Tandarts Ansingh, ..Tömtjes" ABalmziet betvame TIMHERLIEDEN. nen kleine HARINGVLET, Bid i Boiïierrein Kiest Naar Koilidiarsstr. 19, PORSELEIN, GLAS- en AARDEWERK, immmmmtxmmm kdeLedfiflilGrN6il.EerY.Kerk. Uitvoering Gewijde Muziek Liefdadigheid naar Vermogen. Stremming Passage. Muziek voor den Dans, s VIOOL Huisduinen. Café ,.d9 Eerste Aanleg". extra Balmuziek. Tweede Pinksterdag E. G. van Ede. ITtoile. TE KOOP. Melk-Inrichting Jb. SMIDS. Aardappelen, Zaterdag GROENTEN. D. DIJKSHOORN, /in K0NING0WARSSTR 49. Opruiming J. VAN WILLIGEN, Marine en Leger. Blijkens bü bet Departement van Marine ontvangen bericht is Hr. M. pantserdekscbip .Utrecht" onder bevel van den kapitein ter zee L. C. Koster, 22 dezer te Spczzia aan gekomen. Blijkens bij het Departement van Marine ontvangen bericht is Hr. Ms. instructieBchip „Nautilus*, onder bevel van den kapitein- luitenant tor zeo P. C. Swaan 22 dezer te Las Palmes aangekomen. Do kleine gouden medaille voor 36 jarigen dienst is uitgereikt aan den sergt. bottelier Z. Bouwens, de matrozen le kL P. v. Beemen en W. Groonevelt. De zilveren medaille voor 24 jarigen dienst is uitgereikt aan do Bootsman A. Botvliet, de sergt.-Htuurman G. J.Nauta,de nergt.-konstabel 11. Keogstra, de korp. bottelier D. Renshoit', de stafmuzikant J. Willomse, de sergt.-stoker L. Kruithof en de korp.-stoker b. d. G. Wisse. Stoomvaartberichten. Hot stoomschip Koning Willem I', van Amsterdam, arriv, 20 Mei te Genua. Hel stoomschip .Koningin Regentes*, naar Amsterdam, vertr. 20 Mei van Port Said. Ilot stoomschip „Cyclopa», van Amsterdam, arriv. 21 Mei te Livcrpool. Het stoomschip .Prins Willem II*naar Amsterdam, vertr. 23 Mei van Havre. Het stoomschip «Prins Maurits* van Am sterdam, pass. 21 Mei St. Michael, Het stoomschip .Madura*, naar Amsterdam, vertr. 22 Mei vaH Port Said. Het stoomschip .Tolamon* arriv. 23 Mei van Java te Amsterdam. Marktberichten. Schagen, 23 Mei. Aangevoerd 12 paarden f 100 a f 250, 5 stieren f 70 a 100, 0 os f 0 a 0, 20 Geldekoeien f 100 a 150, 50 vette koeien f 170 a 245, 100 kalikoeien f 114 a 220, pinken en vaarzen f a 0 graskalven f 0 a 35 nuchtere kalveren f 6,a 20,200 schapen 114 a 20.vette id. f a400 overh. f 16 a 26,1700 lammeren f 6 a 13, 58 magoro varkens f 14.a 19.21 vette varkens f 0,49 a 50 ct. p. K.G., 80 biggen f 11a 13,50, 980 kop boter p. P. 45 a 55 ct., 10.000 kipeieren f2.60 a 3.20,2000 eendeneieren f 3.10 Visscherijberichten. Niouwcdiop, 21 Mei. Aangebracht door 1 kotter HD 48, echipper Jb. de Groot, met 175 stuk» groote, mid delmatige cu kleine tong, kleine ichol, tarbot en schar, besomming f 186 1 (loep MD. 2, schipper Jac. v. d. Hoek, met 15 lev. kubelj. p. kt. f 1,10, 0 lev. leug p. st. f 1,25, 40 lev schel», p. at. .80 «ent, 1 partytje duodo schelv. voor f 9, 1 partijtje rog en vleet voor f 9, 8 keilbotjc» p. st. f 4,60 a f 6. Van Tcxelaara eu vletten 165 stuks rog p. at. 75 a 80 ceut. 20 kordcra met 10 tot 80 slaks tong p. st. 50 s 60 ceut. 10 lot 40 middelm. tong p. Bt, 80 a 85 cent, 10 tot 20 kleine tong p. st. 15 b 20 eont, 1 lurbot p. ut, f 5, 2 tot 0 mand kleine schol p. m. f 2,50 a f 2, 5, 1 tot 8 mand schar p. m. f 2 a f 2.50, 850 tal huring per tal 60 u 95 cent, 25 tal geep por tal f 5 n f 6,15. 