KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje 11 Uilen 202000 Mart voor Helder, Texel en Wieringenm LAMPEN. iiëuuntijdiioi:». •i. iiar.ii:k, j. hakjkr. KOPPEN's Verkoophuis, No 3043 Woensdag 16 April 1902. 30ste Jaargang. BureauSpoorstraat. Telefooni.0. 59. BureauSpoorstraat. Telefoonn0. 59. Vit het Itiiitenland. Het samenbrengen en verspreiden van on ware en onjuiste nieuwsberichten behoort tot de gewone verschijnselen in den togonwoor- digon oorlog in Zuid-Afrika, en mon is er al Zóó aan gowend geraakt, dat bet haast ver wondering moet baren, dat er in 't laatet der vorige week inderdaad gelooi werd goslagen aan de mededeeling, dat do vrede zoo goed als tot stand was gekomen, 't Looïo gerucht werd door de nieuwsbladen met grooten spoed wereldkundig gemaakt, doch de omstandig heid dat er geen enkele offioieële bevestiging mede gepaard ging, was aanwijzing genoeg, dat de waarheid van het medegedeelde aan grooten twjjfel onderhevig was. Voor hon, die nog waarde hechtten aan het verspreide ge rucht, volgde al spoedig de ontnuchtering door de mededeeling uit Londen, dat de min. van Oorlog in 't Legerbuis aldaar had verklaard, dat de regeering hoegenaamd geen mededeeling omtrent eene overeenkomst tot het sluiten van den vrede ontvangen had. Het lag zelfs dus werd door een ander lid der Engelsehe regeering verzekerd in den aard der din gen, dat er daaromtrent geen boricht kan zjjn. Wel kwam er tijding uit Londen, dat do re- gcoring aldaar zich zeer werkzaam betoont in het bijeenbrengen, uitruiton en uitzonden van troepen naar het oorlogstooneel voor den aan staanden winter-veldtocht. Ondanks do onver- trouwbare vredesgeruchlen, wordt de Engol- sche strijdmacht in Zuid-Afrika dus weer aan zienlijk versterkt, voorzeker wel een bljjk, dat nog geen dadelijk succós van de onderhande lingen over den vrede wordt tegemoot gezien. Tavons werd in de jongstverloopen dagen melding gemaakt van ondorscheidone weinig vrjendechappeljjke ontmoetingen tusschen de •tredende partijen. Nadere mededselingen ten aanzien van de jongste vredesgeruchten toonen op overtuigen de wijze aan, dat hetgeen daaromtrent werd verspreid geheel en al bezijden de waarheid was. De Botren-gedelegeerden, die jn Europa vertoeven, schromen niet, om de waarheid van het vredcabericht beslist te ontkennen, en uit de Engelsehe hoofdstad wordt met genoeg- zamo zekerheid gemold, dat alle geruchten, welke op een onmiddolljjk vooruitzicht van herstel des vredes dooien, voor 't minst te eenonmale voorbarig zijn. De volksmeening zoo luidt het bericht vandaar dat een Schikking spoedig zou kunnen worden getroffen, is op hel oogenblik geheel en al ongegrond. Het vredesgerucht, 't welk gedurende de beide laatste dagen der vorige week de ge sprekken beheerschte van allon die hoopvol aaar een spoedig einde van den verwoestenden oorlog uitzien, had in Engeland diepen indruk gemaakt, 't Verlangen naar het vredesherstcl blijkt daar zeer sterk te zjjn, en ook aan de Londensche geldmarkt had de mededeeling, hoe weinig betrouwbaar ook, een gunsligen indruk teweeg gebracht. Jammer maar, dat die schoone uitzichten zoo spoedig moesten verdwijnen. Een berichtgever vandaar gewa gende van d« door velen ondervonden toleur- stolling, goeft daarbij den raad, om voor het vervolg alle verhalen .omtrent de vredeson derhandelingen eenvoudig" voor kennisgeving aantenemen, totdat zjj een meer vasten vorm hebben aangenomen, en op meer betrouwburon grondslag ruston. Eigenaardig is het, dat de Engelsehe regeering, die in zake den Zuid-Afrikaanschon oorlog elke poging tot bemiddeling vierkant heeft afgewezen, en steeds nan de Boeren den onmogolijken eisch onvoorwaardelijke onderwerping heeft gssteld, elders zelve ter bemiddeling optreedt, ton