KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje voor HelderTexel en Wieringen. EGON's VROUW. No. 2902 Zaterdag 8 December 1900. 28ste Jaargang. Bureau Zuidstraat 72. Bureau: Spoorstraat. Telefoonn". 59. Abonnement p. 3 maanden binnen de gemeente 50 Ct., m. Zondagabl. 877»Ct. id. franco per post 75 id. f 1.20. id voor het Buitenland f 1.25, id. f2.00. VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BERKHOUT Co., te Helder. Bureaus i Spoorstraat en Zuidstraat. Aavertentlön van 1 tot 5 regels25 Cent. Elke regel meer5» Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VKIJDAGSMOKGENS vóór 10 uur aan de Bureaus bezorgd zijn. KALENDER DER WEEK. DECEMBER, Wintermaand, 31 dagen. Opkomst der Zon 8 u. Om. Onderg. 3 u. 44 m. Zondag 9 Maandag 10 Dinsdag 11 Woensdag 12 Donderdag 18 Laatste Kwartier. Vrijdag 14 Zaterdag 15 IJlt het Buitenland. Lord Roberts, zich gereed makende, om eerstduags hot toonoel zynor werkzaamheid in Zuid-Atrika te verlaten, heeft een afscheids- legerorder uitgevaardigd, waarin hij gewag maakt van den moed, do vaderlandsliefde, de taaiheid en de menschlievendheid der troe pen, en besluit met do verzekering, dat hy als opperbevelhebber gedurende dezen oorlog dingen geleerd heeft, die hem van dienst zul len zyn by de volvoering van zyn taak, welke nu voor hem volgt, om het geheele Engelsche leger tot een volkomenheid te brengen, als een leger mogelykerwyze zyn kan. Haat tegen Éngeland's onmenschelijk op treden in Zuid-Afrika geeft menigeen gereede aanleiding, om verontwaardigd te zyn over het antwoord, dat dezer dagen door Keizer Wilhelm van Duitschland werd gegeven aan President Kruger, die daardoor van zijne reis naar Borlyn heeft moeten afzien. Een der Duitscho bladen spreekt zich daarover als volgt nit: .De Boeren in Znid-Afrika znllen dan ochzelven moeten helpen en dat zal wel gaan. Maar voor millioenen Dnitschers is de Kenlsche Boodschap een moeilijk te verdnren erkenning van afhankelijkheid ge weest afhankelijkheid van den door het volk gehaten Eogelschman". Toch zyn er in Engeland niet weinigen, die de staatkunde der Engelsche regeering en de daden der Engelsche legerbevelhebbers op het oorlogs- terrein in Znid-Afrika ten sterkste af keuren. Daarvan getuigden nog in de jongstverloopene dagen onderscheidene artikelen in enkele En gelsche dagbladen, en vooral brieven van Engelsche mannen on vrouwen, die door eigen oogon durven zien on die de gruwelen, daarginds bedreven, ten sterkste verfoeien. De wetenschap hiervan doet menigeen de hoop koesteren, dat van lieverlede het getal van hen, die van de staatkunde van Salis bury en Chamberlain niet gediend zijn, zal toenemen. En ongetwyfeld zal het antwoord des Duitschen Keizers, aan President Kruger gegeven, do oogon van uog meerderen doen opengaan voor de onrechtvaardigheid van den oorlog, en voor liet voortduren der onmen- schelyke wreedheid jegens weerloozen. Do weigering van Keizer Wilhelm, om Pre sident Kruger te ontvangen is in de laatst- verloopen dagen wel liet hoofdonderwerp ge weest der bespreking in de dagbladpers. De zaak ia natuurlijk van alle kanten beschouwd, en ofsohoon het gegeven antwoord des Kei zers in Engeland over hot algemeen byval vindt, heeft dat besluit in Europa alge meen heftige betuigingen van afkeer ge wekt. Een persorgaan stelt onder anderen de vraag, of deze Keizer Wilhelm dezelfde Vorst is, die in Januari 1896, na den verfoeilijken, verradelyken inval van dr. Jameson en zyne handlangers op Tranvaalseh grondgebied, aan het adres van President Kruger het na volgende telegram afzond ,Ik wensch u op recht geluk, u en uw volk, dat gy, zonder zelfs de tusschenkomst dor bevriende mogend- beden intoroepeo, met uwe eigene krachten de gewapende bandieten hebt teruggeslagen, die in uw land waren gevallen, en de onaf hankelijkheid van uw land tegen vreemde aanvallen hebt gehandhaafd.