Afloop d.Veiling y. Huizen en Er?en „Liefdadigheid naar Vermogen'' Werklieden-VereeDiging. ZangkoorHarnfonie. J. H. MOOJEN, Makelaar, Steenbikkers gevraagd. Timmerlieden Timmerlieden een Loopjongen. 100 liters Melk, Aanbesteding. EFFECTEN. Gerepatrieerd uit Oost-Indië per stoomschip .Willem I« de Btuurman-majoor V. P. v. Ilalm en dc sergL-ziekenvcrplcger J. W. don Buitelaar beiden geplaatst a.b. Hr. Ms. Wacht schip Willemsoord. Stoomvaartberichten. Hot stoomschip .Ambon», van Amsterdam, vclr. 18 April van Djoddah. liet stoomschip .Koningin Wilhelmina', naar Amsterdam, vertr. 19 April van Padang. Het stoomschip «Prinses Araalia*, van Am sterdam, arriv. 20 April te Padang. Het stoomschip .Tcucer* vertr. 20 April vhii Amsterdam naar Batavia. Het stoomschip .Prins Hendrik», van Am sterdam, pass. 20 April Gibraltar. Hot stoomschip .Prinses Sophic, naar Amsterdam, vertr. 22 April van Port Said. Het stoomschip .Soembawa», van Amster dam, vertr., 22 April van Suez. Marktberichten. Alkmaar, 20 April. Aangevoerd 2 paarden f 100 a 250. 11 koeien eu ossen f60 a 170. 233 nucht. kalv. f8,a 20,548 magere schapen f 14, a 25,134 magere varkens f 15 a 25,24 bokken en geiten f 2.- 6.219 biggen f 10af 15,boter per P. f0.45 a Q.52®, aangev. 4540 pond. Kipciercn f 0.62® aO.75 p. 25. Eenden dito f 3.10 per 100. 12 lRinm. f 6 a8.—.24 kleine bokjes f0.20 u 0.30. vette varkens, p. p. f 0.a 0—. vette schapen f a 0 vette kalveren. a per P. a c. 0 ezel f Hoorn, 20 April. Aangevoerd tarwe f 5.50 a l 7.—. Rogge f 0.— a 0.—. Gerst f 4.25 a 5.50. Haver f3.25 a 4.Witte erwten f afGroene dito f 10.25 a 12. Grauwe dito f 16.— a 18. Vale dito f 10.50 a f 17.- Bruine boonen f 8.25 a i 9.50. Karweizaad 1 15.—, aMosterdzaad f20.50 a 3 paarden f 60 a 140, 43 koeien t 100 a 220. 550 schapen f 14 a 24.lammeren f a 94 kalveren f 6 a 22. 10 varkens f 18 a 22. 120 biggen f6.a 13.Kipeioren f 2.70. a 2.75. Eenden dito fper 100. 2725 kop boter 10 50 a 0.55 per P. zeugen fa Visscherijberichten. Nieuwediep, 19 April. Aangebracht 800 tal haring per tal f 0,85 a f 1,75, 1 zalm f 21,50. 12 korders met 5 tot 20 stuks tong p. st. 70 cent, 5 tot 10 middelm. tong p. st. 45 cent, 5 tot 10 kleine tong p. st. 25 cent, 1 tarbot f 8, 5 tot 10 mand kleine schol p. m. f 2 a f2,50, 1 tot 3 mand schar p. m. f 1,15. 1 kotter HD. 32, schipper J. Scholder, met 80 stuks grnote, middelm. en kleine tong, kleine schol en èchar, besomming f 60. 20 April. Van Texelaars en vletten 75 rog gen p. st. 90 cent, 1300 tul haring per tal f 0,40 a f 1. 120 korders met 10 tot 50 tongen p. st. 60 a 70 cent, 10 tot 30 middelm. tong p. st. 35 a 40 cent, 10 tot 30 kleino tong p. st. •20 a 25 cent, 2 tarbotten p. st. f 9 a f 11, 2 tot 15 mand kleine schol p. ra. f 1,25 a 1 3, 1 tot 4 mand schar p. m. f0,80af 1,25. 22 April. 