KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje Tandarts Paanders Tandarts Ansingh, voor HelderTexel, Wierlngen en Anna Paulowna* Bij dit do. behoort een Bijvoegsel. IIail bij D. MAREES, Tandarts BOOM niet te consulteeren. De Nederl. Brand-Assurantie- „DE SALAMANDER". OekheHffst. Gouden medaille DE BESCHUIT, BOELHÜIS ANNA-PAÜLOWHA. Notaris BACKX, Notaris BACKX, No. 3146. Zaterdag II April 1903. 3lsta Jaargang BureauSpoorstraat. Telefoonn". 59. BureauSpoorstraat. Telefoonn». 59. NIElJWNTlJUI\ttEV HELDER, 10 April 1903. Dinsdagavond vergaderde in Café Central de afd. Helder van de Holl. Maatschappij van Landbouw onder voorzitterschap van den beer Terra. De vergadering was niet druk bezocht. De br. Thjjssen deed verslag van zijne pogin gen om voor de a(d. een dekhengst besobikbaar te krjjgen. Hij is daarin thans geslaagd er zal n.1. een donkerbruine 3-jarigo hengst van de Gebrs. Kaan te Wieringerwaard alhier geatationneerd worden en wel van 16 April af. Op de Heldersehe Koemarkt zal deze hengst ter bezichtiging zjjn. Met betrekking tot stierenkeuring werd besloten evenals 't vorig jaar voor deze markt nit te loven prjjzen van f 15, f 10 en f 5, voor éénjarige aanhouders, 't Bestuur zal eene keuringscommissie aanwijzen. Ingekomen was van don leeraar van den landbouwwintorcursns Tjalsma eene uitnoodiging tot de openbaro les op Zaterdag 11 April 1 uur in de school U) Koeerras. Op een ingekomen aanvrage voor ejeno bijdrage in de Weerstandskas voor de Schager kaasmarkten werd na cenige discussie afwijzend beschikt. Van 't Hoofdbestuur was ingekomen een verzoek om steun in vee of geld voor de kostelooze zending van fokvee naar Zuid-Afrika. Op voorstel van 't Bestuur werd besloten f 20 subsidie te verleenen. Mededee- ling werd gedaan van bericht van den Minister van Waterstaat dat voor den cursus 1902/1903 van de landbouwschool eene subsidie van f284.71' was toegestaan. Omtrent den door de gemeente gesubsidi eerden proeftuin werd door den heer Tjalsma meegedeeld dat de eerste graszaden in den grond »jjn. Bij de rondvraagontspon zich een uitvoerige gedachtenwisselingover middelen om de Helder sehe paardenmarkt te doen opleven. Op voor stel van den hr. Thjjssen werd besloten ter gelegenheid der paardenmarkt een verloting (61 kouden en wel 6000 loten tegen 50 cent per lot te plaatsen. Nog zal aangevraagd worden de paardenmarkt eene week vroeger te mogen houden en wel op 18 November. Daarna sloot de voorz. onder dankzegging aam de aanwezigen de vergadering. TWEEDE KAMER. Nadat de minister van Justitie de wetsont werpen in de zitting van Vrijdag nader had verdedigd en verschillende gemaakte opmer kingen en vragen had beantwoord, sprak de heer Schaper (s.-d.; soms in scherpe bewoor dingen om te doen uitkomon dat do regeering tegenover de asbeidere- en vakbewegingen een treurig figuur heeft geslagen. De heer de Savornin Lobman (a.-r.) ver klaarde namens de rechterzijde dat zij allen besloten hadden van het woord af te zien. Ook de heer Mees wenscht niet te repli- ceereD. De heer Troelstra (s.-d.) verklaarde dat de aociiaal-democraten heel wat te zeggen hadden en sprak drie volle uren zich daarbij richtende tegen de betoogen van den minister-president, van prot van der Vlagt, van den heer De Visser, en van den heer Lobman e.a. Hjj behandelt de gevallen van terrorisme in de Kamer genoemd. Hij zegt dat do socialisten vroeger ook van terrorisme te lijden hadden en baalde gevallen aan. Een paar maal moest de Voorz. den heer TVoeUtra vragen zich te matigen en één keer om terng te gaan naar zjjne plaats. De heer Helsdingen (s.