Taniaris ai Vervolg der berichten, Dr. A. KIJLSTRA verzoekt inzending van rekeningen vóór 20 Mei as. Steun voor noodlijdenden. Koninklijke Marine. „Helders Mannenkoor". Concert OpeEbare Vergadering ABEBTaK of AGENTESSEN. voor kt leveren van goederen op staal. Tandarts BOON Hoofdgracht 28. Magazijn „NEDERLAND" Spoorstraat 415 4076 195 4578 401 878 154 1069 Totaal M. V. Totaal 13573 12502 26075 816 4954* 4491 1279 5770 Loop van de bevolking der gemeente HELDER in vnn. M. V. Bevolking op 31 December 1901 Vermeerdering door'. geboorten vestiging hieronder zijn 3483 personen, wonen de in milituire gebouwen en schepen Vermindering door overigden vertrek f bieronder zga 3769 personen begre pen in militaire gebouwen en schepen. Bevolking op 31 December 1902 Totale vermindering Hieronder zjjn op de schepen der marine in de mariuierskazerne in het Kon. Instituut in het Marine Hospitaal 18064 13781 31845 5647** 4773 1223 5996 13291 12558**25849 226 M. V. Totaal. 1892 3 1895 223 4 227 87 5 92 5 5 10 Marine en Leger. Ingevolge Kon. Bosl. worden Hr. Ms. korvet ..S.iminulsdyk" en schoener .Zeehond' respectievelijk mot 18 Mei a.s. te Hcllovoot- sluin uiten 16 daaraanvolgende te Willomsoord in dienst gestold. By Kon. Bcsl. is mot ingang van 16 Mei 1908 1. aan den kapitein by liet korps mariniers Li H. J. L. Vogelvanger, corvol ontslag ver- loond uit don militairen dienst, onder toe kenning van pensioon van f 2160 's jaars 2. bevorderd by het korps mariniers: tot kapitein do ouratc-luitonaut J. C. Schraver, en tot oorsto-luitenant, do tweede-luitenant 11. Wiilems. 16 Mei overgeplaatst van Hr. Ms. »Kverteen' naar Hr. Ms. .Holland de bootsman J. van Rijmeren. Van llr. Ms. wachtschip te Hellc- vootsluis op Hr. Ms. wachts. alhier schipper P. .1. Voogd. Stoomvaartberichten. Hot stoomschip „B'ili', van Amsterdam naar Batavia pass. 9 Mei Dover. Hot stoomschip .Kouingin Regentes», van Amsterdam n. Bataria, pass. 9 Rlei Gibraltar. Het stoomschip .Prius Hendrik', van Bata via naar Amsterdam vortr. 9 M*si van Genua. H<>tstoomschip .Prins M uirits', van Amster dam naar Parimaribo pass. 8 Moi St. Michaols. Hot stoomschip .Ti mor' arriv. 11 Moi van Batavia AinAturilam. Hot stoomschip Koning „Willem 111* vertr. 11 Moi vun Amsterdam naar Batavia. Marktberichten. Alkmaar, 9 Mei. Aangovoord 5 paarden i 60 a 125, 51 koeien en ossen f 60 a 250, 125 nuchtere kalveren f 8,20.569 magere schapen i 14 a 28,172 magere vark. f 15. a 20.255 biggen f 9.a i 20.84 bokkon en geiten t 2 a 8, boter por Pond 50 cent a 57' cent, Grasboter 1 0.a 0.aangev. 5830 pond. Kipeioroo i 0.62* a 0.75 p. 25. 1604 lammoron l'8al4bokjes f 0.80 a 0.50 0 oiol t a 0. Texel, 11 Moi. Aangevoerd 2 stieren f 80 a 100, 30 kooien 1 165 a 225, 18 nuchtere kalveren I 8 a 12,50, 47 biggen (7a 10, 4 lammoron 18 a9. Handel in melkkoeien vlug. Visscherijberichten. Nienwediep, 8 Mui. Aangebracht door 20 konler* 10 tot 20 «luk» gruo'.o tong [i. *t. bi ceul, 10 lol 80 mid delmatige long p. el. 2o «int, 10 tot 50 kleine tong l>. »L iO ceul, 28 ttukt rog p. sL ÖU oeil, 1 tot X mand kleine «hul p. tn. f l.bü f 1,75, 1 tot 2 mand achar p, in. I 0,70 a f 1. llOO lal haring per tal 4 J a 75 cent, 180 tal geep per lal f 1,7e a >.25, 42000 buajotia per 1000 (7,50 a f 8,75. I Md. 00 kordcr* met 10 tot 80 (luka groote toug f el. öo a 70 cent, 10 tot 50 mnidelin. loog p. et. 80 a 80 ccuU 10 tol 80 kleine tong p. al. 8 ii 10 cl., 1 tol .5 rog p. at. 80 a 70 cent, 1 tarbot voor f 8, 1 tyt, 8 maml kleine achol p. m. f 2 a 2,60, 1 tot 2 mnod achar