KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje voor Helder, Texel en Wieringen, 1 Januari. Welkomstgroet No. 2905 Woensdag 19 December 1900. 28ste Jaargang. Bureau Zuidstraat 72. Bureau: Spoorstraat. Telefoo-n'. 69. AToormem ent p. 3 maanden binnen de gemeente 50 Ct., m. Zondagsbl. 871/» Ct. id. franco per post 75 id. f 1.20. id voor het Buitenland f 1.25, id. f 2.00. VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BESEHOUT Co., te Helder. Bureaun Spoorstraat en Zuidatraat. Advertentlên van 1 tot 5 regels 25 Cent. Elke regel meer5 Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. 1 dvertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMOKGEPi8 vóór 10 uur aan de Bureaux bezorgd zijn. Aan onze abonné's buiten de gemeente wordt beleefd verzocht het verschuldigde abonnementsgeld Vliegend Blaadje en Zon dagsblad, 4e kwartaal 1900, te willen over maken per Postwissel of in postzegels vóór 5 Januarif zullende anders daar over met 5 cents verbooging per post worden beschikt. Postwissels voor dat doel behoeven slechts met een zegel van 21/, Ct. beplakt te worden. Aan onze abonnés in Ame rika wordt beleefd verzocht 't verschuldigde abonnements geld te willen overmaken. DE UITGEVERS. We verrocken onzen Lezers die, volgens ge woonte, een aan Familie. Vrienden ol Hegunstigers in ons blad willen plaatsen, beleefde lijk daarvan tijdig opgave te willen doen. DE UITGEVERS. dit het Buitenland. De in den regel zoo blufferige oorlogsbe richten uit Zaid-Afrika werden in het laatst der vorige week weêr eens onderbrokon door de mededceling van een geduchte nederlaag, die de Engelschen niet verre van Pretoria hadden geleden. De plek, waar het Engelsche leger onder generaal Clements, na een hevigen aanval door de Boeren, tot den terugtocht werd gedwongen, heet Nooit gedacht en wellicht heeft de tegenwoordige opperbe velhebber de heer Eitcbiiicr ook nooit gedacht dat een' der eerste rapporten, door hem naar't vaderland te seinen zou bestaan in de mededeeling van een zeer gevoeligen neder laag, waarbij, behalve de gesneuvelden en ge kwetsten, niet minder dan 5öö mannen wer den vermist. Waarlyk, de Engelschen worden wel tot nadenken gedwongen, nadat zg zoo herhaaldelijk, in het Lagerhuis en in hunne dagbladen, de verzekering hebben vernomen, dat de oorlog in Zuid-Afrika nn werkelijk geëindigd' is! Nadat in de dagbladpers kennis is genomen van hetgeen door den Duitschen Rijkskanse lier in den Rijksdag is gesproken over de Kruger-qnaestie, hebben zjjne mededeelingen en verzekeringen aanleiding gegeven tot be schouwingen en opmerkingen van verschil lenden aard. De uiteenzetting van Duitsch- land's buitenlandsche staatkunde heeft algomeen een diepen indruk gemaakt. In Engeland is men en dat is wel natuurlijk bijzonder ingenomen met «Duitschland's flinke houding* maar toch merkt men daar, blijkens eene uiting in de dagbladpers, terdeeg op, dat het der Regcering van Keizer Wilhelm ëénig en alleen er om te doen is, om, bij alles wat er op politiek gebied voorvalt, het eigenbe lang op den voorgrond te plaatsen on zich alleen daardoor te laten leiden. Er zgn bui tenlandsche bladen, die de vraag stellen, wat er van Duitschland is te verwachten, wan neer het in alles slechts het oog gevestigd houdt op bot behartigen van eigen voordeel, en uitsluitend beoogt grootheid, aanzien en stoffelijk belang, zonder zich eenigszins te bekommeren om anderen, al zgn het ook bondgenooten. De Kamer van Afgevaardigden in Frankrijk beeft in do vorige week een wetsvoorstel in behandeling genomen, en die behandeling met de aanneming er van beëindigd, waarvan de kennisneming ook in het buitenland belang stelling hoeft verwekt. Voor alle rechtszaken, die een gevolg zjjn geweest van de bekende Dreyfua-quaestie, is nu bjj deze wet algeheele kwijtschelding verleend, zoodat zij voor het vervolg geen kans meer zullen opleveren, om de onde vlam