KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje voor HelderTexel, Wieringen en Anna Paulowna, No. 3051 Woensdag 14 Mei 1902. 30ste Jaargang. BureauSpoorstraat. Telefoom,0. 59. BureauSpoorstraat. Telefoonn0. 59. Atoonnem ent p. 3maanden binnen de gemeente 50 Ct., m. Zondagsbl. 877iCt- id. franco per poet 75 id. f 1.20. id. roor het Buitenland f 1.25, id. f2.00. Afzonderlijke nommere 2 Cent. VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BEKKHOUT Co., te Helder. Buptaui Spoorstraat. Ad.vertentlön van 1 tot 5 regel*25 Cent. Elke regel meer5» 4 maal geplaatst, 1 maal gratis. Groote letters en Vignetten worden naar plaataroimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJÜAGSMOKtiKNy vóór 1» uur aan liet Bureau bezorgd zijn. lilt het Buitenland. Meermalen hebben we melding gemaakt van groote rampen, die van tijd tot tjjd in het zeer uitgestrekt gebied van Engelsch-Indië hebben plaats gegrepen. Inzonderheid werd door ons gewezen op de verschrikkelijke ellende van hongersnood, die daar gedurig oen zware bezoeking voor de talrijke bevolking is. De Engelschen zelvon beginnen eindelijk intezien, hoe vreeselük de toestand is in dat groote land met meer dan 100 millioen inwonors. In een Engolsch tijdschrift kan men de erken tenis lezen, dat nergens ter wereld snik ecne armoede bestaat als in Engclsch-Indië. Eiken dag wordt die armoede grootcr, en onder de bestaande omstandigheden zal ze nog stoeds toenemen. De sehrjjvcr van het bedoelde artikel verklaart, dat de helft der landbouwers aldaar van hot begin tot het einde des jaars niet weet wat het is, gestildon honger te hebben. De man, die op het oogenblik in deze gewesten aan het hoofd der regeering staat Lord Curaon verzekerde onlangs, dat het jaarljjksch inkomen van een Indischcn landbouwer niet meer bedraagt dan 16 gulden. De bedoelde schryver wyst tegenover die ellende onder de inboorlingen op de hooge bezoldigingen en pensioenen der uit Engeland gezonden ambtenaren op de onderdrukking van het arme volk op het groote, kostbare leger, dat 's jaarljjks 19 millioen pd. sterl. 228 millioen gulden verslindt, en waaraan voor rjjke fabrikanten in 't moeder land grooto leverantign zjjn verbondon. De •taatsschuld van deze kolonie bedraagt 156 millioen pd. sterl., terwjjl het gemiddeld in komen van den inlander geschat wordt op l'/j stuiver per dag. De armoede daar in dat land, aegt de schryver, wordt stoeds scherper en nijpender. Voor Indië bestaat ellende voor Engeland gevaar. Engeland bestuurt dit land als overheerschcnden vreemdeling en als een gouddorstig fortuinzoeker. Do schryver wyst dan eenige middelen aan tot verbetering van het bestaande, opdat in Indië geluk en wel vaart zullen ontstaan, en opdat het volk dankbaar zal kunnen zyn aan een bestuur, 'l welk zegen om zich verspreidt. Bljift echter dus merkt de schryver ten slotte op Engeland onverschillig voor den toestand van land en volk daar in hot zuiden van Azië, dan zal het ongetwjjfeld de vreeselijke gevol gen daarvan ondervinden, want het staat geschreven in de eeuwige wetten van Gods Heelal, dat het kwade door lyden wordt ge volgd. Van den oerlog in Zuid-Afrika valt niets van eenig belaDg te melden. Insezonderi Mijnheer dl Redacteur! U zal toegeven dat de heer Zits niet bysler gelukkig is met antwoorden. Zijn stukjes zijn wat men zoo noemt een beetje erg duister, en men mag z'n zintuigen wel alle bjjeen hebben om er een beetje verband in te bren gen. Enfin, ik heb getracht mjj tot de hoofd taken te bepalen en vriend Zits zal het my naar ik hoop niet ten kwade duiden zoo hjj misschien eenige van zyn kletszinnetjes niet ziet beantwoord. Ik wil nu nogmaals trachten Zits duidelijk te maken, dAtgene wat ik in mijn eerste stukje schreef, doch niet door hem werd begrepen. U beweerde dat >de Strjjd' leugens debi teerde, toen hy schreef over alle