p tn. f 1,26 n 1,50. "tttt tal haring per tal 40 a fiO cent, 80 tal geep per UI 8.80 a l 8,25, 6000 *o*jofi* per 1000 f 9.a0 ;r t,86. Van Texelaar* en vletten C00 ituk* rog p. at 68 a .11 Mei. 000 lal haring per Ul 40 a 70 cent, 85 tal goep per lal f 2,60 a 6.50, 6600 ataka antjovia per lOÜO f 9.05 a f 10.45. Van Tctelaara en vletten 80 atuke rog p. at. 00 n 06 ecut. 8 korder* te «amen 100 atuka groote toag p. at. 05 neut; 250 middelm. tong p. at. 26 a 80 cent, 220 stuk» kleine tong p. «t. 10 n 12 cent, 0 mand kleine achol 372ste Staatsloterij. Trekking van Maandag 11 Moi. No. 10686 f 15000. No. 7167 en 16193 elk 1000. No. 4768 1400. No. 3981, 17222 en 19898 elk (200. No. 4509, 11214, 20195, 20513 en 20515 elk f100. Tijdstippen van verzending der Brievenmalen. Nsar Oostlndlé Vanen dlngsvt eg. 'p iuepost vla Amitcrdam p. inenuil vin Hotlerdara p. liull. mail via Oeunj» p. lloll. mail via Manui mail via Maraeilln mail via Brindlii fUonw, Dstum ier tor post-boiurg. Tydat. dei laat. basl. a/h PosU 82 Mei 7 av 16 eu 89 7.- a av. 19 7.— av. 12 en 8« 8.80'enam 16 en 29 7.— 'a ar. 22 8 80 '«mor eiken Vrijdag 8 80 'smcr 12 cn 26 Hei 11.80 'srao (naar Henk. Afd. van Bomao) Knar Atjeh en de Ooalknat van SumntraJ p. Dnitaehe mail vla Napala') Alleen naar Aijeh, Somstra'* Ooatkuat, Paleinbnng. Kiouw, Banka, Uillilon cn Z -W. Afd. van Borneo. Het overige gedeelte van Ned. Ooat-Iudié wordt alleen op verlangen der abender* via Na|xl* veraonden. Naar Guyana (Suriname) P reepost via Amaterdam .|J4 en 81 Mei 7.— 'a av p. mail orer kngelsnd I 25 17.— av. jp. mail via St. Notoire 7 Jooi 7.— av. Naar Curafao, Bonaire en Aruba: Burgerlijke stand gem. Texel, vun 2 M«i tot don 8 Mei 1903. ONDERTROUWD: I'ioter KalisenJohanDB Kolman (den Burg), Dirk Run (Helder) en Muurtje Maas (do Koog), Ario Aldorlicstc (Eiorland) en Noeltje Peper (Noorden). GETROUWD Jan Hakker (Burgor Nieuw- land) en Frouwtje Langovold (Koog), Jacob Hin (Hoogunbcrg) en Johanna Pieternclla Vorberno (Spang), Willem Bakker (Westen) en Diouwortjo Witte (Evortsokoog. Jan Zoete- liei on Johanna Margarotha Barhorst Burg). GEBOREN Goene OVERLEDEN Maurtjo Wiiys oud 75 j. wed. Tan Pietor Bremer (den Burg), Aagje Huisman, oud 61 j, wrd. Arie Spigt (don Borgt. Pietje van der Vis 1. j. d.v. Antonie van der Vis cn Pietje B-ans (Oostorendt. fleapoatvia Amsterdam "p. mail vla Southomplon p. mail via HAvro 14 en 81 Mei olkeu Dinadag Vrijdag 18 Mei V 8.30 'mam. 8.80 (alleen op verl i gen der afrendcra) Naar St. Martin, St. Eustatius en Saba Per mail over Engeland. 2ó Mei I 7.av. p. reepoit via Am.lerdom. 14 et> 81 7.'a av. Naar Hr. Ms. .Nautilus' to Santa Cruz dn Tonoriffo: 18 Mei, 7 u. 's av. te Las Palm as: 17 en 25 Mei, 7 u. 'b av. Naar Hr. Ms. .Koningin Wilhel- miuH dor Noderlunden» to Fun- c h a 1 (Modcirn)22 cn 29 Mei, 8,30 u. 's nam Burgerlijke Stand gem. Helder, Ven 8 tot 11 Mei. BEVALLEN'J. Spoor geb. Verhoge. x. M. Beman geb. Koegel inan. I. A. Moea geb. vau Hu uren. d. G. EL E. Boooackcr geb. tapkrrt of lakkers, x. G K. J o.cc geb. Mourik. >1 F. Z.idrrwijk geb. Schuf, x. F, C. llarm» geb. .>»hipper. x, OVB1U.ÊDEN i B. ityuderaan geb. van den Broek, 78 jaar. Aanbesteding Marine Club. Door het Bestuur der Marine-Club alhier, werd hedenmiddag in «Café Central" aanbesteedhet bouwen van een Club gebouw aan de Hoofdgracht. Ingeschreven werd door de 11. H. P. Nootohoom, Delft voor f 55100.Jac. de Rooy, Delft f 54714,It. Daalder, Texel, (50100.J. Schuurman, Mudomblik, 47900.- L. Klein, 46418.—. 1'. Korff. f46001),—. J Duinker f 45833.