* Waarlijk, dan is de overtuiging van dezen Keizer in de sinds verloopen vyf jaren heel wat veranderd, en valt zyne consequentie niet te roemen. Misschien dat lig, nu dezer dagen een der I^uitschs, dagbladen aan den inhoud van het biwhuta talegram herinnerde, nog eens tot nadenken komt, en zich niet ongeneigd be toond, om hulp te verleenen aan den grjjzen Staatsman, die voor zyn volk de bemiddeling der mogendheden te hulp roept. Niet het minst in Duitschland is een on aangename indruk gewekt door do weigering van Keizer Wilhelm om President Kruger te ontvangen, 't Is niet onbolangryk de uit- eenloopende uiting der dagbladpers ook daar te lande daaromtrent te vernemen. Een der Berlynsche dagbladon meent, en tracht die moening ingang to doeD vindon, dat de oorzaak van 's Keizers woigering gelegen is in eene schending der etiquette, welke mede brengt, dat een man als do heer Kruger zyne komst naar Borlyn vroeger had moeten aan kondigen. Vreemde vorsten, laten, wanneer zy een bezoek by een gekroond hoofd moeten afleggen, hunne aanstaande komst zeer tijdig weten, opdat hy, wien dit bezoek geldt, daar op kan zyn voorbereid. Tegelyk met de doelloosheid van 's Prosident's bezoek aan Berlyn, heeft do Duitsclie Regeering nu doen blyken, dat zy acht heeft gegeven op het veronachtzamen van het gebruik, 't welk eene ruimschoots vroegtijdige kennisgeving voor schrijft. Bedoeld blad vindt do door de Duitscbe Regeering gevolgde handelwijze niet zoo heel erg min, ja, zelfs beter dan 't geen men in Frankrjjk heeft gedaan, waar men den President wel boffolyk ontvangen, doch eigenlijk niet anders verricht hoeft, dan ver wachtingen opgewekt, welke toch niet te ver wezenlijken zyn. President Kruger heeft nu, zoo wil het blad het uitdrukken, op ondub belzinnige wijze de wetenschap opgedaan, dat er te Berlijn voor zyne zaak niets te doen is. En wat men nu op die wyze te weten komt, is te beschouwen als ingegeven door of van wege de Duitsche Regeering. Daar lynrecht tegenover staat echter, dut byna alle andere Duitsche bladen de bedoelde afwijzing afkeu ren, als een gevolg er van, dat de Regeering, wegens staatkundige en familie-belangen, En geland naar de oogen ziet. N1EUWST1JD1XGES. HELDER, 7 December 1900. Het is voorzeker een prijzenswaardig iets van verschillende ingezetenen, die de Weesinrichting te Huisduinen bedachten en ook de kinderen verblijdden door het zenden van boekjes, spelen enz. Het is misschien niet ondienstig er eens op te wijzen, dat men vele ongebruikt liggende voorwerpen, geschikt voor kleine of groo- tere kinderen, daar eene goede bestemming kan geven. Ons is door den uitgever W. Spruit te '8 Gravenhuge ter kennismaking toege zonden het boekje »Zoo zingt Jong Hol land", bevattende zeven feestliederen, die bij gelegenheid van het aanstaand huwe lijk der Koningin door de jeugd gezongen kunnen worden. De woorden der liedereu zijn niet hoogdravend, maar bevattelijk voor kinderen en de zangwijzen meest alle bekend en geliefd. Men heeft o. a. de me lodieën van de Zilvervloot, De Koning leev'Wien Neerlandsch bloed, Wilhel mus, De vierkleur van ons dierbaar land en De Wacht am Rhein. Verder vesti gen we de aandacht op een in het vorig no. van ons blad voorkomende adverten tie, waar dit boekje geannoceerd is. Men schrijft ons van Wieringen, van 4 December 1900. Zaterdag 1 Deo. werd in 't logement van den heer C. Koorn, onder leiding van den heer Burgemeester, een vergadering van visschers gehouden, teneinde de droogmaking der Zui derzee te bespreken en te overwegen, welke nadoelen die voor de visschers sou opleveren. Naar aanleiding eener circulaire van den heer Calkoen, burgemeester van Edam, was deze vergadering belegd. In bedoeld schryven werd de 'wenschelykheid betoogd een vergadering uit afgevaardigden van alle visschersplaatsen te houden, om gezamenlyk bovengenoemde zaak te bespreken. Na toelichting der zaak door den Voorzitter verklaarden de aanwezige vis schers zich