mm Dr. BORGESIUS, FLORA. FLORA. twee MASTEN, Aanbesteding. BELTGOEDEREN. De Oorlog in Zuid-Afrika. Mevrouw Christiaan de Wet heeft, dd. 15 Maart, uit het kamp te Piotormaritzburg een brief geschreven aan miniBtcr Brodick. Daar aan ontleenen wij bot volgende «Ik woonde te Joh&nnesburg in een ge riefelijk hais op eigen kosten. Tegen mijn uitdrukkclijken wil ben ik den 26en Juli 1901, op last van de militaire overheid, weggevoerd en met mijn gezin ondorgcbracht in een hut in het concentratiekampacht mcnschen in twee kamersEenige dagen te voren nog lag in eon der kamers een typhusljjder- Verder beklaagt zij zich dat, als het geregend heeft, de vloer van de hut nat is dat zy geen keuken heeft om huar eten te bereiden, dat do rantsoenen niet genoeg zyn om van te leven, dat zij niet genoeg zeep krjjgt om be hoorlijk to wasschen, dat zy een heolo week slechts 3l/g kaars krjjgt. Zy had gevraagd naar Johannesburg te mogen terugkeeren. Het antwoord wasuw man vecht nog I Zy heeft gevraagd om in een huis ondergebracht te worden gelyk de vrouwen van andere com mandanten. Men heeft het haar geweigerd. Zy heeft aan Kitchener geschreven. Geen antwoord. Zoo schreef Mevrouw do Wet voor ettelijke weken. Volgens een telegram uit Natal iszjj nu ernstig ziek. Een ander voorbeeld van Engelsche manie ren. Louis Botha heeft zyn zoon van tien jaar bjj zich. Eenigen tjjd geleden barstte een En gelsche bom in zyn nabjjheid. Dat heeft den jongen erg aangegrepen. Zyn vader heeft Kit chener verzocht, den knaap over Natal naar zjjn moeder in België te mogen zenden. Ge weigerd. En de la Rey liet den gewonde Motbnen vrij, en bjj seinde aan Movrouw Methnen, dat de Boeren weten hoe een vjjand to be handelen. LONDEN, 5 Mei. Lord Wolseley zeide tot een redacteur van de Daily Expresse, die hem kwam interviewen: De Boeren zullen den strjjd volhouden, totdat r.jj hun doel bereikt hebben. Tijdstippen van verzending i Brievenmalen. Nssr Ooat-lndlê: Datum der Ier Tydet. der Vsraendingiwcg. poat-besorg. laat. bual. a/h Poatk. p. icrpoat via Amitrrdna. 9 en 28 Mei 7.— 'e av. p. xeepoftt Ti» Kotterdmm Hou. m»il vi» Grnn» 1(1 en 80 7-av rt en 20 7.— "a av. Holl. mail vi» Mareeille 18 en >7 8.20 '«nam p. Kramohe mail *ia Maraeillr IA en 80 7— av. p. Engalaehe mail Tia Brindial (naar Palembang, Kiouw, Banka, Billiton en l. W. 9 en 28 9.— 'amor Afd. tan Borneo) Naar Ayeh en deOoatkuat) rao Sumatraj p Dnitaehe mail vla Napel» eiken Vryday 18 en 27 Mei U.fO'anio. Nsar Guyana (Suriname): p. teepoit vis Amtterdsm .{14 en 1 Mei p. mail over Engeland .11 en 28 p. mail vin St. Natnin 7*1 Cura$ao, Bonaire en Aruba: p. UMOat vin p. mail vtn Son p. mml vin Qui 14 nn SI Mei I 7.— 'e eiken Dinadag i S.SO 'nni eiken Vryda* S.SO 'eu 17 Mni 7.— i Amsterdam n Sonthnmiiton e Queenatown p. mnil vin Oauaa (alleen op «erlangen der afzender»), Naar SL Martin, St. Euatatlus en Sabe p mnil over Engeland 11 en 20 Mni 7.