KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje 1 Januari. Welkomstgroet s voor Helder, Texel en Wieringen. EGON's VROUW. No. 2904 Zaterdag 15 December 1900. 28ste Jaargang. Bureau Zuidetraat 72. Bureau: Spoorstraat. Telefoonn0. 69. We verzoeken on/en Lezer», die. volgen* ge woonte. een uan Familie, Vrienden of HeiciinstiKers in ons blad willen plaatsen, beleefde lijk daarvan tijdig opgave Ie willen doen. DB UITGEVERS. KALENDER DER WEEK. DECEMBER, Wintermaand, 81 dagen. Opkomst der Zon 8 u. 8 m. Onderg. 8 u. 44 m. Zondag 16 Maandag 17 Dinsdag 18 Woensdag 19 Donderdag 20 Vrijdag 21 Zaterdag 22 Nieuwe Maan. lilt het Hiiitenlaiid. Een correspondent, die berichten omtrent de Londensche geldmarkt mededeelt, meldde dezer dagen, dat ddar al merkbaar wordt het naderen van de stille dagen aan het einde des jaars en de bezigheid, thans reeds bij vele mannen van zaken aan de orde het op maken der balans. Tengevolge van een en ander is de markt stug. Maar ook wordt daarop invloed geoefend door den steeds voort- durenden oorlog in Zuid-Afrika. 't Blijkt meer en meer, dat men ook in Engoland dien ramp zaligen krijg moede wordt. Slechts de mis plaatste trots der Engelschen, die niet wil hooren van een halverwege tegemoet treden van den door heel de beschaafde wereld ge- ëerden tegenstander, weerhoudt de meerder heid der bevolking, om in het openbaar voor hare gevoelens uittekomen. Doch niettemin bli"^* uit alle kleinigheden, dat men ook in Engeland den man, die het conflict op oene voor beide partijen eervolle wijze kan doen eindigen, met veel ingenomenheid zou begroe ten. Want mon begint steeds moor en meer intezien, dat het land doer don lungdurigen strijd, die zooveel schatten auu geld en men- schènlevens vordert, bij het voortduren van dezen toestand hoe langs hoe meer moet ver zwakken. De reis van President Krnger naar Europa en zijn bezoek aan Frankrijk, België, Duitsch- land en Nederland hebben allerwege den wensch, het verlangen naar arbitrage, naar een bemiddelend optreden versterkt, en nevens de kreten Leve Kruger Leven de Boeren klonk luide de volksstem, die op het spoedig tot stand komen eener minnelijke schikking aandrong. Herhaaldelijk werd ook gedurende de jongst- vcrloopen dagen herinnerd aan het Vredes congres, 't welk ten vorigen jare te 's Graven- hage werd gehouden, eif dat in de toen tus- schen de mogendheden tot stand gekomen overeenkomst de navolgende bepalingen op nam t De ondergeteekende mogendheden achten het nuttig, dat éën of meer mogend heden, welke buiten het geschil staan, nit eigen beweging, voor zooveel do om standigheden zich er toe leenen, hunne goede diensten of hunne bemiddeling aan de Staten, die in geschil zjjn, aanbiedèn. Het recht, om de goede diensten of de be middeling aantebieden, komt ook gedurende de vijandelijkheden toe aan de mogendheden, die builen het geschil staan. De uitoefening van dit recht kan aooit door de eene noch door de andere verschil hebbende partijen beschouwd worden als een weinig vriendschap pelijke daad. Toen de Conferentie, op uit- noodiging van Rnsland's Keizer bijeenkwam, en zij eene zoo heilzame bepaling als de daar even vermelde tot stand bracht, heerschto bjj menigoen de schoone verwachting, dat de menschheid nu een belangrijken stap had ge daan tot verwezenlijking van het sckoone droombeeld: «Er zal vrede komen op aarde''. Toch brak enkele weken later de oorlog in Zuid-Afrika uit, als gevolg van de hoogst on billijke eischen dor Engelsche Regeering. En ondanks de op 't oog af zoo gunBtigo bepalingen dor Haagsche Conventie, duurt de oorlog nn al 15 maanden voort, zicb kenmerkende door vrecsolijke gruweldaden. Intusschen wil En geland van geen bemiddelend optreden van andere mogendheden hooren. Transvaal cn Oranje-Vr\jstaat zjjn, door Engeland's invloed, buiten de Conferentie gelaten, en hebben ook na afloop daarvan geen gelegenheid gekregen, om de vredelievende bepalingen, waartoe men was overeen gekomen, te onderteekeneu. En bovendien wordt door Engeland beweerd, dat het huidige geschil, 't welk tot zulk een gewel digen oorlog heeft geleid, niet valt onder de staatkundige quaestiën, wier vreedzame op lossing het Haagsche iractaat heeft willen bevorderen. Engeland toch beschouwt dat geschil als eene geheel binnenlandsche aan gelegenheid, en niets meer, en volgenB deze opvatting heeft de oorlog in Znid-Afrika met de zaken van internationaal recht hoegenaamd niets te maken. 