KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje voor HelderTexel en Wierlngen No. 3045 Woensdag 23 April 1902. 30ste Jaargang. BureauSpoorstraat. Telefoonr,0. 59. BureauSpoorstraat. Tetefoonn». 69. l!it het Buitenland. Veelmalen wellickt naar het oordeel van menigeen te v»cl wordt gedurende den laataten tjjd b\j do rermelding der gebeurte nissen in het buitenland melding gemaakt van de binnoslandsche aangelegenheden in Enge land. Toch is die vermelding niet ongepast of overbodig te achten, daar zy de strekking heeft, om te doen uitkomen den zorgwokken- den toestand des lands in betrekking tot den oorlog in Zuid-Afrika. En do joagstvurloopen dav»n leverden weer nieuwo bljjken dat het van belang is, om op den binnrnlandschen toestand daar te lande wel degelijk acht te slaun. De door de Regeering voorgenomen geldleening en de verhoogdo belastingen dra gen er niet weinig toe bjj, om bjj de Engel- sche na'ie het verlangen naar het spoodig beöindigen van dea kostbaren on voor land en volk schadelijken oorlog te doen toenemen. Inzonderheid de ingevoerde inkomende rechten op granen en meel door verhoigde brood prijzen de onaangename gevolgen bfi de volks klasse ondervinden. Naar de berichten luiden, doet de invoering van graanrechten zich al dadelyk gelden in de armere volksbuurten. Sedert tegen het midden der vorige eenw die rechten in Engeland werden afgosc:iaft, heeft men vooral in de lagere standen de goede gevolgen van dien maatregel ondervonden nü wordt door den onzaligen oorlog, uitgelokt door den gouddorst van cenigo aanzienlijken, het trotsche Engeland gedwongen, het voor omstreeks 60 jaar genomen besluit te niet te doen. Het ligt daarom dan ook v»èl op den weg van den berichtgever, om van de inge voerde graan- cn meelbelasting melding te ma ken, tar verklaring vooral van 't meer on meer toenemend] verlangon by het Engelsche volk naar het herstel des vredes. Dat verlangen openbaart zich zeer sterk in Ierland, waar do Boeren-zaak in gooote mate sympathie vindt. By tooneelvortooningun te Dublin en in andere steden, klonk, by het optreden van tooneel- spelers, die Engelsche officieren voorstelden, het geroep door de schouwburgzalon #Leven de Boeren I" en onderwyl word met de Trans- vaalscho vlag gezwaaid. In het jaar hunner kroning zouden de Koning en de Koningin een bezoek aan Ierland brengen dit was althans het plan. Do stemming in dat dool van bet Vereenigd Koninkrijk hoeft echter tot het besluit geleid, om vooreerst dat bezoek maar niet te brengen. Uit een en ander blijkt vol doende, dat er, in verbaod met den Zuid- Afrikaanschen oorlog, alle reden bestaat, om op den inwendigen toestand van Engeland het oog te vestigen. De vredesgeruchten, die in de vorige week werden verspreid en in vele kringen de hoop opwekten voor eene spoedige beëindiging van don Zuid-Afrikaansclien oorlog, schijnen in rook en damp te zullen vervliegen, 't Maakte al dadelijk een heel vroemden indruk, dat, terwyl de onderhandelingen plarts grepen, de vijandelijkheden tusschen de .yen evengoed werden voortgezet, zoodat de berichten van .gedood, gewond, gevangen genomen" onge hinderd bleven toevloeien. Do toponstand op het oorlogsterrein bleef zoo hardnekkig en moedig als ooit, en dat terwyl de leiders der Boeren mot de vertegenwoordigers der En- gelsche regeering te Pretoria aan het onder bandelen waren. Men had verwacht, dut do Engelschen, om den geweusebten vrede mo gelijk te maken, een wapenstilstand aange boden of stilzwijgend erkend hadden. Onge twyfeld zouden de Boeren van hun kant dit begrepen en gewaardeerd hebben. Zelfs eene tijdelijke of voorloopige staking der vijandelijk heden werd door Engeland niet toegestaan, terwyl volhard werd in den eenmaal gestelden eisch: onvoorwaardelijke onderworping. De Engelschen stellen zich beslist op hot standpunt van overwinnaars en willen den .verslagen" vyand de wet stellen. Het is hard. dat bij de Engelsche regeering hoegenaamd geen streven merkbaar is, om door haar houding tot verzoening mede te werken, on eene vrede lievende oplossing te bevorderen. De Engel sche nieuwsbladen, die op de hand der regee ring zyn, geven