bezorgd te maken over de vernie tiging van hnn bedryf, als de Zuiderzee droog werd gemaakt, en waren overtuigd van het nnt eener zoodanige vergadering, wanneer door deze stappen in 't belang der Zuiderzee- visschery werden gedaan. Tot afgevaardigden werden gekozen de visschers L. Wigbout en J. Tysen, terwyl de heer Burgemeester even eens de vergadering wenecht bij to wonen. Vervolgens werd nog besloten tot oprichting van een onderling Visschers- en ondersteu ningsfonds van Wieringer visschers. Reeds dadelijk traden een twintigtal der aanwezigen als lid toe, terwyl 4 personen zich als donateurs aanmeldden. Door dezen word nu een voor- loopig bestuur gekozen, bestaande uit do hoeren J. Niemoyer, M. Kaptein, J. Koorn, A. Peore- boom en J. Metselaar, die met den burgemeester, als adviseur, een concept-reglement zullen op maken en de werkzaamheden voor oen defi nitieve oprichting van het fonds nader zullen regelen. In de voorgaande week hoeft onze muziek- vereeniging Harmonie" hare tweo eerste uitvoeringen in dit seizoen gegeven en wel Woensdag voor ongehuwde- eu Vrydag voor gehuwde leden. Een zestal muzieknummers werden ten gehooro gobracht en keurig uit gevoerd, waaruit bleek, dat do vereenigiDg goede vorderingen maakt op het gebied der muziek. Verder werd de uitvoering aan gevuld met de opvoering van een blyspel met zang, getiteld ,Do vrouw op schildwacht'. De dilettanten hadden alle oer van hun werk en deden hnn gehoor schateren van 't lachen. Een gezellig bal besloot het geheel. Tor herinnering aan het 12Yi-jarig bestaan ont ving de vereeniging van den hoer Burge meester een vergald zilveren medaille, welke aan het vaandel werd gehecht. Dinsdagmiddag is er een felle brand uitgebroken te Oudesluis, gern. Zjjpe, in den timmermanswinkel van G. Jonker. De brand tastte spoedig de belendende woon huizen aan. Deze zyn in asch gelegd. De inboedel van de wed. C. v. d. Oord, een der bewoonsters, was niet verzekerd. Er is byna niets gered kannen worden. Te IJmuiden was Maandag de stu kadoor Martens met zijn knechts werk zaam op den hoogsten steiger van een in aanbouw zijnd huis. Hy werd aldaar lastig gevallen door een door hem ont slagen stukadoorsknecht, die op dit oogen- blik onder den invloed van sterken drank verkeerde en nu betaling eischte van loon, waarop hy recht meende te hebben. Door de herhaalde plagerijen in drift oustoken, gaf M. den man een duw, waarop deze van den steiger viel en met het hoofd op een hoop steenen terecht kwam. De on gelukkige was terstond dood. Martens stelde zich dadelyk ter beschik king van de justitie. Na een voorloopig onderzoek, door den Officier van Justitie ingesteld, werd hy in verzekerde bewaring gehouden. De deelneming in het lot der beide slachtoffers is groot. Martens staat be kend als een flink en oppassend werkman en huisvader, die voor zyn groot gezin, vrouw en tien kinderen, altyd in de weer was. De stukadoorBknecht, zekere v. E., uit Haarlem, laat eene vrouw met zeB kinde ren na. Men schryft: De befaamde H. de Jong, van wien in de laatste dagen weer sprake ia geweest, is nog voortvluchtig en wordt daarom door de Belgische justitie by verstek ver volgd wegens weerspannigheid en niet wegens den moord op de tsvee vrouwen te Gent. In de Nes te Amsterdam is Dinsdag nacht omstreeks half twee de hulp van de politie ingeroepen bij een hevig vechtpar tij, waarbij iemand door eea messteek ern stig werd gewond. In een cafe'-chantant, een nachtlokaal, waar zekere Laufer kastelein is, kwam een clubje van vyf Dnitschers, verbonden aan een bierbrouwerij hier ter stede, en maak te daar eenige vertering. Toen 't op beta len aankwam, kreeg men geschil over het verschuldigde bedrag, dat de bezoekers te hoog vonden, maar dat de kellner toch van hen bleef eischen, omdat de chanteu ses toch ook hadden meegedronken. De Duitschers verkozen niet te betalen wat er gevraagd werd, de kastelein kwam er by, een