KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje RIJWIELEN. St. Ificolaas 1900. voor Helder, Texel en WierSngen J. VAN WILLIGEN, 87 - Weststraat - 88. 8# Weststi'aat 88. VERLENGDE SPOORSTRAAT 22. St» H. Schol Jr., St. Nicolaas. A. KORFF Ai, Kanaalweg 37. EGON's VROUW. 29. J. A. Overheerlijke Koffie, J. SIEGERS, Nog eenige Heeren- en Dames- Rijwielen, In de Citt*oen. Brandstoffen. Woensdag 5 December 1900. 28ste Jaargang. Bureau Zuidstraat 72. Bureau: Spoorstraat. Telefoonn". 69. tilt het Buitenland. Ofschoon do Engelschen over het algemeen nog altjjd de voortzetting van den Zuid-Afri- kaanschen oorlog bleven wenechen, blykt toch van lieverlede het aantal vrienden van den vrede daar te lande toeteneraen. Door de vredelieveoden onder de Engelschen is het bericht van President Kruger's reis naar Ber lyn met blijdschap vernomen. Een bericht gever uit Londen schrijft daaromtrent, dat men het er in Engoland's hoofdstad voor houdt, dat de President die reis niet zou ondernemen, wanneer hjj geen gegronde reden had, om te verwachten, dat dit bezoek nnttig zou zijn voor zjjn land. Een bericht uit Oostenrijk's hoofdstad Weenen das verzekert be doelde correspondent veroorzaakt te Lon den onder de vrienden van den vrede een groote mate van spot. Daar wil men zoowel de Nederlandsche natie als de Regeering van Koningin Wilhelmina waarschuwen tegen En- geland's wraak, omdat men zioh aan te groote Transvaalgezindheid schuldig maakt. Enge land zoo wordt gezegd zou zich, als Nederland niet heel zoet is, weieens eene zeer gevaarlijke tegenwerking in de Atjeh- aangelegenheden kunnen betoonen. Het zen den van de fGelderland', om President Kru- gor aftehalen, wordt door de Weener corre spondent als zeer onpolitiek, als zeer gevaar lek voorgesteld. Zelfs in Engeland geeft deze Vreesaanjaging aanleiding om zich er vroolijk over te maken. President Krnger is van Parys vertrokken met bestemming naar Berlyn, ten einde daar met Keizer Wilhelm de quaestie der bemid deling te bespreken. De Fransche dagbladen deeldeD dezer dagen onbewimpeld mede, dat door President Loubet zonder eenigen twijfel het krachtig bevorderen der bemiddeling tus- schen de oorlogvoerende partijen wordt voor gestaan, indien althans de regeeringen van Duitschland en Rusland hunne medewerking willen verleenen. Het publiceeron in het officiëele blad der Republiek van het op de Vredesconferentie te 'sGravenhage gesloten tractaat en van de overeenkomst tot uitvoering daarvan getuigt zeker wel van de gezindheid der Fransche Regeering, om de pogingen tot herstel des ▼redes zoo krachtig mogelijk te willen bevor deren. De berichten uit Frankrijk geven geheel den indruk, dat de Regeering zich gereed maakt, om, met de noodige medewerking der andere mogendheden, gebruik te maken van het recht der Haagsche Conventie, om bemid delend tot herstel van don vrede optetreden. In verband hiermede, zal President Kruger niet alleen te Berlijn, maar ook te St. Peters burg stappen doen, om de door he n gewenachte medewerking te verkrijgen, ten einde zoo spoedig mogelijk tot arbitrage to komen. Dit is wel zeker, dat de houding van bet volk in Frankrijk zeer veel heeft bijgedragen, om de neiging to versterken tot een bemiddelend op treden. De ontvangst, de hartelijke begroeting van het Staatshoofd der Zuid-Afrikaansche Republiek is eeno openbaring geweest, die in en buiten Frankrijk diepen indruk heeft teweeg gebracht. Een der Fransche correspondenten meent echter, dat het arbitrage-voorstel niet ▼an Frankrijk kan uitgaan, zelfs niet al sluiten Duitschland en Ruslaud zich daarbij aan. Hij verwacht, dat, als