KLEINE COURANT Karpetten. '4 Vliegend Blaadje weer Heider, Texel, Wieringen en Anna Paulowna 33 ZUIBSTRAAT 33. J. van Willigen^ Naar ie Toekomst, J. 8. HARMS, Stucadoor, No 3154 Zaterdag 9 Mei 1903 31ste Jaargang. ureau Spoorstraat Telefomn». 59. BrreauSpoorstraat Telefoonn". 59. NIËUWSTIJIMIGKN. HELDER, 8 Mei 1903. De Vereeniging Volksweerbaarheid heeft weder evenals vorige jaren een reeks voetbal-wedstrijden uitgeschreven tusschen de verschillende bij haar aangesloten ver- eenigingen. Om te beginnen zal a.s. Zondag 10 Mei eene match gehouden worden tusschen de vereenigingen [J. d. I. en O. k. K. Deze clubs zijn le klasse-spelers de match zal aanvangen des morgens om 10 uur. Op denzelfden dag om half drie wordt er gekampt tusschen H. B SnenLeonidasB. Beide clubs zjjn tweede klasse-spelers. Voortaan zal Zondagsmorgens een le klasse- en 's middags een 2e klassematch zyn, totdat ten laatste ongeveer einde Mei de groote eindwedstryd zal gegeven worden, waarby optocht met muziek. Voor de le klasse overwinnaar is door het Hoofd-Bestuur van Volksweerbaarheid eene zilveren medaille beschikbaar gesteld voor de 2e klasse overwinnaar is door de Pers- en Propaganda-CommiBsie van den Ned. Voetbalbond eene bronzen medaille uitgeloofd. Voegt men hierbij nog, dat enkele leden van de Adelborsten-voetbalvereeniging •Concordia" zich hebben beschikbaar ge steld om als scheidsrechter op te treden, dan wacht den loden van •Volksweerbaar heid" en den voetbal-belangstellenden een paar goede sportdagen. De Eerw. heer J. Groot, kapelaan te Castricum, is als zoodanig benoemd te Helder. Bjj Kon. Besl. is aan den eervol ontslagen opzichter van maritieme werken bjj 's Rijks werf te Hellevoetsluis C. A. Bekker, aan den eervol ontslagen eerste - machinist bij 's Rjjks werf te Willemsoord, V. F. Pollé, aan den eervol ontslagen commandeur der scheepmakers bjj laatst- gemelde werf P. C. Wouters en aan den eervol ontslagen commandeur der scheeps- beschieters bij die werf W. Willemse, een pensioen verleend ingaande voor eerstge- noemden 1 Mei 1903 en voor drie laatst genoemden 1 April 1903 respectievelijk ten bedrage van f 996, f866, f 734 en f 734. Bjj Kon. besl. zijn beuoemd tot heemraad van den Anna Paulowna Polder de heer D. Rezelman Cz., en tot heemraad van den polder Eierland de heer R. P. Kejjzer Jz. De ramp van Paesens en Moddergat. In den nacht van 6 op 7 Maart 1883 is, zooals men weet, door den vreeselyken storm de geheele visschersvloot van de dorpen Paesens en Moddergat vernield 17 van de 22 schepen zjjn daarbjj met man en muis vergaan. 83 mannen, bjjua allen in de kracht van hun leven, vonden den dood in de golveneen 50-tal huisge zinnen, bestaande uit 61 weduwen en 140 weezen, werden van hun kostwinners be roofd. Ben provinciale commissie werd ingesteld om gelden bjjeen te verzamelen voor de achtergelaten betrekkingen en tot herstel van de zeevisschery in die dorpen. Voor zitter der commissie was de Commissaris der Koningin mr. B. P. baronVan Harinxma thoe Slooten, en secretaris de heer A. Duparc. hoofdcommies ter prov. griffie. Uit het geheele land werden gelden toe gezonden, samen ongeveer f 140.000. Thans, na 20 jaren, worden nog onder steund 41 weduwen en 6 weezenzij ont vingen in het afgeloopen jaar f3710 aan onderstand. Volgens het verslag der commissie over 1902 bedroegen in dat jaar de ontvangsten f 4698.97 en de uitgaven f 3945 82 zoodat de rekening op 31 December sluit met een saldo in kas van t 753.04l/,- Bovendien behoorde op dien datum nog aan het fonds f 47.000 aan Nederlandsche effecten en had 'tnog te vorderen als restant van rentelooze voorschotten tot herstel der visscherij, f 11.242.17. Zooals men weet is ook een fonds gesticht na de ramp in Juli 1882 van Hr. Ms. Adder", waarvan een commissie voor be heer te Amsterdam werd gevestigd. Een der lezers van de Opr. Haarl. Ct., bijna vjjf jaar te Haarlem woonachtig, werd Dinsdag niet weinig opgeschrikt toen hjj over de post van den arrond.