't Is naar Engelands meening eene zuiver huishoudelijke zaak, die zich ket buitenland volstrekt niet behoeft aan te trekken. En nu moge Engeland verder nog aanvoeren, dal Transvaal, volgens de laatstelijk gesloten overeenkomst, een Staat was, waaromtrent nog niet volkomen was uitgemaakt af hjj wol geheel en al zelfstandig mocht heeton Oranje-Vrystaat echter was wel degelyk zelf standig, en daar beide Staten thans samen gaan, kan er, naar 't oordeel van menigeen, ook wel" degelijk aanleiding gevonden worden, om den weg der bemiddeling op te gaan. Voor mogendheden, die de Haagsche Conventie hebban onderteekend, bestaat er dus, zou men zoo zeggen, alleszins reden, om bemiddeling aan te bieden, 't Is bovendien geen vereischte, dat de Staat, wien de bemiddeling zou moeten gelden, zelve tot het tractaat is toegetreden of het heeft kunnen onderteekenen. De heer von Bülow, Rijkskanselier van Duitschland, heeft dezer dagen in den Duit- schon Rijksdag persoonlijk het gebeurde met President Kruger te Keulen toegelicht en opgehelderd. Hoofdzaak is, dat Duitscbland's belang in geen geval toelaat, om in de zaak der Afrikaansche Republieken hundelend op te treden. Nieuws bevatte deze mededeeling niet. En stolt men daarbij vraagwas het nn wel heel hoflelyk, zooals te Berlyn tegenover den gryzon Staatsman nit Zuid-Afrika gehandeld is dan laat de toelichting en ophelde ring van den Rijkskanselier heel wat te wenschen. IIEIlIWNTIiniIGlIX. HELDER, 14 December 1900. Landbouw. Dinsdagavond 1.1. hield de afdecling Helder der Hollandsclie Maatschappij van Landbouw ondor voorzitterschap van den heer C. Maal- steed in ,Tivolf» een algemeene vergadering. In deze vergadering werd door don hoer Dr. L. T. C. Schcij, zuivelconsnlent te Hoorn, een lezing gehouden over melkonderzoek en boter- en kaasbereiding. Spreker wees op het feit, dat de oprichting van kaasfabrieken de concurrentie den boeren daardoor aange daan zeer moeielyk is cn dat door dezen alle pogingen in 't werk moeten gesteld worden om goede boter en kaas te leveren, teneinde in den strijd niet onder te gaan. Met alle kracht moet daarom tegen vervalsching van melk gestreden worden, om goede prodneten te kunnen bereiden. In de tweede plaats moet men zich op de verbetering van den veestapel toeleggen, zoodat men vee verkrijgt, dat niet alleen oen groote hoeveelheid melk levert, maar ook zoodanige die van goede kwaliteit is. De betaling der melk moeBt dan ook niet geschieden naar maat of gewicht, doch naar de hoedanigheid. Hoewel de be rekening alsdan eenigszins omslachtiger is, kan zjj toch wel uitgevoerd worden, want in Friesland wordt dikwyls naar hot vetgehalte uitbetaald en in Denemarken is znlks regel. Bjj de kaasbereiding komt het nog meer op deugdelijkheid van de melk aan dan by het maken van boter. Slecht stremmende melk geeft kaas met blaren, waardoor deze van binnen begint te schimmelen. Het is daarom iedoron veehouder, die slecht stremmendo melk krygt, aan te raden te onderzoeken welke koe of koeien daarvan do oorzaak zyn door de melk van ieder stuk vee afzonderlijk aan een atrem- proef te onderwerpen en alsdan die koeien te verwijderen, wier melk abnormale wrongel oplevert. Een ondoelmatige behandeling is ook in vele gevallen oorzaak van tuinder goede resultaten. Daarom is het wenscholjjk hij hel melken reeds de noodige voorzorgen te nemen, oin de schadelijke bacteriën gcon gelegenheid te geven zich in de melk te ont wikkelen. Om deze reden moeten de handen zuiver schoon zyn, do eerste melk, die uit de