georgani seerde arbeiders, die Uw geloofsgenoot Bensdorp boycotten. Blykbaar was het Uwe bedoeling makker, te doen uitkomen dat de R.K. Volksbond niet aan dien boycot meedoet. Wjj nemen volgaarne notitie van deze gulle verklaring en hoewel U het minder noodig vond op deze zaak in te gaan wat wel 't gemakkelijkst is, zal ik dat nu maar even doen al was het maar alleen om je wat op te frisschen. Verbeeld U lozers Er is door de firma Benedorp een arbeider op de straat geschopt, ongegrond. Men tracht de firma te overtnigen dat zij daaraan niet goed deed. Zonder succes, de firma handhaaft haar besluit. Door middel van den boycot tracht de heeren van inzicht te doen veranderen. Vergeefsch De arbeider blyft zonder werk, d. i. tonder brood. En wat zegt na de heer Zits, bestuurslid vau den R.K. VolksbondWij georganieierde arbeiders, R.K. VolksboiuUri, doen niet aan dien boycot mee Zeg eens, waarde makker, zou het niet verstandiger van je geweest zyn, Uw ver ontwaardiging binnenskamers of in de mui zenval alias R K. Volksbond te uiten Ge bewijst de georganiseerde arbeiderspartij door dezo verklaring allerminst een dienst. Een man als gjj, bezield met democratische neigingen ook al als orbeider gecandido-rd voor den gemeenteraad! Volksman dus!! Vindt ge 't zelf niet dol, dwaas, een dergelyke verklaring in 'topenbaar te doen? VrefSt ge niet dat Uw populariteit zal gaan dalen tot beneden nul De beleefde uitnoodiging, om achter de valklop te komen van do door U zoo zeer geprezen «Muizenval', kan ik nu zeker niet aanvaarden. Wij hebben licht en lucht noodig. Onze aanwezigheid zou (men weet bet soms niet) nadeelig op de schaapkens kunnen werken. Bovendien, wij wenschen mco te spreken, waar het geldt, ome belangen. Wy 8. Dn. zyn allerminst geschikt ons de les te laten lezen door geestelijke adviseurs. Wy nemen geen program van zoete koek aan, wat de heeren even vóór de algemeeue verkiezingen in elkaar zetten. Ten slntto Uwe vraag welke Arb. partij de Strijd» vertegenwoordigt. Dun, heel dunnetjes, zit het er nog bjj U op vriend, dst znlt ge toegeven, maar dit is te begrypen, als men zich altjjd in een dikke troebele atmosfeer bevindt, willen de hersenen er wel onder lyden. Luister eens makker 1 nu zal ik je eens iets positiefs vertellen Er is maar een arbei- deripartij, die zich niet beschikbaar stelt en zich nimmer beschikbaar stellen zal, om als slippendraagster te fuDgecren van het kapi talistische uicbuitingssysteem Dit is de S. D. Arbeiderspartij, de Arbei derspartij. Wy behoeven U zeker niet ineer te zeggen, dat «de Stryd» die Arbeidersparty vertegenwoordigt, wel Indien Zits ons nu nog niet snapt in ons opschrift «Do Stryd» Maandblad voor de Arbeidersparty voor Helder en Hollands Noorderkwartier, dan kannen wy veilig aan nemen, dat het aan des heeren Zits snapver- mogen ligt en geven hem bij deze den ka- meraadschappelyken raad, eens een flinke wan deling te doen, mot in 't oog houden echter van de muizenval, daar hy anders weer het spoor bijster wordt. Over Uw maatschappelijke orde gaaft ge geen kik moer, hoe komt dat Zonden wy 't daarover, benevens over eenige dingetjos nit de Volksbanicr, niet eens in *de Stryd hebben Wy hebben onze kolommetjes voor U open, tot ziens dos. Vriendelijk gegroet, P. F. NEVE. HELDER, 13 Mei 1902. Hed navond vorgadert de Rtad dezer gemeente, ter behandeling van de volgdende onderwerpen 1 Ingekomen stukken. 2. Vaststelling kohier hoofd, omslag 1902. 3. Wijziging Politiever ordening. 