T s 1 Leden der Werklieden-Vereeniging BOON, Tandarts, Hoofdgracht 28. Waarschuwing. een flinke Meid of Meidhaishoadster. een KAMERMEID en een WERKMEID Wordt gevraagd een HUISKNECHTJE Gevraagd een flink net Persoon, Een nette JONGEN gewaagd, Een flinke LOOPJONGEN gevraagd. ARMBANDJE met gonden slootje. Te hnnr een WINKELHUIS. 7 jonge Kippen aan den eersten leg. Do Temps vortolt dat koning Alcxandor in do liitttato jaren horhaaldelyk beproefd booft, zyn oigon loven en dat van koningin Draga voor een millioon to verzekeren, maar dat geen enkelo verzekeringsmaatschappij erin wilde treden. De Servische Koningskeuze. BELGRADO, 15 Juni. Prins Peter Ka- rageorgewitsj ia door de Skoepachtina een- stenimig tot koning van Servië gekozen. De Franscho senaat hoeft mot 220 togen 45 Stemmen zyn goodkouring gehecht aan het wetsontwerp, waarbij do diensttijd in het leger teruggebracht wordt van drie op twoo jaren. Frankrijke doortastend optredon is met goed govolg bekroond. Toen de inlandscho stammen zagen dat er niet te spotten viel met do kanonnen, boden zjj bunne onderwer ping aan. Gijzelaars zjjn rocda onderweg naar Ain Safra, vanwaar zjj naar Boni-Oenif sullen gobracht worden. Ook de andere eiscben, n.1. de inlevering van wapens en hot botafrn eonor oorlogsschatting werden ingewilligd. Er sat trouwons niets anders op. Do lust tot verraad zal den inlanders nu wol vooreerst benomen zjjn. Wat de toestand in Macedonië betreft, de Turksche troepen schijnen daar duchtig huis te honden. Bij hot zoeken naar wapenon in verschillende dorpen van 't district Kurklisse tradon zjj zoo ruw op, dat de bevolking vlnchtto. 1350 vluchtelingen kwamen te Burgas aan en er werden er nog veel meer verwacht. Hoewel een door het ministerie bestreden motio in do Italiaunscbe kamer werd vorwor- pen heeft het ministerie toch gemeend verband roet do gebleken zienswijze der kamer zjjn ontslag te moeten indienen. Do afschaffing der tjjdoljjko graanrechten is in 't Eng. Lagerhuis, met slechts enkele stom men tegon, aangenomen. De invloed van koning Eduard booft weten te bewerken, dat Chamberluin voorloopig het hoofd in don schoot heeft gelogd. De keizer van Oostenrjjk word op oen rit bedroigd door een man meteen stok gowapond. 't Bleek echter dat do man krankzinnig was. zoek eervol ontslag verleend als opporbrand- meeBter en in zijne plaats bonoomd do beer D. Dujjnkor. Voor het opmaken van do tienjarige tafels van den Burgelijken stand, wordt oen bedrag van f 50.bestemd. Aangeboden wordt eoDe voordracht voor onderwjjzores aan de school te llippnlytuBhoof, waarop voorkomen do dames P. Schermer, M. J. Voen en G. Groot. Do eerst» wordt bonoomd. Omtrent do brandspuit wordt bosloten om haar nog eens te boproovon. Na do gowono rondvraag sluit do Voor zitter de Vergadering en gaat do Raad in besloten vergadering over. De Vergadering weder geopend zijnde, wordt bosloten de beproefde brandspnit en nog eene wat kleinere, aan to koopen voor f 1200 en met de daaraan verbondon kosten van Spnithuisjes enz. daarvoor een bedrag van f 1400 ter leen op te nomen, alles bo- hondens lioogere goedkeuring. Waarna do vorgaduring wordt gesloten. Gemeenteraad van Texel, gehouden op den 12den Juni 1903. Voorzitter de hr. H. W. de Joncheere, Bur gemeester. Aanwezig 10 leden afwezig mot kennis geving do heer Koesom. Na opening worden de notulen gelozon en goedgekeurd. I. Mededeelingen. Ingekomen stukkon. u. Do Voorzitter deelt mede, dat op 30 Jnni a. s. do pcriodioke verkiozing zal plaats hebben van drio lcdon voor don Gemeenteraad. Zoo noodig zal de stomming plauis hobbon op 11 en do herstemming op 15 Juli b. dat do heer do «long, van Bolsward, heeft bedankt voor do bonooming tot boofd der school, to Middon-Eierland c. dat do heer A. C. Toet, uit Wicringen, sjjno