KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje ivoor Helder9 Texel en Wieringenm J.MRJERSpoorstraat 1 M ARIN E. TEXEL- RIEUWEDIEP. Spatzeiltjea KOPPEN's Verkoophuis, LAMPEN. No. 3047 Waetudag 30 April 1902. 30ste Jaargang. BureauSpoorstraat. Tclefonnn0. 59. Bureau Spoorstraat. Telefoonn0. 59. Uit hel Buiteiiluii<l. Nog altyd zyn wo op het oogenblik raden de en gissende naar de stand der vredeson derhandelingen tnsschen Engeland en de beide Zuid-Afrikaansche republieken. Allerwege, en niet het minst in het door verhoogde be lastingen goteisterde Engeland, ziet men de daaromtrent te wachten ophelderingen reikhalzend tegemoet. Steeds neemt de En- gelsche regeering een zorgvuldig zwygen in acht. Zy houdt zich onkundig van de gevoerde onderhandelingen en van den vermoodelyken ail >"p. Oefening in geduld is dus noodig voor ieder, die uitziot naar do oplossing van den bestaanden crisis. In Engeland is de belastingdruk op graan en meel, en dus op het voornaamste voedings middel, het onderwerp, waarmede mon zich zeer ernstig bezig hondt. Oe regeering bemerkt, dat de natie zich maar niet kalm nederlegt by de invoering der hatelyke, voor de volks klasse zeer nadeeligo belasting. Er wordt luide geklaagd over do opdryving vau den broodprys, over de invoering van invoerrech ten, waaraan men al gedurende meer dan een halve eeuw was ontwend. Het is dau ook licht te begrijpen, dat men in Engeland den oorlog, die de invoering van zulk cene drukkende belasting noodig maakte, meer en meer als oen ramp beschouwt voor hot land. Tal van kostbare menschenlevens gaan er meê verloren, zieken en gewonden koeren hulpbehoevend naar het moederland terug, do schatkist raakt uitgeput, en de verhoogde belastingen drukken in groote male op do volksklasse. Chamberlain, de man van den oorlog, die indertyd den stryd uitlokte en voorbereidde, en hom thans halsstarrig vol houdt, ontkomt thanB niet aan hevige, scherpe aanvallen op zyn regeeringsbeleid, en inte ressant zyn vaak do herinneringen aan het geen vroeger door hem werd gedaan en ge sproken. 'tls wel lang geleden mon zegt, wel 16 jaar maar het zyn toch zijno eigene woorden, die men nu uit het vergeet boek opdiept, en don volke mededeelt.Twee dingen zal Birmingham hot door hom vertegenwoordigde kiesdistrict nooit toe staan dat mon hot zyn staatsscholen voor lager onderwys ontneemt, en dat men hot brood belast.* Men verwyt den trouweloozen minister, dat hy gedurende zyn staatkundig leven meermalen zyn rok heeft omgekeerd, doch zoo sterk hy het nu gedaan heeft, door als lid der regeering te helpen aan de invoering der graan- en meelbelasting, zoo had men het toch niet verwacht en vermoed. Ieder, die in vroeger jaren zyn aardrijks kundige kennis opdeed, kwam van Afrika het donkore, zwarte worelddeel niet heel veel te weten. Weinig meer was er van bekend dan het noordclyk gedeolto Egypto en Barbarye hot Kaapland in het zuiden en overigens de kuststreken. Sedert is de toestand veel veranderd, en ongetwyfeld zal dat voorheen grootendeols onbekend woreld deel mettertyd geheel bekend zyn, on meer en meer mot de beschaafde wereld op ééno lyn gesteld kunnon worden. Voor eenigen tyd werd door Rhodoa, dïo onlangs is over leden, het denkbeeld geopperd, om een spoor- weglyn aanteleggen recht door Afrika heen, van het noorden naar hel zuiden, van Cairo in Egypte naar Kaapstad in de Kaapkolonie. Dat zou zeker zyn een reusachtige onder neming, een zaak van zeer groote gevolgen. Ondanks het overlyden van den ryken en ondernemenden Engelschman, bestaat er, vol gons een bericht uit Brussel, toch kans dat het opgeworpen