ris AQS1I extra groot Balmnziet Aan de Leden der Ned. flerv. Kerk. Hoofdgracht 28. Ziekenfonds „HELPT ELKANDER A De Tuintjes. Prachtige Bijverdienste. De STOOMTRAM TE HUUR: bet WOONHUIS, Kanaalweg 66, OUDE RIJWIELEN. Aanbesteding M AJRMM E. WeldmaatreKolen togen do oppositie komen sal. En dat zal don strijd tusschen do nati onaliteiten nog scherper maken. De rosaltatou van do verkiozingen voor den Duitschen Kyksdag zjjn na vollodig bekend. Er moeten 184 herstemmingen plaats hob- ben. Gekozen zjjn 31 conservatieven, 88 een- trumleden, 14 Polen, 6 leden van de Ryksparty, 54 sociaal-democraten, 4 wilden, G Elsassers, 5 nationaal-liboralon, dón Doen, ddn lid van do Belormparty, 3 lodon van den Boerenbond. Ml» herstemming komen 37 conservutiovon, 122 sociaal-democraten, 24 lodon der vrijzinnige volkspartij, 4 ICIzassers, 8 Polen, 76 leden dor ryksparty, een lid van den Bnnd der Lnndwirte, 5 antisomioten, 85 centrumsledeD, 10 wilden, 6 leden van don Boerenbond, 8 lodon van de Daitscke volkspartij, 8 Welven en 8 loden van de Reformpartij. Do »Voss. Ztng». wijt den voornitgaDg der §oc.-dem. aan de ontevredenheid over 't nieuwe toltarief en do aankondiging van verhoogde belasting op bior en tabak, 't is do dank baarheid des volks jogens de vurigste bestrij ders daarvan. Marine en Leger. Bij Kon. besl. is aan den apotheker le kl. bij do zeemacht U. J. Ileldorman, op zjjn versoek, mot 1 Juni eervol ontslag verleend uit den militairen dienst, onder toekenning van een pensioon van i 1560. Bjj Kon. besl. is, mot ingang van 1 Juli, benoemd tot commissaris der loodsen, tevens ontvanger der loodsgelden le Delizjjl. de ad junct-commissaris der loodsen te IJmuiden P. J. Guttig. IBjj Kon. besl. is, met ingang van 25 dezer Rtlo. aan den officier van administratie 1ste klasse [O. W. J. Immink, op zjjn verzoek, eervol ontslag uit don zeedienst verleend; 2o. bjj de zeemacht 'bevorderd tot offioior van administratie 1ste klasse de officier van administratie 2do klasse J. P. Zur Muhlen. De officier-machinist der 2de klasse L. B. C. Vries, uit Oost-Indiö in Noderland terug gekeerd, wordt op non-activiteit gestold. Do minister van raarino brengt ter kennis van belanghebbenden, dat llr. Ms. pantserschip iDo Ruyter* voor korten tjjd de Westindischc watoren hoeft verlaten, met bestemming naur Bermuda, om aldaar te dokken. Mot de torpodobooten Minotaurus, Python en Sphinx zullen naar O. I. vorlrekkon res pectievelijk detorpedisten-majoor J. W.London, J. Voldhujjzon en J. M. van Wolferon. Als reserve is aangewezen de torpedist-mBjoor C. Rustemeyer. Goropatrieerd is do sergt-timmorman II. C. IJanse. Do machinist le klasse M. W. llorning is geplaatst bjj do conservatie op 's Rijks werl alhier. Mot 1 Juli a.s. wordt de dotachooring bjj bot marino hospitaal ingetrokken vau den sergU-schryvor J. C. Wjjnno en wordt aldaar geplaatst de sorgt.-schryver J. Uolstvoogd van Hr. Ms. wachtschip alhier. De off. van gez. le kl. J. E. Mnschar' alhier, heeft eervol ontslag uit den dienst gevraagd. Staomvaartbarichten. liet stoomsohip .Oranje», van Amsterdam naar Batavia, vertr. 16 Juni van Gonna. Hetstoomschip .Prinses Sopbie'van Batavia naar Amsterdam, vertr. 