KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje voor Helder, Texel en Wieringen- 1 januari. Welkomstgroet No. 2906 Zaterdag 22 December 1900. 28ste Jaargang. Bureau Zoidstraat 72, Bureau: Spoorstraat. Talefoonn". 59. Wegens het Kerstfeest zal ons volgend Nummer op Maandagavond verschij nen. Adverlentiën kunnen uiter lijk tot Maandag-morgen II ure worden aangenomen. Aan onze abonné's buiten de gemeente wordt beleefd verzocht het verschuldigde abonnementsgeld Vliegend Blaadje en Zon dagsblad, 4e kwartaal 1900, te willen over maken per Postwissel of in postzegels vóór 5 Januari^ zullende anders daar over met 5 cents verbooging per post worden beschikt. Postwissels voor dat doel behoeven slechts met een zegel van 21/# Ct. beplakt te worden. Aan onze abonnés in Ame rika wordt beleefd verzocht 't verschuldigde abonnements geld te willen overmaken. DE UITGEVERS. We verzoeken on/.en lezers die. volgens ge woonte, een aan Familie. Vrienden of Hesunstigers in ons blad willen plaatsen, beleefde lijk daarvan tijdig opgave te willen doen. DE UITGEVERS. KALENDER DER WEEK. DECEMBER, Winterman«H. 31 dagen. Opkomst der Zon 8 u. 12 m. Onderg. 3 u. 46 m. Zondag 23 Maandag 24 Dinsdag 25 Kerstmis. Woensdag 26 2o Kerstdag. Donderdag 27 Vrijdag 28 Zaterdag 29 Eerste Kwartter. Gemeenteraad van Helder. Zitting van Dinsdag 18 December 1900. Voorzitter do heer Van Sto|jn, Burgemeester. Tegenwoordig afin 13 ledenafwezig de heeren Over de Linden, Korver, Hartsinck, Verfaille en Staalman, de drie eerstgenoemden met kennisgeving van verhindering1 vaca ture. Nadat do vergadering is geopend en de notulen der vorige zitting zijn gelezen en goedgekeurd, wordt aan de orde gesteld het onderzoek der geloofsbrieven van het op 6 November 11. gekozen raadslid, den heer G. de Ven. Een commissie, bestaande nit de heeren De Wit, Krynen en Van Ede, belast zich hiermede, die na onderzoek rap porteert, dat de stukken door haar in orde zijn bevonden en zy tot toelating van den gekozene concludeert. Met aljpmeene stem men wordt overeenkomstig deze conclusie besloten. Alsnu geschiedt mededeeling van de vol gende ingekomen stukken: 1. Een dankbetuiging van den heer J. Spruit, aannemer der Hoogere Bur gerschool, voor de kwijtschelding der boete. 2. Een kennisgeving van mej. A. Jelgersma, meldende het overlijden harer moeder, mevr. de Wod. L. JelgersmaLast drager, in leven regentes van 't Algemeen Weeshuis. De Voorzitter zegt deze ken nisgeving met een brief van rouwbeklag te hebben beantwoord, waarover de leden hunne goedkeuring te kennen geven. 8. Een verzoek van den heer J. P. Quant om 2 stukjes grond in een zijsteeg van do Smidstraat tegenover de Jodensteeg van de gemeente to mogen koopen. B. W. stellen voor bedoelde strookjes grond, die voor de gemeente waardeloos zjjn, aan den open baren dienst te onttrekken en aan adressant tegen een bedrag van f 10 af te staan. Aldus wordt met algemccno stemmen sloteD. 4. Een verzook van mevr. de Wed. J. Schoon, te Arnhem, om een strook gemeen tegrond, gelegen aan 't einde der Middenstraat, groot 110 c.A. en oen geheel uitmakende met een haar toebehoorend porccel, te mogen koopen. B. W. stellen voor ook dit ver zoek in te willigen tegen betaling van f 50. Geen der loden verklaart zich hier tegen. 5. Een missive van Commissarissen van 't Gemeente-Ziekenhuis, do heeren W. J. van Neck, dr. C. J. de Bruyn Kops en K. Spoon, verzoekende ontslag, omdat in de vorige zitting een der raadsleden do beschul diging heeft uitgesproken, dat de belangen van 't Ziekenhuis niet veilig zyn in handen dor bestaande Commissie. De Voorzitter zegt, dat h|j met leedwezen dit verzoek heeft ontvangen. De commissarissen hebben al te ernstig het gesprokene van een der raads leden opgevat, want de Raad he-ft. door de aanneming van den post volgn. 