paar andere bezoekers gaven hem gelijk, de woordenwisseling werd heftiger en heftigerhet lokaal raakte in rep en roer, de pianist en de kellners kwamen er by en ten slotte werd men handgemeen. In de hitte van het gevecht trok een van de Dnitschers een lang, scherp jacht mes en gaf daarmede den kastelein Laufer een steek in den buikeen van de twee andere bezoekers, die voor den kastelein partij trok, kreeg een steek in den rug. De dader vluchtte op straat, maar werd door den nachtportier van een ander lo kaal tegengehouden en gegrepen een po litieagent kwam er bij en nam hem in verzekerde bewaring. Hy trachtte het mes nog heimelijk weg te werpen, maar dit mislukte. Op het politiebureau legde de gearresteerde een volledige verklaring af. De beide gewonden zyn naar het Binnen- Gasthuis gebracht en daar verbonden. Daar na hebben beiden zich weer naar huis la ten brengen, niettegenstaande de toestand van Laufer van dien aard was, dat de doctoren hem zeer ernstig aanrieden in het Gasthuis te blijven, omdat zyn ver wonding inderdaad ernstig was. De dader is na afloop van het voorloopig verhoor, ter beschikking van de justitie gesteld. (N. v. d. D.) Alweer inbraken. Zondagavond is te Amsterdam door in brekers weer een stout stukje uitgehaald Toen de familie H. Bremer, Reguliers gracht 85, thuis kwam, werd ontdekt, dat ongewenschte gasten in de woning waren geweest. Vermoedelijk zyn ze met een nagemaakten sleutel door de voordeur bin nengekomen. In de binnenkamer hebben zij een pe- nantkast opengebroken en daaruit een ^•oren geldkist medegenomen, waarin Oostenryksche loten a fl 100 en twee Antwerpsche loten, waarvan de nummers onbekend zijn, benevens ruim f 900 aan bankpapier, biljetten van f 25 en f 10, dat de inbrekers zich eveneens toeeigenden. Nog werd gestolen een klein kistje, waarin een zilveren horloge en eenige kleinigheden, terwyl een blikken trommel werd opengebroken en daaruit werd ont vreemd een bankbiljet van f 25, een gou den dameshorloge en een zilveren arm band iu den vorm van een gesp. Politiehulp werd ingeroepen en onmid dellijk werd een onderzoek ingesteld, dat echter tot nu geen resultaat had. Buren hadden omstreeks 9 uur twee mannen op de stoep van het perceel zien staan, maar konden geen signalement van hen opgeven. Er bestaat vermoeden, dat de daders weer erg bekend zyn in het hotel •Lam metje Zondag", want sedert Maandagoch tend wordt dit hotel voor en achter door politie bewaakt. Uit alles wat deze inbraak betreft blykt, dat de dieven zich vrij zeker waanden. Ze hadden volstrekt geen baast Dit misschien temeer, omdat ze wisten, dat een groot deel van de recherche dienst deed in den omtrek van den Dam, Nieuwendyk en Gra venstraat om te surveilleeren by een groot kantoor, waar men een inbraak verwachtte. Zooals men weet, is er te Marseille, te Parys en te Luik tijdens het bezoek van Kruger door Engelscben geld onder de menigte gegooid. Het blykt nu, dat dit valsch geld is geweest, n.1. nagemaak te Tranvaalsche ponden. Aan de redactie van de Dordrechtsche Courant" is een dier stukken vertoonddat met nog an dere te Parjjs werd opgeraapt. Het stuk is, volgens dat blad, werkelyk keurig na gebootst, zoo goed dat zelfs, op een kassierskantoor te Dordrecht niet het min ste bezwaar werd gemaakt om het voor echt in te wisselen. Het eenig kenmerk van valschheid, behalve gewicht en klank, is dat onder de spreuk van het Trans- vaulsche wapen het woord >imitatea" (na gemaakt) is aangebracht. Men zij dus op zyne hoede. Vergiftiging in Oostenrijk. v Oostenryk heeft in navolging van Enge- laud zyn groote vergiftigingszaak gehad. Eenige dagen geleden hadden eenige vis schers uit Isoli, een dorp aan de Adria- tische Zee, zeeslakken gevischt en die aan de bewoners verkocht. Nadat men er van gegeten had vertoonde zich vergiftigings verschijnselen en binnen eenige dagen wa ren zeven personen overleden. De justitie uit Triest