einde een drei- gonde ontbranding van den krjjg te voorkomen. In Zuid-Amerika dreigt naraelyk een kamp strijd tusschen twee Staten Chili en Ar- gantinie waaromtrent berichten verzskoren, dat partijen reeds aanstalten maken tot aan koop van de noodige oorlogsschepen, om elkaar op zee te bevechten. Belanghebbende hande laren in die strekon hebben zich tot den min. v. Buitenlandscho Zaken in Engeland gewend met het verzoek, als bemiddelaar te willen optreden, teneinde den voor don handel zoozeer aadeeligen oorlog te vermijdon. De bedoelde minister heeft daarop verzekerd, dat bjj daartoe wèl bereid is, en de President dor beide genoemde republieken hebben, ten einde de bestaande spanning te doen ophouden, ver zekerd, dat zij gaarne van de goede diensten der Engelscho regeering zullon gebruik maken. Reeds zyn dan ook de voorbereidende beraad slagingen aangevangen. De vraag doet zich bjj do vermelding van dit feit op: hoe is dit te rijmon met Engeland's handelwijze in zako den Zuid-Afrikaanschen oorlog, waarbij rike poging, om tot bemiddeling te komen, beslist van de hand werd gewezen In het naburige Brigiö is het nog altijd in groote mate onrustig, en nn de behandeling der voorstellen tot wjjziging der grondwet on tot invoering van algemeen stemrecht is aangevangen, noemt de agitatie daar te lande nog aanmerkelijk toe. Overal heerscht oono groote opgewondenheid, die zich openbaart logen de regaering en tegun de tot wjjziging ongezinde Kamormeerd.rlieid. De uit de hoofdstad terngkeerende afgevaardigden moes ten in de vorige w«ek ree Is, wanneer zjj in hunne woonplaatsen aankwamen, door politie agenten en gendarmerie naar hunne woningen geleid worden, anders waren zjj niet voilig voor de woedende volksmenigte. De regeering heelt een groote militaire macht ter haror be schikking, sn daartoe de met groot verlof zjjnde miliciens ouder de wapenen geroepen. In de zittingen der Kamsr giug het reeds in do vorige weck zeer onstuimig toe. Een der leden snelde op een keor naar den zetel van den president, en schold dezen voor jezuit en voor dief. Do boden der Kampr bescherm den het bureau, dat door do socialistische leden werd bedreigd. Heftige tooneelen bobben Vrijdag en Zaterdag avond in de straten van Brussel en ook in onderscheidene andere ge meenten des lands plaats gegrepen, gewonden en dooden zjjn er gevallen en velo boloogers *Ün gearresteerd. Het is te begrijpen, dat de huidige toestand ernstige bezorgheid wekt, ook zelfs in hot buitenland. Inzonderheid is dit hot geval in hot aangrenzende Frankrjjk, waar op 't oogenblik do Kamerverkiezingen voor de deur staan. Mon ziot daar met zorg den loop der gebuurtenisson in België te ge- moet, nu do behandeling der voorstellen tot wetswijziging aan de orde komt. Vragen als deze liggen thans in Frankrjjk voorde hand: Zullen de aanslagea der optredende socialisten worden herhaald, de straatgevechten worden voortgezet, of zal aan den wensch naar kalmte van enkele leiders gehoor verleend worden Zal inderdaad het algemeen stemrecht worden verkregen Zal Koning Leopold tusschen beidon treden F En vooral zal do staking van allo werklieden dos lands uitbreken De span ning, waarmede do beantwoording van deze en dorgelijke vragen van de naaste toekomst wordt gewacht, komt hoofdzakeljjk hieruit voort, dat men zich bezorgd maakt over den invloed, die do beantwoording er van zal hebben op den toestand der Fransche Repu bliek. De verkiezingsstrijd in Frankrjjk, zoo juist aanstaande, kan onmogelijk vrjjblyvcn van dien in vlood. HELDER, 15 April 1902. Aan de rijkskweekschool voor onderwijzers te Haarlem zjjn met 1 M>i a.s. o. a. tot kwoekelingea benoemd, de jongeling. J. Schwun- tjo te Helder en D. L. Daalder te Texel. De Staatscourant bericht, dat den 