17 Juni v Port Said. Tijdstippen van verzsnding der Brievenmalen. Naar Oost-lmlM: VarzcndiBgiwsg. tSTJ k Amterdun. t via Rotterdam 1 via Genua f. Holl. mail via Mantilla p. Kranachc mail via Maraeille p. KngaUche mail via Brinditi Kit Palam bang. Rlouw, ka Billiton en X. W. Aid. ras Borneo) Naar Atjeh en da Ooatkuat p. Dnitaohe mail' vla Napel.1) Alleen naar Atjeh, Sumatra'a Ooatkuat, Palembang, Riocw, Banka, BUlllon en Z-W. Afd. van liorneo. Het overige gedeelte van Ned. Ouat-IndlS wordt nlleen op verlangen der afaendcra via Nai>eli verzonden, i (Suriname): Datum <Lr tor Tijdat. dar poat-basorg. a/h Poatk. 1B Juni 7.— av 7.av. 80 7.- av. 88 3.80'anam. 80 7 a». 1* 8 80 'amor eiken Vrijdag 8 80 'emir 88 Juni 11.80'amo Nuat Hr. Ms. .Nautilus* te Cadix: dagelijks tot en met 24 Juli, 7 uur 's av. Visschergberiehten. Nienwcdiop, 10 Juni. Aangebracht 30 tal haring por tal f 1,15 a f 1,20, 5 tal geep por tal 11 af 1,25. 17 Juni. 100 tal haring per talf 1,20 a f 1,25, 20 tal geep per tal f 1,25 a f 2, '2000 stuks pie terman por 100 f 1,50. 60 korders mot 10 tot 30 stuks grootc tong p. st. 70 a 80 cent, 20 tot 50 middelm. tong p. et. 40 a 60 cont, 20 tot 100 kleine tong p. st. 10 a 20 oent, 1 tot 6 stuks rog p. st. 90 cont, 1 tot 2 mand kloino schol p. m. f 2 a 2,75, 1 tot 4 mand schar p. m. f 1,50 a f 1,75. 18 Juni, 20 tal haring por tal f 1,25 a f 1,40. 50 korders mot 10 tot 40 stuks grooto tong p. st. 70 a 75 cent, 20 tot 60 middelm. tong p. st. 40 a 45 cent, 20 tot 100 kleine tong p. st 10 a 15 cent, 2 tol 15 stuks rog p. st. 70 a 75. eent, 1 tot S mand kloino schol p. m. f 2 a f 2,75, 1 tot 8 mand schar, p. m. f 1,25 a f 1,50. 19 Juni, v.m. 8 uur. Niets biouen. Burgerlijke 8tand gem. Helder, Van 16 tot 18 Juni. ONDERTROUWD: A. Block en J. War nar. J. de Koning en N. Veerman. F N. E. Hanekroot cn M. A. P. Margrct. G. H. Brink man en M. Lumkeman. C. H. Kempcr cn H. Asma. D. Wynboek on A. Grimme. H. Linders en M. Kerkhof. J. M. O. v. Laar cn G. Siersma. GETROUWD 1». Drijver en D. J. M. Rab. T. Teensma en M. A. Maters. L. Duvekot en A. Doots. C. H. Witto on B. Groot. C. J. P. Bruininck on 51. C. D. Waterman. J. G. A. Wevelaar on J. Hoogakkor. BEVALLEN: 51. Ilnliand goh. Timmer' man, z. C. Boon geb. Buik, z. T,Schol te gcb. Lastdrager, d. J. Post gcb. Bakker, d. J. Ruste- meyor goh. Kamp, z. A. M. W. Weerenbeck geb. van Lin, d. Marktberichten. Purmerend, 16 Juni. Aangov. 596 runderen, nl. 297 vette f 0.65 a 0.80 por K.G. on 299 molko- en golde f 140 a 285, boidon prjjih. matig, 18 stioron, 266 vette kalveren 60 u 80 ot. per K.G., ving. 285 nucht. f 10 a 22, vlug, 82 paarden, 1642 schapen f 22 a 31, lager pr|j. stug, 625 lammeren f 8 a 15, prjjsh. stug, 844 vette varkoas 38 a 40 ct. p. K., vlug, 42 magere varkens f 14 a 18, stug, 345 biggen f 5 a 9, stug. Kaas, kleine 254 stapels, f 26,50, 2684 K.g. beter f 1.05 a 1.15, kipeieren f 8.25 a 8.75, eendeieren i 8.10. Behagen, 18 Juni. Aangovoord 5 paarden f 70 a f 200, 2 stieren f 180 a 160, 0 ossen t 0 a —0, 18 Goldokooien f 160 a 220, 53 votto kooien f 180 a 290,50 kali kooien f 190 a 290,—, 0 pinken en vaarzen f a 0, 0 graskalven f a 16 nuchtere kalvoron f 10,a 20,schapen i a -850 vette id. f 18 a 29,180overh. f20,a 28,425 lammeren f 8,a 16,25 magere varkens f 14.a 16.37 vette varkens 87 ct. a 88 ct. per K.G., 86 biggon f 6,a 9,—, 1400 kop boter f 47* a 0.56, 10000 kipeieron f 3.a 8.50. Afloop der openbare verkooping Woensdagavond in »Café Central" alhier gehouden, ten overstaan van den notaris B. M. Beeckman Een woon- en winkelhuis met erf, Djjkstraat, hoek Middenstraat 12, kooper de heer G. J. de Jong, voor f 2825. 