180 der be grooting, alleen te kennen gegeven, dat de bezoldiging der verplegers te gering was, maar geen instemming met bedoelde woorden betuigd. De heer Dito drukt eveneens zjjn uit over dit besluit en zegt niet tegenwoordig te zjjn geweest, toon de heer Staalman bet voorstel deed en die woorden sprak. Hjj zou het betreuren, als zoo'n ver dienstelijke Commissie haar ontslag nam, verzoekt den Voorzitter alsnog pogingen aan te wenden, dat zy van haar voornomen afziet en stelt deze motie voor «De Raad der gemeente Helder, gelezen het schryven van de Com- missie van 'i Ziekenhuis, waaruit blykt, dat zy collectief ontslag neemt, «overwegende, dat zyn besluit van 24 Oct. jl., waarbij 4e post volgn. 130 der begrooting voor hot dienstjaar 1901 met •een bedrag van f 600 werd verhoogd, ,eenig en alleen de strekking had ver betering te brengen in de verpleging van patiënten in het Gemeente-Ziokcn- //huis, dat hy dus geenszins de be- doeling had instemming te betuigen met de woorden door oen lid der vergade ring aan het adres der Commissie geuit ,en die woorden dus goheel voor reke ning van dat lid laat bljjven, «gaat over tot de orde van den dag.» Iu stemming gebracht, wordt deze motie met algemeens stemmen aangenomen. De heer Van Neck stemde niot mede. Na aanneming daarvan zegt do Voorzitter het besluit van den Raad aan de Commissie te zullen mededeelen. Een voorstel van B. W. uaar aanleiding van een verzoek van don heer C. Maalsleed om de Laan van gemeentewege te bestraten en rinleeren, zullende hy de kosten van het gedeelte voor zjjne perceclen, volgens raming f 1814.16, aan de gemeente vergoeden. Met algemcene stemmen wordt dit toor- Btel aangenomen. 7. Een mededeeling van den heer W. Visser, hoofd van school 8, dat hij met 1 Jan. a. s. een ander huis wenscht te be trekken en hy alzoo van zyn vrye woning afstand doet tot hy naar een andere school overgeplaatst wordt, om alsdan wederom aan spraak op vrije woning of vergoeding daarvoor te kunnen maken. B. W. stellen voor het huis bjj school 8 door den benoemden onder wijzer J. Jager voor eenige maanden te doen betrekken tot bewaking van huis en school. Genoemde onderwyzer heeft zich daartoe be reid vcrklaurd. Deze schikking wordt door alle leden goedgevonden. I. Kennisgevingen van onderschei dene personen, dat zy de in de vorige zitting op hen uitgebrachte bonoemingen aannemen en wel van den heer A. J. Lafeber als directeur der Waterleiding, van de heeren J. Jager S. Dalmeyer als onderwijzers aan school 8, van mej. H. F. Prass als onderwijzeres i school 3, van don hoer Dr. J. C. van den Berg als lid der Commissie van toezicht op het lager oiidcrwy-», van deu heer Jhr. Mr. W. H. Hoeufft, als lid dor Comm. van toezicht op het middelbaar ondorwys. 9. Dankbetuiging van de agenten van politie voor do vorhooging hunner jaar wedden. 10. Een verzoek van den heer Dr. P. C. F. Frowein, om als lid van de Comm. van toezicht op het middelb. onderwijs ont slagen te worden. Op voorstel van den Voorzitter wordt dit ontslag op do meest eer volle wijze verleend, onder dankbetuiging voor de gewichtige diensten der gemeente bewezen. II. Een voorstel van B. W. in zake de ingediende pensioenverorde ning. Naar aanleiding van het uitvoerig rapport van Prof. Van Pesch bestaat by B. W. het voornemen hiervan een beknopt overzicht s&mcn te stellen. Zy stellen voor, met het oog op hetgeen door de regeering wordt voorbereid tot pensionneeren van ge meente-ambtenaren, o. a. van de onderwijzers, waardoor de berekening van 't rapport zeker gunstiger voor de gemceute zal uitvallen, maar ook met het oog op hotgeen door andere gemeenten voor de ambtenaren wordt gedaan en de beweging door de verceniging voor gemeentebelangen op touw gezet, een beslis sing op de voorgestelde pensioen verordening nog eenigen tyd te verdageo. Met alge- meene stemmen wordt overeenkomstig het voorstel besloten. 