10en dezer de afdeeling Helder* van de vereeni- ging het Nederlandsch Werkliedenverbond Patrimonium* (vaderlyk erfdeel), gevestigd in Nederland, is failliet verklaard. De Statuten van den Bond van actief dienende vuurstokers by Hr. Ms. zeemacht, beueden den rang v. korporaal, »Goetgeluk" te Helder zyn in de Staatacoarant op genomen. Zaterdagavond j.1. hield de afdeeling Helder van den Kon. Ned. Bond van Oud- Onderofficieren in »Tivoli< een feestvierende vergadering. By de opening riep de Voor zitter, de heer D. C. Boerma, de talryke aanwezige leden en genoodigden een hartslyk welkom toe, zette bet doel en streven van den Bond uiteen, wees met welgevallen op de onderscheiding der Vereenigiag ten deel gevallen, door dien het H. M. de Koningiu behaagd had haar het praedicaat van K o n i n k 1 y k te verleenen en zeide, dat ter eere van die toegekende onderscheiding deze feestavond plaats had. Na deze toespraak kreeg men een op het tooneel opgestelde door Bengaalsch vuur verlichte groep te zien, die davereud toegejuicht werd. Bjj het aanschouwen dezer keurige tableau, voor stellende een hulde aan H. M. de Koningin, zong de vergadering een toepasselijk lied. Vervolgens droeg de heer B. twee humo ristische voordrachten voor en werd het tooneel«pel in 4 bedrjj ven Betje de Naaister" van C. P. T. Bigot voor het voetlicht ge bracht. De opvoering liet weinig te wenschon over, de vertooners hadden hun rollen goed bestudeerd en kweten zich uitstekend van hun taak, zoodat zjj flink toegejuicht werden. Tot slot had een prettig bal plaats. D« Scherm- nn Gymnastiekvereniging «Oefening kweekt Kunst* gat Zaterdagavond 1.1. baar tweede feestavond in «Casino* ter viering van haar 20-jarig bestaan, ditmaal voor do onderafdeelingen. Door da uitgebreid heid der Vereeniging was do splitsing van het feest over twee avonden noodzakelijk. De ruime Casino-zaal was woder tot achtertoe gevuld toon de Voorzitter, de hoor C. S. Jaring, zijn inleidend woord sprak eu het nut dor gymnastiek voor het opkomend geslacht in het licht stelde. Vervolgens word een feest lied gezongen en daarna met het programma aangevangen. Beurtelings traden do adspi- rantcn, de leden van da voorbereidingsklasse on dio dor hoofd «Meeting op, onder leiding van den heer J. F. van Loo. Na do pauze werden wedst: jjdo» gehouden, en wol door de jongste adepiranton in het halterrapon en do oudste adapirunton in het vèrapringen. Do uitslag dier wedstrjjden was voor het hallerrapen 1ste prjjs Jozeph Hille, 2e prjjs G. Smit, 3o prjjs H. C. Bohlcn voor het Tcr-springeu lo prjjs C. Dit'», 2e prjjs M. C. v. d. Plas, 3e prjjs W. Noordberg. Wegens het gevorderd uur deze kampery hield lang op moesten de spring wedstrjjden der voorbereidingsklasse, op 't programma vermeld, tot lator worden uitgesteld. Tot slot voerde mon op de gymnastischs pantomime «liet acrobaten-gezelschap van Pinowa', dat nog al stof tot lachen gaf. Ook deze feestviering is evenals de eerste goed van stapel gcloopen en heeft uitstekend voldaau. Verleden Zondagmiddag werd de reeks voetbalwedstrijden, door de vereeniging «Volks- weerbaarheid* uilgeschreven, geopend met een kamp tussohen «H. B, S. II« en »H. G. I.* Ondanks bet minder gunstig woer waren vele toeschouwers op het terrein aanwezig. Bjj den aanvang van het spel dringt «H. G. I.» dadeljjk op, en weet, geholpen door de vele mistrappen der achterspelers van ,11. U. S." na 10 miDUten spelen te doelpunten. Daarna zjjn de krachten ongeveer gelyk, en rust gaat ia met 01. Na de rust is «U. G. I.« merkbnar sterker, herhaalde aanvallen ep het doel van «H. B. S.* worden ondernomen, maar de doelverdediger weert ze kranig af. Eenigen tjjd later ont wikkelt «H. B. S.« zich weer meer en tracht een paar malen te doelpunten. De achter spelers van «H. G. I.