KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje ïm fioversstr. 28. P. Krijm Goyersslr. 28. „DETIJD". voor HelderTexel en Wieringen. DE GEITENHOEDER. U1" ZUR MUHLEN&Co. Spoorstraat 134, Groenten. MAGAZIJN „DE MAGNEET". G. M. SMITS. W. J. Aggenbach Jr. No. 2940. Zaterdag 20 April 1901. 29ste Jaargang. Bureau Zuidstraat 72. KALENDER DER WEEK. APRIL, Grasmaand, 30 dagen. Opkomst der Zon 4 u. 53 m. Onderg. 7 u. 6 m. Zondag 21 Maandag 22 Dinsdag 23 Woensdag 24 Donderdag 25 Eerste Kwartier. Vrijdag 26 Zaterdag 27 IJlt het Buitenland. Geld vermorsen wordt in het maatschap- Kl\jk leven terecht een leeljjke zaak genoemd. ot het aardsche slijk, dat op do eene of andere wijze nutteloos wordt uitgegeven, kon vaak zooveel goeds worden gedaan tot ver betering van bestaande toestanden, tot leni ging van den nood der behoeftigon. Schatten worden er niet zelden ook vermorst wegens politieke geschillen, die voorkomen of tijdig uit den weg geruimd hadden kunnen worden. Zoo is het gegaan in China, waar de Euro peanen zich hebben bemoeid met de inwendige aangelegenheden des lands, en het volk be vreesd hebben gemaakt voor eene aantasting van den alouden godsdienst van Confasius. Na lange, zeer lange beraadslagingen, is men thans zoover gekomen, dat do quaestie van de bestraffing dor schuldige Chineesche ambte naren door de gezanten der mogendheden te Peking is geregeld, en nu begint men aan de behandeling van het zeer lastig en moeiljjk vraagpunt: welke schadeloosstelling zal China te betalen hebben aan ieder der mogendheden, die ongevraagd en ongenood zich zjjn komen opwerpen tot het aanbrengen van beschaving en vrede Het voorstel der Vereenigde Staten om de schadeloosstel lingen te bepalen naar de draagkracht van het Hemelsche Rijk, is van de hand gewezen, en nu heet het, dat voorloopig geëischt zal wor den als vergoeding voor militaire onkosten, door Engeland gemaakt, 54 millioen gulden, door Duitschland 144 millioen gulden, door Jrankrjjk 156 millioen en door Rusland 204 millioen. Bovendien zou Frankrijk ook op komen voor de eischen van het Italiaansche gezantschap. En eindelijk zal er ook wel eene stem opgaan om Nederland te bedanken, dat niet minder dan drie zijner grootste oorlogs schepen uitzond, om den voortgang van be schaving en vrede in China te helpen be vorderen I Toen wjj onlangs het bericht mededeelden van de gevangenneming door de Amerikanen van don heldhaftigen aanvoerder der Filipi- nos, gaven we reeds onze verwachting te kennen, dat het moedige volk, 't welk vjjf jaren lang tegen eene groote overmacht heeft gestreden, maar niet dadelijk met de handen m den schoot zal gaan zitten, zich onderwer pende aan de vijanden, die het zoo heftig heeft bekampt. Er zou, meenden wjj, wel een opvolger in het krijt treden, die de voetstap pen van Aguinaldo zou trachten te drukken. Onze verwachting is uitgekomen. Berichten, afkomstig van de Philippijnsohe eilanden, melden, dat de bewoners door de Ameri kanen eenvoudig opstandelingen ge noemd hoegenaamd geen lust hebben, zich aan de vrpemdo indringers te onderwerpen. Een der onderbevelhebbers van Aguinaldo San Diko genaamd is tot opvolger opper bevelhebber des legers, en dictator der Re publiek benoemd, en onder diens leiding, stel lig naar 't voorbeeld des grootes voorgangers gaat men het er nu op wagon. We-willen hopen weldra in de gelegenheid te zjjn, den goeden afloop, althans de voorloopige goede resultaten van dezen strijd te melden. Even als de Boeren in Zuid-Afrika verdiont dit dappere volk sympathie, om zjjn moed en volharding in den strjjd voor vrjjheid en onafhankelijkheid. 