-school- opziener een aanmaning ontving om zoo spoedig mogeljjk te voldoen aan de ver plichting van art 20, 1 der leerplichtwet. Aangezien het Z.Ed. gebleken was, dat zjjn kind niet op een lagere school is ge plaatst en ook geen grond voor vrjjstelling bestond, weet genoemde lezer waarljjk niet wat te doen, daar zjjn dochter, thans ruim 28 jaren oud, ten eenenmale onwillig bljjkt om na ruim volbrachte studiën, nu op dien leeftyd weder de school te gaan bezoeken. Men schrijft uit Velsen De afdeeling Velsen van het Witte Kruis heeft, haar 1000 leden vol. Dat duizend ste lid is dit jaar vrjj van contributie. Te Hilversum hebben een of meer inbrekers in de tijdelijk onbewoonde villi Ooster-Engh, van den heer A. Holtz- man, te Amsterdam zich toegang verschaft door het verbrjjzelen van een ruit in de eetzaal. Daarna hebben zij uit de kost baarste schilderijen de doeken gesneden en medegenomen, veel kostbaar porselein ver- uield, meubelen beschadigd, kasten open gebroken, in één woord verschrikkelijk huis gehouden. Wat zooal vermist wordt kan, wegens afwezigheid van den eigenaar, die eerst daags naar builen zou komen, niet vast gesteld worden. De politie doet streng onderzoek, en heeft in beslag genomen een jas en een lantaarntje, door den inbreker achtergelaten. Uit eenige omstandigheden vermoedt, men, dat het een in het huis bekende is Men meldt uit Apeldoorn aan de N. C. Toen Dinsdagmorgen de dienstbode van mevr. de wed. Van H. B. tegen halfzeven in de slaapkamer harer meesteres kwam, vond zjj de bejaarde dam3 bewusteloos te bed liggeu Al spoedig bleek, dat hier sprake was van vergiftiging door gas. Degas- kraan had opengestaan. Twee geneesheeren wendden pogingen aan de dame in het leven te houden, doch de toestand schjjnt hopeloos. Treurig ongeluk In de Zeeuwsche gemeente Stoppeldyk is een vrouw van een werkman bij het scheppen vwn water in den regenbak ge vallen en verdronken. Op deo dag dat dit gebeurde werd juist de moeder van de verdronken vrouw begraven. Moord te Berkel. Tegen een persoon, Ujjttenbogaardt ge naamd, die reeds herhaaldelijk door de Ju stitie werd gehoord als verdacht van den moord, eenige jaren geleden op een be jaarden man en diens huishoudster te Berkel gepleegd, is thans te dezer zake een bevel tot gevaugenneming verleend. De ver dachte zou Dinsdag uit de strafgevaugenis te Scheveningen zjjn ontslagen, waar hjj uit anderen hoofde een straf van vier jaar ge vangenis onderging. Hjj is nu naar het. huis van bewaring te 's-Gravenhage gebracht. Indische Penkrassen. Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden. 9. Wc moeten helaas! beginnen mot treu rig nieuws. Gisteren, 16 Maart, overleed plotseling aan een hartverlamming, een onzer stokers, Jozef Montkor. Hjj was gehuwd en maakte reeds zjjn l8do reis bjj de Maa'schap- pjj, nadat hij, 'n geboren West-Indiër, do Koninklijke Marine met porsioon verlaten had. Het trcffondo van dit zoo onverwachte sterf geval maakte op passagiers en cquipago oon diepen indruk. Hot ljjk, gedekt door do Hullundsche drie kleur, is van nacht rog met do sloep naar wal gebracht, aan bet hospitaal te Port-Soid orergogovon en zal heden ter aarde worden besteld. Hjj ruste in vrede I Om 10 uur 's avonds werd eindelijk do vuurtoren mot 't electrische drsailicht zichtb i*r en om balt twaalf zagen wij do eerste lich'je* van Port-Soid aan dun horizon. Door bet oplaten van oon viiurpjjl werd om oon loodt geseind, die dan ook woldra aan boord verschoon, en nu rocht op don brceden haveningang, tnsschon de roode on groene boeien, aanstuurde. Om 10 minuton over 12 stoomen we de pieron binnen, zien aan stuurboord bot stand beeld van Frrdiwakd De Lf.hseps en ook