KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje voor Helder, Texel en Wieringen EGON's VROUW. No. 2908 Zaterdag 29 December 1900 28ste Jaargang. Bureau Zuidstraat 72. BureauSpoorstraat. Telofoonn". 59. Atoonnement p. 3 maanden binnen de gemeente 50 Ct., m. Zondagsbl. 87'/«Ct. id. franco per post 75 id. f 1.20. id voor het Buitenland f 1.25, id. f 2.00. VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BERKHOUT Co., te Helder. Bureau*! Spoonatraat en Zuidatraat. Advertentlên van 1 tot 5 regel*25 Cent. Elke regel meer5 Groote letters worden naar plaatsruimte berekend. A dvertentiën noeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRfJDAGSMOBGENS vóór 10 uur aan de Bureaux bezorgd zijn. Aan onze abonné's buiten de gemeente wordt beleefd verzocht het verschuldigde abonnementsgeld Vliegend Blaadje en Zon dagsblad, 4e kwartaal 1900, te willen over maken per Postwissel of in postzegels vóór 5 Januari, zullende anders daar over met 5 cents verbooging per post worden beschikt. Postwissels voor dat doel behoeven slechts met een zegel van 2 x/s Ct. beplakt te worden. Aan onze abonnés in Ame rika wordt beleefd verzocht 't verschuldigde abonnements geld te willen overmaken. DE UITGEVERS. KALENDER DER WEEK. DECEMBER, Wintermaand, 81 dagen. Opkomst der Zon 8 u. 14 m. Onderg. 8 u. 52 m. Zondag 30. Maandag 31 JANUARI, Louwmaand, 31 dagen. Dinsdag 1 Nieuwjaarsdag. Woensdag 2 Donderdag 3 V rydag 4 Zaterdag Uit het Buitenland. Op bet oogetiblik, waarop wjj dit overzicht der gebeurtenissen in het buitenland samen stellen, verkeert men algemeen vrijwel in on kunde omtrent hetgeen gedurende de laatst- verloopen dagen op het oorlogstooneel daarginds in Zuid-Afrika is voorgevallen. Het is te ver wachten, dat de beide strüdvoerende partijen, ook bjj de nadering van het groote Christen feest, 'twolk van .vrede op aarde" spreekt, de wapenen niet zullen hebben nedergelegd, maar dat zij daarentegen zijn voortgegaan met het voeren van den verwoeden strjjd, die nu, na hetgeen er onlangs is voorgevallen, er wel niet minder fel op zal zjju geworden. Alge meen in Europa is me-iverlangend, to vernemen, feee het met de kce*c onderneming dor Boeren in de Britsche Kaapkolonie zal afloopen, en vooral of der Boeren inval in dat land ditmaal het sein zal wezon voor de zeer talrjjke Hol- landsche Afrikaners aldaar, om zich bij hunne stamverwanten aantesluitcn. Hoezeer do oor logsberichten uiet anders tot ons kunnen komen dan langs den gewonen weg over Engeland, is het toch te verwachten, dat we, hoe de oorlogskansen ook mogen uitvallen, eerstdaags belangrijke tjjdingen van het oorlogsveld zullen vernemen. De berichten uit Oost-Azië omtrent de Chi- necsche verwikkelingen geven, gelijk al meer malen werd opgemerkt, maar heel weinig bljjk, dat men bjj de pogingen tot oplossing der aanhangige geschillen met bekwamen spoed te werk gaat. Maar al te zeer wordt daar in het verre Oosten het oude westersche spreekwoord .Haast u langzaam!" betracht. Toch schijnt het gedurende do laatstvorloopen dagen er op toegelegd te worden, om meerderen voortgang te maken. Er was eene ernstige vertraging in de behandeling der zaken gekomen door de weigering der gezanten van Engeland en van de Vereenigdo Staten van Noord-Amerika, om met hnnne collega's, die de overige verbondene mogendheden vertegenwoordigen, zich te ver eenigen tot de onderteekening der aan de Chi- neesche Regeering overteleggen nota van te stellen eischen of v red es-voor waarden. Een belangrijk oponthoud was daarvan het gevolg, en eerst na eeuigen tijd kwam dezer dagen de gewenschte oplossing, in den vorm van de noodige toenadering. Men is dos op die wjjse al veel gevorderd, nu weer wordt de verdere voortgang in de oohandeling der zaken