KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje voor HelderTexel en Wieringen. 1 Januari. Welkomstgroet EGON's VROUW. No 2903 Woensdag 12 December 1900 28ste Jaargang. Bureau Zuidstraat 72. Bureau: Spoorstraat. Telefoonn0. 59. Abonnement p. 3 maanden binnen de gemeente 50 Ct., m. Zondagsbl. 871/9 Ct. id. franco per post 75 id. fl.20. id voor het Buitenland fl.25,id. f 2.00. VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BERKHOUT Co., te Helder. Bureau»» Spoorstraat en Zuidstraat. Advortentlön van 1 tot 5 regels25 Cent. Elke regel meer5 Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VUM DAGS>1 KGKNS vóór 10 uur aan de Bnrcaux bezorgd zijn. We verzoeken on/.en Lrarrs die. vuljccns ge woonte, een aan Familie. Vrienden nf Betrunstiicers in ons Itlnd willen plaatsen, beleefde lijk daarvan Midiif opaave te willen doen. DB UITGEVERS. lilt het Buitenland. De aankomst ^en het verblijf van President Kruger op Europeesch grondgebied hebben gedurende de iaatatverloopen dagen de aan dacht bjjna uitsluitend tot zich getrokken, en zyn oorzaak geweest, dat in dien tjjd minder acht is geslagen op de toch altjjd belangrijke aangelegenheden in China. De zaken daar z|jn nog steeds onopgolost, en het aloude haast u langzaam" scbjjnt daar wel in toepassing te worden gebracht. De afdoening der zoolang reeds hangonde quaestie gaat Dog steeds den slakkengang. Zelfs geen .bekwamen" spoed ▼alt er optemerken. Mogelijk is het echter, als ten minste de mededeeling, die dezer dagen nit Washington den zetel van de Regeering der Vereenigde Staten van Noord-Amerika naar Enropa werd overgebracht, een getrouwe •chets geeft van den stand der vredesonder handelingen, dat do oplossing der verwikke lingen na toch naderbij komt. De te Peking verblijf houdende gezanten der mogendheden zonden, volgens dat bericht, in één schuitje zjjn gestapt, en te zamen een ontwerp van overeenkomst hebben opgesteld, wolk ontwerp onmiddellijk door hen aan hunne regeoringen zou worden overgelegd. De Regeering te Was hington maakte dus wordt verzekerd hoegenaamd geen bezwaar, om haren gezant te machtigen, de bedoelde overoenkomst uit haren naam te onderteekenen. Do bijzonderhe den, waaromtrent men is overeengekomen, worden wel niet vermeld, doeo do inzichten der Amerikaansche Regeering zjjn nit vroegere mededeelingen genoegzaam bekend. Van die zijde werd steeds aangedrongen op de bestraf fing der schuldigen aan den moord op de vreem delingen gepleegd, en op eeue voor de mo gendheden voldoende schadeloosstelling. De gevorderde straf zou de ergste zjjn, welke de Chineesche Regeering kan opleggen. Wat de schadeloosstelling betreft, hieromtrent zon men nog nader moeten overeenkomen. Toch zegt het al veel, dat, waar in den regel het verschil van gevoelen z<5<5 groot is, men nu alleszins geneigdheid betoont, om op allo on dergeschikte punten met de voorstellen van Frankrijk medetegaan. 't Wordt ook waarlijk eens tijd, dat er een einde komt aan de zeer langdurige onderhandelingen. Kolossale geld sommen worden dagelijks vermorst door de mogendheden, die in de Chineesche watoren hunne schepen en op het land hunne troepen hebben. De weigering van den Duitschen Keizer, om President Kruger te ontvangen, werd in de vorige week in den Dnitschen Rijksdag door een der leden ernstig tor sprake gebracht. Gesproken werd over handelszaken, en het lid, dat op Duilschland's verhouding tot ande de Staten wees, en daarbjj de vrees uitdrukte voor 's lands onafhankelijkheid in handels verdragen, herinnerde daarbij krachtig aan dp gebeurtenissen der laatstverloopen dagen. Een diepgevoelde smart dus drukte hjj zich nit ging door de ziel van het Duit sche volk, wjjl het hoofd van een voor zijn vrijheid strijdenden Staat voor de deur van het Duitsche Rijk moest omkeeren. Dit kan den Rijkskanselier