— t nv. Naar Hr. Ma. .Nautilus* tot on mot 11 Mei naar Santa Crut do Teneriffe, ▼an 14 tot en met 26 Moi naar La Luz (G r a n Csntrin). Naar Ht. Ms. «Holland* te Port Mahon (Minoren) tot en met 16 Mei dage- ljjks 7 'a avonds. Burgerlijke Stand gem. Helder Van 2 tot 5 Mei. BEVALLEN: C. do Boer geb. Ham, z. R. BI nauw geb. Bollcgraaf, z. C. v. d. Poll geb. v. d. Berg, d. T. Kaptyn geb. van Twuyver, d. W. D. J. v. d. Strujjs geb. van Ran<n, z. J. van Dam geb. Lastdrager, z. C. W. Rietbergen geb. lvursman, d. T. Schoneveld gob. Burger, d. M. G. van der Hoek geb. Wa patra, d. C. A. Kruit geb. Sweep, d. OVERLEDEN: J. C. L. v. d. Salm, 50 j. IJ. W. Jongstra, 69 j. J. Loojj, 8 j. R. Terpstra, 2 m. Marine en Leger. By Kon. besluit is benoemd tot kolonel, commandant van bet 4e reg. vest. art. de Iniu-kol. G. J. v. Vinkhuizen, alhier, tot dusverre met het bevel over dit rog. belast. Blykena bij liet departement van marine ontvangen bericht zjjn Hr. Ms. pantsordek- achip «Utrecht* cn fregat .Tromp*, respectie velijk gecommandeerd door de kapiteins ter zoo A. G. Ellis on J. E. Sickens, 4 dezer to Algiers aangekomen. Met 1 Mei 1902 bevorderd: Schipper C. J. F. Denker tot opperschipper, bootslieden v.k. C. Mallce, F. Collignon en II. de Boer tol schipper, sergt.-schrjjver v.k. P. J, H. v. Achterberg tot scbrjjvcr-majoor, sergt.-smid R. Bosman tot smid-majoor, kwar- tiermeeslcrs F. G. Hofmann on J. C. Jong man tot bootsman, korp.botteliers G. A. Vrijdag en A. Schendelaar tot sergt. bottelier, korp.- schrjjver W. J. Vijg tot sergt.-schrjjver, korp. hofmeester II. v. d. Strujjs totsergt.-hofmeos- ter, korp.-koks A. Groot en J. Bruin tol sergt.-kok, korp.-torpedomakcr J. Paul tot sergt.-forpedom.-ikor, korp. torpediaten J. M. Keppel en E. Prins tot sergt.-lorpodist. Met 1 Mei 1902 opgonomon in het vaste korps onder-officieren Sergt.-stuurman K. J. Bongera, sergt.-bot- telier H. v. Noorden, aergt.-achrijver J. Holst- voogd, sergt.-koks J. Munter en L. Martis, aergt.-provoost H. v. do 'Vaarzenburg, sergt. torpedist 11. C. J. van Oers. Stoomvaartberichten. Het stoomschip «Koning Willem III*, naar Amsterdam, vertr. 2 Mei van Padang. Hot stoomschip .Prinses Sophie* van Am sterdam, puas. 8 Mei Gibraltar. Het stoomschip «Koningin Regentes* arriv. 3 Mei van Batavia to Amsterdam. Hot atoomschip .Flores', naar Amsterdam, vertr. 4 Mei van Perim. Hot «Prinses Amalia*, naar Amsterdam, arriv. 5 Mei te Suez. Marktberichten. Alkmaar, 3 Mei. Aangevoerd 2 paarden f 70 a 200, 56 koeion en ossen f 60 a 210. 118 nuchtere kalveren f 8,a 16.660 achapon f 12, a 27,168 magere varkens f 16 a 20,23 bokken en geiten f 2.a 12.281 biggen f 10,a f 14.76. boter per P. f 0.60 a 0.55, aangev. 5552 pond. Kipeieren 0.70 a 0.80 p. 25. 769 lammeren f 6 a 12. 22 bokjes f 0.75 a 1 Visecherijberichten. Nieuwediep, 2 Mei. Aangebracht 20 tal geep per tal f 6 a f 9, 460 tal hariDg per tal f 1,05 a f 1,20. 3 Mei. 40 korders met 10 tot 30 stuks tong p. at. 65 a 70 cent, 10 tot 80 middelm. tong p. at. 45 a 50 cont, 10 tot 20 kleine toog p. st. 15 a 20 oont, 1 tot 6 mariV kleine schol m. f 2 a f 2,50, 1 tot 3 mand schar p. m. f 1,25 a f 1,50, 1215 tal haring per lal 50 a 80 cent, ll*/a tal geep per tal f 4,25 f 6,55, 2M)0 stuks ansjovis per 1000 stuks f 4,50 a f 4,75. 5 Mei. 1 kotter HD. 48, schipper W. Zwaau, met 165 Btuks groote, middelm. en kleine tong, 2 tarbotten, kleine schol schar, besomming f 155. 125 lal haring per tal 90 a 95 cent, 12 tal goep per tal f 5,60 a f 7. Van Texelaars en vlotten 100 ituks rog p. st. f 1 a f 1,05. 