KLEINE COUR ANTI 't Vliegend Blaadje voor Helder, Texel, Wieringen en Anna Paulowna, WAARSCHUWING. Werner'sAvontuur. No. 3167. Woensdag 24 Juni 1903. 31ste Jaargang BureauSpoorstraat. Telefoonn0. 59. BureauSpoorstraat. Telefoonn». 59 Atoonnement 't Vliegend Blaadje p.8m. 50 ct., fr.p. post 75 ct., Buitenl. f 1.25 ,g t Zondagsblad 37B 45 0.75 I s Modeblad 55 80 0.90 I Muzik. Bloemlezing60 85 0.90 Voor 't Buitenland bg vooruitbetaling. VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgevers: BEBKHOUT Co., te Helder. Bureaui Spoorstraat. Aavertontlêii van 1 tot 5 regels25 Cent. Elke regel meer5» 4 maal geplaatst, 1 maal gratis. Bewgs-exemplaar 21/» Ct. Groote letters en Vignetten worden naar plaatsruimte berekend* Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMOHGENS vóór 1(1 uur iian het Bureau bezorgd zijn. Projectielen, alsmede be- standdeelen en stukken daarvan, afkomstig van de Schietoefeningen der Artillerie, welke gevonden worden op de Zimdplaiit OnriM of op de Texelsche kust of die uit zee worden opgevischt, zijn 's Rijks eigendom Hij die zich deze voorwerpen toeëigent is der halve strafbaar volgens de wet Het oprapen en vervoeren van geladen, niet gesprongen projectielen i< le vensgevaarlijk, ook voor de omgeving van hem die zulks verricht De Commandeerende ojjicier van het 4e Regiment Vesting-Artillerie, C. W. E. VAN LOBEN SELS. Aan onze abouné's buiten de gemeente wordt beleefd ver zocht 't verschuldigde abonne mentsgeld Vliegend Blaadje en Zondags blad, 2e kwartaal 1903, te willen over maken per postwissel of in postzegels vóór 5 Juli, zullende anders daarover met 5 cents verhooging per post worden beschikt. Postwissels voor dat doel behoeven slechts met een zegel van 21/, Ct. beplakt te worden. DE UITGEVERS Y1 fc LWNT1J 1)1 G E V HELDER, 23 Juni 1903. Zondagmiddag speelden de voetbalclubs jH. B. S. en U. d. I. haar tweeden wedstrjjd .om het kampioenschap van Helder. De «redstrgd werd ditmaal wederom gewon den door H.B.S. met den stand 2—0, dit gevoegd bg den stand 2—0 van de vorige maal, heeft tot resultaat, dat H. B. S. het kampioenschap bezit met 4—0. Door het bestuur der Coöperatieve Broodbakkery en Verbruiksvereeuiging «Vooruitgang" alhier werd Zaterdagmiddag openbaar aanbesteed: het bouwen vaneen bakker jj met woon- en wiokelhnis aan de Goversdwarsstraat. Ingekomen waren 8 inschrijvingen, van de heerenGebrs. van Pelt, ad f 5487 K. Laagland Winder f 5444; Z. Klaassen f 5218; H. Freeke 4 5260T. van der Sterr f 50 53J J. .Schoeffelenberg f 4999 H. Riemers f 4910 en C. Quak f 4882. Aanstaanden Vrijdag zullen een groot aantal schoolkinderen van Schagen een - bezoek aan deze gemeente brengen en o.a. de Marine werf bezichtigen. Daarna in «Casino"' worden onthaald en vervolgens naar Huisduinen gaan, waar de dag verder wordt doorgebracht. Texel, 22 Juni. Het examen voor len stuurman groote vaart, met aanteekening voor Engelscb, is met gunstig gevolg afgelegd door den beer W. H. Lap, zoon van den heer A. Lap Az., alhier. Door de langdurige regens van de vorige *week is hier vrij wat schade aangebracht «an de veldgewassen. Ook werden vele «eBten van vogels, inzonderheid van sterns «n kluiten, overstroomd, terwijl ook vele jonge door kouden en natheid om het leven kwamen. Anua Paulowna. Donderdag 18 Juni had ten huize van den heer P. Kreyger Jzn. een vergadering plaats, met het doel de mogelijkheid te bespreken, om, ter gelegen heid van de kermis, eenige feestelijkheden aan de Molen vaart te orgauiseereu. Verschillende voorstellen kwamen nu ter sprake, maar leidden uiet tot een besluit en al evenmin kon men het er over eens worden, of men de vermakelijkheden