denkbeeld verwezenlijkt zal worden. In de genoemde stad is dezer dagen eon overeenkomst gesloten, die een belangrijke stap kan zyn, om het ideaal van Rhodes heel naby te komen, hot mettertyd geheel te ver wezenlijken. Aan een Engelsch ingenieur is concessie verleend voor don aanlog van een spoorweg van Zuid-Afrika Rhodeeia naar een aoordelijk gelegen vaarwater, ge schikt tot het geregeld vervoer van personen en koopmansgoederen. En verder zal, volgens het plan, weer een spoorweg de gemeenschap tusschen beide steden Cairo in Noord- Afrika en Kaapstad in het zuiden van dat werelddeel voltooien. Een rechtstreeks door- loopende spoorweglyn zal er op die wyzo vooreerst dus niet komen, doch in de com municatie te land zal met behulp van bruik bare waterwegen behoorlijk voorzien zyn, wanneer aan de overeenkomst gevolg wordt gegeven. Welke groote verandoriogen daar door in het voorheen donkere werelddeel zullen ontstaan, en hoe voor vroeger onbekende streken daardoor een nieuwe toestand zal geboren worden, is, na de vermelding van het bovenstaande en met hut oog op de kaart, heel licht te bevroeden. Op Zondag 27 dezer hebben in Frankryk de stemmingen ter verkiezing van leden der Kamer van Afgevaardigden plaats gehad. Of de regeering, dan wel de oppositie daarby gezegevierd heeft kan eerst blyken, wanneer de uitslag der herstemmingen is bekend ge worden. Eigenaardig was hot nitschryven, eenige dagten vóór de gohouden stemming, door eon der Fransche dagbladen da Figaro, 't Was oen soort van pry«raadsel betreffende den vermoedelijken uitslag der verkiezing van 591 Kamerleden. Er zyn door dat blad uitgeloofd 86 pryzon ieder van 100, 1 prys van 1000, 1 van 2000, en een van 3000 francs, naar mate men meer of minder juist den uitslag zou voorspellen. Hem, wien het zou gelukken vóór den dag der stemming door buitengewone scherpzinnigheid alle gekozen leden aante- wyzen, zon zyne profetische vaardighoid mot een premie van 100.000 francs beloond zion. 't Is wel niet te verwachten, dat velen zich zullen bobben ingespannen, om aan dezen zonderlingen pryskamp dceltenemen, hoezeer ook de hooge premie tot mededingen uitlokte. Mon bedenke slechts, dat over het gehoele land do hoeveelheid geschriften (verkiezings drukwerk) oen papierberg zou vormen en tegen het doorworstelen van die hoeveelheid aankondigingen zal ook do grootste liefhebber van het oplossen van raadsels wel hebben op gezien. Do berichtgever uit Parys, die do vorige week hot bovenstaande mededeelde, wees er al dadelyk op, hoe onmogelyk het zou zyn den uitgeloofden hoogen prys maohtig te worden. Hy merkte op, dat reeds in één departement dat dor Soinu 50 afgovnar- digden moesten gekozen worden, en dat dit ééno dopurtement reeds heel woinig gele. genheid biedt, om een oenigszins zuiver boeld van do gezindheid der kiezors en van den waarschijnlyken uitslag der stemmingen te verkrijgen. Moeilyker, onmogelijker werd hot oplossen van hot prysraadscl nog, nu, wegens verschillende omstandigheden, o. a. door do uitbreiding van hot aantal Kamer- leden, in elk geval 80 nieuwe volksvertegen woordigers moeten gekozen worden. En de wetenschap, dat over het geheele land het aan tal candidaten voor eiken zetel gemiddeld vier bedraagt, zal er zekor weinig toe heb ben bygedragen, om deu lust voor ernstige mededinging erg aan te wakkeren. SlEliWNTIJIMtGEV HELDER, 29 April 1902. Mej. M. C. Houtkoop alhier is te Haarlem geslaagd voor acte lager onder- wqs. Onze plaatsgenoot, de heer C. Dekker Tz., theologisch candidaat, is beroepen tot predikant bij da Gereformeerde gemeente te Ooltgensplaat (eiland