't Praatje over de geestes krankheid van den Booren-goneraal de Wet en over de daaruit voorvloeiende vredesonderhandelingen tusschen Botha en Lord Kitchenor heeft zich ook in de Engelsche nieuwsbladen niet lang gehandhaafd, 't Is al zoo goed als vergeten. Men erkent zelfs in Engeland, dat de Regeering zulke dolle geruchten wellicht ■elve laat fabriceeren, met het doel, een zekere nate van twjjfel of hoop op vrede te doen optstaan, waardoor het ongeduld van het laar vrede verlangende volk wat moet worden Sekalmeerd. Sommigen meenen, dat Engelsche laden, welke onder den invloed van den FEUILLETON. Vrjj bewerkt door AMO. 16) Burggraaf Ettienne reikte hem sidderend de hand, waarop rJacques eerbiedig een kus drukte. Toen trad hjj weder terug en de burggraaf zei tot zjjn dochter: Gy kunt bom vertrouwen, Madeleine, ik ken mjjne lieden!' Ook dat hoorde Jacques en het was, als werd hjj er rustiger door. Daar klonk plotseling een tromgeroffel, men moest afscheid nemen. Weinige minuten later stond Madeleine met nog betraan de oogen weder buiten op het kleine plein voor de Conciergerie, midden onder het drin kende en zingende volk, dat in wilde spron gen de carmagnoie danste. XL Madame Tallien was een krachtvolle, schoo- ne vrouw, met een hartstochtelijkheid, die baar reeds menig booze part gespeeld had. Jaren geleden hadden eenige onbedachte uitin gen tot hare gevangenneming geleid en, of- echoon vrijgesproken, vlamde de haat over 4e vernederingen, die zjj toen ondergaau had «og immer in haar hart op, en die haat gold voornamelijk Robespierre. Ongetwijfeld bad Robespierre destijds het bevel tot hare gevangenneming onderteekend, •9 ja dat hjj tot 't Comité van Openbaar Welzjjn. gouddorstigen Rhodes te Kaapstad verschijnen) de ontwerpers en verspreiders van deze en dergelijke akelige geruchten zjjn. De Engelsche Regeering heeft tegenover die vredesgeruchten niets gedaan, dan in eene offleieuse nota aan de nieuwsbladen te verklaren, dat zij daaromtrent niets meer weet dan wat in de dagbladpers is openbaar gemaakt. Wel licht, dat in de eerstvolgende vergadering van het Lagerhuis nog eens een vraag tot de Re geering wordt gericht ter zake van zulke leuterpraatjes. Volgens eenige regeeringsgezinde dagbladen in Engeland, zal de oorlog in Zuid-Afrika over twee maanden geëindigd zjjD, omdat het uit zenden van transportschepen voor den overvoer van versterkingstroopen door de Regeering zal worden gestaakt. Dit besluit klinkt op het oog af wol wat zonderling, doch het staat in verband met de credieten, die door de Regeering bjj de Volksvertegenwoordiging voor het be strijden der oorlogskosten zjjn aangevraagd, 't Kwartaal, waarvoor do noodige kosten zjjn aangevraagd, loopt ulto. Juni ten einde, en het is er dus Chamberlain en zjjne vrienden om te doen, het Parlement en het volk in den waan te brengen, dat de oorlog over twee maanden uit zal zjjn. De gedachte moet zoo doende ontstaan, dat de nienwe offers, die nu in den vorm van belastingen en lneningen werden gevraagd, de laatste zullen zjjn. En hetgeen er verder volgtmag men hioraan gerust toevoegen. NIEUWSTIJDINGEN. HELDER, 19 April 1901. Dinsdag heeft ten Raadhuize de ver kiezing plaats gehad van 5 leden-patroons van de Kamer van Arbeid voor de bouw bedrijven alhier. Er werd door 