van verdooldhoid en beroering opnieuw te doen opflikkeren, 't Had echter nogal voeten in de aarde, om deze wetsvoor- dracht aangenomen te krijgen. Zoowel in, als buiten de Kamer vond zjj min of meer hef tige bestrijding. Van de bg de betrokken zaken, die nog altijd kans hadden, voor den rechter in behandeling te komen, hadden sommige belanghebbenden verzoekschriften bg de Ka mer ingediend, opdat hfit wetje niet zon worden aangenomen. Lievbr, wilden zg, dat te eeniger tgd het volle licht over de tot nog- toe in duisternis geholde zaken zon opgaan. Onder deze personen behoorde de door ons vroeger zoo vaak genoemde edelaardige ver- diger van Dreyfus' onschuld, kolonel Picquart, on zelfs ook de man met erg bezoedelden naam Eatcrhazy. Laatstgenoemde stelde zich daarbg waarscbgnlg'k ten doel, nog eens de aandacht der wereld op zjjn treurige figuur te vestigen. In de Kamer bad do bewuste wetavoordracht heel wat te verduren. De hartstochten, die zoo lang hadden gesluimerd, werden bg deze gelegenheid opnienw opge wekt. Van do cone zgde der Kamer naar de andere werden de heftigste verwijten geslin gerd. Men dacht daarbg aan de onmogelijk heid voor Dreyfus, om herziening te verkrijgen van het vonnis, 't welk de krijgsraad to Ren- nes indertijd over hom heeft geveld, en aan verscheidene gepleegde valschheden en oneer lijke handelingen. Interessant was het, dat in de Kamer nog enkele leden zitting hadden, die in de Dreyfus-affairo DOgal een rol raede- gespcold hebben, en nn roden vonden te wen- schen, dat het vroeger gebeurde maar niet weder werd opgehaald. De Minister-president de heor Waldeck- Rousseati verzekerde, dat de Regcering er naar verlangde, de Dreyfus-quaostie voor altijd van do baan te schuiven. In don togen- woordigen toestand had hij het oog gevestigd op de toekomst, en do kwijtschelding voorge steld ten einde nieuwe twisten te voorkomen. De uitzondering der amnestie voor hen, die door het Hooggerechtshof of die wegens ver raad en spionnage vervolgd zjjn, welke per sonen door den Minister van de kwijtschel ding werden buitengesloten, werd ten slotte door de meerderheid dor Kamer goedgekeurd. De Chineesche verwikkelingen bljjren nog steeds op éëne hoogte, en vorderen zoo goed als niets. Tjjdeljjk is de gang der onder handelingen gestaakt, en wie weet hoe lang deze werkstaking kan duren, daar de vol machten der onderhandelaren niet in orde bevonden zjjn. Bij gebrek aan afdoende nieuwsberichten, moet men zich thans behol pen met het verspreidon van mededeelingen, die men ook wel met den naam van geruch- zou kunnen bestempelen. De Chineesche Keizerin zou dit wordt o. a. bericht toegestemd hebben in do volgende vier vredes voorwaarden een spoedige terugkeer van het Hof naar Pekingde betaling van vergoeding van oorlogskosten tot een bedrag van 1 mil- liard francsmachtiging voor ieder gezant schap, om 2000 man als wacht en bescher ming to hebbenen benoeming van consuls der mogendheden in elke provincie des He- melschen Rijks. In een Portugeesch blad, 't welk te Loren^o- Marquez in 't licht verschijnt, wordt opge merkt, dat het behoud van de onafhankelijk heid der Zuid-Afrikaanscho Republiek een zaak iB van veel belang voor de Portugeesche Kolonie aan Afrika's oostkust. Immers de Delagoa-baai is de haven, die het meest heeft te hopen van een Boeren-regeering te Pretoria. Komt daarentegen Transvaal definitief aan Engeland, dan worden de havens van Kaap kolonie en van Natal ongetwijfeld boven Loren^o-Marquez begunstigd. Deze opmerking is zeker zeer juist, en kan den Portugeezen voorzeker tot waarschuwing strekken. KIEl'U MTIJUHVGE*. HELDER, 18 December 1900. De Gemeenteraad zal hedenavond ergaderen. Agenda 1. Ingekomen stukken. Mede deelingen. Praeadviezen2. Onderzoek ge loofsbrieven G. de Ven 3. Adressen afstand van grond4. Suppletoir kohier Hoofd, omslag; 5. Waterleiding. Instructie Direc teur. Voorstel