685,000 stuks ansjovis per 1000 f 4.40 a f 6,80. 22 Mei. 50 korders met 10 tot 40 stuks tong p. si 60 a 70 cent, 10 tot 60 middelm. tong p. st. 80 a 4f< cent. 10 tot 40 kleine tong p. st. 15 a 20 cent, 1 tot 8 stnks rog p. at. 75 a 80 cent, 2 tarbotten p. st. t 6.50 a f 7,50, 2 tot 10 mand kleine schol p. m. f z a f 2.75, 1 tot 4 mand schar p. m. f 1,75 a f 2, 250 tal haring per tal 60 a 75 cent, 55 tal geep per tal f 5,25 u l 6,50. 421,000 stuks ansjovis per 1000 f 4,70 u f 5,66. 28 Mei, 1 kotter HD. 48, schipper W. Zwaan, met 155 stuks groote middelm. en kleiuu tong, kleine Schol, schor en boijes, besomming f 119. 22 korden met 10 tot 40 stnks tong p. st. 50 a 55 cent, 10 tot 60 middelm. tong p. st. 80 a 35 cent, 10 tot 40 kleine tong p. st. 15 a 20 cent, 2 tot 10 mand kleine schol p. m. f 1,75 a f 2,60, 1 tot 4 mand schar p.m. I 1,50 a f 2, 250 lal haring p. tal 40 a 70 ol. 10 tal geep per tal f 6. 135,000 slaks ansjovis per 1000 f 5.40 n f 5,65. Tijdstippen van verzending der Brievenmalen. Naar Oost-lndië: VcnecdiugsMeg. Datum dor ter post-beiorg. Tijdit. der laat. busl. »/b Postk. p. scepott via Amsterdam. p. zeejiosl via Rotterdam p. Hol), mail via Genua p. Hol! mail via Marieille p. Frnmcho mail via Maracille p. Eugeleulie mail via Urimlisi (naar 1'alembaug, lUouw, Banka, BUIiton eu Z. W. Afd. van Borneo) Naar Atjch cn de Oo»tku»t 24 Hei. 81 4 eu 18 Juni 28 Mei. 81 7 en 21 Juni eiken Vrijdag. 7.— 'a »v. 7— av 7— 's «v. 3.80'iuam. 7— av. 9.'amor. 9.'»mor p. Duittche mail via Napel» 87 Mei. 9—'.mor. Naar Quyana (Surirn me): p. reepost via Amsterdam 81 Mai 7.— 'a av. 27 17— a av. 7 Juni 7— 'a av. Naar Curagao, Bonaire sterdam .1 31 Mei. amplou eiken Dinsdag stown eiken Vrijdag 1 Juni Jgen der I. 'rydag 8.30 'snai p. zeepost via Amaterdnm p. mail via Soutkampioi 'pi mail via Quecnstown p. mail via Genua (alleen op verlangen afzender»). Naar St. Martin, St. Eustatius en Saba V- mail over Engeland 27 Mei.|7.'a av Naar Hr. Ma. «Ze eland", te Cura9ao: tot en mot 28 Mei, eiken Dinsdag en eiken Vrydag, 8.30 's namiddags. Te i'aramaribo: via Amsterdam, 14 Juni, 7 uur 's avonds. Naar Hr. Ms. .Utrecht": Te S p e z i a (Italië)tot en met 29 Moi, dagclyks 7 uur 's avonds. Te N a p e 1 8 van 8 tot en met 18 Juni, dageljjks 3.30 'snam. Burgerlijke Stand, gem. Helder, Vaa 21 tot 23 Mei. ONDERTROUWD: M. C. Viseer en B. J. v. Brodc- lode. P. Stoil en A. E. Groen. L. Velthuis en M. Bakker. GETROUWD: C. Pieterse en E. A. Schol. E. D Ilarms en A. E. Bienholf. E de Groot eu A- Schuijt. de Boer en S. Boon. W. J. Duinkcr eu J. M. Dce J. K. W. Teerink ee E. Smeding. 