Overflakkee.) Voorjaars-Koemarkt. Op morgen Woensdag 30 April zal alhier de Voorjaars-Koemarkt plaats hebben, en gehouden worden in de 1ste Molenstraat tusschen de Ooststeeg en de Biersteeg. Vanwege de Heldersche Afdee- ling der Hollandsche Maatschappij van Landbouw zal bij die gelegenheid een Stieren-keuring plaats hebben, waarvoor prijzen zijn uitgeloofd. Voetbalwedstrijd. Zondagmorgen had de 2do klasse-eindwod- strijd van de reeks voetbalwedstrijden plaats. Gestreden werd tusschen O.K.K.h en H.G.I. De sterke wind, die er stond, deed nogal afbreuk aan het spel. Vóór rust speelt H.G.I. met wind mee. Het spel blyft dan ook hoofdzakelijk op O.K.K'a terrein, uitgezonderd éénmaal doorbreken van O.K.K., dat het doel van H.G.I. zeer in het nauw bracht. Door II.G.I. wordt dikwyls op het doel geschoten, zender resultaat evenwel. Rust gaal in met 00. Na rnst heeft O.K.K. do wind mee. 't Blijkt nu duidelyk, dat H.G.I. sterker is, zy dringt krachtig op en blyft op O.K.K.'s terrein. Een fout van H.G.I.'s doelverdcdiger geeft voor O.K.K. een vryo schop vlak voor do eerste haar doel. Do bal gaat, met het nemen van deze schop direct door het doel, waardoor geen punt gemaakt is. Do stryd eindigt met 0—0, zoodat a.s. Zondagmiddag nog eons gekampt dient te worden. In optocht met het muziekkorps «Wilhel- mina" aan 't hoofd bogaven zich de deelnemende vercenigingen mot hunne banieren des middags naar Huisduinen, alwaar de oero-wedstryd tusschen O.K.K.i en H.B.S.' gehonden zou wordon. Eon zeer talryk publiek was gekomen om dezon stryd by te wonen. H.B.S. had de keuzo van het terrein en begon met wind mee te spelen. Nauwelijks is hot spel begonnen, of het eerste punt wordt door den middenvoor van II.B.S. gemaakt. Ondanks den wind dringt nu O.K.K. ook flink op, en brengt herhaalde malen het «pel op H.B.S.'s terrein. De laatste houdt zich ook goed, maar de wind speelt leclyke parten, zoodat geon punt moer gomaakt wordt en rust ingaat met 1—0 voor H.B.S. Na rust heeft O.K.K. voorden wind. H.B.S. heeft eene verandering in zjn achterspel ge maakt, dat ook wel noodig blykt, want O.K.K. dringt dikwijls sterk op. Toch schynt H.B.S. beter te spelen dan vóór rust, althans do bal wordt dikwyls mooi opgedrcveD, maar de doel verdediger van O.K.K. krygt het toch niet druk. Anders is dit bij die van H.B.S. het geval. Deze kwijt zich echter goed van zyn taak en houdt een paar ballen moei terug. 3 minuten vóór tyd maakt eindelyk O.K.K. haar eerste punt, waardoor de kansen geljjk staan. Als tyd gefloten wordt, eindigt de stryd met geljjk spel 1 1. Besloten wordt nu door to spelen, totdat Óen der parijen er een pnnt hiigehauld hoeft, en daarby telkens om de 7'/g minuut van terrvin te wisselen. AL dit eehter 4 maal heeft plaatsgehad, en nog steeds de stand geljk blyft, wordt opgehouden, aangezien de spelers te moe zjn nog door to spelen. De party zal nu hoogstwaarschynlyk over twee weken overgespeeld worden. Waren de spelers over het algemeen goed, toch willen we don linker-midden en rechter buiten van H. B. S., benovens den midden-voor van O. K. K. om hnn best spel noemen. TWEEDE KAMER. Ter zake van do door don minister van Oorlog voorgenomen oproeping tot tjdeljko in dienst treding van do milcions der lichting van 1895, voor zoover zy bj de onbereden wapens zjn ingedeeld, heeft in de Kamer- ziting van 24 dezer de aangokondigde inter pellatie van den heer van Alphen plaats gehad. Ook door den hr. Ter Laan werd die aangelegenheid besproken. Door don minister van Oorlog werd geantwoord, dat do bedoel de oproeping een gevolg is van de ten vorigen jare vastgestelde wet, doch werd