persoueel6. Benoemingen 7. Reclames Hoofd, omslag. Bg Kon. besluit is benoemd tot rechter in de rechtbank te Middelburg jhr. mr. W. H. Hoeufft, thans kantonrechter alhier. - Aan mejuffrouw de Wed. W. Heyman» geb. de Vries, wier echtgenoot sasmeester bij 's Rijks werf alhier is geweest, is een pensioen toegekend van f200 'sjaars. Ziekenfonds Helpt Elkander". Do vcreeniging «Helpt elkander', fonds tot ondersteuning van werklieden bjj ziekte en overigden, hield Zaterdag 1.1. in de nieuwe zaal van .Tivoli' hare gewone halfjaarlijksche vergadering, die volgens de presentielijst door 108 leden on 2 donateurs bggewoond werd. De President, de beer D. van der Plas, leidde de vergadering. Hg heette in zjjn openingswoord de aanwozigen welkom, deelde mede, dat do vereeniging, wegens den gun- "_sn toestand der kas in bloei is vooruit gegaan, bracht den afgetreden commissaris, den heer H. Schraa, een woord van lof voor zjjn toewjjding en plichtsbetrachting gedarende 8 jaar betoond en deelde mede, dat de heer J. Klerk als commissaris had bedankt. Daarna las de Secretaris, de heer L. Rog geveen do notulen der vorige bijeenkomst, die onveranderd goedgekenrd werden. Vervolgens deed de Penningmeester, de heer H. Kerkhof, verslag omtrent den toestand der geldmiddelen. Uit dit verslag bleek, dat het aantal leden in het afgoloopen halfjaar van 1G7 tot 173 was gestegen on het getal do nateurs mot 5 was vermeerderd. Aan de rokening, die liep van 9 Juni tot 8 December 1900, ontleenen we het volgende De ontvangsten bedroegen f601,11, waar onder aan contributiën der leden f 423,80 cn aan bijdragen der donateurs f 106,11. Do uitgaven waren in 't geheel f 460,42. Aan 2t leden was aan ziekengeld uitgekeerd do som van f387,75. Het voordeelie saldo van f 140.69 werd gevoegd bjj do f 787,80, dat op 9 Juni in kas was, zoodat de op 8 Decem ber in kas zjjnde gelden f878,49 bedroegen, die rentegevend zjjn belegd. De reservekas, die in Juni f 52,83 bevatte, bedroeg thans f78,58, omdat er 103 boete's van 25 ets bijgevoegd waren. De rekening, die door de heeren S. Ran en T. van der Sterr nagezien en in volkomen orde was bevonden, werd onder dankbetuiging aan den Penningmeester goedgekeurd. Alsnn werd aan do orde gesteld de ver- kjpzing van een commissaris on als zoodanig gekozen de heer J. Dienaar. Nadat nog de Voorzitter do aandacht der vergadering er opgeveatigd had. dat de ver eeniging in Maart 1902 vgf-en-twintig jaren zal hebben bestaan en zoo men dit feit fees telijk wen8cbte te herdonken den loden alsdun aanbeval hunne gedachten eens te laten gaan hoe en op welke wjjze men dit wenschte, en na nog een zaak van huishondoljjken aard te hebben besproken, werd de vergadering onder dankzegging voor de trouwe opkomst en goede orde gesloten. A T J E H. Van haren correspondent te Batavia ont ving de »N. R. C." nog het volgende te legram. >Toeko Neureudoe heeft zich onvoor waardelijk overgegeven." Het totaal van het bij de N. Zuid-Afr. Vereeniging ingekomen bedrag voor de behoeftigen in Transvaal en Oranje-V rgstaafc, bedroeg op 15 December jl. de som van f 1.238.789,11. Te Rotterdam is jl. Zaterdag te waf er gelaten het aldaar gebouwde stoomschip »Texel", bestemd voor de stoomvaartmaat schappij »Triton", directie W. Rnys Zonen. Begrooting Waterstaat. In deze begrooting worden de kosten voor het gewone onderhoud van 's Rjjks zeeweringen geraamd op f 974.600. Ter voorziening der zeewering bg Callantsoog wordt, behalve hetgeen door het provinciaal bestuur van Noordholland wordt bjjgedra- gen, in het bijzonder aangevraagd de som van f 300.000. De Oorlog in Zuid-Afrika. Een Boerenoverwinning. LONDEN, 14 Dec. Een telegram van Lord Kitchener uit Pretoria meldt, dat de strijdmacht van generaal Clements gister morgen bg het aanbreken van den dag, op hét Magaliesgebergte door een 2500 inan sterk commando van De la Rey en Beyers uit Warmbad is aangevallen. Clements