niet het verwjjt besparen, dat hy er niet in geslaagd is, den Keizer in- telichten over de ware gevoelens van het Dnitsche volk, andera zon zulk eene afwijzing, die van groote beteekenis is, niet hebben plaats gegrepen. Do Rijkskanselier was echter niet tesonwoordig, en een ander lid der Regeering beantwoordde dus den spreker, die dit gewichtig en teeder onderwerp had ter sprake gebracht. Doze bewindsman ver zekerde, het te betreuren, niet vooraf in kennis te zjjn gesteld mot sprekers voorno men, om dit I eeto vraagstuk van buitenland- sche politiek te behandele n. In dit geval zou de Rijkskanselier zelve liefst tegenwoordig zyn geweest, om te antwoorden. Verder werd door bedoeld lid van het kabinet bet volgende ter zake aangevoerd Voor een onafhanke lijk afgevaardigde in don Rijksdag is het tamelijk gemakkelijk, uitdrukking te geven aan zekere populaire stroomingen, maar voor een man, die op zulk een verantwoordelijke plaats staat als de kanselier van het Duitsche Rijk, die de verantwoordelijkheid draagt niet alleen voor de Trede van Duitschland, maar onder omstandighedon zelfs van den vrede der geheele wereld, voor hem kunnen popu laire en semimenteele atroomingon onder geen omstandighedon den doorslag geven. Voor hem is er slechts déne keus: de rust, de wel vaart, de veiligheid en het belang van het eigen vaderland! Te Worcester iu de Engelscho Kaapkolonie is een Congres gehouden, waarin Engeland's houding tegenover Transvaal en Vrystaat onvoorwaardelijk werd afgekeurd. Wie daar byeen waren, dat zyn mensehen, die van het geen er gebeort zoo goed als ooggetuigen zyn. Aan hot gesprokene daar ontleenen wjj de volgende zinnen.Het is onmogelijk, Engeland's houding in Zuid-Afrika sedert Jameson's inval te rechtvaardigen. Hot is een opeenstapeling van onwaardigheid en lafheid. Engeland dwingt thans zyn troepen, oorlog te voeren met een onmenschelijkheid en barbaarschheid, die do beschaufde wereld verbazen Tusschen Portugal en Nederland bestaat op hot oogenblik een gespannen verhouding, zooJat wederzyds de gezanten te Lissabon en in den Haag huiswaarts zijn gekeerd. Aan leiding daartoe is, naar van Portugeesche zijde wordt aangevoerd, gegeven door den Nederlandschen consul Pott, die tegelyk ook consul was der beide Zuid-Afrikaansche Re publieken, en die op groote schaal oorlogs contrabande invoerde, en dus van zyn ambt misbruik maakte in een onzydigen Staat, gevestigd als hij was to Lorencjo Marquez. Volgens het beweren der Portugeesche Re geering, heeft genoemde consul dus misbruik gemaakt van zjjne positie in verband met den oorlog daar in Zuid-Afrika. Ernstig is deze zaak echter niet, en eene vredelievende op lossing dor quaestie volgt wellicht zeer spoedig. HELDER, 11 December 1900. De heer H. D. Bakker, van hier, is geslaagd bij het examen voor b o e k- honden, welk examen te Amsterdam heeft plaats gehad vanwege de Vereeniging van leeraren in genoemd vak. Volgens jaarlijksche gewoonte be reidde de afdeeling Helder van den Ned. Bond van Oud-Onderofficieren Vrijdag avond 1.1. aan de kinderen harer leden ter gelegenheid van 't Sint-Ni colaas feest een prettigen avond. Ditmaal werd het feest in 't lokaal 't Centrum" gevierd. De kleinen werden eenige uren aange naam bezig gehouden Nadat zy onder het zingen van liederen een marsch door de zalen hadden gemaakt en weder op hunne zitplaatsen zaten, verscheen te paard gezeten en in vol ornaat de goede Sint, vergezeld van zijn zwarten knecht. Daarna had een voorstelling met de tooverlautaarn plaats en vertoonde men een vroolyke pantomime. Bovendien onthaalde men het jeugdige volkje ruimschoots op versnape ringen. Een en ander gaf natuurlijk aanleiding tot gejubel en gezang en de kinderen gingen omstreeks 10 uren hoogst tevreden huiswaarts. Na afloop bleven de ouderen nog ge- ruimen