6 Moi. v.m. 8 uur. Nicta binnen. Burgerlijke Stand gem. Texel, van 25 April tot 3 Mei 1902. ONDERTROUWD Hendrik v. d. Hoek en Neeltje Peper. Rcjjer Cornelia Huisman en Martientje Witvliet. GETROUWD: Dirk Kikkert en Cornelia Bruin. Quirinus Hujjser en Maartjo Duinker. Simon Kejjser en Neeltje Zjjm. Siinon Gieles i Trjjntjo Hin. GEBORENJetskc Wilheiraina, d. v. Aaltje Joukerman. Paulus Simon, z. v. Gcrrit Kuiper Pz. en Jannetje Bakker. Cornelia, z. v. Cor nelia Broers en Johanna van Gurp. OVERLEDEN Johanncs Zjjm, z. v. Simon Zjjm en Diouwirtjo Veger. Trjjntjo Bakker, 78 j., weduwe van Jacob Plaatsman. Burgerlijke Stand,gem. Wieringen Maand April 1902. GEBOREN Cornelia, d.v. C. Gorter en van T. Dujjnkcr. Cornelia, z.v. K. Wit en M. Nannes. Dirk en Simou, z.v C. Tijscn en G. Mulder. Simon, z.v. S. Wagemaker en S. Bakker. Anna, d.v. H. K. van KaUbeck on T. Spoclstra. Jacob, z.v. Jn. Kool en T. Mulder. ONDERTROUWD: C. Koster en N. Hut man. W. Poel en C. Dirke. GEHUWD: S. Omis on N. Pool. C. Klein cn N. Evorts. C. Koster en N. Hutman. W. Poel en O. Dirk». OVERLEDEN Dirk Tjjson, oud 2 dagen, z.v. C. Tjjscn en G. Mulder. Simon Tjjsen, oud 9 dHgen, z.v. C. Tijsen cn G. Mulder. Simon Halfwceg, oud 22 jaren, ongehuwd, z.v. N. Halfweog on G. Tjjson. Nan Zomer- djjk, oud 86 jaren, weduwnaar van E. Rot gans. Elisaboth Wagemaker, oud 9 maanden, d.v. M. Wagemukcr, en T. R-itema. Pioter- tje Koorn, oud 32 jaren, cchtgenooto van Jn. Bakker. Arie Hulman, oud 68 jaren, weduw naar van G. Schultus. Willem Snoojj, oud 80 jaren, weduwnaar van Nceltjo do Haan. Dicuwertje Bakker, oud 5 maanden d.v. Sjjb. Bakker en A. Poel. .lan Bajis, oud 3 maauden, z.v. N. Bajjs en M. Rotgans. Burgerlijke Stand gem. Anna-Paulowna Gedurende de maand April 1902. GEBOREN: Joost, z. v. Jan Hooimejjer en Sjja den Engelsen. Ernst J«c-b, z. v. Jacob lustra en Sara lleurië.tc Joachimstal. Trijntje, d. v. Gerrit van Twniver en Reinuwije Visser. Henricns, z. v. Pietor Borst on Ncollj' Rc/.elman. Aaltje, d. v. Dirk Braaf cn Klaasje van Doinpsclaar. Cornelia, en Dirk Jan. z'i van Gerrit Dekker en Trjjnijc Keuris. Elisa- bctli, d. v. Hendrik den Engelsen en Aagje Cornelia Vluming. Maria, d. v. Jacob Kratien- burg en Picterriolla Drooger. Wilhclmina Jucoba, d. v. Marius van den Nieuwen- giezen en Pieterije Moojj. Jusina Alida, d. v. Frodcrik Adrianus van Kooten en Maartji Rietvink. ONDERTROUWD: 9 paren. GEHUWD: Potrua Mulder en Cornelit Maria Gaardhuis. Hoertje Govors en Catharina Cbristina Realo. OVERLEDEN: Klaas de Groot, 00 jaar, woduwn. van Maartje Doorn. Jacob de Boor, 73 jaar, echtgenoot van Antje Platvoet. Jan Rooiijes, overleden te Bloomoudaal, weduwn. van Brecbtjo den Das. Elisabeth van den Horst, 78 jaar, weduwe van Cornolis Smit, Willem Visser, 54 jaar, weduwu. van Jacoba lloff, overleden te Pelten. Vervolg der berichten. Gisterenavond bracht het muziekkorps der artillerie alhier «ene serenade aan den tot kolonel bevorderden Commandant, J. J. v. Vinkhuizen. Mej. N. Riekels alhier, is te Haarlem geslaagd voor acte lager onderwjjs. Uitslag van de door den Kapt. Eerst- aanw. Ingenieur to den Helder op 6 Mei 1902 gehouden aanbesteding, van: «Het doen van voorzioningnn aan militaire gebouwen on werken to don Heldor." (Ra ming f 4800). Minste inschrjjvers waren de heoren Gebrs. Van Pelt, voor f4188. Zondagmiddag had op het Galgenveld de 2de klas eindweds'rjjd plaats tusachen O. K. K.H en H. G. I., welke partijen verleden week gcljjk speelden. Ook nu liet hot weer veel te wenschen over, er stond een stevige wind, die echter gelukkig dwars in het veld kwam niet zooveel