moest op Hekspoor terugtrekken 5 En gelsche officieren werden gedood Verdere verliezen zjjn nog onbekend. LONDEN, 14 Dec. Lord Kitchener seint verder uit Pretoria, dat generaal Clements te Nooitgedacht in het Magaliesgebergte bg het aanbreken van den dag werd aan gevallen door de commando's van De la Rey en Beyers. te zamen 2500 man tellend. De eerste aauval werd afgeslagen, doch Boeren slaagden er in op den top van den Magaliesberg te komen, die bezet wa« door vier compagniën Northumberland fuseliers. Vandaar beheerschten zjj het kamp van Clements, die op Hekspoor te rugtrok. en stelling nam op een kopje in het midden van het dal. Het gevecht was zeer hevig. Een kolo nel en drie kapiteins werden aan de Engel sche zgde gedood. Uit Pretoria werden versterkingen ge zonden. De brigade van generaal Broadwood bevond zich ten noorden van het Magalies gebergte, zeven mjjlen weateljjk van Cle- ment's kamp. Boerenaanvallen op Lichtenburg, Bethle- hem, Vrede en Vrjjheid werden afgeslagen. Generaal Lemmer sneuvelde bg Lich tenburg. LONDEN, 15 Dec. Een telegram van lord Kitchener, uit Pretoria verzonden, meldt Generaal Clemeuts bracht zjjn strjjdmacht, zonder tegenstand te ontmoeten, te Com- mandonek. Zjjn verliezen zjjn zwaar 5 officieren en 9 man gedood, 18 officieren en 555 man vermist, onder wie de vier compagnieën Northumberland fuseliers. LONDEN, 16 Dec. Lord Kitchener seinde gisteren uit Pretoria Generaal Clements rapporteert, dat de vier compagnieën Northumberland Fusiliers den heuvel bezet hielden zoolang hun munitie duurde. De Boeren, die den heuvel aanvielen, waren 2000 man sterk, terwjjl 1000 man het kamp van Clements aanvielen. Clements trok ordeljjk terug, maar van de transport middelen ging een aanzienlgk deel verloren al de munitie die niet meegevoerd kon worden, werd vernield. Allen gedroegen zich zeer goed. Van een parlementair der Boeren Ternam men, dat de zoon van wjjlen generaal Joubert is gesneuveld en dat de verliezen der Boeren zeer zwaar zjjn. Over deze overwinning der Boeren zegt de »N. Rott. Ct." het volgende: We weten Diet of velen onzer lezers aan voorteekenen hechten. Maar wat wg wel weten is, dat de Afrikaansche Boer er, even als zjjn vakgenooten op bjjna de geheele wereld, wel aan gelooft. En nn hopen wjj harteljjk dat do dappere vaderlandslievende getrouwon, die ondor den even Btoutmoedigen nis beleid vollen de la Rey gisteren generaal Clements zulk een zware Dederlaag hebben toegebracht, allen onder de oogen zullen krjjgen de proclamatio waarbij in de gebrnikeljjke opgeschroefde taal de be noeming van bun aartsvjjand, Sir Alfred Milner, op denzrifden datum bekend wordt gestold. Zij zullen daarin zeker een bemoe digend voortoeken zien. De ongunstige auspi ciën, waaronder do hoogo Commissaris zjjn nieuwe tunctie aanvaard beeft, mogen aller eerst den Boeren een spoorslag zjjn dc krach tige actie van het oogenblik te onderhouden en den Engelscbman met dore lessen te loeren, welk een geduchte tegenstander zelfs ,?troo- pende bende" voor zjjn duizenden en duizen den goedgeschoolde soldaten zjjn. Wjj moeten nn bekennen dat wjj do laatste weken wel wat ongeduldig zjjn geweest met onze vraag Wat doet toch Botha wat de la Rey? Maar in de intenze belangstelling, waarmede geheel Europa, Engeland zelf vooraan, do bewegingen en de lotgevallen der Boerenleiders volgt, ligt een voor die dapperen oven aannemelijke als voor hen vlei ende verontschuldiging voor het ongeduld, waarmedo bet publiek aan dezen kant van den aardbol do belangwekkende, neen, op windende worsteling ginds volgt. Welk een heroïsch antwoord hebben de Boeren al is bet misschien onbewust gegeven op Europa's droevige verklaring van machteloos heid tegenover de misdaad die 200,000 Brit- ton in Zuid-Afrika trachten te voltooien op minder dan een tiende, misschion slechts twintigste deel van hun overmacht. IfcHet gevleugeld woord van