heeft den verderen verkoop der zeeslakken verboden en een lijkschouwing bevolen. Onder de zieken zijn nog zooveel ern stige gevallen, dat men meer slachtoffers verwacht. Overstrooming in Italië. Naar luid der laatste beriehten is de Tiber op verschillende plaatsen buiten zyn oevers getreden. Geheele wijken van Rome zyn onder water gezet of geblokkeerd. Om de gemeenschap van de afgezonderden met de buitenwereld te onderhouden, heeft de overheid karretjes en schuiten te hun ner beschikking gesteld. De straten, welke naar het Vatikaan voeren, staan alle blank, en het Panthéon, met zyn magnifieke zui- lenrjj, duikt uit een meer op. Tragisch voorval bij een voetbal-wedstrijd te San-Francisco. De bekende belangstelling, welke alle Angel-Saksen aan den dag leggen, was oorzaak, dat Donderdag jl. by den voetbal wedstrijd te San-Francisco duizenden toe gestroomd waren. Een honderdtal had ook plaats genomen op het groote dak van een glasfabriek. Plotseling stortten het dak in en de ongelukkigen tuimelden in de groote kuipen met gloeiend-vloeibaar glas, die vlak onder het dak gelegen waren. Dertien toeschouwers waren oogenblikke- lyk dood, compleet verbrand, terwyl een twintig man min of meer zwaar gekwetst is Vrouwenwapens. Te New-York zoo wordt verteld was een werkstaking uitgebroken onder de naaisters van een der grootste modemaga zijnen. De overheid, bevreesd, dat in de buurt van baar voormalige werkplaats ongeregeldheden zouden plaats hebben door den overprikkelden toestand, waarin de staaketers verkeerden, zond een sterke afdeeling politie om de orde te handhaven. Maar daar had je de poppen aan 't dansen PolitieWat dachten ze wel Ze hadden geen oproermakers, geen Chineesche bok sers voorRad ter tong, zooals de ver tegenwoordigers der zwakke sekse in den regel zyn, begonnen de staaksters al spoe dig levendig te disputeeren met de diena ren van den H. Hermandad. Met eebt wysgeerige gelatenheid hoorde deze het geheele naaistersscheldwoordenboek afram melen, en toen het hun te erg werd, re kenden ze eenige verontwaardigde woord voersters in, som er den schrik in te jagen." En no was het uit zou men denken. O, neen, nu begon het pas. De stakende naaisters zonnen op wraak, be legden een buitengewone vergadering en kwamen na veel over en weer praten tot eensgezindheid omtrent de vraag, hoe te handelen met de gehelmde maagdenroovers. Zy wapenden zich allen met een groote hoedeuspeld en trokken ingesloten gelede ren tegen den vyand op. Er had een korte, doch bloedende botsing plaats. Als reus achtige wespen vielen de «dames" op de politie-ambteuaren aan, en menige venynige prik deed de meeBteu hunner een goed heenkomen zoeken. Arrestaties hadden evenwel niet plaats. Een strenge echtgenoot. Een dame te Washington, in den Ame- kaanschen staat Cohnectïcut, die voorzit ster is van de Reform Club, werd deüer dagen op de openbare straat met een zweep afgerost door baar echtgenoot, orh- dat zy, in weerwil van zyn verbod, in het publiek wa9 verschenen in een costunm met fietsbroek. Een vriendin, die haar vergezelde en gekleed in eenzelfde pak, te hulp wilde snellen, kreeg van den woedenden echtgenoot eveneens een af straffing. De echtgenoot werd voor den rechter gedagvaard en veroordeeld tot 10 dollars boete, doch de rechter gaf het geld terug met de mededeeling, dat, hoewel de be klaagde volgens de wet schuldig was, hg de dankbaarheid der Samenleving verdiend had voor zyn moed, om het hoofd te bieden aan het misbruik, dat maar al te veel in zwang kwam onder de vrouwen in de Vereenigde Staten, n.1. het zich vertoo- □en in het openbaar in een costunm, dat in strjjd was met de zedelijkheid. De._ rechter voegde er bjj, dat hy bly geweest zon zyn, als kg de echtgenoot* had mogen straffen, indien deze voor hem was ver- Schenen onder de aanklacht, mannenklee- ding te hebben gedragen. Gemeenteraad van Wieringen. Vergadering van 3 December 1900. Voorxiiter ile Barnerueeitcr. De VooriitUr opent 4* vergadering, de notulen worden roorgeleien en mtgeateld. lugekomen stokken le. Goedkeuring der Gemeente-begrooting voor 1901, door Heemi Gedeputeerde Staten. 