gestuit door de ongesteldheid van een der Chineesche onder handelaars, die door de influenza is aange tast. Uitstel is dus weer opnieuw aan de orde. Doch in ieder geval men vordert, want zeer duidelyk zjjn nu de door de ver tegenwoordigers der mogendheden geformu leerde vredes-voor waarden aan de Chineesche onderhandelaars voorgelegd, en de nota, wauin dat is geschied, zal op het oogenblik wel Alle onderteekening bevatten. Of nn even wel de Regeering van het Heraelsche Rjjk zich by de gestelde voorwaarden zal kunnen nederleggen, dit is nog wel zeer de vraag, en valt te betwjjfclen. 't ls zelfs wel te ver wachten, dat zjj hier en daar in de gefor muleerde voorwaarden punten zal aantreffen, waarin zy niet zal kunnen of willen bewil ligen. Tot die voorwaarden behooren o. a. ook de gevorderde aanbiedingen aan do hoven van Duitschland en van Japan van het leed wezen des Keizers over do moorden, geploegd op den Duitschen gezant on op den kan selier van het Japansche gezantschap te Peking. Bovendien zal de Rogoering in China openlijk voor de geheele bevolking haar leedgevoel moeten te kennen geven over de door de Boksers tegen de vreemde lingen gepleegde gruweldadende ver sterkingen tusschon de hoofdstad Peking en de zee zullen moeten worden geslechtde veiligheid der gezantschappen zal voor hot vervolg op voldoende wyze, zonder gevaar voor overrompeling, moeten worden verzekerd er zal eene schadeloosstolling van do ge maakte oorlogskosten aai de mogendheden moeten worden uitbetaalden, wat by de Chineesche Keizerlijke Regeering een zeer groot bezwaar schijnt te zullen ontmoeten, de Rijks grooten, die direct of iadirect schuldig zijn aan de op de vreemdelingen gepleegde gruweldaden zullen de allergcstrcngste straf fen moeten ondergaan. Deze en nog een aantal andere eischen zijn nn door de vertegenwoordigers der mogend heden gezamenlijk gesteld, en worden aan de Chineesche onderhandelaars medegedeeld. De gezanten der mogendheden verzekeren daar bij, dat hunne voorwaarden beslist onher roepelijk zyn. Houden zy zich aan die verzekering, dan is hot tvoorzien, dat er moeielykheden zullen ryzen, en dat de be staande verwikkelingen nog in lang niet tot einde zullen geraken. De Chineesche Regeering dit is herhaaldelijk al gebleken heeft er uitmuntend den slag van, om allerlei beletselen in den weg te leggen, en zoo tot uitstel te nopen, 't Heeft er waarlyk heel veel van, of dat volk in Oost-Azië hel Westersche spreekwoord huldigt: «Tjjd ge wonnen. vee! »rvw»inrc.« K- wordt daar ken nelijk van dat middel in de tegenwoordige quaestie druk gebruik gemaakt, hoezeer ook door de belanghebbende mogendheden naar de algeheele oplossing van het zoo lang reeds hangende vraags uk met reikhalzend verlan gen wordt uitgezien. Uit Parys wordt gemeld, dat door het Fransche expeditiekorps iu China, meer oor logsbuit dan krijgsroem is behaald. Het korps heeft deelgenomen aan de plunderingen in het door de verbondene troepen bezette gebied, en ten blijke daarvan is een voorraad kost bare gouderen porselein, lakwerk, zjjde, goud eu zilver per scheepsgelegenheid naar Marsoille gezonden, geadresseerd aan de Fran sche Regeoring, die daardoor in een moeie- lyken toestand is geraakt, 'tls vooreerst de vraag of het tegenwoordig oorlogsreeht toe staat, dat er anderen buit wordt gemaakt, dan oorlogsmateriaal, en ten anderen wordt het een lastige zaak, zich de geplunderde goede ren toe te eigenen, vooral nu er werkelyk niet sens sprake is van een oorlog. Terug zending der goederen is echter ook zeer moeielyk tegenover andere mogendheden, die dit niet hebban gedaan. De Regeering heeft nu de voorzichtigheid betracht, door de ge zondene bagage te Marseille to doen opslaan. XIEtJWKTlJOIKUEV HELDER, 28 December 