12. Een voorstel van B. &W. om hen te machtigen, wanneer de waterleiding voldaan is, de overbly vende gelden der leening, waarover met 1 Jan. niet beschikt behoeft te worden en f90000 bedraagt in deposito te geven aan de Maatschappij voor gemeente- crediet tegen een rente gelijkstaande met de koers der prolongatie-rente ter benrze van Amsterdam met aftrek van '/4 Ook dit voorstel wordt zonder discussie met eenparige stemmen aangenomen, 13. Ken voorstel van B. W. om aan de departementen van Oorlog on van Waterstaat, Handel en Nyverheid vergunning te vragen tot bet behoud der waterleiding buizen in militaire- en domeingronden. Jaar lyks zal hiervoor een kleine recognitie betaald moeten worden. Door den Raad wordt met eenparige stemmon aau B. «Sb W. de machtiging verleend tot hot aangaan van een eventueele overeenkomst. Daarna komt tor tafel de Instructie voor den directeur der Waterleiding. Deze heeft voor de leden ter inzage gelegen. De heer Krynen muakt do opmerking, dat vol gens art. 9 dezer instructie voor benoemingen van het personeel de directeur een aanbeveling van 2 personen by B. W. moet indienen, die daarna een benoeming doen. Hy zag liever dat deze ambtenaren door den Raad benoemd werden. De heer Terra is dezelfde raoe- ning toegedaan. De Voorzitter merkt op, dat het voorgestelde praktischer is en ook overal elders hetzelfde geschiedt. De heer Krynen stelt zich met deze toelichting tevre den. Do heer Sevenhuysen heeft een be paling omtrent den verloftjjd van den direc teur gemist. De Voorzitter meent, dat de instructie met dusdanige bepaling nog wel aangevuld kan worden. Do heer Krynen meent, dat aan ambtenaren, die behoorlyk bezoldigd worden, in geen geval toegestaan moet worden bybaantjes waar te nomen, waar om hy voorstelt van het art., waarin staat fDe directeur mag geen betrekking waarne men, waaraan bezoldiging of belooning is verbonden, zonder vergunning van B. W." do woorden ,zonder vergunning van B. W," weg te laten. Na eenige bespreking wordt dit voorstel met 8 tegen 7 stemmen verwor pen. Tegen stemden de heeren Kramer, de Wit, Stammes, Dito, Sevenhuysen, Van Neck, Kuiper en Van Twisk. De instructie wordt daarop met 11 tegen 2 stemmen aangonomon. Tegen stemden de heeren Krynen en Viejou. Vervolgens stellen B. W. voor by do Duinwaterleiding. het volgende personeel aan te stellen 1. Een machinist op een jaarwedde van f 900 en vrye woning, vuur on licht 2. Een stoker-machinodryver op een jaar wedde van f 600 3. Een arbeider belast met do waterlovo- ring aan de schepen tegen f 12 per week; en 4. Een klerk op een jaarwodde Tan f250 De heer Terra acht het salaris van don machinist te gering. De tegenwoordige func tionaris heeft f 1000 en eenige emolumenten. Dit acht hij voor den man, die uitstekend zyn zaken waarneemt en op wien een groote verantwoordelijkheid rust, niet te voel. Daar om zag by gaarne dit op f1000 gebracht. Het traktement van den stoker kon wel met f 500 volstaan. Onderscheidene leden on dersteunen het denkbeeld van den heer Terra om den machinist f 1000 salaris toe te kennen, maar niet om den stoker f500 te geven. Bovendien wil de heer Sevenhuysen het per soneel eenige verlofdagen toestaan en de heer Dito geeft in overweging geen gepensionneer- den aan te steHen. Na nog eenige bespre king worden do salarissen aldus vastgesteld voor den machinist f 800 tot f 1000 en voor den stoker f 600—f700. Alle leden verklaren zich voor deze regeling, nadat de Voorzitter verklaard heeft, wanneer Folmer benoemd is, hij den Raad zal kennis geven die dan aan hem hot maximum traktement kan toekennen. Hierna komen eenige aanvragen om jaar- lyksche gratificatiën ter tafel. Aan de Wed. C. Marchand wordt f50, aan de Wed. L. J. Van Viersen f 100 en aan de Wed. D. Visser f50 verleend. De heer Sevenhuijsen had voorgesteld laatst genoemde f 100 uit