ÖE GEITENHOEDER. NIEUWSTIJDINGEN. HELDER, 5 April 1901. Volksweerbaaphaid. De afdeeling Helder der Vereeniging .Volks weerbaarheid' hield Woensdagavond in de bovenzaal van het Café .Central' haar le Jaarvergadering. De Voorzitter, de heer C. J. J. H. van Kempen, opende met een wel komstwoord en wees er op, dat de afdeeling, niettegenstaande zij nog geen jaar bestaat, jjverig werkzaam is geweest en reeds buiten af goed aangeschreven staat. Daarna stelde hy voor, dat het Bestuur bij voorkomende vacature's dit jaar zich zelf aanvulde. Nie mand had hiertegen bezwaar. Vervolgens las de Secretaris, de heer A. E. Redelé, een uitvoerig jaarverslag, dat be halve de geschiedenis van het afgeloopen jaar vermeldde, eenigo plannen voor de toekomst bevatte. Het volgende is er aan ontleend: Den 9en Mei 1900 zette de heer Olie, van Zaandijk, in een openbare vergadering het doel en het streven van de Vereeniging .Volksweerbaarheid' alhier uiteen, hetwelk ten gevolgo had, dat dienzelfden avond een afdeeling gesticht werd. Den 6den Juni 1900 werd een reglement vastgesteld en een be stuur gekozen. Van de toen gekozen bestuurs leden was de heer F. C. H. Schlahmilch, wegens drukke werkzaamheden, genoodzaakt te bedanken. Den 15den Augustus consti tueerde zich een schietvereeniging, die de Koninklijke goedkeuring heeft verkregen. De afdeeling werd door onderscheidene ver- eenigingen en eenige particulieren krachtig gesteund, terwijl het bestuur zjjn medewer king verleende bjj de oprichting der Sport vereniging H. B. S. De beoefening der sport wordt door het Beetuur hoog geschat en daarom bevorderd. Deze toch brengt personen uit verschillenden rang en stand bijeen, waar door samenwerking ontstaat tusschen de onder scheidene klassen der maatschappij. Boven dien wordt door sport het lichaam gestaald en zin voor orde en regelmaat gekweekt. Vooral schonk het Bestuur zijn aandacht aan de jeugd en met medewerking van de mili taire autoriteiten konden 350 zwomkaarten uitgegeven worden. Ook werden met de jongens vrije wandelingen gehouden, die uit stekend voldeden, jammer dat het aantal ge leiders zoo gering was. Met de volwassen leden konden de schietoefeningen nog niet gehouden worden, omdat de Koninklijke goed keuring toen nog niet verkregen was. Wel werd het Friesche kaatsspel en het voetbal spel beoefend en de deelneming hiervan was boven verwachting. Den 21sten April a.s. zal op het Galgenveld een voetbalwedstrijd worden gehouden, waar als 1ste prijs een medalje wordt uitgeloofd. Elke deelnemer moet daarvoor f0.10 storten. Verder wordt in 't verslag er op gewezen, dat bjj de be handeling der legerwetten in de Tweede Kamer het Bestuur pogingen in 't werk heeft gesteld, om hen, die buiten de kazerne voor bereidend militair onderwijs hadden genoten, verkorting van diensttijd zou worden toege staan. Het bestuur meent, dat men trachten moet van den huidigen toestand geleidelijk te komen tot een deugdelijk volksleger in den trant van het Zwitsersche. Lichamelijke oefe ning van het volk is daarvoor noodig. Ten opzichte van de toekomst wordt in het ver slag er op aangedrongen, dat de vereeniging zich krachtig en oordeelkundig organiseert, daartoe is noodig, dat de leden zich in groe pen van 9 of 15 personen verdeelen en elke groep een voorman kiest, zoodat niet alles aan het bestuur overgelaten wordt. De ploegen, die dezen zomer aan het schieten wenschen deel te nemen, moeten zich vóór 20 April opgeven. De onkosten per hoofd bedragen f 1.De benoodigde