Kantoor Geld beschikbaar een Dienstbode, Er wordt gevraagd een WERKSTER, LONDEN, 4 Mei. De Times" verneemt uit Pretoria, dd. 3 dezer, dat in verband met de omstandigheid, dat aan mevrouw Botha opnieuw is toegestaan haar echt genoot te bezoeken, er geruchten loopen als zouden de onderhandelingen heropend zyn. De correspondent verklaart echter: Ik ben gemachtigd mede te deelen, dat dit niet het geval is en dat er geen plan bestaat de zaak weer aanhangig te maken. LONDEN, 4 Mei. Kitchener seint uit Pretoria dd. gisteren De kolonels berich ten, dat tien Boeren gesneuveld zijn, 93 gevangen genomen en 13 zich hebben overgegeven. Er zijn buitgemaakt 286,000 geweerpatronen, 100 wagens met bespan ning en 2070 paarden. LONDEN, 4 Mei De Times" verneemt uit Pretoria: De overgaaf van gewapende Boeren, die onlangs bij Heidelberg, Stam derton en Springs heeft plaats gehad, is de eerste geweest sedert Prinsloo's capi tulatie. Maar zulk een overgaaf heeft dort dien niet meer plaats gehad in den Vrijstaat. De Standard" verneemt uit Kaapstad Er worden veel troepen samengetrokken bij het station Oranjerivier, omdat de Boeren zich ten oosten van Kimberley op- hoopen. ROSMEAD, 5 Mei. De Boereu hebben den spoorweg bij Taaibosch gisterenavond weder opgebroken. De posttrein werd twaalf uren opgehouden overigens is er geen scha de aangericht. LONDEN, 6 Mei De „Times" verneemt uit Blinkwater dat de afdeelingen van Dou- glas en Benson den 30en April gemeen- schappelijk in gevecht kwamen met een Boerenmacht bij Goedkop. Het moeilijke terrein belette dat gebruik gemaakt werd van het geschut maar na een strgd van eenige uren gingen de Boeren op de vlucht en hun kamp werd veroverd. De Boeren verloren drie dooden en twee gevangenen, Drie Boeren kwamen zich overgeven. LONDEN, 6 Mei. De officieels verlie- zenlijst wijst over April in Zuid-Afrika aan8 officieren gesneuveld, 20 gewond 122 gesneuveld en 206 gewond 3 offi cieren en 93 man gevangen. Ingezonden. Mijnheer de Eedacteur! Dezer dagen ontvingen de leden der Ned. Hervormde Gemeente alhier bij hun aanslag biljet (voor den hoofdeljjken omslag ten be hoeve dezer Gemeente), eene circulaire, welke tot strekking heeft de leden aan te sporen, hunnen aanslag te voldoen. Vergun ons naar aanleiding dezer circulaire eeno opmerking te mogen maken. Wij hebben daaruit kunnen lezen, dat onze gemeente geeno fondsen heeft tot dekking der jaarljjks wederkeerendo onkosten en dat deze moeten gedekt worden met de opbrengst van collecten, huur der zitplaatsen en den sinds 1897 ingevoerden en thans verhoogden hoof- deiykt-n omslag. Afgaande op do waarheid dezer mededeeling begrijpen wij zeer goed, dat alle uitgaven, welke in die circulaire worden opgesomd, on mogelijk met do gewone inkomsten kunnen worden gedekt en dus moeten Kerkvoogden en Notabelen wel middelen beramen, om die inkomsten te vermeerderen, of juist dit middel, door hen ter hand genomon, doel zal tr. ften, zal do toekomst leeren. Onze vraag is echterWie draagt van de toepassing van dezen maatregel de schuld Hoe komt het, dat Kerkvoogden en Nota belen hiortoo moesten overgaan? Wie draagt de verantwoordelijkheid voor den tegenwoor- digen armoedigen toestand onzer kerk Toch zeker niet de Kerkvoogden. Men kan hun niet verwjjten, dat zy het geld aan de gebouwen hebben verkwist. Bekijk deze maar eens en zoowel van buiten als van binnen grijnst muur en wand u aan en schijnt u toe te roepen: «Doe toch iets aan mij» 1 Maar wio draagt dwn de schuld Hoe komt het dat de inkomsten tegenwoordig zoo gering syn, terwijl vroeger met drie predikanten en veel kleiner ziolontal van geenen hoofdelijkun omslag sprake was Ligt het soms aan den Kerkeraad Wy i slechts. maar, hoe komt gij tot die vraag?' t go misschien en wy antwoorden Waarom do Kerkeraad de herhaaldelijk gedano verzoeken om eenen predikant naar de keuze van een zeer groot deel der gemeenteleden niet ingewilligd W aarom hebben