Scipio«Ex Afriea semper aliquid novi* (uit Africa is attjjd iets nieuws to wachten) kwam ons in de gedachte, toen ons heden du telegrammen over de gevechten in de Magaliesbergen be reikten. Terwjjl alle aandacht van demogo- Ijjke gebeurtenissen in Transvaal voor een oogenblik was afgeleid gedeelleljjk, het is waar, door gebrek aan berichten en allee met spanning Knox' wanhopige jacht op de Wet volgde, komt plotseling voor onze bnren aan de overzijde van het Kanaal als oen nieuwe donderslag de tjjdiDg van deze neder laag, we moenen tegenslag, op onkele uren afstand van de plaats, die Sir Alfred Milner tot residentie moet dienen. Maar voor ons bewoners van het vasteland van Oost tot West, waar millioenen harten vol sympathie kloppen voor de onversaagden der beide republieken, wijst de schittering van de over winning door de la Rey en Beyers behaald, plotseling weer op een lichtende toekomst in den stikdonkeren nacht van 't heden. En welk een benijdenswaardig tafclgosprek was den ouden president beschoren, nu hjj heden aan den koninklijken disch was genoodigd. Doch we vergeten dat we van het oorlogs terrein zouden schrijven. Welnu, we kunnen beginnen met onze lezers er op te wjjzon dat wjj ons op bekend terrein bevinden. Het is niet de eerste maal dat in de Magaliesbergen is gevochten tusschen Brit en Boer. Want behalve de gevechten, waarvan deze •ver maarde bergketen in 1881 v<5ór en tjjdens het beleg van Pretoria reeds getuige was, werd op 11 Juli van dit jaar bij Seliluitsnek en Derdepoort in do Magaliesbergen door de la Rey aan de Eng. troepen zulk een nederlaag toegebracht, waarbij een groot aantal gevangenen werden genomen en geschut buitgemaakt, dat in die dagen de ambulances, die van het slagveld het hoofdkwurtier kwamen binnenrjjden, niet wisten waar ze al de slachtoffers onder dak moesten brengen. Het is meer dan waar- schjjnljjk dat Pretoria gisteren on heden op nieuw van zulk een jammervolle processie is getnige geweest. We hebben herhaaldelijk onzen twijfel te kennen gegeven aan de waarheid van Roberts' berichten dat dc Magaliesbergen Waren schoon geveegd, dat alle paden, nekken en passen ontoegankelijk waren gemaakt voorde Boeren en de verbinding met het westen veilig. De ontgoocheling is volkomen geweest voor de Engelschen. Zelfs al had Roberts het dubbele aantal troepen alleen voor dozen hopeloozen arbeid beschikbaar gehad, dan zou het hem niet zijn gelukt. De machtige borgketen, die ten oosten van Pretoria een aanvang neemt, ongeveer de plaats, die vermaard is ge worden door diamantvondsten. Rietfontein, bnigt zich noordeljjk langs de Transvaalsche residentie heen, wordt even onderbroken door de romantisch in den bergmuur gebroken Wonderboy n poort, den ouden wagenweg naar het noorden, om dan aan het westen in Das poort een tweeden uitweg naar de noordeljjke districten en tevens naar het Raatenbnrgsche te geven. Bjj Wolhutersk'-p rondt de bjjna overal gel jjk matig hoogo keten zich zuidwaarts, om bij Hexpoort het moest zuidelijke punt te bereiken. Dan buigen do Magaliesbergen, wier tabaksteelt vooral in deze streken tot de be kendheid van het product hebben bijgedragen, zich weder noordwaarts om bjj het dorp Rus tenburg weer ongeveer den breedtegraad van Pretoria te bereiken. In het moest zuideljjke punt nn van deze bocht ligt Hexpoort, zooals we reeds zeiden, en zuidelijk daarvan op de scheiding van de Magaliesbergen en de Wit- waterrandsche hoogvlakte ligt Rietfontein, waar de la Rey de vorige weck het groote Engelsche oonvooi van zjjn overtollige bagage ontlastte en tevens de vrjjgekomen Engelsche trekdieren wel onder zjjn hoede zal hebben genomen. Het blijkt hieruit tevens duideljjk dat de la Rey zich binnen oen tameljjk beperkten kring ge darende den geheelon tijd. die sedert dien aanval en het gevecht van gisteren verloopon is, heeft opgehouden en dat de Engelschen hem daar niet hebben