-d.) komt op tegen verschillende beschuldigingen tegen de soci alisten geuit. In de christelijke beginselen vond bij geeo levensdoel wel in de sociaal-democratie. Hjj geeft een aantal cijfers omtrent de criminaliteit der verschillende godsdiensten. Wat betreft de vakvereenigingen der Chris- telijken die mogen fondsen voor ouderdom en ziekten, enz. oprichten, omdat dit in 't belang is van den patroon. De heer Nolting inter- rompeert dat de Diamantbewerkersbond dat toch ook doot en de heer Helsdingen zegt dat. het op zich zelf geeo kwaad is, doch dat de vakvereeniging veel meer moot doen. De heer Drucker (vr.-d,) verklaart dat de regeering bjj hom en zjjno politieke vrienden op krachtigen stenn kan rokenen wa»r 'I geldt orde on gezag te handhaven. Hjj meent dat de huidige werkstaking niet genoeg kan worden afgekeurd, maar meent ook dat er nog geen voldoende redenen tot indiening van dit ontwerp bestond. Hjj wil het echter nader beschouwen als do maatregel van bestuur is iogekomeD. De heer ter Laan (s.-d.) komt op tegen de qualiflcatie van dezo wetten als verzoenings- wetten. Het algemeen debat wordt gesloten. Na afdoening van oenigo kleine wetjos, kwam Woensdag de artikelsgewjjze behande ling aan do orde. De heer Schaper (s.-d.) dient eene motie in: do Kamer, overwegende dat de toestand des lands duideljjk aantoont, dat belangrijke groe pen in den lande zich zeer gekrenkt gevoelen in hun rechten, door de voorgestelde ontwer pen, en dat, geljjk door het hoofdbestuur der Liberale Unie in geneed, de omstandigheden duidelijk in het licht stellen, dat do behande ling thans niot doelmatig is, besluit die be handeling te schorsen om do regoering in do gelegenheid to stollon, nader te ovorwegen of er reden voor intrekking beslaat. De heer Lobman (a.-r.) zegt dat het doel dor motie is, de Kamer to verijdelen haar werkzaamheden te verrichten. Hjj wil de bohaadeling van do motie uitstellen. De heer Mees (lib.) is ook van dit gevoelen. De heer Schaper zegt, dat men hem aldus niet dea pas mag afsnijden, want dan zal het amendementen op de artikelen regenen. Do heer Troelstra roepteen schnrken- streek en de hoer Schaper verklaart het voor stel van den hoer Lohmao eene geraeene boe- venstreok. De voorzitter stelt voor, d«n herr Schaper 't woord te ontnemen, waarop deze verklaart zjjn woorden terug te nemen en de hoer Lobman zjjn voorstel intrekt. De hoer Schaper licht zijne motio toe. De hoer Nolting (v.-d.) bestrijdt do motie en hoopt dat ze zal worden verworpen. De beraadslagingen moeten ten einde gebracht worden. Da socialisten moeten zich niet aldus trachten te redden uit dou toestand. Hjj wil niet meewerken aan toestanden als to Rotter dam, waar hot Comité van Verweer do leiding uit de handen der vak-organiBators neemt. De motie wordt verworpen met 84 tegen 6 stemmen. (Vóér de socialisten.) Herstemming voor de Tweede Kamer te Alkmaar. Bij de Dinsdag jl. gehouden herstemming in het district Alkmaar werden uitgebracht 6721, geldig 6661 stemmen. Jhr. Mr. P. van Foreest (lib.) kreeg 3666, Mr. J. G. Sjbrandi (ant. rev.) 2995 stemmen, zoodat Mr. P. van Foreest gekozen ia. Bij de verkiezing waren uitgebracht 6592 ■t., waarvan op Sybrandi (ant.-rev.) 2645, van Foreest (lib.) 1706, Zelvelder (vrjjz.- dem.) 1585, J. G. v. Kujkhofl (s.-dem.) 656. Het aantal uitgebrachte stemmen is dus bij de herstemming 129 meer, zoodat het overgroote deel der vrjjz.-dem. en wellicht ook van de soc.