eon voorstel tot bemiddeling zal worden gedaan, dit moet nitgaan van de Nederlandsche Regeering te 's Gravenhage. Want diuir dns merkt de bedoelde correspon dent op ddar klopt het hart van het ras, waartoe het Boerenvolk behoortdaar is de Vredesconferentie ten vorigen jare vergaderd geweest, in den boezem waarvan voor de eerste maal de theorie der bemiddeling van staat kundige geschillen in practischen vorm is neergeschreven. Het Engelsche leger in Zuid-Afrika heeft nu, sedert het ontstaan van den oorlog, reeds z\jn derdon opperbevelhebber. Eerst was het generaal Bulier, die herhaaldelijk het hoofd stootte voor de sterke stellingen der Boeren, en die al heel weinig pleizier heeft beleefd van zijne aanzienlijke betrekking. Toen volgde Lord Roberts, die het niet onbelang rijk voordeel had, zich te kannon spiegelen aan de fouten van zijn voorganger, en zich hot genoegen gunde, om zich meoster der beide republieken te boeten, doch de minder aangename ervaring opdeed, dat de Boeren hom telkens en zeer gevoelig aan het verstand brachten, dat hij inderdaad geen meester van het land was. Zuid-Afrika werd voor dezen krijgsman, die zich in Britsch-Indië een zeer gunstigen naam had verworven, het graf van zijn room. Bekend als ridderlijk aanvoerder der troepen, loonde hy zijn vóór dezo alge meen geëerbiedigden naam voor onwaardige gruweldaden. De tegenstand der Boeren, die zoo heldhaftig streden voor de onafhankelijk heid, deed hem komen tot het onvergeclljjk vergrijp, om woorloozen vrouwen en kinderen to veijagen, van huis en have te borooven, en om de eigendommen dor verjaagde bewo ners to vernietigen, 't Succèj was treurig. Nog zyn laatste telegram als opperbevelhebber vermeldde een nederlaag der Engelsohe troepen. Het werk der .bevrediging" is nn verder aan Lord Kitchener opgedragen. Men vreest, dat hy het beulenwerk op niet minder wreed aardige wijze zal voortzetten. Zon zjjn laatste telegram voor de Engelschen gunstiger zjjn dan dat van zjjn voorganger? Of zal eerlaug voor Engeland het woord weerklinken «Tot hiertoe en niet verder \1ËI1W«T1JUIIGË«. HELDER, 4 December 1900. Heldersche Paardenloterij gehouden 30 November 1900. De hoofdprijzen zjjn gevallen op: No. 5092 Een paard. 6207 tilbury. 3717 paard. 3302 paard. 5388 bak wagen. 5145 veulen. 4265 veulen. 2244 veulen. 6635 tuig-compleet. 6308 ploeg. 3015 eg. Huwelijk der Koningin. De wetsvoordracht in de Grondwet ver- eischt betreffende het huwelijk der Ko ningin moet zoo goed als gereed zjjn om aan de Staten-Generaal te worden aange boden. Eene regeling omtrent een ditatie of apa- nage aan den aanstaanden Hertog-Gemaal, niet te verwachten zjjn. Z. A. S. M.-pereoneel. Met ingang van 1 Nov. is thans het eerste gedeelte van het N. Z. A. S. M. personeel (hetwelk in 1898 eerst zijn vaste aanstelling bij de Mij. ontving) eervol ont slagen. Voor hen hebben nu alle inkom sten opgehouden. In verhand hiermede vestigt het bondsbestuur by vernieuwing de aandacht van beeren werkgevers op het aanvraagkantoor van den Bond te 'a-Gra- venhage, Nieuwe Uitleg 17. Maandagavond a.s. vergadert het Bondsbestuur aldaar ter bespreking van de ontvangst van president Kruger in Nederland en met betrekking tot de omstreeks de helft dezer maand te houden algemeene ledenvergadering in de stad Utrecht Moordaanslag te Dordrecht. Vrijdagavond werd te Dordrecht in de Groote Spuistraat een moordaanslag ge- pl-egd. By bewoners dier straat had de 48-jarige echtgenoote van den bierhnis- houder A. de Jong te Dubbeldam sedert jl. Maandag intrek genomen, omdat zij voortdurend het slachtoffer was van mis- handeliugen