op Zondag of op Maandag zou doeu plaats hebbeu. Allen waren het er echter over eens, dat muziek onmisbaar is bg een feest. Zou echter ook ditmaal de Harmonie" weer bereid gevenden worden, haar mede werking te verleenen V De heer Kreyger voud hierin aanleiding om hulde te brengen aan de wakkere medewerking van dit ge zelschap, bij gelegenheid der vorige kermis, maar het ging volgens hem niet aan, maar steeds op die medewerking te rekeuen. Mocht de Harmonie" dus ook ditmaal haar steun verstrekken, dan had men dat te beschouwen als een buitenkansje. Hg wist echter nen goed adres. Met de muziek zou het dus wel terecht kouieu. Alsuu werd overgegaan tot het kiezen eener commissie, met het volgende resul taat P. J. Luit, voorzitterP. Komen, secretaris J. Langedyk, penningmeester H. Koster en G. Meijering, gewone be stuursleden en D. Op 't Veld, algemeen plaatsvervanger. Opnieuw kwamen nu datum en aard d-r feestelijkheden ter sprake, met dezen uitslag ten slotte In hoofdzaak zal weer een ringryderg plaats hebben, terwgl aan de commissie wordt overgelaten, de feestelijkheden zoo mogelijk nog wat uit te breiden, alsmede om den datum nader te bepalen. Hierop sluit de voorzitter de vergadering. Na afloop liet de penningmeester een lijst circuleeren, waarop reeds voor een flink bedrag werd geteekend. Aan de van Ewyksluia zijn 2 postduiven gevangen. De eeue had om den linkerpoot een gutta-percha bandje, waarop gedrukt F 573 op den 2en linker slagpen 2 Ne- derlandscbe wapens, op deu 3eu slagpen C 1 en op den 4en slagpen 1. Deze duif is echter gestorven. De andere duif heeft om den rechter poot een zilveren bandje, waarop 't getal 86, met 't getal 20 er dwars achter en B 2. Deze vogel is in 't bezit van den heer R. Dekker, opzichter van don Anna Paulownapolder. De aftredende leden van den Gemeente raad, de Heeren J. Jelles, J. Stammes en G. Volder zjjn door de beide alhier be staande kiesvereenigingen weder candidsat gesteld voor de aanstaande Gemeenteraads verkiezing. Goedkoops Reisgelegenheden. De Hollandsche IJzeren Spoorweg kon digt onder de advertenties weder de gele genheid aan om goedkoope uitstapjes ge durende de zomermaanden te maken, Een uitvoerige mededeeling, voorzien van een kaartje, is kosteloos aan de stations en bjj agenten verkrijgbaar. Voor niet minder dan 200 K.M. wordeu deze biljetten afgegeven. Ze kosten slechts f5.70, f4.28 en f2.85 onderscheidenlijk voor de le, 2e en 3e klasse. Komende tot 591 —600 K.M. bedragen de prjjzen on derscheidenlijk fll, f8.27, 5.50, en elke 10 K.M. daarboven van fO.10 tot f0.50. Marine begrooting. De heeren Bos, Drucker en Van Raai te hebben voorgesteld te verhoogen artt. 20 en 21 (kosten van personeel, ènz. van 's rjjks werven, enz.) met resp. f 40,500 en f 650 art. 42a (kosten voor het personeel van de marie-bakkery) met f 130; artt. 61a tii 65 (kosten voor betonning, bebakening en zeewerken) met resp. f 600 en f 120. De bedoeling is, dat bg aanneming dezer amendementen art. 80 zieken- en ver- wondengelden aan personeel bij 's rjjks inrichtingen niet vallende iu de termen der Ongevallenwet 1901 loonen voor feeHt-, rouw-, dank- en bededagen") vervalt. Bg B. en W. van Hilversum is Vrij dagmorgen bericht ingekomen van Gedep. Staten van Noordholland, houdende goed keuring van het raadsbesluit, waarbij aan den onderwjjzer A. H. Kroes en de onder wijzeres A. Slngters ontslag werd gegeven, ter zake van hun optreden bij de laatste werkstaking. Examens Stuurlieden. Amsterdam, 9 tot 19 Juni. Geëxamineerd werden 42 candidaten. De volgende di ploma's werden uitgereikt Groote Zeilvaart A. Derde stuurman aan de heeren E. D W