KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje De ïïni m ta Spion voor Helder, Texel, Wierlngen en Anna Paulowna Meid lol HORLOGES. 11 No. 3222. Vrijdag 1 Januari 1904. 32ste Jaargang. TWEEDE BLAD. ADVERTENTIEN. Versche Roomboter J. KATER, MelkiDrichting. WED. RIESSElMANR. A. WIERINGA, E. OOSTENDORP, Huizen en Bouwterrein DE KORENBEURS, Hypothee1 oaiL^ BureauSpoorstraat. Telefoon,i°. 59. BureauSpoorstraat Telefoonn*. 69. Bij de verwisseling des jaars. De Tyd spoedt zich met onverpoosde snel heid voorwaarts, immer voorwaarts. Hg weet van geen stilstand, hy kent geen rust. Nog cenige uren en hij zal wederom een jaar in het Niet hebben gesleurd, om daarna met dezelfde snelheid en onvermoeidheid in een nieuw tijdperk zijn tocht voort te zetten, ge stadig afbrekend en opbouwend, veranderend en wijzigend. Het kan niet anders of deze wetenschap maakt op den ernstigen mensch eenigen indruk, wekt bijzondere gedachten, herinneringen en gewaarwordingen in hem op en dringt hem een terugblik te werpen op het afgeloopen tydperk. Ook wy willen op den achter ons liggenden weg, op den jaarkring die straks wordt ge sloten, nog eens terugzien en enkele gebeur tenissen, omstandigheden en ervaringen de revue laten passeeren. Wc gaan daartoe op het voertuig der verbeelding nog eens achteruit, om ons daarna, door het heden heen, te wenden naar de toekomst. En dan is het eerste wat in onze herinnering verlevendigd wordt «het anarchistisch avon tuur*, (de misdadige woelingen*, >de slrjjd om betere economische levensvoorwaarden', of hoe men het noemen wil, in het begin van het jaar. Ja, wy doorleven nog eens die dagen van spanning en onrust, die sombere dagen, waarin de stryd tusscheu kapitaal en arbeid feller ges'.reden werd dan ooit te voren. Helder en duidelyk treedt weder voor onzen geest de werkstaking der dok- en veemar beiders te Amsterdam en we gevoelen nog maals den indruk, dien de houding van het spoorwegpersoneel op ons maakte toen het uit solidariteitsbeginsel eveneens het werk neerlegde, waardoor Amsterdam, do hartader des lands, van de gemeenschap met de buiten wereld werd afgesneden en een groot deel van ons vaderland nadeel en ongerief onder vond. We herinneren ons de genomen regee- ringsmaatregelen om dergelijke gebeurtenissen in den vervolge te voorkomen, het onder de wapens roepen der militairen, om orde en rust te handhaven, de indiening der strafwetten, de agitatie en de talryke meetings om de aanneming der ingediende wetten te verhinderen, de instelling van 't Comité van Verweer, do afkondiging door genoemd comité van een algemeene werkstaking, de spanning die de gemoederen beheerschtcmaar dan zien we tevens met vreugde terug op het einde der Aprilbeweging, op de herstelling van orde en rust. Niettemin gevoelen we medeiyden met de zwaar ge troffenen, met de overwonnenen, met de door deze staking broodeloos gewordencn. We hopen, dat de barmhartigheid en de christe lijke liefde hunne stemmen niet langer het zwygen zullen opleggen en we vertrouwen, dat de voorgangers en de arbeiders, die aan dezen stryd deelnamen, er uit geleerd zullen hebben in welke richting zij niet moeten voortschrijden en begrepen hebben, dat een algemeene werkstaking een grooto dwaas heid is. Een andere gewichtige gebeurtenis trekt voorbij ons geosteoog, waarop wy met welge vallen terugzien en wol op de verblydende tijding, die in don loop van het jaar uit lusulinde tot ons kwam. Wy bedoelen het bericht, dat het den luitenant-generaal Van Hcutz gelukt was Panglima Polem en den President-Sultan gevangen te nemen en