velen, by per soonlijke bezoeken, beloften gedaan dienaan gaande en toen het op beroepen aankwam, deze niet gehouden De kerkeraad weet toch zeer goed, dat een groot deel van de gaven der leden in handen komen van oene verecniging, welke niets mot do kerk heeft te maken en jaarlyks eeno aanzienlijke som gebruikt, welke in do Korkelyke kas terecht kon komen. Een zeer groot deel der gemeente vraagt geef my eenen predikant naar myne keus en ik offer met liefde myne gave.» Zelfs Kerk voogden en Notabelen deden aan hem dat verzoek, maar hij bleef immer woigeren. En wat zijn hiervan nu de gevolgen De kerk is arm de diaconie is armde gebouwen zien er vervallen en armoedig uit en onder de predi king een handjevol toehoorders. Kerkvoogden en Notabelen kunnen niet anders handelen, maar laten zij het weten, dat do ontevredenheid onder de leden grootcr is geworden, wat, naar wij gelooven, alleen te wyten is aan de halsstarrigheid van den Kerkeraad. Alle goedgezinde leden der kerk zullen, naar wy hopen, hunno belasting voldoen, maar zy zullen tevens niet Nalaten, te doen wat in hun vermogen is, om aan de willekeurige hoersch- zucht van den Kerkeraad een einde te maken. In vele plaatsen van ons Vaderland zyn de stemmingen (Kerkeraad of Kiescollege), die eenmaal in de tien jaar plaats hebben, reeds eonigen tjjd achter den rug on hoewel de Heldersclie Kerkeraad met de trekschuit vaart, toch moet hy spoedig de leden der kerk in de ge legenheid stellen om per stembriefje uit te maken of hy weder gedurende 10 jaren zelfstandig kan beroepen en benoemen, dus geheel wille keurig kan handelen, of dat gedurende dien tyd de keuze der predikanten en het benoemen Ouderlingen en Diakenen door de ge- Zou het nu geen tijd zijn 7 Mynh. de Redacteur! Ik benyd U! Ja, ik weet wol, dat het publiek lastig is, dat het moeielyk is het ieder naar den zin te maken, maar toch ondanks dit, benijd ik U. Gy toch meer dan ieder ander hebt gelegen heid te wyzen op leemten in 't bestuur, op noodzakelyke verbeteringen, kortom, gy bobt door Uw orgaan de gelegenheid meer dan iemand nuttig te zyn voor de gemeenschap. En daarom wou ik voor een enkele maal Uw hulp inroepen. Waarom? Omdat er op dit oogonblik een prachtige gelegenheid bestaat, om twee vliegen in óón klap te vangen. Vóór my toch ligt het .ontwerp tot regeling van toelating van schippers, stuurlieden en machi nisten op koopvaardijschepen" en tevens het .Vliegend Blaadje", dat mij bericht, dat waar schijnlijk de Zeevaartschool verplaatst wordt van de Kerkgracht naar de .Harmonie" aan 't Ankerpark. Men kan niet anders dan dat plan van ons gemeentebestuur toejuichen. De prachtige ruimte die dat gebouw aanbiedt, zal zeker de nuttige instelling ten goede komen, die zoolang in onpractische lokalen is gehuis vest. Doch in verband met genoemd wets ontwerp hetwelk uitdrukkelijk diploma's ook voor machiuisten uitschryft, was het m. i. nu juist den tyd, om ook de gelegenheid te openen, dat ook machinisten zich in hun vak de noodige bekwaamheden konden eigen maken, welke de wet hun voorschrijft. Voor hen is tot nog toe Helder, hetwelk toch zoovele machinisten, die ter koopvaardy varen telt, een stiefmoeder geweest, in ongun-Uigen zin. Of zondeu wy mogen toelaten, dat het hun ging als eertyds onze kapiteins en stuurlieden, die niet in 't bezit zy'ndc van diploma's, langzamerhand verdrongen zyn door jongere, wel geëxami neerde krachten, zoodat wie eens bevelen gaf, nu aan den wal een niet rooskleurig bestaan voortsleept, of op zee dienst doet vóór den mast. Dat mag niot! 