—. A. van Pelt f44890. Gobrs.van üs, f*44769.H.Wyker f44549.— S. Meyera f 44500.—A. Krynon, f 44361.- Th. van dor Ster f 43.990.J, Machielse, Haarlem, f 48.970.J. Spruit f 43.770. C. Quack f 43.680.C. Nederkoorn, Haar lem, f 43.590.Gebrs. Van Pelt f 43.259. J. J. Schoetlelenbergor f 42.994.W. de Jong 42.900 Raad van Beroep. Bg Kon. besluit zgn in den Raad van Beroep te Haarlem o.a. benoemd tot lid werkgever, de keeren E. J. Bok en C. S. Jaring, tot plaatsvervangende leden de heeren J. Bakker Dz. en A. Korff'Jz.. tot lid werkman, de heeren W. R. Zits en A. Korff, tot plaatsvervangers de heeren G. J, Feyen en L. van den Berg, Door du Koninklijke Marine-Jacht club zal Zaterdag 25 Juli a.s. ter reede vau Texel een algemeenen Roei- en Zeilwedstrijd worden gehouden, in den geest als die van het vorige jaar. Na dere kondigingen zullen nader medegedeeld worden. Met ingang van 16 Mei, is onze vroegere plaatsgenoot D. van Dok, reserve agent te Utrecht, benoemd tot agent van politie 2e klasse. De surnumerair bg de staatsspoor wegen J. Oden is na voldoend examen geslaagd voor klerk. Voor het examen voor 2e klerk bg het departement van Waterstaat, slaagde de jongeling G. M. Moorman, leerling der Examencursus aan school 8 alhier. Gisteren is alhier door den architect Th. C. G. Moorman aanbesteed het bouwen van een winkel- en woonhuis, enz. aan den hoek van de Graven- en Kroonstraat, voor rekening van den heer M. Smits. Ingekomen waren 20 biljetten. Minste inschrijver was de heer P. Nobbes alhier, voor f2285. De aaugekundlgdo reeks voetbalwedstrijden, nitge- Achreven door re vcrcunigiog «Volktweerbaarhaid' albier, wenl Zondagmorgen geopend met een mslcb lunchen de club» U. d. I. cn O. k K-, die xich ojsteldm onder Aclie'direcbtersehap van eet der leden van de Ad- bor- aicn-Voatbalrereauiging ,C eordia*. Om 10 uur uam bel spel ecu aanving en Eet het iieh in den beginne n-nxien, dat U. d. 1. de sterkere wat. '/.ij trad d delyk in volle kracht op cn bracht bet spel op O. K. K.'t terrein. Maar dit dunrdc niet lang Plotseling onderneemt O. K. K een aanval op li. dl.i doel on br.-ngt den bal er ui, muur de ipeler stond bniten pel. De scheidsrechter kent echter een punt toe e ifeuw tpnl wordt begounen. O K. K. blylt rijn v loiitie hiiudhaicuer xit flink tnmenapel in, dat ico groote voor»pruug geeft op U. d. I., waar de krach ten op xich telt «oer goed tij i, maar verloren gaan door By hst verdere «pel wordt door IJ. d. I. op een «en oogenblik gexondigd teren de spelregel do ecu achterspeler de bal met rijn hand aanraakt, strafschop is er het gevolg vsu. Slecht ingezet O. K. K. er echter geen punt van te maken. Huil in met den stand 01. Na rust b'gint U. d. 1 meer op to dringen, maar 'tia slechts voor korten tyd. O. K. K. speelt met veel voer en wee: don bal een paar maal gevaarlijk voor U. d. l.'a deel te plaatacu, tonder resultast evenwel. Op 't laatst is bet epcl vryncl verdeeld. Op het doel wordt weinig geschoten, bet .pel verplaatst zich herhaal delijk op het larrrin van beide partyen. Alt tyd gefloten wordt, eindigt de «rijd met eei twyfelaebtige overwinning van 1-0 voor O. K. K. De scheidsrechter trad «eer onpartijdig op co paste de regels van het spel met juistheid toe. Dubbbef je-nmer dnsrom, dst hy defontbybetl vin het punt door O. K. K. niet gexien heeft, vooral ook, omdat van dit éo'no pnnt de uvcrwiuning ai hing, ninur wy mogen hem dit niet kwalijk nemen, omda'.het voor hem, doir do slechte onderscheiding der spelen 1e partijen, ondoenlijk was. hun stand nauwkeurig v Na afloop van het apel te-kende U. d. 1. protest aan by het bestuur van „V. IV.' Of er termen gevonden worden hier O/ in te gaan, t Hen wij moeten afwachten. Des middag» half drie begon de wedatryd tasjchcn de 2de klaese-rl-ibs Leoniilasu eeu II. B. S.n, o derscheida- reehlcrsehap van «n der Bestuursleden van ,V. W.