4. Reclames Hoofd. Omslag. Mcj. J. C. Sonstral, alhier is te Haarlem geslaagd voor do acte van onderwijzeres. Zondagmiddag had, begunstigd door prachtig weer, de lste klasse eindwedstrjjd plaats tusschen O.K K.1 en H.B.S.1, welke partjjen veertien dagen geleden gelgk speel den. Een talrijk publiek was op het terrein aanwezig. Bjj den aanvang van het spel staan beide parigen wat sterkte betreft, gelgk, maar gaandeweg verplaatst H. B S. het spel op O.K.K.'s terrein, en na een half uur Bpelens weet de rechtsbinnen van H.B.S. bet eerste punt te maken. Met dezen stand 01 gaat rust in. Na rust treedt O.K.K. sterker op. Ze speelt nu meer op H.B.S.'s terrein, maar de goede achterspelers zorgen er voor, dat geen punt gemaakt wordt. Plotseling ziet de rechtsbinnen de kans schoon een rush te ondernemen, die echter op den doelpaal afstuit. De midden-voorspeler zendt den bal nu het doel in, zoodat 5 minuten vóór tjjd het tweede punt gehaald wordt. O.K.K. spant alle krachten in om een punt te halen, maar, hoewel zeer verdien stelijk spelende, gelakt het niet, een punt te halen, en de strjjd eindigt met 2—0 in het voordeel van H.B S. Van de spelers van H.B.S. waren dit maal de rechts- en linksbinnen, benevens raidden-middenspeler de besten, van O.K.K. voldeden ons de midden-voor en ichterspelers het best H.B.S. is nu overwinnaar van de lste klas voetbal vereeni gin gen. Na afloop van den strjjd begaven spelers en belang-tellenden zich naar het Badhuis, alwaar de uitreiking der medailles plaats had. Hier sprak de heer Redelé, secretaris van de vereeniging Volksweerbaarheid", een woord van dank, tot de voormannen der ploegen, die er veel toe hadden bijge dragen, het voetbalspel tot de tegenwoor dige hoogte te brengen, en tot de heeren scheidsrechters, voor hun degelijk, onpar tijdig optreden. Daarna, nadat hg voorgesteld had voor O K.K., die met eere verloren had een driewerf hoera aan te heffen, waaraan gaarne voldaan werd, onder het gejuich der aanwezigen, reikte hjj aan de voorman nen van H.G.I. en H.B.S. de medailles uit. Vervolgens dankte de hr. Oortgjjsen den heer Redelé voor al de moeite, die hij zich getroost had, en ten slotte brachten de voormannen van H.B.S en H.G.I., de hee- Habermann en Tjiddens, de vereeni ging Volksweerbaarheid" dank voor den steun, welke zjj steeds van haar mochten ontvangen, waarmede de plechtigheid ge ëindigd was. De vergald zilveren medailles dragen het opschrift: Voetbal lste klas 190Sr en Voetbal 2de klas 1902. Naar men ons mededeelt, zal a. s. Zon dagmiddag 2 uur de Amsterdamsche voet balclub >Sevio9" tegen »H. B. 8." komen spelen. DE EERSTE KAMER heeft in haar afdeelingsverslag haar inge nomenheid betuigd met de wetsontwerpen betreffende militaire bevordering en pensi oenen. Aan de ministers van Oorlog en van Marine brengt zjj hulde voor die voordrachten. Vooral de regeling ten aan zien van het pensioen en den toestand der militairen beneden den officiersrang, waarin groote verbetering wordt gebracht, wordt zeer gewaardeerd. Met genoegen wordt daarbjj opgemerkt, dat de regeering zich tegen te groote opdrjjving van uitga ven gekant en zich krachtig betoond heeft in de weigering, om toetegeven aan over dreven eischen. Herhailng8onderwlJs. Door Gedep. Staten van Noord-Holland zjjn de gemeentebesturen in die provincie herinnerd aan de wetteljjke voorschriften inzake het geven van herhalings-onderwjjs, en is aangedrongen op spoedige inzending der betrekkeljjke verordeningen. Van het eiland Texel zgn dit jaar 25 a 30.000 kievitseieren uitgevoerd. De prjjzen waren goed. De totale opbrengst geweest is ruim f 40.000. De eerste laminerenmarkt zal op 19 dezer worden gehouden. Men schat het aantal beschikbare lammeren op 35.000. Men melde uit den Haag Het geldeljjk tekort by het postkantoor te ScheveningeD, tengevolge van do verduiste ring door een ontrouwen brievenbesteller, ia namens de familie van dien besteller bjj den postdirecteur geheel aangezuiverd, zoodat er geen schade geleden wordt. Mon se.hrjjft uit Haarlem Jongstl. Donderdagochtend hoeft zich een 26 jarig man nit wanhoop, wegens versmade liefde, voor een sneltrein geworpen, die van Rotterdam kwam. Hjj was dadelijk dood. - Te Sncek werd Woensdag