1900. By Kon. besluit is, met ingang van 1 Jan. 1901, aan mr. J. A. Schaaff, alhier, op zyn verzoek, eervol ontslag verleend als schoolopziener in het arrondissement Helder. Donderdag 3 Januari 1901, zal in het Bondsgebouw, Molengracht, uitgeaoo- digd door de Commissie in zake de Kamer van Arbeid voor de bouwbedrijven alhier, als spreker optreden de heer J. W. Smit, lid der Kamer van Arbeid voor de metaal industrie te Amsterdam. Op deze vergadering worden uitgenoo- digd alle patroons en werklieden, behoo- rende tot de bedrijven in de Kamer ver tegenwoordigd, ook de Rijks-werkliedea. Dit met bet oog op de na 15 Februari 1901 te houden verkiezing voor 5 patroous- leden. De commissie vertrouwt dat niemand der bovengenoemde personen deze nuttige vergadering zal verzuimen bij te wonen. De entree zal vry zyn. Het huwelijk van H.M. de Koningin zal behoudens onvoorziene omstandigheden, Donderdag 7 Februari voltrokken worden. >Vad". Het spoorwegongeluk bij Twello. Een berichtgever van de «Tel" geeft daarvan de volgende lezing De sneltrein (238) die te 6.20 van Am sterdam naar Duitschland over Deventer— Salzbergen vertrok, was ruim twintig mi nuten te laat te Apeldoorn. De personentrein (927) van Almeloo naar Apeldoorn passeert dezen trein gewoonlijk te Bathmen. Daar de Duitsche trein toch zooveel te laat was, had men den personentrein nu doorgezon den en deze kwam dan ook veilig te Twello aan en moest zelfs nog eenige minuten op den sneltrein wachten. Op het traject Apel doornDeventer is enkel spoor, by Twello echter is dubbel spoor en bier passeerden elkander meermalen treinen. Nu ging de sneltrein geregeld over bet rechte spoor, terwyl de uit de andere rich ting komende trein over het kromme spoor ging. Dezen keer echter stond de trein van Deventer ook op het rechte spoor en de wisselwachter E. had order den sneltrein over het kromme spoor te laten gaan. Nu was het erg mistig Zaterdugavoud, zoodat de wisselwachter druk bezig was met het lossen van knalsignalen Of hij hierdoor vergeten heeft deu wissel over to halen, of dat hjj hem heeft over gehaald maar niet geheel, zal nog moeten blijken, maar zooveel is zeker, dat de snel trein omstreeks 9 uur over het rechte spoor snorde. De machinist had in 't geheel geen ver moeden, dat de weg onveilig was, omdat hjj gewoon was over het rechte spoor te gaan en bovendien het signaal natuurlyk veilig stond. Toen hjj den trein voor zich bemerkte verloor hij geen oogenblik zyn tegenwoor digheid van geest, maar remde uit alle macht. Tevergeefs. Met een nog vry aanzienlijke vaart wierp zich de machine van den sneltrein op die van den wachtenden trein. De locomotieven liepen in elkander en een vreeselyke schok volgde. De stilstaande trein werd een eind ach teruit geslingerd. Door den schok raakte de bagagewagen van den sneltrein los, liep op de machine, bonsde terug, werd op het eerstvolgende rijtuig, een zoogenaamde Hanoveraan, geworpen, en onder een vree- selijk gekraak zakte deze in elkaoder. De linkerkant bleef gespaard, de rechterkant werd geheel verbrijzeld. Van 2 late-klas rij tuigen en een tweede-klas rijtuig bleef niet veel over. De passagiers in dit rytuig werden dan ook gedood of zwaar gewond. Gedood werden de heeren J. Th. Broek huis, tabakshandelaar, ongehuwd en A. N. Tiggelaar, assuradeur, eveneens ongehuwd, die samen van een pleizierreisje uit Parys terugkeerden naar hun woonplaats Deventer. Verder zaten in hetzelfde rjjtuig Mej. Dora Mathée, 22 jaar, dochter van den heer Mathée, rijksontvanger te En schedé, die haar neus brak, een wonde kreeg aan haar wang en gekneusd werd aan het been De heer Jan Vis, 25 jaar, boekbinder, wonende 2de Helmerstraat te Amsterdam, die ernstige genitaalwonden, een kleine achedelwond en een gekneusd been heeft Gustaaf Jacobson, koopman te Charlot- torburg, met een gecompliceerde fractuur aan beide beenen (drie breuken) Jacob Schreuders, 26 jaar, ambtenaar by de 8. 