-dem. stemmen op den heer van Foreest zjjn overgegaan. Men meldt aan de >N. R. Ct". De heer S. Berman, vroeger burgemees ter van Schagen, die met zjjn gezin naar de bekende kolonie in het Gooi ver trok, heeft nu al genoeg van de samen leving. In den afgeloopen winter hield hg nog vrel propaganda-lezingen voor de zaak. DE STAKING. Lock-out op scheepvaartgebied. Dinsdagmiddag vjjf uur is door de werk gevers op het gebiod van scheepvaart, vecmon en schuiteovervoer dealgemeene lock- out geproclameerd. Do volgende kennisgeving is in verband met don lock-out aangeplakt: De Vereeniging van Werkgevers op Scheep vaartgebied. De Voreeniging van Werkgevers in het VeembedrijL DoAmsterdamsche Expediteurs Vereeniging. De Schuitonvoorderspatroons Vereeniging, Ovorwegendo dat de toestand in de haven van Amsterdam, in het leven geroepen door de houding der werklieden, thans van dien aard is, dat verdere werkzaamheden in de bodrjjvon harer leden onmogeljjk zjjn gewordon dat, ook al mocht do afgekondigde algomonno staking van de werklieden in de transport bedrijven weder spoedig worden opgeheven, het te voorzien is, dat, ondanks alle pogingen van de zjjde dor werkgevers om aan hunne verplichtingen tegenover don handel on andero betrokkenen te voldoen, telkens nieuwe con flicten mot alle daaruit voortvloeiende ge volgen zullen ontstaan, omdat voortdurend om het geringste fait om oenig nevelbedrgf de werkzaamheden voor de scheepvaart en den goederenhandel met gehoolen of godeelteljjken stilstand worden bedreigd Overwegende voorts, dat onder deze om standigheden handel on scheepvaart toch zullon verloopen verklaren Dat de bjj haar aangesloten werkgevers genoodzaakt zjjn vanaf Woensdag 8 April 1903, dos morgens 6 uur allo werkzaamheden ver bondon aan het losson en laden van schepen en vaartuigen, aan het vervoeren, afhalen, bezorgen, afijveren, opslaan en verworkon van goederen te doen ophouden, totdat een betere toestand zal zjjn ingetreden. DE BESTUREN. Het doel van do werkgevers-fedoratie op Scheepvaartgebied, tot heden omvattende de bedrjjveD, waarin ongovoer 4 a 5000 man werkzaam zjjn, is een krachtige actio te voe ren tegen de nationale Federatie van Trans port-arbeiders, on zal hot das in den aange bonden strijd tusarhen de beide lichamen hard tegen bard gaan. Door het gegeven ontslag is eiken band tusschon het personeel en de werkgevers ver broken, en zjjn alle vroegere overeenkomsten vervallen. Wanneer do ,botere toestand» is ingetreden, zullen werkgevers en werknemers op een geheel schoon standpunt staan. Beide partjjen zjjn dan in degelegonhoid hun oischen to stollon. De beteokenia hiervan valt niet to onderschatten. De lock-out omvat do werklieden aan alle stoomboot- en scheepvaartmaatschappijen, alle expeditie-zaken, alle schuitenvoerders on alle veemon, naar ruwe, doch ruime schutting 4 h 5000 man. Voerlieden, In oen Dinsdagavond inhetgobouw «Neer land s Werkman» gebonden vergadering van voerlieden, in dienst van de Amst erdamsche Rjjtuigmautechappjj, de Rotterdamsche Tram wegmaatschappij on het Amstordumsch Goede ren-vervoer en van p trticulioro sleepers, word, nadat verschillende sprekers hol woord gevoerd hadden, met 108 tegen 53 stemmen besloten niet tot algom -ene werkstaking over te gaan. Fabriek van Spoorwegmaterieel. Het »Hbl». meldt, dat do directie der Nodorlandsche Fabriek van Werktuigen en Spoorwegmaterieel besloten heeft, aangezien de werklieden die willen bljjven werken, daar in steeds meer en meer bemooieljjkt worden door de stakendon, de fabriek hedenavond tot nadere aankondiging te sluiten, alhoewel do nog werkenden dit slechts onder protest willen aannemen. Voorloopig zal hen voor don verzuimden tjjd eene vergoeding worden gegeven. Zjj, die weer te werk willen komen kunnen sich daarvoor oen ljjst bjj de portiers doen inschrjjven. Door de algemeene voreeniging van spoor- en tramwegpersoneel ia een manifest verspreid, geteekend door Oadegeeet en van den Berg, waarin men zegt, »dat do spoorwegmaatschap pijen treinen laten loepen met dronken, onbe kwaam en onvoldoend personeel, dat zjj laat rjjden door onvoilige seinen, en dat domaat- schappjjon het leven van het publiek er aan wagen". Dit wel eenigazina overdreven manifest is door de Bond van Orde van het spoorweg personeel weersproken. .Van alle lengons die zjj tot nog toe do wereld