685 tal haring per tal 50 a 75 ct. 30 korders met 2 tot 8 mand kleine schol p. m. f 1,50 a f 2, 40 stuks toDg p. st. 60 ct. Burgerlijke Stand, gem. Helder. Van 19 tot 21 Maart. BEVALLENM. Kila geb. Slotemaker, d. T. van Nirawegen geb. Boersma, d. J. Kraak geb. de Boer, d. W. Stokhof geb. van Marle, d. G. Bak geb. Oosthuizen, d. G. J. M. de Wijn geb. Valkenburg, z. C. Smelik geb. Kooman, d. C. Boon geb. van Mey- gaard, d. J. A. Lastdrager geb. van Harte- velt, d. C. Noot geb. Sybrands, z. OVERLEDEN: J. v. d. Laan, 92 j. W. C. Kaptijn, 7 m. D. van Roon, 8 m. Willems, 22 j. G. Boon, 20 m. Burgerlijke Stand, gem. Texel, Van 13 tot 19 April. ONDERTROUWD: Jan van Koot (Alk maar on Wjjntje Vermeulen (den Burg). Pie- ter Kooiman en Jansjo Kooger (Molenbuurt) GETROUWD: Geene. GEBOREN: Martha Anna d. v. Reijei D(jt en Maria Vcrberne (Waal en Burg). Klaas z. v. Cornelis Huisman en Anna Naatje Eel- man (don Burg). Cornelis z. v. Cornclius Moojen on Naantje Krjjnon (den Burg) Dirk z. v. Ario v. d. Werf en Marretje Tbomuseen (do Koog). Neolije d. v. Gorrit Barhorst en Hendrikjo Spint (Eierland). OVERLEDEN: Geene. Gemeenteraad van Wieringen. Vergadering vau 19 April 1901. Voorzitter do Burgemeester. De Voorzitter opent de vergadering, de notulen worden voorgelezen on vastgesteld, Op het verzoek van J. W. Ruitenburg o kwyt9cholding van hondenbelasting, wordi thans gunstig beschikt, daar gebleken is, dat hij geen hond bezat. Van den maandstaat van den zeegrasbandel over Maart wordt inzage genomen. Door den Rijksbetaalmeester is bericht dat aan don Gemeenle-ontrangor is uitbetaald f 1097.By de kasopname teD kantore van den Gemeente-ontvanger is overeenkom stig do boekhouding aanwezig bevonden f 367.90. _Op eeno reclame vaD J. S. Rotgans tegen zjjn aanslag in de gemeentebelasting, wordt besloten om hot volgende jaar daar wijziging in te brengen. Op een verzookschrilt van ingezetenen tot beharding van den weg langs de Quarantaine- plaats, zal worden geantwoord, dat bt doolde weg niet aan do gemeente, maar aan het Heemraadschap behoort. Ingekomen is de rekening van heeren Armvoogden over 1900, welke rekening wordt goedgekeurd. Eindelijk besluit de Raad op voorstel van het Dagolijkach Bestuur, om aan de school te Hippolytushoef nog eeno onderwijzeres te benoemen tegen 1 Juli aanstaande, op eene jaarwedde van f 600 met f 50 verhooging na 3 jaren. Na do gowono rondvraag sluit de Voor zitter de vergadering. Vervolg der berichten. Zondagmorgen hielden de voetbalafdec- lingen der pymnaatiekvereeniging «Oef. K. K." en Sportvereeniging ,H. B. S." een voetbal wedstrijd op het z.g. Galgenveld by Huis duinen. Hoewel de voetbalsport geene nationale is, moeten we bet toch toejuichen, dat deze sport in ons vaderland en met name in den Heldur op eene uitstekende wijze en met vrucht be oefend wordt. Ten bewyzo daarvan strekte dc wedstrijd van Zondag jongstleden. Reeds tjjdig waren de leden van bovengenoemde vereenigingen en met hen tal van nienwsgie- rigon op het terrein, hetwelk zich voor deze sport uitstekend leende, aanwezig. Rondom en tegen do duinen waren do toeschouwers geschaard. Op het sein van dou heer F. II. Dolleman begon men. Reeds de aanvang van bet spel wus krachtig, wat deed vormoedon, dat de strijd hevig «ou worden. Beide par tijen spoellen op uitstekende wjjze. De herhaalde uitroepen van bewondering instemming, die uu dezen dan g>-nen speler gelden, al naar gelang de bal van of naar het doel gebracht word, getuigden, dat de omstanders als bet ware meeleefden in dit schoone spel. Dat vlugheid on goed overleg hior samen ngen bleek duidelijk, doordat beide partijen, reeds anderhalf