door hunno uitlatingen al weinig of geen hoop, dat er eene beëindiging van den gruwelyken oorlog in Zuid-Afrika in 't vooruitzicht is. Zjj spreken op een min achtenden, beleedigenden toon over do strijdende Boeren als van rebellen, wion men geen achting of welwillendheid verschuldigd is, en wien men, als het der Engelsche regeering eens gelegen komt, het eon of ander voorrecht zou willen toewerpen. Hebben de vredesonder handelingen aan het licht gebracht, dat, wan neer door Engeland, na het ophouden des oorlogs staatkundige voorrechten aan de be woners der Republieken zullen worden toe gekend, mon kan verzekerd zjjn, dat zulks niet vooraf zal worden erkend, maar dat die voorrechten als een gunst, als ocne buiten- gewono goedheid als genade zullen worden verleend. Het ecnige, wat een weinig hoop geeft, is de nudedeoling in de berichten, dat de Boeren-leidcrs de gestelde voorwaarden aan hunne burgers willen mide- deelon, natuurlyk met althans eenig uitzicht, dat zo aannemelijk zullen worden gevonden. In de zitting der Belgische Kamer van afgevaardigden, j.1. Vrydag gehouden, is door de meerderheid tot afwijzing van het voorstel tot grondwetsherziening besloten 64 stem men vóór, 84 tegen. Deze beslissing lokte wel oeno groote mate van opgowondenhoid uit, doch gaf gelukkig geon aanleiding tot betreurenswaardige straattooneelon, zooals eenige dagen te voren iu onderscheidene plaat sen des lands, inzonderheid te Brussel en te Leuven, hebben plaats gehad. Do pogingen van «enige leden der oppositie-party, om rust en kalmte te doen wedcrkceren, hebben blijk baar suceès gehad; 't volk scbjjnt tot het besef tc zyn gekomen, dat de straatbetoogingen, zooals ze werden gehouden, niet de juiste middelen ajjn, om tot het doel te gerakcD. Do meerderheid der Kamer heeft dus de regeering gesteund in haar streven, om de bestaande wet te handhaven. Op het oogenblik, waarop wjj dit overzicht der buitonlandsche berichten samenstellen is het ons niet bekend of de kalmte en de rust, die aanvankelijk zijn ontstaan, ook Zaterdagavond en godurende den Zondag zyn blyven heorschen. Met het oog op de droevige gevolgen van ordeversto ringen en de daaraan vsrbondon bloedige tooneelen, is het zeer te hopen, dat er verder geen rustverstoringen bobben plaats gevonden. Der groote, bijna algemeeno werkstaking voor spelt men geen langen duur. Het aantal stakers is veel to groot, om aan ccnigszins afdoende ondersteuning te kunnen denken, cn in het belang der werklieden en vun hunne gezinnen is dus een spoedig einde der staking hoogst wenschelyk. IIJ W KT1J Dl tt E.V HELDER, 22 April 1902. Openbare Vergadering van de S. D. A. P. Vrydag 1.1. werd door de afd. Helder der S. D. A. P. in .Casino" een openbare ver gadering gebonden, die goed bezocht was. Nadat do heer A. G. A. Verstegen de ver gadering had geopend, trad de heer J. H. A. Schaper op tot het houden eencr lezing over het onderwerp Christelijk gekleurd kapi talisme en militairisme"Spreker begon met te wyzen op de zonderlinge combinatie van woorden, die het ondcrwc.-p dor lezing be vatte, want volgens de leer van het christen dom zyn deze niet vereonigbasr. Hel christen dom toch ademt een vrcdelievenden geest en is allerminst kapitalistisch. In het nieuwe testament staat geschreven: .Ilebt uwe vijan den lief!" en wordt vermeld, dat Jezus bjj voorkeur met de armen omging. Men zou dns mogen verwachten, nu een zoogenaamd christelijk ministerie is opgetreden, een eouw van vrede en welvaart was aangebroken. Maar het is te vreezen, dat dit kerkeljjke kabinet tan opzichte van goede, deugdelijke sociale hervormingen nog minder tot stand zal brengen dan het vorige. In de gehcele troonrede toch wordt de nadruk gelogd op zedelyko zaken en gaan deze steeds voor do stoffelijke, behalve by de paragraaf Oorlog, waarin van snelvuurkanonnen^esprokon wordt. En toch is het zoonoodig, dat er sociale wetten tot stand komen tot verbetering van den toe stand der arbeiders, doch oen armenwet, een wet, waarin een verkorte arbeidsduur wordt voor geschreven, een wet op pensioeneering voor oude on invalide werklieden worden niet in 't uitzicht gesteld, wel