KLEINE COURANT CADEAU C. TROOST, St. Nicolaas. ankctletters St. Nicolaas-Cadeaux. Koppen's Verkoophuis, 't Vliegend Blaadje voor Helder, Texel en Wierlngen. 8 I Sigaren en Sigaretten. M. BIEREH8ROODSPOT, Spoorstraat 87. lieolsMfwst/» SCHOL Jr., CodflseOr. Vraagt SCHOL's Vanille Wafels. H mooie Parapluie, J. N. Querelle, Kanaalweg 139. De gerenommeerde W. C. VAN BREDA, St. NICOLAAS. J. C. DUNSELMAN." Contour. Hoofdgracht. C. KOPPEN. Nieuw! Nieuw! nieuwe S.van Auiesfoort No. 2900 Zaterdag I December 1900. 28ste Jaargang. Bureau Zuidstraat 72. BureauSpooritraat. Telefoonn". 69. KALENDER DER WEEK. DECEMBER, Wintermaand, 31 dagen. Opkomst der Zon 7 u. 51 m. Ondorg. 3 u. 47 m. Zondag 2 Maandag 3 Dinsdag 4 Woensdag 5 Donderdag 6 Volle Maan. Vrijdag 7 Zaterdag 8 lilt het Buitenland. Het alles overhoerschende nieuws uit het buitenland was gedurende de laatst verloo- pen week de aankomst in Europa van Pre sident Eruger en de allerhartelijkste ontvangst en begroeting in Frankrijk. Behalve natuur lijk in Engeland, heeft het gebeurde op Fran sehen bodem alom in Europa een allergun- stigsten indruk gemaakt. Hoeft men schier overal in ons werelddeel sedert den aanvang van den ouzaligen oorlog tusschen Engeland en de beide Zuid-Afnkaansche Republieken sympathie betoond voor de heldhaftige, vol hardende Boeren men heeft in de laatst- verloopen dagen algemeen ingestemd met de hulde, die onverdeeld aan den eerbiedwaar- digen vertegenwoordiger der strijdende Afri kaners gebracht, en ieder wensolit thans even vurig, dat hot bexoek, 't welk de President op het oogenblik aan Europa brengt, goede gevolgen moge hebben. Ieder vleit zich, dat dit bezoek zal leiden tot opschorting der wreedheden, die nog altijd door de Engelschen, machtig door hun overmacht, in Zuid-Afrika ook jegens weerlooze vrouwen en kinderen worden gepleegd. Gelnkkig begint zich ïb Engeland bjj hoog en laag een vrij sterke atrooming te openbaren tegen het voorduren van den strijd, tegen de gruwelen, die daar ginds op en om het oorlogstooneel worden bedreven. Vanwege de liberale partij wer den dezer dagen een paar belangrijke voor stellen voorberuid, die bij de eerlang te wach ten samenkomst van hot Parlement door leden van hot Lagerhuis zullen worden ter tafel gebracht. Het eerste dezer voorstellen strekt, om afkeuring uittesprekeu over de Voortzetting van den Zuid-Afrikaanschen oor log, en over de daden, die in Afrika tegen de menscheljjkheid worden gepleegd, en het drukt den wensch nit naar beëindiging van dezen ongelijken kamp. In het tweede voor stel wordt de aandacht gevestigd op de euvel daden van minister Chamberlain, die, met leden zjjner familie, groote financieele voor- i trekt van leveringen aan de Engelsche in, die in Znid-Afriku bnxJfe zijn, om do r en don goeden naaiu (v) vun Engeland hoog te houden. De liberale partij heeft echter, tengevolge van de jongste Parlements-verkiezingen, de meerderheid in het Lagerhuis niet, en het is dus zeer mogelijk, dat het ministerie de meerderheid van het Huis op zjjne band krjjgt, en ongeschonden uit den politieken strijd over deze voorstellen te voorschijn zal treden. Toch zal de schok, die reeds door het doen van deze voorstellen ontstaat, van veel gewicht zjjn, en f; zal gevoegd worden bij hel