11 stemge rechtigden aan deelgenomen. Gekozen werden de beeren C. Blom, P. Korff, E. J. Bok, J. B. L. Simon en A. Krjjnen, terwijl de heeren J. Bethlehem, Th. de Boer, J. Duinker, G. J. de Jong, A. Klopper, J. F. Philips en H. Wjjker elk 1 stem bekwamen. A. s. Zondag zal van wege de Ver- eeniging «Volksweerbaarheid" alhier een voetbalwedstrijd worden ge houden op het Galgenveld bij Huisduinen. Aan den wedstrijd, aanvangende om 10 uur, zal worden deelgenomen door de Voet- balafdeeliugen der Vereenigingen «Oefe ning kweekt Kunst", «Sportvereeniging H. B. S." en «Pro Patria". Deze Zondag spelen bij gunstig weer «O. K. K." en »H. B. S waarna de winnende party op Zondag 5 Mei a. s. zal uitkomen tegen >P. P.". Zijdie belang stellen in bet streven van «Volksweerbaarheid" in 't algemeen en in 't voetbalspel in 't bijzonder, kunnen we een wandeling naar het Galgenveld ten zeerste aanraden. Vacature M. 0. De minister van binnenlandsche zaken brengt ter kennis van belanghebbenden, dat te ver vullen is de betrekking van leeraar in de Fransche taal en letterkunde aan de Rjjks- hoogere burgerschool met 5-jarigen cursus te Den Helder. Het aantal wekeljjks te geven lesuren bedraagt 23. Zjj die voor deze betrekking in aanmerking wenschen te komen, gelieven zich véór 30 April e. k. aan te melden bjj den inspecteur van het middelbaar onderwjjs, dr. J. Campert, te 's-Gravenhage. (St.-ct.) De verkiezingen of caudidaatstellingen voor leden der Tweede Kamer zullen plaats hebben op Dinsdag 4 Juni e. k., de stemming over de opgegeven Candidaten op Dinsdag 11 of Donderdag 13 daaraanvolgende, en de herstemming indien noodig op Dinsdag 25 Juni. Te Haarlem werd Dinsdagmiddag gevankelijk binnengebracht J. Keur, die Maandagavond te Zand voort een moordaan slag plèegde op mej. Driehuis, die de ver keering met hem had afgebroken. Nadat bij haar gevraagd had ot dat zoo blijven moest en zjj bevestigend had geantwoord, bracht hij baar met een scheermes dertien wonden op armen en aangezicht toe. De geneesheer vond in het aangezicht een behoorde; het was echter een dwaling van haar te gelooven, dat persoonlijke redenen tot haar gevangenneming hadden geleid. Madame Tallien had hem een paar malen gezien en gesproken. Hij had toen geen goe den indruk op haar gemaakt: men kon dan ook geen schrillere tegenstelling vinden, dan deze begaafde vrouw, en dien bleeken man met zjjn stekelige oogen, zijn nuchter gezicht en zjjn koel verstand. Zij was voor hem een vrouw als honderd andere! Dat was het juist, wat madame Tallien griefde; heur haat wortelde in gekwetste jjdelheid. Het was in den nazomer. Weinige dagen warea er verloopen sinds de mare door Pa- rjjs klonk, dat een jong meisje uit Bretagne Charlotte Corday, Marat in het bad had ge dood. Madame Tallien kwam in groote haast en opwinding te huis, wierp zich in haar salon op een zetel en liet do met moeite be dwongen tranen van toorn en verontwaardi ging den vrjjon loop. Haar echtgenoot trad binnen. „Wat scheelt u, Thérese? Wat is er ge beurd?' Een beleediging, een ongeluk, een mis daad Ik wil niet hopenh „Luister! Zoo even kom ik nit de Wet straat, waar ik in den winkel mijner modiste stond en verschillende zaken met haar besprak. Daar reed de bekende kar voorbjj „Nu wat verder Dat moeten wjj nu toch eindeljjk gewoon zijn.' •Ja maar deze kar voerde een heldin, een ware patriotsche ter dood, die haar vader land een grooter dienst bewezen heeft, dan de gansche