krjjgen we protectie on invoerrechten. Bovendien worden reactionairo maatregelen voorgesteld ten opzichte der nrbeiderswet en vrouwen zelfs 's nachts in de gelegenheid gesteld by het haringapeeten werk te verrichten. Ook is dit ministsrie zeer militairistisch gezind. De tegenwoordige minis ter van oorlog, die steeds tegen 8 maanden dienst der miliciens heeft geBtredon, moet de lcgerwetteu, het vorige jaar aangenomen, uitvoereD. Hjj legt die wet in anli-drmocra- tischen zin uit en verplicht goherl willekeurig de lichting van '95, dio 17 h 19 maand ge diend heeft, nog eens 4 woken ouder do wapons to komen voor herhalingsoefeningen, en zoodoende worden kostwinners voor oen maand uit hun betrekkingen gorukt. De soci- ciaal-di-mocraten willen geen cent en geen man voor leger en vlcot beschikbaar stellen en bcstryden stelselmatig het militairisme. Zy zyn niet vaderlandloos, hechten ook de taal en zeden van hun land, maar zjjn over tuigd, dat met ons tegonwoordig leger hot laDd toch niet te verdedigen is. Voor die verdediging hebben we geen staand leger, geen kazerne's noodig. Z.-Afrika levert het bewys, dat men zeer goed eon machtigen vijand een tydlang weerstand kan bieden. Het systeom deugt niet, want de discipline ontaardt in koeonatiede poppenkastery en hansworstery is niet noodig, een paradoleger is onzin. Maar zoolang wjj een staand leger hebben, moeten do minderen behoorlijk be handeld en betaald worden, daar zullen de sociaal domoraton steeds voorop komon- Doch wanneer het ziekenoppassers, oodor^, officieren of miliciëns betreft dan is daarvootv geen geld, hetgeen in de 2e Kamer by d<a] behandeling van do militaire ponsioenwotum[ ton duideljjksto bloek, ten opzichto van do' amendementen van Hugenholtz en Staalman. Voor de kleine man is er geen geld, omdatj wy een klasse-rogeering hebben. Do daden van 'tchristelyk ministerie zyn derhalve geheel in slryd met het christen-» dom. Wol bevat de bjjbel verschillende! teksten togen het kapitalisme en railit tiriame, maar worden op verschillende wyzen uitgelegd en de heer Talma had een parlementaire overwinning toen by het .Vrede op Aarde» wist uit to leggen als Vrede op hemel". Zoo weet men ook uit do tekst .Armen en ryken ontmoeten elkaar» een pleidooi voor den rijkdom te smeden on tracht men te bc- wyzen, dat er altyd armen mooten zyn. Tot zulke drogredonon kan men do uitspraken van don bybel verminken do soc. dem. strij den niet tegen den godsdienst, maar tegen dio valscbo uitleggingen. Vervolgens trachtte spreker do vraag te beantwoorden, wat de oorzaak was van 't tegenwoordige militairisme en kwam tot de conclnssie, dat dit zyn grond vond in het kapitalisme. Door de verba- terdo machine'» wordt do klein industrie ver nietigd, de groot-industrie daarentegen neemt eon hooge vlucht cn de voortbrenging is ontzaggelyk, zoodat men spreekt van over productie, maar eigenlyk wordt er te wei' gebruikt, want de arbeiders hebben gcon middelen om to koopen. Nu worden in verre streken nieuwe afzet markten gezocht en ziedaar ook den oorzaak van den tegen woordi gen Z- Afrikaanschen oorlog, waarby nog de gouddorst gevoegd moet worden, om onbeperkt over de diamant volden en g iudmynen to knnnen heorschen. Er wordt, met nsmo door het Handelsblad en Standaard, gescholden op het Engelschi kapitaal, maar do Nederlanders doen in Indië niets anders. Heel ons land is imperialistisch en reeds 29 jaar wordt in Atjeh gemoord en gebrand en ook andure streken, zooals Nieuw Guinoa, moeten onder 't gezag gebracht wor den. Do oorlog in Atjeh is onder liberale regeering begonnen en wordt door het chris- teljjk ministerie voortgezet; het is dus gcon haar beter dan de liberalen of de Engelschen, Aan sil dio toestanden moot eon einde komen, hetwelk alleen kan geschieden door met het arbeidonde volk te slrydcn in de gelederen der sociaal-democraten tot knotting der macht van 't kapitalisme. In de eersto plaats moet men ditarom, even als do Belgen, atryden om meerdere politicken iavlnod en een hetero kieswet trachten te ver krijgen. De nooden van het volk zullen niet eerder gelenigd wordon of do macht der ar beiders moet grootor zjjn. Van dr. Kuyper, de christen-democraat, is in deze weinig te verwachten, want hy hooft zyn democratisch beginsel opgeborgen. De soc.