benoeming tot hoofd dor school to de Cooksdorp heeft aangenomen en deze betrek king met 1 Juli a. s. hoopt to aanvaarden. Een en andor wordt voor konnisgoving end, houdendo verzoek om verhooging van joarwoddo. Dit adres was in de vorige vergadering gesteld in handen van B. W. om prea- advies. Medegedeeld wordt, welke besprekin gen daaromtrent gehouden zjjn. B. W. meenon, dat nit oen oogpunt van billjjkheid het traktement gobracht kan wordon op 300. Hiertoe wordt besloten met 9 togen 1 stom. Tegon do hoer Zjjm. III. Botaling uit (Onvoorziene uitgaven* dienstjaar 1902. De Voorzitter licht dit punt, als gehoel van administratieven aard zjjndo, toe. Do uitbetaling bedraagt f 189.15. Wordt zonder hoofdelijke stemming goedgekeurd. IV. Al- en overschrijving op posten der begrooting, dienstjaar 1902. Aangezien eonige posten to hoog en andere weder to laag geraamd waron, wordt voor gesteld deze overschrijvingen to willen goed keuren. Hiertoe wordt besloten. V. Bogrooting onderhoud Waaldorweg voor het jaar 1904. Deze bogrooting tot een bedrag van f 421, ingediend door het Polderbestuur, en waarvan de helft voor rekening van de Gemeento komt, wordt met algemeone stemmen goed gekeurd. VI. Benoeming commissie inzake ondorzoek reclames Hoofdei. Omslag. Benoemd wordon de heeren Dikkors, Koning en Zjjm, die dezo benoeming aannemen. Bjj de rondvraag wenscht de hoer Mots te woton, of er sollicitanten zijn voor do be trekking van ondorwjjzer aan de school met uitgebreid leerplan. De Voorzitter, zegt, dat do eenige sollicitant zjjn verzoek hcoft inge trokken. In overleg met don schoolopziener was besloten, om met nadero oproeping to wachten tot na de examens, terwjjl tjjdoljjk voor dio betrokking is aangesteld de onder wjjzor L. J. Kikkert waarvoor aan de lagere school tijdelijk dienst doet mej. Lcflef. Do heer Dros zou gaarne zion, dat er bjj het marktplein meerdoro nrinoirs geplaatst werden. Do Voorzitter zegt onderzoek toe. Niemand verlangde meer het woord. De Voorzitter deeldo mede, dat door don Socro- taris een verlof is gevraagd van 18 Juni tot 16 Juli a.s. Dit verlof wordt zondor hoofde ljjko stemming ingewilligd. Hierna werd di vergadering gesloten. Marine en Leger. B'jjkons bjj het departement van marine ontvangen bericht is Hr. Ms. pantsordckschip tKoningin Wilhelmina der Noderlanden*, onder bevel van don kapitein tor zoo J. D. Iieyning, 11 dozer van Fancbal vertrokken, ter voortzetting van de oefeningsrois. Naar het (Handelsblad" mededeelt zal er eerstdaags een belangrijke promotie bjj hot corps officieren-machinist plaats hebben. 15 Juni zjjn overgoplaatstvan Hr. Ms. •Kortenacr" op hot Wachtschip alhier de bootsman L. Schntterop. Van Hr. Ms. Wacht schip op de „Knrtenaor* de bootsman P. J. van Wjjk. 16 Juni overgeplaatst van Hr. Ms. Wacht schip alhier op dat to Amsterdam sergt. zie kenverpleger M. van Breda en wordt gede tacheerd bjj het Kon. Instituut voor de Marino, do sergt. ziekenverpleger J. van Iliol. Aan den machinist le kl. H. C. Blanc, ipperkonstabel J. B. H. Brajjó en oppor- schippers G. H. Welbergen cn W. van doo Roost is do kleine gouden medaille voor 36 jarigen dienst ui'gercikt cn aan den hoofd- machinist 2e kl. B. B. Nanning, ziekenop- zichter R. Mnlder, stafmuzikanten R. Doomer- nik en W. Bastiaan, stoker-mujoor W. J, Klejjn en Bergt, timmorman J. van de Poll de zilveren medaille voor 24 jarigen dienst. Gemeenteraad van Wieringen. Vergadering van II Juni 1903. Voorzitter do Burgrmeester. Afwezig de beer J. Hermans. Do Voorzitter opent de vergadering, di notulen worden voorgeleron en vastgesteld. Van den Rijksontvanger is bericht ing«- komon ooncr storting van f 347.22. Van den heer Commissaris dor Koningin is eene konnisgoving ontvaugon dat tot g(- mcontc-voldwachtor is benoemd, D. J. J. van der