uiers komt, weggeworpen worden en vooral het vaatwerk zindelijk en zuiver zyn. liet beste is, dat men metalen melkemmers ge bruikt, die kunnen het gemakkelijkst gereinigd worden. Bjj houten emmors blyft tusschen de naden licht een kleine hoeveelheid zitten die goor wordt en de volgende melk min of m«or bederft. Het reinigen moet geschieden met kokend water en gebluschte kalk, waardo.tr de bacteriën gedood worden. Aan dit laatste mid del hecht men in Denemarken groote waarde. In onze kaasfabrieken en boerderijen kan het ook van heiizamen invloed zyn. De weivaten, kaaskoppen, kaastobbes, de planken, enz. moeten eiken dag met kalk en kalkwater schoongemaakt worden. Maakt men éde maal per dag kaas, (tweemaal daags kazen verdiont de voorkeur) zoodat de melk bewaard moet worden, dan zorge men dat de melk spoedig afkoelt en men behoorlijk teemst. Gedurende hot kazen moet alles wat stof en onreinheid kan veroorzakon, verwijderd blijven de kwa liteit der kaas zal er door verbeteren en do zorg, dio men er aan besteedt, dubbel de mooite loonen. Strenge controle te dien opzichte is in kaasfabrieken dan ook hoog noodig. Da Zwitserache kaas (niet de kleine, groene kaas jes) is wereldberoemd. Deze wordt in elke fabriek 2-maal daags gemaakt, telkens éën kaas van 100 it 200 pond, maar in Zwitser land besteedt men ook bijzonder veel zorg aan de bereiding, alsmede aan de bohundeling en voeding van het vee. Bedoelde kaas wordt, eveuals de Hollandsche, wol op andere plaatsen nagemaakt, maar is van veel mindere kwaliteit. By ons te lande is iio gelegenheid in de boerderijen niet bijzonder geschikt's zomers is het te warm, 's winters te koud, veelal ontbreekt een fornuispot om den doorhaler eerst in kokend water te dompelen en de koppen uit to koken. Ook is de temperatuur daar niet altjjd zoodanig, dat do wrongel warm in den kop komt, het opmaken geschiedt niet altijd met de noodige vlugheid. De grootile reinheid is bovendien zeer aanbevelenswaardig, vooral ook daar waar men lange weikaas vervaardigt. Dit geldt eveneens voor de berei ding van weiboter, die niet hoog aangeschreven staat. De oorzaken van de minder goede ge halte dezer boter vindt zyn grond daarin, dat het geruimon tjjd voreischt e«r een voldoende hoeveelheid aanwezig is, om te kunnen karnen. Ook neemt men niet altijd die voorzorgen welke noodig zyn, om stof en vliegen van de rooaCLte houden de bedekking der vaten laat dikwyls veel te wenschen over. Spreker eindigde zijn rede met de mededeeling, dat door het Hoofdbestuur van Landbouw voor het melk onderzoek een wedstrijd is uitgeschreven, waaruit blijken kan do opbrengst melk van elke koe en hot gehalte dier melk, hetwelk op do molkstaten door een controle-commissie aangeteekend wordt. Van deze koeien zal iu 1902 te Alkmaar een tentoonstelling gehouden en aan do beste bekroningen toegekend worden, waarbij dan behalve op de melkstalen op den lichaamsbouw van het vee gelet zal worden. De heer Scheij werd door den Voorzitter voor zyn lezing dank gezegd, waarmede de vergadering door applaus instemde. Nadat nog onder de leden oen kaasverlotiug had plaats gehad, werd de vergadering gesloten. De vi8scherij op de Zuiderzee en de droogmaking. Woensdagavond jl. behandelde op zeer onderhoudende wijze de heer Dr. P. P. C. Hoek in een vergadering uitgeschreven door .Heldersch Komitee voor Volkslezingen" en gehouden in 't lokaal »'t Centrum" boven staand onderwerp. Na een inleidend woord merkte spreker op, dat sommige personen groote voorstanders van de droo rmaking der Zuiderzee zyn, omdat men daardoor oen groot stuk vruchtbaar land zal winnen, doch dat anderen daarentegen even groote tegenstanders zyn, omdat alsdan aan de visschery een ge voelige knak zal toegebracht worden. Velen spreken evenwel een oordeel uit zonder dat zjj behoorlyk op de hoogte zyn. Vervolgens ging spreker na, van welke beleckenis de Zuiderzee-visscherjj is. Uit het laatste regee- ringsrapporl bljjkt, dat het aantal Zuiderzee vaartuigen 8511 