« Hy het begin van het spel dringt H. B, S. dadclyk sterk op cn west het spel hoofdxskelyk op L's terrein te huilden. Er til goed samenspel in, dal ns een 10 minuten «pelen »1 dudelyk bekroond wordt met het maken van het eerste punt, coor den Ilnkcrvoor.nao, die den bsl mooi in het doel zette. Een enkele maal bre kt I.. doo-, meer H. H. S breegt spoedig het spel weer op het terrein van den tegenstander cn weet naceaigen tyi nummer t«see te maten, wederom ingezet door den liukcrsooraaii Nog eenmaal wordt er Tuor de rust door B. S. gedoelpunt, toodal rust iugaat met 08. Nn rust wordt de kamp aan beide kanten met de grootste animo voortgeiet. L. dringt na beter op tn bezorgt den doelverdedigsr van II. B. S. een paar gevaar- lykc bnllan, die echter goed gekeerd worden. Dan komt 11. B. 8. weer opzetten cn maakt het 4de pnnt doordat de bul heel even in liet doel terecht komt. Nu ia het met liet mooie spel gedaan. By het verdere gedeelte raakt d - bul herhaaldelijk uit het ve d, waardoor veel afbreuk aan bet spel gedaan wordt. By het einde van den tlryd is de overwinning aan B. B. S. met 4—0. Wnt dr spelers betreft, xou wsr-n de achtersp'lcls van I>. in goede conditie, de doclverdedtger dssrenlrgcn leek ons niet geoefend toe en voor *yn t ak Ie klein, vitn •H. B. S. zat vooral do voorlinie goed in elknar. A.s. Zondag worden de «vedstryden voortgezet. Vrijdag deelen wij de clnbs mede, die d n zullen uitko.nen. Texel, 11 Mei. Vrydag j.1. had alhier do inzet plaats voor 5 groote boordoryon in don polder Eierland. De uitslag was als volgt Hofstede. grootte in li.A. Inzet. Buitenzorg. 70.29.00 f 24.000 Weltevreden. 110.09.14 24.900 Dorpzïcht. 157.81.92 24.15J Rotterdam. 87.70.80 15.000 Joanneshoevo. 89.71.40 6.900 Duingrond. 43.32.40 3.000 Vorder worden nog oonigo kleine perceel tjes aangeboden, zoodat de gezamenlyko inzet bedraagt 98020 gulden. Do afslag is bepaald op Woensdag, den 27en Mei. De ansjovisvangst was in do vorige week nog vau woinig botcekonis, zoodat ceDige hier thuisbehoorende schuiten, die naar de Zuider zee uitzeilden, wederkeerden. Wel zal men liet opniouw probotron, doel» men hoeft vooi dit jaar van de teelt geono gunstigo verwach tingen. Anna l'atilowna. Zaterdagavond 9 Mei. vergaderde in Voorburg afd. Anna Paulowna van 't Witte Kruis. Tegenwoordig 15 l^den. Na opening der vergadering door don Voor zitter, den hoor D. C. Kozelman, lezing en goedkeuring der notulen kwam aan do orde: I. Jaarverslag van den secretaris, don heer J. üostra. Uit dit verslag bleek, dat't leden tal in 1902 is goklommon van 273 tot 284, dat door 48 personen 87 artikelen uit het magazyu zyn gebruikt, dat tweemaal een ver pleegster hulp heeft verlcond cn dat 1 persoon voor rekening der afd. 6 weken op licide- hetivel heolt vertoefd. II. Rapport van de commissie tot nazien der rekening over 19(12. De heer N. Raap rapporteort dat alles nauwkmrig is nage gaan en in orde bevonden waarna do rekening wordt goedgekeurd. III. Behandeling van den beschrijvingsbrief Deze geeft geen stof tot discussie, zoodat de ttfgevaardigdo vry mandaat wordt gegeven. IV. Boooemingen. Tot afgevaardigde en plaatsvervanger worden benoemd de hoeren J. Ooatra