Bo*ch, G. P. Hutjes, J. Lieuwen en F. J. D. Paré. Groote Stoomvaart A. Eerste stuurman aan de heeren L. R. van Assen, P. J. Bak ker, H. Bloem, O. v. Krieken, A. A. C. Kroef. VV. H. Lap, E. M. Swami, C. H. Patés, B. Teenstna. Tweede stuurman aan de heeren N. A. de Boer en J. A. Herb- schleb. Derde stuurman aan de heeren E. D. W. Bosch, G. P. Hutjes, J. Lieu wen, J. B. Guyl F. J. D. Paré, M. H. J. Ruygrok G. de Boer, C. v. d. Worp. Een gratis-portret Velen onzer lezers hebben vermoedelijk dezer dagen van een firma uit Parjja een circulaire ontvangen, waarin deze firma bun aanbood naar een photografisch portret, dat zg moesten zenden, een portret in krijt op levensgrootte te vervaardigen, dat bun mets z.ou kosten. Een lijst bestellen of iels dergelijks, zooals in dergelgke aanbiedingen wel eens tot voorwaarde vau levering wordt gesteld, was heelemaal niet noodig. Een onzer redacteuren besloot eens te onderzoeken, waarom deze firuiazoo vriende lijk is tegenover Hollanders,die haar totaal onbekend zijn, en zond een portret. Hg heeft nu bericht ontvangen dat de ver grooting klaar is, dat hg zeker tevreden zal zjjo over de uitvoering enz. Ook wordt een aanbieding voor een ljjst gedaan, waar op hg nog een speciaal rabat van 20% kan krjjgen, maar hjj behoeft geen lijst te koopen. Wel moet hjj tot dekking der exepedietiekosten, zorgvuldige verpakkiug, vracht, douanegelden enz welke allyd ten laste der ontvangers komen", een postwissel zenden vanf 4.10. (Uandelsbl.). Een slecht begin. Men meldt uit IJ muiden De nieuwe stoomhariugboot »Jhr. Carel Herman v. d. Braodeler" gemerkt IJM 33 Vrjjdag voor de eerste reis van hier ver trokken, is Vrijdagnamiddag nabij bet Haaksvuurscbip in aanvaring geweest met het Engelsche stoomschip Vauxhall", het welk met katoen beladen van - Amerika naar Hamburg beBtemd. De Vauxhall" werd aan stuurboord, achter de bezaanmast, ingeloopeo. De aan varing wus zoo hevig dat de geheele voor steven en boegplaten van de »Brandeler' geheel opgeröld en in vouwen platgedrukt werden en de voorgiek vol water liep. Door de schok werd haar stoomketel ver plaatst en geraakte de machine dermate defect, dat men de hulp moest inroepen van de hier thuisbehoorende stoomtrawler «Bruinvisch", die zich in de nabijheid be vond en die de Brandeler" dan ook Zaterdag hier heeft binnengesleept. De »jhr. Carel v. d. Brandeler" Vrjjdag nog een prachtig elegant schip, een boot om trotsch op te zijn, waarmede men vol hoop en verwachting ter haringvangst stoomde, ligt nu reeds ontredderd en zwaar be«chadigd in de haven. Ook de >Vauxhal!" moet nog al schade bekomen hebben, doch zette du reis voort, nadat men zich overtuigd had, dat *oor de opvarenden van de Brandeler" geen levensgevaar bestoud, en hulp aanwezig was. Voor de hulp door de »Bruinviscb" ver leend werd geen overeenkomst gemaakt. Twee schipbreukelingen. Men schrijft uit Harlingen aan de >L. C." den 19en Juni: Dat het zeilen op zee in een bootje bij een wind al» er hedenmiddag woei, zeer gevaarlijk is, ondervonden twee heeren te dezer stede, die do >r hun geregeld uit zeilengaan geenszirn als onervarenen kunnen worden aangemerkt. Door den krachtigen golfslag kreeg het bootje spoedig veel water in en by du poging om het te richten naar den stroom- leidendeu dam, kantelde het. Om niet onder de boot te geraken, sprongen beiden er uit, na nagenoeg alle kleedingetukken te hebben uitgetrokken. Daar slechts een dor heeren zwemmen kon, was bun toestand vrjj hacheijjk. Gelukkig verloren ze geen oogenblik buu tegenwoordigheid van geest en trachtten ze ui°t de boot den Pollendam te bereiken. Daar nadert de Terschellinger boot, hun hoop herleeft. Ze