-dem. strijden or voor, dat liet arbeidonde volk, de nuttigste klasse dor samenleving, in ruil voor zyn arbeid oen behoorljjk menschelyk bestaan verkrygt. Er zal nog langen tijd verloopen, eer die sociale staat is aangebroken, maar roods nu kan er veel gelenigd wordon, wanneer men grooteren invloód krijgt op den politieken toestand. Men kan dan naar dat ideaal atroven en torens verbeteringen tot stand brengen, die velen een beter bestaan en meer geluk verschaffen (applaus). Van do gelegenheid tot debat werd alleen gebruik gemaakt door den heer J. Kwiokelen- berg. Hetgeen by in het midden bracht, kunnen wy moeielyk om de vele beeldspraak weergeven en do inleider begreep hem btjjk- baar ook niet, waut hy gaf hem den welge- mvonden raad zich in het vervolg van debat te onthouden. Spreker bad liever gehad, dat een voorstander van het tegenwoordige chris- tolyk ministerie over dc beginselen door hem verkondigd, had gedebatteerd. Met een woord van dank aan den spreker, een aanbeveling voor de te houden collecte ten behoeve van do uitgesloten textielarbeiders te Enschede en een uitnoodigiog om zich by de a.*deeÜDg aan to sluiten, sloot de Voorzitter do vergadering. De collecte bracht op f9.62. Zondagmiddag had hot vervolg van de reeks voetbalwedstrijden van Volksweerbaar heid to Huiiduinon plaats. Begunstigd door mooi weer, waren vele toeschouwers tegen woordig. Van 121/» uur spedden do Ile klasse partyen ,H. G. I*. on «Leonidas*. In het begin schy non de partyen goed tegen elkaar opgewassen te zyn, maar door hot hor- hualde muien uitgaan van don bal, wordt geen mooi spel to zien gegovon. *H. G. I.» ontwikkelt zich meer on moer en ziet zjjno pogingen na 20 min. spelen bekroond door hut maken van het eerste pnnt. Mot deze 8tand 1—0 gaat rust !d. H. G. I» weet na rust bijna voortdurend den bal op .Loniodas* terrein to bondon. De breekt laatste oon paar maal door, zondor resultaat. Eindelijk komt do bal by den doelverdodi- ger van .Leonidas» terecht en deze haalt zeil den bal in hot doel. De scheidsrechter kent ochter geen punt aan .H. G. I.» toe, en de strijd eindigt met 1—0 in hot voordeel van ,11. G. I». Van de spelers voldoden het bost do middelste-middensp.-lor van «H. G. I.». de achterspolerA van .Leonidas», terwijl ook de midden-middenspeler van dozo partij goed was, maar csn beeljo meer op zyn plaats had moeten spelen. Hiorop volgde van 3—41/, uur do lsto klassewedsiryd van ,11. B. 8.. I. ,H. S. V. Het spel wordt dadelyk krachtig begonnen en or wordt mooi gcspcold. ,H. B.S.» dringt op, ,11. S. V.» verdedigt goed. Na een mooi overzetten maakt do linkor-voorman van »II. B. 8.» no. 1. H. S. V.» valt enkele malen aan, maar is daar niet gelukkig mee. Rust gaat in met 1—0 voor »II. B. S.» Nog mat moer vuur dan voor ruat wordt het spel hervat. .H. S. V." bepaalt zich by- na uitsluitend tol verdediging, 't Duurt niol lang of de midden-voorman van .H. B. S.» maakt nommor jtwee. 't Samenspel van »H. B. 8.» is uitstekend, stevig maar zeker gaat de bal van don oenen naar don andoren speler, totdat oen voorspeler do kans gunstig ziet nummer drie in het doel to atnren. ,H. S. V.» tracht oen enkele maal het doel van »H. B. 8.» to bereiken, maar dit gelukt haar niet. Heel even zit nnmmer vier daarna in het doel, en nog eenmaal wordt het doel van ,H. S. V. bezocht, waarna, nadat ,H.S. V.» op het laatst weer iets krachtiger begint te worden, deze mooie stryd eindigt met 5—0 in het voordeel van ,H. B. S.» Aangaande de spelers valt weinig op te merken, 't Zou mooielyk zyn te zeggen, wie het best gespeeld hebben, allen waren goed. Alleen de doel verdediger van ,H. S. V.« speelde ons wat te gewaagd. A. s. Zondag is do beslissende stryd. Van 10—ll'/j uur 2do klassonwedstrjjd tusschen ,0. k. K.» II en ,H. G. I.. Voor de's middags te houden lsto klassenwedstrjjd beslaat het plan in optocht naar het terrein te gaan. Om 1 nur vertrekken de spelers, voorafgegaan door eon muziekkorps van hot btationplein naar het Galgenveld, alwaar zal worden gestreden tusschen «O. k. K.