't Zij het dan ook op bescheiden schaal, we moeten voorkomen, dat de tegenwoordige machinisten niet de stokers van aanstonds wordonwe moeten don man nen van de praktyk de gelegenheid geven, om zich ook theoretisch te bekwamen, dan zal er ook harmonie bestaan in huuno ont wikkeling, eene passende bestemming voor de .Harmonie". Mynh. de Redacteur I Ook gy toondet meer malen, dut het belang onzer gemeente U na aan 't harte ligt, zoudt gy daarom een gedeelte van Uw blad willen afstaan, om dit schryven onder de aandacht te brengen van allen, die invloed kunnen uitoelenen? By voorbaat myn oprechte» dank. e.,, belut^teltade. iingen en mcentc zelf, by monde harer gemachtigden, zal Marine en Leger. De hoofdmach. lste kl. P. C. A. Schiller en de mach. 2e kl. H. van der Linde, J. Smit, B. J. Boks, J. Wervers, J. Arents, E. Maas on J. de Groot, allen dienende aan boord van Hr. Ms. wachtschip te Willems oord, worden 28 dezer op non-act. gesteld. Blykens by het departement van marine ontvangen bericht is Hr. Ms. pantsordekschip Zeeland», onder bevel van den kapitein ter ee II. F. Kouwenberg, 4 dezer van Port- of-Spain naar Bonaire vertrokken. Stoomvaartberichten. Het stoomschip «Koning Willem III» arriv. S Mei van Amsterdam te Batavia. Hel stoomschip .Koningin Wilhelmina', naar Amsterdam, arriv. 4 Mei te Suez. Het stoomschip «Timor* vetr. 4 Mei van Amsterdam naar Batavia. Het stoomschip «Koning Willem II», Amsterdam, pass. 4 Mei Gibraltar. Het stoomschip «Teucer", naar Amsterdam, pass. 2 Mei Gibraltar. Het stoomschip «Myrmidon', naar Ai sterdam arrir. 3 Mei te Marseille. Hot stoomschip «Prinses Sophie», na Amsterdam, pas». 4 Mei Bevezier. Het stoomschip «rPrins Hendrik', van Am sterdam, vertr. 5 Mei van Perim. Het stoomschip #Ambon», van Amsterdam, arriv. 5 Mei te Padang. Het stoomschip «Koningin Regentes», naar Amsterdam, vertr. 3 Mei van Padang. Het atoomschip .Madura", naar Amsterdam, vertr. 1 Mei van Padadg. Marktberichten. Alkmaar, 4 Mei. Aangevoerd 3 paarden f 70 a 200. 54 koeien en ossec f 70 a 180. 166 nucht. kalv. f 5,a 16,955 ma schapen f 12, a 26,—. 188 magere varkens f 15 a 25,49 bokken en geiten f 2— a 6.—. 256 biggen f 9 af 12,50. boter per P. f0.50 a 0.55, aangev. 4798 pond. Kipeieren f 0.62* a 0.75 p. 25. Eenden dito f 3.10 per 100. 1167 lamm. f 6 a 14.36 kleine bokjes f 0.25 a 0.40. vette varkens, p. p. f 0.— a 0—. vette sohapen f a 0 vette kalveren, f a per P. a c. 1 ezel f 16. Hoorn, 4 Mei. Aangevoerd tarwe f 5.50 f 7.—. Rogge f 0.— a 0.—. Gerst f 4.50 a 5.Haver f 3.25 a 4.Witto erwten f afGroene dito f10.a 12. Grauwe dito f 16.— a 18. Vale dito f a f Bruine boonen f 7.a f 9.25. Karweizaad f 13,a Mosterdzaad f20.a 25. 3 paarden f 100 a 200, 72 koeien f 140 200. 945 schapen f 18 a 23.1462 lammeren f 7 a 13. 50 kalveren f 7 a 16. 45 varkens f 19 a 25. 155 biggen f 9.a 18. Kipeieren f 2.50. ii 2.75. Eenden dito fper 100. 2250 kop boter f0 50 a 0.55 per P. zeugen f a Aanbestedingen in Noord-Holland. 9 Mei Haarlem. 11 uro Het minist. van waterstaat handel en nijverheid, aan het gebouw van het prov. bont. Het verbeteren van hoofd VI vóór do Pettemer zeewering, behoorende tot de rykszeewerken in Noord holland begr. f 10000; bestek n. 65, ligt ter lezing aau gen. minist., en aan de lokalen der prov, besturen. 23 Mei Haarlem. 11 ure. Het minist van waterstaat handel en nijverheid, aan het geb. van het prov. best. Het verboteren der zeeweringen langs het Noordoretrand van het eiland onder Vlieland, behoorende tol de zeeworken in Noordholland, begr. f 35000be stek n. 97 na 9 Mei ter lezing aan het gib. van genoemd minist. en aan de lokalen der prov. besturen. Tijdstippen van verzending der Brievenmalen. Naar Ooat-lndië: Treedt deze toestand in werking, dan kan de gemeente zelf, jaarlyks hare afgevaardig den kiezen en dan zal de meerderheid van stemmen langs eerlyken en wettelyken weg beslissen, welke geest in deze gemeente de meerderheid heeftde geest van ongeloof en onverschilligheid, of die welke God vreest en de oude paden weder wenscht te bewandelen. Met belangstelling wachten wy op nadore berichten, welke deze stemming betreffen, v< trouwende dat deze Bpoedig zullen komen en roepon dan ook nu reeds do stemgerechtigden leden toe Denkt overeen en ander eens ernstig na, handelt naar de inspraak van uw