Conventie.' Wie was dat?' Charlotte Corday!' Burger Tallien haalde de schouders op. paar stukjes van het mes, waarschijnlijk verkeerde de dader onder den invloed van sterken drank. Drankwet De ministers van justitie en binnenl. za ken verdedigen in hun Memorie van Ant woord in de eerste plaats de late indiening van het ontwerp als een gevolg van de tijdsomstandigheden en werkzaamheden der Kamer. Nogmaals wordt er op gewezen dat de bedoeling van het ingediende ontwerp eenvoudig is stilzwijgende verlenging van vergunningen, verleend gedurende den ter mijn van 20 jaren, krachtens art. 59 lett. b. der wet voor nog enkele jaren te verzeke ren. Het antwoord hoe art. 7 toepasselijk zal zijn kan niet anders luiden dan: „ge durende het leven", maar dan moet ook noodwendig in het geval van art. 26 b. geantwoord worden„gedurende 20 ja ren". Indien het ontwerp nieuw recht zal in voeren zal dit zijn ten gunste, niet ten na- deele van belanghebbenden. Ten nadeele van belanghebbenden wordt door dit ontwerp niets geprejudicieerd. Eerst tegen bet einde van den nieuwen termijn zal de verdere regeling noodig zjjn ten aanzien van de moeilijkheid aan wie de dan beschikbaar komende vergunningen zullen moeten worden verleend; eerst dan zullen een aantal vergunningen ophouden te gelden, niet nu reeds, indien dit ont werp althans wet wordt. Bij een eenvoudige verlenging met eenige jaren van den termijn in art. 26b. genoemd zou de Regeering zich niet kannen neer- leggen. Om met het oog op sociëteit een bijzon der recht te scheppen en de werking der wette verslappen komt haar niet wenscheljjk voor. Aan den wensch van die leden wel ke naast stilzwijgende verlenging ook over dracht mogelijk zou willen gemaakt zien, kan de Regeering niet voldoen. Ook ziet zij geen aanleiding om den voorgestelden termijn vooralsnog te wijzigen. Indien dit voorstel niet tot wet mocht worden verheven, zal de Regeering geen beslissing hebben te nemen ten aanzien van de vergunningen van art. 26b. Ontvoering van een kind. Men meldt uit den Haag Naar men verneemt is de officier van justitie alhier voornemens hooger beroep aan te teekenen tegen het vrijsprekend vonnis der rechtbank alhier, in de zaak van den kleedermaker Poelgeest, betreffen de de ontvoering van de knapen Yan We zel en Endlich. liet Vaktijdschrift voor onderwijzers deelt het volgend briefje over schoolverzuim mede Meester, wij houwen Dina in huis om de gladde geit (gladdigheid). Hoe een Engelsche Stoomtrawler een anderen ramde. In de »Mitthei(ungeu des Deutschen See- fischerei-Vereins',No. 3, voor Maart 1901, wordt melding gemaakt van een voorval, dat gelukkig tot de zeldzaamheden mag gerekend worden, waarvan menigeen echter, als twjjfel mogeljjk was, de juistheid niet zou willen toegeven. Het Duitsche maandblad ontleende zjjne mededeeling aan No. 917 van 15 Dec. 1900 van het Engelsche weekblad «The Fiak Trades Gazette» en ik heb er de voorkeur aan ge geven, direct uit dat nommer de volgende bijzonderheden omtrent het voorval te putton. Het .Board of Trade* heeft zich in het laatst van 1900 te Huil bezig gehouden met een onderzoek omtrent de aanvaring van de twee Engelsche stoomtrawlers „Balmoral Castle' en »St. Paul» op den 17den Octo- ber 1900. De „B. C.