het Engelschc transportschip No. 5, druk be zig mot kolen lad<n. Aan bakboord passeeren we do M era pi der Uotterdamsche Lloyd, waar alles reeds in dicpo ru«t schjjnt. Nu zjjn we dan in Afrika, het zwarte we relddeel en zullon we woldra de eersto Oos terlingen ontmooton. Ik waarschuw u echter nu roods vooruit, dat die kennismkaing alles behalve aangenaam zal wozen. Ook wjj moeten bier kolen laden, een af schuwelijk vuilo geschiedenis en zullen daarom straks raar den wal gaan. Al dadelijk zinn wjj bij hot binnenstoomen op do kade, aan stuurboord, verschillende Ara bieren in hnn vuile doch schilderachtige klon- djj, Zjj maken zich gereed om ons reizigora eens flink te gaan plukken. De boot ligt om half «én eindelijk stil on een moter of 10 van don wal af- Onmiddellijk zijn or de noodigo bootjes m<-t zwarte monschen aan stuurboord om ons, straks als de Egyptische «lokter «r permissie toe goeft, naar den Afrikaanschou grond te bren gen. Weinig geld mcêocmon, wordt nu bet wacht woord, wat men bjj zich steekt gaal ook op. We moeten over 4 uur weer aan boord zijn on ik besluit daarom mij niet meer dan 110 to laton afzetten. De loeiers vragen reeds oon franc per pas sagier en weldra zjjn do moeste dames en heoron aan wal. Slechts onkele cafó's en winkels zjjn nog geopend en nadat we met een vrooljjk clubje do donkere eenzame straten hebbon doorkruist, strjjken we in zoo'n inrichting aan de kado neer. Een tiental kooplui trachten nu alle mogcljjke en onmogelijke zaken aan ons kwjjt to raken en sommige van dio boeventronies spreken werkeljjk een aardig mondje II dlandsoh. Men kan trouwens bjj dio lui al heel voel talon spreken, v«>or en aleer zjj 't antwoord schul dig zullon blijven. Onze algomceno indruk van Port-Said was al wéor n.:t zoo als vrocgor, di'-p tren'ig. Do moeste woningen zjjn van hout. onaan zienlijk «n vuil. De straten zien or ollendig uit, smal, 8totlig en ongeplaveid. Het yolk bestaat uit oon mengelmonsje van Arabieren, E.'yptonaron, Negers on Turken on leeft gewoonweg van afzetterij. Eigenlijk zjjn we bljj. als bot vjjf aar wordt en we dus naar boord terne kunnon. Noen, dan heilig ons Indië en onze Inlanders We stappen dus maar wcêr iu een bootje en rooien voor do laatste franc naar ons schip. De Koning Willem IIis in een dichte wolk van kolengruis gehuld. Eon paar honderd Arabieren zjjn nog aan het kolen laden en doen dat werkje in oen sukkeldraf, al door schreeuwende Halétoo hu 't Is oon lovon als eon oordeel en bjj het schijnsel dor flambouwen op do kol-nscbuit-n. ljjkt 't wet of oon bataljon duivels aan het werk is Als wjj dan oiodeljjk wee- goed on w.il aan boord zjjn, scbrikkon we van bet zware stof, dut overal doordringt. Met een bepaald armoodig gevool gaan wc wat slapen. Om 8 uur worden we wakker van het dek- spoclon. Er wordt met de brandslangen ge werkt om schoon schip te maken. Nu 't mag dan ook wel I Wo zjjn wcór onder stoom en haa9ten ons daarom mot ons toilet, om toch vooral spoedig een on ander te kunnen zien. Hot Kanaal van Suex is slechts oon smal vaarwater, 60 tot 100 motor breed en door- en jjdtde landengte, die Azië met Afrika verbindt. Een leuk donkbeeld is 't, dat mou zich juist op de grens van twee worelddeelen be weegt, dat men aan stuurboord Afrika, aan bakboord Azië ziet liggen. Het kanaal is 162 kilometer lang, de zjjdcn ioopon zacht heller <1 als een strand opwaarts en laten in het midden een doorvaartgeul ter breedte van 22 meter met 8 meter diepte. Twee schepen mogen niet tegeljjk pae- seeroD. Een vun beide moet naar rechts uit- wjjken en stil liggen, tot dat hot andero voorbij ia. Wie nn uitwjjken moet, wordt be paald door hot kanaal-reglement on hangt af van do meerdere of mindere nabijheid van een «lor schopoa van oen station, dat men na«lcrt. H-sido oevers bestaan uit zandige heuvels, aan stuurboord