7. Een huis en erf met tuin, Koning straat 86, uit de hand verkocht. Vervolg der berichten. VERGADERING van den Raad der gemeente Helder, op Dinsdag, den 28 Juni 1903, des avonds ten 7'/t uur. Onderwerpen ter behandeling: 1. Ingekomen stukken. 2. Al- on overschrijvingen dienst 1903. 8. Betalingen uit onvoorzieno nitgaven dienst 1902. 4. Suppletoire bogrooting. Bjj de gisteren in district III gehouden stemming voor een Lid van den gemeente raad (vacature Viejou) zjjn uitgebracht 659 stemmen, van onwaarde 12, volstrekte meerderheid 324 Btemmen. Hiervan be kwamen de heeren E. J. Bok 304, D. Mejjer 215, J. H. V. Rietneu9 79, A. G. A. Verstegen 48 stemmen. Herstemming tusschen de heeren E. J. Bok en D. Mejjer, op Donderdag 25 Juni. „Marine-Jachtclubl" Men meldt aan de >Haagache Ct." uit Beider 25 Juli zullen Prins Hendrik en de minister van marine in Helder komen tot het bjjwouen van den roei- en zeilwedstrijd, uitgeschreven door de »Mariue-Jachtclub", waarvan de Prins beschermheer is. Evenals 't vorige jaar zal er ook weer een roeinum- mer zjjn van adelborsten van het Instituut. Door Burgomccstor en Wethouders der gemeente Helder is Woensdag j 1. aanbesteed: 1. Bestraten en rioleeron van verschillende straten. Ingeschreven is door de H. H. Jan Dienaar voor f 4178,50, J. Spruit, f 4186, Joh. Dienaar, f 4370, H. Wjjkor, f 4597. Gobr. v. Pelt, f 4568, Th. v. d. Sterr, f 4586, A. Bos, f 4600, J. F. Philips f 4670, L. Klein f4678 A. Krjjnen, f 468», A. van Pelt, f 4090, C. Quak, f 4718, K. Zoeman, f 1760, P. Korff, 1 4770, J. Duinker f 4785. Het werk is gegund san den heer J. Spruit. 2. Bestraten en rioleeren van gedeelten ia de Nieuwstad. Ingeschreven is doordeH.H.: J. Spruit voor f 3868. Gcbrs. van Os, f 8989, H. Wjjker, f 4000, Gebrs. van Pelt, f 4087, Joh. Dienaar. I 4130, P. KorfT, I4150.J. F. Philips, f 4170, L. Klein 1 4178, Th. v. d. Sterr f 4198, A. Krjjnen, f 4193, A. Bos, 4198, J. Duinker i 4325. Volgens eeu bericht in de >Vrjje Socialist", zjjn aan boord van het wacht schip alhier verboden de volgende bladen >Het Anker", Extra Tjjding", >De Propa gandist" en >De Wapens neer". Voetbal. De 2e, waarschjjnljjk de laatste wedstrjjd, om het kampioenschap vau Helder, tus schen II. B. 8. U. d. I., zal gespeeld worden a.s. Zondagmiddag te halfdrie op het Galgenveld. Met iDgang van 16 dezer is tot leer- aar in het F ranse h aan de Rjjks normaal school alhier benoemd de heer P. G. H. Geleuken, leeraar aan de Rjjks H. B. S. alhier. Mej. A. W. Van Neck, werkzaam aan school No. 7a alhier, komt alB no. 1 voor op de voordracht van onderwjjzeres te Heer-Hogowaard. Mej. A. P. Boon, alhier, heeft gisteren te 's Hertogeubosch met gunstig gevolg examen afgelegd als apothekersbediende Voor surnumerair bjj de H. IJ. Sp. slaagden de jongelieden N. Dekker en C. W. Rung alhier. De correspondent van de N.R.Ct. te Batavia seint: Een mobiele colonne, naar Korintji ge zonden, bereikte den lOden Rawang, via Sikoenkoeng. Zjj ondervond geen tegen