door een we duwe bjj de pJitie aangifte gedaan, dat baar pakje loterijbriefjes (öo klasse) waren ontstolon. Een conducteur van 't Hollandscho Spoor kwam kort daarna aan 't commissariaat een brievcntasch bezorgen, dio door hem in een wagon was gevonden. In dej tasch bev -nd zich toevallg een der gostolen briefjes. Bjj een huiaondorzooking te Mist kwam de rest voor den dag. De d nier S., bekende den burgemeester, dat de briefjes door hem bjj bedoelde weduwe waren gestolen. Opnieuw is te Amsterdam Vrjjdag een brutale diefstal gepleegd. Op de boven woning van perceel 70 Stadhouderskade woont de weduwe Olk met een fatnielid die tjjdeljjk bjj haar inwoont. Deze was Vrjjdag naar Rotterdam en de weduwe was reeds „vroeg de deur uitgegaan. Hare dienstbode, die haar reeds 25 jaar lang dient, had zjj vrjjafgegeven, dus was de woning geheel verlaten. Hiervan heeft de dief of hebben de dieven gebruik ge maakt om het goed saamgestelde slot te openen met een nagemaakte sleutel. In achtervertrek werd een linnenkast opengebroken. Hier werd een geldtrommel gestolen waar in f800 aan bankpapier. Dit schjjnt het eenige begeerlijke voor de dieven te zijn geweest, want een vrij kostbaar antiek gouden horloge werd wel gebruikt om een brandende sigaar op te leggen, maar waar- schguljjk uit vrees voor herkenning, liet men dit liggen. Opmerkelijk is dat nergens anders in de woning door de inbrekers een bezoek is gebracht. Voor de zooveelste maal bleek weer de noodzake Ijjkheid oin de deuren van binnen te grendelen. Door den heer C. P. v. d. Wielen is een onderzoek in gesteld. De reeds bejaarde weduwe is zeer ongesteld door deze gebeurtenis. Buitenlandsche berichten. De ramp op Martinique- l'arijs, 9 Mei. Het ministerie van marine heeft van den commandant van do Suchet een telegram uit Fort do Franco ontvangen, be richtende dat St. Pi- rre geheel is vernietigd door do vuurzee. Men onderstelt dat degan sche b -volking is omgekomen- Men telt tot nu een dertigtal overlevenden. Alle schepen die op de reedo lagen, zjjn verbrand. En de uit barsting duurt nog voort. Aan het ministerie van koloniën vreest n dat du gouverneur van Martinique Mouttet en de (eenige) senator dien het eiland afvaar digt, serator Knight, onder de slachtoffers zyn te St. Pierre. Er is om nader bericht gevraagd, maar de telegraphiacbe gemeenschap is verstoord. New-York, 9 Moi. Volgens een telegrai van St. Thomas is do Sucbet vanmorgen te Pointe ;i Pitro aangekomen. De commandant heeft bericht, dat Donderuagraiddag om 1 uur St. Piorro geheel in de vlammen stond. Van stukkeu wrakhout die ia de haven dreven redde hjj een dertigtal menschvn. De beman ning in booten uitgezonden om overlevenden te zoeken, vermocht niet door to dringen in de stad. Zjj zag hoop Ijjken op de kade liggen Het geloof bestaat, dat niemand, die op het oogenblik van de ramp in stad was, o <*snapt zal zjjn. Do gouverneur van Marticiq voor het onheil te St. Pierre aangekomen, t»l waar- echjjnljjk zyn omgekomen met don kolonel van den staf en diens vrouw. PARIJS, 10 Mei. De minister van marine heeft het volgende bericht ontvuugen van den commandant van de Suchet" op een niet gemelden datum uit Pointe a Pitre op Guadelonpe verzonden Ik heb de volgende berichten kannen krjjgen omtrent de gebeurtenissen van gisteren. Tegen acht uur wierp de vulcaan ontzaggelijke hoeveelheden rook en aarde uiton middeljjk daarna was een ontzettende vuurzuil zichtbaar en dadeljjk stond de ge- heele stad in brand. De schepen verloren hunne masten en vlogen in brandeen regen van rotsblokken die ongeveer een kwartier duurde, ontstond. Ik ben te 2 uur in den avond te Saint Pierre op Martiui- que aangekomen en kon in de stad, waar in het onmogeljjk was door te dringen, geen levend wezen meer ontdekken. Een groot aantal Ijjken lag bjj de ladingsplaats PARIJS, 11 Mei De minister