roepen en schreewen uit alle macht van de boot worden ze echter, mede door het ongunstige weder wellicht, niet opgemerktde boot stoomt door. Wut toen door beiden gevoeld werd. is moeieljjk te beschrijven. Een der heeren klimt nu op de reeds zinkende boot en wuift meteen wit kleeding- stuk. Gelukkig wordt dit wuiven opgemerkt door den stuurman der po9lboot. Onuii-1 delljjk wordt de vlet te water gelaten en de beide schipbreukelingen zjjn van eon wissen dood gered, daar ze hut in hunne netelige positie onmogeljjk lang hadien kunuen uithouden. Ze werden op du stoomboot opgenomen, waar ze door de kapitein en du bemanning met de grootste bereidwilligheid worden geholpen. Koers wordt gezet naar de haven, waar de beide geredden aan wal worden gezet. Een woord van lof voor het optreden vau den kapiteiu en de bemanning der Terschellingerboot, zonder wier tusscheu- kumst beide jonge mannen op tragische wjjze hun dood in de golven zouden ge vonden hebben, viade hier een plaats. De strijd om f150.000. De gemeente Amsterdam is onlangs ver oordeeld aan de erven van wijlen den heer Snuyff, die schade leed door het dempen der Zaagmolensloot, thans Albort Cuyp- straat, te betaleu f150 000 als schadever goeding Thans heeft de gemeente besloten omtrent dit vonnis in hoogur beroep te gaan by bet Hof. Moordaanslag in een schouwburg. Thans is de instructie gesloten tegen J. I. die bij een voorstelling in het Grand-Théa- tre Van Lier te Amsterdam een revolver schot loste op mej. Joaephine Anjelier en is de zaak naar de openbare terechtzitting verwezen. Men meldt uit Zeeland Waren de klachten in de laatste jaren, welke door de weervisschers aangeheven werden, al zeer gegrond, de campagne 1903 zal niet minder met zwarte kool moeten aangetuekend worden, want zoowel haring- als ansjovisvangst was van het begin af Biecht eu is dit gebleven tot op het oogen blik haast tijdstip van sluiten zoo dat de visschers gerust kunnen zeggen, dat haring- en anxjoviscampagne totaal is mislukt. Gelukkig dat sommigen nog iets in de beurs is gebracht door bet vangen van zoogenaamde omviseh, waaronder roR de eerste plaats bekleedt; behalve rog wordt in enkele weeren ook nog elft, geep, tong, spiering, molenaar, finten gevangen, maar niet van zoodanige beteekenis, dat zg de visschers eenig weekgeld geven. Toen Zaterdagmorgen te Kaag, onder Sassenheim de dienstbode Trui'je V. het fornnie met petroleum aaurn ïakte sloeg de vlam in haar oliekan Deze sprong en haar kleederen vatte vlam. Zij vloog het huis uit en sprong in de sloot met hut noodlottig gevolg, dat zg verdronkhaar lijk werd een half uur later opgehaald. De 10 4-jarige wed. Abrahams geb. Wijnberg, te Kampen, was deze wenk voor het eorst van haar leven ongesteld. Er is nu waer beterschap ingetreden. Men schrpft aan de Ass. Ct. Hoewel een groot deel van 't Drentsche volk bjjgeloof, dank zjj verbeterd onderwijs, meer on meer verdwjjnt zijn pr toch nog altjjd velen die sommige oude gebruiken uit vrees van mogelijk nadeel niet durven afschaffen. Zoo ziet men in verschillende dorpen om dezen tjjl van 't jaar nog dik wijl» vieze, slijmerige kwalijk riekende mas sa's (nageboorten van paard m) in de boomen op 't erf hangen. Volgens 't aloude bijgeloof zal 't vuulen by dusdanige hand Iwjjze flink opgroeien en den kop fier opgeheven dra gen, maar sterven, als de nageboorte be graven of door honden verslonden wordt. Een kind vermist. Sedert 16 Juni 's avonds 8'/j uur wordt vermist het 6 jarig knaapje Adrianus Cor- nulis van Hust te 's-Gravenhage. Ondanks du ijverige nasporingen van de politie is geen spoor gevonden. Wel huuft de com missaris der 2e afdueling