tijd gezellig bijeen, die zich niet dansen en het houden van komische voor drachten vermaakten. De in Mei 11. opgerichte Tooneel- vereeniging Vondel" gaf Zondagavond in het lokaal »'t Centrum" voor een goed bezette zaal haar eerste uitvoering. Opge voerd werd het aandoenlijke drama »De Scheiding De rollen, die in goede handen waren, werden op uitstekende wjjze ver tolkt, vooral die van Martha, Catharina, Herman en Fransje. Het gevoelvolle spel werd dan ook met aandacht gevolgd en luide en welgemeend toegejuicht. Het kluchtspel »Een Debuut", dat hierop volgde, wa9 alleraardigst en verwekte niet weinig vroolijkheid. Ten slotte droeg de heer A. Hulsman, die deze gemeente gaat verlaten, eenige dichtregelen van afscheid voor, gericht aan de leden der Vereeniging, en voegde daarbij aan het publiek eeu woord van dank voor de goede opkomst, tevens wenschende, dat bij een volgende gelegenheid het bezoek even groot moge zijn. Aan dit laatste twjjfelen wij niet. want Vondel"' heeft den bezoekers een genotvollen kunstavond bezorgd. Op Maandag 17 dezer zal in »Mai- son Stroucken" te Amsterdam een Soiree worden gegeven ten voordeele van de weduwe Hogerhuis, moeder vau de drie gebroeders Hogerhuis, die nu gedurende 4'/s jaar in de gevangenis te Leeuwarden verblijf houden. Tot de artisten, die hunue medewerking zullen verleenen, behooren de hier bekende heeren Joh. en Jac. Wilson, van Hoorn. Staten-Generaal. Na de afdoening der Ongevallen wet, werd in de vorige week door de Eerste Kamer in behandeling genomen de wetsvoordracht tot wijziging der bestaande Kieswet, welke voordracht in de zit ting van jl. Vrijdag met 32 tegen 4 stem men werd aangenomen. De Tweede Kamer is, nadat zij de In dische begrooting behandeld en oangenomen had, met de beraadslaging over de Staats- begrooting voor 1901 aangevangen. Over het beleid der Regeering en de verhouding der Staatspartijen werden breedvoerige discussiëu gehouden, die door den Minister van Financiën, namens de Regeering, wer den beantwoord. De eerste hoofdstukken der begrooting Huis der Koningin, Ilooge Collegiën van Staat en Buitenland- sche Zaken werden achtereenvolgens aangenomen, en ook de beraadslaging over de begrooting voor Justitie liep in dn vorige week ten einde, doch de Kamer was niet voltallig genoeg, om tot eene stemming te kunnen overgaan. De beslis sing hieromtrent zal .in de zitting, Maan dag namiddag te houden, genomen en door ons op- de volgende pagina vermeld worden. Ambtenaron Z.-A. S. M. De directie der Ned. Zuid-Afr. Spoorweg- Mjj. heeft de volgende mededeeling aan haar personeel uitgevaardigd Het voortduren der onzekerheid omtrent de toekomst der Maatschappij en het nog steeds ontbreken van alle inkomsten, nood zaken ons wederom de uitgaven te beper ken, ten einde de voorhanden middelen zoo lang mogelijk te d8hu strekken. In verband daarmede zal aan het onge huwd uit Zuid-Afrika teruggekeerde perso neel alsmede aan het gehuwde zonder gezin, nadat zy vijf maanden toelage inge volge mededeeling No. 1 hebben genoten, geen toelage meer worden uitbetaald, zoo dat zy, die voor het eerst over Augustus toelage ontvingen, die voor 't laatst over December zullen genieten. Onder boven bedoelden termijn wordt ook begrepen de tijd, gedurende welken in Zuid-Afrika non- activiteitssalaris werd genoten. Overigens blijven op de in deze omstan digheden verkeerende personen de bepalin gen van alle voorgaande mededeelingen van kracht. Kruger-hulde. Te Haarlem is in het Nederlandsch wapenmagazijn, voorheen S. de Jager, ter bezichtiging gesteld een fraaie eere-sabel, welke door een drietal afgevaardigden den Kreits Solingen van den Duitschen Bond van oud-strijders van 18541866 en 1870—71" aan President Kruger zal wor den- aangeboden. De klink is van rozen-damast-staal", versierd met in het vuur