eigen hart verklaar u zelf vóór of tegenalnaar die inspraak luidt, maar blijf niet thuis, wanneer de gelegen heid voor u wordt opengesteld, van uw recht gebruik te maken." Stemgerechtigd zijn zy, welke als lidmaat der Ned. Herv. Kerk zyn aangenomen, de leeftyd van 23 jaar hebben bereikt, een jaar lang lidmaat dor kerk zyn, of minstens een jaar van te voren hunno attestatie hebben ingeleverd. Mynheer de Redacteur,! U dankende voor het verleenen van plaatsruimte. Uw dn. W. H. TIELROOIJ. Helder, Mei ^901. Verxendingsweg. Datum dor ter post-bezorg. Tijdst. der laat. busl. a/h Postk. p. reepost via Amsterdam. p. zoepost via Rotterdam p. Uoll. mail via Geaaa p. Holl. mail via Maraeillu 10 en 24 Mei. 17 en 81 7 en 21 14 en 28 7.- av. 7-— 'a av 7— 'e av. 3.30'snam. p. Fmusehe inail via Marseille 17 en 31 7.'a av. p. Engeliche mail via Brindisi (naar Paleuibang, Kiouw, Banka, BiUiton en Z. W. Afd. van Borneo) Naar Atjeh on de Oostkust van SuinatraJ p. Duitsche mail via Napels 10 en 24 Mei. eiken Vrijdag. 13 en 27 Mei. 11.50'amr Z t i i ims): p. zeepost via Amsterdam p. mail over Eugelaud p. mail via St. Naiair* 14 en 81 Mei. 15 en 27 7 1. 1. 1. Naar Curagao, Bonairs sn Aruba p. zeepost via Amsterdam p. mail via Sonthampion p. mail via Queenalown p. mail via Genna (alleen op verlangen der afiendera). 14 en 31 Mei. alken Dinsdag olken Vrijdag 1 Juni 7— 'a av S.S0 '.nam 8.30 '«nam. 7— av. rragen •Ja e Visscherijberichten. Nieuwcdiep, 3 Mei. Aangebracht |S0 tal haring per tul 30 45 cent, 6 lal geep per tal f 18 a t 41. 88000 stuks ansjovis per 1000 f 8,76 a f 9,80. 40 Kordera met 10 tot 40 toug p. at. 50 cent, 10 tot 100 middelm. tong p. at 80 a 35 10 lot 60 kleine tong p. at. 13 16 cent, 4 Urbott.a p. at. T 0,50 a f 8, 2 tot 10 mand kleine schol p t 1,60 a f 2, 1 tot 8 mand schar p. m. 60 cent. 4 Mei. 600 tal haring per tal 80 a 60 cent, 20 tal geep per tal f 15 a f 18. 202,000 ansjovis per 1000 f 7,60 a f 8,76. Ven Texelaar» en vletten 160 roggen p. at. 70 a 76 et. 90 kordera met 20 tot 60 tougen p. at. 60 a 66 cent, 20 tot 100 middelm. toug p. at. 80 a 85 cent, 20 lot 80 kleine tong p. at. 12 a 16 cont, 1 tot 6 rog p. at. 75 cent, 6 tarbotten p. at. f 7 a f 8, 2 tot 12 mand kleine schol p. m. f 1 a f 1,76, 1 tot 6 mund achar p. n. 1^0 i 1. 0 Mei. 1 kotier HD. 32, achipper J. Scholder, met 126 atuks groote, middelm. en kleine tong, kleine schol en achar, besomming t 54, 900 tal haring per Ul 36 a 50 cent. 10 tal geep per tal t 8 a f 9. 150,000 eluks unsjovis per 1000 i 7,60 a f 8,60, 1 talm voor f 26. Naar St. Martin, St. Euatatlus en Saba p. mail ovar Engeland |1S sa 2* Mei. 7.'s av Naar Hr. Ms. «Zeeland", te Curatjao tot en met 28 Moi, eiken Dinsdag en eiken Vrydag, 3.30 namiddags. Naar Hr. Ms. «Utreeht": Te C a d i x: tot en met 13 Mei, dagelyk» 7 nar 's avonds. Te S p e z i a (Italië)van 18 tot'en 29 Moi, dagelyks 7 uur 's avonds. Burgerlijke Stand, gem. Helder Vaa 3 tot 6 Mei. BEVALLENC. E. Schol geb. Fel», z. G. 3< geb. da Haas, d. ea z. C. Loojjeitai z M. de Boer geb. Kraijer, d. OVERLEDENP. Peetoom, 88 j. 3. A. 3 j. J. Diktne, 7 m. O. Wjjtsma. 20 j. G. Joagkee» v. d. Waal. Burgerlijke Stand, gem. Texel, van 27 April tot 3 Moi 1901. ON DERTRO UWD: Ide Moerbeek Tryntje Roeper (den Burg), Hendrik Witte (Westcrgeest) en Dientje Kejjzer (Oosteread), Maarten Zym (Westen) en Dorothea Catha- rina Hin (den Hoorn), Leendert Kalis (den Burg) en Fronwtje Helm (Hongenberg), Jan Ran (Waaien Burg) en Jannetje Scbrama (Hemmer), Hendrik Hin (Hoogenberg) en Johanna Comelia Bakker (Spang). GETROUWDJan van Koot (Alkmaar) en Wijntje Vermeulen (den Burg), Ckrisleph Andries Dekker (Oost) en Jukoba Comelia Hoogcrheido (Oudcschild), Biem Vlaming (Nieuweschild) en Jannetje Visser (Oosterend) Pieter Kooiman en Jansje Kooger (Molenbuurtl GEBORENPieter z.v. Willem Vlas en Grietje Schngen (Oudeachild), Klaas z.v Hui- bert de Ridder en Geertruida Dob (Kooger- ▼eld), Herman