verzekerd, dat da toepassing van hot wettel jke voorschrift mot heel veel gematigdheid zal deachieden. De bedoelde miliciens znllen o.a. niet lan ger dan twee weken onder de wapens bohoeren te bijven. Twco moties werden voorgesteld: lo. door don hoor Tor Laan, luidende aldus ,De Kamer, van oordeel, dat de oproeping van do lichting voor de nationale militie van de onbereden wapens voor herhalings-oefenin- gen, voor de betrokken huisgezinnen een on- verwachten, ondrageljken la«t betoekent, en niet gecischt wordt door de militio-wot, noodigt den minister van Oorlog uit, van de oproeping aftezien, en gaat over tot de orde van don dag. 2o. door den heer van Alphen van don volgenden inhoud: *Do Kamer, vertrouwen stellende in do door de Regeering gedane toezegging, dat in deze alle door de wet ge stelde faciliteiten zullen worden verleend, van oordeel, dat overigens do uitvoering van den genomen maatregel mot vertrouwon aan de regeering kan wordon overgelaten, gaat over tot do orde van den dag.' Deze beide moties komen in de zitting van heden in behandeling. Poging tot doodslag. Willem de Ruyter, 28jaar, gasfitter van beroep, stond Vrijdag voor de Rechtbank te Amsterdam terecht, beklaagd van poging tot doodslag. Hjj had op den 22en Maart op zjn zwager Ten Pierik in de woning van bekl.'s vader, Conradstraat 32 te Arasterdam, twee revolverschoten gelost, met het gevolg, dat Ten Pierik een kogel in den arm kreeg, en dat kj door den anderen kogel aan het hoofd werd gewond. De oorzaak tot dezen aanslag was hierin gelegen, dat Ten Pierik zjn vrouw bekl.'s zuster slecht behandelde. Hier over ontstond op den bewusten dag twist tusschen bekl.'s vader en Ten Pierik. Zj werden handgemeen bekl. sloeg toen een flesch op het hoofd van Ten Pierik stuk, en steeds meer in woede gerakende, haalde hj een door hem ait Duitschland meege brachte revolver uit een kast en loste de beide schoten. Dat reeds vroeger vjandschap tegen Ten Pierik bestond van de zjde van de familie zjner vrouw, kan hieruit bijken, dat hj b j een vroegere gelegenheid bekl.'s broeder den zwager een houw met zjn schutters- snbel toebracht. Zes getuigen werden gehoord, benevens de heer Pop, arts, als deskundige. Beklaagde bekende betgeen hem wordt ten laste gelegd. Hj was dronkenwas hj dat niet geweest hj zou het feit zeker niet hebben bedreven. Het O. M., bj monde van mr. Van Dam, requireerde schuldig verklaring van den bekl. aan de primair ten laste gelegde poging tot doodslag (subsidiair was ten laste gelegd het toebrengen van zwaar lichameljk letsel) en veroordeeling tot gevangenisstraf voor den tjd van twee jaar. Mr. Zakdoks wees er op, dat bekl.'s optreden werd uitgelokt door het feit, dat bekl.'s oude vader door Ten Pierik, een slecht mensch, werd mishandeld, en dat hy, aangevangen zjn vader te beschermen, vervolgens zoo zeer in woede ontstak, dat 'j niet meer wist wat h j deed. Nam de Rechtbank aan, dat bekl. han delde in noodweer, dan zou h j van rechts vervolging moeten worden ontslagen. Waar het opzet om te dooden ontbrak, zon hj in ieder geval moeten worden vr jgesproken van de primair ten laste gelegde poging tot doodslag. Pleiter beval ten slotte zijn cliënt in de clementie der Rechtbank aan. Uitspraak 7 Mei. Vreemd. In de buurt van de Plantage te Amster dam zjn de gemoederen in spanning. Aan de Muidergracht is sedert eenige dagen een echtpaar, dat daar geraimen tjd woonde en algemeen sympathie genoot, spoorloos verdwenen. Toen 's morgens de dienstbode opstond en haar gewoon werk wilde ver richten, vond zj niemand in huis. Door de familie werd de politie gewaar schuwd en ook