« I en »H. B. 8.» I. Eeno aanbeveling voor sportliefhebber en belangstellenden om deze wedstrijd bjj to wonen, is zeker overbodig. Onze vroegere plaatsgenooten de heeren D. Jongstra, R. M. Oden, P. M. L. Bock en M. A. Witsenburg thans ingedeeld by het korps genietroepen te Utrecht, hebben ma afgelegd examen vergunning verkregen tot het dragen van het onderecheidings- teeken van vesting-telegrafist. By Kon. besluit zyn ter tegemoetko ming in de kosten van het Lager Onder was, boven en behalve de gewone Rijks bijdrage, o.a. de volgende subsidies verleend aan de gemeente Texel f 4350. aan Vlie land f2775, aan Terschelling f4500. De eerste Kamer der Staten-Generaal is tegen Maandag 28 dezer bjjeen geroepen. lederen dag tjjdens den duur der exa mens LO- worden door elke examen-com missie acht candidaten geëxamineerd. Nu deed zich j.1. Vrydag het zeker zeldzame geval voor, dat alle acht can didaten werden afgewezen. In de vorige week is, na afgelegd exa men, de onderwyr.ersacte L.O. toegekend aan den heer A. Nap, van Texel. Atjeh. De correspondent te Batavia van het H.blad seint Te Kiumala (Keuraala?) is een Atjeh- sche troep ingesloten. De vyand liet 42 dooden. Aan onze zyde werden gewond luitenant Dersjant en negen minderen. Het blad teekent hierby aan Het officiersboekje wyst uit dat hier sprake moet zyu van den 2e luitenant L. Dersjant, geboren in het jaar 1877. Aardbeving te Molukken. De correspondent van het Hbld. te Ba tavia seint, dat volgons berichten uit Ma- kasaer, op de eilanden Halmaheira en Batjan groote schade veroorzaakt is door aardbeveling en springvloeden, waarschyn- lyk veroorzaakt door eeu uitbarsting vau een vulkaan op Makjan. [Makjan is oen eiland in de Moluksche zee, dat bestaat uit een onkelen vulkaan, waarvan uitbarstingen bekend zyn in 17u0, 186 L en 1890, telkens gepaard gaande met verlies van vele menschenlevens en groote verwoestingen van kampongs en aanplan tingen. De bevolking bedraagt 8000 zielen. Halmaheira en Batjan zyn grootere eilanden in de Moluksche zee.] Men meldt uit Amsterdam. In verband met het bericht dat in een dwarsstraatje van de Wagenstraat alhier een man in zijn woning was dood gevonden, en die door gebrek aan goedu verzorging zou zyn omgekomen, zjj bericht, dat in 's mans bezit nog zjjn gevonden een spaar bankboekje en een bedrag aan specie, tezamen vertegenwoordigende een waarde van f 200 Op Zaterdag, 10 Mei, zal voor de Rechtbank te Rotterdam terecht staan we gens mishandeliug. den dood tengevolge heb bende, de 26-jarige hoedenmaker A. C G. van E.. uit de Vondelstraat, die in den morgen van den 22 Maart zyn vader met een mes zoodanig in de borst verwondde, dat deze na eenige oogenblikken tengevol ge van deze verbloeding is overleden. AU verdediger werd hem toegevoegd mr. B. Limburg. Buitenlandsche berichten. De onlusten In België. BRUSSEL, 18 ApriL - De sPatriote" geeft de volgende bizonderheden over de botsing te Leuven. Vau het begin van den avond af voorzag men een levendige volksbeweging. Tegen half acht trokken troepen van met yzeren stangen en klink- bouten gewapende lieden door de Stations straat, waar zy verscheiden ruiten in het Café des Brafueurs verbrijzelden en een persoon, een zekeren Jacqenotte, wondden. De bende verbrak het cordon der politie in de llue Tirlemont en vernielde ver volgens de ruiten in het lokaal der Jonge Katholieke Garde. Eindeljjk gaf de burger wacht op de Place St. Antoine, in 't nauw gebracht door de oproermakers vuur. Twee lezingen geven vjjf dooden, maar verschillen over het aantal gekwet sten, dat volgens sommigen 12 bedraagt, volgens anderen 20. Bevestigd wordt, dat de burgerwacht twee salvo's afgaf. De getallen, die door de Leuvensche politie worden opgegeven, zyo 5 dooden en 12 gewonden. Het tweed» salvo had plaats voor den Katholieken Kring. Verscheiden der gewonden zyn doodelyk getroffenzy zyn deels naar het hospitaal, deels naar het gebouw der socialisten overgebracht. Alle straten zyn afgezet en de militaire overheid zal de orde handhaven. BRUGGE, 18 April. Socialisten, die van een by eenkomst kwauieu. hadden by het trekken