geweren, patronen enz., zjjn reeds aangevraagd. Het verslag eindigt met de betuiging, dat men over het verloopen s/4 jaar tevreden kan zjjn en met den wensch, dat men nog lang met voldoe ning op de werkzaamheid der vereeniging raag terugzien. De Secretaris ontving den dank van den Voorzitter en de toejuiching der vergadering voor zjjn uitgebracht verslag. Hierna wordt medegedeeld1. dat de leden dit jaar in de gelegenheid zjjn gesteld in Augustus a.s. het kamp to Laren te betrekken,' waarvoor de kosten f 12.50 zjjn2. dat de Schietvereeniging .Generaal de Wet«, vroe ger een onderafdeeling van den Bond van Oud- Onderofflcieren, zich bjj Volksweerbaarheid heeft aangesloten. Vervolgens doet de Penningmeester, de heer F. H. Dolleman, rekening en verantwoording. De ontvangsten bedroegen f 76.75 aan contribu- tiën, de uitgaven f 70.85, zoodat er f 5.90 in kaB is. Do geschatte waarde van het mate riaal bedraagt i' 10.terwjjl er nog te be talen is f 37.95, zoodat het nadeelig saldo f 22.05 bedraagt. Door oen ingekomen gift van iemand, die onbekend wenscht te bly ven, wordt dit rnimschoots gedekt. Evenwel dringt de Penningmeester er op aan, dat ieder in zijn kring pogingen aanwendt, om het leden tal te vergrooten. De rekening, die door een commissie was nagezien en in orde be vonden, wordt op voorstel van den heer J. Oortgysen goedgekeurd. Verder brengt de Voorzitter in het midden, dat door de benoeming van een nieuwen minister van Oorlog waarschijnlijk de leger wetten weder aan de orde komen, waarom hjj voorstelt het Hoofdbestuur uit te noodigen bij de regeering er op aan te dringen, wette lijk vast te stellen, dat een verkorte diensttijd wordt verleend aan hen, die reeds eenig mili tair onderwijs hebben genoten. De verga dering vereenigt zich met dit voorstel. Nadat de heer W. H. König nog aange drongen heeft de oefeningen zoo min moge lijk op Zondag te houdende heer A. van Kempen Jr., namens de Sportvereeniging H. B. S., het bestuur in overweging heeft gegeven het bedrag van deelneming by het voetbalspel op f 0.15 te bepalen en pogingen bjj de regeering aan te wenden om de kosten voor het bezoeken van het kamp te Laren te verminderen of te laten vervallen; de heer H. Buhse aandringt, dat het Hoofdbestuur in vereeniging met het Gymnastiek verbond en de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen der Regeering verzoekt de gymnastiekzalen der hoogere burgerscholen en gymnasia in gebruik te geven aan de Vereeniging, en de heer W. Beenaerts verzekerd heeft namens het Bestuur van den R. K. Volksbond, de Katholieke jonge lui te zullen opwekken aan Volksweerbaarheid deel te nemen, wordt de vergadering gesloten. Betreffende het verongelukken van den stoomtrawler vFrederik Hendrik", te IJmuiden thuis behoorend, gestationneerd te Fleedwood, meldt men, dat bjj deze ramp zijn verongelukt 7 menschen, waar van de namen zijn: Kapitein F. Nonnekes, stuurman Mie- selmol, machinist Hooft, stoker Hooft (bei de laatsten broeders, één gehuwd de ander ongehuwd, uit Vlaardingen) matrozen, Rie- djjk, Van Gelder en de jongen Meuldijk. Gered zjjn de matrozen: Krijger, Wit vliet, Houtwipper, en de stoker Jonker. De Engelsche loods, die aan boord was, is volgens gerucht, na eerst gered te zijn, later overleden. Als historisch deelt men het volgende mede: Op een der lagere scholen te Arnhem zag de onderwgzer eener klasse van 10- a 11-jarige kinderen, dat herhaaldelijk door jongens papiertjes werden toegereikt aan eeh meisje. Dit