stand. De bentings werden verwoest. Den 12den trok de colonne naar Hiang en Kota Baroo, hetwelk na eeu kort maar hevig gevecht genomen werd. De vjjand liet 50 dooden achter. Aan onze zjjde werden 3 minderen gewond en kreeg luitenant van den Bergh een schamp schot. In het gebouw dor voormalige Rottor- damschu Suikerraffinaderij, aun de Schiot- havon te Rotterdam, nu in oigondom der meento is hedennacht te half oen uur brand uitgebrokon, die veel geljjkt op geweldigen brand bjj do firma van dor Lugt Zoon. Het gebouw diende tot opslagplaats van gemeente en van particulieren, tcrwjjl ook de firma Van der Lugt een groote voorraad houtwaren aldaar geborgen had, sedert don brand in hun fabriek. Ten westen van het gebouw staat oen oemontfabriek van do gemeente, waarin tevens een bergplaats voor acetyleen van de firma R. C. Stokvis. De gchecle brandweer was ter plaatse, doch te half drie stond het vier verdiepin gen hoogo gebouw geheel in lichte laaie. Grooto stapels hout en duigen werden toen bedreigd. Pypleidera loopen tot hun knieën in het water, zoo groot is de massa water, die met een enorm aantal stralen in het brandende gebouw wordt geworpen. In Excelsior, Keizersgracht no. 207, Amsterdam, vertoeft de heer Vau der Walt, vroegor lid van hot Kaapsche Parlement, aan wien Vrijdagavond een afscheidsreceptie bjj zjjn vertrek naar Zuid-Afrika zal wor den aangeboden. Dezer dagen ontving genoemde heer be richt van generaal Botha, waarin deze alle Af rik aan de r8 (behalve hen, die onder ver denking van moord of andere misdrjjven n), sterk aanraadt, spoedig naar Afrika terug te komen. Ook den heer Villiers te Hilversum ge werd van andere zjjde een wenk in gelijkeu geest. Den 5en Juli komt generaal Botha zelf in Kaapstad om het feit eener algeheele amnestie te helpen verwezenljjken. En of schoon hjj aanried in alle gevalle tot 15 Juli hier nog te bljjven en eerst een tele gram vun zjjn hnnd ai te wachten, hebben niettemin de heer v. d. W. en andore Afrikaanders ook op grond van andere gegevens besloten, Zaterdag per Kanzier te vertrekken. De lieer Villiers gaat reeds Vrijdag per Engeleche mail. Generaal Botha wordt van een en ander echter verwittigd. Wjj herinneren dat met de Kanzier ook vertrekken mevr. Botha en de hr. J. Joubert. Uit Amsterdam meldt men De commissie tot ondersteuning der slachtoffers van de staking heeft weinig genoegen beleefd van de door haar geor ganiseerde collecte, welke heden plaats greep. Eerst werd zjj al teleurgesteld, dat slechts enkele dames en heeren zich aan melden om te collecteeren, doch door deze teleurstelling werd het plan althans niet ver ijdeld men kon aan de door de staking wer keloos geworden mannen zeiven de collecte opdragen, maar van de 85 personen, die zich gistermorgen bjj den heer Beerends zonden aanmelden, bleven er niet minder dan 19 weg, en erger is, dat de collectanten, die de Leidschestraat en de Leifschegracht voor hun rekening hadden genomen, zich zoozeer misdroegen, dat er run de collecte in die buurt al zeer wtinig terecht kwam. De geheele opbrengst bedroeg slechts de luttele som van f 501.03. Men schrjjft uit Utrecht Omtrent den voor eenige dagen gearre steerden, en zich thans nog in hechtenis bevindenden L...., op vermoeden dat bjj den kleermaker