1'. v. d. Bcoeke en D. de Boer. BEVALLEN: P. de Lange geb. de WolfT. z. A. v. d Berg geb. de Wit, d. 11. Uintcr geb. Lammer», d. G. K. Josue geb Mourik, s. T. v. d. Poll geb. Greve- maker, d. C. Boon geb. Buck, d. A. J. Keet geb. Lippe, d. G Mo» geb. Mooij, O, M. P. Dekker geb. Schade, d. M. Ruitemcyer geb. Slykermen, t. OVERLEDEN C. Kalf, 53 j. J. Uansmsag geb. ven Wijk, 76 j. K. Sing.ling, 14 m Vervolg der berichten. Lirfdadigheidsdag. Burgers van HeldorGaat op den 2en Pinksterdag de offorbusjes, dio gy langs den weg zult vinden niet ongemerkt voorby, maar stort er naar uw vermogen een grootere of kleinere bydruge in. Deze liefdegaven kun nen bet Bestuur van L. n. V. in staat stel len, om iets te doen tot verzachting van het treurige lot onzer minder bedoelde plaatsge- nooten. Donkt er aan, dat de vereeniging ▼oor haar nuttig werk financicëlcn steun dringend noodig heeft. - Tweede Pinksterdag des namiddags van 4.45 u. tot 5.45 u. zal door do Stafmuziek der Marine, voor de Marine-Club een mu ziekuitvoering worden gegeven. Het volgende programma zal worden uitgevoerd 1. .Volka- feestraarsch*, (7 Februari 1901), J. Koning. 2. .Concert-Ouverture*, Albert Leutner. 3. Paraphrase über Silcher's Volkslied: .Die Loreley*, E. Nesvadba. 4. .Fliegcndo Blatter', Potpourri, L. Stetefeld. 5. .Estudiantina", Walzer über Spanische National Molodiën, Emil Waldteufel. 6. Finale. .La Czariue', Mazurka curactéristique, Louis Ganne. Omtrent de Uitvoering van Gewyde Muziek door het Vocaal-kwartet ,G. Zals- man", (in de Nieuwe kerk alhier te geven) leest men in de .Zaanlandsche Courant" „Het deed ons aangenaam aan te bemer ken dat de heer Zalsman weder de volle be schikking bleek te bezitten over zyn schoon orgaan. De sopraan, Moj. N. Böhm, was in alle nummers oen genot om aan te hooren. Haar schoon goluid kwam tegen do uiteraard meer bescheiden alt-tenor-partyen heerlyk uit, of smolt, zoowel in de piaoissimo's als by toonverheffingen, onberispelijk er mee sam De namen dor toonzetters van |de uitgevoerde nummers zeggen voldoende, dat cr verschei denheid te over was. JDo schoone uitvoering van Mozart's »Avo verum* en het bekende „Weihnachtsgesang* van PratoriuB maakten een heerlyken indruk, evenals Ilaydn's „Te nebrae iactae sunt*, de muzikale bewerking van het laatste kruiswoord. (Zie verder de annonce). Naar men ons mededeelt is alhier een VoetbalvereenigiDg opgericht onder den naam ,Sparta" zy bestaat voornamelyk uit de oudste adspiranten van .Pro Patria* en leer lingen der tH.B.S.*. Door het Prov. Bestuur te Haarlem is gister aanbesteedle. De werkzaamheden en leveringen aan do Heldersche zeewering. Ra ming f 21.500. Minste inschryver de heer K. Bos te Overveen, voor f 18.946. 