2e. Bericht dat door den Hjjk.-ontranger aaa de 6e- meonte-onlVBQger is betaald f 253.23. 3e. Opgaaf van de w(|ziging van diealt van den poet- schipper, die voortaan dei namiddag* 3 nre van Wielingen vertrekt en 41 nnr van de Ven Ewjjokiluii. 4e. Venoekschrift tot het verbeteren van het looppnd aan den Oever en h«t plantawn van ean lautaarn bjj da brundapuit. Gesteld in handen on het Dageljjkteh Be stuur om adviue. 5e. Verzoekschrift van eenige wierpersera om het poraea van het zeegras in het openbuur aan te betteden. Duar uit een rapport in do laatste raadsvergadering door Burgemeester en Wethouders overgelegd, blijkt dat aan besteding niet in het belang der Gemeente is, wordt het verzoek voor kennisgeving aangenomen. 6c. Advies van bet Dagolykaeh Bestuur om afwijzend te beschikken op hel verzoek van D. Bakker om toegrma voor de Gemeente te mogen ponsen. Overeenkomstig dit advies wordt besloten. 7e. Maaadstaat van den («egnuhandel over Oetober. 8e. Voorste) van het Dugvlijksch Bsstunr, om aan de weduwe vao den overleden Gemeente-Secretaris een pen sioen toe te keonen. Hierover aal aerst ia besloten vergadering werden gesproken. 9e. Inatraetie voor don Gemeente-Secretaris. Onver anderd vastgesteld. 10c. Voorstel tot het aangaan eener geldleening ras f8000, tol betaling der subsidie voor de aanlegplaats aan den Oever, met daarbg bchoorende anppletotre begrooting. Aangenomen. 11e. Wijziging van den ligger dar wegen. Goedgak>«fd. Vervolgens gaat de Raad in gtbeims vargadering orar. Nadat da openbare vergadering weider li geopend, wordt besloten om aan de weduwe ven den overleden Gemeeate- •eereUrii ten panaioea toe U kennen Tan f 200 per jaar. Daarna wordt overgegaan tot do benoeming van een Gemcente-aeeretart*. Op de voordracht nj n geplaatst in alphaWttaeha volg orde, de koeren J. Bronl, te Vfieringon «a G. van dar Eerstgenoemde wordt benoemd en terstond door da Voemlter beëedird. Bij de rondvraag bespreekt d* beer Koat den aeWtqd op Ooitcrlaod «n de bergplaats der kieertn van da schoolkinderen. De Voorzitter zal bat onderzoekt*. yESUILLETON. S9) Het klonk zonderling in deze uitgestorven eenzame en prachtige zalen, waarin het leven en de kaarsen uitgedoofd bleven, waaruit alle gezolligheid geweken was. Graaf Egon merkte dit eens op een half botreurenden toon aan de ontbijttafel op. ,Hm, de statiezalen konden in al haar pracht prjjken, het schitterende, met ordes getooide gezelschap hier weder binaentrekken, wanneer ons de diamanten gebleven waren, dio oen groote wuardo vertegenwoordigen,* antwoordde de gravin-moeder. ,Dat betwijfel ik nog,* hjj trok de schou ders op. ,Ik heb onlangs in de familiesta tuten gelezen, dat de oudere sieraden erfstuk ken zyn eD al» zoodanig in de familio moeten blgven die van lateren tijd en daar onder do brillanteii, zjin het bijzondere eigen dom van do overleden gravin Else. Graaf Nicolaus kocht zo aan en juist die, meen ik, hebben een driemaal grootere waarde dan Jutta'a diamanten, welke bovendien veranderd zyn.* .Welzeker. waarom niet eigendom van gravin Else. Gestolen heeft zy alle kost baarheden, gestolen, zeg ik je •U moet die beschuldiging terugnemen, moeder, totdat het bewijs geleverd is. Ik kan niet dulden, dat een lid van ons hnis ge schandvlekt wordt." (Natuurlijk, ik heb weer ongelijk. Hoor eens, Egon, ik begin merkwaardige dingen te vermoeden.' wDat sfaat u volkomen vrjj, moeder, ik wilde n alleen maar zeggen, dat ik geheel andere zaken op het spoor ben. Ik voor mg geloof niet meer, dat Elisabeth de dia manten met zich medegenomen heeft, doch n moet ik verzoeken om de verwijten tegen een doode zoolang terug te houden totdat de bewijzen aanwezig zgn.