vergulde zinne beeldige voorstellingen. De greep is een kunststuk van smeedwerk en eveneens fraai bewerkt met een greep van witte parel- vischhuid. In het gevest prijkt het portret van Kruger. Het geheel is gevat in een mahonie houten cassette, inwendig met rood pluche; in het deksel zyn de Transvaalsche kleu ren aangebracht Du Gelderlander" schqjft: Wij hebben in de laatste jaren at me- nigen zoogeuaamden kwakkelwinter gehad (altyd in den voorwinter wat wij dan ge woonlijk in den nawinter moesten bezuren); doch maar zelden zal het zijn voorgekomen dat, zooals nu met St. Nicólaas de rozen hier en daar in de parken en tuinen te Nijmegen nog in ryken bloei stonden. Aan den bekenden dienstweigeraar De Bruin van het 3de reg, veld-artillerie te Breda werd gisteren kwijtschelding ver leend van al de hem opgelegde en nog niet ondergane straffen Hij keerde denzelfden dag naar zyn korps terug. Vermoedelijk is De Bruin met dïenst- weigeren opgehouden. (Noordbrabanter). c Gedood door electriciteit. Gedurende den jongsten storm is ie Os- tende een electrische draad gebroken, waar van een der deelen tot op straat afhing. Een tienjarig meisje kwam er mee in aan raking en werd dadelijk gedood. De justitie heeft een onderzoek geopend, omdat schijnt, dat de electrische stroom zonder noodzaak functioneerde, terwijl de draad ook niet zoo snel als gewenscht was, hersteld werd. Een stem uit Amerika. De heer Sulzer, een lid van de Kamer te Washington voor New-York, heeft een voorstel gedaan, waaruit blijkt, hoe ver ontwaardigd men ook daar is over de wijze waarop thans de oorlog in Zuid-Afrika wordt gevoerd. Het is van den volgeuden fthoud Aangezien de oorlog in Zuid-Afrika ontaardt in een roekelooze en barbaarsche uitroeiïug van een dapper volk, dat voor haard en vrijheid kampt, •besluit het Congres der Vereenigde Staten, in naam van de menschelykheid en beschaving, te protesteeren tegen de voortzetting vau een oorlog, die de gevoe lens van alle vrijheidsvrienden kwetst Het Congres der Vereenigde Staten, die zyn toegetreden, tot de beginselen van arbitrage tot beslechting der internationale geschillen, geeft aan de Regeering van Harer Britsche Majesteit den raad, dat het wys zal zyn deze staatkunde te volgen, om epn einde te maken aan de gruwelijke wreedheden die thans in Zuid-AÏrika wor den bedreven". Wat zal het baten De Oorlog in Zuid-Afrika. Onder don titel «Kruger niet te Berljjn* maakt de gryzo geschiedschrijver Theodoor Mommson het volgende openbaar Lange dagen hebben wy onder den indruk gestaan van de ophanden zynde aankomst van het verdreven staatshoofd van Transvaal in do Duitsche hoofdstad. Met zeer gemengde gevoelens zagen wy hem tegemoet, en nu wy weten, dat en waarom president Kruger niet komt, zyn de gewaarwordingen in het ge moed des volks nog meer verdeeld. Men kan pogen ze langs den weg dor openbaarheid uitdrnkking te geven. In den vrijheidsoorlog der BoereD tegen de Engelschen stonden en staan nog de Duitschers met zeldzame een stemmigheid aan dc zijde der republickon. Wy denken over Lord Robert's veldtocht, zoo als wy over Jameson's strooptocht gedacht hebben. Eenstemmig heeft de openbare mee ning van ons volk de onrechtvaardige oor logsverklaring, het barbaarsche voeren van den stryd, de ondorworping door vernietiging der beschaving als een misdaad beschouwd en veroordeeld, wannoer en hoe het door Engeland gezaaide zaad van haat en verach ting zal opkomen, zal de toekomst leeren, maar opkomen zal het. Konden of kannon do buiten den strijd staande staten en Duitsch land op de allereerste plaats, do ramp af wenden cn hun afkeuring door Engeland's houding praclisch uitdrukking geven, men zal mouten ontkennon. Het geroep om een scheids gerecht is bf oen holle frase of eon oorlogs verklaring aan Engeland. Een kruistocht ten gunste