Schans. Op het besluit tot in gebruik geven van grond bjj de pastorio, is do goodkenring va Godoputcerdon verkregen. Do Maandstaat van het Zeegras over Apr.1 wordt overgelegd. Aan W. Kaan cn de Erven S. Klein word een half jaar hondenbelasting, op hun verzoek, afgeschreven wegens den dood der honden. Aan P. Metselaar wordt afschrjjving va boofdcljjken omslag verloend wegens vertrek nit do gemeente. Hot verzoek (ot verlaging van aanslag i den Hoofdeljjkcn omslag van J. Poet on Joh. Takes wordt afgewezoo, evenals een verzoek tot kwijtschelding van die belasting van d» erven S. Klein. Aan do Voreoniging tot Bevordering van gotroow schoolbezoek wordt eene subsid toegekend van f 25.en aan do Commissi op Westerland f 10. Aan de hoeren A. C. Toet en J. Bru< 1 wordt op verzoek oervol ontslag verleend tut de commissie tot wering van schoolverzuim, in hunne plaats worden benoemd do heer C. Rjjkoboer en W. Braai. Aan den heer D. Lont wordt op zjjn v«.r- Stoomvaartberichten. Het stoomschip (Koning Willem III" arriv. 12 Juni van Amsterdam te Batavia. Het stoomschip (Koningin Wilhelmina' Batavia n. Arostird., verlr. 12 Juni v. Padang. Het stoomschip Oranje*, van Amsterdam naar Batavia, pass. 12 Juni Kaap R ca. Hot stoomschip (Arabon,* van Batavia naar Amsterdum, vertr. 13 Juli vun Port Said. Hot stoomschip „Flores*, van Amsterdam naar BatRvia, pass. 13 Juni Purim. Het stoomschip Prins Hendrik van Amster dam naar Batavia, vertr. 14 Juni van Perim, Marktberichten. Alkmaar, 18 Juni. Aangevoerd 30 paarden f 70 a 300, 35 koeien en ossen f 70 a 240, 63 nuchtere kalvoron f 8 a 23, 154 lam me ren f 8 a 18, 82 magere schapen f 14 25, 75 magere varkens f 13.a 16, 228 biggen f 6.a 9.4 bokken en geiten f 2 a 6, 6 bokjes f 0.50 a 0.70, boter f 0.50 a 0.57', aangevoerd 7788 P., kipeieren f 3.50' en 4.per 100. Texel, 15 Jnni. Ter markt van hedeD waren aanvoer en prjjzon als volgt 14 paarden f150 h 1875. 12 koeien f145 h f215. 4 kalvoron f 16 A. 18. 86 schapen f 18 a f25. 2452 fammoron f10 f12.50, 4 schrammen f 16 f 18. 6 biggen f 10 A f 12. Lammeren lager in prijs dan vorige weken, handel minder vlug. Handel in scbapon cn koeien matig vlug. Visscherijberichten. Nieuwedicp, 12 Juni. Aangebracht door 45 kordon 5 tot 80 alnki tong p. at. ,0 o 75 eent, 10 tot 4<i middelin. tong p at, 40 n 45 cent, 10 tot 60 kleine tong p. at. 10 a 16 ocot, 6 stuka tarbot p. st. f 4 f 7. 1 tot 10 stuka rog p. at. 75 cont, 1 tot 0 maud kleino achot p. m. f 2 n f 8, 1 lot tl mand achnr p. m. I 1,50 f 2. 18 Juni. 100 tal haring per tal f 0.00 a f 1,10, 60 tal geep per tal f 1,25 a f 1,75. Van tletteu 70 at. rog per atuk 65 g 70 cent. 115 kordera, 10 tot 40 tongen, per atuk 65 a 76 et., 20 tot 80 middelm. tong p. at. 40 a 45 cent, 20 tot 100 kleine tong p. at. 10 a 15 eent, 15 ataka tarbot p. at. f 4 a t 7, 2 tot 10 atuks rog p. at. 70 a 75 cent, 2 lot 16 ra nd kleine schol p. m f 1,60 a f 2,60, i tot 5 mand sehar p. m. f 1 ,60 f 2. Burgerlijke Stand gem. Helder, Van 12 tot 16 Jnni. BEVALLEN: A. Brn.ua geb. aan Stkejjen, z. N. Boedjjk geb. den Beieincr, d. 6. Poithunia geb. Voa, d. D. M Bijl geb Waaqer«, d. B. Bakker geb. de Beun, iL G. CieraaH geb. Lekeman, z. W. H. E. de la Fon- taine Verwcij geb. Boreling, d. OVERLEDEN: H. J. Warendorp geb. Junaen, 66 j. J. H. Matihij.c, 80 j. Burgerlijke stand gem. Texel, van 5 Juni tot don 12 Juni 1903. GEBOREN Cornelis, z. v. Bicm Vlaming en Piotjo Timmer (Oostcrend), Grietje, d. v. Jan Kiljan en van Ncoltje van Deventer, (den Burg). ONDERTROUWD: Geert Jan Boon en Welmoed do Vries. GETROUWD: Goone. OVERLEDEN: Johannos Koning, 1 jaar, (naliy Oostorond), Nicolaas Piotor Gielcs, 17 jaar, (den Burg). Vervolg der berichten. In de j.l. Zaterdag 13 Juni te Amers foort gehouden algemeene vergadering der Maatschappij tot