bedraagt, die bemand z|jn met 7492 koppen en dat elk schip gemiddeld een tonnenmaat van 16 Ms beeft. Deze of- ficeele opgaaf geeft echter geen juiste cjjfers van de schepen, die op de Zuiderzee tor vischvangat gaan, want er zyn bjjgerekend de Noordzeovi8schers, die enkele maanden van 't jaar hun bedrjjf uitoefenen op de Zuider zee, eveneens 153 vletten van den Helder en een paar honderd tjalken en pramen, die al leen aan de ansjovisrisschery deelnemen, maar overigens als vrachtvaarders op de Noordzee dienst doen. liet workelyk getal visschers- vaartuigen, dat voortdurend op de Zuiderzee werkzaam is, bedraagt 1200 it 1400 stuks. Daarna gaf spreker een overzicht van de opbrengst dier visschery. In 1889 had hjj dit nagegaan en kwam toen tot het resultaat, dat groote schepon f 2000 h f 2400 noodig hadden om het bedryf te kunnen voortzetten, voor kleinere schepen bedroeg het minder. Een aanzienlijke som wordt evonwol met de Zui derzee visschery verdiend. Dit bedraagt in slechte jaren 1 millioen, in betere V/t k '2 millioen en in nog betere 8 k 4 millioen. VolgenB een raming opgemaakt naar da op brengst over 5 jaren kwam men tot de con clusie. dat de ansjovis 88 haring 28 bot 17 aal 8 spiering 5 en gar nalen 4 van de gebeele opbrengst hadden opgeleverd. Verder gaf spreker over deze vischsoorten eenige nadere uiteenzetting en doelde interessante bijzonderheden omtrent leefwyzc, voortplantte*», enz. roede, waarna onderscheidene lichtbeelden werden vertoond, voorstellende visschersvaartuigen, vischnetten, verschillende visschen en dergoljjke. Een en ander werd, waar dit noodig was* opgehelderd en toegelicht. Na de pauze behandelde spreker moer in bijzonderheden het droogmakingsplan on be sprak het rapport, dat door de Staatscommissie was uitgebracht. Volgens dit plan zal van Wieringen tot Piaan aan de Friescho kost een afsluitdijk worden gelogd en dan in ge deelten de Zuiderzee ingepolderd worden. Volgens een ander plan wil men geen afsluit dijk maken, maar wel verschillende stukken inpolderen. Deed men dit dan kon do vis schery blyvcn beBtaan en 't verloop van 't proces zou geleidelijker zijn. Doch dan zou men een groote uitgestrektheid zeedijken moe ten aanleggen, terwijl men bij een afsluitdijk met polderdijken kan volstaan. In beide gevallen zou men evenwel met inpoldering beginnen mot dio gedeelten welke voor do viaschorij van hot meeste belang zyn. Door den insluitdijk zou een oppervlakte van 360000 HA. inge sloten worden, waarvan 145000 HA. voor liet IJselmccr afgaan. Alzoo blijft er 215000 HA. grond over, waarvan 194000 HA. vrucht baar land is. Dit is een oppervlakte van elfmaal het eiland Texel of bij ia zoo groot als de provincie Utrecht. Aan dit werk zijn niet veel bezwaren verbonden, hot belang dor visschers is echter een groot bezwaar. Volgens het plan der Staatscommissie wil men die visschers echter niet in den steek laten. Zy, die op de Zuiderzee varen, wil men een grooter vaartuig geven, zoodat zy op de Noordzee hun bedrijf kunnen uitoefe nen, hun en hunne familie een levensver zekering schenken en hun vrijstellen van 't betalen van havengelden. Op deze wijze zou goed voor de visschers gezorgd worden en hot nadeel grootondeels verdwijnen. Boven dien zon de aanwinst van zooveel land groot voordeel opleveren on verre opwogen tegen de nadeelen. Door den meerderen arbeid zou in 't algemeen oen heiizamen prikkel outstaan. Alsnu werden tot slot wederom eenige lichtbeelden vertoond, zooals de kaart van de Zuiderzee met den afsluitdijk cn de 4 ont worpen polders en eenige gezichten op ver schillende plaatsen aan de Zuiderzee. Deze platen werden met een kort woord toegelicht. Na het eindigen dezer lezing bracht de Voorzitter van hot Komitee, do heer W. Visser, den spreker dank voor zijn belang rijke voordracht, die met buitengewone be langstelling was aangehoord en sloot, na eenige mededeeb'ngen voor do volgonde cur sussen en lezingen, de vergadering. Tweede Kamer. In de zitting der Kamer van