nu on dan afgewisseld door eenige witte huisjes, mot oen soort van pslm- bootnen omringd, dio do stations vormen. Het kanaal ziot er «-enigszins onafgewerkt uit, gewend als wjj, Hollanders, zjj o aan nette, goed onderhouden waterwerken. De tocht gaat zoor langzaam en wjj kunnen duidelijk du rustpunten aan den dorren zandoever op nemen. Het zjjn bivenbeloeide stations met de witte woningen van ops:chters en wachters, omringd door frisscho groene tuintjes en bloeiende boomen, terwjjl seinpalen mot man den of andere seinmiddelen er 't middelpunt van vormon. De bewoners zjjn meestal Euro peanen mot Afrikaanscb dienstpersoneel. Meer landwaarts in. zien wo in de zande rige wooatjjn nu on dan oon oaso mot een twiutig'al armoedige leera-hutten, eon donkere bevolking en do noodigo kameelen. Spoedig komen er jongens cn mannen op dagen, die steeds in den looppas bet schip biïhoudcn onder het schrot uwen van ,'J'abacco.' Ilollandsch Tabacco Nu worden met kwistige hand door de manschappon van bet de'achoment, pakjes rook- en pruimtabak over boord geworpen en dan springen do gospiordo inboorlingen t« water, zwemmen met vooruitgealngon armen naar do tabak, baastin zich den «over weer te bereiken, balen bet schip iu eu hot spel letje begint opnieuw. Op die wy«o worden wu aan do brido Oevers telkens door een tiental zwaï te broeders meer dan «en uur gevolgd, tot groot vermaak nu- lutirljjk vhu pas-aijiars en militairen. Nu on dan passeert ons een spoortrein en wuiven de Europeesche on Arabische passa giers elkander toe. Daar het Kanaal 'pan Suet den weg naar Indië en andero Aziatische landen zeer ver kort heeft, men donko slechts aan de reizen van weleer om de Kaap de Ooede Hoop, zullen wellicht velen or wol belang in s ellen, om in korte frekke», do geschiedenis van bel Kanaal te leeren kennen. Reeds in de grjjzo oudheid, onder R «mscs do Grooto on onder «lo Ptolom- :r», was men or in Eirypte op bedacht geweest, do Roodo Zee mot den Njjl to verbinden on zoo een weg van genoemde zee naar de Middoll «nds<*hn in 't leven ta roepen. Er zjju workoljjk in di«- dag«-n kanalen met «hu doel tot stand gekomen, doch «loer verwaarloozing zjjn zo verdw. n»n cn sedert de 8ste eeuw werden zo niet meer gebruikt. Napoleon, de groote soldaat, vatte gftdur-ndo zjjn verbljjf 'n Egyto w«6r bet plan op, on do ingenieur Lepere werd met onderzoekingen bn1a«f, die door h«t spordig terugtrekken der Fr*nscb«n uit P^gypto op niets uitliepen. In 1831 was de bekende jnugd go baron Ferdinand de Lessep* als le«rling-consul in Abxandrië gekomen Hjj legdo zich dudeljjk op het vraagstuk too on kwam in 1838 in kennis met den Engelschen zeeofficier Wagborn die, ovenals hjj mot geestdrift b z'eld werd voor de groote zaak, bet verkrjjg-n van een geregelde verbinding tus°ch'>n Europa en Indië. De Lcsseps zag later zjjn rustelons zwoegen beloond. Waghorn echter stiorf in 1850 t" London, als eon onbekend burger. In 1854 word d>>or de Less ps. gesteund door do Franscho Rrgooring, «en volledig uitgewerkt plan van doorgraving aan den vorst Said-Paclia aangeboden, 't Duurde nog tot April 1858 oer 't gold bjj elkaar wa» en do eersto spade, op last van do Kanaal-Miuit- schappij, in den grom! ge*token werd. Vjjf on twintig «luizend Follah's en 't noo- dige Europeesche personeel waren midden in de dorre boete woostjjn aan den arbeid cn dagelijks warer. 