Jacob z.v. Dirk Keyser en Gerdina Necolina Keyser (Molenbuurt). OVERLEDEN Antjo Kalf 42 jaar d.v. Pieter Kalf, overl. en Aagje Abbenes (den Burg), Leendert Ilartog, 24 jaren, z.v. Jacob Harlog en Cornelia Bakker (Eiorland). Burgerlijke Stand,gem. Wieringen Maand April 1901. ONDERTROUWD Nan Mostert en Tryn tje Mulder, Klaas Lont en Maartje Rotgans, Albertus Mattheus Bakker en Tryntje Beken- dam, Albert Wiegmaa en Jansje de Vries, Pieter EverU en Noeltjo Lont. GEHUWD Geene. GEBORENGuurtje d.T. Leeadert Spaan der en Maretje Mus, Grietje d.T. Nan Rot gans en Dieuworijo Doves, Jan z.v. Nan Takes en Maanje Kuyt, Jan z.v. Pioter Lont en Maartje Lont, Anlje d.v. Pieter Engel en Jansje Ricke. OVERLEDENPieter Wigbont Jz. oud 16 jaren, Jacob Ty»en oud 73 j., weduwnaar van Maartje Kroon, Pieter Wigbont, oud 68 j. weduwn. van Dieuworijo Kok, Jacob Rot gans oud 13 maanden. Vervolg der berichten. Naar wij vernemen beeft in een ver gadering van werkende leden der Muziek- vereeniging »Crescendo" (1 September a.s. afdeeling Helder der Maatschappij tot be vordering der Toonkunst), gisterenavond in sTivoli" gehouden, de heer A. J. Lee- wens de directie aanvaard. Ds. A. de Koe ia voornemens zyn kerkelijk ambt neer te leggen met een afscheidsrede, te houden a. s. Zondag 12 dezer, 's morgens om 10 uur ia de Nieuwe Kerk. In de Zaterdag 1.1. gehouden huish. vergadering der afd. Helder van den Bond van Nederl. Onderwijzers, werd besloten de candidatuur van den heer Staalman, aftredend Kamerlid, te bestrgden. Overwogen werd hierbij de eerste plaats zijn houding tegenover de belangen van het onderwijs, blijkende uit zjjn optredena. bij de behandeling der leerplichtwet, inzon derheid tegen het beginsel van schoolvoeding en kleeding, b. tegen de onderwijzers, c. tegenover de onderwijzersvereenigingen en in de tweede plaats zijn vijandige houding tegenover d. het voreenigingsrecht in het algemeen en e. andere burgerrechten. Uitslag van een door den Kapitein Eerstaanwezeud-Ingenieur te den Helder den 6enj Mei 1901 gehouden aanbesteding van »Het doen van voorzieningen aan Mi litaire gebouwen en werken te4den Helder. Raming f 6890. H. Wjjker, te den Helder, ad f 6995. Gebrs. van Pelt, te id. ad f 7049 P. Korff, te id ad. f 7085 J. Spruit, te id. ad. f 7090. W. de Jong, te id. ad. f7180 G. Roolmeyer te id. ad. f 7215. C. Kroon, te Wieringen ad. f 7360. A. Krjjnen, te den Helder, ad. f 7435. J.l. Zaterdagavond gaf de Sportveree- nïging .H. B. S.' in -Tivoli» een Soiróe Amusante. De President, de heer N. A. H. Van Kempen, sprak by de opening van i le uitvoering der vereeuiging een ge- woord. Hy heette alle aanwezigen wel kom, bracht den kunstlievenden leden dank den verleenden financieëlen stonn, waar- het mogelyk was geworden hot materiaal, dat by den brand van 26 April 1.1. verloren gegaan, weder te kunnen vernieuwen on deelde mede, dat de werkende leden zich toelegden op het schieten, het voetbatspel en het schermen. Van deze laatste kunst legden zy in den loop van den avond proeven af. Eenige schermnummers met de lange- en korte stok werdon ten be9te gegeven, waaruit bleek, dat men in don korten tijd van 3 maanden reeds aardige vorderingen gemaakt en men onder leiding van den instructeur, den lieer C. Dejjs, met ambitie zich had ge oefend. Een viertal voordrachten, eenige gymnastische standen, een voorstelling met de gramaphone en een kluchtig blyspol wisselden deze af en het geheel werd met een geiluimeerd bal besloten. Niettegenstaan de deze vermoeienissen konden den volgen den morgen de jongelui met snccós deelnemen aan het tweede gedeelte van den Voetbalwedstrijd. «H. B. S.» moest toen kampen tegen ,P. P.