hebben ingezonden, zjjn deze wel do grootste on de meest tastbare" zeggen zjj. «Ieder weet, dat het verkeer reeds volkomen veilig ia, dat alles zondor moeite geregeld gaat en dat reeds oen flink aantal treinen loopon. Dat manifest sal hun eouwige schande strekken". In het Linnaeuskwartier te Amsterdam, waar het personeel der S. 8. in hoofdzaak woont worden de verschillende straten be waakt door de infantorie. tot bescherming van het poraoneel. dat sjjn diensten bljjft verrichten. Alle verlofgangers van het korps Mari niers waaronder vele pas uit de tropen terug gekeerd, waren binnen 24 uur bjj hun korps terug. In een Dinsdagvoormiddag in Planicus gehouden drukbezochte vergadering van metaalbewerkers isdealgemeenewerkstaking ook voor dit bedrjjf te Amsterdam gepro clameerd. De leerlingen van de machinisten- school hebben getoond van de gelegenheid te willen profiteeren om hunne krachten eens in de practjjk te willen beproeven aau den oproep der H. IJ. S. M om steun, hebben de jongens terstond gevolg gegeven door zich aan te bieden ter assistentie op de locomotieven twee hunner rjjden thans als stoker mede. Meel, Steenkool, Petroleum. De handel in deze branches ondervindt wezenljjk nadeel van de staking in de trans portbedrijven. Een enquête, hg de voor naamste vertegenwoordigers gehouden, toon de weliswaar, dat de voorraden in Amster dam zeer voldoende geaeht kunnen worden, maar over het algemeen is de toestand (jeze, dat men er niet aan kan komen. Meel ligt bjj enkele bakkergen, die over eigen ruime zolders te beschikken hebben, in voldoende hoeveelheid opgeslagen om geen vrees te koesteren, dat zjj eerstdaags aan hun klanten niet zullen kunnen leve ren; maar daarentegeoover staat, dat an dere bakkergen, die afhankelgk zijn van de vecmen, door de staking der schuiten voerders, die het meel van de opslagplaatsen naar de broodbakkergen moeten vervoeren, spoedig door hun meel heen zullen zjjn. Naar men hier en daar beweerde, zouden aldus enkele kleinere bakkerjjen haar be drijf wellicht in de eerstvolgende dagen moeten staken, door stagaatie in den meel- aanvoer. In den steenkoolhandel is de toestand feitelijk dezelfde; Amsterdam is voldoende van steenkool voorzien, maar door de sta king in de transportvakken kan men deze voorraden als dood bezit beschouwen. De groote steenkoolimporteurs werken veel met eigen schuitenvoerdersvolk, maar reeds heeft men bg meer dan een gelegenheid kunnen zien, dat een goedgezinde schuitenvoerder, met zjjn schuit kolen onderweg, door vrees bevangen werd en weer omkeerde De toe stand is dus feiteljjk minder dan bjj de ééndaagsche beroering op 31 Januari, toen wel uit de magazjjaen geladen mocht wor den; de machtspreuk solidariteit" belet zulks ditmaal. Daar echter staat tegenover, dat de meeste groote fabrieken in Amster dam, voor welke steenkool een levensvoor waarde is, profijt hebben getrokken uit de Januariles en nog de vorige week door de steenkooliwporteurs met het zwarte voed sel zjjn volgestopt; voorloopig zullen dus die fabrieken de machines niet stop be hoeven te zetten wegens gebrek aan steen kool. In de petroleum oogeveer hetzelfde lied. De American Petrol. Comp. zet zjjn bebrjjf, behalve eenige moeilijkheden, in hoofdzaak nog als gewoonljjk voort; bjj anderen o.a. het Petroleum Entrepot verklaarde het eigen volk zich solidair met de sta kende schuitenvoerders en kan bjjna niet afgeleverd worden, al is overal de voorraad ruimschoots voldoende om in de behoeften van het petroleumbrandend Amsterdam te Uil hel Buitenland. Koning Ëduard verbljjft nog bjj sjjn vriend knoing Carlos van Portugal on gaat mot dezen van *t oone feest naar 't andere. Bjj de reden voeringen die daar noodzakelijk moeten ge houden worden is de hechte vriendschapabond tusschon beide rjjken steeds