door haar man. Vrydagavond kwam haar man haar in de Spuistraat opzoe ken en wist de woning binnen te dringen en, na met zijn vrouw een gesprek te hebben gehad, trok hij plotseling een geopend mes en bracht haar daarmede drie steken toe. Onmiddellijk werd de vrouw na bediend te zyn, naar het gasthuis overgebracht. Haar toestand is levensgevaarlijk. Zater dagmorgen leefde zy nog. De 43-jarige dader is Vrijdagavond gearresteerd en heden ter beschikking van de justitie naar het huis van bewaring overgebracht. Het ui es, waarmede de daad werd gepleegd, is nog niet gevonden. President Kruger op reie wan Parijs neer Keulen. Jl. Zaterdag begaf zich President Kruger op reis, om, via Keulen en Maagdenburg, zich naar Berlyn te begeven. Hij verliet Parijs des namiddags 1.50 na afscheid te hebben genomen van een aantal autori teiten, waaronder den waarnemenden voor zitter van het Gemeentebestuur. Zoowel by het verlaten van het hotel >Scribe" als langs den weg door de stad eu op het perron van den spoorweg, werden den vertrekkende ook nu weder geestdriftige ovaties gebracht. Herhaaldelijk klonk het »Leve KrugerLeven de Boeren 1 Leve de ArbitageDe klokken der kerk van de Santé Coeur werden geluid. Bij 't ver trek van den trein groette de heer Kruger de menigte, die hem bleef toejuichen. In eene toespraak, gehouden by "t ver laten van het Fransche grondgebied, tot den Voorzitter van het Comité voor de onafhankelijkheid der Boeren, bracht de heer Kruger, diep bewogen, warmen dank voor al de blijken van sympathie, die hjj op Franschen bodem had ontvangen. In deze afscheidsrede werd o a. door den heer Kruger gezegd, dat hij zich als hoofd van zjjn volk over de Engelschen te beklagen had, doch niet als hoofd zijner familie Mjjne familie dus verzekerde hij wordt door Lord Roberts met veel eer bied behandelddaarvoor zeg ik hem dank. Na een laatsten handdruk vertrok hij in de richting van België. Hier wachtten hem opnieuw tal van eer betuigingen. Eerst te Erguelines, waar hem o. a. een deputatie van het Tran8vaal-Comité uit Bergen (Mons). on der leiding van een generaal, op België's grondgebied kwam ver wel komen. Een ont zaggelijke menigte verdrong zich daar aan het spoorweg-station, en een adres van hulde werd den eerbiedwaardige reiziger aangeboden. Daarop volgden aan den spoorweg door België herhaalde betoogin gen eerst te Charleroi, waar o. a. eene deputatie van aldaar woonachtige Nederlanders hem hulde bracht, en waar abbé Daens den President uit naam van het Vlaarasche volk begroettete Namen, waar zich ook eene onafzien bare menigte menschen aan het station bevondte H o e i, waar den heer Kruger hulde- adressen en een gesmeed ijzeren palmtak werden aangeboden; te Luik, waar de gendarmerie alle moeite had, om de ontzaglijke menigte op eenigen afstand te--honden, en waar den heer5 Kruger, onder eene bloemenhulde, een adres van bewondering van wege het Boeren-Comité werd aangeboden te Vervier s, waar de President van den Provincialen Raad, onder uitbundig gejuich der menigte, den heer Kruger een palm tak aanbood. Eindeljjk te Herbesthal, het grensstation, gevuld met eene een en al juichende menigte. Te half 12 kwam de heer Kruger te Keulen aan. Een op gedrongen volksmenigte, die in daverende toejuichingen losbarstte, ontving hem. De berichtgever verzekert, dat het gedrang in den omtrek van het station zelfs levens gevaarlijk was. By het uitstappen van den trein bood een dame den heer Kruger een ruiker aan. Voor het Domhotel be vond zich bij aankomst, ondanks het reeds namiddernacht was geworden, eene zeer groote menigte, waaronder eene