* zjjn echter uitstekend, zoodat de ballen onophoudelijk terug worden gezonden. 5 minuten vóór tjjd zet een speler van »H. B. S.' bjj een worsteling voor het doel, den bal in zjjn eigen doel, zoodat de wedstrijd eindigde met eeno welverdiende overwinniug van 20 voor «H, G. I,'. Zondag, 20 April a.s. worden do volgende parljjnn gespeeld i Van 12l/j uur n.m. «Leoaidas'. »H. G. I." (2do klaswedstrjjd) en van 8—d'/juur n.m. «H.S. V.'«H. B.S.* 1. (1ste klas wedstrjjd). Bjj Kon. besluit is benoemd tol heemraad van do Anna Paulowna Polder de heer G. H. Goerligs, te A. Paulowna. De Tweedo Kamer zal op Dinsdag 22 dezer des namiddags hare werkzaamheid hervatten. Schadevergoeding. Een belangrjjke beslissing nam Vrjjdag de Rotterdamsche Rechtbank. In Augustus '98 werd in den Waterweg door de sleep boot »Valk" een vletterman overvaren, ten gevolge waarvan hjj verdronk. De weduwe stelde een actie tot schadevergoeding tegen de reedery van de »Valk" in en eischte f15000. De Rechtbank heeft overeen komstig den eisch van het Openbaar Min. Min. bepaald, dat de reedery aan de weduwe levenslang zal hebben uit te betalen f6 per week en voor elk kind (zy heeft er drie) f 1 per week tot deze hun 16de levens jaar hebben bereikt. Bij het overlijden van een der kinderen vóór dien tjjd komt de uitkeering ten bate der andere kinderen. Bij het overlijden der moeder zal f 2 per kind per week moeten uitgekeerd worden. Een goed teeken De zwaluwen zyn teruggekeerd. De langdurige aanhoudende koude wind was oorzaak, dat zy langer weggebleven zyn dan gewoonlyk, ten minste dat de gemid delde tjjd van aankomst al verstreken is. De boerenzwaluw, kenbaar aan haar langen gevorkten staart keert in den regel tusschen 1 en 15 April terugde huiszwaluw met korteren staart eerst later. Beide soorten zjjn nu tegelijk te ruggekeerd. Zij zwierden Zaterdagochtend al boven het water, maar vinden nog weinig voedsel. Door een boom verpletterd. Te Suoek had Vrijdagochtend het vol gende plaats Het achtjarig jougste dochtertje van de familie N. werd onder 't touwspringen ge troffen door een boom, die byua geveld was. De kapper, die in de meening ver keerde dat een gedeelte van den wortel nog vastzat, rustte even van den arbeid, om zijn ontbijt te gebruiken. Pas was hij gezeten of de boom smakte neer en op 't zelfde oogenblik was het hoofd van de kleine verbrijzeld. Twee andere kinderen, onder welke de jongste zoon van den heer N., werden licht gewond. 0e dubbele moord te Amsterdam. Er is nog geen licht in zake de misdaad de Czaar Peterstraat. Eigenaardig is 't volgende, dat zeer waar- schjjnljjk in verband staat met de misdaad. Omstreeks Woensdagavond begaf zich een jongmensch naar een agent van politie, die post had aan den Craquiusweg. Hy vroeg hem mede te gaan naar perc. 27 in de Czaar Peterstraatde agent begaf zich derwaarts, omdat de jonge man hem nog hud verteld dat de juffrouw daar adsisteutie van de politie noodig had. In perceel 27 is gevestigd het sigaren magazijn van den heer P. Zeven, maar toen de agent daar kwam bleek het dat daar uietrf byzonders aan de hand was. De agent ging weer terug naar zjjn post. Het vermoeden wordt geuit dat het nichtje van Brouwer toen reeds last heb bende van onwelkome bezoekers, bedoelden jongen man beeft verzocht politie te halen, want de winkeljufftouw Betje Polman ging gewoonlyk vroeger naar huis. Later, toen de agent van politie boorde wat er was geschied in perceel 87, werd er verband gebracht tusschen een en ander. De Oorlog In Zuid-Afrika. Een soldaat van het le Nort-Lancashi re- regiment vertelt hoe Lord Methuen bjj Tweebosch gewond werd. Hg was er vlak by en zag boe Lord Methuen, dicht by de kanonnen, waarvan de geheele beman ning neergeschoten