het patroon waarop wordt geborduurd. Koning Eduard woris-hte, soi hjj, dat beide rjjken don handel in hunne koloniën sullen zien opbloeien, 't Ligt niot in de bedoeling van een dsr landen zjjn koloniën uit te breiden. Latere borichtan molden dat do koning vertrokken is. Kerst gaat hjj naar Italië, dan naar Frankrjjk in welke landen de pers reeds bezig is stemming te maken. De werkstaking die in Rome uitgebroken was, zal, naar particuliere telegrammen melden, minneljjk worden geschikt.) In de Fransohe Kamors hoeft men nog eens weer gotracht de Dr. y'm zaak op te rakelen de gemoederen waren weer dade lijk warm en er vielen weer harde woorden. Do overgroote moerderheid wilde echter de Dreyfuscampagne niot opnieuw opnnon. Do kamer is tot 19 M-i naar huis gegaan. In Marokko hebben cenigo stemmen zich voor den pretendents sultan verklaard, terwjjl de regeering voortgaat met te doen als had zo met dergeljjko kleinigheden niets noodig. De toestand is echter e«o dat do Spaanschn regeering in hars naburigo b «zittingen troepen en ammunitie ontscheept. De Servische koning heeft voor zjjn rjjk de grondwet en eenige andero wc-ucn opgeheven. Do Sorvische gezant te London, die niets offl'-iecls wist, verklaarde echter dat indien de koning tot dezen staatsgreep had besloten ernstige omstandigheden dat zullen hebben noodig gemaakt Uit Macedonië zjjn de berichten Bchaarsch. Dit is echter geen toeken dat de rust zou tTtigkoeren. Zoo vernoemt de Times nit Sofia dat Albanoozon een stad bestormden en alle Christenen vermoordden. Bulgarjje luistert ook al niet naar Rusland. In St. Petersburg gelooft men dat baitonlandsehe invloed do omwenteling niet zal kunnen tegen houden. Enkele bladen uiten den wonech dat Rasland krachtdadig tusschenboide komt. De moeste baitenlandscho bladen hebben uitvoerige berichten over de staking in ons land. Sommige geven commentaren die te denken goven. AOVERTENTIÈN. Met het oog op het IsraëlletischePaaschfeest is het Loterjjkantoor van M. A. GKUNVVALD Jt ZOON, Kanaal- weg 67-68, «ealoten van af Vrijdagavond 6 uur tot Maandag avond half acht uur. MAANDAG 2e PAASCH9AG BLAUWE KEET. KOEGRAS. Bericht voor Wieringen Bestellingen van drukwerken, boeken, enz. worden tgdens injjn ongesteldheid evengoed aangenomen en vlug en aoou- raat uitgevoerd. Aanbevelend, C OFFRINGA, Boekbandelaar - Drukker. Huiswerk H. B. S. en School H 0. L. 0 Bg een onderwjjzer bestaat eiken avond gelegenheid tot het maken van huiswerk onder toezicht. Billjjke conditiën. Inlichtingen, franco brieven letter W, Bureau v. d. blad. IFSTTIIJXjIHTOISI HET KIND VAN DEN VAGEBOND Den dag na dien wandelrit werd op het gewone ontvanguur des kolonels een bezoek gemeld en daarbij een visitekaartje ovorhan- bandigd, waarop «tond.Carl Theodor, vrjj- heer von Steineckcn,» bjj wolken naam mot potlood was bijgevoegd «Kasteel Steinecken in Silezie.' Manheer de Brancy sprong haastig van sjjn schrijftafel op. In zjjne beweeglijke trek ken maalde zich een zichtbare verrassing af, maar toch geenszins een onaangename. Het was een bljjde spoed, waarmede hjj de ont vangkamer binnentrad. Daar wachtte hem een knappe, jonge man op, die, vlug bem 'tegemoet komende, een eerbiodige buiging miaakte «Baron de Brancy.» zoido hjj met •een welluidende stom, *al is bet mjj, helaas, ■ook al niet meer vergund, u de groeten mjjner ■dierbare ouders over te brengen, zoo veroor. loof ik mjj toch, om mjj asn u als den zood van Sophie de Brancy voor te stellen. •O, zoon van mjjn goede Sophie. Wees ons van harte welkom of nog^beterkom mjjn jongen, laat je door je ouden oom omhelzen,* riep de kolonel levendig nit, en geheel zoo- ais sjjn week gemoed bet hem ingaf, drukte bjj hoogst onceremonieel den jongen bloed verwant aan zjjn breede borst, vatte hom ver volgens bjj de beide