on R. Dekker en tot bestuurslid dor afd. wordt do hoor K. L. v. Gorkutn herkozen. V. Modedoolingon. Do Voorzitter loost voor oeno dankbetuiging van don hoer Bans, art® te Wioringorwaard, voor do gebruikte vorplc- giugs-artikolen, verstrekt aan zyne patiënten to Anna l'aulowna. Vervolgens deelt de Voor zitter mede, dat door mevr. de wed. Prins een nieuw windbed aan de afd. is cadeau gegeven, onder voorwaarden, dat dit wiadbed, zoo noodig, ook voor patiënten in de Wierin- gerwaard beschikbaar moet zyn. Met erkentelijkheid heeft 't Bestuur 't ge- schonk geaccepteerd. Op voorstel van 't Bestuur wordt mevr. do wed» Prins by acclamatie benoemd tot eorclid der afdceling. De volgende week zal cono yskist gereed zyn, die 200 K. G. ys kan bevatten, 't Be stuur stelt voir onvormogonden 't ys gratis te goven on anderen togen een maximum prys van 15 ct. de 3 K. G. Mot algcmeene stem men goodgt'kourd. By do rondvraag wordt een idee door den socrotaris by 't jaarvorslag geuit, vorder besproken n. 1. om eene dumos- afdueling aan do veroeniging to verbinden, die ten doel beeft aan ziokon en herstellenden versterkende middelen en hulp te verleenen. De contributie zal f 1 bedragon. Algemeen verklaart men zich hier voor en verschillende dames worden reeds als lid op gegeven. By do aanstaande reslomentswyzi- ging zal deze zaak vorder worden geregeld. Vervolgens sluit de Voorzitter onder dank betuiging do vergadering. Zaterdagavond vergadordn in Voorburg 't Dep. Anna Paulowna van de Maatsch. tot Nut v. 't Algem. Na opening der vergadering door den Voorzitter, den hoer D. C. liozel- man, lezing ou goedkeuring der. notulen, kwam aan de orde Verkiezing van een Bestuurslid door 't bedanken van den heer R. Dekker. By 2de stemming wordt gekozen de hoer Jb. Bakker, dio do benoeming aanneemt. II. Ballotage van den heer Jn. Blunboer. Met algomciene stommen als lid aangenomen- III. Rapport van do commissie tot uit breiding van 't ledental. Do hoer Stool deelt mede, dat 6 porsonon lid van 't Dep. wensch en te worden n. 1. de heeren H. Kaan, J. A. Kaan, R. Waiboer, G. J. J. Goortsema, K. v. Gy ten beek en C. D. Iiczelman. Daar do rondvraag niets oplevert sluit de Voorzitter de vergadering. IJmuidou, 11 Moi 1903. Gistermorgen kwam alhier boricht, dat stobmschip benoorden Noordwyk gestrand was. Dit stoomschip, dat de „Waterland* b' te zyn, was op reis van Melbil met kolen IJmuiden, 's morgens 6 uur door de mist laag water by' genoemde plaats gestrand. Door een anker uit to brengen en met het opko do water volle kracht achteruit to kwam hot schip ton ongovcor 12 uur zonder fcchade vlot on ten 2 ure te IJmuiden binnen. Donderdag kwam hier van IJsland binnen de stoomtrawler „Oceaan III" mot ongeveer 800 kantjes zoutovisch en 12 vaten lever. Deze rei» behoeft dus niet als mislukt beschouwd te worden. Do pryzen dor zoutovisch zyn echter zeer laag. Het ontwerp der definitieve marine- begrooting voor dit jaar is thans b\j de Raad vau State aanhungig. Men meldt uit den Haag Er moeten reeds besprekingen van regee- ringswege zga ingeleid over een eventueel terreiu tot stichting van een gebouw voor het Hof van Arbitrage, teneinde bestemming te geven aan Carnegie's gift. Zaterdagnacht is Jinbraak gepleegd in de woning van den landbouwer F. K. op bet gehucht Kuitaart in de gemeente Houteuisse. De inhoud van de brandkast iB ontvreemd. De vrouw, de man en eene gehuwde dochter werden levensgevaarlijk gewond. Allen liggen sprakeloos te bed. Nader meldt men De drie slachtoffers zgn zoodanig aan