afbreuk aan het spel deed. Als het spel begint zjjn beide partjjen on geveer ovenstork, maar gaandeweg verplaatst H. G. I. het spol naar het terrein van O. K. K. Na een kwartier spelen wordt aan O. K. K. een strafschop gegeven, die echter, slecht door H. G. I. genomen, op niets uitloopt. Na 20 min. doelpunt H. G. I. voor de eerste maal en herhaalt dit eenigen tjjd vóór rust. Deze gaat in mot 0—2. Ook na rust is het spel vrjjwel verdeeld. O. K. K. heeft ecne vei dering in hot achterspel gebracht, en achterspelers spelen nu goed, wat xóór rust niet het geval was. Ook H. G. I. beeft zjjne opstelling veranderd, maar keert spoedig tot zjjne eerste indeeling terug. Er wordt weinig op hot doel geschoten, en het spul begint gaandeweg to verslappen. Vooral O. K. K. is niot zoo krachtig als verleden Zondag. Beide partjjen zjjn dan ook bljj als tjjd gefloten wordt. De strjjd eindigt dus met 20 voor H. G. I. H. G. I. is daardoor o erwinnaarstcr van de 2de kUsvcreenigingen en het kan dus niet anders gozegd, dan dat zo het wel verdiend heeft. Wat do apolera aangaat, zoo waren de achterspelers van O. K. K. na rust goed, de achtorspelers vóór rust zondigden nog al eens tegen de regels van het spel, dat echter door den scheidsrechter naar behooren gestraft werd. Van H. Q. I. voldeden de linker-buiten en middelste middenspoler hot best, terwjjl do voorlinie goed samenspeelde. A. s. Zondagmiddag van 21/,4 uur wordt nu nog de 1ste klas ei ad wedstrijd tusschen O. K. KJ en H. B. SJ gespeeld, na afloop waarvan do uitreiking der medailles zal plaats hebben. De ziekte der Koningin. Het Maandagochtend uitgegeveu bulletin luidt De ziekte van U. M. de Koningin heeft, zooals te vreezen is gisteravond een einde Semaakt aan de bigde verwachting waarin M. leefde en waarvan de bevestiging in September a.a. werd tegemoet gezien. Deze omstandigheid in aanmerking ge nomen. kan de toestand van H. M. op dit oogenblik gelukkig bevredigend genoemd worden. Prof. Koiiwrr. Dk. Roksingii. L. Pot, arts. Van het Loo wordt gemeld Tegen Zaterdagnacht begonnen zich in de ziekte van H. M- onrustbarende verschijn selen te vertoonen, die het noodig maak ten den arts, den heer Pot, onmiddellgk bij het ziekbed te roepen. De dokter bleef er den geheelen nacht en liet zoo spoedig mogelnk den bgatand van dr. Roessingh en prof. Kouwer inroe pen. De lgfarts kwam tegen den middag Zondag aan, de Utrechtsche hoogleeraar tegen half vier 's namiddags. De vrees voor complicatiën werd steeds grooter en de toestand werd hoogst ernstig ingezien, zooals in het paleis maar al te duideljjk was waar te nemen. De Koningin werd tegen den laten avond onrustig en scheen zwaar te lijden. Eerst nadat de geneesheeren zeker waren van het feit, per bulletin bekend gemaakt, trad de kalmte in. Vooral tusschen 10l/a en 11 uur Zondagavond moeien er zeer kritieke oogenblikken zjjn geweest. Het hedenmorgen uitgegeven bulle tin luidt: „Gisterenavond eenige tempe- rutuursverhooging; nacht rustig, deels sla pend-, dezen morgen temperatuur normaal. Toestand bevredigend, doch alle zorg vereischend." In de zitting van de 2e Kamer van heden is bjj de behandeling der Mil. Straf wet, het amendement Hugeuholtz tot af- schaffiug der doodstraf verworpen met 61 tegen 20 stemmen. Men schrijft uit Vlissingen Het pantserdekschip Holland" kwam Zondagnamiddag in de 2e binnenhaven