aldaar, de heer Dietz, eene mededeeling ontvangen, wel licht in verband staande met de verdwjjning van het kind. De knaap is het laatst gezien, gaande naar het Lamgroen naar de Am- munitiubaven. Op dien zelllun avond tusschen 9% en 10 unr vervoegde zich in een winkel aan bet groene wegje een man, waarvan is opgemerkt dat hjj was zeer gejaagd, hijgde, een bezweet gelaat had en bloed aan een der handen. Het was een man tusschen 30 en 40 jaar oud, stevig gebouwd, min stens 1.70 M. lang, waarschijnlijk met kort afgeknipte knevel beenderig gelaat en bad het uiterljjk van een knap geklped werk man met zwarten fantasiehoed. Nader meldt men De politie heeft Zondag, vergezeld van een stadgenoot, die drie herdershonden, bekend staande als beste speurhonden, ter harer beschikking had gesteld, verschil lende laudurven en sloolen afgezocht naar het vermiste 6-jarig knaapje, echter zonder resultaat. Vermoed wordt dat het jongetje, dat gaarne op schuiten speelde, in een der grachten is geraakt. Na het bekend worden van de omstan digheid dat een mau met bebloede han den en gejaagd schijnende den avond van de verdwijning in een winkeltje aan het Groenewegje was, heeft een logement houder aan de politie gemeld dat een per soon bg name genoemd en thans te Rotter dam, die eenigszins aan het signalement beantwoordt, denzulfden nacht in zijn lo gement aan het Spui heeft vertoefd. Dien tengevolge is een rechercheur naar Rotter dam vertrokken. IJlt het Hiiilcnland. Daar w»a een man, di« oen wolf, oon guit on een kool over oon rivier moest brongen. Enfin, do geschiedenis is.bekend genoog. Do man wilde de grit en do kool «puren. Ineen zelfde go vul uls do hier b.-doeldo man, verkeert ook do niruwo koning van Servië, 1'oter I Karagcorgowitsj. Toon wo in ons vorig bui- tu'ilandscli overzicht do mooning uitspruken, dut na do fraaie offlcioolo modedooling van do Servische rogooring aan de roogondhedon, dozen wel door hnn diplomatit-kon bril zouden kyken en nol zonden doen alsof ze 't geloofden, hobbon wo te lichtvaardig geoordeeld. Do mogendheden, mot Rusland en 0,>stonrjjk voor aan, wilton wel Potrr als koning orkonneo, doch verklaren o-omwonden, dat zjj do konings moorden gestraft wenaohen le zien. Officieel deelde Rusland mede: .Dat do keirorljjke rognoring hut vaste vertrouwen hoeft, dat koning Peter vóó.' ulloa maatregelen zal nemen, om een onderzoek in t« stollen naar do aan- lcggurs van do afschuwelijke misdaad, cn de bodrij era van den smadrljjkon koningsmoord aan een strenge straf ral onderworpen.' Hut officioeln blad, dat deze mededeeling bevat ▼oegt or aan toe, ,dat in bot tcgongustelde ge-val do goede verstandhouding tusschen de Europoesche Staten on Servië er zoor ondci zal lijden on voor Servië groote moeilijkheden zjjn to voorzien.» Dal is duidelijk genoeg gezegd, dunkt ons. Keizer Frans Jozef drong iosgcljjks aan op do bestraffing van do moor denaars ,dio door hun verafschuwonswaardige en lage misdaad Servië hebben vernederd in de oogen dor aodero natiën.» De BriUche grzant to Belgrado, kreeg order voorloopig de regeoring nug niet officieel te ei kennen en bjj de inhuldiging van den koning de stad te verlaten. Frankrjjk, Duitschland on Italië zullon in goljjken geest handelen. Aan 't Russische hof ia wegens do dood van 't Servische koningspaar voor 24 dagen don rouw voorgeschreven. Peter I zal wol weten, dat 'tzonder do medewerking van Rusland en Oostenrijk mociljjk is te regooren in de Balkanstaton, cn dat 't ma r bost is naar hun wonsch" tc bandelen. Eiocb, doet hjj dat, dan handelt hjj tegen den zin der Skoepech- tini, dio de moordenaars geluk wensebt met bun daad van vaderlandsliefde, li