van een door een machtiger smadelyk onderdrukton volksstam, zulk een ramp willen wij niet eischcn. De politiek leert in 't alge meen en in 't bjjzonder do wereldpolitiek, dat een groote mogendhoid vóór allos op vaak pijnlyk gevoelde wjjze gebonden is door den dwang dor omstandigheden, door het bewust zijn, dut bjj eiken grooten oorlog het bestaan van den eigen staat do inzet is, dat opheffing van het wereldonrecht van allo ydelo droomen het jjdelste is. Als de sterke verklaart den overweldigden zwakke niet te kunnen helpen, dan is het drukkend voor den zwakke, welke niet gemakkelijk tusschen wenschen cn kun nen de juiste gren3 vindt en nog drnkkendor voor den sterke, die daarmede do grens van zijn kunnen beljjdt. Mon noemt dat eon bekentenis van zwakheid, van echte zwak heid, maar juister een bekentenis van ont brekende almacht. De aan do spits staando mannen, die dit uitspreken, doen slechts hun plicht. Zij zjjn verantwoordelijk, maar niet ulleon zjj. Er bestaat ook een verantwoorde lijkheid van de grooto massa, cn niemand mag zich zoo garing achten, dat hjj zelfs don schjjn van er toe te willen modeworkon niet moet vcrmjjden, als wjj niet willon wonden, niet teleurstellen of niut sarren. Om die rudon zouden, wanneer president Krnger naar onze stad gekomen ware, talrjjke en oprechte vrienden dor Uoerenzaak zich van alle bo- toogingen hebben onthouden. Andoron, ver moedelijk meerderen, vooral onze jengd, zou den hem eon jubelende ontvangst hebben bereid, die helaas met het ontwijfelbare eind van de groote tragedie van het noodlot weinig in overeenstemming ware geweest. Maar ons allen, dfe.jongeren zoowel als dc ouderen, de zeven maal dwazen zoowel als de negen maal wjjzon, is het een behoefte des hurten, don man, die zjjn volk bjj dezo roemvolle neder laag heeft geleid, en daarmedo zijnen dapperen landgenooten, onzen eerbied voor zulkon hel denmoed en onze rouw over het onverdiende lot der Zuid-Afrikaansche republieken, hetzjj dan op zachter, hetzjj dan op luidruchtiger wjjze, te beteugelen." (N. Rolt. Ct.) Sir Evelyn Wood, w-tamememd opper bevelhebber van het Engelsche leger, mnaki een belangrijken staat van het Engelsche leger in Zaid-Afrika openbaar, waaraan wjj het volgende ontleenen (de opgaaf die wjj eenige dagen geleden vonden, schynt voorbarig en ook niet jnist geweest te zyn) Op 1 Augustus 1899 bevonden zich in Afrika 9622 man. Tot op 1 Dec. 1900 zyn uitgezonden (met inbegrip van de 9622 man, bovengenoemd)267,311 man. De legersterkte is op de volgende wjjze ver minderd gesneuveld tot 30 November 1900: 3018 man, gewond idem 13,880^ aan verwonding, ziekte of bjj ongeluk ge storven 7786nog in de hospitalen in Zuid-Afrika op 2 October 1900, laatste opgaaf (dit ia, naar wij meenen, de eerste opgaaf van dien aard welke het Engelsche legerbestuur doet) 11,927 man. Vertrok ken, als ziek of gewond (dus vermoedelijk invalide) 35,548, andere vertrokken troe pen 11,207 man. Tegenwoordige leger sterkte in Zuid-Afrika (1 December 1900) 210,293 man. De correspondent van de «Standard" seint oen uitvoerig ovorzicht van het gevecht bjj Rhenosterkop, 24 mijlen ten noordoosten van Broukhorstspruit, op 29 Novomber. De strjjd begon des morgens vroeg. Do vjjund had e£n hoekvormige stelling, met den liiikcrvlougel steunende op Rhonosterkop. Aan beido zjjden was eon zeer gobrokon terrein met een heuvelrug in bet centrum en een reeks kopjes in de achterhoede. Do Boeren waren sterk opgesteld op kopjes, die de go- hcele stelling beheerschten. Zij hadden pom- poms, een howitscr, snelvunrkanonnen en een Maxim. Honderdvijftig Qucenslanders bezetten hot hoogo veld ter linkcrzjjde en werden op 800 yards afstand in zulk een hevig gevecht gewikkeld, dat ze vorsterkt moesten worden door hondord man mot een sectio van de38o battery'. Aan don rechtervleugel