2e. Hot verbeteren der zeewering langs het noorderstrand van Vlieland. Raming f 35.000. Minste inschryver de heer Th. Prins, te Sliedrecht, voor f 33.680. Texel, 23 Moi. In Nov. 1899, strandde niet ver van de Texolsche zeegaten, de En- gelsche stoomboot .Start". Behalve sleepbooten deden bij de berging der lading eenige vis- schers dienst. Deze menschen dringen reeds lang aan op hetaling van eenig bergloon voor het door hen geborgen kopererts van de lading. Tot dusver is hun nog niets betaald, 't Is voor de arme visschers wel wat hinderljjk, dat men hen vreeselyk lang laat wachten naar hun loon. Op de eerste lammerenmarkt waren aan gevoerd 6495 lammeren, die voor f8 af 11,75 werden verkocht. Heden had de eerste groote verzending plaats voor de Leidsche markt. Bij het marine-etabli8ement te Soera- baia is benoemd tot baas-scheepmaker, tevens kuiper en mastenmaker, de heer L. Koens, laatstelyk die betrekking bekleed hebbende en onlungs van verlof uit Nederland terug gekeerd. De Ned. fabriek van stoomwerktuigen en spoorwegmateriaal aan de Oosterburger- gracht te Amsterdam heeft ongeveer 600 werklieden ontslagen wegens slapte in zaken. Uitbarsting op Java. Volgens gister by een tweetal handelsfirma's ontvangen telegrammen is de vnlkaan de Keloet (Kedir) in werking gekomen; de eruptie is in de richting van Blitarer heeracht totale duisternis. De uitbarsting schynt ernstig, dit te meer met het oog op de talryke koffie plantages in dio omgeving. De correspoudent van het .Handelsblad' seint: .Er heeft een hevige uitbarsting plaats ge- bad van de Kloet. .De bevolking van Blitar is gevlucht. ,Er gaan geruchten dat vele iulanders zyn gedood.' De Kloet heeft sedert vele jaren geen be langrijke eruptie gehad, al bleef de westelyke krater ook nog levendig. De laatste groote uitbarstiug had plaats in 1875 de afdeeling Blitar heeft er toen veel van te lyden gehad. Een deel van die afdeeling, öök de hoofdplaats Blitar, is-toen overstroomd door een la har waarby veel aanplantingen, vee en zelfs men- schenlevens zijn verloren gegaan Deze 1 a h a r s zijn modderstroomen, die den berg komen af- loopen en bestaan uit zand, asch en steenen met water vermengd. De „Piet Hein" te Singapore. Aan het „B. N." wordt d.d. 23 April uit Singapore geseind: Gisteren werd aan den kapitein ter zee Jansen en den état-majoor van Hr. Ms. pantserdekschip „Piet Hein" audiëntie ver leend door den hertog van York den Brit- schen troonsopvolger, die zich zeer gevoelig betoonde voor de beleefdheid hem door den Gouverneur-Generaal van Nederlandsch-In- dië betoond in het zenden van een Neder- landsch oorlogsschip te zjjner verwelkoming te Singapore. Kolonel Jansen werd door den hartog van York uxtgenoodigd heden aan boord de „Ophir" het lunch te gebruiken in vorstelijk gezelschap. Daarop zet de „Ophir" haar reis naar Australië voort met den hertog en de her togin van York aan boord. De „Sraits Times" spreekt met waar deering van de hoffelijkheid door Konin- gi i Wilhelmina betoond in het zenden van Hr. Ms. pantserdekschip „Piet Hein" naar Singapore ter gelegenheid van de komst van den hertog en de hertogin van York. Zij zegt dat Nederland de eenige natie is welke aan de koninklijke reizigers de hof felgkheid bewjjst op dit punt. SOÜTHAMPTON, 22 