uur spelende, geljjk bleven in 't behalen vun punten, n.1. U tegen 0. Na van de pauze geprofiteerd te hebben, werd do etryd voortgezet, mot zoo noodig nog vuriger ijver, wat ten slotte 't gevolg had, dat «H.B.S." met 1 punt meester was van 't spel. Gelegenheid werd nog gegeven aan »O.K.K." om revanche te nemen, wat echter niet ge lukte, doordat de tijd om verder te spelen verstreken was. We hebben intussc'ien respect voor 't kra nige spel. Men kon zoo zien dat er «pit" in dc spelers zat. «II. B. S." had dit op voor, dat hun spel meer gematigd en daardoor ze kerder was, terwijl men ook meur gecombi neerd, d. w. z. onderling speelde, terwyl leden van .O. K. K." meer ieder voor zich werkte. Wellicht door hierop te wijzen, zou dit by een volgende keer in liet oog gehouden kunnen worden. Den 5en Mei zal de overwinnende party stryden tegen ,Pro Patria", waaraan verbon den is een zilveren medaille als «ereprijs. Het weder, dat voor deze gelegenheid uit stekend was, moge den 5en Mei evenaoo gun stig wezen. Naar wy vernemen is het Sociëteitsge bouw »liarmonie*, aan bet Ankerpark, door de gemeente aangekocht, om aldaar do Zee vaartschool to vestigen. Door den Kapitein-Ingenieur der genie alhier is gisteren aanbesteedhet doen van voorzieningen aan Militaire Ge bouwen en Werken te Den Helder. Raming f 2355. Ingeschreven door de heerenGebrs. van Pelt f 2159, H. Wyker f 2255. T. van der Sterr f 2275, P. Korff f 2295, K. Laagland Winder f2315, W. de Jong f 2390, Gebrs. van Os f 2396. Door den kapitein, eerstaanwezend Inge nieur der Genie alhier, zal op Maandag 6 Mei, 's voorin. 9.30 (Gr.), in de sociëteit «Eensgezindheid* worden aanbesteed: het deen van voorzieningen aan militaire gebouwen en werken alhier (raming f 6890). Bestek ken, enz. zijn vanaf 29 dezer verkrybaar by den opzichter van fortificatiën E. H. Oudt. De korporaal-oppasser by bet Koninklyk Instituut G. de Boer alhier, herdenkt 1 Mei a. 8., dal hy 25 jaar by de Marine in dienst is. Als soldaat begonnen is hij thans 17 jaar uun het Instituut verbonden. Hy heeft al dien tyd getoond een ijverig en tronw dienaar to zijn, die zyn dienst met lust vervult. De zomerdienstrogeling op de spoorwe gen zal 1 Mei a. s. aanvangen. Do uren van vertrek en aankomst ziju vanaf 1 Mei als volgt: Vertrek: naar Amsterdam voorm. 5.22, 7.50 (sneltrein), 9.11, nam. 12.16, 1.53, 4.07, 7.30 (sneltrein) en 8.18; naar Alkmaar voorm. 7.04 Donderdags naar Schagen voorm. 8.44. Aankomst: van Amsterdam roorm. 8.39 11.16 (sneltrein), nam. 2.29, 5.50, 6.89, 9 55 ^snoltrein) on 's nachts 12,03; van Alk maar nam. 12.12 en 10.50; Donderdags van Amsterdam voorm. 7.41. De ochtendsneltrein zal nu langs de Zaan streek ook als sneltrein rijden. Door het ministerie van Waterstaat Handel en Nijverheid is den 18en dezer te Haarlem aanbesteedHet aanbrengen van bodemvoorzieningen in de voorhaven der Marine Schutsluis te Nieuwediep, gedurende 1901. Ingekomen 11 biljetten, waarvan als mioste inschrijver de heer D. de Vries voor f 4946. Men schrjjft ons van Wieringen Zaterdagavond trad te Wieringen als spre ker op, de heer Hugenholtz, candidaat der Sociaal-Democratische party in dit district by de aanstaande verkiezingen van een Lid der Tweede