zangver- eeniging, die den President een serenade bracht. Aan onafgebroken huldebetui gingen ontbrak het ook daar* niet, en herhaaldelijk verscheen de President op balkon van het hotel. KEULEN, 2 Dec. Hedenmorgeu kwam hier uit Berlyn aan de heer VonT<chirschky und Bögendorff, buitengewoon gezant en gevolmachtigd minister met de mondelinge boodschap, dat hij' als vertegenwoordiger van den Keizer en den Rijkskanselier de opdracht heeft ontvangen het volgende mede Zijne Majesteit laat den heer President Kruger zeggen, dat hij tot zyn Bpijt de reeds gemaakte beschikkingen thans niet in staat is den heer President te ontvangen, en den heer President zyn wensdh te ken nen geven, dat hjj van de voorgenomen reis naar Berlyn zal mogen afzien". De president besloot dientengevolge na eenige dagen rust te hebben gehouden naar Nederland te komen. Waarschijnlijk ver trekt hy Woensdag naar 's-Gravenhage. Hedenmiddag ontving president Kruger een deputatie van de studenten uit Bonn en van de plaatselijke Rynsch-Westfaal- sche afdeeling van het »AUdeutsche Ver band". Op den veranderden toestand werd daarbij niet gezinspeeld. De begroeting was zeer harteljjk, maar droeg geen poli tiek karakter. KEULEN, 2 Dec. By de ontvangst van president Kruger op bet station wer den gisteren in het verschrikkelijk gedrang twee menschen zwaar gewond. De president heeft behoefte aan rust en ontvangt niemand voor drie uur hedenmid dag. Omtrent het program der reis is nog niets bepaald. De huldiging hier was onbeschrijfelijk grootsch. Geruimen tyd werd den president het uitstappen totaal belet. Met moeite werd hem een weg gebaand naar de kamer van den stationsahef, waar hy zich met spuitwater verfrischte. Eerst na een opont houd' van een half uur kon het rijtuig ver trekken naar het Domhotel, waar de vier kleur is uitgestoken. Ramp bij een sportfeest in Amerika. Een ernstig ongeluk is in San Fran- cisco gebeurd tijdens een voetwedstrijd, die op de binnenplaats van een glasblazerij werd gehouden. Een deel van het publiek was op een dak geklommen van een der bijgebouwen; dit zakte-in en een aantal der toeschouwers, die er op stonden stort ten omlaag en kwamen terecht in de kuipen, waarin het gesmolten glas stond Er zyn 13 dooden en 18 gewonden. De arbitrage. PARIJS. De »Liberté" meldt, dat de kansen voor een arbitrage in het Zuid-Afri kaansche geschil gunstig staan. De Britscbe Regeering zou deze oplossing wenschen en de Londenscbe geldmannen zouden er voor zyn. De Oorlog in Zuid-Afrika. De verliezenlyst door het departement van oorlog gepubliceerd van het gevecht bij Dewetsdorp dat met de overgave van het garnizoen eindigde, bevat de namen van 14 gesneuvelden, 20 doodelijk gewon den, 6 zwaar en 17 licht gewonden. De rest van het garnizoen van 400 man wordt vermist. Verder worden nog van verschillende plaatsen Britsche verliezen gemeld tot to talen van 6 gesneuvelden, 29 gewonden (waaronder 2 officieren) en 1 vermiste. LONDEN, 1 December De »Standard" verneemt uit Pretoria dat een Boerencorps van 1000 man in den omtrek van Macha- dodorp rondzwerft. Zy hebben onderweg tusschen Piggspiek en Bomba verscheiden wagens met voorraad vermeesterd. De Engelschen stellen nu eeu legerafdeeling samen om Swazieland schoon te vegen. De voorloopige eischen tot schadeloos stelling, bij de Britsche overheid te Pretoria ingekomen, bedragen een kwart millioen pond. De correspondent voegt er by dat de eischen die nog moeten inkomen, wel verscheiden millioenen zullen beloopen. LONDEN, 1 December. Lord Ritchener seinde gisteren uit BloemfonteinKnoz is te Beyersberg op den weg van de Weta- dorp