« was aan het visachen in Faxa Baai, IJsland, toen de .St. P.'aan haar boeg voorbijvoer. De schipper van de „St. P." (G. A. Foreman, Grimsby) maakte een opmerking aan het adres van den schipper van de .B. C.' Zij is een moordenares, Thèrèse. Wat zou er anders met haar moeten geschieden?' •Geen moordenares, maar een martelares! Zjj heeft ons van een der monsters van de revolutie bevrjjdwie verlost ons van de an deren." Burger Tallien kende zjjn vrouw haar vlammend oog en wilde gebaren bjj deze woorden zeiden hem genoeg. Hij kon ver moeden, wat haar bewoog. Thérése, zei hjj zacht waarschuwend, .hoed u wel tegen den stroom op te roeien, die uw en mjju krachteu te boven gaat.' •Och, wat! Gij zijt allen lafaards en droo- mers! Do gansche Conventie staat onderden invloed van een enkelen stem, die slechts een hal ven long tot haar beschikking heeft; van een toringachtigen uitgedroogde advo caat Theresa, pas op uw tong en op uw hoofd. Gij hebt gelijk, dat de Conventie ouder een invloed staat; maar niet onder dien van een enkel mau, wel onder die van een volkatrooming van een storm dor hartstochten, dien Robes piarre wel te voorschjjn roepen, maar niet beteugelen kan. Hjj is slechts de afgod van het volk, niet de beheorscher.' „Maar men brengt hem evenwel offers, zooals nog geen afgod ooit gebracht werden. Bjj scharen eischt men de menschen op zjjn bevel. Stad en land siddert voor hom, de Conventie kruipt voor hém, dat het schande is en dat alles uit angst voor iemand, die flauw valt als hij een gans bloeden ziet. Gjj wilt mannen zjjn! Poppen zjjt gjj, die stroo iu den kop hebt en op de plaats van het hart zaagsel draagt!» „Laat dat zoo zjjn, Thérèse maar hoor naar mjjne waarschuwing. Ik verzeker u, een strookop is altjjd nog beter dan geen kop. En een hart vol zaagsel is niet zoo Toen hjj echter iemand hoorde lachen, werd F. woedend, bezigde hjj allergemeenste uit drukkingen en zeide hij, dat hij hun wel wat te lachen zou geven. Hjj wendde zjjn vaar tuig en stoomde regelrecht op de »B. C.« too, maar zjjn tweede stuurman (William Haynes) wierp het roer om en voorkwam eene aanva ring. Doch de schipper van de .St. P.» kwam terug en weêr wendde zjjn tweede stuurman een aanvaring af de derde keer was hjj daartoe echter niet in staat. De schipper van de »St. P.« heeft bekend, dat hjj verregaande dronken was op dat oogenblik. De schipper van de „B. C.« verklaarde, dat toen de „St. P.« voor hem over ging, de schipper van laatstgenoemd vaartuig uit de stuurkamer trad en gemeene taal togen hem uitsloeg. Hjj had daar echter niet op geant woord. Wol lachte zjjn stuurman den schipper van de „St. P.» uit en dit maakte laatstge noemde woedend Ah lach jij Ik zal je wat te lachen geven Bjj de derde poging zag getuige de ernst van den toestand in, hjj deed de machine stilstaan, de »St. P.» kwam nader en liep met geweld de »B. C.' aan stuurboordzijde in. JuiBt op dat oogenblik viel de schipper van de »St. P.' uit de stuurkamer, den an deren schipper toeroepende„Lach nou maar!' Getuige vroeg hem of hjj wist, dat de ,B. C.« water maakte en hjj antwoordde: ik zal er voor zorgen, dat hot nog erger wordt. Iemand op de „St. P." riep hun toe, dat ook dat schip water maakte dat vaartuig stoomde echter weg .vol speed* en met gillende stoom fluit. De herstellingskosten van de „Balmoral Castle» beliepen 1S75 Gld., die van de .St. Paul' 1380 Gld. Hot vonnis lnidde, dat de aangebrachte schade veroorzaakt was door de schandelijke handelwijze van den Bchipper van de „St. P.