van ma rine ontving van den commandant der Sachet een telegram uit Fort de France, meldende dat de commandant Zaterdag St. Pierre doorzocht heeft met een troep ma trozen. De stad is niets dan een verzame ling rookende puinhopen waaronder de sluchtoflers begraven liggen. De Suchet t naar Fort de France kunnen terug brengen een gedeelte der bevolking van den Prêcheur, maar het was onmogeljjk naar het noorden van het eiland te gaan, wegens den allerhevjgsten aschregen. De valkaan zag er dreigend uit, en gisteravond nam men een onderaardsch gebrom waar, bliksemstralen en een lichtacbjjn van groote intensiteit. PARIJS, 11 Mei. Naar de Temps ver neemt, zgn drie groepen huizen, niet tot St. Pierre behoorende, ook verwoest. Tot de slachtoffers behooren de beide candidaten van de verkiezing van heden. De uitbarsting duurt voort. De ramp overtreft alle wat verbeelding zich kan voorstellen. B*RBADOS, 9 Mei. De vulcanische uit barsting op Sint Vincent heeft op Barba dos een stoflaag van een duim op de wegen, hoornen en huizen geworpen. De schokken worden nog steeds waargenomen. LONDEN 10 Mei. Reuter verneemt dat van den gouverneur van Barbados heden het volgende telegram is ontvangen Te Sufrière op Santa Lncia en op 8t.- Vincent hadden gisteren heftige vulcanische uitbarstingen plaatsontploffingen die den ken deden aan hevig geschutvuur werden te 3 uur in den namiddag op Barbados ge hoord, Des middags te 5 uur werd het don ker, en een hevig onweer vergezeld van een dikke stofregen brak uit. Dit duurde tot het vallen van den nacht. Barbados was hedenmorgen met een stoflaag van een duim dikte bedekt. Ik heb aan de gouverneurs van de voornaam ste eilanden Boven den Wind telegrammen gezonden, waarin ik hun alle noodige hulp aanbood De vorenstaande telegrammen bevestigen ten volle de eerste berichten omtrent de ont zettende ramp, die in de stad St. Pierre hoeft getroffen. Do Monlea Pelde, een 1350 meter hooge vulkaan behoort tot de zeldzaam spuwende bergen. S-«dert 1851 was de krater volstrekt rustig geweest, totdat de berg den 5en Mei j.1. stroomen glooiende lava begon uit te werpen. De stroom bereikte du fabrieken te Gónrin op ongeveer twee mjjlen afstand van S:. Pierre en verwoeste dezo. Naar het gerucht wil, zonden daarbij reeds 150 menschen zjjn omgekomen. Het was ongetwjjfeld de ontvangst van dit bericht, dat den gouverneur van Martinique, den heer Mouttet, zjjn standplaats, Fort de- Franco, deod verlaten om een bezook te brengen aan de geteisterde streek, waar het lot ook hem een graf bad beschoren. Vermoodeljjk heeft de nitbarstingniet alloon aangehouden, inaar is ze in geweld toege nomen en dientengevolge de stad St. Pierre aan den voet van den berg, door de gloeiende lava overstroomd en in brand gezet. St. Pierre is de handelsstad van Marliniqu*, aan de noord-westkust van het eiland gelegen. Zjj werd in 1665 gesticht, en heeft nog de nauwe straten uit dit tjjdperk behouden. Het klimaat is ongezond. Do stad is de zetel van oen bisschop en heeft ccn katholiek kathedraal, een raadhuis en paleis van justitie, ren krank zinnigengesticht, een bonalischen tuin. Mon vindt er zelfs oen schouwburg. De open reed* wordt door onbeteckende forten geflankeerd. Het inwonerstal wordt verschillend opge geven. Meyor stelt het op bijna 30,000, Fransch* opgavo spreken van 20,000. St. Pierre is de geboorteplaats van wjjlen keizerin Josophina, do eerste gemalin van Napoleon I. De vulkanische verschijnselen, waarvan deze stad ren prooi is geworden, zyn niot van plaalscljjken aard. De vulkanen vaa Dominique zijn in werkiog, op Santa Lucia w.