schouders on keek hem onderzoekend in het jonge frisscbe gelaat. Een paar vrooljjko kjjkers lachten hem daar uit bjjna schalks (aan. Overigens spiegelden zich in de jeugdige trokken luchthartigheid en sekero overmoed, die zich de zorgen des levens al bitter weinig aantrekt. Daardoor, zoowel als in de snede der trekken had de jonge man «en zekere gelijkenis roet den ko lonel. Voldaan knikte deze spoedig: .Waar achtig, mjjn boste, je herinnert me aan je mil«i njn U«n oicbu Ja uil oaa bad wat moeten vertellen. Maar, komaan, in de eerste plaats moet ik jo tot lady Flavia voe ren onder bloedverwanten zullen wjj de plichtplegingen maar achterwege laten. Neen, neen, aandiening is niet noodig treed maar gerust binnen.» Dit zoggende opende de kolonel de deur, die toegang gaf tot de huiskamer zjjner vrouw, doch roylady bevond zich hierin niet. Amy zat daar alleen, zich onledig hondende met een teekening, on koek verbaasd op, toen zjj haar vader arm in arm met deozolf- den jongen man zag binnentreden, wiens wat al te merkbare opmerkzaamheid haar gister in Hydepark was opgevallen. Wellicht daarom bloosde zjj vluchtig, nu zjj hem weder her kende. De oogenblikkeljjke verlegenheid ech ter deed haar in de oogen van den vreemden gast buitengewoon liefeljjk schjjnon. «Komt kinderen," riep de kolonel gulhartig, /geeft mekaar de hand. Begroet, mjjn lieveling in baron Steinecken je Duitschen neef over wiens moeder ik en mama je zoo dik wjjls go- sproken behben.' De kolonel zcide de waarheid. Sophie do Brancy was een vollen nicht van hem beiden waren van hun gomoenschappeljjk vaderland afgeiukl geworden. Omstreoka denzolfdea tjjd zoowat, dat hjj in het gevolg van Karei X □aar Engeland was gegaan, had zjj een Duitschen diplomaat gehuwd, dien zjj later, nadat hjj zich nit do diplomatie had terug getrokken, op zjjn familiegoed in Silezië volgde. Daarna boorde de kolonol, die inmiddels naar Indië was gegaan, ternauwernood meer iets van haar, totdat hjj voor ongeveer zes jaar de bekendmaking van haar overigden ontving en nu baar zoon voor zich zag. Dat deze hom epgeiocht bad, deed hem buitengemoen]gce*. In zjjn goedhartigheid wist hjj maar niet, wat bjj doen zou om dit don jongen gast te laten bljjkon. Lidy Flavia ontving hem mot de ge wone fjjne hoffelijkheid, waarbjj zjj echter tegenover den vreemde een ietwat voorzichtige terughouding trachtte te bewaren, doch de kolonel wierp deze al zeer spoedig over boord. Natuurlijk drong hjj bjj zjjn bloedverwant er op aan, dat hjj zich terstond, ondanks het beperkte comfort van de woning als in een logement, thuis gevoelen sou. Theodor van Steinecken gaf hier dan ook onmiddelljjk gehoor aan, hjj wiet hot geluk, van zulke beminnelijke bloedverwanten en zulk een allerbekoorlijke! nichtje to vinden, naar waarde te schatten. Amy had na do eerste vergassing al zeer spoedig hare bevangenheid overwonnen. Met naive nieuwsgierigheid beschouwde zjj thaps den Duitechen neof, wier opgeruimdheid, haar wel aaDBtoud. Hjj vertelde alleraangenaamst. Met warmte sprak hjj van zjjn overleden ouders. Hjj schilderde, hoe gelukkig tevreden hun echt, hoe aangonaam hun huisoljjk leven op ,het oude familieslot der Steinecken ge weest was, waar hjj hot du veel to treurig vond, siDds zjjn vader zjjn geliefde moeder voor twee jaar in de eeuwigheid gevolgd was. Weinig trok hem daarom daar aan bjj be keek veel liever de wereld eens gelijk zjjn broeder Fidolis. «Oe klcioe desertour bevindt zich op dit oogenblik in Schotland bjj zjjn boezemvriend, lord St. Cral, waarheen ik ook voi r de fazantenjucht aitgenoodigd ben. Én dit heeft mjj over het Kanaal gevoerd,' ver klaarde Theodor von Steinecken vrijmoedig, er mot oen eigonaardigon glimlach om do lippen bjjvoegendo: «Ik zou daarenboven mjjn waarde broertje Dog eerst wel eeDS