1600 kameelen noodig alleon om in do behoefte van drinkwater te voorzion; dit laatste kostte aan de Maatschappij jaarljjks niet minder dan ongoveor V/t millioon gulden I Tal van bezwaren, tal vau tegenwerkingen, dio grooto mannen steeds ondoruuden, moest di Les«eps hot hoofd biodon, doch 16 Novem ber 1860 werd het Kanaal met pl. cU'igheid en schitterende feestelijkheden, voor don we reldhandel gc« pond. In 1869 waren roeds 160 millioen francs verbruikt, terwjjl nog jaarlijks tonnen gouds noodig zijn voor onderhoud enz. Natuurljjk is het tolgeld dan ook zeer hoog en zoo moot b. v. do Koning Willem II 85000 francs betalen, alleen voor dat éóne tochtje door het kanaal. Lt. Ci.ockf.nek Bkousson b. d. 17 Maart 1903. a/b S. S. Koning Willem II. tilt liet Hullenlantl. Koning Edward is goed en wel uit Parijs to Londen teruggekeerd. Hot bericht door ren telegraaf agentschap vorspreid als zou in l'arys tegen don koning oen aanslag zjjn gepleogil is geheel uit de lucht gegrepen en beeft nog al verontwaardiging gewekt tegen dat agent schap. De bladen gaan thans aan 't fantuseeren wat zooal de gefolgon zouden kunnen zyn van het vriendschappelijk bezoek. Natuurlyk verdiept men zich ook in gissingen omtrent hotgeen zon kuonen gesproken zijn in het langdnrig onderhoud dat do koning mot minis ter Delcassó had. Sommige Franscbo bladen achten bot onderhoud mme voorbereiding vojr groote en gewichtige dingen. Wjj geloovcn echter dat hot oordeel van de T««mps hot jni9t® iB. Het blad zegt n. I. dat do vriend schapsband tusschen Frankrijk en Engeland nanwer is to»gehaald, dat d» «red® verhou ding tusschen beiden lande» \o-r langen ijjd verzekerd is en dat daardoor de vrede zeer zok'T zal zjjn gebaat. Moge het zoo zjjn Do koning schjjnt de reis goed bevallen te zjj», want het verluidt «lat hjj dezen zonu-r, als hjj zjjn schoonvader, den grijzen Deenschi-n koning, een bezoek brengt, ook den Czaar zal gaan bezoeken. Do actie vóór en togen do afsohifflng der graanrechten is in Engeland begonnen. R uiter seinde onder dag'eokoning ft Me! uit Aden dal daar bet gerucht liep dat de Mullah dc BriUuhe kolonie, hjj G«l»«li kerft aangevallen eu dat hjj wel mot ee» aanzien lijk verlies ia teruggeslagen «toch da' ook de Engelsubo verliezen aautionljjk zjjn. In overeonstomming met uitlatingen van een Urit-ch minister in het Parlement heeft thans de Italiaanscho minister in de kantor verklaard, dat Engeland bereid was zjjn ra#- intieme bewapening to verminderen als andero mogendheden dat ook deden, doch dat Enge land niet hot initiatief tot een dorgeljjk voor stel zou nemen. Ons zou 't om 'teven zjjn wie het voorstel deed als 't maar kwam. Van vrede gesproken donken we dadcljjk aan een groot vrod «swork desa woek bogonnon. Te Parjjs is Maandag de eerste vergadering van bet internationaal Bureau voor don strjj I tegen d« Tuberculose, in 1902 op 't R-rlynBch congres benoemd, geopend. Veertien mogend- beden zyn vertegenwoordigd. Het oerste punt van de agenda was het beramen van middelen tegen hot gevaar van spnwen. Niet alle kloosterorden zullen uit Fran krijk verdreven worde». Volgens dc Gaulios wil Combes alsnog voorsudion om onder be paalde voorwaarden 3 kloosters der Domini canen ti- laten bestaan. I)o K 1 u. Z t n g. beweert dat do minister president zoo toegevend is omdat deze orde missionarissen h«eft in hst Oosten, in Canada, do Antillen en Zuid-Amerika en dat do regce- ring in 't belang van don Frarschen invloed in die streken de k «oeking van Fransebu mis sionarissen mogolyk wil maken. De afgevaardigden der Basscs Pyrenëcs jjn bjj den hoer Combes ter audionto gcwi-i-st om te vragen welke maatregelen bjj «lonk te ion tegen de basiliek on «le stail Lonrdres. Combes antwoordde dat do atoffeljjkc belangen der stad niet zullen bonadoeld worden en dat i zioh daarover noodeloos ongerust beeft gemaakt. Mot loodo oogen zal men in Frankrjjk wel gezien hebben dat keizer Wilhelm II bjj zjjn bezoek aan Rome zoo bartclyk door den Pans ontvangen. Do keizer was eon half onr mot don Paus alleen on bracht ook een bo- zook aan kardinaal Kawpnlla, wat koning Edward niot deed. De zeven voorwaarden die Rusland aan China stelt alvorens Mandchocryo to ontruimen zjjn thans bekend geworden. Do voornaamste zjjn, dat geen der teruggegeven streken