Bevordering der Toon kunst, is met algemeene stemmen besloten, aan de afdeeling llelder der Maatschappij, subsidie toe te staan, tot in standhouding eeuer Volkszangklasse in haren kring. Dezer dagen overleed te Arnhem de hr. Jhr. T. J. Krajjenhoff, oud-directeur der rjjks belastingen aldaar. Jhr. Krajjenhoff heeft bier eenige jaren gewoond en was toen inspecteur der rjjks belastingen, ter wijl hg geruime» tjjd majoor-commandant was van het toen ter tjjd nog bloeiende artillierie-vrgkorps, waarvoor hg zich vele opofferingen getroostte. Ook de armen in deze gemeente hebben in die jaren van de familie Kragen hof! vele weldaden onder vonden. Zondagmorgen ontmoetten do vootbalcinba H. B. 8. II- en L. elkaar voor de derde maal om te beslechten, wie in de 2de klasse wed strijden ovorwinnaar zou zjjn. Een stevige wind Stond vlak op 't veld en deed voel af breuk aan het spel. H. B. S. kiest dool on begint met wind moe to spelen. Daardoor hutidt ze 't spel hoofd zakelijk op L.'s terrein, ofschoon deze laatste dikwerf mooi opdringt en oen oDkele maal het doel van H. B. S. in gevaar brengt. Bjj H. B. S. is weinig samenspel, dit gevoegd bjj 't slechte schieten op bet doel en het goede spel dor achtcrspclors van L. z'yn oorzaken waardoor geen punt gemaakt wordt. Rust gaat in mot don stand 0—0. Na rust speelt L. met den wind mee en woldra bljjkt nu haar mindere sterkte. Voort durend wordt het doel H. B. S. bestookt on weldra het lste punt gemaakt. Hierdoor wordt hot gehalte van bet spel verhoogd. H. B. S. ontwikkelt zich meer eu dringt oenigu malon krachtig op, doch 't Bpol verplaatst zich snol, en oen kwartior voor tjjd maakt L. haar 2do doelpunt. Hierbjj blyft het, ofschoon do bal dikwerf in den omtrok van II. B. S. dool verkeert. Als tjjd gefloten wordt is dus L. overwin naar mot 2—0, eene overwinning niet gemakke lijk verkregen, maar daardoor des te eervoller. Wat 't spel betreft, zoo speelde de voor- linie van L. goed on stonden de spelers altyd op hunne plaats, ook waren de achtorspolers in goedo conditie. Van H. B. S. was do linker vleugel zeor zwak, do achterspelors daarentegen gaven goed spel to zien. Hiermede is da reeks voetbalwedstrijden afgcloopoD. Des middags verzamelden zich vele spelers 't badpaviljoen to Huisduinen, waardoor den heer II. Buhso, bestuurslid van (V. W do medaillo aan L. werd uitgereikt. (W. i. K. bad do hare reeds in ontvangst genomen.) Een woord van dank werd gericht aan heeren scheidsrechters voor hot vervullen van hunno lastige taak en vorder aan allen, die medegewerkt haddon tot het slagen dor wedstrydon. Namens L bedankte hare secre taris hot bestunr van ,V. W.« voor hot or- ganisoeren on regelen der wedstrijden, mede door do aanwezigen van ganscher hartu word ingestemd. Hierna scheidde men. De voreoniging (V. W.» kan mot voldoening op do wed-rtryden terugzien, haar doel, de ontwikkeling der voetbalsport, hoof tsodort vor- ledon jaar, oon grooto schrede voorwaarts gemaakt. Wy wenschon do verounigingon in 't komend seizoon een nuttigen oefeningstocht toe en hopen 't volgende jaar daar de goede resul taten van te zien. J.l. Zondagmiddag had een voetbalwedstrijd plaats tnsschen do clubs H. B. 8. onU.D. I Opeene vergadering van captains der verschil lende voetbalvcreonitigen stelde H. B. S. zich kampioen van Den Halder en verzocht den captains oono vereonigiug te krozen, die dit kampioonscbap zou betwisten. Hiertoe word U. D. I. gekozen. Deze club zal tweemaal tegen H. B. S. spelen en kampioen zal daarna zyn, die club, wolko in beide wedstrijden bet meest aantal pnnten behaald heeft. De oorste wedstryd eindigde mot den stand 2—0 in het voordeel van H. B. 8. Onderwijzersvergadnring te Schagen. Ondor voorzitterschap van den schoolopsu- ner Mr. van Goons vergaderden Maandag in hot