« Om 10 nur begon de strijd, die ook deze maal fel gestredeu werd. Beide partijen speel den flink, en kranig werd meermalen de bal geworpen. ,11. B. S." echter handhaafde zyn standpunt en bleef overwinnaar mot 2 0. Aan dezen eindwedstrijd was een eereprys, een zilveren medaille, verbonden. Op het Badpaviljoen, waar spelers en belangstellenden zich na afloop verzameld hadden, nam de heer C. C. J. H. van Kempen, als voorzitter vun .Volksweerbaarheid' het woord, bracht hulde aan de overwinnaars en ook aan de partyen voor hun flink spel. Spreker betoogde het nnt van dit spel, waarin vlugheid en moed wedy veren, zoodul het eon spel by uitnemendheid is, dat de spieren sterkt, en hot krachtige mannen vormt, waarop het vaderland in tyd van gevi rekenen. Hierna reikte hy den prys nit aan den voorzitter van »H. B. S.«. Do eene zyde van de medaille toonde de inscriptie le prys voet bal» en de keerzyde«Afd. Helder V. W. B. 1901». Een foto, voorstellende de groep van voet balspelers op 21 April 11., schonk hy aan «O. K. K.' Do voorzitter van >H. B. S.', de heer Van Kempen Jr. dankte namens zijn clubbroeders. De heer C. S. Jaring dankte als president ran ,0. K. K.«, dmtrby den wênsch uitdruk kende, dat, hoewel tegen elkander strydende, door het spel verbroedering moge ontstaan tusschen de vereenigingon »H. B. S.«, »P. P" en «O. K. K.*. Hiermede werd besloten en ging men vriendschappelijk stadwaarts. Aan mej. S. E. Heiting, geb. Wal- denmaier, eervol ontslagen onderwijzeres alhier, is een pensioen toegekend van f 239 's jaars. Het zoontje van den heer Jb. Bak ker Dz. was gisteren met andere knapen spe lende op eenige balken bij de Hoogere burgerschool liggende, en had daarbij het ongeluk met het hoofd op een balk te vallen, waardoor een hevige oor bloeding ontstond en de knaap in zwijm viel. Dr. Nord verleende direct assistentie, waarna de knaap naar huis werd vervoerd. Zyn toestand was heden morgen echter bevredigend. Texel, 6 Mei 1901. De heer Mr. B. van Goens, Schoolop ziener in het arr. Helder zal gedurende de vacature ook waarnemen het schoolop- zieuerschap in het arr. Texel. De heer H. A.Klazinga, geboren alhier, is door het Provinciaal Kerkbestuur van Gelderland J beroepbaar gesteld tot predi kant by de Ned. Herv. Gemeenten. In de maand April is aan het postkan toor alhier voor de Rijkspostspaarbank iugelegd f4170,77 en terugbetaald f8960.22s Nederl. Zuid-Afrlkaansche vereeniging. De totale som der bijdragen tot heden bjj bovengenoemde Vereeniging ingekomen bedraagt f 1.258.255 31. Te Haarlem, komt met 1 Juli a.s. de betrekking vacant van Ambtenaar belast met de inning van ha ven- en kaaigelden, op een salaris van f 750 's jaars. Naar wij vernemen, wordt met het oog op het pensioen, rekening gehouden met sollicitanten van niet te hoogen leeftijd. Te Bennebroek werden diakenen der Ned. Herv. Gemeente Zondagmorgen na afloop der godsdienstoefening verrast door een enveloppe in het kerkezakje die f500 inhield. Ook de R. K. armmeesters ontvingen eenzelfde gave voor hun armen. Poging tot moord uitliefde Jacob van D., een 23-jarige kantoorbe diende, was in dienst bij den heer A. C. Poort, kapitein der dienstdoende schutterij te Amsterdam. Toen zich daar de 20-jarige Tryntje Kooyman als dienstmeisje kwam verhuren, had Jacob direct op haar een oogje en al spoedig ontstond er tusschen die twee een goede verstandhouding, want zij gingen op de vrye avonden met elkaar uit. Edoch, op den dunr kon dit niet zoo blijven en moest een formeel engagement gesloten worden. Jacob nu wilde wel en Tryntje had er ook wel zinnigheid in, maar Tryntje's ouders meenden, dat Jacob niet genoeg verdiende en dat vryen onder zulke om- itandigheden maar malligheid was. Dit verdroot Jacob en ook Tryntje, doch deze laatste zette er zich spoedig over heen en op zekeren dag verklaarde ze aan Jacob, dat de kennismaking maar uit moest wezen. Jacob werd zoo wit als een doek, maar zei niets. Later vroeg hij haar bij het huiswerk te willen helpen of kleeden uitkloppen, maar Trijntje, die nu eenmaal den knoop had doorgehakt, wilde hiervan niets weten. Toen ging Jacob naar het kantoor van zyn patroon, haalde er een revolver weg, laadde die