jl. Dins dag werd de Regeering geïnterpelleerd door den heer van Byland, afgevaardigde van Apeldoorn, naar aanleiding van het Ïeschil, 't welk tusschen Portugal en Ne erland is ontstaan, ter zake van door Portugal beweerde handelingen van den heer Pott, consul der Nederlanden te Lo- ren$o Marquez. Door den heer de Beaufort, Minister van Buitenlandsche Zaken, werd geantwoord, dat de genoemde consul eenige maanden geleden veroordeeld is, wegens het toelaten van invoer van goederen op Transvaalsch grondgebied, en dat het on derzoek, omtrent het gebeurde, waarvan de intrekking der bevoegheid, om het consulaat uitteoefeuen, het gevolg is ge weest, eerlang, wanneer zoowel de consul als de Nederlandsohe gezant te Lissabon tjjdeljjk naar den Haag zullen gekomen zijn, zal plaats hebben. Marine - begrooting. Aan doze begrooting, welke een eindcjjfer heeft van f 16.657.673.80$, ontleenen wjj de volgende opgaven Uitgaven voor het Personeel der Zeemacht vaste tractementen f 656,392, zeetractomenten en soldyën f 2.121.000, werving f 41.000, korps mariniers f 449.000, opleiding f 278.000, schafting f 712.807, geneesk. verpleging f 166.300, diverse uilgaven f 100.000, totaal f 4.419,279. Uitgaven voor Loodswezen, betonning, bebakening, enz.algemeene uit gaven f 102.020, loodswezen f 1.803.620, betonning f 165.836, verlichting f 862530, hydrographie f 75.580, totaal f 2.509.586. Voor het Kon. Instituut v. d. Marine wordt geraamd f 119.423, voor de administr. oplei ding f 12.774, on voor de opleiding van ma chinisten f 46.288. Te Blerik wilde Maandag de vrouw van den overwegwachter Ensiok de kachel aanmaken. Daarbij vatten hare kleeren vuur en spoedig stond zij in lichtelaaie. Haar zoon en dochter, die ter hulp toe- suelden, bekwamen eveneens hevige brand wonden, zoodat alle drie per rijtuig naar het gasthuis te Venloo overgebracht werden. De moeder is reeds aan de gevolgen overleden en de zoon en dochter verkeeren ook niet buiten gevaar. Te 's Gravenhage is Maandagavond 11 uur een werkman van de broodfabriek De vette Hen", van de firma Dirksen en Co., die gewoon naar zijn werk ging, bjj eeu oploop van volk (zooals die in de laatste dagen 's avonds in de residentie voorkomen), in de Schoolstraat door oen agent zóó op het hoofd geslagen, dat hij in elkander zakte. In het ziekenhuis ge bracht, werd schedelbreuk geconstateerd. Werkstaking te Wormerveer. Onder de stakers van de rijstpellerjj >De Unie" begint een oproerige geest te heer- schen. Sedert een paar avonden zijn zjj zin gende en schreeuwende in optocht door de ge meente getrokken, vergezeld van vele nieuws gierigen en herhoaldelyk ia het bjjna tot een botsing gekomen tusschen hen en de politie. Thans heeft de burgemeester het noodig geoordeeld wederom 6 huzaren waar onder eeu wachtmeester te requireeren en alge meene voorschriften van politie nit te vaar digen, waarby verboden wordt zich met meer dan drie personen langs de straat te begeven, te schreeuwen of te zingen, en langs een anderen weg naar huis te gaan. Dinsdagavond arriveerden de huzaren, waarna zy spoedig handelend moesten op treden. Val8che facturen. Het gerechtshof te Amsterdam bevestig de Dinsdag het vonnis der Arrondissements- Rechtbank dd. 23 Juni jl., waarby F. F. Laubuhr en E. Z. M. Laubuhr, te zamen handelende onder de firma Bru ning en Mühren, ter zake van valsch- heid in geschriften, werden veroordeeld ieder tot gevangenisstraf voor den tyd van zes maanden. Het Hof overwoog o. mdat door de beklaagden misbruik is gemaakt van het gezag door hen als patroons over hnn personeel geoefend, door aan hnn bedien den te gelasten valsche facturen op te maken, en voorts dat facturen behooren te worden beschouwd als geschriften be stemd om als bewgs te dienen. In de zaak van Misseghers, tot 15 jaar gevangenisstraf veroordeeld wegens doodslag, gepleegd op Prudentia Vervaet te Koewacht, heeft de advocaat-generaal bij den Hoogen Raad, jhr. mr. Rethaan Macaré, geconcludeerd tot verwerping van het