werd, een schot in de rechterzjjde kreeg. Hjj steeg te paard, maar het paard kreeg een schot in den poot. Toen steeg Methuen weer af. Een paar minuten later kreeg hjj een schot in de djj, en hy ging kalm liggen. Het paard werd onmiddelljjk daarop doodgeschoten en het viel op Methuen en brak diens been. Lord Stanley, financieel secretaris van het departement van oorlog, deelde in het Lagerhuis mede, dat er sedert 1 September 1899 aan de troepen in Zuid-Afrika waren uitgedeeld ongeveer 450.000 geweren en karabjjnen en ongeveer 240.000.000 pa tronen, de wapens die op dien dag reeds in handen van troepen in Zuid-Afrika waren, meegerekend. Reuter meldt uit Pretoria, van 9 dezer De laatste drjjfjacht in de Oranjerivier kolonie" is afgeloopen. De kolonnes ver trokken van verschillende punten aan den spoorweg, vrij wel dezelfde streek schoon- vegend als vroeger in het noordoosten van de kolonie. By deze gelegenheid bewogen zy zich van west naar oost en eindigden bjj de Drakensbergen. Deze krijgsverrichtingen werden aanmer kelijk belemmerd door het buiten haar oevers treden van de Wilgerivier, die onzen voortgang verhinderde en de Boeren in staat stelde, weer achter de kolonnes te komen. Het resultaat der drijfjacht was de gevangenneming van een zestigtal, terwjjl by het doorzoeken vau de kloven, vooral bjj de Drakensbergen, een hoeveelheid vee gevonden werd. Kolouel Rimington maakte een duizendtal stuks vee buit. Uit Carnarvon in de Kaapkolonie wordt van 5 dezer gemeld dat kolonel Bethune ten noorden van Vosburg door eeu Bóeren- macht aangevallen ia, maar dat de aan vallers met verlies van 3 dooden, 3 ge wonden en 3 gevangenen verdreven werden. Bethune vervolgde de Boeren. Ook te Rhenostervlei hebben de Boeren aangevallen en eenige mannen van majoor Corbett gewond. Dr. Senlecq, die de leiding op zich zou nemen van Villebois-Mareuil's ambulance, protesteert in een open brief aan minister Brodrick tegen Engeland's weigering om ambulances by de Boeren toe te laten. Hjj verzoekt ten minste de geneesmiddelen eu het materieel die by bijeengebracht heeft, >aaugezien by het geen oogenblik denkbaar geacht had dat zulk een verzoek door Engeland geweigerd zou worden", aan de Boeren te mogen opzenden. De heer Massingham schrijft aan de Daily News" dat de vrienden van den heer Khodes er over denken de volledige geschiedenis van den Jameson-inval te pu- bliseeren, vermoedelijk met alle daarbij be- hoorende officieele bescheiden. Menschen, d:e van de zaak volkomen op de hoogte zjjn, meenen dat daarbjj de heer Ckam- berlain eren zeer zou verliezen als Rhodes winnen. Daaruit zou toch bljjkcn dat mi nister Chamberlain niet alleen bekend was met alle bijzonderheden van 't plan, inaar dat bjj zich er in mengde en veranderin- Sen beval die noodlottig zyn geworden voor et welslugen. Is deze meening juist, dan zon de publi catie van de stukken de doodslag zyn voor den thans schier oppermachtigen minister. Zijn voorkennis vau den inval heeft Enge- laud hem rteds vergeven, maar dat hjj dien moest doen mislukken door zjju ingrjjpen eu dus dezen oorlog noodzakelijk maakte, zal Engeland hem nooit vergeven. Uit do verliezenljjst bljjkt dat de tclegra- phisch vermelden gerechten bjj Pietersburg in 't Noorden van deZuid-afrikaanscho Republiek niet vau ondergeschikt belang rijn gowoest, al kobboo lord Kitchener en de correspondenten daarover tot dus ver het stilzwijgen bewaard- Onder de gewonde officieren immers vinden wjj vermeld overste Murray, wat bowjjst dat de zaak van meer beteekonis is geweest dan een patrouilleschernmtseling. Ook hot gevecht by Bctblehem krjjgt een grootore beteekonis door vorenstaande aan vulling van de verliezen. Deze bedragen nu drie gesneuvelden en zeventien gewonden. De