tot het verifieeren der kompassen. In de sluis kreeg de Holland" een stalen tros om de as van een der schroeven. Alle pogingen, zelfs door een duiker van boord, om den tros te verwjjderen, bleven vruchteloos. Thans meldt men uit Vlissingen, dat het pantserdekschip Holland" beden naar den Atlantischen Oceaan zal vertrekken. Onvoorzichtig Men schrjjft uit Alkmaar: Zaterdagavond, toen de heer Kramer en zijn zoon, in de Schermer woonachtig, van nit d« stad huiswaarts keerden, reden zij in mper dan gewonen draf over het Hei ligland, en zagen niet dat de afsluitboom voor de stoomtram, die uit Amsterdam moest komen, neergelaten was. Het paard sprong over den afsluitboom, juist toen de tram aankwam, word dóór dezen gegrepen, en paard en kar een eind weg medegesleurd. Het paard kwam, na deerljjk gehavend te zjjn, (één poot werd afgereden) in de sloot terecht, werd zoo spoedig mogelijk afgemaakt, terwijl de heer Kramer, zwaar aan hoofd en borst gewond, naar het St. Elisabethsgesticht ter verpleging werd over gebracht Zjjn zoon kwam gelukkig met de schrik vrjj. De heer Kramer beweert dat de lantaarn bjj den afsluitboom niet brandde, hetgeen door de bewoners van het Heiligland beslist wordt tegengesproken, Texel, 5 Moi. Voor den heer S. Kejjser, Pz. alhier, hot op den Hen a. s. een bijzondere feestdag zjjn, wijl genoemde heer dan 50 jaren achter een als secretaris-penningmeester van den Polder Waal- en Burg zal fungeeren, terwjjl bjj dan tevens 46 jaren secretaris is van het waterschap, voorheen de 29 thans, na de bedjjking van ,het Noorden" van de 30 Ge meenschappelijke Pold< re. In weerwil van zjjn 70jsren, neemt de heer Kejjser nog met opgewektheid en vol toewjjding zjjn vaak moeioljjko taak waar. Voor menigeon is de heer Keyeer een vraagbaak wanneer men iets omtrent al deze Texelsche polders wenschtte vernemen, 't Is dan volstrekt overbodig daarbjj het kadaster te raadplegen, omdat de heer K. de ligging der verschillende perccelen en aan wie zo in eigendom behooren, wel uit 't hoofd weet te vertellen. De velen, met wie de heer Kejjser in be trekking staat en die stellig trouwe plichts betrachting op den rechten prjjs zullen weten to schatten, mogen het gouden jubiló van genoemden heer wel tot een waren feestdag maken 1 Het zjj den heer Kejjser gegeven nog lang ten nutte van velen in zjjne betrekking werkzaam te zjjn ADVERTENTIE N. Dinsdag, 0 Mei 1902, hopen onze geliefde Ouders JAN KUIT en GEERTJE WAGENMAKER, hun 25jarige Echtvereeniging te Wieringen te herdenken. Helder, 6 Mei 1902. Namens hunne dankbare Kinderen en Kleinkind, C. G. POST. G. POST-KUIT. R. POST. Dinsdag, 0 Mei 1902, hopen onze geliefde Ouders JAN KUIT en GEERTJE WAGENMAKER, hun 25jarige Echtvereeniging te herdenken. Wieringen, 6 Mei 1902. Namens hun dankbare Zoons, MEIJERT en KLAAS. Geboren FREDERIKA MARIA. Dochter van J. VAN DE POLL en C. VAN DE POLL VAN DEN BERG. Helder, 1 Mei 1902. mmtmmmw Op den 88ten Mei 1902 ho- JjS pen onze geliefde Ouders gg J. SMIT Jgj} fè en i->: A. PRANGER, hun 127sjarige Echtvereeniging te herdenken. Anna Paulowna, G Mei 1902. Uit naam hunner Kinderen, ^2 M. SMIT. A. SMIT. |g SS C. SMIT. Jb. SMIT. ÜS K. SMIT. F. SMIT. SS J. SMIT. Gevraagd een D A G DI E N S T B O D E loon f 1.75 per week, Zondags vrjj. AdresBureau van dit Blad. In een klein gezin wordt een MEISJE gevraagd van 's morgens 8 