en schoot op Tryntje in de gang van het huis van den heer Poort. Tryntje werd geraakt aan de hand, doch Jacob wilde haar dooden en schoot in de keuken nog eens op haar, maar miste. Toen richtte hg de revolver op zichzelf en schoot ook mis en vluchtte naar buiten, naar het huis zyner ouders, waar hg blootshoofds aankwam. Tryntje werd inmiddels door dr. A. Cou- vée verbonden en in het gasthuis opgeno men. Hier was zij dagen Tang geheel van streek, doch nu is ze hersteld. Jacob ging, nadat hij thuis was geweest, den weg naar Sloten op en kuierde verder naar Haarlem. Hier wist hij per slot van rekening niet wat hg moest uitvoeren en op de Markt een agent ziende, vertelde hy dezenwat hij te Amsterdam had uitgehaald. Hij werd na tuurlijk onmiddellijk gearresteerd. Thans had Jacob zich voor de rechtbank te Amsterdam te verantwoorden. Hij erken de volmondig tot twee malen toe herhalend dat hij het opzet had gehad Tryntje van het leven te berooven. Omtrent hun ontmoeting in de gang toen Jacob de revolver in de hand hield, vertel- de^Trijntje Zóó is het gegaan, edelachtbare hee- ren. Ik kwam Jacob tegen en die hield me vast bij den schouder. Wat moet ik je doen zei hij. Ik zag achter zyn rug de revolver en vroeg: Wat moet je met dat ding? Laat me losen toen ik me losgerukt had schoot hy op my. Tryntje deed haar verhaal heel kalm en keek Jacob niet aan. Jacob zat stil in het hoekje van de bank en keek voor zich, na en dan snikkend een traan wegpinkend. Eisch: anderhalf jaar gevangenisstraf. Finsche landverhuizers. In de derde klasse wachtkamer van het C. S.-station te Utrecht had Zaterdagmid dag veel bekijks een gezelschap Finlan- ders, die door de H. IJ S. M over Amers foort uit Duitschlaudaaa gebracht, hier een paar uur moesten vertoeven alvorens de reis naar Rotterdam voort te zetten vanwaar zij per stoomboot naar Canada zouden ver trekken. Het gezelschap bestond nit 48 personen, mannen, vrouwen, en kinderen, ook vele zuigelingen. Het scheen een krach tig ras van menschen; van de mannen, velen met lang krullend haar, de vrouwen het hoofd byna alle bedekt met een dicht onder de kin vastgeknoopt doek. Allen, zoowel mannen vrouwen als kinderen, droe gen een lange jas van rendierrel, de be haarde huid naar binnen en het leder aan de buitenzijde, met fraaie roode figuren geborduurd. De mannen evenals de vrou wen droegen lage schoenen met gele kap pen, terwijl eenige der vrouwen bloot- voets gingen op zeer welgevormde voeten De mannen met stroo- en viltenhoeden op het hoofd waarin een paar intelligente oogen en een ivoorwit gebit prijkten, zagen er schilderachtig uit met hunne breede gor dels om, waarin de dolken en andere wa pens hingen. Terwijl de vrouwen zich met de kinderen bemoeiden, draaiden de mannen sigaretten en lieten als echte banjers de rook door den neus gaan. In een Russischen wagen waren zij aangebracht. Een pijp van een halve ton. Hoe onwaarschijnlijk bovenstaand op schrift klinken moge, toch behelst het waarheid. De pijp werd onlaogs aangekocht door zekeren heer Edmurd Vogelgesang van Chicago en is een kunststuk, aan welks voltooiing de maker, een zendeling, Adolf Able, niet minder dan achttien ja ren besteed heeft. Het fijne beeldhouwwerk, dat het voor werp versierd, schijnt byzonder merkwaar dig te zijn. De prachtige, licht geel meer schuimen pijp vijf en een halve centime ter in diameter en veertig centimeter lang, is versierd met 350 personen en een veer tigtal dieren, die in de kleinste bijzonder heden met buitengewone volmaaktheid (alles werd met de loupe vervaardigd) zyn weer gegeven. Naast zuiver godsdienstige tooneelen, heeft de kunstenaar verschillende aan de geschiedenis ontleende en legendarische on derwerpen in zyn pjjp gebeeldhouwd, als een tooneeltje in Pompéï, de landing van Columbns in Amerika enz. Bovendien vindt men een collectie microscopische, maar verbazend natuurlyke alligators aren den, slangen, luipaarden, panters