te keereu, hetwelk met 8 tegen 7 stemmen was verworpen. Nog wordt naar aanleiding van ingekomen adressen besloten aan de af deeling Helder van den .Ned. R. K. Volksbond" ter tege moetkoming in zijn teekencursus een jaarlyk- sche subsidie van f 150 te verlecnen, tot zoolang, dat de burgeravondschool geopend wordt, hetwelk waarschynlyk met Sept. of Oct. a.s. zal plaats hebben. Aan de Schii- derverecniging •Oefening kweekt Kennis" wordt'f 100 subsidie toegekend. Op een adres van de vereeniging van onderwyzers De Hoofdcursus", waarin vorzocht wordt de jaarlyksche subsidie van f200 op f800 te brengen, wordt geen beslissing genomen, maar het adres in handea van B. W. gesteld, die vooraf nog eenige inlichtingen wenschen De Voorzitter deelt mode, dat van hot plan om aan de Zeevaartschool een M a c h i n i 8- ten-cursus te verbinden voorloopig moot worden afgezien, omdat volgens den Hoofd ingenieur der Marine op 's Rijkswerf voor die leerlingen geen gelegenheid tot praktische vorming bestaat. Niettemin blyft het voor den Voorzitter een ernstig punt van overwe ging. Naar aanleiding van eon verzoek van de directie van het badpaviljoen doen B. W. een voorstel om wederom voor 5 jaar in huur aan te vragen een gedeelte zeestrand by Huisduinen, dat by toestemming van 't ver zoek aan genoemde directie weder afgestaan wordt. Dit voorstel wordt met algemcene stemmen aangenomen. De heer Terra bloei buiten stemming. Mededeeling geschiedt van een ingekomen missive van den hébr Korver, waarin gewe zen wordt op den trearigen toestand van School 2. Het licht valt daar ver keerd, voor de kleeleren bestaat geen berg plaats, de ventilatie laat alles (o wenschen over en de hulpmiddelen voor 't onderwijs zyn onvoldoende. In het schryven wordt aan< gedrongen op een spoedige verbetering. De Voorzitter drakt zyn verwondering over deze missive uit, daar de verbouwing slechts wacht op de aangevraagde subsidie en de teekeningen en bestekken reeds gereed zjjn. De heer Terra verklaart, dat de heer Korver schromelyk overdryft. Het schryven wordt voor kennisgeving aangenomen. Verder geschiedt mededeeling, dat door de regeering in den kosten van de voorgenomen scholenbouw een buitengewone subsidie van 50°/0 is toegestaan. Deze subsidie is door Z E. den Minister in 3 deelen verdeeld en wel als volgt le. Bouw eener hulpschool, stichting oener nieuwe school (Hoofdgracht) en verbouw van de scholen 1 en 2, hetwelk te zamen geraamd is op f 51050, of na aftrok dor gewone sub sidie (25%) f39062,50. Do ryks-subsidie zal voor dit gedeelte dus nog f 19530. bedragen. 2e. Verbouw van de scholen 7a, 7b en 3, geraamd op f29000. 8e. Verbouw van de scholen 5 en 6, ge raamd op f23000. B. W. stellen voor de subsidie, zooals zy door den Minister is voorgesteld, te vaarden. De heer de Wit spreekt eenige woorden van waardeering aan liet adres van de regoering on zegt don Burgemeester dank voor zyn yverige bemoeiingen in doze zaak, waardoor zulk een pruchtig succes is ver kregen. De Voorz. dankt voor dozi den en zegt bij het pleiten eon groote kracht le hebben gehad door to moeten wijzen op den financipelen toestand dor gemeente. Hy hoopt, dat de scholen alsnn in een behoor lijken staat komen. Daarna wordt het voor stel tot aanvaarding der subsidie natuorlyk met algemeene stemmen aangenomen. Verder wordt het 2e. Suppletoir kohier van den HoofdelIJken Omslag, dienst 1900 tot een bedrag van f 556,73 una niem aangenomen. Nog wordt voorgelezen een adres van den heer J. Bruin, verzoekende verbetering te willen aanbrengen, wai de bestrating en riolee- ring aangaat, in de Janzendwarsstraat. De Voorzitter zegt, dat bet gevraagde is opgeno men in de voorgenomen werken en stelt dus voor aan adressant te berichten, dat zoo spoedig mogelijk zyn verzoek ingewilligd zal worden. Alzoo besluit men. Daarna gaat men over tot het doen