zjn maatregelen genomen dat in den omtrok van de woning ia ge dregd, daar de mogeljkheid niet is uit gesloten dat hun een ongeluk is overkomen. Buitenlandsche berichten. Als b jdrage tot de keouis van de be langstelling van Frankryk in de ziekte van onze Koningin deelt de >Tjd" mede, dat op een avond van deze week op een der huizen van de Place de 1'Opéra te Parys in vurige (electrische) reusachtig© letters te lezen was>L'amélioration de la reine Wilhelmine contineu". (»Dc beterschap van Koningin Wilhelmina hondt aan".) De Weensche correspondent van de Ti mes maakt melding van berichten, uit Kuslaud over deu algemeenen toestand daar te lande. Volgens die berichten zouden zich ern stige teekenen van een revolutionaire be weging ook in het leger hebben voorgedaan, zoowel bj officieren als soldaten, met de bedoeling, gemeene zaak te makeu met de studenten. Deze laatsten vooral de vrouwe- ljke studenten, zetten hun propaganda krachtig voort. Men zegt dat er een geheime vereeniging van revolutionairen aard onder de officieren ontdekt is. Officieren van een te Kiëf in garnizoen liggend regiment moeten in het bezit gevonden zjn van verdachte stukken. Voorts zjn opruiende proclamties in beslag genomen op de oor logsschepen te Sewastopol. In een der bu- reaux van den generalen staf te Petersburg is een beambte op heeterdaad betrapt bj het afdrukken van eeu revolutionair mani fest. Verboden brochures worden bj menigte onder de soldaten verspreid, en naar 't heet lezen de soldaten die gaarne. Overal wordt ook de brief verspreid, waarin Tolstoi de soldaten aanspoort, hun plicht tegenover God en de menschen niet te verzaken. Van Sipjagin's moordenaar, Balbasjef, is men te weten gekomen dat hy te Sara- tof geboren is. Overigens weigert hy hardnekkig de vragen van de rechters te beantwoorden. Naar men zegt, is bj Bal- hasjef nog een gesloten brief gevonden, gericht aan Pobjedonostsef, den procureur der Heilige 8ynode. Deze ontdekking zou 'tdan waarschjnljk maken dat Balhasjef ook een aanslag in den zin had tegen Pobjedonostsef, aangezien deze op het mi nisterie van bianenlandsche zaken verwacht werd op den dag toen Sipjagin werd vermoord: alleen door toevallige omstan digheden was de procureur der H. Synode niet gekomen. Men spreekt nu van een complot tot het uit den weg ruimen van een aantal hooge ambtenaren, die door de samen zweerders ten doode opgeschreven zouden zjn, en men noemt zelfs openljk de be doelde personen. Dinsdagavond kwam mejuffrouw De Maesschalk met haar 17jarige dochter met den trein uit Brussel. Te St. Gilles bj Dendermonde stopte de trein even, en waren de tweo reizigsters van meening dat ze moesten overstappen. Spoedig be merkten zij hun vergissing en wilden zj in allerjl nog in den in beweging zynden trein stappen, met het ongelukkig gevolg dat de moeder onder den trein geraakte, waardoor zj letterlijk vermorzeld werd. Zes minderjarige kinderen zjn hierdoor weezen geworden. Door een walvisch geramd. Een sloep met 9 man van de 40 van de bemanning van de Amerikaansche bark >Cathleen" is te Dominica in West-Indië aangekomen. Z j deden het volgende treurige en merkwaardige verhaal van hun lotgeval len. De »Cathleen" was op de walvischjacht, doch werd, toen zj circa 1000 mijlen van Barbados verw jderd was, door een walvisch aangevallen. Z j hadden een goeden dag ge had en drie wulvisschen gedood eu waren bezig die op te snjden, toen een andere zeer groote walvisch gezieu werd. Het beest werd gejaagd en door een harpoen getroffen. Na een vreesel jk str jd wist hot beest echter los te breken en zwom in dolle vaart tegen de >Catchleen" aan. Verscheidene planken gingen uit de voegen en het water drong in het schip. Voor de drie uit zynde booten terug waren, was het schip reeds gezonken. Intusschen was de vierde boot te water gelaten met eenige provisie, waarin de kapitein en zjn vronw eu de overige menschen hun toevlucht namen. Nu werd die provisie verdeeld over de 4 booten, elke boot kreeg een zak beschuit en een vaatje water. Zj gingen te geljk weg. maar reeds den eersten morgen zag de sloep, die te Dominica is aangekomen, de andere niet meer, Na een tocht van 11 dagen vol ellende zjn deze ongelukkigen één hofmeester en 8 kleurlingen te Dominica aangekomen. Van de 31 andere tuenscheu is nog niets gehoord. ADVERTENTIE N. Openbare aanbesteding bj de Directie der Marine te WilUmaoor«f, op V R IJ D A G den 9 M E I 1902, dei voormiddags ten 11 ure, van Bestek No. 1. Het verrichten via onderhoudswerken aan gebouwen ent., in en buiten bet fort Oostoever. Bestek No. 2. Het verrichten vaa werkzaamheden voor de Marine- Bakkerij. De bestekken liggen ter lezing bj het Departement van Marine to 's-(lravenhagt en bj de Directiën der Marine te Wil lemsoord, Amsterdam eu 1/elUooelsluü, alsmede bj de provinciale besturen en ter secretariën van de gemeenten Rotterdam en Vordreefii. Voor zoover de voorraad strekt zjn de bestekken te verkrjgen ter Griffie, der Marine te Willemsoord ad 0.20 per exemplaar. De noodige aanwjzing in loco zal ge schieden voor bestek No. I. op 5 Mei en voor bestek No. 2. op 6 Mei 1902, tel kens 's morgens tr-n 10 uur. Verdere in lichtingen kunnen vorkregen worden ten bnreele van den Hoofdingenieur der Marine te Willemsoord De inschrijvingen, op gezegelde biljetten, ingericht volgens artikel 5 der Algemeene Voorwaarden moeten vóór het uur der aauhesteding franco bezorgd zjn in de bus, geplaatst in het Directiegebouw aldaar. De Oorlog in Zuid-Afrika. De totale Britsche verliezen in Zuid- Afrika. met inbegrip van de invaliden die naar Engeland zjn gezonden, warden voor 30 Maart door het departement van oorlog becyferd op 3749 officieren eu manschap pen. De correspondent van de »Petit Bleu" te Londen beweert evenwel dat deze op gave veel te laag is. Een zorgvuldige op telling van de dageljksche verliezen!jsten en van de aangekomen invaliden en zieken heeft hem gebracht tot een totaal van 10,510 en de correspondent beweert dat dit laatste aantal reeds geruimen tjd het gemiddelde maandel jk&che verliezenc jfer is. MIDDELBURG,(Kaapkolonie),24 April. Commandant Theron stierf 14 dezer te Tontolboscbkolk. IF ETJ XXj Ij 3ST O IN". De doode Milliounair, to) Louis Brandon keek den gewaandon James Walter verwonderd aan. Hy moest zich ver gist hohben en toch Spreekt gy de Fransehe taal niet vroeg hy nog eens in bet Fransch. Ik zeg u nogmaals, dat gy n vergist en dat ik geen woord versta van alles wat gy daar zegt, antwoord» Werling in het Duitsch. Zyne kennis van de Fransche taal was inder daad niet groot, nu dien do dit als voorwendsel om aan deze lastige storing een einde to maken. Thérèse Loraino kwam nader. Toen Gerhard Iieyl bemerkte, dat zyn heer boos werd over hot aandringen van dien vreemden man, nam hy het woord. Hoort ge dan niet? zei hy. Mjn heer verstaat u nietSpreek Duitsch, als gc hem iets wilt zeggen. Verstaat by geen Franecb herhaalde Louis Brandon, terwyl hy den millionnair onderzoekend aankeek. Dan heb ik m j vergist. Intnsschen was Thérèse Loraine zeer dicht bj Walter gekomen. Zy klemde den dnlk vast in hare hand. Bliksemsnel bracht ze hem van onder haar mantel te voorschjn en bief do hand op om den doodelyken steek too te brengen. Werling en