aan an- j mogendheden tal worden argosta&n, dat hot tegonwo >rdig bestuur in Mandohoerye gehandhaafd bljjft, dat in Noord-Cbioa geen andere vrcemdeliogen dan R-issen met eenig gezag mngen woidcn bekleed en dat geen nieuwe tractaathavens zonder toestemming van Rusland mogen worden goopond. Zooals men weet, heeft China, waarschijnlijk gesteund door andere mogendheden, geweigerd op deze voorwaarden in to gaan. Tengevolge der bomaanslagen te Saloniki hoeft do Po te aan do Bulgaarscho reg-cring eene zoer scherp gestelde nota doen over handigen, waarin zjj zich beklaagt ovor de onvoldoende bewakingen van hot grondgebied van het vorstendom on do bowi ging der agi tatoren, die daar door in Macedonië kunnon komon en aanslagen kunnon ondernemen IFIEl UILLBTOIT. HET KIND VAN DEN VAGEBOND. 40) 'Van wolkon aard zondon echter wol hare «gevoelens geweest zyn, wanooer zjj den vol genden morgen eens oon blik had kunnen zien, wat daar in een kleine afgelegen kerk «voorviel. Daar in de armoedige, onbevolkte ruimte heersebte een schemerlicht, want do reuzen- atad lag nog in diepe nevelen gehuld. Ondanks het vroege ochtenduur rolden twee fi-icros in snellen gang naar het kerkje toe. Twee kaar sen brandden daarin op het altaar, en do koster nam de noodigo voorbereidende maat regelen, die gewooljjk een huwelijksinzegening voorafgegaan. Biddenden waren or nog niet in de kerk evenmin loegloopendo tooschouwors om do bruid aan te gapen, dio thans met eon bege leidster uit het tweede rjjtuig stapte, nadat uit het eerste twee heeren gesprongen waren. Een daarvan was baron Stoiueckon, dio zich haastte een der gesluierdo dames de hand te reiken. Deze aarzelde oen oogenblik vóór zjj de kerk binnentrad. Zonder den Bluior torng te slaan, keek zjj scherp cn tevens met oen zekeren angst in het rond doch niemand in de nabijheid brspcurend, schreed zjj haast'g met opgeheven hoofd aan do hand des barons naar hot altaar. Hare begeleidster volgde haar, terwjjl de tweede des hoeren eon «enigs zins bejaard en er alles behalve voornaam uitziend man eenige aanwijzingen gaf. Nadat 4it geschied was, voegde hjj zich bjj de kleine troep iD de kerk. Do bruid vermocht ondanks haar trotscho houding ternauwernood eon zekere onrust to bohcorschen. Moerdere malen wondde zjj het hoofd en keek vorschend in hot rond, terwjjl inmiddels baron Stoinecken, aan een wenk des kosters gehoor govendo, de sacristy betrad. Eenige minuten later keerdo hjj terug, r Alles is in orde, mjjn liefste, treden wjj alzoo naar hot altaar,' fluisterde hjj glim lachend zjjn bruid toe. Dozo volgde hein mot vasten tred. Do priester verscheen, de koster fongeorde als tweede trouwgetuige en bot huweljjk werd voltrokken. Dj begeleidster der bruid vergoot plichtschuldig eenige tranon van stille aandoening, toen do priester het paar de ernstige vraag deed, of zjj in vrengdo o» leed trouw tot in den dood als Cbristelykci echtelingen «-lkandor wilden toobohooren on baron;Theodor met een beslist »ja* antwoordde. Ook do bruid sprak duidclyk bet verbindende woord. Do priostor gaf don huwelijkszegen het onverbreekbaar verband was rechtstreeks gesloten miss Ricorda Carré was van nu af baronnes Stcinockcn. Hot huweljjk was wettig gesloten. Nauwkeurig word het in het kerkeboek ingeschreven, door het jonge paar, den geestelijke on de gotuigen ondorteekend. Eerstgenoemde richtte eon vriondelyken geltikwensch tot de bruid die het vermoed hare groote, zwarte oogon tot hom op te slaan. Medcljjdend beschouwde de geestelijke h»t bkeke trotsche gelaat van hot j -ngo wezen, dat als arme alleen op du wereld staande wees door den knappen, Duitscli.