Mehlamed zou vau het leven berooid hebbeu, verluiden de volgen de bijzonderheden. Hjj was als boekhouder aan de zaak van M. verbonden, welke zaak sedert dien tjjd zoodanig achteruit ging, dat de eigenaar besloot zjjn zaak aan L... over te doen en met achter lating van zgn vrouw zelf naar Londen te gaan en daar als kleermaker werk te zoe ken. Na eenigen tjjd ia M. gevolgd door zijn boekhouder, die voor de afreis, naar men zegt, zich een revolver in den Haag moet hebben aangeschaft. In Londen heeft lig M. gevonden en zjjn intrek genomen in hetzelfde huis waar M. en-pension was. Op een nacht hoorde da houdster van dat huis twee schoten en wekte eveneens bjj haar verbljjfhoudende doofstommen com tnensaal, die, op de kamer van M. komen de, deze op zjju bed dood zag liggen met de armen boven zgn oebloed hoofd uitgestrekt. De vrouw snelde heen om de politie te halen eu toen deze kwam, vond zjj den man met een pistool in de hand voor het bebloede hoofd. Aangezien de doofstomme kon getuigen, dat hg den doode, weinige oogenblikken te voren, zonder die pistool in de hand gezien had, rezen er dadeljjk ernstige vermoedens tegen L...., die daarop hier in verhoor genomen werd, doch wegens gebrek aan voldoende aanwjjzigingen moest worden rrggelaten. Thans schgneu die ver moedens zoodanig versterkt te zgn, dat hjj opnieuw in hechtenis genomen is. (»N* Rott. Ct.") LONDEN, 18 Juni. Bjj de ontploffing van een lyddiet-boin in het arsenaal te Woolwich Donderdagmorgen werden 10 man gedood en velen gekwetst. ADVERTENTI ËN. 1838-1903. Den 27eten Juni a.n. hopen .4, injjn geliefde Kinderen, de Heer S. KUUT, Kykiambteoaar, «A - en Mejuffrouw E. C. C. KUUT—LEHMKUHL, «?5 hunne 25 jarige Echtvereniging 14.; te herdenken. Namens hun liefhebbende Moeder, Wed. E. WEITZ, eerder Weduwe van den Heer L. LEHMKUHL, Madurastraat No. 6, 3e Etage, Amsterdam. 55j Ondertrouwd D. WIJNBEEK en A. GRIMME. Rotterdam, IO T Helder, 18 3wa 1903- Huwelijksvoltrekking 3 Juli 1903, le Vroonstraat 37. Ondertrouwd CORNELIS HENDRIK KEMPER en HENDR1KA ASMA. Helder, 18 Juni 1903. Huwelijksvoltrekking 9 Juli. Getrouwd P. DRIJVER Dz. en D. J. M. RAB, die, mede namens wederzjjdsche Familie hunnen hartelijken dank betuigen, voorde vele bljjken van belangstelling betoond bjj hun huweljjk. Heldor, 17 Juni 1903. Gbtkouwo T. TEENSMA M. A. MATERS. die, tevens hunnen dank betuigen voor de vele bljjken van belangstelliug, bjj hun huweljjk ondervonden. Helder, 17 Juni 1903. Bjj mgn vertrek naar Oost-Indie aan Familie, Vrienden en bekenden een hartelijk vaarwel toegeroepen eu het beste geweDscht. B. VAN STEENBERGEN, Magazijnmeester 4e kl. der Art. O. I. L. a. b. ss. >Koning Willem II". Heden ontvingen wij tot ouzo diepe droefheid de treurige tjjding dat in het hospitaal te Soerabaia is overleden onze geliefde Broeder en Zwager, MAARTEN VOS. in den ouderdom van ruim 36 jaar, in leven Korp.