-rden in de richting van zuidel jjk er gelegen eilanden ontploffingen gehoord Do onderzee- •che kabels zjjn gebroken. Het eiland Martinique kan in zjjn geschie denis op moer jjsolyke rampen wjjtun. Van tjjd tot tjjd is het zwaar door cyclonen go- teistord het ergst wellicht in 1780, waarbjj 9000 menschen omkwamen, waarvan te St. Pierre alleen 1000. Ook toen werd de stad totaal verwoest. Een tiental jaren geleden, den 18en Augus tus 1891, wenl het eiland wedorom door een swaren kringstorm bezocht. Reeds den geheelen dag hadden zich onrustbarende verschijnselen voorgedaan en om vjjf uur stak de storm op. Hjj woedde onafgebroken voort ^tot negen uur des avonds. Do eerste windstoot velde reeds dudeljjk oen aantal huizen op de meest bloot gestelde plaatsen, de te veldo staande go- wassen werden afgeschoren, hoornen werden geknakt of verwrongen. In de beide voor naamste plaat-en, Fort-de-Francoen St. Pierre, werden de huizen van de daken beroofd, de wind rukte zelfs do leien van de dakeo los; tal van gebouwen stortten in, onder het puin van het militair hospitaal werden allo Ter- ploegden bedolven. Toen de storm losbrak, lagen op de reede van St. Pierro een vyftien- tal schepen, Vier uren later was ei geen enkel meer over, ze waren op de kast rer- brij tol d of van de ankers losgeslagen, weg gevoerd en in volle zee vergaan. Maar do hnidige ramp stelt alle voorgaand* in de echaduw. Er wordt niet gesproken van een vloodgoll^ hoewel die by een zoo groote uitbarsting wol niet ontbroken zal hebben, en dan zeker d* verwoesting, vooral opdo roede, hoeft voltooid. Men weet dat bjj do uitbarsting, men zon kannen zeggen, de ontploffing van den Kraka- tau in '83, zulk een vloedgolf buitengewoon sterk gewreat is en tot in den Atlantisch* Oceaan bespeurd is. Wellicht eohter zjjn de min of moer belangrjjke aardbevingen op ver schillende punten van den aardbol, in d* laatste dagen, met de uilbarating van den Mto. Pelde in verband te brengen, gisteren nog vernam men van lichte schokken te Londen, en oen dag to voren te Parjjs. De afstand van onzo streken tot West-Indid sluit de mogeljjkbeid van dit verband niet uit; aardbevingen en vulkanische uitbarstingen vinden vaak bun terugslag op zoor verafge legen punten, zoo beeft de aardbeving di* Lissabon verwoestte op 1 November 1755 zich over eon derde deel der aardoppervlakte doen gevoelen. Ten gevolge van de stoornis in het tele- graphisch verkeer behelzen de berichten nog weinig nieuws. Bevestigd wordt dat alle schapen op de reede der stad hun aantal wordt verschillend van vgftien tot achttien opgegeven zgn verloren met uitzondering slechts van de Roddam, een Britsch stoom schip, dat naar Santa Lucia heeft kunnen ontkomen. Het schip zeifis zwaar beschadigd, de kapitein ligt zwaar gewond in het hospi taal, de overige officieren zjjn dood ot stervende en het grootte deel van de beman ning is omgekomen. FETTHjLETOIT. De doode Millionnair. 49) Maar dat moet toch algemeen bekend gemaakt worden. Wjj moeten hem tot zjja plicht brengenNiet waar, broeder, daar ■org jjj voor Je schrjj't er over in de kranten Je gaat naar de politie Geduld, Marie 1 Ik beloof jo, dat ik doen zal, wat ik kan. Voorloopig hebben wjj alleen de verklaring van Robert als wjj geen nadere bewjjzen hebben, kunnen wy niets doen. Do menschen zullen zeggen «Dat is alles verzonnennatuurljjk hjj wil zjjn broeder van allen blaam zuiveren.» Ja, dat is waar. Doch welke bewijzen kan bjj onz geven Wel, hjj zegt, hjj hooft van Heinz ge noeg vernomen om de ware moordenaars te kunnen ontdekken. Ach, als dat eens mogoljjk was Hjj bezweert, dat dit mogeljjk is. In ieder geval zal ik hem daarbjj helpen, zoo veel ik kan. Er is hoop, al is die niet groot reken er echter niot te veel op. Maar bjj weet, dat Heinz onschuldig wasriep mevrouw Werling. Hjj vernam het nit zjjn eigen mond bjj ach, broeder, ik moet Robert zien en spreken, dadeljjk, op •taanden voetHjj boorde de laatste woorden van mjjn man hjj moot ze voor mjj her halen. Neen, Marie, dat mag niet Wel ik mootLaat mjj met hem spreken; ik zal hem smeeken, ik sal hem bezweren dat hjj