tot 12 uur. Zaterdags langer. AdresBureau van dit Blad. Den 8sten Mei a.s hopen Sg rV onze geliefde Zoon en Dochter gg JAN SMIT en AALTJE PRANGER, hun 12l/sjarige Echtvereeniging te herdenken Dat God hen nog nog vele jaren in gezondheid moge gka sparen, is de wensch van hun SSj Ouders, Broeders en Zusters, J. PRANGER. A. PRANGER-VOS. Vnna Paulowna, 6 Mei 1902. Heden overleed zacht en kalm, onze geliefde Echtgenoot, Vader, Be huwd en Grootvader IJNTJE WIEBREN JONGSTRA, in den ouderdom van ruim 69 jaren. Helder, 4 Mei 1902. Wed. IJ. W. JONGSTRA - DONEMA, en Familie. F. VAN BRE0ER0DE en G. VISSER betuigen bjj deze hunnen hartelijken dank voor de vele bljjken van belangstelling, bij gelegenheid van hun 25jarig Huwe lijksfeest ondervonden. Helder, G Mei 19l)2. Oojfart*. HIWKYilt.VliY 48. Spreekuur i2-2 en 6-7. F. H QUIX, Arts, soufdgracht 63A, uitsluitend te consulteeren voor Oo**-( Neu« en Keelziekten- Spreekuur 12'Zj2 uur, alle werkdagen. Geren* ig d Tandarts ANSINGH, Hoofdgracht 28. Dagelijks te spreken van 9—5 uur, ook des avonds van 7-9 uur. Meisjes -Vereeniging lokaal Palmstraat Wnenailacavond 8 Wei steen bijeenkomst HET BESTUUR EenigBenig! DONDERDAG 8 MEI. Door de Groninger Kermis knnnen de Heer en Mevrouw CAREL8, van Aro- steadam, DONDERDAG voor 't laatst al hier optreden. De Heer en Mevrouw CARELS waren met het grootste succes in >Flora" te Amsterdam werkzaam. Vraag aan de bezoekers van Zondag. Entrée 10 Ct. Aanvang 8 uur. Wegens huweljjk der tegenwoordige wordt zoo spoedig tnogeljjk gevraagd een flinke DIENSTBODE tegen hoog loon en goede behandeling. Adres persoonlijk Hotel Bellevue Helder. Gevraagd een net MEISJE, om een Kind naar school te brengen en te halen. Adres SPOORSTRAAT 38a. Gevraagd een flink DAGMEISJE voor 2 heele en 5 halve dagen. Loon f 1.50 p. w. Adres: KUIPERDWARSSTRAAT 1. Gevraagd een fliuke Dienstbode. Adres: Mej. MOS, Langestraat. Gevraagd een zindelijk DAGMEISJE, 16 a 17 jaar oud. Adres Koningstraat 33, aanmelden na G uur 's avonds. Mevrouw VISSER, Zuidstraat 8/9 vraagt eene zindelijke DIENSTBODE. Groote wasch buitenshuis. Zich aan te melden 's avonds na 7 uur. Wegens huweljjk der tegenwoordige eene DIENSTBODE gevraagd. Adres: G. KROON, Nieuwebrugsteeg. Een paar MEISJES gevraagd» AdresSTOOM WASSCHERIJ wil helm in ast ra at. Er wordt gevraagd eene flinke Werkster voor Vrjjdags. AdresBureau van dit Blad. Wjj ondergeteekenden, Com missarissen der Onderlinge Brandwaarborg Maat- BchaDpiJ. Directie DE JONG Co., gevestigd te Amsterdam, hebben het ge noegen, aan alle daarbjj belanghebbenden te berichten, dat gisteren en heden aan ons is gedaan Rekening en Verant woording over de gehouden Administratie over het jaar 1901, welke door ons in orde bevonden zijnde, met onze goedkeu ring is bekrachtigd. Wjj ontvingen daarbjj in tegenwoordig heid van eenige Heeren Correspondenten en Deelgenooten, een nauwkeurig overzicht van den stand der Maatschappjj en mochten ons op nieuw van haren bloei en welstand overtuigen. Amsterdam, den 25 April 1902. Jhr. Mr. C. H. Backer. Mr. H. L. M. Luden. F. W. J. Baron van Aijlva van Pallandt. Mr. M. W. Baron du Tour van BeLLINCILAVE. Correspondent te Helder: A. J. DE JONGH, Dijkstraat 40. Er biedt zich aan een gevorderde GROF- en HOEFSMIDSKNECHT, van 20 jaar, vrjj van den militiedienst. Adresmet br. onder no. 10 Bureau van dit Blad. Terstond