van eenige benoemingen. Tot onderwijzeres aan school 7a wordt mot 7 stemmen benoemd mej. A. W. Van Neck, alhier. Herbenoemd worden als leden van het Burgelyk Armbestuur de heeren Frod. Van Twisk met 9 en F. Boon Jr. met 10 stemmen en benoemd wordt J. Duinker met 8 stemmen. Tot leden der Commissie voor de Gemoentereiniging worden de aftredendo loden de heeren W. J. Van Neck met 10, Th. Terra mot 11 en J. Sevenhuyson met 9 stemmen herkozen. De heer Seven huysen, die voorat verzocht had niet in aan merking to komen, nam do benoeming in boraad. De heer de Wit verzoekt, Da afloop dezer stemming, of do commissie do belangen der werklieden overwegen en de loonen ver beteren wil. De heer Van Neek vindt daartoe geen aanleiding, want de werklieden verdie nen hier niet minder dan in andore gemeenten. De karlieden verdienen f 10,25 plas eenige emolumenten, do beltslechters f 9.waarby gemiddeld fl.50 aan extra verdiensten komen, de stalknechts f 9.50 en de straatvegers het zelfde loon, dit is voor de meesten 17J cent uur. Hij wil wel trachten zonder de weekloonen lager te stellen, de werkuren te verminderen. Tot regentes van 't Algemeen Weeshuis wordt met 8 stemmen herkozen mevr. Oortgysen Geyselaar en tot rogent de heer J. Dunselman met 10 stemmen, ter- wjjl in plaats van mevr. Jelgersma met 8 stemmen tot regentes gekozen wordt mevr. de wed. N. BuysKoorn. Hiermede is de agenda afgehan leid en heeft de rondvraag plaats. De lieer Krijnen wijst op de treurige inrichting van het gemeente-ziekenhuis, dut wel alleen voor de armsten onder do armon bestemd schynt to zyn en dringt er op aan hierin eenige verbetering te brengen. De Voorzitter antwoordt, dat de inspecteur van het geneeskundig staatstoezicht ook bet zie kenhuis heeft bezocht eu waarschynlyk wel een schryven aan den Raad zal richten. Men zal dan beter oordeelen knnnen. Niemand meer het woord verlangende, zegt de Voorzitter, dat het de laatste maal van het jaar is geweest, dat do Raad vergaderde. Hjj kan met voldoening op dit jaar terugzien, omdat er belangrijke zaken behandeld en ge wichtige besluiten zyn genomen in 't belang dor gemeente. Daarbjj hebben de vergade ringen zich gekenmerkt door eon aangenamon toon. Spreker wenscht den leden een geluk kig uiteinde en hoopt, dat zy het volgend jaar met helderen blik de zaken der gemeente opnieuw mogen behartigen, (applaus.) Hierna wordt de openbare vergadering ge sloten en gaat men over in geheime zitting tot onderzoek van eenige reclames tegen don aanslag in den hoofdelyken omslag. en aanleiding geven tot versterking hunner macht. We knnnen gerust verzekeren, dat de toestand daarginds voor de Engelschen zeer ongunstig is, zoodat het optreden van den nieuwen opperbevelhebber waarlijk geen gun stig verschiet voor het Engelsche loger heeft geopend. In eene vergadoring in Engeland, waar dezer dagen door den eersten minister Lord Salisbury het woord gevoerd werd, sloeg die bewindsman, met het oog op de ongun stige tydingen, een toon aan, die van ernstige ongerustheid blyk gaf. En hy had daartoe alle reden, want de Boeren zyn niet alleen in de Kaapkolonie, maar zy hebben daar ook reeds, on wel mot succès, gevochten. Zy dreven er de bereden troepen der Kaapscho politie mot gewold terug. En zoo iets wordt ons nu medegedeeld door berichten, die door tusschenkomst der Engelschen .tot ons zyn gekomen, en dns niot vrjj zyn gebleven van de Engelsche contróle. Aan de waarheid er van behoeft men dus niet te twjjfelen 't is zelfs zoo goed als zeker, dat Joliu Buil nog erger klop heeft gehad dan de berichten ons melden. En in den Oranje-Vrjjstaat wordt mede ernstig gestreden, en ook daar leden de Eogolschen dezer dagen niet onbelangrijke verliezen. By menigeen zal wel de vraag ryzen, of de oorlog nu voor het vervolg naar het En- gclscho gobicd zal worden overgebracht. Dit is echter