kunnen of durven straf fen voor zjjn vermetel optreden. Op slechte 11 K.M. afstands, zegt oen der telegrammen, stond Broadwood. Of deze hem niet te hulp gesneld is hij moet toch hot geschutvuur gehoord hebben, zon men zeggen en waar om niet, bljjkt niet uit de berichten. Wel blijkt er uit dat er hevig gevochten is, doch we kunnen, bjj het alsnog ontbreken van ge gevens omtrent de verliezen, ons slechts be palen tot de sissingen die wij reeds in ons Eerste Blad hebben gewaagd. Wjj herhalen dat het Biieuvelen van eeu kolonel on drie kapiteins inmiddels op een ernstige ramp aan Engelsche zijde wjjst, en moge do eerste offi cieels verliezenlijst ook al de sporen dragen van groote bezorgdheid bjj het War Office om niet te overdrijven, dan zullen de noodige aanvullingsljjsten langzamerhand de beteekenis van deze nieuwe «disaster" wel in 't juiste licht stellen. Wat bovendien nog de beteekenis van het jongste gevecht verhoogt is het feit, dat het bljjkbaar een der resultaten is van een wuloverlegd veldtochtsplan. Lou Botha toch spreekt reeds in zjjn proclamatie van 6 Oclober van een sterk commando, waarmedo generaal de la Roy een deel van het plan de campagne zal nitvoeren en waarbjj een op de been gebracht commando onder bevel van den n8s.-goneraal Bejjers van uit Warmbad on Njjlstroom zul samenworken. De resultaten van die samenwerking liggen heden voor ons in den vorm van een Engelsche nederlaag. Ze staan voor de B >eren zelf in de gedaante van een viertal gevangen genomen compag nieën van de Northumberland Fuseliers, het bjj hun landgenooten ouder den naam van «Fighting Fifth" bekende regiment, dat lang zamerhand intuaachon alle aanspraak kan doen gelden op den titel «Cuptnred Fifth". Het vochtende ode toch verloor eenige honderden gevangenen bjj Stormberg op 10 Deoember; weer eenige honderden bjj Reddersburg op 5 April on nu eindelijk op 13 Doccmbcr bjj Hexpoort waarschjjnljjk weer een 500-tal, zoo dat do Boeren ongetwijfeld vele oude bekenden de hand kunnen drukken. Behalve deze Nort humberland Fuseliers, zjjn een aantal andere Engelsche troepen gevangen gemaakt volgens de telegrammen. Dit beteekent, zooals van zelf spreekt, tegel jjk eeu rijken oogst aan geweren, ammunitie, schoenen, proviand en miasohien als verrassing nqg wel een paar kanonnen met ammunitie, wat paarden en zadels ook. We zullen echter verder niet vooruit loopen op de bizonderhedon die de Engelsche autori teiten ons zullen gelieven te zenden. Maar het is zeker, dat de gisteren voor het eerst in den oorlog aangekondigde sluiting van het persbureau te Londen op Zondag, zal worden herroepen. Er sullen nieuwsgierigen genoeg zijn. Naast de la Roy's en Bejjers' zegepraal treft ons het meest de droevige mare van het sneuvelen van generaal Lemmer. Maar er sn reden om alsnog aan de waarheid van dit bericht te twjjfelen. Do Engelschen heb ben herhaalde malen toegegeven aan de dwaze gewoonte om, bjj een nederlaag ergens, op een andere plaats tot troost een Boerengene raal van erkende bekwaamheid te laten sneu velen. Hoe vele raaien zjjn Botha, do la Rey en do Wet al niet gesneuveld, in do verbeel ding der Engelschen althans Zoolang be vestiging ontbreekt, meenen wjj daarom ook te mogen twjjfulen aan Lemmeris dood. Maar is het zoo, dan is een even bescheiden als oitnemend aanvoerder den Boeren ontvallen een verlies, dat in deze dagen niet gemakke- ljjk zal zjjn te vervangen. Een telegram uit Lourenijo Marqués, waar i geen omgekochte huurlingen der Boeren ser hun leugens aan de wereld verkondigen, begint met de lakonieke, maar veelzeggende mededceling, dat de toestand te Komatipoort ernstig is. Natnurljjk is die toestand al van het oogenblik der bezetting van deze stelling af ernstig geweest. Waar een Boer niot kan loven wegens do gevreesde koorts, houdt oen Engolscho soldaat het geen twee dagen uit. Het telegram bedoelt dan ook, dat de toe stand