8. te Utrecht, met gecompliceerde beenbreuk en een vleeschwoudde heer en mevrouw Jonkers, uit Haarlem, mevrouw Jonkers werden vier tanden uit den mond geslageu en kreeg een kleine wonde aan het hoofd, de heer Jonkers liep lichte been- kneusingen op. Het treinpersoneel is er vry goed afge komen De machinist, dje als een trouw kapitein tot op het laatste oogenblik op zyn post bleef, bleef ongedeerd. De conducteur J. J. Verheij uit Amster dam, bekwam een sleutelbeenfractuur eu een stoker een spier wond aan de dij. De conducteur van den personentrein kreeg een hoofdwond, gelukkig niet ernstig. De machinist van den stilstaanden trein stond naast zyn machine toen het ongeluk gebeurde. De hoofJconducteur van den sneltrein waagde den sprong uit den in volle vaart rjjdenden trein en kwam er wonder boven wonder ongedeerd af. Een deerniswekkend schouwspel vertoonde zich na de ramp aan het oog van de verschillende omstanders: Overal lagen splinters en stukken hout. De passagiers uit den stilstaanden trein, die gelukkig slechts licht beschadigd werd, liepen evenals de uit de achterste wagens van den sneltrein, verschrikt door elkaar, eu van onder den bigagewagen die over het le- en 2e-klas rijtuig geschoven was. klonken hartverscheurende kreten. Geluk kig was er spoedig hulp. Dr. De Rook "fféfS gewaarschuwd en met eenige zusters vau het ziekenhuis van Voorst eu Twello, verscheen lijj op het terrein. Aan zyn kalm optreden was het voornamelijk te danken, dat het reddingswerk terstond ijverig en doeltreffend werd aaugevangen. Terwyl men bezig was met bylen, hou- weelen en zagen de menschen onder den chaos vand&au to halen, verbond hij intus- schen de minder ernstig gewonden. Be trekkelijk vlug had men de gewonden van ouder den bagagewagen. Mej. Mathée moest echter uitgezaagd worden evenals een audere dame, die een wonderlijke redding had. Anderhalf uur ging er mee heen om haar los te krjjgen en daar r.ij vreeselyk kermde, meende dr. De Rook met een zeer ernstig gekwetste te doen to hebben wie beschrijft echter zjju verbazing toen zy eensklaps, toen zy bevrijd was, opstond en met loshangende haren in het rond danste. Zij was onge deerd, groote moeite had men ook met het bevrjjden van het lyk van den heer Broekhuis. Een woord van hulde aan dr De Rook en zyn kranige helpsters is hier zeker niet van onpas. Er kwamen nog eenige doctoren uit Apeldoorn eu Deveuter, maar het voornaamste werk was al verricht. Van dr. De Rook vernemen wy, dat de toestand van de gekwetsten bevredigend is. De temperatuur was Zondag goed De dokter vertelde ons ook, dat de beide heeren, die het leven by het onge luk hebben gelaten, terstond dood hebben moeten zyn. Hij had by hen geconsta teerd kaak- en armverplettering en been fractuur. Een tragisch oogenblik was het vooral toen mevrouw Broekhuis, die niet wist dat haar eenige zoon dood was, tot hem wilde worden toegelaten. De wisselwachter E. werd dienzelfden avond nog door den burgemeester gear resteerd, doch later weer op vrjje voeten gelaten. Zondagmorgen stelde de heeren mr. Stolk, rechtercommissaris, Van der Velst, substituut-officier èh Josselin de Jong, substituut-griffier een onderzoek in. In den loop van den dag brachten ook de heeren Van Hasselt, Nierstrasz eu Schadd van de Hollandsche Spoor een bezoek aan de plaats des onheils. Den geheelen dag werd voortgegaan met oprui ming. Die van de locomotieven leverde veel bezwaar op, daar ze als het ware in elkaar geschroefd zaten, de stootblokken waren verpletterd alsof het glas was, de buffers afgeknapt, alles uit de yzeren