aanvallig ding, gevraagd om zoo'n papiertje af te geven, reikte blozend het laatst ontvangene over. Daar las de ver baasde onderwijzer: Lieve Trientje A. Ik heb gehoord dat u met Willem B. verkeert, maar dat moet u niet doen, want Willem B. heeft een mank been en dom is hg ook. Hg kan later niet den kost verdienen voor u en de zijnen. Uwe liefhebbende Karei C. Een ontrouw notaris. Men schrijft uit Groniugen aan de »N. C." »Op het kantoor van den hypotheek bewaarder alhier zijn in de laatste dagen pijnljjke tooneelen afgespeeld. Een groot aantal belanghebbenden bjj de treurige zaak van wijlen notaris Hofstede kwamen tot de ontdekking, dat hun kapitaal grooten- deels verdwenen is. Veilig meenden velen een le hypotheek op solide panden te hebben en het big kt, dat ze niets hebben onvaagen, dan waardelooze papieren, of geboekt staan als 3de of 4de hypotheek. Voor het plaatsje Grootegast en omstreken is deze slag verschrikkelgk, en allerlei phantastische verhalen doen de ronde o.a. dat de notaris niet gestorven, doch voort vluchtig zou zijn, en dat zich in de kist steenen in plaats van zijn lijk bevinden. Het passief moet ongeveer f 400,000 het actief het 1/i deel bedragen. Tot de slachtoffers behooren ook personen te Gro ningen een bekend stadgenoot is voor pl.m. f 20,000 bij de zaak betrokken". Het getal marineschepen der Ver- eenigde Staten van Noord-Amerika zal vermeerderd worden met zes onderzeesche booten. Ia 1900 werd aangeschaft de onderzeesche boot Holland", terwjjl nog een, de »Planger", sedert 1896 in de maak is. Zoowel de laatsten als de nieuw te bouwen werden ontworpen door de Hol land Torpedoboot Company", welke tevens belast is met de constructie. Wat de Holland* betreft, is uitgemaakt dat dit schip in verticale richting volko men te sturen en op een bepaalde diepte te houden is. Aan de oppervlakte der zee kan men er mede manoeuvreeren als met elk ander schipondergedompeld is men door de belemmering van het gezicht in de beweging beperkt. De zes nieuwe booten hebben den vorm eener sigaar en zjjn bestemd voor kust verdediging. Zjj zullen 19.30 meter lang en 3.58 meter breed zijn. De waterver plaatsing is 120 Door een gazoline-motor met vier cilinders werkend op één schroef zal aan de oppervlakte een snelheid van 8 knoopen verkregen worden. Onder wa ter werkt een electro-motorde hierdoor verkregen snelheid zal 7 knoopen bedragen. De booten zjjn gewapend met 5 Whi- tehaed-torpedo's zij moeten den 25 Juli a. s. gereed zjjn. - Uit St.-Petersburg komen nog steeds allerlei berichten van gevangennemingen, complotten, gevreesde aanslagen enz. Er zjjn verscheidene geheime revoluti onaire drukkerijen ontdekt. Te St.-Peters burg werden weder 72 personen gevangen genomen wegens eene samenzwering en het aantal andere in hechtenis genomen verdachten is legio. De Czar en de Ministers ontvingen ver scheidene dreigbrieven. Men neemt extra maatregelen tot bescherming van den toch reeds zoo welbewaakten Czar en de Mi nisters gaan niet uit zonder een stalen kuras onder hun vest. Een speciale rechtbank, onder voorzit terschap van Grootvorst Michael, zal de vele verdachten verhooren en vonnissen. De Czar moet zeer onder den indruk der gebeurtenissen zjjn Hg is, naar men verzekert, van goeden wille en misschien zal de tegenwoordige gisting kunnen lei den tot eenige vrjjzinnige hervormingen, als niet verkeerde raadslieden dezen alleen- heerscher zich doen bepalen tot geweld dadige onderdrukking van den hervormings geest, welke zich