-Stoker K. N. M. Allen, die hem gekend hebben, zullen beseffen hoe zwaar ons die slag valt. Namens Broeders, Zusters, en Zwagers. Helder, 19 Juni 1903. Heden overleed na een langdurig ljjden onze geliefde Broeder en Zwager J0HANNES BAAK, in den ouderdom van ruim 41 jaar. C. C. LAMMERS-BAAK. D. LAMMERS. J. H. HELMIG-BAAK. B. HELMIG. M. PETERS-BAAK. B. J. PETERS. A. F. BAAK. J. RECHSTEINER—BAAK. J. RECHSTEINER. IJmuiden, 16 Juni 1903. Den 16en Juni overleed plotseling onze innig geliefde en zorgzame Vader en Behuwdvader MELLE HAMMER, (weduwnaar vau Jannetje Alwekt,) in den ouderdom van 69 jaar. Ondeschild, 18 Juni 1903. Namens zjjn diepbedroefde Kinderen. P. HAMMER. Ondergeteekendon betuigen hun harte lijken dank voor de vele bljjken vau deel neming ontvangen bjj het overlijden van mgn geliefden Echtgenoot, den Heer MAARTEN H00GER0UIJN, in leven Opzichter Machinist H. IJ. S. M., te Almelo. In 't bjjzonderaan II.H. Dragers voor de laatste eer den overledene bewezen. Wku. M. HOOGERDUIJN—Daalder Kinderen en Familie. Helder, 19 Juni 1903. Dankbetuiging. Ondergeteekenden betuigen langs dezen weg hunnen harteljjken dank voor de vele bljjken van belangstelling, zoowel van buiten als binnen de gemeente ondervon den bjj gelegenheid van hun 25-jarig huwelijksfeest. De talrjjke bewjjzen van vriendschap cn genegenheid zullen ons dien dag nog lang in aangename herinnering doen houden. Helder, 14 JUDi 1903. K. VERMEULEN en Echtgenoote. Aan allen, die ons hun deelneming deden blgken bg het overigden van onze geliefde Echtgenoote, Moeder Jen Groot moeder, inzonderheid aan Heeren Dragers van den Chr. Nat. Werkmansbond, betui gen wjj bg deze onzen innigen dank. Namens de Familie Ta. J. VERBEIJ. De ondergeteekenden betuigen, langs dezen weg hunnen hartelijken dank, aan den Wel.Kd. Heer Dr. DRIJVER en tevens aan de Directrice der Helderache Wijkver pleging voor de zorgzame behandeling gedurende de ziekte en het overljjden van onze geliefde Echtgenoote en Moeder. Helder, 19 Juni 1903. Namens F. WAARENDORP en Dochter. fabilïia. Het bestuur van bovengenoemde ver- eenigiog, zal de vrjjh>-id nemen, binnen kort weder den jaarljjkschen en zeer gewaar- deerden fluancièelen steun te vragen aan de ingezetenen, ten einde in staat te kunnen bljjven, om zgn nuttig werk in het belang van behoeftige meisjes voort te kunnen zetten. Onder beleefde aanbeveling namens het bestuur: Mevrouw BAKKER—Melchjoh, Pres. Mevrouw VAN DRIESTENKkrkhovk, Secret. Mevrouw DE VENBoon, Penningm. Evangelisatie-lokaal in de Palmstraat. ZONDAG 21 JUNI, voorin. 10 uur Ds. C. J. LAMMtRINK, Predikant te Amsterdam. Wie iets te vorderen heeft van den Apothe ker bij de Marine K. SPOON, gelieve zijn rekening in te zen den voor *23 Juni as. De Heer A. d'Arnaud verzoekt allen, die ieti van hem te vorderen hebben, hunne rekeningen in te zenden: Haarlemmerweg 303 Amsteidam. „Liefdadigheid naar Vermogen" In dank ontvangen een som vau f6,75, zjjnde de opbrengst van een gehouden tom bola op het zilveren Hu wel jjk» feest van den heer P. D. DE LANGE, op 14 Juni. De Penningmeester F. MULDER. Algemeens vergadering op ZATERDAG 20 JUNI, des 's avonds ten 9 uur in het lokaal 't CENTRUM. HET BESTUUR. De Verificatie-Vergade ring in het faillissement van G. BRANDS, landbouwer te Anna Pau'owna, is bepaald op Woensdag 22 Juli 1993, te ll1/* uur voorinen zal gehouden worden in het Gerechtsgebouw te Alkmaar. De opgaaf van vorderingen moet vóór 6 Juli a.s. aan mjj worden gedaan. H. P. M. KRAAKMAN, curator. Alkmaar, 18 Juni 1903. ZONDAGr a.s. bij gunstig weder: in de Tuintj as. De goede consumptie en de nette be diening zjjn wèl bekend. Alle dagen geopend voor