platen ge bogen en gescheurd als bordpapier. Ongeregeldheden te Antwerpen. Een werkstaking der bootwerkers te Antwerpen, die tot dusver zulk een kalm verloop heeft gehad, is Zaterdag plotseling in gewelddadigheden overgegaan. Sedert Vrjjdag heerschte groote opge wondenheid onder de stakerszjj zagen hun beweging mislukken, omdat van alle zijden arbeiders aankwamen, die zich als bootwerkers verhuurden en zich zeer ge lukkig achtten 5 francs per dag te knnnen verdienen. Er was dus slechts een ge ringe aanleiding toe noodig, om de stakers in conflict te doen komen met die arbeid- willigen. Reeds vroeg in den morgen van Zater dag vielen de stakers een goederentrein aan, omdat zjj dachten, dat zich arbeiders van het platteland in de waggons bevon den. De machinist werd met steenen ge worpen, de trein moest stoppen, doch de politie kwam tijdig tusschenheiden. In den loop van den dag werden op wel 20 verschillende plaatsen door de stakers aanvallen gedaan op «onderkruipers", doch slechts op enkele punten droeg zjj een ernstig karakter. In de ruu Reynders vielen een honderd tal stakers tien van hun vijanden aan en mishandelden hen zoo ernstig, dat er zes gewond werden nu naar liet hospitaal moesten worden overgebracht. Vijf hunner konden, na verbonden te zyn, de inrichting verlaten, doch de zesde, een Duitscher, was zoo toegetakeld, dat hij ter verpleging werd opgenomen. In de rue des Peignes had een incident van denzelfden aard plaats. Een politiea gent wilde tusschenheiden komen, doch de stakers namen hem zyn sabel eu zyn re volver af. De man zou er slecht zyn afge komen, indien niet een afdeeling politie was verschenen. Deze maakte een charge met de sabel en arresteerde 3 personen. Op de Rjjnkade kwamen 1500 stakers in botsing met de politiezjj wierpen bier glazen en keisteenen naar de agenten, die met de sabel de troep terugdreven. Er werden verscheidene stakers gewond, die door hun kameraden werden meegevoerd, Op de Cockerilkade was het het ern stigst: Daar wilden de stakers het werk op de stoomschepen beletten. Vijftig po litieagenten, die de losplaatsen hielden af gezet, werden door ruim 1000 stakers op zy gedrongen. De agenten kregen daarop bevel, gebruik te maken van hun vuur wapenen. Van alle zjjden klonken daarop revolverschoten. Een onbeachyfelijke pa niek ontstond, waarvan de agenten gebruik maakten, om ruim baan te maken met de sabel. Meer dan 100 schoten werden gelost. 20 personen werden gewond. De toestand van een der gewonden, die een kogel in den buik heeft gekregen, is hopeloos. E-?n spoorwegbeambte, die toevallig voorbij kwam, werd een vinger weggeschoten. Zes gewonden werden naar het hospitaal ge bracht één met een kogel in den rug. Tien agenten werden eveneens gewond slecht één ernstig. In den avond keerde de kalmte terug. Samenscholingen van meer dan 3 perso nen zijn verboden de gendarmerie is ver sterkt en de schuttery is opgeroepen en ieder schutter is van vjjf scherpe patronen De Oorlog in Zuid-Afrika. De minister van oorlog te Londen heeft aan Kitchener geseind dat mol het oog op den algemeeneu toestand van zaken in Zuid-Afrika er nu 800 man bereden infanterie en twee regimenten cavalerie voor verscheping gereed staan. Verder zal de voltooiing van de Koloniale politie zoo snel mogeljjk worden ter hand ge nomen. Er zullen versterkingen voor de cavalerie-regimenten in Zuid-Afrika wor den gezonden. Aan verschillende Austra lische koloniën is om nieuwe bereden corp sen, in den geest der Imperiale Woud- loopers, gevraagd. Ten slotte zullen er, behalve de gewone maandelyksche aan voer, nog 3000 paarden extra gezonden worden. Met het oog op den langen duur van den oorlog zal de Yeomanry na één jaar dienst f 3 per dag ontvangen. Een verbeterde