April. Koning Ednard bevond zich vandaag aan boord van het jacht »Shamrock II", even voordat de proef wedstrijd in de Solent zon beginnen, toen een plotselinge windvlaag den mast knakte van het jacht, dat onherstelbaar beschadigd werd. De Koning en alle andere opvarenden waren bjjna verongelukt. De mededinger van het jacht, de »ShamrockI", verloor in dezelfde windvlaag haar topmast. STANDERTON, 21 Mei. In de laatste dagen hebben de Boeren den Verzamelberg in het district Vrede verlaten en trokken zij naar Drakenebergen, waar zg thans vele duizenden stuks schapen en runderen verborgen hebben in kloven. Verschillende colonnes pogen hen daar te omsingelen, of hen naar het open veld te dryven. KAAPSTAD, 22 Mei. Berichten van alle zijden melden, dat de commando's van rebellen in de Kaapkolonie en in de Oranjerivier Kolonie order hebben gekregen zich te concentreeren. De militaire autoriteiten, ofschoon bekend met De Wet's vermoedelijk plan omdeleiding der concentratie op zich te nemen, hebben nog geen bericht ontvangen dat lig de Kaap kolonie is binnengevallen. ADVERTENTIE N. Op den 27sten Mei a.s. hopen onze geliefde Ouders, Behuwd- en Grootouders, D. J. HEIJKOOP en K. HEIJK00P-VAN BREDER0DE, hunnen 45-jarigen Huwelijksdag te herdenken. Zaandam, 24 Mei 1901. N. J. HEIJKOOP. E. HEIJKOOP—Abbbnes en Kinderen. m Morgen hopen onze geliefde pj- jg Ouders MEINDERT DE BOER gj MARIJTJE KOOPMAN, Jg den dag te herdenken, waarop SS zij vóór 40 jaren door den 83 1 Echt werden verbonden. Helder, 24 Mei 1901. Namens hunne Kinderen, Behuwd- en gg Kleinkinderen. Algemeene kennisgeving. sjg Op Woensdag, 29 Mei as., hopen onze geliefde Ouders RUUR0 VAN DER ZEE en JANNETJE BIJL, hunne 127a-Jarige Echtvereeni- ging te herdenken. j Helder, 24 Mei 1901. Namens hunne liefhebbende kinderen. HENDRIKA. KLAAS. JAN. JOHANNES. Getrouwd WILLEM JAN DUIN EER en JOH ANNA MARIA DEE, die, mede namens werzijdsche Familiën hunnen hartelijken dank betuigen voor de vele blykeii van belangstelling, zoo van buiten als binnen deze gemeente by hun huwelgk ondervonden. Helder, 23 Mei 1901. Getrouwd E. D. HARMS en A. E. BIENHOFF, die tevens, uamens wederzgdsche familie, hartelijk dank betuigen voor de vele blijken van belangstelling, zoowel van binnen als buiten deze gemeente bg hun huwelgk oudervonden. Helder, 23 Mei 1901. GeborenAGATH A, Dochter van G. KEET en A. J. KEET—LIPPE. Helder, 22 Mei 1901. Brouwerstraat 53. Geboren: GEERTRUIDA JACOBA, Dochter van J. DEKKER en C. M. P. DEKKER-SCHADE. Helder, 23 Mei 1901. GeborenWILLEM, Zoon van D. M. MOS en G. MOS-MOOIJMAN. Helder, 23 Mei 1901. Algemeene kennisgeving. Bevallen van een Dochter: H. WINTER-LAMMERS. Helder, 21 Mei 1901. Heden overleed onze jongste lieve ling KAREL, in den nog jeugdigen leeftijd van 14 maanden. Helder, 21 Mei 1901. J SINGELING en Echtgenoote, Broeders en Zusters. Heden overieed na een korte onge steldheid, zacht en kalm, onze zeer geliefde Moeder, Behuwd- en Groot