Kamer van do Slaten-Gencraal. Do spreker ontwikkelde eenige denkbeelden zyner party, waaruit bleek, dat Wieringen juist niet dc plaats is, waar die denkbeelden opgang zouden kunnen maken, aangezien de verhoudingen, waartegen de sociaal-democratie stryd voert, te Wieriugen óf niet óf in zoo verzachte vormen aanwezig zyn, dat niemand zich daardoor geërgerd of benadeeld gevoelt. Dit bleek ook uit de geringe opkomst van liet publiek, de personen, voor wie de rede eigenlijk bestemd was, waren weggebleven, do hoorders bestonden grootcndeels uit eenige notabelen en ambtenaren, die by wijze vao tydvordryf of uilspanning eens kwamen luiste ren. De spreker vond in den loop zijner rede- ncering gelegenheid, om dè houding, die onze tegenwoordige afgevaurdigde by zekere gele genheden in de Tweede Kamer heeft aange nomen, af te keurcD, waartegen, toen gelegen heid tot debat werd gegeven, door een der aanwezigen werd opgekomen, die de verma kelijke bewering uitsprak, dat de heer Hu genholtz den Burgemeester stroop om den mood gesmeerd bad, waartegeu de spreker zich later verdedigde. Wij gelooven, dat de candidatuur der sociaal-democraten in deze gemeente geene voorstanders zal vinden en zouden aan die partij den welgemeenden raad willen geven, om verdere moeite en kosten wat Wieriugen betreft, te besparen. De Tweede Kamer heeft in hare zitting van 19 dezer de Woningwet, nadat daarin eenige wij zigingen waren aangebracht, aangenomen. Slechts 4 leden stemden tegen. De voor dracht tot wijziging der Drankwet werd in diezelfde zitting met 57 tegen 24 stemmen aaugenomen. De tegenwoordige eigenaren van huizen, die aan drankverkoopers verhuurd zjju of die zeiven een dranknering houden, zullen de vergunning na 1 Mei a. 8. niet meer kunnen overdragen. Maar de tegenwoordige vergunninghou ders behouden onverkort hunne rechten, nl.zij, die vóór 1 Mei 1881 reeds het bedryf uitoefenden, gedurende hun leven en zy die vergunning kregen na dien tyd voor 's hands tot 1 Mei 1904. Inmiddels zal de wet nader moeten beslissen over den tyd nh 1904. Uit Haarlem. Een kleiu statistiekjo over de drukte van Zondag: Van Amsterdam naar Haarlem werden ver voerd 18,000 reizigers. Behalve do 40 gewone liepen 21 extra-treinen, elke trein had een 6 a 8-tal wagens meer dan gewoonlijk aan gehaakt, en nog waren van sommige treinen de bagagewagens vol. Uit een goederenwagen stapten 67 passagiers. Het aantal van Haarlem verzonden rijwielen (als bagage) bedraagt ongeveer 2000. Door de administratie der stoomtram Lei den Hillegom Haarlem werd gisteren aan persoonbiljetten ontvangen een bedrag i ongeveer f 1800. De heer J. S. Grneo. diroctonr der Stnomvisschery-maatschappij .Mercnrius" te IJrauiden deelt naar aanleiding van een in andere bladen voorkomend bericht mede dat er volstrekt geen grond bestaat om zich onge rust te maken over den stoomtrawler Eveline. De Oorlog In Zuid-Afrika. LONDEN, 21 April. Een telegram van Lord Kitchener uit Pretoria van 20 dezer meldt, dat sedert 16 April door de gene raals Sir Biodon Blood, Beatson, Plumer Kitchener en Benson 81 gevangenen zyn genomen, 100,000 r o u u d s geweerpa tronen, 200 paarden, vele wagens en een groote hoeveelheid vee buitgemaakt, ter wijl nog 20 