* Bewgzen? Is hot ontbroken der edelge steenten dan al geen bowys genoeg.* Neen," antwoordde de graaf kortaf en beslist. Daarbg bleef het. Gravin Stephanie zond echter een woeden den blik naar de plaats, waar Lindis zat, die in den strgd om het onbezoedelde aan denken harer oud-tante oen machtigen bond genoot verworven had en o, verraderlijk spel van het noodlot, gravin Steplianio lachte met alle smart dos harten de zoon kampte tegen de moeder. Sinds dat tooneel op het terras had Lindis geen enkele maal verzuimd, om goregeld haar plaats aan do graaflijke tafel in te nemen. Eugenie von Bietinghnff was slim genoeg om daarvan geen notitie te nemen, gravin Stephanie daarentegen matigde slechts met moeite haar wrevel, zjj wierp hare boosaur- dige pijlen behendig naar den hoek dor tafel en vond daarin oen bijzonder genoegen. Egon zelf heeft zich dat blok aan hot been gebonden, ik gebruik geen consideratie, hg moet maar hebben, wat er by staat,* ver klaarde zg kalm. En zg gebruikte dan ook geen consideratie, er waren zelfs oogenblikken, waarin do ste kelige woorden der graaflijke vrouw de bleek- boid van 't diepst bcleedigd zjjn op Lindis' donker gezichtje joegen en de graaf geër gerd zich op de lip beet, doch hg zoowel als Lindis waren machteloos tegenover deze uitvallen, alleen verwonderde hg zich met iederen nieuwen dag over den standvastigen moed, waarmede zij zich op de plaats hand haafde, die hg haar had aangewezen. Zij week geen haarbreed. .Impertinent,* noemde Eugenie met een voornaam neusop- halen deze volhardendheid. En .het voortdu rend verschijnen van de spruit des woekeraars is een verregaande onbeschaamdheid,* be weerde de gravin, doch beider pljjcn stieten werkeloos af op Lindis. Er lag ieta vastbe radens in het energieke kindergelaat, ginds aan den .verpesten' hoek der tafeL En al richtte graaf Egon ook maar zeidon het woord tot haar wellicht, dat hij zich gegeneerd gevoelde door de tegenwoordigheid der anderen zoo wist toch zg evengoed als de aanwezigen dit wisten, dat hij huar met achting cn verschooning behandolde. Gravin Uallwey hief de ontbijttafel zeer spoedig op. Het vertrouwelijk keuvelen toch was thans immers niet mogelijk in tegenwoor digheid van die persoon en daarom bevrijdde zij zich zelve on do anderen zoo spoedig als dit maar eenigseins aanging van dun lustigen dwang. «Geloof me, liove Eugenie, Egon hoeft van harte berouw ovor zyn overijlden stap,* zeido zij met innerlijke voldoening, wanneer haar zoon meestal zeer ontstemd en met een boos gezicht van tafel heenging. .Hoe onsprauk- zaam is hg geworden en hg ziet haar zelfs geen enkele maal aan.* En Eugenie? Zy lachte kirrend als een duif, doch in hare groote, grijze oogen vlamde 't angstwekkend op, wanneer zy zyne schoono gestalte met don fier gedragen kop nakeek, die zich ook jegens haar niet vriendelijker had betoond dan jegens de vreemde. In haar hart mokte en knaagde bet, bemerkte zy ein delijk, dat zij in zyne achting gedaald was sinds die noodlottige dagen in den watertoren. Op zekeren avond toen die drie gravin Stephanie met haar zoon en freule von Bie- tinghoff, nog laat op het terras zaten, was graaf Egon plotseling stil opgestaan, was in den gondel gestapt en had don ketting losge maakt. Helder bescheen de maan het water. Zoete bloemengeur on goDzende insecten trokken door de luchtde wonderbaarlijkste nachtegaalstommen zongen in het park en ginds in hot prinselijke bosch hare onnavolg bare liederen, in één woord, het was een avond geschapen tot vertrouwelijke gesprek ken, betuigingen en verzekeringen. .Neem mij mede,* had Eugenie geroepen. Zy beefde by het verlangen om met hem daar te varen zoo alloon op bodemlooze diepten, om zich heen niets anders dan het spiegelende nat en hoog aan den eenzamen horael de groote ern stige maan. De oogenblikken van het alleen zijn waren zoo karig afgemeten en zij had hom toch zooveel te zeggen, zooveel te ver zoeken. «Ik vaar naar den