Noord-Ilollandsch Koffiehuis te Schagen de ondcrwyzt ra in het arrondissement Iloldor. De vergadering was goed bezocht. Na hol openingswoord van den voorzitter bekwam de hoer M. J. Korving to Heldor hot woonl over: (Eenige opmerkingen over de nieuwe spelling van Kollowyn". Na de opmerking gemaakt te hebben dat. niettegoDStaando hot groote aantal uren dat op don leorooster moet uitgetrokken wordon voor taalonderwijs, do rrsftltaten toch rog vry Sor>ng aÜn» 'ooral doordat do spelling zooveel tjjd vordert, behandelde spr. enkelo hoofdzaken der Kollewynaansche spelling on toonde zich dankbaar voor de verbeteringen doch lang niet voldaan. Hjj verweet Kollc- wjjn c.s. inconsequentie. Het tweetal debaters waren hot niet eens met den heer Korving. Mevr. IJpesSpcot zou over methodisch sprekon handelen doch was door ongesteld heid verhinderd. In hare plaats trad op Dr. P. II. Rittor van Amsterdam. Hoe actueel de lezing van Mevr. IJpesSpeet ook kondo gowecst zjjn, dit in zeker, dat haar vervangor den hoorders een paar uur van zeldzaam genot heeft ver schaft. Spr. behandelde Ibsens werkWem wir Todton erwachen". In eene keurige rede wees bjj de schoonheid van gedachten aan. Hjj vatte do botookonifi van hot stuk samen in dozon zin: De wetenschap, de kunst, eischt den hoeion menscli. In hot twocde godeelto ziïner rode zette hjj do motieven uiteen voor zijne opvatting trent dit werk van Ihsen, aan de hand van een andor stuk van den schrijver n.1. uBrandt". Do held van dit stuk geeft het programma voor wat Ibsen wil omtrent don zedelykeo menscli insgelijks een gansch zich geven. Spr. behandelde ook de vraag (Heeft Ibsen geljjk En na broedo motiveering kwam hjj tot dezo conclusie(Een mensoh heeft aan édn beginsel niet genoeg. Naast het beginsel moet hjj rekening houden met het mensche- Ijjke, met de rede". De vergadering, die onder adcmlooxe stilte had geluisterd, barstte bjj het eindo los in con daverend applaus. Tot bestuurslid word herkozen de hoer Raap te Anna-Paulown^polder. Ondor de mededeelingen kwam voor rapport der vereeniging tot bestrijding der mazelen. Daaruit bleek, dat Bodert de schrap ping dar mazelen uit do wet op do besmet li - ljjke ziekten, waarvan aangifte wordt geeipchr, bet aantal gevallen van mazelen enorm was toegenomen. Enkele gcmeoDten hadden dan ook bjj verordening nieuwe voorschriften hier- omtreut gegeven. Omtrent de werking der leerplichtwet deoldi de schoolopziener nog mee, dat het willekeu rig schoolverzuim in hot arrondissement was gedaald van 0.9 percent tot 0.7 percent. In Potten was 't 't minst 0.2 percent. Heldor hoeft 0.7 percent willekeurig ver zuim. Do be«t M. Visser te Schagen besprak daarna in oon goed doorwrochte studie aan de band van den groolen geschiedschrijver Tier?, een stuk levensgeschiedenis van Napoleon I n.1. bet vertrek van Napoleon van Fontaiim- bleu naar E'ba en zjjn terugkeer van Elba naar ParjjB. Bepaald word nog dat de volgondo verga dering weer in Juni to Schagen zal plaats hebben. Het publiek was in grooto getale opgekomon om van zjjn belangstelling to doen bljjken. Als eon gunstig teoken mag golden, dat ieder jaar mind'-r leerlingen van dit feest uitgesloten bobneven te worden wegens te veel schoolverzuim. Door do Burger Brandwaarborgvereeniging tc Wieringen werd Zondagmiddag 8 uur eene vergadering gehouden iu bet lokaal van den heer Lont, om to voorzien in du vacature in hot bestuur, ontstaan door het ovorlyden van don hoor N. Lont. Dz., die sedert do oprichting in 1884 bestuurslid geweest was. Behalve het bestuur war«n tot dezo vergadering uit- genoodigd do heeren .1. J. Ko"rn, J. P. Bakki-r, P. S. Kunt, J. J. Wigbout, C. Koojjman, C. N. Lont en D. D. Lont, allen leden der ver eeniging. Als nieuw bestuurslid werd gekozen do beer C. Koojjman cn als Vice-Voorzitter in di plaats van den ovorledene de boer N. J. Poel. Anna Paulowna. Vergadering van do voreoniging tot bevordering van getrouw schoolbezoek, gehouden in Voorburg op Zater dagavond 13 Juni. Tegenwoordig 30 lcdon. De Voorzitter was door ongesteldheid afwezig. Na opening der vergadering door don heer D. C. Rozol- man, wordon do notulen gelezen en goedgekeurd. De Voorzitter deelde mede, dat iu kas is 270 gld. 