het hoofd verwond, dat van man en vrouw de hersenen bloot liggen, en er groot gevaar is, dat allen zullen sterven. Zg kunnen niet spreken of toekeu geven voor aanwjjzing der daders. Koole en zgn vrouw zgn blik baar in bed aangevallen. In hetzelfde vei- trek zgn drie kinderen in een bedstede niet gedeerd, doch de deur was diebtgeduwd tijdens de gruweldaad. De op post staande dader schoot met een uit het huis geroofd geweer onverwaebt op den zoon, die van een kaartpartijtje terugkeerde. Hg vluchtte naar de schuur, waar zgn broeder sliep. Beiden wachtten een poos, gingen daarna in huis en vonden aan de deur de jonge vrouw liggen en verder de ouders zooais hier boveu omschreven is. Van de daders is nog geen spoor gevonden. Bij notaris van de Mortel, te 's-Her- togenbosch is Zaterdagnacht ingebroken, nadat de hond den nacht te voren was vergiftigd. De dieven hebben eene som van ruim f 5000 aau bankpapier en specie weten te bemachtigen. Men zoekt den dader of de daders in de uabgheid, waartoe de om standigheden, waaronder tuen zicb tot erf en huis toegang heeft weten te verschaffen, aanleiding geven. Een verijdelde aanslag. NEW-YORK, 10 Mei. Even voordat de >Umbria" van de Cunard-lgn zou vertrek ken ontdekte de politie, door een ontvan gen schrgven gewaarschuwd, eeu kist met honderd pond dynamiet en een helscbe machine. Op de landingspier werd de kist te water gedompeld. Geen ontploffing had plaats maar het bleek dat de buis verteerd was. In het schrgven aan de politie werd verklaard dat er een mafia-complot bestond met het doel van New-York afvarende Eu- gelsche stoomschepen te vernielen. De kist was door 2 Italianen bezorgd. Geen arrestaties hadden plaats. Au ii lx-h te d I nare ii in Noordhoiland. 28 Mei, Huur lom. 11 ure. Hot minist van waterst., handel on ny vorh., aan 't gebouw v. li.prov. best.het weder op hoogto brongen van oonigo gedeelten van de dyken van het Merwedekanaal in do prov. Noordholland, begr. f8000; bestek no. 107 ligt na 14 Mei tor lezing aan hot gebouw van genoemd minist., aan de lokalen der prov. best. en is to bekomen hy de firma Gebr. van Clecf, Spui no. 28a to 's-Gravenhago. ADVERTENTIËN. 29-jarig Huwelijksfeest j van onze geliefde Ouders j J. C0LT0F en M. SEKKEL, hetwelk wy hopen te vieren op Zondag 17 Mei a.s. Hun dankbare Kindereu. Helder 12 Mei 1903. Receptie Kanaal weg 141 van 14 uur. geachte Zwager en Zuster HENDRIK POT CATHARINA MARIA VRIJ VOGEL, hunne 12V, jarige Echtvereeni- §5 ging te herdenken. g* Helder, 12 Mei 1903. Namens Moeder, Zwager Ss en Zuster, j» Wed. C. J. VRIJ VOGEL— Jansen. H. J. KALKHOVEN. G. J. KALKHOVEN Vuuvooel. Getrouwd J. LEEFLANG CHZ. Weduwnaar vso E WUIS, kn H. G. E. WINDT, die, mede namens wederzgdsche familie, hartelgk dank betuigen voor de vele be wijzen van belangstelliug bij hunhuwelgk ondervonden. Helder, 8 Mei 1903. Getrouwd JAN WAG .NAAR en MAARTJE CATH RINA KATER, die, mede namens wederzgdsche familie, hun hartelgken dank betuigen voor de vele blgken van belangstelling bg bun huwelijk ondervonden. Helder, 7 Mei 1903. GeborenDANIËL JACOB, Zoon van T. DE JONGE, BN J. DE JONGE—SCHOL. Helder, 11 Mei 1903. Geboren TIDD0 PETRUS, Zoon van J. KATOEN, II. d. S., R. KATOEN-DE COCK. 