Gezelschappen en Schoolfeesten van binnen en buiten de gemeente. Hopende met een druk bezoek vereerd te worden. Met alle achting, Directeur J. D. DE GRAAF. Gevraagdeen DIENSTBODE. Adres: HOTEL DEN BURG. Een Dagmeisje gevraagd. Adres: DIJKSTRA AT 8. Gevraagd zoo spoedig mogelgk een flink DAGMEISJE van half acht tot vyf uur voor lichte bezigheden. Adres: Bureau van dit blad. Een Burgerjuffrouw biedt zich aan voor HUISHOUDSTER, of bjj een eenige juffrouw. Brieven franco onder letter C. B. bureau dezer courant. Mejuffr. SPRUIT, Molengracht, vraagt voor direct een nette DIENSTB00E of NOODHULP. Kr biedt zich aan een UiHUKHBAKËH. Adres: 2de VROONSTRAAT No. 90. CÓNTUliNVAH Wordt gevr. een net Meisje als helpster. Adres: Mej. G. ZON, Koningstraat 94. SCHILDERS gevraagd, voor geruimen tjjd werk. Adres Gebrs. HOOGERDUIJN, Midden straat, Helder. Een Levensverz. M'i met afd. volkverz. vraagt zeer nette actieve Agenten voor het aanbrengen van groote en kleine verzeke ringen, zeer hooge atsluitprov. en incas- seerloon. Zoodra er f 10.000 kapitaal is aangebracht, verstrekt de Bank aan hare vertegenwoordigers vast salaris. Br, fr. lett. S. B. Alg. Adv. Bureau ALTA VAN NUGTEREN, Amsterdam. Algemeen Administratie- en Assurantie kantoor, Hoofdagenten van Hypotheekban ken, Credietiostellingeu en Verzekering- Maatschappijen speciaal brandassurantie, Amsterdamsehe beur6polis, koop- en ver koop van vaste goederen, vragen voor den Helder eu Omstreken een solied actief AGENT, die zich, bjj een flink optreden, een goed bestaan kan verwerven. Reflectanten adresseeren aan den Firma PLUIMGRAAFF Co., Appelsteeg 5, Alkmaar. Gelegenheid voor KOSTGANGERS, met vrge bovenkamers, in den omtrek van 's Rjjks Werf en de Gasfabriek. Adresbureau vau dit blad. Een COMMENSAAL kan geplaatst worden, vrije Slaapplaa-s, billjjke prijs, omtrek Kei zerstraat. Fr. br- lett. H., Bureau v/d BI. Prijsopgave verzocht van een gemeu'>eleerde KAMERSLAAP KAMER en KEUKEN. Br. fr. lett. W., Boekh. P. SPRUIT. Te huur een Kamer, Keuken en Waschboet voor een klein gezin voor f J .25 per week, van alle gemakken voorzien, ruim Erf en Regenbak en Put Te bevragen bjj den heer J. J. MENS, Spoorgracht il, Alhier. Te koop tegen geriDgen prijs een gebruikt, doch in goeden staat zjjnd ORGEL, zeer geschikt voor een kleine zaal, ook wel voor de huiskamer. Adresbureau dezer courant. TE KOOP HUIZEN op diverse standen, en BOUWTERREIN aanden Polderweg en de Krugerstraat. Adres aannemer A. KRIJNEN, Polderweg. Te koop bij Inschrijving- Helder-Huisduinen, in volle exploitatie; biljetten in te leveren vóór 15 Juli a.s. ten kantore van Notaris STAMMES, te Helder. Te huur middelmatig HEERENHUJS op de Loodsgracht een nieuw net ingericht Adres: C. B. SCHULMAUER, Spoorstr. Te huur een nel Burarerwoonhui*. AdresWed. L. SMIT, Hoofdgracht 5. Te huur aan de Oostslootstraat, hoek Ooststeeg, een HUIS, met 3 beneden en een boveukamer, kouken en verdere gemakken, groot erf, voor alle zaken ge schikt. Te bevragen LAAN 14. Te koop wegens stil te gaan wonen een welbekl. Brood- en Beschuitbakkerij, waarin wordt verbakken 12 a 1300 baaltjes bloem per jaar en 25 h 30 vaten krenten en veel klein brood. Het huis met bukkerjj en do geheele inventaris wat tot de bakker jj behoort voor den prijs van