Boeren zich aan hen over gaven. LONDEN, 22 April. Geruchten die hier ontvangen worden, maken melding van vredesonderhandelingen door De la Rey en Ben Viljoen aaugeknoopt. De Times" verneemt uit Pretoria dat generaal French en zijn staf te Johannes- burg zijn terrnggekeerd. French is ziek en moet rust hebben. De »Time8"-correspon- dent meldt, dat de Boeren overal vastbe sloten zyn door te vechten. LONDEN, 22 April Een telegram van Kitchener uit Pretoria meldtSedert mijn laatste mededeeling namen de colonnes nog 242 Boeren gevangen, en werden 248 geweren, eenige ammunitie, wagens en karren buitgemaakt. Enkele menschen ga ven zich over. LONDEN, 22 April. De campagne te gen de uitvoerbelasting op steenkolen neemt voortdurend toe in heftigheid in de myn- en scheepvaartdistricten. KAAPSTAD, 21 April. In de laatste 48 uren zyn er 13 pestgevallen geweest, waarvan 7 by Europeanen. Tot nu toe zyn er 456 gevallen geweest, waarvan 185 met doodely- ken afloop. LONDEN, 22 April. In het Lagerhnis deel de de onder-minister van oorlog, do heer St. John Brodrick, mede dat de gemiddelde wo- kelykscho oorlogskosten in de laatste tien we ken 1,500,OOOp. st. hebben bedragen. PRETORIA. 22 ApriL Het Boksburg-com- mando, sterk 106 man met wagens en goe deren heeft zich by Middelburg overgege- ADVERTENTIE N. op MAANDAG 22 APRIL, ten overstaan van Notaris Stammes. 1. Het Sociëteitsgebouw .Harmonie", aan bet Ankerpark, kooper S. Krynen qq, voor f 1975. 2. Het Hnis ingericht tot broodbakkery, on Erl aan dq'Binnenhaven. 3. Het Hnis en Erf aan de Achterbinnon- havsn, No. 75, achter het vorige perceel; on 4. Het Huis en Erf aan de Achterbinnen- haven, No. 76, naast het vorige perceel. Kooper E. G. van Ede, voor f2460. 5. Het Woon- on Winkelhuis en Erf aan de Spoorstraat No. 60; on 6. Het Woon- en Winkelhuis on Erf aan de Spoorstraat No. 62. Kooper C. Troost, voor f 6200. 7. Het Huis en Erf aan de Brsewater- straat No. 1, kooper W. de Jong, v. f 1010. 8. Het Huis en Erf aan de Breewater- straat No. 3, kooper A. H. L. Kikkert, voor f 980--. 9. Het Huis en Erf aan de Breewater- straat No. 5, kooper M. Ph. Verbeet voor f 1000.-. 10. Het Huis eh Erf aan de Langestraat No. 83. 11. Het Huis on Erf aan de Langestraat No. 85 en 12. Het Huis en Erf aan de Langestraat No. 87. Kooper A. Grander, voor f 1390. 13. Het Huis en Erf aan de Langestraat No. 89. 14. Het Huis en Erf aan de Langestraat No. 91 en 15. Het Huis en Erf aan do Langestraat No. 98. Kooper J. F. Philips, voor f 1085. 16. Het Huis en Erf in het hofje van Wielick en 17. Het Huis en Erf naast het vorige perceel. Kooper P. Pool voor f 215. 18. Het Huis aau de Oranjestraat No. 55, kooper J. Ham, voor f 781. 19. Het Huis met Boet en Erf aan de Hoogstraat, kooper D. Duinker, voor f 840. 20. 21, 22 en 23 opgehouden. Tijdstippen van verzending der Brievenmalen. Naar Oost-lndië: Verxnuding.weg. p. xeepoit via Amiterdnm. p. xeepoit via Rotterdam p. Hol], mail tia Genat- p. Holl. mail via Maraeille p. Frauiche mail via Maraeille p. Engelaclie mail via Briudiai (naar 1'tlembang, Riouw, Ban ka, BiUiion en Z. W. Afd. van Borneo) Naar Atjeh en de Ooatkuet i vau SumatraJ p. Dnitache mail via Ntpela 2* Apr. 9.—'amor. 9.— 'imor. 7.— av. 7— s av. 7.