't Bestuur stolde voor dit jaar met de schoolkinderen naar den Helder en Huisduinen to gaan. Zondor discussio word dit plan mot algemeeno stommea goedgekeurd. Eon dertiental personen werd gekozen, die mot 't onderwijzend personeel en 't Bostnur dor vereeniging de foestcommissie zullen vor men. 't Vaststellen van den feestdag word aan do ooinmissie ovorg-laten. Nadat bjj do rondvraag eenige zaken van huishoudelyken aard wordon besproken, sloot de voorzitter do vergadering, waarna do fooBicommissie do bjjzonderhoden regelde. Bepaalde personen belastten zich met do aankoop van do ver schillende bonoodigdhedon en de regeling van andere zaken. Als feestdag werd vastgesteld Donderdag 2 Juli. De reis zal per boot geschicdon en zoo mogolyk zullen bezocht wordon'i wachtschip, Casiao, waar eon goochelaar zal optreden, t badhuis, te bereiken per tram, om vervol gens op 't strand den dag vordor door te brengen. Wy hopen, dat 't weder den tweedon Juli gunstig moge zjjn, dan waoht don school kinderen eon aangenamen dag. Texel, 16 Juni. In den vroegen morgen had hier aan den Burg een ernstig onheil plaats. Zekere Melle Hauimen, een' reeds bejaard man, zou zyn zwager behulpzaam zyu bij het rooien van een boom. Op een ladder staande, niet heel hoog boven den grond, viel H. naar omlaag en was byna oogenblikkelijk dood. Doodslag. De Amsterdamsche rechtbank heeft Vrij dag den ouden Bieseraan, den grutter uit de Wagenaarstraat, die in koele bloede zijne vrouw, die in den tuin achter het huis was gevlucht, met revolverschoten doodde, veroordeeld tot gevangenisstraf voor den tgd van 8 jaren. Verdronken. Een treurige lot -trof Zaterdagmiddag de jeugdige Scheveningsche visschers vrouw Pronk. Voor een drietal weken pas gehuwd zijnde, bracht zjj haar man weg, die gisteren op den logger liggende in de haven te Vlaardingen, ter haringvisscherjj zou ver trekken. Aan boord van den logger maakte zjj de reis mede door den Nieuwen Waterweg. Ter hoogte van den Hoek van Holland zou zij in het roeibootje stappen, waarin nog eenige mannen zaten, om haar aan wal te zetten, toen het bootje kantelde, of zjj een misstap maakte, in de Maas viel en onder de oogen van haar man verdronk. Door den feilen stroom weggevoerd, faalden de pogingen tot redding nog in het werk gesteld. Het drama te Kuitaart. Had het zeer nauwgezet onderzoek rond om de hofstede door de maréchaussees niets bijzonders opgeleverd, thans, na de ontzegeling, heeft men, verborgen in eene kast, f 700 gevonden. Nog spreekt men van meerdere ontdek kingen, doch weet die niet te noemen. Als pachter voor de h ifstede hebben zich bjj den rentmeester er van de eigenaar is een Belg of Franschman ruim 60 liefhebbers aangemelddefinitief is nog niemand aangewezen. De zwager van den verdachte, de man, die den nacht van het misdrijf d°or dezen werd gewekt, had de voorkeur, doch had er geen trek in. Naar men zegt zal Dinsdag den 23 dezer de openbare verkooping v$n den inspan der hofstede plaats hebben, wat natuurlijk heel wat kjjkers zal lokken. Omtrent den verdachte verneemt men, dat hg zeer moedeloos en ueerslacht'g wordt, zjjne gezondheid vermindert en hg last krijgt van dikke beenen. Nu en dan worden nog personen gehoord, waarvan ondersteld wordt, dat zjj eenigeu tjjd voor het plegen der gruweldaden op de hofstede kunnen zyn geweest of met wie om dien tijd zaken kunnen gedaan