bezetten de Australische troepen een heuvelrug, waar zo onder hevig vaar werden genomen. Een kanon links in het centrum beschoot do Boeren op 1000 yards, muar trok een zoo geducht vuur, dat munitie niot aangevoerd kon worden. De mannen moesten met de kardoezen naar het stak kruipen. De kanonniers sprongen op om te vuren, en lieten zich zoo snel mogelijk vallen. Uren lang bleef do stand van het gevecht dezolfdede Engolschen konden geen stap verder komen. Toen werd rechts in het cen trum een bereden regiment, gesteund door viar compagnieën Munster fuseliora, vooruit gezon den. Dit gaf gelegenheid de Boerenstelling wat dichter to naderen. De Manster Fnseliers bezetten Rhenostor, maar konden niot voort gaan, daar ze de bereden infanterie voor een omtrekkende beweging der Boeren moesten vrjjwaren. Intussclion waren do Nienw Zee landers gevolgd door een tweede regiment tot 300 yards van de kopjes gekomen, moAr daar moesten zo opnieuw stand houden. Den ge- heulen middag duurde de strjjd voort, maar er kwam geen kans op een stormaanval. De Nieuw Zeelanders, dc West Ridings en de Munster Fuseliers waren aan hot volle vuur dor Booren blootgesteld. De eersten verloren 4 man gesneuveld, 4 officieren en 88 man gewond do tweeden vjjf officieren gedood of gewond, waaronder kolonel Lloyd, die twee schoten in de borst kreeg, elf man gesnenveld en 22 gewond, do Munsters een officier en 13 man gewond, de Bnihmen een officier en zeven man gewond. Het gevocht werd eerst gestaakt toen de duisternis inviel. Don volgenden ochtend waren de Boeren naar het noordoosten afgetrokken. Paget vond dertig graven. Do correspondent beweert dat de Boeren, onder Erasmus en Viljoen, 4000 man sterk waren. LONDEN, 7 Dec. Lord Kitchener seint uit Bloemfontein Patrouilles rapporteeren, dat De Wet's macht naar het Oostnoordoosten is gegaan van nabjj de Odendal-drift. Generaal Knox, die ben volgt, meldt dat hy een Kruppkanon en een wagen met munitie heeft genomen. Het gevangen genomen garnizoen van De Wetsdorp, is met uitzondering van de offi cieren, weer losgelaten, maar nog niet binnengekomen. Macdonald is naar Aliwal-Noord gegaan om daar het commando te aanvaarden. By Belfast is het volgende geschied. Op verzoek van een veldkomet, die met een FEUILLETON. -0«>- 40) Mjjn tjjd is niet beporkt,* zeide Lindis „waarmede kan ik u van dienst zjjn?" •Van dienst zjjn, jnist, dat is het goede woord, ik verlang workeljjk iets van u.» Eugenie's hoofd wenddo zich bliksemsnel achterom, evenals vreesde zij oen ongeroe pen luisteraar. Voorzichtig naderde zjj het zomerhuisje en keek naar binnen, het was i«*g- ,Gij weet, prinses Adelo geeft een schitte rend feest, waaraan een watercorso verbonden is, het zal prachtig worden. Er komen een menigte dames der aristocratie, natuurljjk magnifieke toiletten, doch ik moet bjj haar ten achter staan. Waartoe valsche schaamte te toonen, gij kent even goed als ik mjjne G'tie op Hallwey, ik zit in groote verlegen- i, waar ik alle toiletbenoodigdhedon van daan zal halen. Zoudt gjj mij niet kannen helpen, juffrouw Werner? Het moet echter een diep gehoim bljjven, ik verlaat mjj op nw stilzwijgen en wend mjj vol vertrouwen tot n." Lindis schudde hot hoofd. Een flanwe, zeer fianwe glimlach krulde hare lippen, zoodat het bjjna geringschattend scheen. Dat was dus Engenie von Bietinghoff. Een jjdele Eva's dochter, geljjk al die anderen, en hare schoon heid behoefde toch geen opschik, zjj schit terde het edelst in eenvoud. Waarom zou zjj meedoen aan dien jjdelen tooi, waartoe te wedjjveren met al da modezottinen der resi dentie, daar zjj toch de liefde en trouw bezat van den eenen, om wiens wil zjj zich tot dusver alle genoegens ontzegd had. Nog een maal schudde zij het donkere kopje en zotte den voet vaster op het kiezel. Zjj was niet schoon, dat wist zjj, en wilde ook niet met anderen in het Btrjjdpork tredon, en wanneer ergens op Gods wjjde wereld een hart voor haar to winnon was, dan zon zy dat niot willen winnen door uiterlijkheden, door jam merlijken opschik, door blanketsel en paarlen, doch het moest zich aan haar weggeven louter tor wille van haar eigen hart. «Ik beschik maar over een gering zakgeld en denkeljjk zult gjj het ook wol niet aan nemen, want het komt uit het grjjze huis te P.