langs den Katholieken Kring een botsing met de politie, die een charge uitvoerde met getrokken sabel. Een tiemal betoogers werd op den Grand Place DebUf gewond. Einde der werkstakingen in België. BRUSSEL, 20 April. De Algemeen* Arbeidsraad beefc, na twee en een nalf uur beraadslaagd te hebben, een motie aange nomen, waarin beslist wordt dat de arbeid met hot begin der week en bloc zal her vat worden. Een manifest zal hedenavond aan de werklieden uitgevaardigd wordett om hen bekend te maken met het besluit van den Algeuieenea Arbeidsraad, De coquetterie van Mueolino. De behandeling van het proces tegea den beruchten Calabrischen roover Musolino is te Lucca begonnen zoil begonnen zyn, indien de romantische roover niet ge weigerd had in de rechtzaal te vorscbynen in zjjn gevangenisplunje. Hoewel het vrjj zonderling klinkt, werd de behandeling der zaak] uitgesteld, om den heeren rechtere eer.-t gelegmh id te geven te overleggen, of men Musolino in roo verdos zou toelaten, dan wel den man in boevenpak en dan met den sterken arm voor zou laten brengen» Lijst van onbekende Brieven Postk. Helder. Ie helft maand April 1902 C. Rotgans, Alkmaar. T. F. Goosea, Am sterdam. Mi j. M. Heining, id. Mcj.C. Bujj», id. Dr. Fort, llaarlom. 8trumer, id. C. Druisen- »traai, Oudosluis. J. Kruit, Rotterdam. Tam- motje Laban, id. E. G. v. d. Wal, id. Briefkaarten, Mcj. B. 8olloreld, Amsterdam. M. J. J. Punbakkor, id. Veldman, id. P. B. de Boer, id. Wed. Sohuitz, id. Moj. M. Moshard, id. W. II. V. Huijorman, id. M. Raat, Rotterdam. Mcj. Egbring, Hollcvoeteluis.il. RustonhujjsemP 2 zonder adres. Uit het Buitenland terugontvangen: L. Wiedenhoff, Duisburg. II. Brand, Ljjdea- burg. Drukwerk Barbarini, Helder. Geweigerd Briof. J. C. Laan, Haag. KLEIN MAAR REIN. Al is eon leeuwerik slechts klsin, Zjjn liod klinkt machtig schoon, Het grjjpt ons immer io do ziol, Door reinon, zuiv'ron toon, Ja, klein maar rein is 't toet gezang, Vernamen wy 't slechts levenslang 1 Kort geurt de roos op haroa steel, Iu schoonon zoincrtjjd. Al is zjj klein, toch bljjft gestaag Haar ullor lof gewjjd. Klein is ds struik, klein is de bloem. Maar rein haar klour en groot haar roem. Een hooi klein land aau de Noordzee, Ontwookerd aan haar echoot, Is 't klein, ons dierbaar Nederland, 3 In vrjjhrid steeds nog groot. Bljjf klein doch rein, lief Vaderland, Doch boude iu U do vrjjheid stand W. M. Ik, De Oorlog in Zuid-Afrika. De vredesonderhandelingen. PARIJS, 20 April. De >Eclair< heeft dr. Leyds te Brussel geïntervieuwd. Ds gezant sprak zjju volkomen vertrouwen uil dat de eischen dei Boeren zullen zegens- ren maar toonde zich meer pessimitisch ten opzichte van de geruchten omtrent hst sluiten van den vrede. Met het aanvaarden der vredesonderhandelingen hadden de lei ders der Boeren ten doel om, zonder zich tot iets te verbinden, te weten te komen wat Engeland wil. Als de Boeren een re ferendum gaan houden, is dat een bewys dat de voorwaarden van Engeland hun onaanuemelyk toescl ynen; in het tegenover gestelde geval zouden zy onuriddelljjk den vrede geteekend hebben. Do gezant voegds er by dat in duzo onderhandelingen, waar toe het initiatief van Engeland uitgaat, beide partyen met geljjke rechten op den grondslag van ouafhankelykheid onderhan delen. PBTJILIjBTOM". De doode Millionnair. 18) Heinz Werling was in zjjn schrijfvertrek bezig met het nazien van papioron zjjns broeders, toen eon bodionde kwam zeggon, dat mynbeer Hartraann hem wenschte' te spreken. Gewoonljjk moeston do bezoeken worden aangediend hy den secretaris, die gemachtigd was om alles af te doen boden was de secro- taris afwezig, daarom kwam de boodschap nu rechtstreeks by James Walter. Toen hjj den naam Hartmann hoorde, dacht hjj daarbjj alleen aan Richard. Zeg maar, dat ik op dat oogonblik bezig heden heb, zeide hjj tot den bediende. Als mjjnheer Hartmann evon wil wachten, ben ik tot zjjn dienst. Als ik schel, kan je mjjnheer hier binnenlaten. Werling behoeft slocht» |weinigen tyd om te overleggen, wat hjj tot den jonkmann zeg gen zon. Hjj wilde het gesprek daarheen leiden dat do naam van den commissaris Schmelzer werd genoemd, in do