moeder JOHANNA VAN WIJK, Echtgenoote van H. Rknsmaag, in den ouderdom van ruim 75 jaar. Allen, die haar gekend hebben, zullen beseffen wat wij in haar ver liezen. Helder, 22 Mei 1901. Namens de geheele Familie. De Heer en Mevrouw BEIJERMAN—VAN HULST, betuigen hunnen dank voor de bewgzen van belangstelling ondervonden bg de geboorte van hunnen Zoon. Kraambezoek zal gaarne worden afge- wacht Woensdag" 29 Mei van 24 our. Dankbetuiging. Met deze betuigen wjj onzen hartelgken dank aan familie en vrienden, voor de vele bewgzen van belangstelling bij ons huwelgk ondervonden. Haarlem, 17 Mei 1901. J. DE VRIES. J. C. DE VRIES-DUNK. Voor de vele bewgzen van deelneming, ontvangen bg het overigden van onze innig geliefde Zuster AAFJE JELGERSMA, betuigen wg onzen oprechten dank. Helder, 24 Mei 1901. Uit aller naam G. JELGERSMA. Evangelisatie-lokaal ln de Palmstraat ZONDAG 26 MEI, voorm. 10 uur: (le Pinksterdag). Ds. BI. EL VI* KK. Predikant te Alkmaar. MAANDAG (2e Pinksterdag) voorm. 10 uur: D». P. Iv A SriIRÖDER. Predikant te den Burg, op Texel. DEN HELDER. uur, door het VOCAAL-KWARTET „G. ZALSBAN". Mejuffr. N. BöHM, Sopraan. H SCHOLTEN, Alt. de Heer C. PHLIPPEAU, Tenor. G. ZALSMAN, Bas. Entree 1.-. Toegangsbewijzen, en Tekstboekjes a 10 cent, zgn verkrijgbaar bg de Boekh. A. J. MAAS, Dgkstraat en J. C. DUINKER, Spoorstraat, en voor den aanvang aan de Consistorie naast de kerk. Noordh. Vereeniging „HET WITTE KRUIS", Afdeeling „HELDER". In de Algemeene Vergadering, gehouden 7 Mei 11., is besloten, dat alleen zij van het materiaal kunnen gebruik maken, die min stens 3 maanden Lid der Vereeniging zijn. Dit besluit treedt in werking 1 October 1901* De Secretaris G. DE VEN. P. YISSER J.Izn,, Arts, Stationsweg 6c, is van 26 Mei-16 Juni AFWEZIG. De practjjk wordt waargenomen door de Heeren: A. W. DRIJVER, Kanaalweg 76/77. C. G. v. d. LEE, Znidstraat 6/7. J. C. J. C. SMITS, Kanaalweg 81. J. NORD, Molenplein. Het Bestuur vestigt de aandacht van het publiek op de busjes, die 't op den 2en Pinksterdag op verschillende ponten langs den openbaren weg zal plaatsen, om de wandelaars in de gelegenheid te stellen op dien LIEF DADIGHEIDSDAG hnn goede garen ten bate hunner minder bedeelde plaats genooten te offeren. De Burgemeester der gemeente Helder brengt ter algemeene kennis, in vervolg op de publicatie van 10 Mei 1901, dat de Molertb'Ug over het Heldersche Kanaal, wegens uit te voeren herstellingen, den 28sten, 29sten en 30sten Mei e.k., be halve voor Rijtuigen, ook voor de passage met Vaartuigen zal zijn gesloten. Helder, den 24 Mei 1901. De Burgemeester voornoemd, VAN STEIJN. De ondergeteekende, heeft de eer mede te deelen. dat hjj zijn zaak in KRUIDE NIERS- en GRUTTERSWAREN. Doolhof No. 5 (tusschen Oostsloot- en Kuiperstraat) heeft overgedaan aan den heer W. J. DUINKER. Onder dankbetuiging voor het genoten vertrouwen, beveelt hij zgn op volger beleefdelijk aan. Helder, 23 Mei 1901. A. BÜTER Wz. De ondergeteekende, de