de nagedachtenis van mjjn man rechtvaardigtHjj heeft hem in zjjn leven diep gekrenkt, na zjjn dood mag hjj hem niet noor onrecht aandoen. Zog mjj, waar hjj is. Neen, neen Toch welWanneer je me het niet zegt, ga ik naar de politie, dan zal die hem wel vinden. De majoor wist niet, wat hjj zou doen. In elk geval kun je vandaag niot uit gaan om hem to sprekendaarvoor bon je te veel ontroerd lieve Marie. Misschien vernemen wjj nog iets, voordat het morgen is. Goed, tot morgen zal ik wachten. Maar hooren wjj morgon ook niots, dan ga ik er hoen Beloof je mo dat Ja, Marie, morgen zul je Robert zien. Den ochtend na het bezoek van den com missaris Schmelzer verliet Heinz zoor laat zjjn legerstede; hjj liet dien nacht bjjnageen oog gesloten. Hjj gold nog altijd als de vermoedeljjke moordenaar van den graafnu hjj zich be kend had gemaakt aan een ambtenaar der politie, begon hjj oerst goed te beseffen, aan welk gevaar hjj zioh had blootgesteld door de waarhoid te bekennen. Hy {sloot de oogen en zag zich als gevan gene voor de rechtbank brengen. Hjj hoorde den loop d*r b< handeling, de bjjgebrachte be wjjzen wezen alle zjjn schuld aan. Hjj richtte zich op on trachtte zjjn angst te overmeeste ren, dat was vergeefach moeite. Hjj kon niets anders doen dan erkennen, dat hjj zichzelf in handen gegeven had van do lieden, dio hem vroeger of lator als mis dadiger naar de gevangenis zouden slepen. Allos goed beschouwd wat kon hjj mot be wjjzen staven Tot bjjua tien uur bleef bjj liggen en peins de weder. Tegen elf uur kwam hij in zjjn schrjjfvertrek, waar Gerhard Heyl hem wachtte en hem oen pak brieven voorlegde de brieven, zooals rjjke lieden gowoonljjk van onbekenden ontvangen. Misnoegd schoof Heinz ze weg. Toen Heyl zag, dat zjjn heer niet een goede stemming was, sloeg hjj eeno wandeling voor. Het was eene mooie, heldere morgon, en James Walter zag ir uit of hjj eenige afleiding behoefde. Neen, antwoordde hy. Ik zal vandaag thuis bljjven, ik gevoelde mjj niet weL Laat mjj dezen morgen maar alleen en kom na middag eens terug. Mot een beleefden groet ging den jonkman heen on Heinz verzonk in diep gepeins. Wat zal Schmelzer doen, dacht hjj. Zou hjj zjjn belofte houden Of zal hjj op het laatste oogenblik don moed verliezen en vreezen- voor do gevolgen naar zjjn chef gaan en zeggen De millionnair nit Zuid-Afrika, James Walter, is Heinz Werling, de vermoedeljjke moordenaar van graaf Bolha Ahlers...? Tot dusver had hjj zjjn schrjjfvertrek voor het rustigste en stilste plekjo in hais ge houden, waar nauweljjks eenig geluid van buiten doordrong doch vandaag kon hjj alles hooren elk aanschellen aan de huis deur vernam hjj. Zoodra hjj dit geluid hoorde, luisterde hjj met gespannen aandacht ecne onbeschrjjfeljjke vrees had zich van hem meester gemaakt. Telkens als een bediende de kamer binnentrad keek hjj schuw over zjjn echoader naar de deur voortdurend in angst dat er een politieagent voor zjjn oogen zou staan. Do morgen verstreek. Hjj zat in een leun stoel en staarde vlak voor zich nit. Do be diende had zjjn ontbjjt gereed gezethjj roerde het niet aan; bjj kon niet lezen, hjj kon slecht* peioson, en dat peiasen beroofd* hem hjjna van zjjn verstand. Togen drie uur sl >ot hy do oog»n, on in ziju leunstoel gezeten sluimerde ...j door. lievig schrikte hjj toon zjjn bediende bin nentrad on meldde, dat majoor Hartman hum wenschte te spreken. Heinz sprong op, bijna met een juichkreet. Welk een verlichting iemand to hobbon, met wien bjj kon sprukon over hetgeen hem zoo zwaar drukte De deur ging open de majoor trad binnen d >ch in gezelschap van eenedamo eono dame in diopen rouw en zwaar go- sluierd. Voordat Heinz spreken kon, was de dame dicht op hom toegetreden. Robert Werling begon zjjdoch toen zjj den man aankoek, die daar als veratjjfd voor haar stond, uitte zjj oen luiden kreet en viel in