gevraagd 3 Schilderskuechts bij A, C. tfallin, Mr. Schilder te Anna Paulowna Gevraagd een LOOPJONGEN a f 1.50 per week. AdresBureau van dit Blad. Gevraagd een flinke JONGEN. Phoenix Bierbottelarij HOOFDGRACHT 80. Aan hetzelfde adres een Dienstbode ge vraagd. BANKETBAKKERIJ. Een nette JONGEN gevraagd. Adres: J. J. MOL, Djjkstraat. Een nette Schoenmakersleerling kan terstond geplaatst worden Adres: Schoen- en Laarzenwinkel „De Concurrent" R. DÉ COCK Langestraat 47. Terstond gevraagd een fllmke Hneelit. voor de Wagen. Adres: S. A. KAN NE WASSER, Ka- naalweg. Overal AGENTEN gevraagd, tegen hooge provisie voor de 2de ZF.EUWSCHE TOMBOLA zonde-* nieten. Prijs per Lot MO Cent. Hoofdprjjzen f150.en f100.— Fr.br. aan THEO O. DE GRAAFF, Korte Noordstraat 14 Middelburg. VKRtmua*S>: van HOOFDGRACHT 56 naar K.OSGRA9 O Os Joh. C. MATERS. Te koop Een net BURGERWOONHUIS staande Parallelweg No. 10. Adres VLAMINGSTRAAT No. 25. TE feUOP een Ansjovisbeug met zijn geheele toeheliooren, en een n ie we Vle'. Te bevragen bjj G. BAKKER, Vijzel straat 59. Bouwterrein te koop aan de Sluladijketraaf, Fforadwars- straat en Parallelweg. Adres: GEBRs. VAN PELT, Vosstraat 12, Weststraat 110. TE KOOP lang omstreeks 45 voet. AdresNiEUWSTRAAT, 11 T© koop een lintzaag-Machine met 8 di verse zagen en een draaibank. A. BARNEVELD, Meubelmaker Keizer straat No. 93. Aan hetzelfde adres een LEERLING gevraagd. Wpgens volhandigheid ter overname aangeboden een beklante Kruidenierszaak. Te bevragen Waagsteeg No. 8. I'l I VO TE KOOP. Door ontbinding eener MUZIEKCLUB. Uitmuntend INSTRUMENT. Spotprijs. Te zien en te bevragen >Café Central" Kanaalweg. AFBRAAK te koop! van de slooperij Huizen Ka- naalweg Molenplein: een winkel pui met twee ramen, deur in 't midden, voorsteenwerk hoog 3.37 breed 3.98 M; met ramen, luiken, glas, geheel compleet, een honfen keuken, lang 4 00 breed 1.70 M. en verschillende deur- en raamkozjjnen. Adres PHILIPS, Helder. Te koop OPSTAND, TOONBANK en een RIETGOR DIJN. Zeer billijk. AdresSp.ïorgracht 21. Te koopeen goede WINKELPUI. 2 RAMEN en een dubbele DEUR. Groot in den dag, hoog 2.85 breed 4,25. Te bezichtigen Weststraat 56. Te bevragen Keizerstraat 94. H. FREEKE, Mr. Timmerman. Te koop een ruim HEERENHUIS met grooten tuin. Adres Langestraat 54. Aan hetzelfde adres te koop een onder- wetsch goed onderhouden Kabinet. Te koop Mahoniehouten dubbele Muzieklessenaar voor f 3.BO. Tuba In Es voor f 16.—. Althoorn In Es voor f 6.50.—. Te zien en te bevragen bjj G. G. VELDT, Achtergracht W.-Z. 51, Helder. Te huur een WOONHUIS, in de Van der Hamstraat, van Waterleiding voorzien, h f2 10 per week, Adres: LAAN 42. KINDERWAGEN «e koop voor spotprijs. Adres: Slaisdjjkstraat No. 11. Te koop een broedkip met 8 kuikens. Adres: J. WIJK ER, V isehdroger jj 16. TE KOOP AANGEBODEN, twee GEEPZEGENS, één van 135 Vaam en één van 100 vaam, aan 'tzelfde adres nieuwe gesimde- en gebruikte AN- SJOVIS-NETTEN. Adres: S. G. LONT, WeBterklief, Wieriugen. To koop twee Ramen met spiegelrniten en een Kamerdeur met Kozijnen, als nieuw. KANAALWEG 53. J E KOOP een mat notenbouten KLAP-CAMERA, 9X12 U10t zeer scherp toekende lens, met 2 openingentjjd- en momentsluiter, 3 dubbel Chas'8 Stokstatief, New-Ton zoeker, 2 Waterpassen Instelruit en een schaal op de loopbodem, om uit de hand Moment opnamen te maken. AdresBureau van dit Blad. Te