niet te verzekeren, doch de dapper heid, en bet beleid der Boeren, waarmede de Engelschen thans in hun eigen gebied worden bedreigd, geven reden tot de ver wachting, dat de toekomst voor het volk, dat voor zijn recht en vryheid zoo flink de wape nen voert, niet ongunstig zal zyn. Lord Kit- chener, de tegenwoordige opperbevelhebber der Engelsche troepen in Zuid Afrika, moet dezer dagen gezegd hebben, dat hij zeer spoe dig een eindo zou maken aan de zoo lastige operatiën van De Wet. Deze verzekering moet in Engeland ontvangen zijn in het ver trouwen, dat daaraan ook wel gevolg zoo worden gegeven. Men vergat echter, dat ook Lord Roberts zulks al lang van plan is geweest, doch dat die lastige" Do Wet zich niet laat vangen. Eenige dagen geleden maakten do Engelschoa zich al bly, daar zij meenden, dat de Boeren-bevelhebber, die ben in de wielen rijdt, nu toch waarlyk in de val was goraakt. Alwéér is echter de vogel ontvlogen, eon nieuwe teleurstelling was het deel der Engelschen die zich to vroeg bly gemaakt hadden. Uit het Huitealasid. 't Ging gedurende de laatftverloopen dagen den Engelschen in Zuid-Afrika gtdiecl niet vóór den wind. Het talrijke leger maakt daar inderdaad tegenover het handjevol Boeren een zeer droevig fignnr. Blijkbaar beginnen dan ook in Engelund velen moedeloos te worden althans de blydc stemming, die er vroeger wol- eens beerschte, by 't vernemen van door Lord Roberts opgesmukte berichten van overwin- nigen, heeft plaats gemaakt voor eene meer kalme eu ootmoedige houding. Te Londen bestond, blykens eeue voorloopige aankondi ging, het plan tot het houden van een plech- tigon dankdienst in een der kerkgebouwen, ter gelegenheid der terugkomst van Lord Ro berts in het Vaderland, doch n& de ontvangst der joogste tydingen van bet oorlogstooneel, waaruit blykt, dat de Engelsche troepen door de Boeren terdeeg onder handen zyn genomen, bestaat er geene genoegzame opgewektheid, om zulk een dankdienst te houden. Eerst werd bepaald, dat die dankstond den legerbevrl hebber meer persoonlyk zon gelden, maar woldra werd, toen de oorlogsberichten meer en meer onrustbarend bleken, zeer terecht ingezien dat snik een dankdienst geheel en al misplaatst zou zyn. En spoedig daarop ver scheen de mededeelinz, dat men voor goed van den plechtigen dankdienst had afgezien. Lord Roberts moet nn zonder zulk eene kerke lijke plechtigheid zyn intocht houden, en wel licht zal men den dankdienst nn in cea bid stond voor het snccès der niet by zonder voor spoedige Engelsche wapenen vervangen. Alle tydingen van bet oorlogstooncel luiden een- slemmig in ongunstigen zin omtrent hetgeen den Engelschen wedervaart, en te lastiger wordt het voor hen, nu de Boeren volvoerd hebben, hetgeen reeds sedert lang in hunne bedoeling lag, namelijk, om tot in de Engol- ache Kaapkolonie doortedringen. Lang werden de Boeren-commando's in de uitvoering van dit brutale plan verhinderd vaak WHren de omstandigheden hnn niet gun stig doch steeds hebban zy dut doel wel voor oogen gehouden. En eindelyk zyn die strijders vol volharding gekomen, waar zy wenschten to zyn in de Kaapkolonie, waar de En gelschen hon zoo hoogst ongaarne bemerken. Hoogst ernstig is het vcrblyf, do aanvankelijke versohyning dor Boeren daar voor de Engel schen, die op deze manier genoodzaakt worden, om hunno troepen over een nög grooter gebied to versnipperen, en bovendien heel bevreesd zyn voor do zeer wankele trouw der bevolking in de Kaapkolonie. In den laatsten tyd bobbon daar herhaaldelijk volksvergaderingen plaats gehad, waarin van zeer warme sympathio voor de zaak der Boeren en van haat tegen de gruweldaden der Engelschen werd blyk ge geven. Zoowel vrouwen als mannen gaven onbewimpeld te kennen, dat liet behoud van do zelfstandigheid der Republieken hun wensch was. 