling, maar hier boven bjj het dag licht was weer hot vreemde «gjj' tusschon de voormalige verloofden terng gekeerd, zonder dat zjj het zelf bemerkten, bet scheen thans heel wat koeler tusschcn hen geworden te tjju, dan hot zoo even nog was in het aan gezicht van den dood. Eensklaps weergalmde er een schol finiten in het bosoh, ot was hot soms een achterna gekomen echo Frans Guttfacim!* fluisterde Lindis zich oprichtendo on met geheel nieuwen moed. Hallwey antwoordde op dezelfde wjjze en na eenige minuten van het bangste wachten vertoonde zich om den hoek van bot bosch den kop van een boot. Frans Guttbeira hy was het zwaaide vrooljjk met do hand in de lacht. Dus zjja ze toch in den vervloekten toren. Mjja zuster kwam heden, nadat alle hoeken en gaten tevorgeefsch doorzocht waren, op do gedachte, dat gjj wellicht in don toren zat. Do hemel mag weten, op welko manier daar in verdwaald want de oude boot dreef onbe heerd op het meer rond. Wjj konden onmogolyk aannemen, dat de beide dames in het water verongelukt zonden t|jn, wjjl freule vo i Bietinghoff voortreöclyk zwemmen kan. Dat gij er bjj waart, mynhoer de kapitein, dit wisten wy eerst gister, nadat wjj gehoord hadden, dat go niet in L. vertoofdot, nu eerst maakten wjj ons bezorgd on wisten dio twee oude zielen, Margarelha cn Dietricb, niet meer gerust to stellon. Do graTin is nog steeds in Mnuehen, wjj wilden haar niet voor den tjjd ongerust maken. Reeds van het aanbreken Tan den dag af ben ik aan bet zoeken en keerde juist moedeloos naar huis terug om wat te nuttigen, ik wist waarachtig niet meer wat ik doen zou. en wilde juist do noodige aangifte doen, toen mjjn zuster mjj op dit spoor bracht. (Wordt vervolgd.) ADVERTENTIËN. Nog eenige van af tot 4» gulden. P. Doorewaard, Weststraat st| van C. T. MAHIEU, Langstraat 25, Heldtr, is ontegenzeggelijk het beate en goed koopste adres. Geheel ingelicht voor het a.8. 8INT-NICOLAASFEEST. SPECULAAS TAAI-TAAI 85 cent de 5 ons. 16 cent de 5 ons. Slijters rabat. MAIS0N BEBE. Weststraat 38. Voor het a.s. Sint Nicolaas- feest worden alle HOEDEN, BARETS, CAPES, MANTEL TJES JURKEN. DAMES BLOUSES en ROKKEN, t-oor tpotprijzen uitverkocht. Zie de Étalage! Aanbevelend, C w. TIELROOIJ. VOOLOIPEBIWJ8. MeJ. CORRI DIJKSEN. heeft zich geves tigd als VMOOLOUI>KHU I/ZE- HES. AdresMOLENGRACHT No. 4. Bij H, VAN VLEUTEN, ACHTEBDIJEWEQ No. 88. «tin alle dagen verkrijgbaar voor FEESTEN en PARTIJEN. Boterletters 18 ct.1 Banketstukjes 16 ct. j i Aanbevelend, Breewaterstraat 23. Ontvangen SPINAZIE 12 cent de 5 ons. SNIJBOONTJES 13 8PERSIE BOON EN 15 FIJNE MACHINALE ZUURKOOL 4 Cent per 5 ons. HIEKNTEKU. Heden ontvangen - Nieuwe Stokvisch - "2 a 30 ets. per pond. Nieuwe fijne, «gesneden s Zoutevisch. Nieuwe Hollandsche HARING. Gemarioneerde Haring raetZüren.| Groote MAKREELEN A10 ets. a Buitengewoon groote MAKREELEN k IS ets. ■s SPROT 5 ct. per bos. SPOORSTRAAT.85 Mej. BENFER, Planeetlezeres, is weder dagelijks te spreken van 's mor gens 10 tot 's avonds 10 uur. Adres Achtergracht-Westzjjde No. 21.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1900 | | pagina 1