cassatieberoep, door den veroordeelde ingesteld. De Zweedsche moordenaar. De ter dood veroordeelde Nordlund, de dolle Zweed, die eenige maanden geleden aan boord van een stoomschip een aantal reizigers en van de bemanning vermoordde en I verwondde en later in zyn gevangenis twee bewakers doodsloeg, is Maandag te Vesteras in Zweden terechtgesteld. De Oorlog in Zuid-Afrika. >Rostenburg is onneembaar versterkt tegen een aanval, maar scherpschutters van de Boeren schuilen ia de hoogten om de stad," zoo meldt een (vertraagd) tele gram uit Pretoria van 3 December. Dit schjjnt te bewijzen, dat de Engelschen zich in Rustenburg weer niet veilig voelen; de la Rey, die ook een gedeelte van het konvooi voor Rustenburg beeft verbrand en daarby de Engelschen zulke zware ver liezen toebracht, houdt het garnizoen bezig. Steenkamp en Tonder en 500 Boeren met vjjf stukken van klein kaliber staan hem t^rzjj- Kolonel Cameron is den lsten December Cunningham, den commandaut van Rusten burg, komen versterken en ook generaal Broadwood schijnt op weg daarheen. Mis schien is er weer een soort van ontzet noodig maar de Engelsche berichten laten ons als altyd omtrent den waren toestand in het Rustenburgsche in het duister. Uit een brief uit Kaapstad aan de »Frankfurter Zeiting" Het wordt eiken dag duidelijker, dat Engeland wel het land veroveren en na een strjjd van een tot twee jaren bezetten kan zoolang rekent uien hier, dat de oorlog nog ten minste zal duren maar het nooit tot een Engelsch land zal kannen maken, zelfs als het de Boeren van de beide onge lukkige republieken voor het grootste ge deelte met vrouw en kind uitroeit. Het land met Engelsche kolonisten te willen bevolken, zou pure waanzin zyn. Een Engelsch officier, die pas van het oorlogs- terrein is gekomen, heeft in een repumi- keinsch gezind orgaan te Kaapstad bet volgende gezegd: »In dat van God ver laten land kan niemand het uithouden dan de Boeren als men nu hun land onder Engelsche landverhuizers wilde verdoelen, zou het geen twee jaar dnren, of zy zouden tot den laatsten man toe "krank zinnig zyn geworden in de eenzaamheid of hun land versjacherd hebben, om in Jo- hannesburg een pretleven te leiden. Wie zou echter in hun plaats het land bezet" ten Opnieuw Boeren nit de Kaapkolonie, die den haat tegen alles wat Engelsch is met de moedermelk hebben ingezogen het land zou das toch Hollandsch bljjven 1" Wie de toestanden in Zuid-Afrika kent, besluit do correspondent, zal deze voor spelling beamen." LONDEN, 11 December. De >Evening Standard" meldt, dat volgens do laatste berichten de strjjd tusschen de legermacht van Knox en die van De Wet nog aan den gang is. Dat het zoolang duurt eer er berichten komen, komt doordat er geen telegrafische gemeenschap is met de strij ders, en doordat de plaats van den strjjd telkens verandert. LONDEN, 12 Dee. Lord Kitchener seint heden uit Pretoria, dat Knox in «en loo pend gevecht is gewikkeld met De Wet. De Boeren bewegen zich in de richting van Reddersburg, waar een Engelsche co lonne gereed staat om met Knox samen te werken. 'n it te t t i PBUILLETOKT. -•€>00- 41) .Maar ik weet van niets.» Eeu flauwe glimlach speelde thans duide lijker over Egon's trekken. «De zaak moest voorloopig nog geheim bljjven, ik kon er niet toe besluiten om de Guttheims te laten gaaD.« «Ach, die lieve, oude pachthoeve.» Hij glimlachte zonderling. .Ik zul haar nu betrekken.» «Gjj gjj?» .Ik vraag mjjn ontslag, hang don schitte renden militairen rok aan den kapstok en neem den ploeg tor hand.» «Welk een contrast." Lindis kon van ver wondering ter nauwernood spreken. .En zal do gravin-moeder die verandering goed kouren Hij trok do schouders op. «Myn besluit zal voor velen onbegrijpelijk zyn en zeker ook wel voor u, is het niet?" .Van nw standpunt uit, ja.» «Meent ge dat dan zoo nauwkeurig te kennen •Noen.» Lindis schudde blozend haar hoofdje. .Maar het blyft onverklaarbaar, dat ge juist nu, op het oogonblik, dat de wolkeu aan den horizont wegtrekken, dat de toe komst vriendelijk lacht, dat graaf Leo's komst aanstaande is, die den dwang zal opheffen, waaronder wij allen zuchten, de schitterende zalen verlaten en den grond be bouwen wilt.» iBcst mogelyk,» sprak graaf Egon. «Ik heb nu eonmaal grooten lust voor den land bouw.» ,Gjj?