zaak van den Heer A. BUTER Wz. overgenomen hebbende, beveelt zich bg zijne plaatsge- nooten beleefd aan voor de levering van KRUIDENIERS- en GRUTTERSWAREN en aanverwante artikelen, terwgl hg tevens er de aandacht op vestigt, dat zgD MELK INRICHTING en zijn zaak in Boter, Kaas en Eieren van af heden mede gevestigd is DOOLHOF No. 5. Aanbevelend, Uw dw. dr., W. J. DUINKER. zal iederen Donderdag van des morgens 12 tot 7 uur des avonds, bij den Heer M. J. SCHOUTEN, Hotel „Bellevue", te Den Helder, te consulteeren zgn voor Tandheelkundige operatiBn zonder pijn, en het plaatsen van echte Amerikaansche kunsttanden h f2.50, heele ge bitten kf 50, met schriftelijke garantie. Abonnement voor het regelen der Kin- dertanden aan buis, per jaar ff IO«— N" IngangSpoorstraat. Kosteloos voor minvermogenden van 7-77, uur. Er wordt gevraagd een flinke IIAttMEll». Adres: BERKHOUT Co- eoaoxajete ^siPzaosczsosostw In de THEE- en SPEELTUINEN, nabij HUISDUINEN, op MAANDAG, 2on Pinksterdag, Groot Balmuziek, met een uitstekend Muziek - Qrkest. Goede consumptie en - - - - - - - een nette bediening De Directeur J. D. DE GRAAF P.S. De ondergeteekende maakt het geachte Publiek bekend, dat de Tuin geheel opnieuw is gerestaureerd en weder alle dagen geopend ia voor Gezelschappen en Partgen voor binnen en buiten de gemeente. Hopende met een druk bezoek vereerd te worden. Met achting, J. D. DE GRAAF. MAANDAG 27 MEI 1901 (2de PINKSTERDAG) bij D. MAREES, Blauwekeet, Koegras. Mevrouw GOOSZEN, Plantsoenstraat vraagt met 1 Augustus een Dienst* bode van goede getuigen voorzien. Wordt gevraagd eén D a g nt e i d die met de wasch kan omgaan. AdresBureau v/d blad. Ten spoedigste gevraagd een fatsoen! Dagmeisje, van 13—14 jaar van 's morgens 8 uur tot 'savonds 8 uur. Adres: Weststraat, 43. Een jonge Weduwe zag zich gaarne geplaatst voor 4 dagen in de weet, als Wasch en Werkvrouw. Adres GRAVENSTRAAT No. 69. Gevraagdeen flinke Dienstbode. Adres: KANAALWEG 66. Terstond g-evraagd bg K. LAAGLAND WINDER Koningstr. helder. Bekwame LOODGIETERS gevraagd. Adres G. J. DE JONG, Zuidstraat, helder. Een Schildersjongen gevr. Adres Bureau vau dit Blad. GEVRAAGD: een nette fats. Loopjo ng en. Adres: P. HOOGENBOSCH, Weststraat. Twee Jongens gevraagd! die opgeleid willen worden voor Koper- en Blikslager. Adres: D. COLLET, Bassingracht. Een nette Loopjongen gevr. om in het vak opgeleid te worden. Adres: G. BAAS, Dgkstraat. Een flinke LOOPJONGEN, tegen loon gevraagd, bg A. J. MAAS, :handelaar. Gerraacd een Loopjongen. bg J. HOFSTEE, Laan 18. DE THEEBOOM, Spoorstraat, vraagt een flinke LOOPJONGEN. Gevraagd een derde Broodbak- korsknecht of flinke Jineen met 't vak bekend. Bij K. METZELAAR Jr. Gevraagdeen SCHILDERSJONGEN, die in het vak wenscht opgeleid te worden. AdresBoekh. A. J. MAAS, Dgkstraat. Wegens omstandigheden te koop één zoo goed als nieuwe Fiets met Hoorn en Voetpomp, La ntaarn. Spotprgs f 47,50 G KROON, Nieuwe- brugsteeg. Te koop een bejaard