verliezenljjat van het gevecht by Nooitgedacht geeft 163 ge sneuvelden, 103 gewonden en 13 Tennis ten. Dit is de zwaarste verliezenljjst in de laatste negen maanden van den oorlog. Portugal'8 Onzijdigheid. Het is bepaald merkwaardig om te zien hoe de Portugeesche pers, na de afkondi ging der Britsche alliantie, het niet eens meer noodig schjjnt te achten om althans nog den schjjn van in den Zuid-Afrikaan- schen oorlog bewaarde onzijdigheid te be houden. Dezer dagen wjjdde b.v. de «Jornat do Commercio" een der meest beza digde bladen van Lissabon een hoofd artikel aan de economische toekomst van Lonreii^o Marqués als een der elementen van het geheel vorengelschte Zuid-Afrika. Genoemd blad liet zich als volgt uit: «Nog onlangs wezen we op de onver mijdelijke noodzakelijkheid voor do regee ring om van onzen bontgenoot Engeland den waarborg te erlangen dat in Trans vaal, tot ijjd en wjjie eener definitieve ocupatie, dezelfde welwillende behandeling, inzake douane-aangelegenheden met be trekking tot doorvoer-handel en invoer van producten uit Mosauibique, zal wor den betoond als de Z.-A. Republiek steeds betoond heeft Indien zulks het geval niet zou wezen, dan zal bljjken dat de ontel bare gunsten, van den aanvang van den oorlog door ons aan Engeland toegestaan en nog toe te staan ten einde het te hel pen om den strjjd te winnen, dat die on telbare gunster, niet anders dan ods zelf in het verderf hebben gestort." Het blad noemt zonder blozen, het kind bij den naam! «Ontelbare gunsten, van den aanvang van den oorlog aau Engeland toegestaan" Zou de Pott-affaire ook tot die gunsten behooren? Waar blyft nu Portugal's onzijdigheid LONDEN, 26 Dec. De «Daily Mail" verneemt nit Kaapstad van gisteren dat de vijanden die by Oilendaal-drift de Oranje rivier overstaken, verschanst zijn in de Zuurbergen. Men zegt dat ze voor liet meereudeel koloniale rebellen zyn. Er is een strjjdmacht uitgezonden om hen te FEUILLETON. -«OoO- 44) (En behandel je deze qnaestie, die je toch zoo van nabjj aangaat, niet zelf," vroeg Leo op ernstige wijze aan zjjn broeder. Waartoe Mama behandelt die zaak veel beter en grondiger, zjj toch is een geboren diplomate.' Er klonk als 't ware een zekere verbitte ring uit de weinige woorden. Verwonderd beschouwde Leo zjjn ouderen broeder die ongeduldig wan. Daar komt freule von Bietinghoiï, ik ben niet in een stemming om de tegenwoordig heid van vreemden to verdragon. Wil je ray naar het park begeleiden, Leo Bereidwillig Blond deze op. Zjjn verbazing groeide aan. Beschouwde Ego» Eugenio dan ook als een vreemde en ontweek hjj haar? «Verontschuldig me een enkele minuut. Ik bob mjjn sigarenkoker niet by me, hjj moet zeker op mjjn kamer liggen." Graaf Egon snelde reeds door het zijportaal de trap op. Leo volgde met langzame schre den en wandelde in den corridor op en neer. Een lichte schaduw had zich over zjjn oogen verspreid, hem was het Diel ontgaan, dat Egon zeer ongelukkig was. Zou hjj immer het volle geluk zjjner liefde bezitten, nimmer vergald door de schaduwen der herinneringen Leo wist, hoe zwaar het offer des broeders woog en dankte er hem voor met alle ge voelens van zjjn rijk hart. En gisterenavond, toen Egon van het feest teruggekeerd was, en den jongeren broedor op zjjn kamer vond, wiens aanwezigheid Dietrich hem gemeld had, toen zjj elkander sprakeloos aan de borst ge drukt en omarmd gehouden luidden, had hjj het eerst verzocht: .Geen woord over hot verleden en over mjj, goon woord, Leo, ik bid het je.' Leo had zwjjgeud met het hoofd geknikt, hjj wist terstond hoe wonderljjk de ziel moest zjjn, wjjl zjj niet de minste aan raking dulden wilde e» hjj bad den wensen geëerbiedigd, geen syllabe kwam er over zjjno lippen, met geweld trok hjj het hart