-n j baron tot echtgenoo'.e gekozen was geworden. De vcreischte pipieren van dezen waren hem in de volmuaksto orde voorgelegd geworden, j evenzoo Kicorda's Spaansche doopacto, en niet do miuste rtdou bestond er vo»r hem om aan de opgaven te twjjielon, dat mis Carré ouder loos en eon der talrijke vreemdelingen was die in do rcuzon-metropele een Vivian Carré van Lyton Hall! Hjj beschouwde den kapitein Carré, van wiea de doopacto sprak, al reeds lang in den Spaanscben oorlog gevallen, cn haastte zich dan ook om de vrejmd» linge, die zonder gelukwenschingen van ouders of b'oodvorwanten haar nieuw leven tegemoet ging, een paar goede woorden op den wog mede te geven. Ricorda had baar dool bereikt on, was voldaan. E-i toch scheen de grond haar ouder de voeren to branden. Mrs. Bowo's teedorhuid hinderde haar. Zjj had haar hulp noodig ge had on deze aangenomon. Nu betaalde zjj deze goo«l eu daarmede was de gedienstige vriendin voldaan. En goed on wol beschouwd was de baatzuchtigo dame dan ook bljj van het jonge puur ontslagen te zjjn. Zjj zag dan ook mot genoegen en don baron on «Ie barones Sieinecken zich onver wjjld naar Ostende te begeven. Van daar uit schreven beiden naar Lyton- HalL Terwjjl baron Stoinecken Vivian kennis gaf van hot voltrokken huweljjk, verzocht hjj om dions zegen on vergiffenis. Hjj gaf hem de verzekering van zjjn vurige liefde voor Ricorda, die hem zoo stout had doen handelen in do vaste hoop, dat de gttede vader, ofschoon hjj destijds andere plannen met zjjn dochter gehad bad, thans toch wel zich mot hare keuze veroouigon zon. Daarom verzocht Sieinecken herhaaldelijk op do allerbeminne lijkste wjjze, alhojwcl zich daarmede oen be sliste zekerheid invlocht die onvoorwaardelijk eon berusting van mr. Carré op don voor- grond sield -. Togen het voldongen feit was deze dan ook werkeljjk machteloos, want de j erfgename van Lyton-Hall behield hare rech- I ten evengoed als barones Stoinecken dan als miss Carro. Onterven kon haar vader haar niot hjj gewild had. Zoo gcloofdo Ricorda tenminste. Haar brief behelsde de verzekering dat zjj zoor gelukkig was, on geen oogenblik or aan twjjfalde, dat haar vader welwillend en verzocDljjk baar wel ietwat eigenmachti jen stap beoordeclen zou. Zü bad hem daardoor slechts noodeloozo opwinding zoomede oen nieuw co: flict tusschen huone wedorzjjdsche wonschen bespaard, zonder 't welk hjj denko- ljjk toch wel niot tot oon besluit gekomen zou zjjn, lorwjjl hjj thans slechts hare keuze b'-hoefdo goed te keuren. Met het oog op zjjn zwakke gezondheid, was haar dezo wjjze, om do boslissing to vereenvoudigen, het beat toe geschenen, waardoor hjj dan ook to gelykor- tjjd van ul dio lastige buwoljjksvoorbereidse len onthovon werd, die zyn rust slechts ver stoord zou hebben. Zoodra hjj de eerste ver- rassiug wat te boven gekomen zou zjjn, zou hjj zeer zeker deze hare opvatting van de zaak deelen. Ongolwjjfeld echter mocht hjj er haar geen vorwjjt van maknn, daar zjj slechts hetzelfde gedaan bad als hjj, die zich met haar moedor iu Spaujo 111 hei gogeim bad laten trouwen, wjjl hem, dit het moest met zjjn doel einden struokcud was to«-gcschenen. Daaraan dus mocht hjj denken voor 't geval hjj boos wilde zjjn. Doch daar hjj dit op den duur niet zou kunnen bljjven, zoo moest hjj haar maar terstond vergeven en spoedig naar Wiesbaden gaan, waar zjj dan met haar man hoeukomen on porsoonljjk haar verzoek her halen *ou. I)e slag trof Vivian Carro geheel onver wacht 00 zwaar. In het eerste oogenblik be dwelmde hjj hom volkomen. Daarop govoeldo hjj diep do schande, die zyn d .-ebter hem door dit op eon vlucb: g.iljjkonde verlaten van zjja huis ea dit overjjldo huweljjk had aange daan hem den toegevendston aller ouders, dio iedereo wensch vau zjju eigenzinnig kind ingewilligd had. Hot meest echter griefde hem Kicorda's vor- wyzing naar zjjn eigen, heimelijk gesloten huweljjk. Zoo werd h(j gestraft door datgocn wat hjj zelf misdreven had. Hot eenmaal door hem begane onrecht hield zjjn eigen dochter hem tot rechtvaardiging van het haro voor, en hjj mo st zwjjgen. Wat bleef hem auders over, dan zich te buigen onder dj roede, die bjj zichzelf gebmdeo had, doordien hjj het hartstochtelijke, driftige meisjo zonder eenige tucht had laten opgroeien. Hjj bad slecht zaad uitgestrooid on uu bracht het hem bittere 'nichten op. Hoe ouder Vivian geworden was, dos te meer ontwaakte in bom weder zijn beter ge voel. 