meer en meer komend verzet bjj het volk, 't welk herhaal delijk verneemt, hoe vreemd het op het oor logstooneel toegaat. De mededeelingen der teruggekeerdo Engelsche soldaten omtrent do in Afrika opgedane ervaring laten niet na een geer treurigen indruk te maken. Door een en ander wordt do gedachte opgewekt, dat de oorlog veel meer af- dan goedkeuring verdient, voorbereid is door Engeland op eene lage, afschuwelijke manier, en gevoerd wordt tot oneer der Engelsche natie. En daarbij kwam nu in de laatstverloopene dagen het ondubbel zinnige huldebetoon in het naburige Frankrijk jegens den President der Zuid-Afrikaansche Republiek een huldebetoon waarmede, bljjkens de uiting der dagbladpers, in heel Europa wordt ingestemd, en waarvan door het volk de gunstigste resultaten worden verwacht tot beëindiging van den alom met afkeer gadegeslagen oorlog. De heer Eruger heeft uit zjjn land o.a. een reisttasch naar Europa medegebracht, die nogal •ene en- andere bijzonderheid bevat. Documenten moet hij daarin hebben, tame lijk compromitteerend voor hooggeplaatste ionen in Engeland, waaronder leden der familie, en den minister Cham- e belangrijke stukken hebben be- j op de gebeurtenissen, die den oorlog gingen, on dio den oorlog deden uit braken, en op het gebeurde tijdens den dunr van den oorlog. Wanneer de algemeene wensch naar eeno vreedzame bemiddeling wordt vervuld, [dan zouden die bezwarende documenten zeker wol tot vernietiging worden gedoemd, doch in een ander geval zouden zc zeker zeer geschikt zjjn om nog te meer do overtuiging te bevestigen en te versterken, dat Engeland en zijne voorname personen zich aan zeer laakbare daden hebben schul dig gemaakt, toen zjj de Boeren tot den oor log dwongen, tot den wanhopigen oorlog, dien zy nn op gruwelijke wjjze voeren. In Engeland dus wordt door een ge woonlijk goed onderrichten dagblad-correspon dent verzekerd moet men zeer ontdaan 2"n over Ernger's huldiging in Frankrijk. an ziet er thans in, dat bjj de volken van Europa nog iets anders bestaat dan eene eenvoudige opwinding, door de dagbladpers teweeggebracht. Alles begint, niet zonder ongerustheid, te begrjjpon welk een berg vau haat Engeland zichzelf door zjjn misdaad in Zuid-Afrika heeft opgestapeld. Vooral ook voelt men dit, wjjl met zoo enorm veel tact de betoogers in Frankrijk kreten tegen Enge land hebben ingehouden en allen manifesteer den voor de Boeren. Zon men nu toch eens ri begrjjpen, dat men iets doen moet, volken van het vasteland te bevredigen Wjj hopen het van harte! llËUWSTIJOHeZV. HELDER, 80 November 1900. r- Dinsdagavond had de tweede Volks- byeenkomst in dit seizoen plaats. De zaal van «Tivoli" was wederom stampvol. Als spreker trad op de heer B. H. Polak, die, zooals we dat van hem gewoon zjjn, op geestige wyze een causerie hield over verschillende onderwerpen. Hij sprak over oorlog en vrede, over de komst van Paul Kroger in Europa, over het huwelyk en sloot met een vers Jonge liefde. Met aandacht werd deze lezing, waarin ernst en scherts elkander afwisselden, gevolgd en het daverend applaus bewees, dat men dezen spreker wederom met genoegen had gehoord Daarna droeg de heer J. Koetsier op verdienstelijke wyze voor «Mjjn eigen kamer" en »De zieke jongeling", waar mede hg veel