j komt voor de moeilijkheid te slaan, menschen, die hem pas een kro m on een troon aanboden, streng to mooton strotten. Vandaar dn gcljjkeriii van do geit en de kool. Of Peter I oon middel zal vinden om uitdozen .impasse» to geraken, 't Zou kunnen dat do brdrjjvi-rs d- r bloedige daad hft land .verlaten*. Dat is wol meer gebeurd. Later kan er dan oeno amnestie komen. Maar men ziet, in orde zjjn du zaken in Sorvië voorloopig nog niet. Do geweldig schokkende gebcurteni son in Servië hebbon de aandacht afgeleid van de Macedonische kwistic. Voel vooruitgang is in do paciflcooring niet op te mtrken. Uit SofU wordt gemeld, dat Katsjowitsj, de afgezant die de Porto tot mildo redt-chten z>-n trachten to stemmen, aldaar is teruggekeerd m t goede horvormings bclof cn van den Sultan, doch dal aan de beloften geen waardo gehecht wordt. De O >st» nrjjksche minislricele crisis is nog niet opgelost. 't Is Ti'za niet mogen gelukken een ministerie simen te stellon. Dat dit ook niet gemakkelijk gaan zal is to begrjjpen, als men woot, dat de minister van landsverdedi ging, om wiens plannon he t ministerie door do oppori'io ten val werd gr bracht, aanbljjft, A*n 't hof schijnt men aan do lvgervcrmoor- dering zeer sterk te hechten. Italië is gelukkiger gowooat dan Oostenrijk, hot hoeft weer een ministerie al heult men ook voor binronlandscho zaken on marine nog ge -n liefhebbers kunnen vindon. Do zaken tullen vooreerst nog doir de colluga'a worden afgedaan. Tegrlyk met de Spaanscho begrooting Is een ontwerp ingediend tot vorhooglng der marine uitgaven, Do regeering wil oen eska der bobben dat bestaat uit 7 pants.-r»chepen, 3 kruisers en een aantal torpedobooten. Voorgesteld wordt ene verhoogde zeg 1- belasting on ccno verbooging van don accijns op alcoholische dranken. FtSUILLK'rOX. i) HOOFDSTUK 1 Sedert do oude Horman Werner gestorven was, gevoelde zjjn zoon Reinhold zich niet moer recht op zjjn gemak. Als vrjjgezel van dertig jaar had bjj een zeer aangenaam leven kunnen hebben met hot aanzienlijk vermogen, dat zjjn vader hem had nagelaten. Hjj had zelfs verkwistend kannen zjjn, want onder de rjjke inwoners van Frankfort a. d. Main behoorde do overleden bouwmeester Werner tot de rjjksto, on zijn talrjjke vaste oigon- dommon werden sedert jaren beheerd door een vertrouwd administrateur. Reinhold was echter van nature geen verkwister, en in het najagen van allerlei vermaken had bjj ook geen smaak. Op het gymnasium bad men bom reeds menigmaal geplaagd om zjjn stillen aard men hield hem voor een droomor, een dichter, «n had daarom geen goede verwachtingen wan zjjno toekomstige loopbaan in do handels wereld. Later bezocht hjj een jsar lang oon poly technische school, diende cervolgers een jaar als soldaat te Berljjn, werd reserve-officier, on keerde eindelijk terug naar de villa aan den Bockengeimor straatweg, waar zjjn vader hem wachtte. Hjj had iets van do wereld gezien on opper- >«n«n loeren kennenmaar hjj lodingen zich uitsluitend mot wetenschappelijke werken bezig en was bljjde, dat zjjn vader hem go- hoed vrjjliet en hom niet belastte mot hot beheer van zjjn vermogen. Dit was nu, na den dood van zjjn vad -r, auders geworden. Do regeling der nalatenschap was zoo oon- roudig mogeljjk geweest. U.