vredesonderhandelingen. PRETORIA, 12 April. De Boerenleiders vertrokken des avonds uit Klerksdorp in twee bijzondere treinen, welke alleen te Potchefstroom stopten. Daar werd het middagmaal opgedragen in deu salonwagen. De Transvaalsche gedelegeerden reisden in den eenen. de Vrystaatsche in den tweeden trein De eereten hebben het huis betrokken dat het laatst bewoond is door generaal Hamilton, de laatsten hebben elders hun in trek genomen. Toen degedelegeerden te Klerksdorp aan kwamen, gaven zjj allen den wensch te kennen nieuwe kleederen te koopen. FBITIXjIjIlTOir. De doode Millionnair, Hy kon maar niet vergoten, dat zijn vader kom oens met een brief naar den geldschietor had gezonden, waarin deze dringend werd verzocht om eenig uitstel vuo betaling voor dat hy de meubelen van zyn schuldenaar ge rechtelijk liet verkoopen. .Uitstel" wilde myn- heer Goldstcin steeds bereidwillig toestaan, mits hy daarbjj dubbele woekerrente kon bo dingen. Ds oude hoer Geluk was echter ie mand, van wieu toch niet meer plukken viel, en daarom kwamen zjjn meubelen onder den hamer. Na den verkoop bleef hjj Goldstein nog duizend mark schuldig. Toen toonde mjjnheer Goldstein zjjn groot moedigheid hjj bood aan om den jongen Ge luk een plaats te geren op zyn kantoor tegen eeu loon van twintig mark por week. De holft van dat loon zou hjj echter elke week in houden totdat de schuld van zjjn vader mot de bjjkomende rente geheel was aangezuiverd. Rudolf Geluk deed, als hjj op 't kantoor was, steeds zjjn plicht, hjj was beleefd jegens ieder en zyn werk was steeds net en nauwkeurig. Het was do tjjd dat Rudolf Geluk naar huis xnoeat om het middagmaal (e gebruikon. Iljj klopte aan de deur van hot kantoor van zjjn patroon en zeide Mynheer, ik ga eten. Goed, riep d«i geldschieter. De jonkman verliet het huis. Gewoonlyk sloeg hjj rechts af en de straat in, nu sloeg hjj links om en verdween in een stille xjj- straat, waar een man langzaam hoen en weer stapte, en die man was niemand anders dan Frederik Schmelzor, commissaris dor ge heime politie. Schmelzer had door slachtoffers van Gold stein hooren sprokon over den jongen Geluk voorzichtig had hjj kouuis mot hem aango- knoopt om hem uit te hooren. Weldra had bjj aan den jonkman de bekentenis ontlokt, dat deze zjjn patroon haatte en verachtte. Oponljjk bekende Schmelzor hom toen, dat het der politie van groot belaag was te weten te komen, in hoeverre Goldstein on Hollenborg bjj het afsluiten van sommige overeenkomsten elkaar in de hand gewerkt hadden. Wat Schmelzer van den jongen klerk vor- narn, liet hem niet meer in twjjfel. Beiden hadden er bolaDg bij gehad graaf Ahlers te (plukken' bovendien had Gelnk nog too- vallig een paar woorden opgevangen, waaruil bleek, dat Hollenborg bjj den dood van graaf Ahlers zjjn aandeel zou ontvangen in de winst, die de polis der levensverzekeringsmaatschappij opleverde. Weina, mjjn vriend, sprak Schmelzer, zoodra d«ze naast hem was, brengt ge verder nienws Ja, Hollenberg is er dezen morgen ge weest bjj ging dadeljjk in de kamer van den patroon. Spoedig waren zjj in twist, waar- bjj luid gesproken werd. Hollenberg wilde geld hebben en Goldatein verwensebte hem on zei, dat hjj de geheele zaak had bedorven, zjj souden nu geen penning Tan de levensver- maatschappjj ontvaugen. Daarua spraken zjj zacht, zoodat ik niets kon verstaan, ofschoon ik mot het oor tegen de deur luisterde. Doch Hollenborg kreeg geld, want mjjn patroon trok eeu wissel van vierduizend mark on stuurde my dadeljjk uit om er geld voor te halen. Beet, ge hebt my kostelyk inlichtingen verschaft, jonkman, ik zal zorgen, dat go uw loon daarvoor krjjgt. Ik wil niets bobbon, antwoordde de jonk man op trotschen toon. Ik vorkoop mjj aan nie mand, ik geef u inlichtingen, omdat