succès behaalde. Een parodie op laatstgenoemde voordracht, die hy nog te beste gaf, was, volgens het oordeel van sommigen, voor deze gelegenheid minder geschikt. Tot slot werd door de tooneelgroep van «Willem Joseph Baron van Ghent" opgevoerd het drama in één bedryf »Het Scheepje". De inhoud van dit stnk was zeer geschikt voor een Volksbyeenkomst en de opvoering liet weinig te wenschen over, want de spelers vervulden hun rollen op flinke wyze. Het was ons daarom on- begrjjpelyk hoe enkelen blijkbaar de strek king niet begrepen door bij sommige tref- ride passage's te lachen. Fraaie muzieknummers, uitgevoerd door de Kleine Kapel der Marine, wisselden als gewoonlyk de werkzaamheden af. De Zang- en Reciteervereeniging «Harmonie" gaf Woensdagavond in «Ti- voli" een soiree-amusante. De groote zaal was geheel gevuld, geen zitplaats onbezet. Het feest werd geopend met een toe spraak van den beschermheer, den heer Ds. Van der Ven. Deze heette allen, zoo wel belangstellenden als begunstigers, wel kom, wekte de geintroduceerden op om als begustigers toe te treden en wenschte, dat het een gezellig samenzijn mocht zijn, Die wensch ia zeker wel vervuld, want het programma was rijk aan afwisseling. Komische voordrachten, een drietal blij spelen en eenige zangnummers wisselden elkander af, die alle hartelijk geapplaudi- seerd werden. Voegt men daarbij, dat een geanimeerd bal het geheel besloot, dan kan men nagaan dat het feest velen ge amuseerd heeft. Bjj Kon. Besluit is aan jhr. mr. D. van Foreest, op zjjn daartoe gedaan ver zoek, met ingang van 1 Januari 1901, eervol ontslag verleend als kantonrechter te Schagen, onder dankbetuiging voor de langdurige diensten door hem aan den lan de bewezen. Begrooting Marine. Aan het verslag, opgemaakt naar aanlei ding van het onderzoek der Marine-begrooting voor het jaar 1901, in de afdeelingen der Tweede Kamer gehouden, ontleenen wjj het volgende Enkele leden gaven opnieuw den wousch te keniien, dat geeno verdere uitgaven voor nieuwen aanbouw van schepen zouden worden gedaan, aangezien ons toch de finanoiëele kracht ontbreekt, om de inrichting onzer zee macht aan billyke eischen te doen beantwoor den. Ter bestryding hiervan werd door anderen er op gewezen, dat wjj, naast matoriëel voor de landsverdediging, een vloot van strijd vaardige 8chopen behoeven tot verdediging onzer koloniën en tot bescherming van onzen handel. Verschillende leden gaven hunno be vreemding en teleurstelling te kennen over de gebreken, die het nieuw aangebouwde ma- terieël aankleven, on waarvan men na elke reis ziet gewag gemaakt. Ook werd geklaagd over het aanzienlijk bedrag, 't welk 's jaarlijks aan onderhoud en uitrusting van instructie-, logement- en wachtschepen wordt besteed. De voorgenomen traktemonts-regeling van het korps zeeofficieren vond bjj verscheidene leden instemming. Vele ledon zagen in de beoogde uitbreiding van het korps officieren-machinist weinig heil. Vrjj algemeen was men van ge voelen, dat het vraagstuk der opleiding van het hoogere machinekamer-personeel nader onder de oogen behoort gezien te worden. Gewaardeerd werd 's ministers voornemen, om eenige verbetering te brengen in de finaneieële positie van de officieren der mariniers. Ten aanzien van de aanvraag om gelden