naar Smithfield slaags geweest met de achterhoede van de Wet Het gevecht duurde twee nren toen de flank van de Boeren was omgetrokken, trokken zy af naar het zuiden en bet zuid-oosten. Vol- Fantasie-, Luxe- en Huishoudelijke Artikelen, SPEELBOEDEREN, in overgroote sorteering, nieuwste modellen en laagste prijzen, voor handen bij i Men lette s.v.pl. op NAAM en N0MMER. Albums, Broches, Portqmonnaies, Portefeuilles, Sigarenkokers, Damestaechjee, Werkdoozen, Horlogekettingen, Reticules, Sigarenpijpen, Inktkokers, enz., enz., enz., in alle soorten tot zeer billijke prijzen. Gegarandeerde NIKCELARTIKELEN. Groote keuze. Allerlaagste prijzen. Men xle onze Étalages. De Makelaar B B BORGART ls vemulsd: van de Spoorstraat 30 naar de ALIII Kit ZOO. Niemand geeft meer voor Kleederent Meubelen, Huisraad, Galon, Goud en Zilver. Komt en overtuigt U in het huis met recht van weder inkoop. Laat zich aan huis ont- J. KIKKERT, Langeetraat No. 11, hoek BLOMSTEEG. Boterletters 18 ct. Banketstukjes 16 ct. Aanbevelend, Breewaterstraat 23. HUM*: kKI ZK Dames-. Hearen- en Kinder-Cadeaux. La«e prijzen. feuilleton. ,Laat haar arm los, moeder, bedenk, dot het 't kind van den woekeraar is, uwe hand mocht zich eens bezoedelen. Laat het maar gerust aan my over, om de zaak tot een op- lo88i 11 g te brengen, uwe bezorgdheid is over bodig. Rechtvaardigheid en dankbaarheid wil ik echter oefenen, waar ik ze verschul digd ben. Lindia heeft de harde, krenkende behandeling niet verdiend, die zy van ons beeft ondervonden, ik wil van den korten tyd gebruik maken om het onrecht, dat haar ge schied ia, ten minste een weinig nit te wis- •cben, ik wil haar de eer geven, die haar ala onbesproken draagster van myn naam toekomt. Moeder, schik u hierin, het ia mijn onveranderlyken wil.4 «Ik er my in schikken.* Een schellen, vyandigen lach uitstootend, verwyderde zich de gravin in eon trotsche, kaarsrechte hou- ding. «Wat gaat het noemen van haar naam hem af gemakkelyk af,* siste, ziedend van woede, EOjMno de gravin in het oor. Zy waren beiden heen gegaan, moeder en bruid, en de eens zoo gehate echtgenoote zat thans alleen tegenover hem. Zwygend en mot neergesla gen oogen «at zy daar, doch van deemoed en zachtmoedigheid was niets te lezen in het brnine gezichte. Een vastberaden trek krolde de schoon gevormde lippen en de beide slanke handen lagen rustig en zeker op het met damast bedekte kleed der tafel. Margaretha plaatste dë kopjes met dam pende koffie op do tafel. Slechts kwalyk on derdrukte zy een vergenoegd glimlachen. Het onweer was voorby getrokken, thans werd do hemel weder blauw. Doch zoo schiclyk wilde hjj toch niet blauw worden, hoe zy ook oplette. Het was nn een maal oen zonderling paar, die beiden, bont byeongeworpen door den wil van anderen en toch door eon zeldzame luim der geluksgodin begunstigd, zy alleen kende immers het ge halte der menachenkinderen. «Ik heb er gister by Margaretha naar go- informeerd en overtuig er my thans zelfvan, dat het ongeval verder geen kwade gevolgen voor u gehad hoeft," begon graaf Egön ein deljjk, mot do blanke, fraaie hand over den snorrebaard strykend. Zy antwoordde niet, waartoe ook? De toon van zjjn stom verried maar al te duidu- lyk, dat hy aan een gewonen plicht der wol levendheid voldeed. Zy koek alleen op, maar dat was dan ook een allermerkwaardigste blik. Hfi straalde als de diamanten jd de doodskist van den kleinon Jobst, en precies datzelfde vuur vlamde over in zyne kalmo, ernstige oogen en trilde opwaarts naar zyn fraai geleekond voorhoofd, waar het in rooden gloed liggen bleef. Met oen plotselingen ruk wendde hij zyn gelaat af. "Ach, Margaretha, wees zoo goed en reik me de lucifers eens aan.