* Het klonk wel ietwat spottend van de jeugdige frissche lippen. Eugenie gevoelde den steek. Doch het verlangen om heden boven allen uit te schit teren, woog tegen alles op. «Ik kan mjj best begrjjpcn, dat de gravin u geen penning geeft. Uwe behoefton zjjn echter luttel, bovendien bezit ge eene rjjke garderobe, waardoor ge geen uitgaven te doen hebt.» Mjjn garderobe?' Lindis trok de sierljjkc schouders op. .Mjjn donkere, eenvoudige kleeren beantwoorden aan het doel, dat is waar, zij zjjr. ook niet kostbaar." Maar in uw garderobokamer staan koffers van verbazendo afmetingen, waarin zich Parij- sche robes bevinden, en daarover wilde ik nu juist eens met u spreken.* Engenie bemerkte niet hot vroolijke fonke len in de prachtige, zwarte oogen, hare vurige begeerte om do geheimzinnige weelde to be zitten, deed haar alle omzichtigheid uit het oog verliezen. Haastig sprak zjj,Sta mij dio toiletten af, wanneer ze daar in die kof fers liggen, heeft niemand er iets aan. cn ik zal ze lot eere brengen." Hoe, go wilt die kleeren dragen? Mjjn vader heeft ze uit Parijs laten komen voor mjj.' Lindis aarzelde merkbaar bjj het spreken. Eugenie beschouwde dat antwoord slechts als eo« weigering om haar do robes to geven. •Wilt gjj ze dan dragen Men zou u uit lachen en bovendien, wie zou er notitie van nomen De toiletten in do koffers zijn tot nw be schikking." «Hartelijk dank. Gjj bewjjst mjj daar een grooten dienst. Ik mag zeker do koffers wel terstond in ontvang*: nemen, voor geval er oen kleine verandering noodig is. Prinses Adèle stuurt mjj haar kaïnenier, die zeer handig, is, tegen van avond moet zjj gereed zjjn." Margaretha zal u do sleutels tor hand stollen, zjj heeft ze in hare bewaring.' Dat plompe raensch is te onnoozel, als zjj niet zoo vast in het zadel zat, zou ik haar al lang van hier w. ggeknikkord hebben. Ma chère, gjj zult u dus zeker zelve die moeite wol willen getroosten.* Nadat Lindis nu do Purijscho koffers, waarin zjj nog nooit ccn blik geworpen had. aan freule von Biotirghoff had uitgeleverd, en met een verruimd hart door het park schreed, om naar het pachtlniis te gaan, stond op den kruisweg, niet ver van de rustbank, waarop zjj dostjjds Frans Guttheim had aan- getroffen, graaf Egon. Met bijzondere aun- dacht blies hjj do aseh van zjjn sigaar af en scheen baar zelfs in liet geheel niet to bemer ken. Toon zjj echter aarzelde om langs hem heen te gaan en een vluchtende beweging maakte, wendde bjj zich schieljjk naar haar om en nam groetend den lichten zomerhoed af. Hy had een roode kleur en ook zjjn adem ging heftig als in toorn. Met enkele schre den was hjj aan haro zjjde. «Gaat gij vaak naar de Guttheims?' Een plotselinge schrik voor haar door do leden. Wilde hjj soms die bezoeken verbie den Eon vurig verzet kookte in huar hart, doze liove goede menschen zon zjj nimmer laten loopen, neen nimmer. Raadde hjj don lust tot verzet achter dit koppige kindervoorhoofdje Hebt ge plezior in het landbouwbedrijf?" vroeg hij plotseling glimlachend. Ik bon daar zeer gaarne, en heb alles liof, wat t 't de Guttheims behoort." •Go interesseert u dus voor don land bouw Zeker. Ik mag gaarne do menschen op do akkers aan het oogsten zien, de volle schuren, het grazende vee op de weidon, de schuimende melk in do emmers on de rjjke voorraadkamers in de pachthoeve. Er ligt iets gozegends in zulk een leven, waar diepe, innigo liefde tot een weldadigon vrede het huisgezin ingaat. Ach ik benjjd werkelijk die Franciska Guttheim en zou jwel in haar plaats willen zijn.