« en de rechtbank gaf last hem zjjn certificaat als schipper te ontnemen. Onmiddellijk daarna werd bedoelde schipper op bevel door de Hulsche politie gevangen gezet, om terecht te staan voor het moed willig in gevaar brongen van bet leven van zjjn bemanning op den bovengenoemden datum. Het Duitsche maandblad wjjst er op, hoe zeer dit voorval de visschers van andere nationaliteit bij het naderen van Britsche trawlers tot voorzichtigheid aanmaant. Eene aanmaning, die zeker niet overbodig geacht zal worden (Dr. Hoek's Maandblad.) De pest in Zuid-Afrika. De pest, die tot dusver in Zuid-Afrika alleen te Kaapstad en in de aangrenzende districten woedde, is nu ook te Port-EIi- sabeth uitgebroken. Men heeft een groot aantal rattenlijken gevonden in hoopen graan, waardoor men vermoedt dat de ziek te door ratten is overgebracht. De dokto ren hebben verklaard dat de pest, waaraan de gevonden ratten gestorven zjjn van bij zonder ernstigen aard is. Een slachtoffer der wetenschap. Te Anuarbor in den Amerikaanschen staat Michigan is een student die bacte riologische proefnemingen had gedaan met pestbacillen zelf door pest aangetast. De doktoren hopen den jongen man te kun nen redden en hebben alle maatregelen doen nemen om besmetting te voorko men. Een nieuwe methode van onderzoek. Men weet dat tengevolge van de jongste sneeuwstormen een vreeseljjke hongersnood in Zuid-Rusland heerscht. De autoriteiten weten niet hoe zjj hulp moeten verleenen zonder iemand te kort te doen weshalve zij hun toevlucht hebben genomen tot een zeer zonderlingen maatregel; men peilt de maag van hen, die zich om ondersteuning aanmelden, vindt men die ledig dan komt de patiënt in aanmerking voor hulp en bijstand, doch wordt de maag vol bevonden dat verhuist de onderzochte naar de ge vangenis om boete te doen voor zijn over treding. Een krankzinnige vrouw te Mainz ontkleedde zich Zondag in den kelder van baar huis, begoot zich met petroleum en ging toen met een brandende lucifer langs haar ljjf. Zij verbrandde levend zonder ook maar een kik te geven. pjjnljjk als dat van Merat, 't welk Corday doorstoken heeft.' „Lafaards!" riep madame Tallien met diepe verontwaardiging uit. Tallien trok de schouders op. Wat deukt gjj, dat wjj doen kunnen?' vroeg hjj lachend. •Niets kunt ge doen,* wierp zjjne vrouw nog steeds heftig hem toe en daarom moeten anderen er aan denken te doen, wat er ge daan moet worden.» •Thérèse, dat gaat te ver. Geen overspan ning. Zeg my wat ge van plan zjjt.« Madame Tallien lachte spotachtig. >Gij weet, dat ik geen lid der Conventie ben. Ik houd dus geen lange redevoeringen, om daarna niets te doen, of slechts wat an deren willen. Dat ligt niet in mijn aard. •Gjj zult on3 beiden in het ongeluk stor ten door uw blinde hartstochtelijkheid Wees liever bedachtzaam. Gelooft gjj. dat rajjn hart niet bloedt als ik aan de onschuldige slacht offers denk? Ik ben een man als anderen; doch juist omdat ik een man ben, weet ik geduld te oefenen tot mjjn tjjd komt." Die zal niet komen.' Hjj zal het wel, zeg ik u. Hebt gjj ver geten, wat de onde Vergniaud zei, toen hjj van zjja rechters het doodvonnis hoorde? •Ik sterf", zei hjj, .omdat het volk zjjn hoofd verloren heeft. Gjj zult sterven, als het dat weder teruggekregon heeft.' Begrjjpt ge Thérèse wat dat zeggen wil?