* .Zag hy werkclyk hot aschbakje en den lacifersstaander niet, die Eugenio's opmerk zame hand vóór hem geplaatst had De huishoudster haastte zich het verlangde aan te geven. Hy stak zich een nieuwe sigaar aan en liet zich in een stoel achterover vallen. De twist scheen voor een oogenblik vergeten. De zon was hooger gestegen en Ontvangen ruime sorteering fijne SIGAREN, vwpakt In kistjes van 26. 60 en 100. Zeer geschikt toor SL-Nicolaas-cadeaui. Aanbevelend, J. NIKGDRIü. Sluiedijk8tr., hoek Goversstraat. hare stralen in de zilveren golven der water massa, die daar omlaag' zachtjes tegen het bolwerk kabbelde. Een jonge goudmerel in het park beproefde glashelder haar keel to atemmeD, en daagde al haar collega's in het rond tot eon wedstryd uit, en in oen oogwenk weergalmde er een concert van uit en naar het prinselyke bosch. De jachthonden van den graaf lagen lang uit op hot kiezel eu lonkten de lachende morgenzon toe, die helder der en hooger straalde in haar gouden ge waad, 't welk eindelyk door alle struikon schitterde, evenals het feeënkleed in het ko ningssprookje, Margaretha joeg do witgevlekte schootkat weg, die zich spinnend tegen hare knio aan- vlyde en om eon lekker hapje bedelde. Maar daar, Mies vertrouwde blijkbaar haar eigen oogon niet, oj) de plaats, dicht onder den knoostigeu, breed gebladerden eikenboom, die zy door de onverbiddoltijke oogen der gravin achtervolgd, nooit betreden mocht, zat haro vriendin Lindis. Met een enkelen sprong zat zy op haar schoot en rekte den dikken kop over de in den steek golalen kopjes en bordjes, waarop heerlyke koek en geurige broodjes lagen. We derom ging er die verraderlijke glimlach over Margarethaa gerimpeld gelaat. Welk een schoon familie-tafercel. Het jonge echtpaar by de morgenkoffie, omgeven door de huis dieren in do schaduw der eeuwenoude hoornen, die voor langen tyd vele van zulke tafereelcn aanschouwd hadden, ja, zeer velen. Marga- retha's blik zocht iu het verleden. Wanneer zy veertig jaar van haar leven wegwischto cn dan weer om zich heen keek, dan meende zy in het verleden te leven, en was het niet zonderliog, graaf Egon's krach tige hooge gestalte geleek als de eene droppel water den anderen, op zyn oom Nicolaus. En Lindis was sprekend gravin Else. Deze had daar ook eenmaal gezeten met vorbonden hoofd, na een feestvierend doorgebrachton nacht. Margaretha had haar verbanden van azyu moeten aanleggen, on graaf Nicolaus had naast haar gezeten, den arm teeder om zijn jonge vrouw gestrengeld en Marga retha strook laugzaam mot de hand over hot voorhoofd. Neen, dat kind daar was beter, reiner, nog oubesmot door het verderfelijke hofleven, zy kende eerst weinig menschen en deze haatten haar allen, niettegenstaande zy toch gravin EUo's trekken had en hoe zeer waren deze toch geliefd geweest. Zoozeer, ach, zoozeer, tot waanzins toe; de rykdom was verkwist, verbrast, schuldenlasten haddon zich opgehoopt en dat alles ter wille van dit eeno bruine gezichtje, waar de duivel zyn adem over had laten gaan. VIJFTIENDE HOOFDSTUK. In het prinselyk lustkasteeltje waren alle vertrokken door zomergasten bezet, die na afloop van don langen rouwtyd de jonge vorstelyke weduwe een bceook brachten. Zy bestonden uit bloedverwanten der familie en waren door Adèle ep de reeds vroeger ver melde bereidwillig tegemoetkomende wijze uitgenoodigd geworden om voor eenige weken haar zomerverblijf te doelen. Behalve hare voortdurende eeredame, me vrouw von Eichradt, en do eerst onlangs aangekomen opperjagermeester von Stetten, een verre