-iuholde moedor was reeds lang dood, broeders of zusters waron or nieter was ook geon tesiamunt gemakkelijker kon hot niet. In zjjn laatste levensjaar had de oude Werner alle handels betrekkingen afgebroken, een groot deel van zjjn vermogen in goede staatspapieren belegd en don eigendom van zjjn onroerende goede ren op gemakkelijke wjjze geregeld. Ton overvloede was aan den advocaat Delins hot beheor der huizen toevertrouwd, en zoo had Reinhold Werner niets anders te doon, dan oouo som van vjjftig a zestig duizend mark in ontvangst te nemen. Natuurljjk verwachtte iodoroen, dat do jonge Werner nu wel spoedig zou gaan trou wen en eon eigen huishouding opzetten. Doch hii had daario volstrekt geen lusttot dusver waren de vrouwen hem niet geheel onver schillig geweest, maar hjj gevoelde zelfs al koor van haarmot eon zucht getroostte hjj zich de vervulling van do plichton, wolko bot maatschappelijke leven Item oplegde, zoo als het brongon van bozooken, enz. Hol kon echter niet anders, of bjj morst wel gaan inzien, dat bjj niet gezellig leven kon zonder oeno vrouw als hjj ton min9to zjjn tjjd niet wilde vordrjjvon met drinkge lagen on speelpartijen, of als kluizenaar wilde levon in zjjn eenzame villa. Hjj had in het oeno al evun weinig zin uls in hot andore, en zoo stapto hjj opeen mooien zomerdag naar den advocaat Dolius, om zjjn nood to klagen. De oude advocaat begreep dadeljjk, waar Bchoen wrong, on stak zjjno mooning niet onder stoelen of banken. Waarde heer Wer ner», zeido hjj, ,go zjjt veel te jong om uw leven met nioisdojn door to brongen. Omdat ge rjjk zjjt, hebt ge verzuimd een passond boroop to kiezuumaHr bet bozit vau veel geld geeft ook bezigheid. Go moest in de eerste plaats beginnen mat uw vermogen zelf to behecron.» Deze raadgeving was geheel vrjj van baat zucht, want Djlius genoot oen prachtig jaar geld voor zijne administratie. Reinhold wees dit voorstel echter met verontwaardiging af. «Waar denkt ge aan?' riep bjj nit. «Ik heb al genoog zorg over hot geven, en vuor het ontvangen zorgt gij veel beter. Ik go- loof dat ik binnon het jaar bedelaar zou wezen'. Welnu, word dan globerottcr .Wat is dat?' Och, een soort van «Wandelende Jood-, maar een beetje gemakkelijker. De wereld is groot, men kan een geheel monscbenloven besteden om haar te loeren kennen. Do hoofd zaak ismen moot veel geld bezitten cn geen borocp hebben. Bjj u zjjn deze beide voorwaarden aanwezig.' .En heeft men daar niets anders voor noodig .Hoogstens nog oen goede gezondheid.» Na dit gospruk liep Rjinhold eon gohcolon dag pviuzond rond. Do gedachte, vrjj en on gebonden in de wereld rond te zwerven, lukte hum wel aanmaar evenals zoo- velo rjjke jongelui leed hij eon beetje aan hypochondrie en kwelde hij zich met de vraag of zjjue gezondheid wel brstaud zou wezen tegen zulk eon vermoeiend leven. Hjj ge voelde zich werkeljjk afgemat en zenuw achtig. Sedert eenigon tjjd had sioh te Frankfort eon jong doktor gevestigd, die als specialiteit voor zcuuwljjden eono drukko praktijk had verworven onder do rjjke inwoners der stad. Hjj woonde aan do Zeil. Den volgendon mor gen ging Reinhold Werner naar dokter Itith- raann on verzocht een nauwkonrig onder zoek van zjjn lichaam. Hjj sprak ovor zjjno plannon en verzweeg volstrekt niet, dat bjj rjjk w-u en hoe hjj tot dusver goloofd had. Daardoor wist do dokter precies, wat soort patiënt hjj voor zich had dit dozo rjjko jonk man fatsoenljjk zou geleefd hebben, geloofdo hjj natanrljjk niet dat waren mooie praatjes. Na oen kort, zorgvuldig onderzoek ver klaarde dokter Rithmtnn .Waarde hoer'ik heb niots gevonden, dat op een dreigende ziekte wjjstmaar uw zenuwgestel wordt godrukt, on als go niot kunt besluiten om eenigen tjjd van levenswjjzo te verandoron, durf ik niet voor uwe gezondheid instaan. Volstrekte rust, misschien wel oen weinigje verveling, is het beste geneesmiddel voor oen jonkman, die in uw tosstand verkeert. Weet gc, wat onderduiken betcckont. Ik ben een tumeljjk goed zwemmer,* ant woordde Rninbold lachend. Ja, dat zwommen, hm, lettorljjk