thans buitengewoon krachtig openbaart. Goud in den Rijn. Het is zoo goed als onbekend dat de lijn reusachtige schatten in zjjn schoot verbergt. Vijftig jaar geleden stelde de in genieur Daubrée een onderzoek in naar het goudgehalte van het zand dat de Rjjn lang zaam voortrolt. Hg schatte de totale waar de van het goud, dat verspreid lag over de oevers (toenmaals nog Fransch) van Ba zel tot Wissemburg op 166 millioen francs. De Elzas heeft dus altjjd nog een appeltje voor den dorst. Aardbevingen in Zuidoostelijk Europa. Zondag heeft men des ochtends te 9 uur ongeveer op drie ver van elkaar lig gende plaatsen in Zuid-Oostelijk Europa, Rome, Konstantinopel en Odessa aardschok ken gevoeld. De aardbeving werd door verschillende observatoria voor Rome, Pa- dua, Catania en Florence te gelijk vast gesteld. De schok te Konstantinopel, die vrij hevig was, had de richting Oost naar WeBt en duurde achttien seconden en ver oorzaakte groote ontsteltenis, maar geen schade. Kindermoord. Mevrouw Tungeln, dochter van den historieschrijver Freitschke, en gehuwd met den eskadronchef van het garnizoen van Luncberg, heeft in een vlaag van ijlende koorts hare drie dochtertjes van 7, 5 en 3 jaar vergiftigd en daarna zelf gift ingeno men. Men hoopt de moeder in het leven te kunnen behouden. Dure sigaren. Als eerste-klasse-passagier op de „Vir- go" kwam onlangs in Engeland aan een Duitscher, Gustaf Hatscher, die de douanen trachtte wjjs te maken, dat hg slechts een kist sigaren te declareeren had. In zijn koffers werden echter tusschen kleeren ver borgen, 57 kistjes ontdekt, en onze rei' ziger moest nu het dubbele der inkomen de rechten, zjjnde f 1060,20 betalen of drie maanden gaan „zitten". Hg had bg zich een checque op een Londensche bank groot 463 pond en de politie dwong hem nu tot betalen, in weerwil vah 's mans protes ten, als zjjnde hij onbekend met den En- gelschen douanedienst. Brave hond. Een Fransche landbouwer bracht dezer dagen een kudde van veertig schapen naar de markt. De troep werd verkocht aan een koopman, die de dieren gezamelijk 150 in getal, dienzelfden avond naar zjjn woonplaats dreef. Hij was overeengekomen, dat de hond, die de veertig schapen altijd vergezelde en luisterde naar den naam van Parisien, in den koop begrepen was. Parisien volgde dus zjjn nieuwen meester en het edele veer tigtal. Maar toen onderweg de duisternis inviel, zag hij ongemerkt kans het veertig tal, dat hg door gewoonte kende, van de kudde af te scheiden, den terugweg te doen aannemen en naar den ouden stal terug te drijven. Wie beschrijft de verbazing van den land bouwer, die zjjn beestjes tegen goeden prjjs verkocht had, toen de dieren hem den vol genden morgen blatend begroetten. Hjj zond natuurlgk de schaapjes denrechtma- tigen eigenaar terug, maar van den trou wen viervoeter wilde hij niet voor de tweede maal afstand doen. Weervoorspelling voor April. Opnieuw geeft de meteoroloog te Chillon pro- fecieën over het weer voor de maand April en wjj willen ze hier meedeelen, omdat zjjn voorspelling voor Maart, welke wjj onge veer een maand geleden gaven, bjj na volle dig is uitgekomen, voor wat de critieke pe riode van 22, 23 en 24 Maart met sneeuw betreft, die hjj aankondigde, zelfs tot in bjj- zonderheden voor ons land, zjj het ook met 24 48 uren vertraging. Onze weerkundige belooft voor April: Van 1 lot 6 April depressies, die oploopen van het zuidwesten over de Brit9che eilan den en de Noordzee. Wind west tot zuid west. Weder