voor den opgerichten gymnastiek-cursus op 's Rjjks werf te Amsterdam, werd betoogd, dat hot betor ware geweest, het gewichtig vraagstuk der opleiding van onderwijzers in gymnastiek, schermen en zwemmen vooraf in zjjn geheel aan een nauwgezet onderzoek te onderworpou. Men vestigde do aandacht op het hoogst be denkelijk verschijnsel van toeneming by de zeemacht van lyders aan venerische ziekten. Met het oog op hot gebeurde met de (G e 1- der land*, werd er op aangedrongen, dat kruisers steeds volledig met zeekaarten moe ten zyn uitgerust. Door een der leden werd gesproken over groote ontevredenheid, die er by de bemanning van de «Gelderland* vóór het zee-kiezen van dit oorlogsvaartuig bestond tegen den eersten officier van dien bodem. De vraag werd gedaan naar de juist heid van het bericht, dat door de equipage do ,overplaa»Bing van dien officier was verzocht. Met betrekking tot het eindcyfer dezer bogrooling werd opgemerkt, dat er eene neiging valt optemerken tot opdrijving der uitgaven, waartegen bedenking word geopenbaard, vooral ook mot het oog op do gevolgen, die van de ingedionde pensioenwetten te wachten zyn. De gasfabriek te Alfen a/d. Rjjn heeft het werk gestaaktde gemeente zit in het duister.. Ambtenaren Z. A. S. M. Uit een circulaire dezer dagen door de directie der Z. A. S. M. aan het personeel verzonden, blykt o. a. dat de ambtenaren aanspraak behouden op de uitkeering, die zy, in dienst gebleven zijnde, bjj een even- tueele liquidatie van het spaar- en onder steuningsfonds zouden hebben ontvangen. De verzekering voortvloeiende uit de rege ling van het spaar- en ondersteuningsfonds bjj invaliditeit of sterfgeval houdt echter op by het aanvaarden van eene betrekking. De uniform der conducteurs van den Holl. Spoorweg wordt volgens Duitsch model ingevoerd. De kraag zal het num mer der beambten dragen, waardoor, evenals in het buitenland, de onoogelyke dienst- plaat komt te vervallen. - Jhr. A. E. Barnaart, te Vogelen zang, wethouder van Bloemendaal, (voor zitter van den Nederl. Schaatsenrjjders- bond) is te Muiden, bjj het aan wal stap- ►en uit een botter, op den kant uitgegle- len en met bet hoofd op een steen ge vallen. Hjj was terstond dood. Te Meersen kreeg eene familie be richt, dat een harer familieleden, die in Indië was overleden, haar een aanzienljjk vermogen nagelaten had. De blydschap was zoo groot, dat het hoofd Tan het ge zin er krankzinnig van werd en naar het gesticht te 's Hertogenbosch moest worden overgebracht. Een bezoek aan President Kruger. De heer Adolphe Brisson, (dien wjj uit zjjn verslag van een onderhoud, dat hjj te Dordrecht had, meer als een onderhoudend verhaler dan als een betrouwbaar verslaggever leerden ken nen,) schrjjft in „do Temps" over een bezoek, dat hjj in het hotel Scribe bracht. In zjjn boe danigheid van verslaggever, schrjjft hjj, is hjj tot aan den drempel van de vertrekken van den hoogen gast kunnen doordringen. President Eruger werd goed bewaakt. Zjjne secretarissen, zjjne vrienden, zjjne knechts zorgden or voor, dat zijn stille overpeinzing in den Heere niet werd gestoord. Ik kon das, zooals do man van Vicior Hngo, niet meer doen, dan kjjken naar .dien muur, waar achter iets gebeurt" Een van de gezabt- schapsattachés sprak tot mjj ,Do