willen spreken, oer hjj zjjo jongste, zonderlinge denkbeeld ten uitvoer brengt. Carl Fidelia is nameljjk een zonderlinge kwant. Zjjn oonjge liefhebberij is eeuwigdurend door de wereld te reizen en te trekken. En nu is hjj zelfs op deD inval gekomen, om met zjjn onaf- scbeidcljjken vriend lord St. Carl op diens jacht naar Calcuita te willen zeilen. Védrhjj deze expeditie onderneemt, zou ik hem gaarne nog eens aieo.' «Dat mag ik hooren mjjn waarde, dat jo vaderljjk bezorgd bent voor den jongen wereld- doorstormer. Doch laat hem zjjn dorst naar kennis en zjjn reislust. Men is immers maar eenmaal jong en zulk een jongeren broeder komt een beetje vrjjhoid wel toe als schade loosstelling voor datgeen, wat de ondere stam houder in alles boven hem voor heeft. E»n vluchtigen blos vloog over hel gelaat van den jongen man. Een oogenblik stond hjj verlegen te kjjken, doch bjjna onmiddellijk Jurap r—<U Unua tjj Ucbaod n« w snellen blik op Amy: Maar beste oom, met u verlof, zie ik or dan tóó oud uit, dat ge terstond in mjj don eerstgeborene herkendel?» Thans was jhet do beu^t van mgnhrer de Brancy om min of meer verlegen te worden. «Do homel beware me, mjjn jongen, jo ziet er volstrekt niet oud uit I Zoo'n j'>ngo, flinke majoraatsheer als jjjIk herkende j« als zoo danig uit d<-n vaderljjken toon, waarop je van «den kleinen deserteur» spraakt. Wjj keooen dat, eindigde nu lachend do kolonel, «oudi-re broeders nomen gaarne zulk een toon aan." «Och, wat zal ik n soggen," hernam baron Theodor, «men komt er wel toe, wanneer jeugdige overmoed eens zorg leert kennen. Mjjn broeder is wel een beetje jonger, maar een dolkop van hot eerste water.' «Welnu, betaal dan doodeenvoudig zjjn schulden,» hervatte de kolonel goedig, terwijl hjj den jongen Deef op den schouder klopte. «Do Steinecken zjjn van oudsher schatrijk en, zooals ik reeds zeide, op zulk een bevoorrech ten, ouderen broeder rust de plicht, om met Benjamin niet te kruimelen.» «Duokt u dat, oom?' vroeg Steinecken schieljjk, terwjjl hjj bljjkboar verheugd mijn heer do Brancy in het aangezicht zeg. «Wel, dat doet mjj innig genoegen,» ging bjj op een opgeruimden toon voort, «want precies eender denk ik er over. Hot geld is rond op dat bot rollen sou. «Noblesse obligo» ik ben zeker de laatste, die hot mgn broeder kwaljjk zou nemen, wanDeer bjj van zjjn jeugd gebrnikt maakt om eens een kjjkje in do wereld tc nemen. Het is mjj-zelven im mers ook zoo somber op bet oude voorvader lijk slot met den geheelen toestal van vervelend boheer, 't welk zulk oen uitgestrekte bezitting behoeft. Mjj bevalt bet echter in Engeland uitstekend en ik betreur bet maar alleen, zulk een korton tjjd voor mjj te hebben, tot ik naar Schotland moet. •Je moogt niet daarheen gaan, alvorens bjj ons in Lyton geweest te sjjn. Jo moot ook eons zien, boe wjj op onze bescheiden bezit ting aan onzen cigon haard leven. Niet waar, Flavia, wjj dringen daarop aan.' Wederom moest mevrouw de Braacy's wjjse terughonding voor do goedhartige onstuimig heid van haar cchtgenot wjjken. Wat bleef haar anders te doon over, dan zich in zjjn wenechen te schikken «Ik hoop," zoido zjj vriendeljjk, dat de bloedverwanten van mjjn man er van overtuigd zjjn, dat zjj te allen tjjde welkom bjj ons zjjo.» Theodor van Steinccke liet al zeer spoe dig bljjken dat hjj deze overtuiging bezat. Toen de Brancy's Londen verlieten, was hjj bereid, met hen mede te gaan. In de landeljjka toestanden ontwikkelde zich weldra bet dageljjkscho leven zoo aan genaam, alsof Clarence teruggekeerd ware. De goede tjjdingen van diens spoedige te rugkomst verhoogden nog do stemmingzelfs lady Flavia gaf van lieverlede d« bedenkin gen op, die zjj, na den eersten indruk, wol kon Tneodor von Steinecken op baar gemaakt had, oodorvondon had. Zjjn voorkomendheid en sjjn