't Staat nn to vreezen voor de Engelschen, dat de Boeren er veel stenn zullen vinden. De wreede behandeling, die vele Hollandsche Afrikaners in de Kaapkolonie er vun de En- gelschon hebben moeten verduren, zal zeker niet gestrekt hebben, om hunne trouw jegens Engeland te doen toenemen. Deze stemming kan beel licht den Boeren ten goede komen, worden ingewacht bg mevrouw Waszkle- wiez, Stationsweg 8J, den Haag, die het Broekhuizen -fonds administrateert, en zoo spoedig mogeljjk het gold aan consul den Waal te Kaapstad telegrafisch zal over maken. De kamerdienaar van president Kru- ger, Happe genaamd, een Amsterdammer van geboorte en die reeds sedert 6 jaren den president dient, ontving toen hy te Amsterdam was in verband met de komst van zyn meester, van uitgezette ambte naren uit Transvaal het minder aangena me bericht, dat sedert zyn afwezigheid uit Pretoria, waar hy in de Fiaagirieatraut woonde, de Engelschen zyn woning geheel hadden leeggeplunderd. Hy bezat o. a. een heel aardige verzameling curiositeiten, waaronder vele van het oorlogsveld. Aan leiding totdat plunderen schynt geweest te zyn het vinden van geweren in een put op een terrein dicht by zyn woning, maar dat hem in geene deele aanging. X1121' WüiTB J ÜMOKl HELDER, 21 December 1900. De Secretaris der gemeente Helder brengt ter kennis van belanghebbenden dat ter Secretarie (afdeeling Burgerl. Stand) op Woensdag 26 dezer, van des voor middags 10 tot 11 uur, gelegeuheid zal worden gegeven tot het doen van aangif ten van geboorten en overiyden. Naar men ons bericht, blyken de Kunstledematen, door de vereeniging >De Stuers" te den Haag aan de verminkten by de granatenontploffing alhier, verstrekt, uitstekend te voldoen eu zeer doelmatig te zyn. Zy werden geleverd door de heeren A. en B. Schmeink, Spuistraat 252-254 te Amsterdam. De Dinsdag jl. by Kamperduin ge strande Eng. stoomboot Laura", geladen met katoen, is Woensdag vlot gesleept en naar zyn bestemming vertrokken. Ook het 'j Ameland gestrande stoomschip »Crom- well", eveneens met katoen geladen, is door de Hercules" vlot gesleept. Beide schepen waren voor Bremen bestemd. 0e Tweede Kamer heeft in hare zitting van jl. Dinsdag Hoofdstuk VIII der Sfaatsbegrooting (Oor log) met 74 tegen 7 stemmen aangenomen. Visschershaven op Texel. )y de behandeling der Waterstaatsbe- grooting in de Tweede Kamer, werden jL Dinsdag door den heer Staalman inlich tingen gevraagd omtrent den stand van den haven-aanleg by Oosterend op Texel. Aan het sollen met die haven moet, meende hy, eindelyk eens een einde komen. Spreker vroeg geen beloften op papier. By vroeg van dezen Minister een daad. De Miuister van Waterstaat merkte op, dat hy zich heeft bereid verklaard, de zaak van Rijkswege ter hand te nemen, mits door do provincie voldoende steun wordt verleend. Tot het verleenen van voldoen den steun heeft deze zich echter niet be schikbaar willen stellen. De vereischte groote uitgave weuschte zy niet te bewil ligen. En zoolang de provincie niet krach tig medewerkt, kan er van de zaak niets komen. De provincie moet meer dan f 50.000 bydragen. Door den heer Staalman werd ir« zyn antwoord o. a aan gevoerd, dat de Minister niets heeft gedaan voor de visschery om de Noord. De heer Courad verzekerde daarentegen, dat de Minister zeer toeschietelijk is geweest met de haven van Texel. Door den Minister werd ten slotte nog opgemerkt, dat, aangezien de Provinciale Staten van Noordholland, blykens hunne beslissing, geen belang zagen in medewerking voor het tot stand komen der haven, de Regee ring zich niet verplicht achtte, die haven alleen tot "tand te brengen. Ec/ aantal vrouwen iu Zuid-Afrika hebben een beroep gericht aan hare zusters in Europa en Amerika om hulp te ver leenen aan de onschuldige slachtoffers van dezen oorlog, vrouwen en kinderen. Zij verzoeken geld en kleeren voor hen te zenden en comités met dit doel op te