* •En daarop wilt gjj wachten?» •Ja!» Wachten! Wachten! Dat woord alleen reeds is mjj zoo hateljjk als de dood. Hoe veel te meer dan de zaak zelf!" •Zoo spreken alle kinderen en dwazen. Gjj weet zeer goed, dat Robespierre een ka rakter is, dat in onzen tjjd bjj na eenig is; De Oorlog in Zuid-Afrika. LONDEN, 16 April. De «Times" ver neemt uit Pretoria, dat de talrjjkste Boe ren macht zich n u tusschen Bethel en Ermeloo ophoudt, maar alle te velde staande Boeren zullen waarschijnljjk naar 't boschveld gaan, zoodra de nachtvorsten hun intrede doen. Het verluidt, dat de Wet zich weder met weinige volgelingen in de nabijheid van Vensterburg bevindt. De «Standard" verneemt uit Pretoria, dat er weinig twjjfel meer kan bestaan of de Boeren zijn vastbesloten de guerrilla voort te zetten. De correspondent van «the Times" te Sanna's Post bij Bloemfontein zond aan zjjn blad een uiterst mismoedig schrjjven, waarin hij vooral klaagt over de onvol doende sterkte der Britten in de beide Republieken. De bewustheid daarvan, het gevaar van elk oogenblik te worden aan gevallen, het tergend niets doen, waartoe ineil gedoemd is, en het dan dikwijls moe ten verrichten van «gezocht" werk, dat alles verveelt en demoraliseert soldaten zoowel als officieren. Men heeft te doen met eenen ongrjjpbaren vijand, die zich telkens oplost en tusschen de Britsche gelederen doorslipt, en zoolang de Boeren nog paarden en ammunitie kunnen krijgen wat hun bij de groote uitgestrektheid des lands, waarvan zij elk hoekje kennen, niet moeiljjk valt zullen zij tegenstand kunnen b 1 ij v e n bieden en is de oorlog eenvoudig eindeloos. Zoolang dus resumeert de correspon dent niet langs den weg van onderhandelingen vrede wordt verkregen, zal de oorlog voortduren, tot bet land volkomen zal zjjn uitgeput. Uit een geheel anderen hoek van het uitgestrekte oorlogsterrein, uit Pretoria, meldt de correspondent van «the Standard* aan zjjn blad nagenoeg hetzelfde. Slechts de helft van het ontzaglijke land schrijft hij is in onze macht. Over de andere helft beschikken de Boeren. Misschien zal het anders worden als de versterkingen komenmaar op het oogen blik is bet zoo, dat men, buiten het bereik van ons voorpostengeschut, zijn leven niet zeker is. Nog maanden kau dat duren, en voordat bet land geheel verwoest is, zal het niet uit wezen, tenzy onderwer ping komt. Aan dit schrjjven wijdt de Redactie van «the Standard* een hoofdartikel, waarin het netelige van den toestand volkomen wordt erkend. Het is duidelijk; heet het daarin, dat de Boeren nog aanzienlijke militaire hulpbronnen hebben en dat hun ne ammunitie nog niet op voor hen be denkelijk wijze is verminderd. Bij de uitgestrektheid des lands. de wei nige behoeften die de Boeren hebben, en hun onverzoenljjke aard acht «the Stan dard* eenen langdurigen tegestand nog zeer waarschynlyk. Generaal Plumer is reeds weder uit Pietersburg vertrokken, gaande in zuid oostelijke richting. Volgens den «Times* correspondent is het doel van zijn opera ties den Boeren die in het komende koude jaargetjjde naar bet warmere boschveld in het noorden mogen willen trekken den pas af te snijden. BLOEMFONTEIN, 16 April Een colonne onder kolonel Williams werd op marsch naar Heilbron beschoten en verloor een officier en twee man. Een korporaal van Driscoll's Scoute zag drie in khaki geklee- de Boeren voor Britsche soldaten aan. Hjj viel in een hinderlaag en werd op 20 yards afstands door de Boeren neergescho ten. De colonne verdreef den vijand. staalhard in zjjn grondvesten, vast in zjjn willen, onbuigzaam in zjjn voornemens; bo vendien bedachtzaam, vlijtig, matig ,Dat alles helpt mjj toch niet,' viel ma dame Tallien hem ongeduldig in de rede. „Luister slechts. Juist op deze