torug, opdat hot niet ororloopen on den geliefden broeder verraden zou, dat hjj hem, niet alloon de redding van het verderf, van de oneer, maar ook het bewustzjju vau zjjn kwade eigenschappen te danken had. Zjjn beter ,ik«, de 8lnimorendo kern van hot eohto Hallwoy- karakter was ontwaakt on had hem tot oen energieken man doen rjjpen. Graaf Leo streek met de hand over het ontbloot voorhoofd, evenals wilde hjj de op bom instormende gedachten verjagen, on plotseling afbrekende wendde hjj z;ch naar de onde olieverfschilderijen, die vroegere be zittingen en landschappen der hoerljjkheid Hallwey voorstellende, tegen de wanden van den gang hingen. Plotseling boog hjj, groe tend het donker gebruinde hoofd en oen glimlach, licht als zonnoachjjn, gleed over zijne trekken. In de halve schemering van den corridor was een slanke vrouwengestalte opgedoken, die zjjno aanwezigheid bemorkende, ijlings terug wilde keeren. Wees niet bang, ik ben een ding van vleesch en bloed, ondanks mjjn woest voorko men," schertste hjj vrooljjk geluimd. »Ecn bjjzondere ster schjjnt mjj voorgelicht te heb ben, dat ik u aanstonds op dezen morgen ontmoet, nadat gjj mjj gisterenavond zoo onverschillig in den steek hebt gelaten.' «Deze ster heet Margarethazjj maakt het feestmaal gereed ter eere van den terugge keerden zoon, waartoe zjj allo handen iu bo- weging brengt. Ach, wat hebben wjj ons van daag al moeten afsloven." Lindis' oogen keken ietwat moedwillig naar hem op. ,Ach ja, de verloren zoon. Nu wordt ook zeker het gemeste kalf geslacht en de groote gouden ring aan mjjn vinger gestoken, is 't niet zoo Ik geloof hot wol. Margarctha hooft ten minste den kalkoen reeds in de pan en h'ire beste kloeren aangetrokken, doch wat den gouden ring betreft Nn?' Hjj wacht reeds op u, strek slechts de hand uit, hjj is voor u in goroodheid go- houden.' ,Hm.« Eon scherpe blik trof vorachend Lindis aangezicht. Was het werkeljjk slechts scherts, wat het meisjo zeide Het is do hand van een werkman eu daaraan past slecht oen ring,' lachte hjj zaoht en natuurljjk. Zjjno trekken helderden merk baar op. Het gebeurt echter toch en zeker.' We zullen zien. De kalkoen schjjnt deli cieus te zjjn. De geur streelt mjjn neus, ik dacht •Juffrouw Werner! Juffrouw Werner riep Margaretha nit een deur op don achter grond. -.Juffrouw Werner, daar heb ik nu einde- ljjk uw naam toch eens, gjj zult mjj zeker wel veroorlooven, dat ik u in de keaken volg." Graaf L«o drong tamelijk eigenmachtig de denr op zjjde en trad achter Relindis binnen. Nadat ik vernomen heb, dat al die toebe reidselen mjj gelden, heb ik ook zeker wel het recht, om hier binnen te dringen, zie, u ben ik toch zeker een welkome gast Steeds en ton allen tijde genadige heer.' «Loo, waar zit jo toch?' Graaf Egon trad op den drempel en onderbrak Margaretha's woordenstroom, die terstond zweeg, toen zjj den slotheer zag. Ach, pardon, Egon, ik had je geheel en al vergeten, ik heb Margaretha gister maar zoo vluchtig begroet en wilde mjjn verzuim nu vamlaag weder inhalen. Je schijnt overigens de trap nog al tamelijk afgevlogen te zjju.' «Volstrekt niet. Doch kom nu mede.* Do beide graven Hallwey schreden zwjj- gond door do schaduwrjjke lanen van hot park, zjj hadden ieder een sigaar opgestoken en gaven aau hun gedachten den vrjjen loop. A propos. Die juffrouw Werner, wat is zjj toch eigenlijk in het kasteel?" onderbrak Leo plotseling bot stilzwjjgon. «Heeft zjj u dat niet zelve gezegd?" Zjj zeide, dat zjj een ondergeschikte per- soouljjkheid was.» Graaf Egon antwoordde niet, hjj blies de ascli van zyn sigaar en sloeg den weg in, die naar het zomerhuisje voerde. Hm, merkwaardig,' zeide graaf Leo, half in gedachten. Zjj heeft iets interessants, hoe zul ik zeggen, buitengemeen