koud, slecht, sneeuwig. De 5de is een critieke dag met N. W. wind; hooge drukking boven de Middellandsche Zee. Van 6 iot 16 April, in welke periode de beide Paaschdagen begrepen zjjn, hooge druk bovon het westen van Europa; weder: mooi, warm, veranderlijke wind. Van 16 tot 30 April slechte periode voor West-Europa. Waarschjjnljjk hevige win den te land en ter zee. 19, 20, 21 en vooral 22 en 23 April schijnen data van sterke at mosferische afwisseling te .moeten zjjn. Den 19den bestaat er kans op een hevigen zuid- westerstorm, over Engeland, Het Kanaal Ne derland en Dnitschland; regenachtig in de Alpen. Den 2osten hevige depressie boven bet zniden van Ierland aan den ingang van het Kanaal van St. George: zuidwestenwind boven Midden Frankrjjk, 22 en 26 zjjn cri tieke dagen van hevigen wind nit het zuid westen over West-Europa, Den 24sten dalen de depressies boven het vastland van Europa. Tot den 30sten wind nit het noorden tot het noordoosten. Op den 30sten kans op een sterke depressie, die over het vastland gaat, om 2 Mei boven de Noordzee en Denemarken haar hoogtepunt te bereiken. Korte rokken. Te Muncheu hebben een aantal vrouwen een oproep tot haar zusters gericht om voor goed de sleepjaponnen af te schaffen, al thans op straat. In de >Frankf. Zmaakt nu een heer de opmerking, dat deze po ging wel evenals haar voorgangsters, mis lukken zal. De meeste vrouwen, beweert hij, hebben geen fraaievoeten, en de zucht om dit te bedekken zal aan de lange rokken steeds de overwinning verschaffen. Laten nu de vrouwen toonen dat deze voetenkritiek ongegrond is. Verfraaiing van mannen. Ondernemende Berlgnsche kooplieden hebben in Moskau een eigenaardige z onder de firma „schoonheid van den man" opgericht. De eigenaars maken hun fort van watteeringen in den vorm van kuiten, schouders, enz., benevens van corsetten en kurken, „om de heeren der schepping groo- ter te doen schijnen." Een catalogus moet reeds verschenen zijneen Apollobuste No, 0 kost f 18, een Apollobuste No 00 f30; Herkulesschouders No. 4 kan men zich reeds voor f 12 aanschaffen, terwjjl de sierlijkste schouders voor f 36 verkrjjgbaar zijn. De pest in Zuid-Afrika. KAAPSTAD, 3 April. Het gebeele aantal gevallen van pestziekte is 315. Het aantal aan de ziekte gestorvenen bedraagt reeds 107, waaronder 22 Europeanen. De Oorlog in Zuid-Afrika. LISSABON, 2 April. (Part.) De Zaïrec is hier aangekomen met Zuid-Affïkaansche vrouwen- en kinderenvluchtelingen, waar van de bestemming nog niet is bepaald. NAAUWPOORT, 3 April Naar ver zekerd wordt, heeft een EDgelsche troe penmacht hedenmorgen bg verrassing een Boerenlager overvallen bg Sanddrift. De Boeren vluchtten in het gebergte. Zij lieten 300 paarden en een hoeveel heid wapeneD en uitrustingstukken in han den hunner vganden achter. Men verneemt dat De Wet en Botha aan het hoofd van 13,000 man een gecom bineerde operatie tegen generaal French in het oosten van Transvaal voorbereiden, zoo dra dezen den terugtocht naar Pretoria aan vaardt terwjjl verluidt, dat generaal De la Rey van zjjn kant tegelijkertijd in het westen van Transvaal weder met groote kracht zal optreden, zoodat, dus een aanval van alle zjjden op de Britsche strgdmacht een aan val zal worden gedaan, blijkt uit Kitohener's telegram van Maandag, dat de colonne Plu- mer, die Pretoria heeft verlaten, Njjlstroom aan den spoorweg PretoriaPieterburg, heeft bezet, waarmede een aanvang ge maakt is met den opmarsch naar noorde lijk Transvaal, dien Kitchener reeds drie maanden