- 'a av. eiken Vrijdag. 29 Apr. Nasr Quysna (Surlnamo) p. reepoat via Amsterdam .1 80 Apr. p. mail over Engeland 29 p. mail via 8t. Nnzaire 7 Mei. Naar Curaqao, Bonaire en Aruba p. zeepoat via Amsterdam 80 Apr. 7.'e «v p. mail via Sonthampion elkeu Dinsdag 8 80 'snain p. mail via Queenatovrn eiken Vrijdag S.dO'anain. mail via Genua1 Mei. 7.— 's *v. (alleen op verlangen dor afzenden). Naar St Martin, St Euatatiua en Saba p. mail over Engeland 29 Apr. 7.'a av. Naar Hr. Ms. .Zeeland", te Curaqao: eiken Dinsdag en eiken Vrydag, 3.80 's nam., tot en met 28 Mei. Dekïieiig-it. Do afdeeling HELDER kder Hollandsche Maatschappij van Landbouw heeft bij D. GROOT, te Koegras, ter dekking beschikbaar gesteld dan drie jarigen zwarten-witvoet-hengst .,1' 1 C O dekgeld f 10.a contant, niet drachtig zynde f5.terug. P.S. Deze hengst zal op de voorjaars koemarkt ter bezichtiging worden gesteld. De Secretaris der afd. H BAKKER Dz. Den 29sten April a s. hopen onze geliefde Ouders i. WAL en C. VETER, te Helder, hunne 25-jarige Echt- vereeniging te herdenken. Hunne dankba'e Kinderen, R. KAPITEIN, geb. Wal, J. WAL, P. WAL, J. WAL, A. WAL, M. WAL, K. WAL, C. WAL, G. WAL, G. WAL, A. WAL, «2 Den 238ten April a.s. hopen onze gelielde Ouders J. VETER *8 eu 9& M J. LEEUWEN, M te Oudesluis, hunne 50-jarige Echtvereeniging te herdenken. $8 Hunne dankbare IE Kinderen, St 2* J. WAL en C. VETER, ml Klein- en Achterkleinkinderen Heden overleed tot onze diepe droef heid onze geliefde Vader en Behuwd- vader, de Hoogedelgestrenge Heer P. G. VAN ENST, gep. majoor der Infanten*. Breda, 20 April 1901. J. H. STEFFELAAR-VAN Enst. C. T. STEFFELAAR. Heden overleed, na eene korte on gesteldheid, onze innig geliefde jongste Zuster, Mejuffrouw AAFJE JELGERSMA Helder, 22 April 1901. Uit aller naam, G. JELGERSMA. De teraardebestelling zal plaats hebben Donderdag te 12'/s uur. Heden overleed mijn innig geliefd Zoontje GERRIT, in den leeftijd van ruim elf jaren. Helder, 22 April 1901. Wed. J. JONKER en Familie. Vrydag, 19 April, overleed na een langdurig en smartelijk lyden, onze zeer geliefde Zoon en Broeder ALBERT WILLEMS, in den .leeftijd van ruim 22 jaren. Zijn heengaan was vrede, doch wij berusten in den wil des Heeren, wiens doen Liefde is en Majesteit. Helder, 23 April i90l. Namens >yn diepbedroefde Moeder, Zusters en Broeder», Wed. W. WILLEMS. Ju. WILLEMS. R. WILLEMS Bollkma. B. BOSCH MA. G. BOSCHMAWillems. R. WILLEMS. L. DE VRIES. R. DE VRIES Willems. W. WILLEMS. Mevr. de Wed. Dr. P, Broekhof-Prins betuigt haren hartelijken dank voor de vele bewijzen van deelneming, ondervon den by het overlijden van haren lieven man Dr. P. BR0EKH0FF Jz., Gep. Officier van Gez. 1" kl. K. N. M. De wekeljjksche zittingen van het Bestuur zullen voortaan in plaais van op Vrydag, gehouden worden op Maandagavond. HET BESTUUR. ll. De openbare tentoonstelling vau het werk der leerlingen in den ge- eindigden cursus en de prljsuitdeellng aan de leerlingen van het oudste jaar, zullen plaats hebben in het lokaal Casino", aan den Kanaalweg, op Zaterdag 27 April a.8., avonds ten 7x/g ure. TOEGANG VRIJ. HET BESTUUR. Schilders en timmerlieden, die den ge- heelen dag aan het uit te besteden werk kunnen bezig zjjn, worden