president bidt. «Ik vond dat in zjjn eenvoud dat woord groot was. Het klonk mjj in de ooren als een vreemd woord, dat van verre kwam. Het riep beelden voor mjj op, waaraan wjj totaal niet gewend zjjn. Het was zoo heelemaal niet .modern". ,In dit drukke, levendige Parjjs, vol van nukken en bruisende hartstochten, zjjn zeker menschen die bidden, maar dat zijn nederigen, droefgeestige en duistere zielen, die bjj God verlichting in hun ongeluk komen zoeken. Er sjjn ook vmnwen die naar de kerk gaan, -en er een zondig hart heendragen. Godsvruoht is onder ons iets innerljjks, iets stils en geheime geworden zjj wordt niet meer gepaard met publieke aangelegenheden, zjj meDgt zich fifot in het officieele leven, en, om het zoo eens nit te drukken, zij is daar verbannen. Ziet, daarom scheen het mjj toe, toen de attaché van presidont Eruger mjj ernstig zeide pre sident bidt, dat ik in den loop der eeuwen terugging, en weer kwam in den tjjd der fabelen toen koningen, prinsen, en de leiders der menschen, in het bnsef van hun zwakheid, bjj de Voorzienigheid troost in hunne beproe vingen kwamen zoeken, en hun met goeden raad bjj te staan". Er komen meer journalisten aan het hotel om den dageljjkschen oogst binnen te halen. Men verlangde inlichtingen en bizonderhedon, maar de deuren van president Kroger bleven gesloten en geen gemurmel zelfs van een psalm drong tot hen door. Brisson ging met den attaché in een vertrek waar zij nauweljjks twee stoelen vrjj vonden de andere lagen vol met ruikers, bloemstnkken, tal van linten met de nationale kleuren, een zwakke herinnering aan de ontelbare geschen ken, die president Eruger heeft ontvangen". En dan vertelde de attaché van het leven van Eruger voor den oorlog, zyn gelukkige, kalme patriarchale leven. .Tcrwjjl de oude Kruger den Bjjbel las, op geen tien passen van ons, vertelde zjjn dienaar mjj in korte zinnen, wat hjj was voor sjjn volk en wat zijn volk was voor hem". «Ik werd in gedachten ver over de zee gevoerd, in do vredige straten van Pretoria, voor het huis waar president Kruger zjjn leven sloot en waar zjjne getrouwe echt- genoote zjjn terugkomst wacht. «Zooals hjj hier bidt, bidt zjj van haren kant ginds. En hunne gedachten, in de jjle verte door de verrukking van hun geloof ontmoeten elkaar. En terwjjl de attaché steeds door verbaalt, van de hartelijkheid, en de gemoedeljjk- heid, waarmede de president zjjn dagelijksche taak verricht, zjjn nauwgezette rechtsbesef, eerbied voor de wet, zijn hooge vaderlands liefde, zjjn onafhankeljjkheidszin, zjjn liofdu tot God «dat zjjn, moet gij weten, de waar- ljjke deugden van Oom Paul" terwjjl de attaché verhaalde over de dagverdeeling van Kruger, zjjn levenswijze en zjjn aartsvaderlijk karakter, komen steeds meor journalisten aan. Zjj klampen iedereen aan, zjj Bchrjjven alles op, zjj vragen naar alles, wat de president gegeten heeft, hoeveel hoeden hjj heeft, hoeveel pjjpon, hoeveel tabaksdoozen. Ook dames komen, dio or haar zinnen op hebben gezet den presidont te zien. Niets weerhoudt haar, geeu vriendelijk weigeren, geen ruw terugwjjzen. En er komen grappige tooneeltjes bij voor. Een dame komt met een klein ventje. Zjj hoort tot het volk, naar haar stem te oordeelen. .Ik ga naar boveu". Hebt gjj oen kaart?" .Ik