geleden heeft aangekondigd. Njjl stroom ligt 130 K. M. ten N. van de Transvaalsche hoofdstad en evenveel ten zuiden van Pietersburg, waar de zetel ge vestigd is van de Transvaalsche regeering, waar de Boeren ammunitie en kanonnen aanmaken en vanwaar uit zjj gedeeltelgk van het noodige worden voorzien. Deze nieuwe operatie belooft één der meest belangwekkende te worden uit den geheelen krjjg, omdat de Engelschen nim mer in die richting zjjn voortgedrongen en zij zullen te kampen hebben met ontzag- ljjke terrein-moeieljjkheden, zoodra zjj Nglstroom achter den rug hebben. Vrjjdag jl. werd bg Belfast een personen trein tot staan gebracht doordat de spoor staven waren weggebroken. Een vierhon derdtal Boeren naderden den trein en wilden beginnen te plunderen, toen een gepant serde trein aankwam, het vuur op hen opende en ze verdreef. De Boeren trokken toen verderop naar een goederentrein die den gepantserden trein volgde, maar de pantsertrein keerde terug en verdreef hen opnieuw. De Boeren lieten zeven gesneu velden en drie gewonden achter. Een aantal gewonden kon wegkomen. HOPE. Weer is een winter Voorbjjgogaan. Hjj bood naast ljjden Vermaken aan. Schonk hjj ui velen Genot en vreugd, Niet al wat leefde Heeft hjj verheugd. Reeds biedt de leeuwrik Zjjn zielvol lied, En voert de sneeuwklok Alom gebied In 't rjjk van Flora. Dra wijkt al 't wee, En voert de hope De lente ons mee. O, zaalge hope, Die nooit bevriest Wel hem, die nimmer Uw steun verliest! Gjj zjjt een bloesem In onzen gaard, Door God geschonken Tot vreugde op aard. W. M. Tz. FEUILLETON. Vrjj bewerkt door AMO. 12) (Ja, Robespierre was bewondereuswaard.» i Hij is altjjd bewonderenswaard," zei Tal- lien, mot een slnwen blik op den grooten officier. ,Eo wat zei bij •O, de zaak wus grootschbjj sprak met een klem en kracht als nooit to voren. Hij wcos op de gevaren, die de republiek van de zjjde der Girondisten dreigden, met oen over tuiging, die allen meesleepte. Het was een dramatisch schouwspel. Te middernacht moes ten de aanwezige Girondisten er waren •r slechts weinigen do zaal vorlaten. Men zou ze omgebracht hebben, zoo verbitterd was de club op hen.' Dat geloof ik. En ten slotte?» «Ten slotto verlangde men, geljjk reeds bekend is, de gevangennemiug van drie-en- dertig Girondisten.» '?®Niot ver van beide mannen stond madame Tallien, een hartstochtolyke vrouw, met gloeiende oogen. Zjj onderhield zich of scheen zich althans te onderhouden met oen wonder- ljjke oude vrouw, eene burgeres Thèot, die haar met geheimzinnige gebaren de eene of andere toovergeschiedenis verhaalde. Doch •fschoon ze opmerkzaam scheen te luisteren, balde zjj toch bjj de laatste woorden van St. Jnst do kleine vuist en mompelde zachtjes rAlweder drie-en-dertig hoofden 1» ,En heeft hjj de ljjst dezer drie-eu-dortig «amen bekend gemaakt vroeg Tallien weder. «Neen Intusschen, men kan ze wol raden.» •En gjj gelooft, dat de Conventie tot de «hechtenisneming besluiten zal?' »Zjj zal moeten, beate Tallien; ik verzeker ik geef voor die drie-en-dertig hoofden geen drio-on-derrig stuivers meer.' «En ik verzeker u, burger-commandant," mengde zich plotseling een diepe basstem in het gesprek, «dat ik voor al de koppon van den Berg te zamen geen stuiver geef." St. Just verbleekte en wendde zich naar den spreker. Het was een bejaard man, van krachtige, gedrongen gestalte, met vaste, ferme gelaatstrekken en open, vrjjon blik. Ha, burger Vergniaud!» zei St. Just. «Jawel, burger St. Just, zoo spreekt burger Vergniaud, die er trotsch op is een Girondisl van het zuiverste water te zjju, en niets ge meen te hebban met de duivelen van Frank rijk «Burger Vergniaud I" riep St. Just dreigend. «Ba!