'tZand, 9 Mei 1903. Heden overleed zeer onverwachts onze geliefde Moeder, Behuwd- en Grootmoeder Wed. W. VAN DEN BROEK, geb. Bartje Rkindkrman, in den ouderdom van 75 jaar. Helder, 8 Mei 1903. A. VAN DEN BROEK. L. VAN DEN BROEK. II. DE BOER- van den Broek. W. DE BOER. R. QUAST. W. QUAST. B. QUAST. P. REIGWI1N. A. REIGWIJN en Familie. Hiermede vervul ik den treurigen plicht u kennis te geven van het overlijden vau mijn Echtgenoot, den M. DE WIIN, in leven gezagvoerder te SoerabAja, in den ouderdom van ruiin 55 jaren. Soerabaja, 5 April 1903. Wed. M. DE WIJN-KOK, p/a familie S. DE MAAS, Saloong, te Soerabaja. Algemeene kennisgeving. P. J. BERKUOUT. a/b S. S. Koning Willem III". p. p. c. Amsterdam, 11 Mei 1903. Dankbetuiging. Door deze betuigen wg onzen hartelgken dank aan allen, voor de vele blgken van belangstelling, gedurende de ziekte en het overigden vau onze geliefde Dochter, Zuster en Nicht JANNIE. Inzonderheid aan de Zuster van de Diaconie-wijkverpleging voor haar liefderijke hulp ons betoond, alsmede aan de dragers vat» de Ztingvereeuiging «Harmonie" voor de laatste eer aau de overledene bewezen. Helder, 12 Mei 1903. Uit naam der Familie Jb. KOOPMAN. Onzen welgetneenden dank aan allen, die blgken van belangstelling gaven, by ons 25-jarig Huwelijksfeest, inzonder aan Da mes en Heeren versierders. P. KOMEN, Echtgenoote en Kinderen. A.-P.-Polder, 9 Mei 1903. Dankbetuiging. Voor de vele bljjken van deelneming betoond, zoowel in als buiten de gemeente, bij 't overlyden van onzen geliefden Echt genoot en Vader, bre.- gfc ondergeteekende baar hartelijken dank. Uit aller naam: Wed. W. KABER— Helder, Mei 1903. Bakker. De ondergeteekende betuigt zjjueu dank aan zijne leerlingen, voor het doelmatige en sierlijke cadeau hem, namens hen, door eene commissie aangeboden, als bljjk van tevredenheid voor de genoteue lessen, het welk by als zoodanig op boogen prys etelt. Hoogachtend, B. H. POLAK, gedipl. Dansonderwijzer. H. PH. POLAK BZ. Gedurende de Zomermaanden blijft er gelegenheid bestaan de nieuwste Salondansen te leer en. Plaaterjenooten l Wij komen Uw steun vragen. Gy weet, dat op dit oogenblik in vele honderden gezinnen gebrek geleden wordt, omdat de kostwinner is ontslagen tengevolge van de spoorwegstaking. Wjj vragen thans niet naar Uw oordeel over hetgeen deze mannen hebben gedaan. Al handelden zg ook volgens Uw inzicht verkeerd, Gij zult toch niet zoo hard vochtig zijn, hen daarom met hunne vrouwen en kinderen aan honger en gebrek prgs te geven Wg wgzen U op het voorbeeld van andere plaatsen, waar mannen van zeer uiteenloopende richtingen zich vereenigdeu om hier te helpen. Draagt Gg dan ook iets bg tot leniging van zooveel smart. Ljjsten zullen U hiertoe dezer dagen worden aangeboden. C. J. A. BOSCH. C. S. JARING. C. H. KETNER. S. KRIJN EN. L. F. OVER DE LINDEN. G. DE VEN. A. L. Th. VAN DER VEN Heden ontvingen wjj bet treurig bericht van het overigden van mgn Schoonzoon en onzen Zwager, den M. DE WIIN, in leven gezagvoerder te Soerabaja, in den ouderdom van ruim 55 jaren. Helder, 11 Mei 1903. Ju. KOK en Familie. Algemeene kennisgeving. WesUtraat 79. STAFMU7IEKK0RPS. De reeks d-r Z0M?R-CONCERTEN zal aanvangen: Zondag 17 Mei 1903, van 3 tot 41/, uur, in het Park achter het Paleis. Namens de Commissie van Beheer, De Kapelmeester, J. KONING. Directeur C. W. RUSTING. op UIVNIl.tn 1» MEI, 's avonds 8.30 precies, in de Concertzaal »C A SI N 0", met medewerking van Mej. Cbr. C. VISSER, alhier (Piano), den Heer J. BIJLOOS, te Alkmaar (Viool). IB _A- Xj. Het Bestuur: ANDR. VAN PELT, President. VIS DIEPERINK, Secretaris. Voor het bekomen van introductiën wende men zich tot het Bestuur. der Chr. Jongel.-Vereeniging >Gpreuken 9 10a'\ afd. Nedt'rl. Jongel.