ik Goldstein voor con schurk houd. Hjj heeft don ondergang van mjjn vader bewerkt en steeds heb ik plannen gekoesterd om wraak'le nomen, als daartoe de gelegenheid mocht {komen. Wol, ik geloof, dat ge aio gelegonheid nu gevonden hebt en bovendien bewyst ge daarmee nog een grooten dienst aan do men- •cbeljjko samonleving, zei Schmelzer. Doch laten wjj nu scheiden, in dezo omstandigheden raoogt go geen govaar loopen uwo betrekking te verliezen. Zjj scheidden. Peinzend ging Schmelzer zjjns weegs. Iljj bleef bjj zjjac meening, dat Werling spoedig zon gevlucht zyn, als hy medeplichtig wat ge weest aan den moord on toch, alles wat hjj vond by zjjn onderzoek om het geheim te ontdekken alles sprak ten gunste van do meening die Proft huldigde omtrent Werlings schuld. Hjj bracht zjjn chef onmiddellijk verslag over hetgeen bjj zoo pat vernomen had, doch men dacht, althans voorloopig, Hollenberg in vrjjheid te moeten laten. Do mededeeling van oen jonkman, die ach ter de deur luistert, was goed en wel, maar om den beslissenden stap te doen, wilde men toch eorst iets in handen hebben, dat moer afdoende was. Alleen wanneer Hollenberg aanstalten maakte om buitenslands te gaan, zou men hem dit vorhinderen. Kort nadat Schmelzer zjjn chef verlaton had, ontmoette hjj Proft en vortoldo hem zjjn ontdekking, Proft glimlachte. Wanneer dat alles ia, hebt ge wsrkeljjk niet veel aan den dng gebracht. Ik heb cr geen oogenblik aan getwijfeld, of dat Hollen berg in de zaak betrokken was. Ik ben veel gewichtiger dingen op het spoor. Hutrellendv flo cognacfiesch Dit is al aaar men hot opneemt. Ik heb u reeds gezegd, dat Werling dien avond be zoek gehad moet hebben. Thans meen ik te wetco, wie dat was. Workeljjk O, Proft, zeg mjj, wie dat was riep Schmelzer op levendigon toon. Dat zult ge vernemen die menschen uit de slytery hebben nit de school geklapt, en de geheele geschiedenis komt voor in de avondbladen. Ik heb het gelezen, zcido Schmelzer mis noegd. De pers is een prachtige zaak als ze ons maar niet nu on dan het werk bedierf. Nu dezen keer komt haar bemoeizucht ons ton goede. Donat de parlicnllero rechercheur, dien gjj wel kent, heeft dat bericht ook gelezen en hy schreef me, dat ik eens bjj hem moest komen. Ik ging er heen en vernam sen zeer verrassonde mededeeling. En wat was dat Daags voor den ]dood van Werling kwam een voornaam heer bjj hem, die de woonplaats van Heinz Werling wilde weten. En meent ge nu, dat dio boor 's avonds bjj hem aan huis is gewoest? Natuurlyk. Wie was de heer dan? Hjj beeft zjjn naam niet genoemd, maar Donat heeft me een nauwkeurige beschrijving van hem geven. Ga gij uw weg, ik ga d« mynen ik geloof echter toch, dat ik de troe ven in handen heb en dat ge zult opkjjken, wanneer ik ze uitspeel. In verschillende groote steden vindt men kantoren, tot welke men zich kan richten om allerlei inlichtingen te ontvangon betredende ADVERTENTIE N. personen of zaken. Aan dio kantoren zyn eenige mannen verbonden, die bekend zyn met allerlei wegon en middelen om lu-imcljjk allo gevraagde inlichtingen in te winnen dio mannen vormen als het ware een politie op eigenhoutje, zjj zjjn particuliere rechercheurs. Tot hen, dio te Berljjn dit beroep uitoefenden, behoorde de zooeven genoemde Donat. Juist op den dag van den moord had Do nat Berlijn verlaten en gedurende verscheidene dagen was hy zoo druk buiten de stad aan het werk geweest, dat hy eerst by zjjn terug keer in de stad iets van den moord vernam het eerste, wat bem ondor de oogon kwam, was bet bericht over de verdwenen cognac- flcBcb. Bjj den naam Heinz Werling koek hy peinzend op en schreef zjjn ouden vriend Proft, dat deze hem eens bjj hem moest komen, om oen mededeeling te ontvangen. De vreem deling had zjjn naam niet