WERKPAARD, een TILBURY, 30 KIPPEN met HOK, 9 KIPPEN met HOK en raszuiver witte Italiaansche HAAN. Adres C. EELMAN, Huisduinen. TE HUUR een groot PAKHUIS, tusschen Vjjzel- en Brouwerstraat, in de nabijheid van het kanaal. Te bevragen bg P. SCHAGEN Jr. Oostslootstraat. Te koop vroege en late Utrechteche roode KOOLPLANTCN ook alle an dere soorten tegen billijken prijs. P. BARTEN, Binnenhaven 101. f7.50 Singer-Naaimachine f 7.50 TE KOOP voor f 7.50, zjj is in goeden staat en naait zonder fonten. Adres: DIACONIESTRAAT No. 4. TE HUUR een BURGER WOONHUIS, Vlaming straat no 18, f 2.25 p. w. Te bevragen bg W. S. J. BEEK, Middenstraat. Te Koop een nieuwe GUITAAR-C1THER, of in ruü voor een CORNET A PISTONS. Adres Bureau dezer Courant. TE KOOP een splinternieuwe van de Firma Kessels, Tilburg, met Notenboek. Adres: BERKHOUT Co. TE HUUR een zeer geriefelijk ingericht Woonhuis, aan de Parallelweg, a f 14.per maand. AdresA. KRIJNEN, Polderweg 13. Ben Heer zoekt 2 net gemeubileerde Kamers op netten stand. Brieven franco, lett. H, Bureau v, d. Blad. KERIIIë TE 2e en 3e Pinksterdag Goede consumptie. Nette bediening. Aanbevelend, Wed S. ZWAAN. zal bij ondergeteekende niet worden gebakken. Aanbevelend, Fjjn Fransch RIJWIEL, onverslgtbare constructie, geheel compleet, slechts een enkele maal bereden, door omstandighe den voor de helft van den kostenden prjja. Te bevragen Veldstraat 45, Den Helder. Te koop goed voor de Ansjovlsvisscherlj. Te bevragen bg S. KUIPER, Brouwer straat No 16. Te huur of te koop een best beklante TIMMERMANS-WINKEL. Te be- vragen bjj J. POT, De Stolpen gem. Zgpe. Te koopeen jonge KEESHOND (ren). AdresBureau van dit Blad. TE KOOP: een HANDWAGEN op YEEREN. Adres: Bureau van dit Blad. AdresH. WUKER. Bij H. BLIKKENHORST, Schagenstr. 32, is alle dagen verkrijgbaar: eerste kwaliteit OSSEN VLEESCH, Lapje* 35 ct., Stukjes 40 ct.. Biefstuk 45 ct. VAR- KENSVLEESCH coneurreerende prijs. Alles per 5 ons. NIEUWSTRAAT No. 8. Eerste kwaliteit znivere Natuurboter, bekroond met den eersten prijs van de Landbouw-Tentoonstelling. Dagelijks aan huis te bekomen VER8CHE GEKARNDE MELK 3 Liter IO Cent. CEROOMDE MELK 4 Cent per Liter. Koningdwarsstraat 49, en gij eet met de PINKSTER de puikste nieuwe Malta-, de beste Zeeuwsche Blauwe- en de lekkerste Duitsche Roode 14, 16 en 12 ct per kop. blJHNIIOORL mei de Middaabimt VERSCHE ALKMAARSCHE Een delicatesse is P. J. A. CHRISPIJN's vermaarde Bessenwijn, Appelwijn, Kruisbessen- wijn, Boschbessenwijn en Lemon- quash, zgn verkrijgbaar te Den Helder bij den Heer A. VAN TWISK, 't Centrum - Molenstraat. van een groote partü ver beneden fabrieksprijs» - We&TSTIl A %T. - Lees dit Bg NEELTJE KRAAN zijn hedenavond en verder dagelgks heerlgke gerookte PonflB verkrijgbaar. Gelieve er vooral op te letten, dat door mijn Kinderen niet aan de huizen wordt gevent. Bestellingen worden zoo spoedig mogelijk bezorgd.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1901 | | pagina 2