hoop door Richards bekendheid met Jenny toch',misschien iets te vernemen omtrent de onderzoekingen der politie. Ook hy had in de krant hot be richt omtrent de vordwenen cognacflesch ge lezen en was daarover lang niet op zjjn ge mak. Hjj herinnerde zich duidoljjk dat hjj dien nacht bjj de verwisseling vun klceren die llessh naast het ledikant op dou vloer had zien liggen. Den volgenden morgen vond hjj dc licsch terug ia eea zak van zjjn overjas. Hjj had het etiket eraf gcwasschon on ver brand en de fieach in een kast van zjjn slaap- kamer geborgen, waar ook het testament van zjjn broeder lagdie kast hield hjj alljjd gesloten. Nadat hjj bedacht had, hoe hjj hot gesprek op Schmelzer zou brengen, schelde hjj. Hot volgende oogenblik meldde de bediende: Mjjnheer Hartmann en trok de deur onmiddelljjk weder in het slot. Heinz Werling stond bjj don haard cn staarde onmiddcljjk in het vuur. Nadat de majoor een paar schreden voorwaarts had ge daan, keerde de millionnair zich on ten einde zjjn gast te begroeten. Oogenblikkclijk besefte hjj dat hjj zich vergist had slechts mot moeite onderdrukte hjj een kreet van schrik. Zoodra do majoor het gelaat van James Walter zag, deinsde hjj terug onder een uit roep van ontsteltenis. Wie zjjt gjj vroeg hjj heesch- Spreek, wie zjjt gjj? Terstond begreep Heinz Werling, dat hom hier geen keuze overbleef. Laegzaam trad hjj op dun majoor too die niets anders moendo, of een doode was uit het graf opgestaan, on zeide bedaard Ik bon Robert Werling. Nog altjjd staarde de majoor hem in de grootste ontsteltenis aande woorden welke hjj hoorde kon hjj nog niet recht vatten. Doeh spoedig herinnerde hjj zich, hoe sprekend do broeders op elkaar golckoo had- dun, en nu begreep hjj het. Sedert hot h-iwo- ljjk van zjjne zuster hud hjj Heinz slechts weinig cn Rnbert volstrekt niet meur gezien. Zjjt gjj Robert Werling? sprak hjj, toen hjj eenigsziris bekomen was. Zjjt gjj de schurk die zjjn broeder in het ongeluk stortte en zjjne zuster don dood aandeed? En zijtge nu ouder een valschen naam, als millionnair, naar hier gekomen, naar men zegt Ja, ik bon pas kort weder op Duitschnn grond. Ik zocht naar middelen om hut ver leden weer goed to maken on het gold weer terug to geven dat ik myn broeder ontstolen heb. Het toeval bracht uw zoon tot mjj ik durfde hom niet zeggen wie ik ben, maar ik wilde hom helpen het was de eerste dienst dion ik aan een Hartmann kon bowijzen. Ik kwam hier om aan James Walter zjjn chóque terug to brengon, zeide de majoor trotsch. Thans breng ik dio aan Robert Wer ling terug. - O neon, noen, dat mongt ge niet! Ge moet dut geld als uw eigendom beschouwen wanneer Heinz nog leefde om het gold terug te nemen, waarop hjj recht had, dan zou hjj zich zeiven voor csn veel grootere som ali uw schuldenaar beschouwen. Toen hjj in het ongeluk kwam, hebben sjjn vrouw on kind bjj h eon tweede tehuis gevonden. De vrouw van Heinz Werling is mjjno zuster, ik deed niets meer dan mjjn plicht. Ja, en myn plicht is het, u het geld terug te geven dat ik haar man ontstolen heb. Ga staat mjj wel toe, dat ik het geld bjj uw bankier op uw naam laat schrjjven, niet waar? Mjjn halve... mjjn gehocle ver mogen moet aan do weduwe van mijn broeder toebehooren. Wat ge doet voor do vrouw en do doch ter van Heinz, is geen grootmoedigheid, het is slechts een daad van rechtvaardigheid. En als ik dat gedaan heb, sprak HUnt aarzelend als ik heb getoond dat ik niet do Robert Werling van vroeger bon, wilt ge. tnag ik dar. mjjnu schoonzuster oens onder vior oogen sproken? Wilt ge haar zeggen, dut ik oprecht berouw heb ovor hut vcrlodune Wilt gu haar vragen of zjj vergiffenis schenkt? Neen, go zult haar niet zien en spreken, rijp do majoor Hoe zou mjjno zustor uw blik kunnon verdragen Gjj zjjt sprekend haar overleden raan. Door uw schurkerjj hobt go haar gemaakt tot de weduwe van oen man, wions nagedachtenis voor eeuwig bevlekt bljjft en die door den dood barmhartig gered werd van het schavot. Hjj was onschuldig! riop Werling uit. Dat hoop ik en ik doe althans mjjn best om het to gelooven,* maar nu zal het bowjjs daarvan niet moor golovord worden 1 Hut kan en