zjjn. Ondertrouwd FREDER1K VAN BREDEUODE, Torpeiliil le kit» K. N. M. en GESIENA JACOBA DOUSMA. Helder J 1& Juni I903 Kuilenburg, l Algemeene kennisgeving. Wieringen. Begunstigd door fraai weder word Vry dag j.l. met de laagste vier klassen van do schelen te Ilippolytushoef cn Oostorland het jaarlyksche schoolfeest gevierd. Om twre nur kwamen de 234 kinderen bjjoon in de school te Ilippolytushoef, waar zo wordon ontbauld op krontoulirood, koek en melk. Onder ds op wekkende lonen van oen deel der ,Harmonio' trokken zo om drie nur in optocht naar hel feestterrein, de voor dergelijke doeleinden zeor geschikt» boomgaard van D.-kker. Hier was alles in gereedheid gebracht voor allerlei wedstrijden cn spelletjes, waarbjj door do vlugston fraaie prjjzen behaald konden worden on waarmoo zo werden beziggehouden tot vjjt uur. Toen word wederom eon optocht door hot mol vlaggen versierde dorp gehouden, waarna allon in de school torugkoordon on andermaal hun hart konden ophalen aan aller lei lekkers, dat mot kwisti-.ro hand door vriendelijke helpsters werd rond gedeeld. Mot den tlinken financieel» Meun van burgerij cn gemeentebestuur is dit feest weder uitstekend geslaagd en zal ongotwjjfeld in aangename herinnering bljjvon bjj allen, die er aan mochten doel nemen. Advertentiën gelieve men des morgens voor 10 uur in te zenden. ADVERTENTIËN. nitttttil&Ml&liïiiïfflm •jt; 1878. 1903. j§j Den 20sten Juni hopen onze ►S* geliefde Ouders w WILLEM MEIJER Sergeanl-Bsilmeeiter Marine-Hospitaal en S; HERMINA VAN STRATEN 25 hunne 25-jarige Echtvereeniging |gj te herdenken. Moge God hen nog menig jaar sparen, is de wensch van !>-' hun dankbare Kinderen. H. MEIJER, Sergeant O. 1. l. en Echtgenoote. a. l>. s. tSioiloroiK W. MEIJER, b. I Ir. Mt. (Naulilu". J. MEIJER P. MEIJER. Katelier K. MEIJER. J. MEIJER. M. MEIJER G. MEIJER. 28 Nijmegen. «c« SnI Geboren GRIETJE HENDRIKA REIN0UWTJE, Dochter van D. HAKKER en E. BAKKER Dk Bbors. Helder, 13 Juni 1903. Heden werd ik wederom getroffen door het smartelijk verlies van myn geliefde Dochter ANNA, Echtgenoote van Hbndrik Kexninck, in den ouderdom van 46 jaar. Rotterdam, 12 Juni 1903- Hare bedroefde Moeder De Wed. KRUK en verdere Familie door 0. S. W. worden beleefd uitgenoodigd op don 17 Juni 1903, des avonds 8 uur, op do boven zaal der Vereeniging, tot het stellen van candidaten voor de verschillende Bestuurs- funtiën. Eenige Leden. Tot onze diepe droefheid overleed den 12en Juni, myn geliefde Echt genoote en der Kinderen zorgzame Moeder, Mej. ANNA KENNINCK geb. Kruk, in den ouderdom van 46 jaar. U. KENNINCK on Kindoren. Rotterdam, 12 Juni 1903. Heden ontvingen wij de treurige tijding van het overlijden van onzen gelietden Zoon, Broeder en Zwager, MAARTEN VOS, in den ouderdom van 36 jaar, a/b. Hr. Ms. »Gelderland" te Soerabaja. Uit aller naam, De diepbedroefde Moeder, Wed. P. VOS-SPAN DAU. Helder, 16 Jnni 1903. Heden overleed na een langdurig ljjden, onze geliefde Echtgenoote en Moeder HENDRIKA JAC0BA JANZEN, in den ouderdom van 55 jaar. Helder, 14 Juni 1903. F. WARENDORP en Dochter. Hiermede vervullen wjj de treurige plicht U kennis te geven van het overigden van onzen geliefden Echt genoot en Vader, Zoon, Broeder en Behuwdbroeder, den Heer J0HANNES HENR1CUS MATTHIJSE, in leven Loods-leerling, in den leeftgd van 30 jaar. Helder, 14 Juni 1903. Namens wederzgdsche Familie, Wed. J. H. M VJTHIJSE Bommel. ihmiiiiimiiiiiiiiliiiiëi Op den 9 Juni overleed plotseling te Arasterdam onze geliefde Zuster en Behuwdzuster, Mejuffrouw KLASINA 0X, Weduwe van wjjlen den Heer Ruk- SrvEKiNQ, in den ouderdom van ruim 59 jaar. Namens Broeders en Zusters en verdere Familie. Helder, 16 Juni 1903. De Heer en Mevrouw BOOM-NOORDHOEK HEGT betuigen hiermede hunnen hartelijken dank voor de bljjken van belangstelling