opgeroepen ter inschrijving naar eenig schilder- en tim- werk, ten bate der Vereeniging. Aanwijzing op Woensdag 24 April a.s. Inschrijvingsbiljetten in te leveren Vrijdag 26 April as, des avonds vóór 8 uur. HET BESTUmjml N.B. Alleen leden der -t kunnen inschrijven. (Directeurde Heer A. J. LEEWENS.) ter viering van het 20-jarig bestaan der Liedertafel, op MAANDAG 29 APRIL a.s, 's av. 8 uur, in „TIV0LI". Een beperkt aantal Introductie- Ni^* bewijzen zyn verkrijgbaar aan liet adres: A. BARNEVELD, Keizerstraat 93, waar ze voor Donateurs zyn te bekomen op naam en tegen vergoeding van 25 ct. voor verplicht programma. De uitdeelingslijsten in de faillissementen van C. VAN KAM PEN, Kastelein te Helder, en E. C. SER- VAAS, vroeger Winkelier te Heller, nu te Velzen wonende, liggen gedurende tien dagen ter kostelooze inzage op de griffies van de Arrond. Rechtbank te Alkmaar en van het Kantongerecht te Helder. Alkmaar, 20 April 1901. H. P. M. KRAAKMAN, Curator. De repetitie op DONDERDAG a.s. gaat NIET door. HET BESTUUR. Men wordt beleefd ver zocht de Stalen van zijde, welke Vrydag op zicht ge haald zyn, ten spoedigste terug te bezorgen in het Manufacturen-Magazijn „DE ZON", Kanaalweg n/h. Postkantoor. Waarschuwing. De ondergeteekeude waarschuwt opnieu1 een ieder, om geen geld of goed af te geven aan zijn echtgenoote N. VEER, daar zy den 20en April jl. uit Amsterdam hier is komen wonen. D. POVER. Koningstraat. 2o, behandelt Boedelzaken, Veiling van vast en roerend Goed, Brand-, Zee- en Levens verzekering, plaatst en verstrekt geld op hypotheek en geeft geld op handteekening met borgtocht. Zitting deze week Dinsdag van 4 ure nam. tot 7 ure 'a avonds. Woensdag van 8-9 ure 's morgens. Donderdag van 9—4 en van 6—9 ure. Vrydag van 8—9 uur 's morgens. Bij een Costuiimnaaister kunnen nog een p/iar Leer lingen geul'uitxt werden Adres Bureau van dit Blal. (.KV KA AG D een nette JONGEN. Adres: KEIZERSTRAAT No. 9. GEVRAAGD twee flinke JONGENS, a f 2 per week Adres Magazijn .NEDERLAND*. LOOPJOïcGEtf gevraagd, in het Centraal Kleeder Mantelinagazijn. Adres: A. A. LIES. Terstond g-evraagrl een flinke zindelijke MEID, Adres Mevr.. BORGES1US. Binneuh 48a. Er biedt zich aan een MEID van buiten, die goed met de wasch kan omgaan. Adres Bureau van dit Blad. Gevraagd een fatsoenlijke nette DIENSTBODE of NOODHULP. Zonder goede getuigen onnoodig zich aan te melden. Adres: MOLENPLEIN 168. gevraagd een Dienstbode voor den dag, die wasschen kan, P.G. Adres Bureau dezer Courant. Mevrouw VAN DER BERG, Kerkgr 15. vraagt tot 1 Mei, een NOODHULP KINDERMEISJE. gevraagd een nette Dienstbode, goed met de wasch kunnende omgaan. Adres: HOOFDGRACHT No. 73. gkvraagd een net Kindermeisje. Adres: HOOFDGRACHT 54. Gevraagd een. flinke Dat/meid, niet beneden 16 jaar. Wasch buitenshuis Te bevragen aan 't Bureau dezer Courant. Geraagd een flinke Werkster voor 12 a 14 dagen. Adre»: BERKHOUT Co. Een Huishoudster gevraagd bij T. L. L. WIN DER aan de Kooi. Gevraagd voor Vrijdags, een halve dag, een Werkster. AdresBERKHOUT Co. Een zindelijk© DISS8TBOOE ge vraagd (DACME1D) P. C. Adres: Mej. TIELR001J SPRUIT, Bree waterstraat 16. SCHILDERKNECHTS gevraagd Bjj P. SINJEWEL IJinuiden. G-evraaad. twee Schildersknechts