zjjn armen. Heinz! mjja Heinz! In de meeniog, dal zjjn heer alleen was, kwam Gorhard Heyl juist de kamer binnen bjj hoorde den kreet, verstond dio woorden on by keek den m ijoor in stomme verbazing aan. Mario Werling lag bewusteloos in de arinen van haar echtgenoot. HOOFDSTUK XLIII. Toen «de prins» een kamer in een nauwe steeg huurde en daar zjjn werkplaats' ves tigde, wist hjj zeer goed welke voordooien deze hem aanbood. De bewoners van dit roovershol bekreunden zicb weinig om de zaken hunner burenzjj hadden ochter oen gemoenschappeljjken vijandde politie. Het waron niet allen misdadigers, maar zjj waren toch allen van oordeel, dat hol beroep van dief en inbreker even goed een beroep was als elk ander. Verscheidene der bewoners waren als gauw dieven bekend en zjj waren volstrekt niet bang om over bun werkzaamheden te spreken. Zjj, die reeds gezeten» hafdan, waron d»ar trotsch op en meenden verheven te zjjn boven de lafaards en de boginncre, die nog goen ken nis gemaakt hadden met do cellen der ge vangenis. De plek waar do werkplaats van «don prins" was gevestigd, had ook nog't voordcel, dat de politicmannen in n- iform zich daar niet vertoonden. Tua«chen de bewoners zeiven kwamen menigmaal vechtpartijen voor, en telkens kon men krjjsehende vrouwen om (de politie» hooren roepen, mrc«tal meer nit gewoonte dan om eon werkoljjke reden. Op zjjno rondo ging do politieman echter gewoon lijk kalmpjes deur. Hjj wi*t wel, d»t beido partjjen zich tegen hein te weer zouden stel len, wanneer bjj z:ch met hun twist bemoeide. De sluier der duisternis, die over het leven en sterven van deze menschen gespreid lag, sloot alle hoop bniten om den voornaamste» schuldige te ontdekken. Wetende op welken vciligen bodem hjj stond, dreef «de prins» zjjn handwerk zonder de go wone voorzorgsmaatregelen. Zich in zjjn «werk plaats» voilig wanende, besprak hjj daar mot Kalmuck zjjno plannen zonder zich te be- komeron om de andere bewoners. Een jaar geleden was daar een man vermoord. Ecne vrouw, als getuige opgeroepen, verklaarde Ja, ik heb io dien nacht meer dan eens hojren roepen M >ord, help moord en later hoorde ik een zacht gekerm'. Toen de rechter daarop vroeg, waarom zy geen gerucht gemaakt en om hulp geroepen had, antwoordde zjj Wat gaat het mjj aan De buren kun nen voor mjjn part doen wat ze willen. Bjj dozen gelegenheid maakte «de prins' bjjsoader veel ophef over den boevenstreek, dien se zouden uitvoeren. Hjj wilde bewerkor. dat Kalmuck zich flink en veilig zon ge voelen, hjj was nog wat bang wegens den moord op graai Ahlers, die nog altjjd d* politie geen rust liet. Ik zal jo zeggen, Kalmuck, het i* een doodeenvoudige inbraak, iedere beginoor zen het stukje kunnen uitvoeren verzekerde de prins*. Dat is zeer naar mjjn sin, zei deze. Maar ben je er zeker van, dat wjj alle* zoo vinden, als ge vermoedt klinkende mant of papieren, welke men zonder govaar kan inwisselen Daar bon ik zeker van anders zon ik or mot jou niot over gesproken hebben. Bon je misschien bang Voor het werk niet; maar ik zoo or niet aan willen beginnen, als ik wiet, dat Geiger er een korrel van kreeg. Hjj is een schoft van het eerste water. O neen, je booordeelt hom verkeerd; je bebt nu eenmaal een afkeer van bem. - Weet je, prins, waar ik wol last toe zou hebben, als ge ook van de partjj wilt zjjn Ik bon tot alles bereid. Laat eens hooren. De kans staat tien tegen één, dat Geiger in de vaten, welko in zyn kelder liggen, een menigte dingen van waarde heeft verborgen, dat alle afkomstig zjjn van diefstal en in braak. Ik zon wel lnzt hebben op een nacht een bezoek te brengen aan dien kelder, dat zal zooveel moeite niet koeten. En bjj zon er toch niet over durven spreken, al wist hjj, dat wjj hem die poets hadden geepoeld. Is dit geen mooi plan. (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1902 | | pagina 1