Heyl bemerkte daar niets van. Lonis Brandon had echtor bemerkt, dat zy langzaam genaderd was, by had de haastige beweging van hare hand opgemerkt, by zag bot staal flikkeren. Met een haltiaiden kreet sprong hy toe, greep roet ijzeren vuist bare hand en trok haar weg. Dit was dus uw plan riep hy in het Fransch. Maar dit is James Walter niet. HOOFDSTUK XXXIX. Het was een merkwaardig toeval, dat Schmelzor en Richard Hartmann, die door tusschenkomst van Jonny Sehmelzer kennis met elkander hadden gemaakt, juist kwamen op het oogenblik, dat Thérèse Louraino haar verrndelyken streek wilde ten uitvoer brengen. Ook Sehmelzer zag het staal flikkeren on pakte Thérèse bij den arm op het oogenblik, dat Werling en Gerhard Heyl binnentraden en de deur achter zich sloten. Lonis Brandon was weggeloopen en in de duisternis verdwenen. Schel eens aan, verzocht Sehmelzer. Deze vrouw wilde een aanslag plegon op den heer, die hier juist binnenging. Hy kan ods misschien zeggen, met wie wy hier te doen hebben. Ten zeerste verwonderd wat dit voorval wel to beduiden mocht hebben, moest Richard wol aan dit verzoek voldoen. Sehmelzer ontrukte den dolk aan de handen der vrouw en stak het moordtuig in zyn zak. Eenige oogenblikken later waren zy binnen gelaten. Waar is mynheor Walter vroeg Richard. In zyn schryfvertrek, mijnheer. Hy heeft gezegd, dat ik u dadelyk moest laton binnen komen, zoodra gj zoudt komen. Heinz Werling had de hem onbekendo vrouw volstrekt niet bemerkt en hechtte geen be- teckenis aan het kleine voorval met den man, die hem in bet Fransch had aangesproken. Hy giDg in zyn scbajfvertrek on zeide aan zyn secretaris, dat hy nog bezoek verwacht te en hem vanavond niet verder noodig had. Zoodra Heyl weg was, draaide Werling de lamp wat lager, en bereidde zich voor op het gesprek met den politie-ambtoaaar. Pein zend staarde hy naar hot vuur in don haard, toen Richard binnentrad, gevolgd door Sehmel zer en Thérèse Loraine. Verbaasd sloeg Werling het oog op die vrouw. Doch voordat hy een woord lot don polilie-amhtenaar kon richten, deinsde deze mot een kreet terug en liet zyn gevangene los. Hier was geen oogenblik tijd to verliezen. Myn beer de commissaris, begon Heinz, terwyl hy zichzolven tot uilerlyko kalmte dwong, door mynheor Hartmann heb ik over u hooren spreken Toen ik vernam, dat gy gelooft aan de onschuld van Hoinz Werling, wenschte ik dringend u te zien, om u eenige mededeeliogon te doen, die u van groot nut kunnen zyn. Wie zyt gy, mynheer De sprekendo gelijkenis met Myn naam is James Walter. Zoodra wy alleen zyn, zal ik u verklaren, wat u zoo in verbazing brengt, doch in tegenwoordigheid van die dame kan ik dat niet. Zy wilde u dood steken, zei Sehmelzer, nog geheel ontsteld, maar Ik heb hem niet aangeraakt, zei Thérèse Loraine bedaard. Ik wilde James Walter dooden, mHar dit is James Walter nietdat weet ik van mjn vriend. James Walter lo geerde in het hotel, waar mijn vriend kellner is hy sprak Fransch met Walter deze hoer is niet James Walter, by verstaat geen Fransch Ik heb hem geen letsel gedaan laat mj dus vertrekken. Met deze laatste woorden ging zij naar de deur; Sehmelzer wilde haar tegenhoudon, dcoh Werling greep hem bj den arm. Laat haar gaan, sprak hj ik had haar volstrekt niet opgemerkt, zij heeft mij niet aangeraakt. Wanneer gy haar vasthoudt en m j in do zaak betrekt, ben ik niet in staat u inlichtingen te geven omtrent gewichtige dingen. Voordat Sehmelzer bekomen was van de ontstellenia, die door hot geheele voorval ver oorzaakt, was Thérése Loraine in duisternis uit de kamer en uit het huis verdwenen. Gj zyt niet James