willen noemen, maar toen Donat een nauwkeurige bcscbryving van den persoon gaf, luisterde Proft met ge spannen aandacht. Hjj zcido verder niets, maar pcinsdo ernstig over het gehoorde. Het eerste, wat hjj deed na zjjn bezotk Donat, was alle mogcljjko inlichtingen in te winnen omtrent de familie-omstandigheden van Heinz Werling. Toon vernam) hjj, dat Heinz een fatsoenljjks positie in de maat schappij had gel""*» totdat hjj bjj het bankroet van VV'erling ds Co. zyn geheele Termogen ver mogen vorloor. en dat het hoofd der zaak, liobert Werling, de broeder van Heinz, na den val van het handelshuis waa gevlucht en nooit weer iets van zich had laton hooren. Alles wel overwogen hebbende, kwam Proft lot de overtuiging, dat do guheimzinnigo klant van Donat niumand anders was goweost dan Robert Werling. (Wordt vervolgd.) Hoofdprijs De prijzen zijn door den 500,000 MkJjiÉl de bands"""- garandeerd. Uitnoodiging tot deelneming in de kaneen van de door den Staat Hamburg gewaarborgde groote GELDLOTERIJ, waarin zeker gewonnen moeten worden. De prjjz«n van deze veel Toordeel biedende Geldloterij die volgen» het plan slecht» 118.000 loten bevat, zjjn de volgende l)e hoogste prjja is eventueel 500.000 Mark. Premie van 300.000 Mark. 1 prjjs a 200 000 Mark. 1 prjjs h 100.000 Mark. 1 prjjs a 75.000 Mark. 2 prijzen h 70.000 Mark. 1 prjjs it 65.000 Mark. 1 prijs h 60.000 Mark. 1 prjjs u 55.000 Mark. 2 prijzen a 50.000 Mark. 1 prjjs 'u 40.000 Mark. 1 prjjs a 30.000 Mark. prg» a 20 000 Mark. 16 prijzen a 10.000 Mark. 56 prgzeu k 5000 Mark. 102 prjjzen k 3000 Mark. 156 prijzen k 2000 Mark. 4 prjjzen k 1500 Mark. 612 prijzen k 1000 Mark. 1030 prjjzen k 300 Mark. 20 pryzen k 250 Mark. 77 pryzen k 200 Mark. 36053 prjjzen k 169 Mark. 9989 pryzen k 150,148,115,100 Mk. 10882 pryzen k 78. 45, 21 Mark. Totaal 59010 prijzen. De Honfdprys in de le klasse bedraagt 50.000 Mark, stygt in de 2e klasse tot 55.000 M., in do 8e lot 60.000 M., in de 4c tot 65.000 M., in do ie tot 70.000 M., in do Go tot 75.000 M., in de 7e tot 200.000 M. en mol do promie van 300.000 M. eventueel tot 500.000 Mark. Voor de rente pnjstrtkksng, die officieel is vastgesteld, kost een geheel origineel lot slechts f 3.50 een half origineel lot slechts f 1.76 een kwart origineel lot slechts f 0 90 De inlcggelden voor de volgende klassen, zoowel als de juisto Ijjst der pryzen, worden aangegeven in het offlciëole trekkingsplan, voorzien van het Wapen Van dm Slaat, wolk plan lk op aanvrage gratis verzend. Iedere deelnemer in dezo lotery ontvangt ongevraagd onmiddelljjk na de plaats ge had hebbende trekking de ojJicUeU trek- kingsljjst. De uitbetaling en verzending van prij; geschiedt door mjj direct en prompt aan de winners on onder de strengste geheimhouding. Iedere bestelling kan men eonrondig per postwissel opgeven, ook tegen rembours. BV Mon wende zich dos met de aan vrage om toezending van loten voor de spoedig plaats hebbende trekking zoo spoedig mogelyk of uiterljjk tot 1 Mei e.k. met vertrouwen tot Samusl Heckscher Ssnr,, Bankier en Wisselkantoor in HAMBURG. Duitschland. Spoorstraat 49, bericht de ontvangst van een groote sorteering Tafslklssdsn sn Tafelzeilen. Afgepaste Tafelzeilen a 75 cent per stuk, en echte Airerik. Tafelzeilen, onbreekbaar, 1 Gulden per stuk. Aanbevelend, Hoofdgracht 84. Magazijn vau de nieuwste soorten Ganglantaarns, Kappen. Glazen en Branders voor gas en petroleum. Laao prijzen. G. KOPPEN. 2"* VROONSTRAAT 51. Handel in prima zuiver bereide Grond- en Glansverven, Lakken, SpIrltuAlak, Blackvarnisch, enx. Sponsen, Zeemlappen, Borsel- werk, enz,, ttgan da laagst mogelijks prijzen berekend. Aanbevelend, D. RAMLER. 2d« Vroonstraat 61, Haldar,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1902 | | pagina 1