moet geleverd worden! riep Werling. Wie zou dat kunnen Ik! In de grootste verbazing staarde de majoor hem aan. Kunt gy.hot bewijzenOp welke manier In den nacht, toen iloinz W, rling stierf, was ik bij hem. In zjjno kamer in do Roichcnbergor- straat Ja Ik bad uitgevorscht waar hjj woonde, eo ging hem bezoeken. Ons weder zien was eerst niet van aangonamen aard, maar eindeljjk schonk hjj mjj vergiffenis, en terwjjl wij met elkaar in gesprek waren, werd buiten op straat met luider stem het extra-nieuws omtrent den moord uitgevent. Hjj ging naar beneden om een bulletin to koopen ea kwam bleek en ontsteld terug. Daarop vertelde hjj mjj allus hjj was on schuldig. De vreesuljjko angst on aandoening die door den verschrikkelyken toestand, waarin hjj door den moord werd gebracht hem overmeesterden, doden hem de beroerte krjjgcn, waarin hjj stierf. En gjj zijn broeder liet hem daar liggen zonder iets te zeggen, zonder zjjno onschuli bekend tc maken? lleinz aarzelde. Zoo gaarne had hjj den majoor do waarheid gezegd en bekend dat hjj Iloinz cn niet Robert was, doch dan zou hjj zjjn voornemen niet kunnen uitvoeren. De majoor zou geweigerd hebben om aan do mis leiding mee tc docD en het geld niet aange nomen, dat hjj aan zjjne vrouw 011 dochter wildo doen toekomen. Neen, voorloopig moest hjj zjjne rol verder spelen. Gjj antwoordt mjj niot, zei do majoor. Gjj kent de waarheid. Gjj hebt de laatste woorden van lleinz gehoord, en duldt go nu, dat zulk een zware verdenking op zjjn na- gedmch'onis blijft rusten Zoodra ik daarmee voor den dag ge komen was, zou ik hebben moeten zeggen, wie ik ben. Bedenk wol, ik ben James Wal ter, de millionnair. Ik wildo niet, dat de wereld vernam, dat ik Robert Werling ben, die door do vlucht aan zjjne schuldeitchor» ontkwam, die zijn eigen blocdverwanton be droog, zijn broeder ten gronde richtte. Destijds waart go een schurk, nu zjjt ge het nog 1 riep de majoor, bevend van toorn. Voor die laatste schande hadt gjj ten minste zjjne vrouw en dochter moeten vrjjwaren, en dal sult gjj nu nog doen 1 Ja wanneer ge mjj daarbjj wilt heipon. Ik u helpen Goed, dan zal ik de poli- tio roepen. Openljjk, voor het gerecht zult gjj herhalen, wat gjj m\j gezegd heb! De groote blauwe oogen puilden den majoor uit 't hoofd van verontwaardiging, zjjne b^rst zwoegde hoorbaar. In de tegenwoordigheid van dezen man, die de oorzaak was van al den jammer in het l«ven zijner zuuer, werd hjj overmeesterd door een vreesdij kun haat en door dorst naar wraak. Hot aanzienljjke huis, de rrjje omgeving, waarin Robert Wer ling zioli bewoog, schenen hum toe als iets schandcljjks, wanneer bjj dacht aan de laatste levonsjaron van Heinz. De millionnair wachtte totdat de tooro van den majoor wat bedaard was, en zeide toea kalm: Wanneer ge mjj vorraadt, kan ik niets doen als gjj mjj helpt, kan ik alles doen. Mjjne verklaring omtrent Hoinz sou alleen toch volstrekt geen goed gevolg hebben. Zjjna onschuld kan worden bowezeo, door de war* moordenaars te vatten en hunne schuld aaa te toonon En kunt gjj dat? Ja hetgeen Hoinz mjj dien avond heeft medegedeeld, gooft aan de politie da middelen aan de hand om do misdadigers op het spoor to komen. Ga dan naar do politie. Neen ik heb u roods gezegd, waar om ik dit niet kan doen. Wanneer gjj mjjne voorschriften opvolgen en voorloopig niet verder vragen wilt, dan beloof ik 11, dat ds onschuld van Hoinz Worling binnen niet al langen tjjd bekond zal worden. En watwilt ge moet ik doen Zend uw zoon Richard nog eens bjj mjj. Ik bcgrjjp n niet wat kan hjjdoea? Zooovon hob ik u verzocht mjj thans niet verder te vragen. Wilt ge hem bjj mjj zenden Ja antwoordde de majoor. Ter wille van mjjne zuster sn van mjjne nicht wil ik al les doen wat kan dionen om de nage dachtenis van Heinz te zuiveren van alle ver denking en gjj zegt, dat gjj dit wilt, waa* nocr ik alles doe wat gjj verlangt, welnu, ik houd u aan uw woord. Daarentegen neem ik niet do verplichting op mjj over uw persooa te twjjgen, zoodra mjjn gevoel voor recht vaardigheid eischt dat ik moet spreken. (Wordt vervolgtL)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1902 | | pagina 1