Walter, riep Sehmel zer nu. Gy vertoeft hier onder valschen naam ••gü-- Ik veranderde myn naam, toen ik jaren geleden Duitschland verliet, en loefde als James Walter in Znid Afrika, verklaarde Heinz Werling zenuwachtig. Toen ik hier terug kwam Neen, viel Sehmelzer in, terwjl hj hem scherp in do oogen keek, wat die vronw ook in haar schild moge voeren togen James Wal ter toch waet zy, dat gj hot niet zyt. De ware James Walter heeft in een hotel gelo geerd on sprak Fransch. De man, die by haar aas en dio James Walter kende, zeide dal gy het niet zjt, dien zj zocht en dion zy hiermede wilde doorsteken. Hy haalde den dolk ait zyn zak en hield dien Heinz Werling voor. Nu herinnerde Heinz zich den brief, dien Kobita hem had teruggebracht, en hy bogrocp alles. Hy deed zjn best om kalm te scbjnen op vasten, overtuigenden toon te aprekon, doch dit mislukto hem geheel. Hj bracht stotlerond oeoige woorden nit en zweeg toen. Sehmelzer kwam naderby, legde de banden op zyne schouders en keek hem ernstig in het gelaat. Juist flikkerde bet vuur in den haard op en verlichtte het vertrek. Gj zijl niet James Walter, riep Schroei- z«*r, gj *jt o°k niet Robert gj zjt Heinz Werling 1 Do ontslagen gevangene liet het hoofd op de bomt zakkon. Ja fluisterde hy, dat ben ik 1 Wat wilt gy doen U gevangennemen riep Schmelzor. Ik heb beloofd dat ik niet zou verraden, wie de man was. dio my mcdcdeclingen wilde doen doch slechts onder voorwaarde, dat deze man niet medeplichtig zon wezen maar gy, Heinz Werling, zyt aangeklaagd wegens moord op graaf Botbo Ahlers! Gj zyt myn gevangeno 1 Wilt gy naar my Inisteren vroeg Wer ling, die wat kalmer was geworden. Gy waart mj altyd vrieodeljk gezind. Gj kent de ge schiedenis van myn leven eenmaal hebt go vroeger mcdclyden met my gobad ontzeg my ook nu uw mdolyden niet en holp my Wal? Ik, een ambtenaar van do politie, aou ik iemand helpen vluchten, die aangeklaagd is wegens moord Neen, niet helpen vluchten, maar by- stand rerleenen om don waren schuldige te ontdekken. Neen, ik kan niet naar u luisteren, ik moet mjn plicht doen. Gj moet voor het ge recht uw onschuld bewjzen. Wanneer ik van mjne vrjhcid beroofd wordt, kan ik die niet bow jzon ik zou m j zeiven reeds bj het gerecht hebben aange meld, wanneer ik niet had ingezien dat alles tegen mj ie. Ik bid u ik bezweer n denk eens nadat gj hier in deze kamer zyt, dat ik in nw macht ben, dat gj myn geheim kent, van dat alles ben ik toch zelf do oorzaak, niet waar? Ik zelf verzocht, dal gj hier zoudt komen. (Wordt vervolgd.) Mtuombuotdienst Xom erd iciixt regel 1/147. Aanvangende 1 Mei tot 1 October 1902. D A G E L IJ K S Van TEXEL. (Amsterd. tijd.) '8 Morgens 415 6 50 '8 Namiddags 2 30 '8 Avonds 5.15 Van NIEUWEDIEP. (Amsterd. tjd.) 's Morgens 5.30 9 30 's Namiddags 3.45 '8 Avonds 6.30 T. RIEUWERTS, SCHOENMAKER en LAARZENSTIKKER. bericht dat hj verhuisd is vau GO VERS STRAAT No. 48 naar KONINGSTRAAT No. 48, alwaar hj zich weder beleefd aanbeveelt voor alie voorkomende werkzaamheden. ct. 35 Vette Lappen 30 Metworst 27l/» n Bij P. LENGERS^ Smidstraat 31, ff E LD li f*.«- is alle dagen verkrijgbaar: OSSENVLEESCH en VARKENSVLEESCH, Lappen, Gehakt en Lappen, Karbonade Polet 30 cL Rollade, Klomp stuk 35 Biefstuk, Haas 40 Alles per 5 ons. ONTVANGEN! voor Waschtafci*. Nieuwste Patronen. O". HARJBR. Hoofdgracht Ni. Magazijn van de nieuwste soorten Ganglantaarns, Kappen. Glazen en Branders voor gas en petroleum. Hj,a.so prijzen. G. KOPPEN. Agentuur bij Mej. G. BERKHOUT, Magazijn „De Witte Root", Zuidttraat 71, den Helder.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1902 | | pagina 1