nu zeer ernstig is, omdat nu volgen we weer den letterljjken tekst 1500 Boeren er een overrompeling schjjnen te willen be proeven. Alle troepen hebben bevel gekre gen zich gereed te houden. We zjjn benieuwd te vernemen, wat die koortsljjders tegen de Boeren op de bergen hobbon aangevangen en zooals men weet, wordt de spoorweg intns- schen braaf opgebroken. Misschion helpen echter de Portugeesche vrienden. In den Vr 'staat zijn door de Boeren aan vallen op Bethlehem en Vrede gedaanin Transvaal op Lichtenburg en Vrijheid. Na tuurt „k vergeefs. Maar het mededoelen van znlke feiten door de Engelsohen is ook ver geefs, wanneer ze vergeten te melden wat ze bjj die vergeefsche aanvallen hebben ver loren. Oi zou dat er niet bjj hebben mogen staan in het telegram, waarin al trenrig nieuws van Hexpoort genoeg stond En ten slotte de Wet. Oom Chriatiaan is nit de val, dat is zeker. En nu seint Knox wel, dat hij hem toch te pakken krjjgt, en dat de Eugelsche macht uit Reddersbnrg hem vechtende den weg verspert, dat behoeft geen zorg te baren. Do Daily Graphic* had wel geljjk toen zjj xeidoHjj is ods al zoo dik- wijls ontkomen. Wjj zouden er gerust aan toe durven voegenen hjj ontkomt weer. De be wering van gevangenen, die reeds in Engel sche handen z\jn gevallon, is niet de moeite van 't lezen waard. Tien tegen een zjjn dio op boerenplaatsen langs den weg opgetild, om niet met leege handen bjj Kitchener ia Bloem fontein aan te komen. >Central News" meldt dat meer en strengere maatregelen te Jobannesburg zul len worden toegepast wegens >de beperkte hoeveelheid voedsel die men in den loop der eerstvolgende dagen mag verwachten". Slechts enkele personen zullen voedsel mo gen koopen en de lerensmiddelen zullen slechts eenmaal per week te koop worden Uit Middelburg wordt gemeldt dat le vensmiddelen die tot een bedrag van 2000 door een plaatselijke firma aan Delagoa- baai zjjn gekocht, in wekelgksche rant soenen zullen worden verkocht aan burgers tot proclamatie-prgzen. Negentien gezinnen worden door de Engelsche onderhouden. De Britsche autoriteiten zullen op grond van «afwezigen" wintergroenten doen planten. Volgens den «Central News" correspon dent te Kaapstad Bchrgfl «Ons Land" naar aanleiding van de ontvangst van de deputatie van het congres te Worchester door sir Alfred Milner het volgende «Sir Alfred Milner beechouwt het ver zoek der Afrikaanders om vrede en gerech tigheid als onredelijk. De agitatie heeft thaus het eind der eerste periode bereikt de periode van pleiten en vragen. «De ooren zjjn doof gebleven voor den kreet der Afrikaanders en hun Kerk. Maar de strijd voor gerechtigheid zal van een verschillend standpuut met geestelijke en stoffelijke kracht worden voortgezet. Het pad zal hard rgn en er zullen opofferin gen noodig zjjn, maar de overwinning zal roemrjjk zjjn". James Bryce, de libjrale oud-minister van koophandel, heefl in een redevoering te Islington over den oorlog gesproken op eeu wijze, die hoop geeft, dat onder het kalme en nadenkende deel van het Engel sche volk hoe langer hoe meer het besef veld wint, dat Engeland op den verkeerden weg is. Indien, zeide hjj, de verkiezingen nu waren gehouden, in plaats van in October, zou de uitslag waarschijnlijk anders ge weest zjjn. Deze oorlog was in zjjn oog een groote domheid. Zonder oorlog, door een verstandig ea voorzichtig beleid, had men hetzelfde kannen bereiken, wat men zich met den oorlog voorstelde. In 1895 had Engeland de sympathie der Kaapeche Hollanders, maar de gebeurtenissen in dat jaar hadden die sympathie vernietigd. Men was bezig de geheele Hollandsche bevol king van zich te vervreemden en groote sommen gelds en een groot aantal soldaten op te offeren. Indien het land een ander beleid had gevolgd, zon het geld bespaard zjjn en leefden al die soldaten nog, en zou Engeland in een veel sterker positie verkeeren. De oorlog kon verdeeld worden