alljjd frissche luim oefenden langzaam ook op haar een invloed, dien sjj moor op haar innerljjk oordeel werken liet, dan dit anders wel bjj haar het geval was. Het suc ces van haar zoon hield zeer hare gedachten bezig, zjj was trotse!» op zijn talent, on moor nog op de zelfstandigheid, die hjj zich ver worven had. Zjjne goede ve-standhouding mot haar neef Vivian deed haar thans gelooven aan diens streven om zjja onrecht weder makon, en niet tonder moederlijke nieuwsgierigheid verbeidde zjj het oogenblik dat ook Ricorda weder naar Lyton Hall bren gen zou. Claronca'a brieven moUNen te weinig van haar, dan dat sjj zich daarop oen oor deel zon hebbsn kannen worpen. «U moet baar self tien, te beechrjjvon is zij niet, luidde hot bericht van haar zoon, welks laco- nieko kortheid veel zeggen, maar ook niets beduiden kon. Terwjjl zjj nog met Amy praatte en Stei necken van uit dc vensters bet vergezicht be wonderde, kwam Mercedes naar het jonde slot too gewandeld. Weinige minutso later ont moetten zjj Amy met haar begoleider beneden bjj den ingang van het park. Baron Steinec ken groette de onbekende uiterst ridderlijk. (Wordt vervolgd.) li lederen WOENSDAG «in 9-13 «n 1 -7». lan dan Kanaalweg 99 I- ooniultaawo. is van ZATER0AG 11 APRIL, 's namiddags 2 uur, tot DINSDAG 14 APRIL, 's middags 12 uur, Hoofdgracht 28, zal Zondag en Maandag, resp. Ie en 2e Paasohdag, niet ta consulteeren zijn. Huidekoperstraat 17, te Amsterdam. Kapitaal f 1.500.000. Agent voor Den Helder en Omstreken: de Heer J A. NOBELS, Parallelweg 84, aldaar. Hollandsche Maatschappij van Landbouw Afdeeling HELDER. Bg den heer Jb. KUIJPER, te Koegras, geui. Helder, staat van af 15 April ter dekking beschikbaar de driejarige zwart bruine hengat ..IIISPOtlBELT. Dekgeld t 10.— a contant. Bjj niet- drachtig zjjn der merrie wordt 15.— terugbetaald. I1ET BESTUUR. verwierf de BISCUIT INE-BESCHUIT op de tentoonstelling te GENT, Maart 1903, zijnde zonder eenig schadelijk beetanddeei BISCUITINE BESCHUITFABRIEK „DE VERNIEUWING", SINT PANKRAS. SOL IDE VERK00PERS GEVRAAGD. Notaris G0TTMER, Obdam, zal op Dinsdag 21 April 1903, voormiddags 9 uur, op de Westhoeve, aan den Grasweg te Anna-Paulowna, voor den WelEdelQs- boren Heer J. J. TIELE, te Deli (Sumatfa), tegen dadelijke betaling verkoopen 13 puik beste Koeien, die gekalfd hebben 01 op kalven staan, 1 dito Kolfschot, 5 dito Kalfvaarzen, 8 dito Pinken, eenige Knikalveren, 2 Werkpaarden, 1 tweejarige Ruin, l eenjarige Hengat, 25 Oonschapes met Lammeren, 6 Overhouden, 1 tweejarige Ram, 2 Boerenwagens met toebehooren, 2 driewieldo Karren, 2 lerbakken, Bak- wagen op veeren, Mestwagen, Dorechma chine, Zaadmaaiermachine, Hakselmachine, Maaimachiue, Hooihark, Hooischudder, Penensngder, Kockeninolen, Windmolen, Bascule, Ploegen, Eggen, Tuigen en el het verder aanwezige Boeren- eu Bouwers- gereedschap. Op de plaats gelegenheid tot uitspanning. zal publiek verkoopen te Anna Paulowna, op MAANDAG 27 APRIL 1903, des avonds 6 nur, in de herberg van C. KEIJZER. Een HUIS met STALLING, SCUUUB _n ERF en beste, uitmuntend onderhouden LANDERLJEN te Anna Paulowna, aan den Meerweg, samen groot 4,33,60 Hectaren. Eigendom van den heer JAN VAN BAAREN. Dadeljjk te aanvaarden. zal publiek verkoopen te ANNA PAULOWNA. op Woansdag 29 April 1901, des voormiddags 10 nar, op den huize >OOSTBRWIJK". Goed onderhouden RIJTUIGEN, w. o. Landauer, Omnibusbrik met losse kap Jachtwagen MAHONIE- en EIKENHOUTEN MEUBELEN, w. O. Salon-Ameublement, Ledikanten. Hangkasten, Waschtafel, Spie gels en Schildergen, Tuintafel en Stoelen Gaskronen, Gaskomforen en -ornamenten Filtreer, Gordgnen, Aardewerk, Kippen met Hok, en hetgeen verder zal worden aangeboden. uur voor 4eo verkoop te besichti|ei,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1903 | | pagina 1