enz. Sommige figuren zjjn niet grooter dan 3 millimeter. ADVERTENTIE N. Donderdag, den 9den Mei a.s. hopen wij den 80't6n te herdenken 33 Grootvader verjaardag :en van onzen geliefden PIETER VOS. 7 Mei 1901. Helder, Amsterdam, Zyn geliefde Kleinkinderen, JOH. J. GONGGRIJP. J. WATERMAN. P. VOS. C. POLDERMAN. P. POLDERMAN. J. POLDERMAN. A. POLDERMAN. A. LUB. G. LUB. H. VAN WIJK. Getrouwd G. M. STEENBERGEN J. DE BEURS, die, mede namens wederzijdsche Familie, hun hartelijken dank betuigen, zoowel van buiten als binnen deze gemeente, by kun Huwelyk ondervonden. Amsterdam, l - 1ftni Helder, 1 Me" 190L Heden overleed te Krommenie onts geliefde Moeder en Behuwdmoeder, Mevrouw de Wed. W. BAKKER, geb. T. LEGUUT. Helder, 2 Mei 1901. 8. BAKKER. C. J. BAKKER van h0hs8ktfj Heden overleed na een langdurig doch geduldig lijden onze geliefde Zoon en Broeder 0TT0 WIJTSMA, in den ouderdom van ruitn 20 jaar. Helder, 4 Mei 1901. Namens Ouders, Zusters en Broeders A. J. WINKELMAN, E. WINKELMAN- van Westen. Bij ons vertrek naar Purmerend breng® wy door deze onze groeten aan Familie, Vrienden en Bekenden. K. BAKKER, gepensioneerd Zeilmaker-Majoor, Echtgenoote en Kinderen, Helder, 7 Mei 1901. Blijkens geregistreerde acte d.d. den tweedet Mei 1901, is door deo Rechter in het Kant» Helder, aan den Heer J0HANNES JAC0BU! MART1NUS SMIT, wonende te Helder at: den Kanaalweg, verleend handlichting tot het drijven van handel in Manufacturei in den meest uitgebreiden zin, en in aan verwante artikelen. Helder, 4 Mei 1901. Hetgeen certificeert De Griffier VAN HEUVEN. Centrale Bank voor Landbouw en Nijverheid te Amsterdam. DirecteurenJhr. Mr. K. J. SCH0RER et G. H. KOOL De Bank neemt gelden in depot tegen de volgende rentevergoeding. Met 2 dagen opzegging 3 °/0. 10 3V8 I Voor 3 maanden vast, met 1 maand op. zegfPno 37a V°or 6 maanden vast, met 1 maand opzegging 4 °/o* De vertegenwoordiger voor Helder J. H. MOOJËI, Koningstraat 20, Zitdagen: DONDERDAG en VRIJDA6 van iedere week. voor Boedclzaken, Veilin gen en Transport van vaste {«Soederen. Brand- Zee- en Levensverzekering. In- en verkoop van Effecten. Verzilvering van Coupons en geld«waardig papier. Rechtskundige adviezen. ZitdagenDonderdag van 8—3 en 6—9 ure en Vrijdag tan 8—3 ure. J. H. M00JEN, Koningstraat 20. op hypotheek borgtocht. Renten en onkosten J. H. M00JEN. op handteekening mit mkosten zeer billijk. Koningstr. 20. Ondertrouwd ANTON VAN VLIET en SOPHIA IDA KOSTER. Amsterdam, 2 Mei 1901. Huwelijksvoltrekking i5 Mei a.s. Eenige en algemeene kennisgeving. Geboren: GEERTRUIDA BELIA. Dochter van M. DE BOER—KRUIJER en L. DE BOER. Helder, 4 Mei 1901. Wy ondergeteekenden, Com missarissen der Onderlinge Brand waarborg-Maat schappij, Directie DE JONG Co., gevestigd te Amsterdam, hebben het ge noegen aan alle daarbij belanghebbendeil te berichten, dat heden aan ons is gedaan Rekening en Verantwoording over de ge- honden Administratie over het jaar 1900, welke door ons in orde bevonden zijnde, met onze goedkeuring is bekrachtigd. Wij ontvingen daarbij in tegenwoordig heid van eenige Heeren Correspondenten en Deelgenooten, een nauwkeurig over zicht van den stand der Maatschappij en mochten ons opnieuw van haren bloei en welstand overtuigen. Amsterdam, 26 April 1901. Jhb. Mr. C. H. BACKER. Mr. H. L M. LUDEN. Mr. J. H. M. B». MOLLERUS VAN WESTKERKE. F. W. J. B». VAN AIJLVA VAN PALLANDT. Mr. M. W. B°. DU TOUR VAN BELLINCHAVE. Correspondent te Helder: A J DE J0NGH. Dijkstr 40. gevraagd f 2 por week. Adres: ZUIDSTRAAT 82. gevraagd Adres: Mej. BAKKER, Spoorstraat. 140 gevraagd een flinke Dienstbode of Noodhulp. Adres KEIZERSTRAAT 112. Mevrouw TROMP, Hoofdgracht 69,. vraagt wegens ziekte der tegenwoordige van goede getuigen voorzien. Zich aan te melden bij voorkeur na 8 uur 's avonds. voor Vrijdags (halve dag), en een Huisnaaister Adres: BERKHOUT Co.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1901 | | pagina 2