bjj het overigden van hunnen Vader, den heer B. K. BOOM, ondervonden. Dankbetuiging Voor de vele bljjken van deelneming, tjjdenB het ljjden en na den dood van onzen geliefdenVader, denhr. MAARTEN DOGGER, van zoo velen ondervonden, betuigen wjj, mede namens Broeders en Zusters onzen oprechten dank. Haven, (Texel), 16 Juni 1903. H. DOGGER. G. DOGGER-Meun. nankbeluitfiiiff De Muziekvereeniging >Wiunubst" Onderafdecling R. K. Volksbond, betuigt hiermede haren dank aan allen felicité' die zjj ontvingen Da bet Conconrs. HET BESTUUR. De ondergeteekeDden betuigen hunnen welgemeenden dank voor de vele bljjken van deelneming betoond bij het overigden van hunnen geliefden Zoon en Broeder, D0E0E CORNELIS KAAN. D. C. KAAN, Echtgenoote en Kinderen, IJmuiden, Juni 1903. Bjj mjjn vertrek naar Znid-Afrika wensch ik aan Familie, Vrienden en Bekenden een harteljjk vaarwel tot weerziens toe. Helder, 17 Juni 1903. J. DE GRAAF. Het Best. der afd. Helder, N. R.-C. Volksbond brengt ter kennis dat is uit geloot aand. no. 16, a f 500, en dat de aflossing hiervan tegeljjk met de rentebe taling zal plaats hebben bjj A. GILLISSEN, bankier, Rotterdam. is Woensdag a.s., van 9-12 en van 1-7 uur to spreken. Zwommen. „V olksweerbaarheid." Kaarten a 10 cents voor de Garnizoens badplaats, kunnen gehaald worden op Dinsdag 16 Juni, van 7—9 uur, en Woensdag 17 van 2-4 uur, in het lokaal „CENTRAL" (boven). (Aan het Bureau van den Luit -Plaatsel. Adjudant en aan de Badplaats worden deze kaarten niet meer verstrekt). HET BESTUUR. Projectielen, scherven, banden, looden kogels, enz,, welke gevonden worden op HE'Ï BALG- ZAND, op de Texelsche kust of uit zee worden opgevischt, zijn 's Rijks eigendom; hij die zich deze voorwerpen toe- eigend is derhalve straf baar volgens de wet. Het oprapen on vervoeren van geladen niet gesprongen projectielen is levensgevaar lijk, ook voor de omgeving van hem, die zulks verrioht« De Kapitein, Cornmandeerende Officier, van het detachement Pantserfort-Artillerie, J. L. RANNEFT. Gevraagd voor Alkmaar een fatsoenlgke Dienstbode als Meid-alleen, P.G., met behulp van eens per week een werkvrouw, wasch buitenshuis, loon f110. AdresDIJKSTRAAT 33. Mej SPRUIT Molengracht, vraagt voor direct, een nette DIENSTBODE ot DAG MEISJE P. G. Gevraagd een net burger DAGMEISJE, van goede getuigen voorzien. Adres bureau van dit blad. Wegens ziekte der tegenwoordige vraagt Mevr. TEN HARMSEN, Binnenhaven 33, Aanbieding na 7 uur, n.m. Wordt gevraagd een flinke DAGMEID. Adres KANAALWEG 45. Een nette zindelijke DIENSTBODE gevr. Loon f 22,50 per 3 maanden, Wasch bui tenshuis. Adres: Bureau v. d. Blad. GEVRAAGD Adres: HOTEL DEN BURG. Een flinke WASCH- en WERKVROUW gevraagd voor 2 dag6n in de week. Adres: BINNENHAVEN 3. Er biedt zich aan een WASCH- en WERK VROUW. Adres: KUIPERSTRAAT 5. GEVRAAGD een bekwaam SCHILDERSKNECHT of halfwas. Loon naar bekwaamheid. Adres: J. B. MULDERS, Schilder,Ka- naalweg 4. om met 1 Augustus a.s. in dienst te treden. Zich aan te melden HOOFDGRACHT 86, Nienwediep. voor morgens, om mei brood te loopen en een flinke JONGEN voor de bakkerij. Adres: B. F. VERFAlLLE. bjj VAN ES KIESEWETTER. Behangerjj, Stoffeerderjj, Spoorstraat 66. AdresI. DE VRIES, Spoorstraat. Loopjongen gevraagd bj MANIKU8. Verloren Woensdagmiddag 11. eeR GOUDEN BROCHE met zwarte steen. Tegen belooniug terug te bezorgen JANZENSTRAAT 16 VERLOREN: een bloedkoralen Tegen belooning terug te bezorgen bjj H. F. TB1EMAN, Spoorgracht. Gevraagd een net gebruikt klein SPORT WA GENT JE. Adres Bureau van dit blad. Adres: GRAVENSTRAAT No. 57. TE KOOP Te bevragen Bureau van dit blad. Te huur te Helder, Laan 9, een net BURGERWOONHUIS, vri| ERF en BOVEN KAMER en verder modern ingericht,

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1903 | | pagina 2