« De oogen van Lindis werden steeds grooter. .Do Guttheims zyn by wijze spaarzaam heid, eenvoudige levenswjjze en bescheiden aanspraken welgestelde menschen geworden, wellicht dat dit mij voor mjjno familie ook nog eens gelukt.» .Gjj beweegt u in andere sferen, uwe krin gen zyn zoo oneindig ver af van die oenvou- dig burgerlykon. Gjj misleidt n zeiven, graaf Hallwey, op een schromelijke wjjze, gjj zult u niet wel gevoelen in die stille, landeljjke vertrekkon, waar nog do koekoek het unr vorkondigt, en do heer dos huizes to midden van het dienstpersoneel het morgen ou avondgebed verricht. Er heerschten Lier godsvrucht en vrome zeden, zjj het dan ook al in oude aarts-vaderlyken trant in dit huis, waar do kindoren eerbiedig vast houden aan de door de ouders ingevoerde huisorde.» .Eu zou ik ou myn cchtgenoote, die later met mij in mjjn huis heerschen zal, met een weinig goeden wil, de instellingen dor Gutt heims niet kunnen handhaven «Eugenie De naam ontsnapte onwille keurig aau hare lippen en riep een lichten blos op zjjn voorhoofd, die langzaam tot asu do slapen steeg. Eugenio als huisvrouw in de pachthoeve, het was te belacheljjk. Zou gravin Hallwey het groote slot alleen bewo nen, totdat lijj een flinke landbouwer was geworden. Eugenie zon hem zeker in het weinig comfortabele huisje niet volgen, dut bovendien weinig ruimte aanbood en hel engste samenleven noodzakelijk nmakte. Do koninkljjke pauw van Eugenie echter in het onaanzienlijke gebouw op te sluiten, dat ging onmogelijk. Ge stelt u do ontberingen wel wat te groot voor,» nam Egon weder het woord. Ik wil niets anders zjjn, dan een eonvoudig burgerman, wil het brood van Hallwoy's bo dem eten en mijn eigen kool verbouwen oven als de booron daar ginds in het dorp Er ligt een half vergeten kinderdroom in mijn hart, die mjj een stuk kerngezond huiseljjk loven voor de oogen toovert, dat ademt kracht en willen. Zooveel verandert er in den loop der jaren, hoe dwaas wjj ons ook verzetteu tegen God's hand, die het anders beschikt dan wjj hot op onze kortzichtige wjjze zouden willen. Door onze machtelooze pogin gen verwarren wjj zolf do draden en be- moeieljjken ons den weg, dio tot de zalig heid voert. Er was eens een tyd, dat ik onder do sterren zocht, om de schoonsten voor mjj naar beneden te halen, maar ik bodacht niet, dat sterren zonder glans nu eenmaal niets beteekenen, dat zjj de om lijsting behoeven om niet in het duister van het Heelal to verdwijnen. Bittere teleurstel lingen zjjn het einde van allo hoop, die ons staande heeft gehouden." Merkwaardig, maar graaf Egon zag er vol strekt zoo hopeloos niet uit. Do pachthoeve was bereikt en Lindis steeg nu met den graaf de brcede steenon treden naar het terras op. Van nit de keuken verspreidde zich door do gang van het huis do geur van het bjjna gereed zijnde middageten. Frauciska Gnttheim kwam de witgeschuurde trap afgesneld. Zjj droeg een schotel met fijn tarwemeel in den arm, de sleutelbos aan hare zjjdo kletterde en rammelde bjj den haastigen loop. Zjj lachte vrooljjk toen zy het jongo graafljjke paar ontwaarde. Hoe vreedzaam kwam het daar aan, als bestond er niets storends tusschen hen, geen adelbrief, geen woekerwinsten, noch verlaten bruid, noch echtscheiding. .Welkom, mjjnlieer de graaf." Zjj reikte hem de stevige, door den arbeid verharde hand, waaraan nog een weinig meel kleefdo. tHoe schoon on gelukkig ziet hjj er op dit oogonblik uit,» dacht zjjzjj voelde den krach- tigen handdruk even vertrouwelijk en kame- ruadschuppvljjk als vroeger, toen zjj nog zjjn speelgenooto was. Een donkere blos steeg haar naar de waugen. .Jutte .lette,» riep zjj sehielyk en het keukenmeisje kwam op dezen roep aangestormd. Ciska