voor geruimen tijd werk. Bjj C. PRINS, Mr. Schilder, 't Zand. H. II. TIUMKRLIEIIEW. Gevraagd 2 TIMMERMANSKNECHTS, om terstond in dienst te treden, by J. KOSSEN, Koegras, Gem. Helder. SCHILDERS kunnen werk bekomen by T. SCHUITEMAKER. te Anna Paulowna. Hoog loon. Aannemer SPRUIT. gevraagd voor geruimen tijd. Bij C VAN OËfi PLAS. Achtergracht W. Z. No. 25. gevraagd S. MEIJERS, firma J. KORFF. GEVRAAGDi een Schoenmakersleerling eenigszins met het vak bekend. Adres C. ADRIAANSE, Keizerstr. 15/17. Een Kleermakersjongen GEVRAAGD. Adres F. HUIJSING Spoorstraat 86. gevraagd een flinke JONGEN, niet beneden de 15 jaar. Adres C. KWANT, Weezeustraat. Gevraagd een Schildereknecht en een flinke Jongen, om in het Schildersvak te worden opgeleid, by F. BOON Jr, gevraagd Adres: ZUIDSTRAAT 69. Gevraagd een flinke tevens voor opleiding in de Banketbakkerij. Adres W. fl. BURGERS, Middenstraat. Gevraagd e Adres G. E. KOSSEN, Scbagenstraat 72* Iemand. gevraagd, geschikt en genegen om met bloemen te venten. Adres: Boekbandelaar A. J. M AAS, Een jongmensch, oud 19 jaren, P.G., zag zich gaarne ge plaatst op een boot, nog niet met varen bekend. Br. fr., lett. O, Hulpkantoor Wieringerwaard. Kost en Inw. aangeb. voor ee methniselijk verk., tegen billijke condifib Br. onder lett. H. K. aan 't bureau van dit blad. Te koop voor f 50, een qoed onderhouden DA* MESFIETS met toebehooren. Te bevragen bij den heer DOORE WAAR D, Weststraat. Gevraagd tegen 1 Mei, een Burger woonhuis, de huurprijs van /"2.25, per week niet te bovengaande, liefst in het Centrum der gemeente. Adresmet br. onder lett. B. bureau van dit blad. TE KOOP drie uitstekende Vletten, lang 22 a 23 voet. Billijke prijs a contant. AdresJ. D. Jb. K00RN, Wieringen. WOONHUIZEN UIT DE HARD TE KOOP. AdresK. ZEEMAN, Kanaalweg 142. Te liuur of te koop op een der beste standen dezer Gemeente, een Broodbakkerij. Adres: BERKHOUT Co. Direct te aanvaarden. Een goed beklante KRUIDENIERSZAAK (tevens Manufacturen) wordt direot ter overname aangeboden. Adres2e MOLENSTRAAT No. 128. TE KOOP Een nieutce Mahoniehouten LIWEXEtST en gebogen PENANTKASTJE. Adres: PAARDENSTRAAT No 1. Wegens vertrek ter overname aangeboden een zaak in Heerenartikelen. Adres Wed. P. KAMPER, Hoofdgracht 81 (Helder). Te koop gevraagd een goed onderhouden ijzeren KINDERLEDIKANTJE. Adres: BERKHOUT Co. Een partij HEKPALEN te koop. Bjj J. KOSSEN, timmerman Koegras. T© BLoopi dagelgks te leveren, franco aan de boot te Texel. Brieven franco onder lett. G, Bureau van dit Blad. Op VRIJDAG 26 APRIL, des namiddags ten zeven uur, zal door den ondergetee- kende, namens d*>n heer J. J. HEIJDEN RIJK, worden aanbesteed: Het verbouwen van het perceel aan den Kanaal weg No. 156 en het aan bouwen van Keukens enz. Bestek en teekening liggen in boven genoemd perceel ter inzage. Inlich tingen worden van af heden gegeven door F. MOORMAN, Architect. In en verkoop van Effecten wordt door mijne bemiddeling naar den koers van den dag uitgevoerd. Verzilvering van Coupons, Buitenlandsch Bankpapier, Wissels en Cheques. Directe afrekening. - Strenge discretie. J. H. MOOJEN, beëedigd Makelaar, Koningstraat 20, Helder.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1901 | | pagina 2