'l Was geen toorn over Ricorda. maar werkeljjk schaamte over haro nauweljjks ver klaarbare baodclwjjze, dio hem ter neder drukte. Do toedracht dor zaak aan zjjn bloed verwanten mede to doelen, was een zware boete voor hem. De kolonel was woodond, natuurlyk het meeat op Sieinecken, dio zyn gas recht op-zulk ecn« wjjze misbruikt bad, om do drchtor van dvn kranken man tot en geheim huweljjk te verleiden. Uu verklaarbaar bleef Kicorda's gedrag ook voor lady Flavia, daar het dozo mottertjjd toch weinig of geen moeite gekost zou hebbon om d« toestemming van haar zwakken vader op het aanzoek van den baron to verwerven. Ricorda echter hield va» buitensporigheden on waarsch jjn ljjk bad juist het avontuurlijke zoomede het eigenmachtige haar verleid om, zoo iets ongewoons to dooo. Goddank dat Clarence er voor bewaard was gebleven, om zich «lit arglistige meisje tot bruid to kieren, dacht lady Flavia met innorljjke voldoening eu zelfs de kolonel gat voor «1e eerste maal zjju spijt over hot verijdelde vorlovingsplan op. (Wordt vorvolgd). waarvoor Bulgaryo aansprakelijk moet worden gesteld. Do Uulguarscho regeoring vond de nota zoo scherp dat zjj officieel» kennisname wei gerde. Zou inon wool bevindt vorst Ferdinand z cb in Mentono (Frankrjjk.) Bjj do inhechtenisneming der bommenwerpers is hevig gevochten. Ook uit anderen deelen des land komen berichten van bloodigo bot singen tusscbon opstandelingen en Turkzche soldaten. Een gedeelte dor Bulgaarscbe pors werpt de vorunlwoordeljjkboid voor de aanslagen verre van zich en keurt dezo ten zoorste af. Kreta wil gaarne bjj Griekenland ingelijfd worden. Eon motie bohelzende het verzoek daartoe aan de mogendhedeu, werd door de Kamer aangenomen. Uit enkole Russische stroken komen woer berichten van hevige vervolgingen der Joden. Generaal Malos, do leider der Venezo- laanscho opstande'ingen is uit onzo kolonie Cura<;ao weer naar zjjn land teruggekeerd, oimiat zjjn aanhangers Weer hot hoofif lu bben opgestoken 2000 man zyn simon in do stad Barguisimet De rogooring zond oen troepen macht vau 7500 man tegen hen af. A0VERTENTIËN. H. H. AMATEURS. Te votkrljgon alle Fotografie-artikelen. Prachtige, zeor gomakkelijk te bewerken platen - - - - Papier Hlue Mar en andere soorten, ten allen tijde versch voorhanden. DONKERE KAMER DISPONIBEL Aanbevelend, H. KREUGER, Veldstraat 58, Vertegenwoordiger van do Maatsch. GUY DE C0RAL. Gevestigd het depót der Koninklijke ^TüUmVE.KVEKIjj HtrnjicHt Wasscrenij1 iBiÊRERS DOrDÏ Te Helder by M. H. RUIJGH, DROGIST, BREEWATERSTRAAT 14. De bekende degelijke kwaliteit Grootste sorteering. Beslist laagste prijzen. Vergelijk prijzen en kwaliteit. Jonkerstraat No. 12. II iiimit neder* doet uw voordeel en koopt uw brood in „de Toekomst". Op elke 7 brooden en op elke 7 X tien cents klein brood een flink Reclamebrood cadeau. Waterbrood 7 cent. jl Melkbrood 9 cent. H Kleinbrood 6 a 10 cent. Q Eenig adres, van zuiver Q krenteroygebrood a 14 cent. N. B. Aan 't zelfde adres zuivors Q zoete me'k van eigen koeien a 7 C8nt per kan. Natuurboter en Kopboter tegen marktprijs. Kaasprijzen concurrentie onmo gelijk. Naar „DE T0EK0M3T"! Aanbevelend, H. HAAI. Ie MOLENSTRAAT No. 70, (3e huis vanaf 't Centrum). Beveelt zich beleefd aan voor alle voorkomende STUCADOOR- en Wli'WËRKBN. Solide bediening. - Zeer billijke prijzen. Tevens fijne Stucadoorswitkalk te koop,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1903 | | pagina 1