* antwoordde deze verachtelijk. «Zeg aan uw meester, den grooteu Robespierre, dat wjj hem niet vreezen. Hjj kan gerust ouze gevangeuneming als landverraders in de Con ventie eischenmaar wjj zullen de zjjne vragen, om eindelijk eens de hoofden van eerljjke menschen in Frankrijk in veiligheid te brengen. Wjj zullen dan zien, wie de Con ventie uitwerpt." «Wjj znllen het zien, burger Vergniaud,» wierp St. Just liem tegen. «Rustig, burgers, vredo I Wjj zjju hier niet in de club,» liet zich een andere stem hooren. «Burgeres Rialmont,» riep thans de vrouw des huizos haren gasten toe, «wil zich de eer geven een nieuwen tekst op onze goddeljjke Marseillaise to zingen.» Iedereen, voor zoover hjj in de salons vun burgeres Lucretia verkeerde, kende burgeres Rialmont. Zjj was immar vrooljjk, een voor treffelijke gezelschapsdame en bjjzonder ge zien, wjjl zjj meesterljjk de kunst verstond ieder te onderhouden op de wjjzo, die hem 't aangenaamst was. Zjj wa3 ontogenzeggeljjk de vrouw met rjjken geest, die daarin de meeste leden van het gozolschap verre over trof. Botsten de geesten op eenmaal to hard tegen elkander, dan kwam burgeres Rialmont terstond tusschonbeiden mot eou korte, amu sante vertelling, met een voordracht of iets dergelijks. Zoo ook thans. In de aalons van burgeres Lucretia mocht niet aan politiek worden gedaan, en daarom loidde de altjjd bereid gevonden burgeres Rialmont de geesten door een muzikale voordracht weer van het onderwerp af. Zjj plaatste zich aan een piano en zong, na oen kort voorspel, met haro niet zeer omvangrijke, maar symphatieke en zui vere stem de betoovereude en wegsleepende melodie van Rouget de Lisle, met een der teksten, die in die dagen als paddestoelen uit deu grond schoten. Een der aaudachtigste toehoorders van burgeres Rialmout was een groot, breedgeschouderd man, met grove, on aangename gelaatstrekken. Deze man was Danton, de beroemde minister van justitie van het Schrikbewind. Hjj was forscb van gestalte, een door en door levenslustig man, overmoedig, vrooljjk, zorgeloos on vrjjgevig allermeest met het geld van anderen, want hij zelf bezat niets. ,Leve burgeres Rialmont!» riep hjj met donderende stem, toen de zangeres hare voor dracht geëindigd had. «Leve do republiek!" antwoordde deze, getrouw aan haar stelregel, terwjjl ze zich lachende naar Danton keerde. Daar viel de blik van den grooten, eenigs- zins oabohouwen man over burgeres Rialmoot heen op do kleine, schoone Madeleine. Het duurde slechts een oogeublik, maar zjju oogen fonkelden. «Wie hebt ge daar bjj u, burgeres Rial mont?' «Ach, burger Danton, doe haar geen leed,» bad deze, slim lachende, «zjj is werkelijk de beste patriotiscbe van Frankrjjk, rajjn kleine nicht Madeleine, en wanneer gjj wilt, kunt gij u daarvan ieder oogenblik overtuigen. Ga slechts naar de sloten makerswerkplaats van burger Truchon, in de Boomstraat, niet ver van de Notre Dame, daar zit zjj dag aan dag, uur aan uur kousen te breien, die zjj onder de sansculotten verdeelt.' «Burgeres,* zei Danton met een ietwat zoet lachje, waardoor hjj zich beminneljjker ge loofde te maken, «ik ben verrukt in u zoo'n opofferende patriotiscbe te vinden. Veroor loof mjj, dat ik den dank van het vaderland voor uwe diensten breng.' «Gjj zjjt wel goed, burger Danton,' lispelde Madeleine schuchter. Zij