richten. Bydragen naar aanleiding van dit beroep De Oorlog in Zuid-Afrika. De inval in de Kaapkolonie. KAAPSTAD, 17 Dec. Het Law Depar tement ontving bericht, dat een Boeren- strydmacht van 700 man de Kaapkolonie is binnengevallen naby Aliwal Noord, en Knapdaal, ten Noorden van Albertjunctie, heeft bereikt. KAAPSTAD, 18 Dec. Blijkens een tele gram uit Aliwal-Noord van gisteren, trok Zondag een Boerencomtnando, naar gezegd wordt onder commandant Hertzog, de Oran je-rivier over, tusschen Odendaalstroom en Bethulie. De sterkte der Boerenmacht wordt op 600 man geschat. Het tweede escadron Brabants liorses vervolgt de Boeren, wien door de uit Aliwal-Noord gezonden Kaap- sche politie en door een gemengde patrouil le den weg wordt versperd. KAAPSTAD, 11 Dec. Nadat de Boeren Zaterdag westelijk van Aliwal-Noord over de Oranje-rivier in de Kaapkolonie waren getrokken, stietten zy op de Cape Moun- ted Riflea en Brabats horsea, die met ver liezen werden teruggedreven. Het gevecht bij Rouxville. ALIWAL NOORD, 17 Dec. Aan het gevecht by Rouxville op 13 dezer nam slechts een eskadron van Brabants horses deel. De Engelsche verliezen bedroegen 8 dooden, 18 gewonden, waarvan er se dert drie overleden zyn, en 48 gevangenen. De laatste berichten van het oorlogs terrein uit Zuid-Afrika doen de vooruit zichten voor de Engelsche transporten cu aanvoeren werkelyk ais ernstig inzien. Na het bezetten van Ivnapdaal in de Kaap kolonie door 700 Boeren en de nederlaag aan een afdeeling Kaapsche bereden jagers en Brabant's ruitery toegebracht, ligt de weg naar Stormberg voor dit wakkere troepje Boeren, dat zonder eenigen twyfel snel zal toenemen, open. Zy beheerschen door het bezetten van Knapdaal nn reeds den spoorweg naar Oost-Londendit ia een halte tusschen BethuliS en Albert junctie, waar de lyn van Aliwal Noord zich by de lyn Bloemfontein—Oost-Lon den aansluit. Luiperekop, dat by den spoor- wegknoop ligt, moet een zeer goede stel ling zyn. Dan is er verder de actie der Boeren by Komatipoort, waardoor het reeds slappe verkeer op den Delagoa spoorweg vry wel stil ligt. Toevoer naar de centrale depots der legervoorraden langs dezen weg is dus gestaakt. Hetzelfde was reeds het geval op de spoorweglyn naar Durban. De be drijvigheid der Boereneommaodo's by Vlak- laagte en Standerton, waarvan weer in den laatsten tyd bericht wordt, noodzaakt de Engelschen hier uiterst voorzichtig te zyn. Er blyven dus slechta over de lynen van Kaapstad en Port Elisabeth. De toe voer uit het Zuiden liet reeds veel te wenschen over, deels omdat de behoeften der troepen ontzettend groot zyn, deels omdat byna geen etmaal voorbygaat of de treinen of lynpatrouilles worden door den overal tegemvoordigen vyand bestookt. Lord Salisbury had geen ongelijk, toeu hy een ietwat somberen toon aansloeg in zyn jongste redevoering over den staat van zaken in Zmid-Afrika. Uit republikeinsche bron is te Kaapstad bericht ontvangen, dat generaal Botha Dyna al het rollend materieel van den spoorweg naar Delagoa baai en Natal, in het geheel meer dan 200 wagons en 46 locomotieven, heeft terugveroverd. Volgens bericht uit dezelfde bron, heeft Clements zyn geheelen tros met het groot ste deel van zyn schietvoorraad en zyn kanonnen verloren. Een klein gedeelte van den schietvoorraad konden de Engel schen nog bjjtyds vernietigen, en van de kanonnen namen zy de sluitstukken mede. Ook duikt het gerucht op, dat Milner weer met Steyn en Botha wil onderhan- De speciale correspondent van de >Eve- ning Standard" te Uietfontein, naby Heks- poort, seint nadere bijzonderheden over het gevecht by Nooitgedacht. In den vroegen morgen van 13 December verscheen een .troep, dien men wegens hun khaki-klee- deren en slappe hoeden met struisrogelvee- ren, voor nieuwe Engelsche troepen hield,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1900 | | pagina 1