bloedverwant van hare moeder, was ook buron Schlichting tegenwoordig. Deze had in den laatsten tyd, by de regeling der erfeniszaken haar meermalen trouw ter zjjde gestaan. Als ryke vrygezel, die naar eigen overtuiging leefde, had hy zich de beminne lijke gastvrijheid van zyn schoon nichtje wel gevallen on tot een verblijf v*n eenigo weken, overhalen laten. De laatstaankomende logés waren de zustor van den overleden regoeringspresidont von Rendowitz, de echtgenoote van den minister von der Goltz met hare drie bekoorlyke doch ters on bovendien nog twee jongere edellieden van liet platteland, die eveneens tot Adèle's familie behoorde. Dat was me een onafgebroken verkeer zoo wel te water als te land tusschen Hallwey en het prinselyk lustkasteeltje. De gondels vlogen heen en weer, vroolyke feesten volg den elkander op, waaraan zelfs gravin Ste- pbanio deelnam, zy vertoefde zeer vaak op de prinselyke bezitting en haro strenge trek ken zagen er opgeruimder cn toegankelijker uit, dan ooit te voren in hare jonge jaren. Eugeuio von BietinghofF genoot met volle teugen de ryke afwisseling, die Fortunahaar zoo eensklaps in don schoot had geworpen, en do klachten over .bedrukt zjjn* en .een zaamheid worden al zeldzamer en zeldzamer en verstomden eindelyk geheel en aL Ook graaf Egon sloot zich aan, by het verstrooiing zoekende gezelschap en maakte alle feestelijkheden .daar ginds* mede. Het uitgestrekte slot Hallwey mot zyn somber voorkomen was stiller geworden, naarmate daarginds het gejnbel luider weer klonk. Slechts nu on dan verdwaalde van nit het park of van den oever de lachende toon van een welluidende vrouwenstem naar de ruime hallen van hot kasteel, golyk eon koboldachtigo herinnering aan lang vervlogen tyden, toon over de gladde marmeren vloer tegels zyden slepen ruischten en elegante cavaliers over den parketvloor gleden. (Wordt vervolgd.) 'T MOORTJE. Ruime keuze St. Nicolaae-Cadeaux,®!»: Kistjes fijne Sigaren van 25, 50 eu 100 stuks Groote sorteering Houten en Meer schuimen Tabaks-, Sigaren- eu Sigaretten* pijpen, Sigarenkokers en vele soorten Sigaretten. Eau de Cologne en Odeurs. Een ieder welke voor fl,of f 0,50 besteedt, ontvangt zoolang de voorraad strekt, een fraai cadeau. Aanbevelend, J. H. MOOJEN, kantoor houdende MOLENCRACHT 9, verstrekt geld op hypotheek en handte kening met borgtochL Behandelt Boedelzaken en belast zich met veiling van vaste en roerende Goe- deren. Assurantiën en Bankzaken. Verkrijgbaar: a 40 cent per pond, bij de 5 pond 377i cent. Aanbevelend, Sluisdijkstraat hoek GoversstrnL van af 35 tot 4*9 guldon. P. Doorewaard, W«'8<«ilraat M. Daar ik met mgn waar wel kan concor- (reoren, Moet ik ook geen Advertentie ontberenj Want het feest van Sinterklaas is weer daar, En velen hebben hun étalage al klaar. Nu ben ik er ook meê gereed, Appelen en Peren bg de vleet-, Mijn Aardappelen zjjn dit jaar bjjzonder fijn. Sinasappelen van avond met den trein. Wilt ge eerste soort Busgroenten. kom dan (naar mQ. De gemarineerde Haring is zeer fijn. 1 Nog veel ander lekkers heb ik in 't zuur; Miepels, dertig stuks voor 10 cent, is niet (duur; Vele andere Vruchten heb ik in de bus, Zooals Kersen, Abrikozen, Pruimen, Besten, Frambozen, 't is een luaL Nog meer wil ik opnoemen, Heerlgke, mooie, groote Citroenen. Geachte lezeressen en lezers, wilt het goed (verstaan, Ufl geen ander is het zoo goed als bjj (adrianus laan, Naar de Zuidstraat 61 moet ge dan gaan. Handel in alle soorten ras zoomede A Vl'HII X IKTHOI.KV. ff. HKKFIIV, Achtergracht Zuid-Zijde No. 32.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1900 | | pagina 1