in vier stadiën: 1. een stadium van ver trouwen 2. een stadium van moedeloos heid 3. een stadium van verheuging 4. een stadium van zatheid en walging over de on- noodige verlenging van den oorlog Enge land dronk op het oogenblik den droesem uit den beker. (Toejuichingen.) Men kon 't verleden niet meer goedmaken, en men vroeg hein misschien waarom hjj er dan over sprak. Maar alles was nog niet voorbjj. De oorlog duurde voort, en men moest overwe gen, wat men kon doen om hem te bekorten. (Toejuichingen.) «Het is," vervolgde Bryce» «onze plicht om alles te doen wat het land uit zijn neteligen toestand kan redden een stap in die richting zou zjjn, een be leid voor te staan, dat een eind zou maken aan den strjjd. Houd op met het verbranden van hoeven het is een groote fout en in strijd met Engelsche opvattingen. (Toe juichingen.) Erken dat wij te doen hebben met mannen, wier moed en volharding te bewonderen zijn, en bied aan de vertegen woordigers van de beide Republieken en aan de burgers te velde voorwaarden aan." Bryce besloot met te zeggen, dat er, sedert het nieuwe Parlement was geopend, een verandering was gekomen in den toon van de regeering en dat zg nu scheen te snakken naar het einde van den oorlog. Op een vraag van een lid van het La gerhuis, heeft Powell Williams medege deeld dat er tot dusver 117,730 paArden en 64,730 muildieren in Zuid-Afrika ont scheept zgnals men daarbg nog de tienduizenden paarden rekent die in Zaid- Afrika voor het Engelsche leger zgn gekocht, krjjgt men eenigszins een begrip van de «waste of horseflesh" in dezen oorlog. Hoe schrikbarend allerlei ziekten bljjven huis houden onder het Engelsche leger in Zuid-Afrika, big kt uit een opgaaf betreffende de zieken onder de Imperial Yeomanry dus slechts een kiein gedeelte van de Engelsche troepen—, welke opgaaf met de laatste mail in Engeland is ont vangen. In het hospitaal voor de Imperi al Yeomanry te Deelfontein lagen, op 19 November, 20 officieren en 617 min deren en in een kleiner hospitaal van de yeomen op McKiwye's hoeve, in Mait- land werden ook nog 45 patiënten verpleegd. LOÜRENgO MARQUEZ, 14 Dec. De toestand te Komatiepoort wordt zeer ernstig. Een Boe ren macht van 1500 man ia in de buurt, en men verwacht dat deze een aanTal zal doen op Komatiepoort. De Engelsche cavalerie rnkte op naar Sabie. Alle troepen hebben bevel ontvan gen zich gereed te honden, daar ieder oogenblik een gevecht kan worden verwacht. Volgens een bericht uit Kimberley, heb ben een aantal Boeren uit den Vrgstaat op den avond van den lOden Dec. het station Riverton overvallen en vier wagen ladingen veldvruchten terwaarde van £500 weggevoerd. De rest werd met petroleum gedrenkt en in brand gestoken. Al de goederen aan het station en drie goederen wagens zgn vernield. De Boeren sneden de telegraaflijnen door en trachtten het spoor naar Kimberley op te breken. Op de nadering van een gepantserden trein trokken zg af. Het is bekend dat de Engelschen ge darende den oorlog herhaaldelijk belang rijke prjjzen hebben gezet op het hoofd van hun bitterste tegenstanders. Dit ia o. a. het geval geweest met Danie Theron, Koos jooste, en den zoon van onzen gene raal van Ham. Een nieuw bewjjs voor de groote sommen die de Britsche mili tairen in zulke gevallen beschikbaar stel len, is een kennisgeving uit een Johan- nesburgsch blad, welke oen onzer lezen ons toezendt en die als volgt luidtEene belooning van één duizend pond sterling wordt kierbjj uitgeloofd voor de apprehensie, van een man, die kort geleden voorgaf te zgn een lid van Kitchener's Horse" en toen onder den naam Bell bekend was. Deze man, dragende den naam Van Schwie- ten, wordt thans vermoed in verbinding te staan met kleine vjjandelgke partgen, die in de omstreken van Zwartkop, noord west van Johannesbnrg schuilen." (Volgt het signalement.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1900 | | pagina 1