hardheid zal hjj stranden. Ik heb hem dikwjjls gade geslagen als hjj sprak. Hjj heeft altjjd geljjk en dat is zjjn noodlot, Iederon tegenspraak vat hjj op als eon beleediging als vjjandschap. En deze zelfverheffing voert tot een opper macht, die wij tirannie noemeD. Deze heersch- zucbt doet hem die onvoorzichtige doodvon nissen vellenzjj voert tot de dictatuur. Begrjjpt ge mjj, vrouw 1 De eenvoudige afgevaardigde Robesbierre is een rjjpe vrucht, die spoedig vallen moet. En de dictator Robospiorre zal vallen door dezelfde kracht, waarmee hij als afgevaardigde de hoofden af'laat. Burger Tallien had met nadruk gesproken. Zija echtgenoote dacht een oogendlik na; toen trok zjj haastig een dolk onder hare ja pon uit en reikte heui haar man toe. Daar, neem aan!» Wat beteekont dat, Thérèse?» Neem aan, zeg ik. Ik heb u begrepen. Gjj zult beter weten dan ik wanneer het tjjd Gjj wildot hem vermoorden •Praat niet. Neem hem, en zweer mjj, dat gjj het doen zult wanneer de Ijjd daar is.' Ik zweer het n, Tnêrése.' Zjj omarmde hem hartstochteljjk. (Wordt vervolgd.) Bureau: Spoorstraat. Telefoonn0. 59. ADVERTENTIE N. Hef Kantoor van Scheepsagenten. - Expediteurs. Passage-Agenten Stoomv.-Maatsch'J. „Nederland", Koninkl. Nederlandsche Stoomboot-Maatschappij, Koninklijke West-Indische Maildienst, is gevestigd i Nïeuwediep, Den Helder. ff**» De ondergeteekende beveelt zich beleefd aan tot het maken van JAPONNEN en HINDËRkLKËDING. Mej. REiNALDA, Koningdwarsstraat 46. (•route afslag van Hillegommer Snijboonen 10 cent per pond. Gebroken Spercieboonen 6 cent per pond. Spinazie 10 cent. /Het beste, goedkoopsteen sedert 1894 meest gesorteer- de en alom gunstig bekende adres voor Echte Tyroler GLACÉ "HANDSCHOENEN. Dames Handschoenen in gekleurd. 88 ct. fl.10, f 1.20, f140, f 1.50, fl.60 per paar. Dames Handschoenen in zwart fl. en f 1.40. Heeren Handschoenen f 1.30 en fl.50. Steeds enorm succes. Concurrentie onmogelijk. Alleen ver koop voor den Helder. Molengracht, hoek Biersteeg. Grootste sorteering Dames en Heeren ZOMER HANDSCHOENEN, in alle mogelijke variëteiten, in Garen, Zijde, Immitatie Suède linnen, Fil d' écos, enz. enz met en zonder druk knoopsluiting. Verder vele Nouveauté's voor het a.s. Saison. Aanbevelend, H. SPRUIT. Gelegenheidskoopje. Zoolang de voorraad strekt: zeer fijne SCHEERMESSEN, a 1.25 per stuk met garantie Adres G WIJTSNA, Middenstraat, 13. 18. Schagenstraat 18. Ruim gesorteerd in Vitrages-, Franjes-, Kwasten-,Gordgnkatoe- nen-, afgepaste Gordgnen-, Karpetten-, Kleedjes-, Loopergoed-, Matjes-, enz., enz. Gewaste Bed-, Peluwen-, Kussentyken-, Loostgk-, Beddenbont-, Matraslinnen. Gemaakte en Tricotondergoederen, uit sluitend prima kwaliteit. Zwarte en gekleurde Japonstoffen, Calicota-, Katoentjes- en Drils. (Diverse witte goéderen ruime voorraad). Fronts-, Boorden-, Manchetten-, Strikken-, Cols Heerendassen-, Sporthemden-, witte Heereu-0verhemden-, enz., enz. Fantasie-, Keuken- en Huishoudschorten, Corsetten-, Handschoenen-, Kousen-, Lijf jes-, Coraetlijfjes-, Dames-Nachthemden, enz. Bgzonder wordt de aandacht gevestigd, op de gemaakte, bruine, witte en gedruk te Bevertienbroeken voor den werkman, alsmede op de blauwe Keperbroeken en Jassen enz. Concurreerende prijzen. Aanbevelend, lek waliteit I I IV/. tI»E Verkrijgbaar op de Bloemisterij ..WILHELMINA". Laan 12, NPIVtKIEZ 11» 13 cent per 5 ons. Aanbevelend,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1901 | | pagina 1