koop aangeboden Een GEEPNET 120 vaam lang en 2 vletten. Aan hetzelfde adres een BLAZER SCHUIT en een partij gebruikte AN- SJOVI&NETTEN. Te bevragen bjj de Wed. J. WIGBOUT en Zoon, Westerklief Wieringen. Ter overname aangeboden een RUND- VARKENSSLACHTERSAF- FAIRE, met annex ruime slachtplaats. Te bevragen alleen per franco brieven onder lett. X. S. aan het bu reau van dit Blad. Te koop een F0X-TERRIER echt ras. Te bevragen SPUISTRAAT 7. te koop. bij J. VAN DER STEEN, Schagestraat 53. Op den 20 MEI a.s., des voorraiddags ten 11 uur, zal door den ondergeteekende in het Café Central, aan den Ka- naalweg alhier worden aanbesteed: Het bouwen van een Woon- en Winkelhuis aan de West straat alhier, voor rekening van den WelEd. Heer 1. VAN WILLIGEN. Bestek en teekening liggen van af Dinsdag 13 M e i a. s. ter Inzage in bovengenoemd Café, alwaar tevens exem plaren tegen betaling van f l per stel verkrjjgbaar zyn. Aanwijzing op het terrein 17 MEI, voorm. 10 uur. De Architect, S. KRIJN EN. VEJRK.OOF VAN Burgemeester en Wethouders van Helder zullen op DONDERDAG 15 MEI 1902, des namiddags 2 uur, publiek, alleen bjj in- schrjjving, verkoopen, eenige op de Vuilnisbelt aanwezige goederen, als a. 4400 K.G. witte, bonten en wollen Lompen. b. 2400 oud Tapjjt. e. 800 Gonje. d. 230 Touw en Zeildoek e. 180 Zink, Koper, enz. j. 830 Beenderen. g. 25 H.L. wit Glas. h. 70 zwart t. een party gesmeed IJzer. j. gegalvaniseerd IJzer. k. oud Leer. De Goederen zyn van af Maandag 12 tot en met Woensdag 14 Mei 1902, op iederen werkdag, des namiddags tusschen 2 en 4 uur, te bezichtigen op de Vuilnisbelt in het Brakkeveld alhier. Voorwaarden en inlichtingen zyn te bekomen bjj den Opzichter der Gemeente reiniging. Helder, den 2 Mei 1902. Burgemeester en Wethouders voornoemd, VAN STEUN, Burgemeester. UURBANUS, Secretaris. Openbare verkooping wegens vertrek naar Indiö. Deurwaarder H. KWANT, te HELDER, zal aldaar den Me! a.s., v.m. f O uur, in »TlVOLI", publiek verkoopen, ten verzoeke van den WelEd.Gestr. Heer C. M. SCHAEFFER, den geheelen zoo goed als nieuwen inboedel, bestaande in Salon- en Kameramenblement, als Notenhouten Salonkast, dito Tafel, Stoelen, chaise longue Crapeaux, grooten Spiegel, •alon Pianino (prachtige kast en vollen toon), merk A. Grand a Berlin, Salon lampen en Gasornamenten, Vloerkleeden, Vulkachel en geëmaill. Fornuis, moderne Schildergen, Pendule met Kandelabres, wollen terrakotta Overgordjjnen met gar nituren, Vitrage Gordjjnen, Eiken Tafel met dito Stjjlstoelen en dito Buffet, Indi sche wandversieringen, Chineesche Gang- lautaarn (bizonder mooi), Portemanteau, Slaapkamerameublement, als: ijzeren Ledi kanten met Staaldraad en Kapokmatrassen, Wollen-, Chitsen en Molton Dekens, Pits- pine twee persoons Wasch tafel, dito Nacht kastje en dito Linnenkast, Vloerzeil, Ax- minster- en andere Karpetten, Loopera, mahonie Linnenkast, Spiegel» en Schilde ryen, Beeldjes en Vaasjes, Nickel en Ver lakte goederen, Porcelein, Glas en Aarde werk, Keukengereedschappen, Gaskomfoor, nog nieuwe Badkuip met gejjzer en aanleg- pjjpen, Kinderbadje, Duivenhok, Officiers- uniformjassen, Witte uitrusting voor Indië, Epauletten, Sabel, enz.; Sectant, Verrekij ker, Jachtwapens enz. enz. Alles daags te voren te bezichtigen ia gezegd locaal van 10—4 uur.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1902 | | pagina 2