watertoren,* had hg kortaf geantwoord. .Graaf Egon toe, doe mo pluzier.' «Geef u geen moeite, ik ga alloon." Hy had daarbij ruw gelachen, een zonderlingo onvriendelijke lach, gelijk hg dien in den laaUten tyd had aangenomen, evenals kweldo hem iets, dat hem het laatste restje blijmoe digheid uit het hart verjoeg. Mot forschc riemslagen roeide hy het moor op, hare verdere verzoeken niet meer afwach tende. Zij stond verstomd. Dus was het dan toch zoo. Hy kon haar niet vergeven, dat zg hem destyds nageslopen en medegevaren was naar den watertoren. Verachtte hy haar klein hartigheid, hare ijverzuchtige opwellingen Of was het wat anders Eugenie wiechte de gedachte niet uit, maar zg balde hare hand en sloeg haar z66 heftig tegen de steenen der balustrade, dat de fljne vingers bloedden. In 't prinselijk slot repten zich alle handen voor de avondfeestelijkheid. Het park en het meer zonden daghelder verlicht, mnziek- kapellon langs den oover geplaatst worden en het gohcele gezelschap, nog vermeerderd door velen uit do residentie, zon in schilder achtig versierde gondels een roeitocht op het moer makeD. Een vuurwerker arbeidde met zyn knechts aan de verlichting en beproefde do vuurspuwende vuurpijlen, die heden den glans van het feest verhoogen zonden. Hot gejuagde heen- en weerdraven der getroste lakeien kon men van uit het park van Hall- wey gadeslaan. Wonderlijk gevormde lumpen on lampion» hingen van de hoornen langs don oeverrand evenals waren zg tot een kerst versiering voorbereid. Lindis had reeds vroeg in den morgen het park doorwandold en de koortsachtige drukto aan don tegenovergelegen oever gadegeslagen. Zy was terstond na het ontbijt dezen weg opgegaan en had thans moer tgd noodig dan gewoonlijk voor haar tochtje, wyl zij vaak was blijven stilstaan om to kyken naar de drukte in hot prinselijk bosch. Op het hoogste punt van Let hier eenigszins hellende terrein, stond een 1 id zomerhuisje, dat graaf Egon voor zich hau aten inrichten. Lindis had hem daar ook v k in zien verdwynon, den sleutel zorgvuldig ehter zich uit het slot halend. Hjj ptudeerde daar, schreef er brie ven of musiceerde. Want zoo vaak hy voor geruimeu tjjd naar Hallwey kwam, werd daarin een piano gebracht, en hg vertoefde soms vele uren achtereen in het sierljjke ge bouwtje. Lindis had, verscholen achter het dichte struikgewas, vaak oen schuwen blik naar de geopende vensters geworpen, tuascben wier witte, kanten gordjjnen de fraaie mili taire kop, over een boek hoen gebogen, zichtbaar werd, of ook wel 's avonds, wan neer de vogels in de Ukken sliepen en een zachtere Bchcmcring in de schaduw der boo- men heerschte, in do nabijheid geluisterd naar de heerlijke tonen, die lijj aan 't instrument ontlokte. Lindis vernam plotseling schreden achter zich en do zachte uitroep van «Juffrouw Worner,* boreikto haar oor. Verschrikt bleef zg staan, tot dusver was eg het zomerhuisje steeds behoedzaam ontweken, heden echter had zg daar niet om gedacht. Do vensters Btondon wel opon, doch er was niemand te bespeuren, mogelijk dat graaf Egon het tuinhuisje verlaten had om alleen aan den frisohen morgen on boachlucht den toe gang te verleenen hjj placht dat meermalen te doen, z\j had hem dan in het park gezien, waar hg op on neer wandelde, doch bloef duarbjj toch Btooda in de Dabjjheid van het hnisjc. In hare oorsto ontsteltenis had t|J gemeend, dat do uitroop van hom was uitgo- gaun, doch zulks was ochter niot het geval, gclyk zjj zich bjj het omwenden overtuigde. Freule Von Biolinghofl'kwam lichtvoetig over het grasperk aangesneld. .Ik ben u nagospoed. Zou ik u even mo gen ophouden Do jonge vrouw kon zich niet herinneren, dat liet trotscho meisje zich ooit had ver waardigd haar aan te Bpreken, des te meer verwondordo zjj zich nu over de lichte ver legenheid in den toon dezer anders zoo ge biedende stem. (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1900 | | pagina 1