draaide den sleutel in het slot van de pronkkamer. .Wees zoo goed en treedt binnen.» cn «hier Jelte is hot moei voor do vleerchbolletjcs on de sleutel van de melk- kast. Maar wees voorzichtig, want de katten sluipen er graag binnen. Ik kom terstond,» sprak zjj haastig. Zij zocht een sleutel uil don grooten bos aan hare zjjdo cn overhan digde hem aun het meisje. Do punt van haren, met een sterke puntoflcl bekleed en voet schoof onder hot spreken de strooien mat voor de deur recht, die wat scheef hud gulegen, haar eritisch oog zag nu eenmaal alles. En nu zjj daar zoo naast den graaf stODd, die maar een weinig grooter was dan zjj, moest LindiB bjj zich zelve donkenwer- keljjk een goede kameraad, met een eerljjk, trouw hart. Door Jette gewaarschuwd, vertoonde zich nu ook Frans, in jaebtkiel en rylaarzen, ge- ljjk hjj zoo juist van het paard was gestegen. Beiden begroetton elkander harteljjk, zjj wa ren immers vrienden uit do jeugd Lindis' blik dwaalde onder hoe gesprek der vrienden rond in Bet gezellige, koelo vertrek, waarin weldra graaf Egon's geluk ODtluiken zou zeer zeker, een groot, machtig gelnk, dat do stevig gevoegde, eenvoudige wanden voor de gansche wereld verbergen moesten. Zeker stonden hier zachte kussenstoolon en bonte tapijten bedekten de grove doelen van don vloer, die thans in een smetteloos wit glin sterde. En 's avonds, zoo moende Lindis, zon Eugenie in hot berken venster zitten, wach tende op den zoo vurig geliefdon man, wanneer zjjn terugkeerood paard aan den verren hori zont opdoemde, waar hjj bjj de maaiers op hot veld was geweest. In hare verbeelding zag zjj reeds de tafel gedekt, die het jonge paar wachtte. Ach, Lindis wierp een droevige» blik door het venster naar buiten het was hior toch wonderschoon. Ginds dat hecrljjke park met het IJslandscho en Doitache mos en de raokendo wolfsklauw, waarin zich onder het loopen de voet ver warde; duizenden bjjen gonsden nit de bloe men van het bruino heidekruid, een blauwe dump trilde in de middaglucht. Gutlhcim's Pluto joeg aan den boschraud een ufgodwaalden heide-leeuwerik op en een boechhoon, dat lag te baden. Daarop dwaalde haar blik langs de bergon, die evonals nieuwsgierige kindu- ren de koppen bjj elkander staken, beken en rivieren glinsterden in de diepte, lichte boschweiden lonkten opwaarts, en ginds boven het kasteel de reuzen van dea voortjjd, de Hallwey-rotsen, zwart en spookachtig staarden zjj haar aan. Tegen de hellingen dor bergon witte dorpjes en dat alles omspannen door groen bosch. Lindis sloop onbemerkt de kamer uit naar Ciska, die naar de keuken gegaan was, sloeg do armen om hare breedo heupen en zeide zacht .Wilt ge workeljjk heengaan en de pacht hoeve zoo eenzaam laten worden .Zjj zal niet eenzaam worden, mjjn kind, neon, zeker niet, graaf Egon zal wel weten. waarom hjj haar betrekt. Het zal er zelfs lovendigor worden, zjjn jong rjjk echteljjk gelnk zullen de onde muren omvatten, vreugde, jubel, kindorstemmen zullen weerklinkon, en van stil geluk zullen de oude muren weder verhalen kunnen, in dit hois zjjn nooit anders dan vreedzame dagen voorbjjgogaan. Wjj verlaten hot ongaarne, doch Frans wil nu eenmaal zjjn eigen moestor worden en de gelegenheid is te gunstig om haar voorbjj te laten gaan.» «En gelooft ge, dat freule von BietinghofT hier op haar plaats zal wezen?' Waarom zon zjj niet?» Lindis aohudde twjjfelond hot hoofd. ,Gruaf Egon heeft een helder oog en een scherp verstand, hjj weet drommels goed, wat hjj doet, die twee zullen elkander ken nen en het eens zjjn, wat {plagen wjj ons dns met zulke vragen. Eugenie's schitterende gestalte mag ons niet onbilljjk togen kaar doen worden, zjj kan misschien oen massa huiseljjko deugden bezitten, die wjj niet eens vermoeden. Wie van ons zou bijvoor beeld van den graaf hobbcn verwacht, dat hjj tuin de toekomst zulke bescheiden eischen steldo Het huiseljjk geluk gaat bjj hem boven alles." (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1900 | | pagina 1