* Franciska is ongetwjjfeld een braaf meisje on flinke huishoudster, maar of zjj die perse gevoelt bjj dezo met angstvalligo stiptheid volvoerde plichten. Het schijnt mjj toe, dat het familieleven moet kwjjncn onder do zich steeds met arbeid bezig gehouden gedachten, die als oen koordje het huishouden regelen. Iu elk geval bljjft er niet veel tjjd over tot aankwecking van don geest. Franciska'a inodolhiiishouden vereischt haro vollo werk zaamheden. Mjj ware zjj liever met ccnigo huishoudelijke onvolmaaktheden, die eerder te vervangen zijn dan het gebrek aan neiging voor hot innerljjkc leven, geljjk een gelukkige huisolijko staat die vereischt.* «Kent gjj Franciska Guttheim Do zwarte lluweelaehtige oogen monsterden strjjdlustig het schooo gevormde gelaat van den graaf. Hjj onderdrukte den lach, die zich moed willig op zjjne lippen drong. Wel zeker, ken ik haar. Zjj was bjj onze kinderspelen do dapperste kameraad. Zjj is do trouwste en meest beproefde bijstand, dien een sterveling ooit vinden kan. Bij hare vele hnishouduljjke dongden bezit zjj ook nog mede gevoel met den tegenspoed harer medemen- schen. Werkeljjk, er is bjjna al te rooi goeds aan haar.* Ciska is oen engel,* riep Lindis geost- driftig uit. Hjj knikte. «Een groote,* antwoordde hjj met den innomenden, vrooljjkon lach, die somwjjleu zjjn strengen ernBt verdreef. Ja, zjj is groot naar lichaam en naar geest tevens. Gjj kent Franciska toch niet nauw keurig. Hebt go haar wol eens in hot hui- aolijk vorkeer gadogeslagen Zoo heel nauwkeurig ua juist niet," ant woordde hjj oprecht. •Een gevoelvoller vriendin is er al niot licht. Welk een hartcljjke toon tusschen broer en zuster, maar, en dat is bet meest grootscho aan baar, welk oen goedheid en welk eon medeljjden daar beneden in het dorp voor de arme menschen. Zjj verpleegt do zieken, voedt do hongerigen en kleedt de behoeftigen. Ik weet werkeljjk niet, wat ik het meest aan haar bewonderen zal. Welk een edelen werkkring heeft zjj zich geschapen. Het is zeer zeker een voor haar pleitend verschjjnsel, dat de behoeftigen het eerst den weg naar het pachthuis nemen, alhoewel hut slot veel nadorb|j ligt, maar do bodem is er te exclusief, to aristocratisch, do barrevoo- ters betreden hom nooit, liever waden zjj door weer on door wind naar .do juffrouw, dio steods bereid is te helpen en hartelijk doel neemt in hun lief en hnn leed.* «Hm,* kwam Hullwoy. Zjjne begeleidster was midden op den weg bljjven stilstaanzjj wachtte, dat hjj afscheid van haar zou nemen. Het roode pannendak der pachthoeve schittorde roods op korten afstand door do takken heon. Hjj maakte cr echter goon mine toe, maar opende het traliohek, om mot haar don weg naar bet huis op to gaan. •Juffrouw Ciska^zou dus zwaar te vervan gen zjjn, wanneer zjj cons dezo streek ver liet «Verliet, Ciska?» Verschrikt blikten do zwarto oogen op. Het zal toch zoo zjjn." Graaf Egon be schouwde zeer opmerkzaam de jonge vrouw, die ternauwernood tot aan zjjn schouder reikto. Lindis had vergeten haar strooien hoed op te zetten. Zjj droeg hom in do hand. Het vollo daglicht lag verblindend op haar donker, in iedere ljjn edel en zuiver goteekond ge zichtje, dat kalm en nieuwsgierig zjjn blik doorstond. En waarheen zouden de Guttheims dan gaan •O, niet al te ver van hier. Frans spreekt er van orn in het Bergscho een hoevo to koopen, hjj verlangt or naar om zjjn eigen meester te zijn.* Maar Ciska dan Dio gaat natuurljjk met hem mode, zjj zal niet bjj ons willen bljjven, maar baar broeder volgen. Ge weet immers zelf, dat die beiden onafscheidelijk zjjn." (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1900 | | pagina 1