en figuur- 1 jjk Men hooft de eono golf nog pas acb'or dun rug en daar komt weer eon nieuwe golf aanrollun. D-»t gaat steeds zoo vonrt ton slotte vermoeit die eentonige afwisseling on Vfr'angt ;uon naar stille, oenzame rust*. R.ir.hold knikt»--, ,lk begrjjp u, doktor. Dan komt het onderduiken in die diepten, w.nr men niets ziel dan een groen licht en niots hoort dan een dof gesuis in do oorvn. Zoo ongeveer moet het in het graf zjjn, donk ik. Maar ge wilt toch niet, dal ik mo een kogel door don kop jaag? Ik heb nog goon last van wereldsmart". Zjj lachten beiden, en toen nam Rathmann in emiraat van do scbrjjftafol. «Ik heb daar juist do beschrjjving gelezen van een kleine Dcenscho badplaat», aan do westkust van .Jutland, in de nabjjhoid van Ringkjöbing. E in strandhotul, twee of drie visschersbutten, duinen on zoe dat is alles. Aanlokkeljjk is dit plaatsje Sü idertig gohoeten niet maar ik geloof, dat hot oon goodo plok is om voor eenigen tjid onder to duiken. Wat dor:kt ge daarvan, mjjnhoer Werner? Neom echter de zaak niet al te licht, als ik u ver zoeken mag.' Rrinhold nam de courant in handon en las vluchtig het artikel. ,Da'. is niet ver van de beruchte Jammerbocht. Nu ik zal er eens over nadenken." Bjj het afloopen van de trap raoost R jin hold Werner lachen om het wondrrljjk denk beeld van dezen geneesheer, dio hem in do ermsaamheid wilde zenden, torwjjl hjj toch zoo'n droomor was. Op straat gekomen, te midden van hot ge woel, kwam hem hot denkboold echter l i l meer wonderljjk voor, en toen hjj langs de Beurs kwam, was hjj reeds tot do uitvoering er van besloten. Wanneer hjj echtor een pro«< wilde nemen mot dit onderduiken, dan moest hot toch zoo ecschicdon, dat het guljjkstond met een tjjle- 1 jjk verdwjjaon van den aardbodem. E ;n plek waar badgasten v«rtoefden, waar men post cn telegraaf te zjjner b.schikking had, was hem voLtrekt niet afgelegen genoeg om te dosn denken aan h;t eiUod van Rtbioson C.'usoc, en juist de herinneringen uit zjjno jeugd, toen hjj zooveel smaak had gevonden in het bloeiend verhaal van dion beroemd gewqrden eilandbewoner, waren bjj hom weer levendig geworden. Hjj >ou dus kiezeneen bergnest In do Abrnzzon of de Jammerbocht, dio grauwe eenzaamheid van zand «n zeo, waarin hol laDd doodloopt. Na eenig overleg koot hjj do Jammorbocht- I-i dj Abruezon waron nog roovors die kwatm-n hom slecht te pas. want hjj wilde geil meenomen, veel goli, om langen tjjd te kunnen onderduiken zonder iets van zioh te laten hooron, en om bovendien volgens de ingeving van het oogenbük naar oon andere plaats te kinnon reizen, tnizschion nog wel Daar do prairitën van Amerika. Toen dit besluit eenmaal bjj hem tot rjjp- hoid was gekomen, bleken de toebereidselen om tot do uitvoering over te gaan al heel eenvoudig- Bjj zjjne gsringe behoeften hield Rsinhold Werner goon groot dions'p"rsonoo], hjj bezat geen rjj'uigen en guen rjjpaard, zjjn huis honden werd gevoerd door oeno oude huis houdster mot behulp van een dienstmeisje, en de tuin stond ond-'r toezicht van een tuinman, die in een afzonderlijk huisje woondo. Deze twee personen riep hjj in sjjne kamer en doeldo hun mode, dat hjj voornemens was oon groote reis te ondernemen. Hul was onzeker, wanneer hjj zou tcrugkeeren. hnn loon en h< t noodige huishoudgeld zouden zjj van Delius ont vangen. Aan den hoer Delius zond bjj oon kloin briefje met dezelfde mededeeling, on voegde er opzcttcljjk, om hem to misleiden, bjj, dat hjj naar hut Zuiden giog; ovorigons herin nerde hjj den advocaat aan de generale vol macht, dio deze sinds lang had. (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1903 | | pagina 1