boeiends over zich en toch is zjj niet mooi. Op het eerste moment herinnerde zij mjj Mabel Ritter, de zelfde elfengoslalte en het smalle, bruine ge zichtje. Maar welk een gevaar ligt er in deze gloeiende oogen.' Uier is het paviljoen, mjjn uilsluiteud ge bied, ik heb hot geheel opnieuw laten iurich- ten, wil jo niot eens binnengaan Graaf Egon scheen de bemerkingen van zjjn broeder niet gehoord te hebben. Ik? Dank jo wol, een andermaal wil ik al de bjjzonderheden wel eens io oogen schouw nemen, doch stel er mjj heden van vrjjzouden wjj lieror niet eens naar de Guttheims gaan, die menschen waren altjjd zoo trouw en zoo aan ons gehecht, ik zou hen gaarno eens willen weerzien en spre ken.' ,Dat zjjn zjj in alle omstandigheden van ons leven geweest, wjj kunnen onze schreden daar dus heen richten.» Wanneer ik thans zoo naast jou op jo grond en hodem loop, boven ons het donker groene loo verdak, om ons heen do weelderige korenvelden en daargiuds de vochtig-warme lucht van het meer, dan is hot mjj alsof ik nooit weg gewoeat ben en de laatste jaren liggen als eon zwaro droom op mjju borst.' »Zjj waren hard, niet waar?» .Ja, hard en moeieljjk. Doch ik zou ze niet gaarno willen missep en wonsch mjjn voor- maligen offfcierstijd niet meer torug." •Je zult ju ongaarne of misschien wel in het geheel niet meer aan onze toestanden gewennen «Ik zou dat misschien nog wel kunnen, maar ik gevoel me ginds vrjjor, aangenamer, ik moet werk hebben. Iu Amerika sta ik op eene verantwoordeljjke plaats. Duizenden van arbeiders gohoorzamen aan mjjn wonken, ge- meonschappeljjke gevaren en avonturen heb ben ons onverbreekbaar aan elkander gebon den, vjjandeljjke Indianenstammen hebben wjj bekampt en ons tol ver in het land aan zien verschaft, wjj hebben er beschaving, zegen en weldaad om ons heen verspreid. Ach, Egon, er ligt zoo iets groots in een werkzaam leven, waar wjj goeds opwekken en edels leggen kunnen in menschenharten, die tot dusver slechts holle vormen waren Hoe jammerljjk zinkt dat vorffjnde levensge not, de gerafineerde weelde en de welspre kendheid ineen tegenover de grootsche, wilde natuur van een nog weinig bowoond land En welk een poëzie ligt er in die bjj duizen den mjjle i tellende prairie, waar het in een ongeregelden chaos groeit en blooit. En al mocht gij hier het leven in oen stille be schouwing besluiten, op nanwkonrig afge paalde wegen de banen nemen willen, die je gaan wilt, mjj zou hot stille, kleine beeld niet meer behagen. Hot beeld van mjjn Cali- fornische woonplaats, waarin ik mjjn tabornakel opgeslagen heb, staat levendig vóór mjj, wil je het zien Een groot vlok met steenen, door jjzor boschntto huizon in lange, regelma tige straten, eenigszins zjjwaarts van hot groote heerenhuis van don mjjnbuzittor staat mijne kleine vesting goheel in jjzor gehuld en ontoegunkeljjk voor oen ieder, wanneer ik het wil. Een prachtige tuin in Engolschen atjjl omgeeft haar en oen stovigo jjzerun muur sluit ook doze van den weg af. In het in wendige van mjjn Tusculum ontbreekt het geenszins aan comfort. Mabol Ritter heoft mjj vaak gezegd, dat de meest voeloischonde vrouw met dozo woning tcvrodon zou zjjn on deze uitspraak boteukent voel, want Mabol is het meest verwende kind, dat ik ooit heb loeren kennen." Ik geloof wel, dat het loven in je nieuwe woonplaats ook zjjn bekoorljjkheid heeft," antwoordde Egon, «maar do beschaving van de bewoners van die landstreek staat toch zeer laag, en me dnnkt, daaronder moest jo toch ook ljjden, vooral als conzarao vrjjgezcl." Maar dat hoop ik toch niet to bljjren," antwoordje Loo glimlachend. «Je wilt je dus een vrouw nemen?' vroeg Egon in gi-spanncn verwachting. «Wellicht.* (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1900 | | pagina 1