-Verbond), op Zondag 17 Mei a.s., des avonds ten 7'/a urn-» iu het Gebouw voor Evan gelisatie (Palmstraat), met welwillende medewerking van enkele Dames en Heeren en Mannenkoor, ter gelegenheid van het 50-jarlgbestaan van het Verbind. Besijs ven toegang 10 cl. Programma 5 cl. Verkrggbaar bij de leden en aan de ingang der Zaal. De opbrengst strekt ten voordeele van het te stichten Bonds- gebouw. HET BESTUUR. VerHulsd wan SCHOOLSTRAAT 6 naar KittlUNTH l.Vr 26. P. N. KRUL, Tailleur. Eeu groote Theefirma in Zuidholland, welke door jaren- laDge ervaring en groote vak kennis prima-zich zelf aanbevelende, puike Theesoorten levert, vraagt tegen flinke pro visie, werkzame Br. fr. onder lelt. Z. aan bet Bureau van dit Blad. MEI!» alleen. Wordt gtvraugd met 1 Juni a.s. voor noodhulp of voor vast een net MEISJE, kunnende koken. Z:cb persoonlijk aan te melden Donderdag-, Zaterdag- en Zondag avond. BINNENHAVEN 3üa. Net DAGMEISJE gevraagd, voor halve dagen. HOOFDGRACHT 63. Zich aan to melden van 24 uur. Wegens huwelijk der tegenwoordige gevraagd een DAGMEID, die met de wasch kan. omgaan P. G. Adres KEIZERSTRAAT 1C0. DIENSTBODE. Gevraagd een flinke DIENSTBDDE, die met de wasch kan omgaan. Adres Mej. SWEERING, Spoorstraat. Gevraagd een MEISJE, om na den middag met eeu kind te rgdeu. Adres: Bureau v/d Blad. Gevraagd een flinke DIENSTBODE, ook gehuwden kuuuen m aanmerking komen. Zich te vervoegen STATIONSWEG 7. Mevrouw KIJLSTRA, Havenplein 18, vraagt terstond een MEISJE, om van 2 tot 5 met een kind te rjjden. Een net MEISJE gevraagd. Aan het zelfde adres een flinke WASCH- VR0UW. Adres: Bureau van dit blad. Gevraagd een flink tweede MEISJE, niet beneden 17 jaar. Adres: Bureau v. d. Blad. Gevraagd een net MéiSJE, ol ge schikte JONGEN, voor hut bezorgen vau melk. Te bevrugeu by den Boekb. A. J. MAAS, Dykstraat. LOOPJMfilgJIfi. Een iatsoenlyk LOOPMEISJE gevraagd. Bg mej. V. BOSCH, Weststr. 5ü. Een R. K. DAGMEISJE gevraagd. Zonder goede getuigen ounoodig zich aan te melden. Adres: Bureau v. d. Blad. Voor direct gevraagd, een DAGrMEID, loon f 100-en verval. Adres: MARINE CLUB. Gevraagd een flinke DIENSTBODE. Adres HOTEL den BURG. Gevraagd in een klein gezin een flinke DIENSTBODE, voor dag eu nacht. Adres mevrouw A. NATHANS, Goverflinkstraat 263. Amst. Mej. H. BERKELJ0N, p.a.wed J.B. BERKELJONBreewaterstr.46, beveelt zich beleefd aan HUISHÜUSTEK P. G. gevraagd bg een eunvoudtguu, ouden Heur. Brieven, ou der lelt. H. bureau «Vliegend Blaadje." SctiiUlerskn echts gevraagd bg VAN VELTHOVEN te lJmuideo, loon 20 ois. per uur. is Woensdag a s. van 12-4 uur aan den Kanaalweg 99 te consulteeren. Br wordt gevraagd een Sohilderskneoht en een gevorderd Xieerliog, tegen hoog loon bg G. SCHUT, Koegras, gem. Helder (aan de Kooi.) Een SCHOENMAKERSKNECHT of j^>7- derd LEERLING kan geplaals worden bg C. ADRIAANSE. Keizerstraat* Attentie a. v. p. I Nette COLPORTEURS gevraagd tegen vast loon of provisie by H. 1KÊ, Middenstraat no. 61. Gevraagd een Broodüakkersknecht. AdresBureau vau dit Blad. Gevraagd een flink en net persoon, ge negen en geschikt om brood te bezorgen 's morgens van 7 tot 10 uur, Zaterdags middags ook 3 uur. Adresbr. lett D, Bureau v. d. Blad. GEVRAAGD een flinke LOOPJONGEN f 1.75 per week. Een flinke JONGEN gevraagd. Adres Boekh. A. J. MAAS, Dykstraat. Gevraagd sen flinke JONGEN, die'inhet meubelvak wenscht opgeleid te worden. Adres B. J QUAST, Paardenstraat 1. voor Dinsdags en Vrijdags, van 'as middags half twee tot 4 of 6 uur. Adres: Bureau «Vliegend Blad" Spooretr. Gevraagd een SCHILOEKSJONGEN. AdresBureau van dit Blad.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1903 | | pagina 2