f 6000 er kan als hypotheek op gevestigd bljjven f 3500. Br. lett. J Bureau dezer Courant. Tb koop e«n WINKEL PÏf te zien KEIZERSTRAAT 37. Te bevragen bjj B. A ADR1AANSE, Mr. Timmerman, 2e Vroonstraat no. 13. To Koop. Te koop aangeboden 100 nieuwe PA LINGFUIKEN, van garen en zijd™, geheel klaar voor de visscherjj. Ook kunnen ze gekocht worden aan partijtjes. Verder nieuwe ZEEGRASNETTEN te koop. Te bevr. S. LONT, Westerklief, Wieringen. Bovenhuis te huur, zeer aangenaam en op mooien stand, naar de eisch'-n des tjjds ingericht, van allen gemakken voorzien. Adres: Bureau Vliegend Blaadje". Het Heerenhuis, Langestraat 39, bevat tende 6 Kamer, 1 Keuken en Tuin, voorzien van Gas- en Waterleiding. Huurprijs f200 per jaar. Adres: W. C. VAN BREDA, Hoofdgracht. Te Kuur bevattende 5 KAMERS, ZOLDER, KEUKEN, BOET en ruim ERF. Te bevr.: K4NAALWEG 65. Zoowel Heeren- als Damesfiet sen te koop gevraagd, met prijs opgave. Brieven onder B. bureau van dit blad. Te koop vier Gaspitten met toebehooren, slechts 6 maanden gebruikt. Te zien Spoor straat 136. Een flinke WAGEN te koop met twee duwers AdresBureau van dit Blad. TE KOOP wegens vertrek, een compleete FIETS. Te zien bg H VAN DER MADE, Mo lenplein 157. „ORION." Solied adres, voor ReparatiSn van Spring vee ren Matrassen» en op nieuw maken van VEEREN en andere BEDDEN. KAM AAL WED 118. Op V R IJ D A G 26 JUNI 1903, nam. 2 nor, zal door het Bestuur van het Algemeen Weeshuis te Helder worden aanbesteed De levering van Aard appelen, Hundvleesch, Hundvet, 8pck en Beu zel. benoodigd voor het geslicht gedurende het 2de halfjaar 1903. De Toorwaardee liggen ter lezing in het gesticht, van 's morgens 9 uur tot middags 4 uur. op DONDERDAG 25 JUNI des namiddags te 4 uur, zal door den ondergeteekende, voor reke ning van den Heer P. DE KONING, worden aanbesteed Het sloopen van een gedeelte van de oude BERGPLAATS en BOET m het bouwen van een BERGPLAATS met BOVENWONING, KEUKEN enz. aan de Achter-Hoofdgracht. Bestekken liggen ter inzage en teeke- ningen zjjn verkrijgbaar, zoolang de voor raad strekt, vanaf Maandag 22 Juni. Aanwjjzing op het terrein zal geschieden op Maandag 22 Juni, voormiddags 10 uur. Helder, 19 Juni 1903. TH. MOORMAN, Architect* De Schout- bjj-Nacht, Directeur en Com mandant der Marine te Hellevoetsluis, zal op Donderdag den 25 Juni 1903, des voor middags ten ll'/i "rei onder nadere goed keuring van den Minister van Marine, in het openbaar herbesteden de levering van AARDAPPELEN voor de Zeemacht te Hellevoetsluis en voor het Hospitaal der Marine aldaar, gedurende de maanden Juli, Augustus, September en October 1903. De hoeveel heid wordt geraamd op 56500 KG. VOOT de Zeemacht en op 6400 KG. voor het Hospitaal der Marine. De voorwaarden, waarnaar de herbeste ding zal geschieden, liggen ter lezing ter Griffie van de Directie der Marine te Hellevoetsluis. De inBchrgvingsbiljetten, ingericht over eenkomstig art. 4 der Algemeene Voor waarden, zullen behoorlijk gesloten moeten worden ingeleverd ter Griffie van de Directie der Marine te Hellevoetsluis vóór of uiterljjk op den dag der bestediug, des voormiddag» ten ll1/» ure. Hellevoetsluis, 17 Juni 1903. De Schont-bjj-Nacht voornoemd, W. G. VAN NEB.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1903 | | pagina 2