was bevreesd en had voor den grooten, sterken man wel in den grond willen zinken. «Ga verder," fluisterde hare taute haar in het oor, «denk aan uw vader en denk er om, dat Danton minister van justitie is. Ik laat u met hem alleeu. Wees sterk en moedig." Zjj kuste Madeleine zacht op den hals en vro9g toen, zich tot Danton wendend: «Durf ik u voor twee minuten mjju nicht toever trouwen, burger Danton iVoor het geheels leven, burgeres Rial mont. Ik kom terstond weerom. Tot straks.» Toon ging zjj weg en ofschoon hot ganscbe salon vol vrooljjke, lachende on pratende menschen was, voelde Madeleine zich een zamer daa de arme schipbreukeling, die wan hopig met de golven om het levea kampt. Na een korte stilte zei Danton met een eenigszins trillendo stem: «Gjj zjjt zeker nog niet lang in Parjjs, burgeres Madeleine, daar wjj eerst hodeu het geluk hobbon u te zien.' Madeleine had geen vrouw moeten zijn, indien zjj niet reeds aan de sidderende stem van den sproker had bemerkt, welken indruk zij op hem maakte. Nu moest zjj kalm en bezonnen zjjn. Het gold haar vader. Die ge dachte maakte haar ferm. «Is het zoo een groot geluk, burger Dan ton,» zei zjj, «mjj te zien?" Daarbjj sloeg zij de oogen lachend naar hem op. «Er bostaat geen grootor, zoster, burgeres,' zei Danton met galante warmte. «Zooveel te meer ben ik dan te beklagen, burger,» voer Madoleine voort en sloeg de oogen treurig neer. «Te beklagen, burgeres?» «Ja, want dit geluk," fluisterde Madeleine mot kloppend hart, ontbeert mjjn goede vader nu reeds laug Vlug trad Danton een schrede op haar toe, vatte haar hand en zoide met vrjjmoedigheid: «Zjjt gjj in Parjjs, burgeres, om do vrjjheid van iemand te erlangeu?" «Gjj weet het «Ik vermood het. Gjj moet bedenken, bur geres, dat onB dag aan dag gansche stapels verzoekschriften aan huis worden gezonden, nn voor een broeder of een echtgenoot, dan voor een vader of een zoonNiet waar, nw vader is gevangen Madeleine knikte treurig. Haar schoone oogen glansden vochtig. «En waar is hjj ,Ik weet het niet. Ik heb hem het laatst gezien, toen hjj gevangen genomen werd. Sedert heb ik een enkelen brief van hem ontvangen uit de gevangenis van Besan^on.' «Hoe heet hjj?" Nu was het gevreesde, verschrtkkeljjke oogenblik gekomen. Madeleine wist, dut Dan ton in de Conventie tegen Vergniaud had gesproken. In zjjn hoedighoid als minister van justitie was hjj hiertoe genoodzaakt ge weest. Dnrfde zjj het nn wagen het geheim prjjs te geven, den naam haars vaders te verraden Zjj zag hem een oogenblik smee- kend aan. Zult gjj ons verraden vroeg zjj eindeljjk zacht on beschroomd. Danton kuste haar snel de hand. Zjjne lippen waren heet, zijn adem vloog. Verraden?» vroeg hjj dan ovoncens zacht terug, «burgeres Madeleine, hoe komt go op zulk een gedachto? Al ging Parjjs in vlam men op, ik zou u niet verraden. Maar om vader te kunnen heipon, moot ik zijn naam weten. Vertrouw mjj on vrees niet. Ik wil nimmer weer in uwe schoone oogen zien, wanneor ik u verraad.» Madeleine wist wel, dat woorden niets meer zjju, dan ijdele klankenmaar zjj geloofde den man, die voor haar 3tond. «Mjjn vader is bnrger Etienno dcLeu- ronsac,» sprak zij zachtjes. Danton trad verstomd terug. «Gjj zjjt ,Stil!» smeekte zij. «Wilt gjj mjj helpen?» «Wat wenschte gjj van mjj, burgeres Made leine «Ik wilde zoo spoedig mogeljjk weten, burger Dauton, waar mijn vader zich bevindt en of ik mot hem spreken kan." (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1901 | | pagina 5