heb geen kaart noodig". Zjj wjjst op hot jongetje dat zjj bjj zich heelt. .Haar broeder is in Transvaal gestorven. Hjj is moedig gesnonveld. President Kruger zal haar wel een hand willen geven 1" «Zjj had geljjk. Indien Eruger er was, dan zou hjj moeder en zoon tegen zjjne geweldige borst drukken. Maar hij is er niet. In gindsche kamer van het hotel, die in bidkamer is her schapen, geeft hjj zich aan godsdienstige over peinsingen over. En voor do tweede maal, gaat de reed* gehoorde zin door hot geroezemoes in de gang on langs de rjjen der bezoekers De president bidt! Jn, de president bidt. Hy bidt voor do bovrijding van zijn volk, hjj bidt voor zjjn zonen, die onder des vjjund's slagen zjjn ge vallen, en ook voor den uwen, goede vrouw, voor uwen dierb'ren broeder, die, uit belange- looze en verdiensteljjko zelfopoffering, met zijn bloed de velden in Transvaal gedrenkt heeft." ADVERTENTIËN. S c* "7 "Tl BKOCHES. CEINTURES. KAMMEN. OORKNOPJES. GESPEN. Manchetknoopen. Horlogeketting-en. Etc Etc. 87. Wetstraat 88. J VAN WILLIGEN. J bericht dat zij voor 't a. 8. Feest ruim gesorteerd is in fijne tn gewone en iufve verpakking, van af de goed koopste tot in de f\jnste soorten, oodsgrachl Ulo. 3. Een prachtige sor teering HEEREN-enDAMES- PARAPLUlE's, van af f 1.80 tot f 6.00. Lavallière8, Strikken, Kragen, Zijden Rokken, etc. Opruiming vu Jongens Pellerlen - Jasjes van f5.-. f6.- en f7.60 voor don spotprijs van ra.- en f3.-. Tricot Jongens pakjes, voor ipotprljien. Hoeren Pronts, Boorden, Manchetten, Zijden l'nehenez, C'ols. Castoor- en (Glacé Hand schoenen, Housen, Hokken en Jaeger- Ondergoederen. OudergeteeKende toorlolat TT dot <1© St. JTloolaan-EItnlage gereed let ©ii noodlgt TT Toeloeld tot oen "fc>©- zOoK uit. y Breewaterstaat 23. Voor St. Nicolaa8 voorradig een prachtige collectie HOEDEN, PETTEN, MUTSEN, BONTENMUTSEN, enz., bij SPOORSTRAAT HOEK KONINGSTRAAT. Geen nuttiger cadeau voor Dames, Heeren eu Kinderen, dan een wan af 60 cent tot f 12.—. Het soliedst en meest gesorteerd adres in dit artikel is Overtrekken en repareeren in den kortst tnogelijken tijd worden jaarlijks met groot succes geleverd. Beleefd verzoekende bestellingen vroegtijdig op te geven, om zoodoende dezelve op tijd te kunnen bezorgen. SST ZIE DE ST. NIC0LAAS-ÉTALA6ES. Minzaam aanbevelend: ConHseur. - Palissier. HOOFDGRACHT 49. KOHINGSTRAAT 47. De ondergeteekeode bericht aan zijn geachte Begunstigers, dat «oor bovengenoemd Feest alles bij hem gereed is. Onder aanbeveling JOH. LEHFAHLE, Banketbakker, Spderstraat MAIS0N BEBÈ. Weat8traat 38. Voor het a.$. Sint Nicolaat- feeet «orden alle HOEOEN, BARETS, CAPES. MANTEL TJES. JURKEN, DAMES BLOUSES en ROKKEN, roor spotprijzen uitverkocht. Zie de Étalage! Aanbevelend c. W. TIELROOIJ. T De ondergeleekende be richt zijn geachlen begun stigers, dat van af heden alles voor bovengenoemd feest in gereedheid is. Onder minzame aanbeveling HOOFDGRACHT 84. Magazijn vanLUXE-enHUISHOUDELIJKEARTIKELEN en KINDEBSPEELGOEDEBEN. Groote SINT-NICOLAAS-ÉTALAGES voorzien van de nieuwste NOTJVEAUTÉ'S. Aanbevelend, Ontvangen 8PINAZIE SNIJBOONTJES SPERSIEBOONEN 12 cent de 5 ons. 13 15 FIJNE MACHINALE ZUURKOOL 4 Cent per 5 ons. HIEHKTEEG.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1900 | | pagina 1