aan ons gezag te onderwerpen, waardoor de tegen stand der Atjehers aanmerkelijk gebroken is. Eindclyk zal dan aan den meer dan 30-jarigen Atjehoorlog, die een zwarte bladzydc is in Ncêrland8 geschiedboek, een einde komen. Mon twyfelt er niet aan of de onderwerping dier hoofden is het begin eener pacificatie. Daarom hulde gebracht aan generaal Van Heutc voor zyn beleid en zjjn taaie volharding 1 De terugblik op het voorgevallcue van 19U3 in ons Vaderland geeft in andere opzichten evenmin stof tot juichen en men kan waarljjk niet op geluk en voorspoed bogen. De, toe stand van handel, scheepvaart en njj verheid leed, vooral in de eerste helft des jaars, aan zekere gedruktheid, ook al ten gevolge der zoo even besproken werkstakingen. De financieële wereld onderging door ondoor dachte en veel gewaagde speculatiën hevige schokken. Wy noemen, om van anderen niet te spreken, alleen de bjj vele als uiterst solide bekend staande Bank te 's-Hertogen- bosch. Zy viel en in haren val sleepte zjj tal- looze onschuldige slachtoflcrs met zich mede. Do landbouw had met tegenspoed te kampen; eindelooze regens berokkenden ongekende scbace. In4 het voorjaar werd het land be werkt, geploegd, bezaaid in den zomer werd het gezaaide verzorgdin den herfst zou men de vruchten van den arbeid binnenhalen, maar de vele regendagen waren oorzaak, dat de oogst luttel was. Onnoemelijke schade leden daardoor de landbouwers, zoodat zy met kom mer en zorg den winter te gemoet gaan. 't Is wenschelyk, dat de landeigenaren met deze omstandigheden rekening houden en zich niet alleen op de wettig gesloten contracten be roepen. De visschery had het zwaar te verantwoorden. De October- en November stormen hebben heel wat droefheid en armoe de gebracht in de woningen der visschcrsbevol- king. Talrijk zyn de gevallen, waarin de schuiten der visschers in den stryd tegen de woeste elementen moesten ondergaan en de bestuurders der vaartuigen een prooi werden der onstuimige golven, nalatende treurende weduwen en onverzorgde weezen. Men denke hierby aan do ongelukken, die te Arnemuiden te betreuren zyn. Dat de liefdadigheid hier haren steun verlcene, om het nameloos lyden eenigszins te verzachten. In een land als het onze, waar mon 7 millioen aan snelvuur- kaïionnen besteedt, behoeven toch de nage- blevenen van de slachtoffers der zee geen ge brek en armoede te lyden Slaan wy den blik op de landen buiten onze grenzen dan kunnen wy er evenmin op roemen, dat daar in 19U3 humaniteit, vrede en welvaart altyd heerschlen. Het drama in Servië afgespeeld ligi nog vereelt in het geheugen. Do moord op koning Alexander en zyn gemalin Llraga vervult ons nog met afschuw. De opstand in Macedonië tegen het Turksche bewind is verklaarbaar en te rechtvaardigen, maar met walging worden we vervuld, ,aia we denken aan de roof- en moordtooneelen der ongeregelde Tnrksche troe pen, om zoo het heette, de rust te herstellen. De toestand in Zu.d-Alrika is nog hoogst ongunstig, niets wordt er gedaan om daarin verbetering te brengen en met weemoedig verlangen zien we uit naar do vervulling der belofte van de Engelsche regeering om in het zoo zwaar geteisterde land betere toestanden te scheppen, opdat de vroegere voorspoed en welvaart wederkeere. Ue gespannen ver houding, die tusschen Rusland en Japan be staat en elk oogenblik in een verwoeden stryd kan ontbranden, heeft wel onze belangstelling, maar mist onze sympathie. In Frankrjjk heerschte een sterk verzet toen do wet op de congregatie's met gestrengheid uitgevoerd werd, zoodat verschillende kloosters gesloten en onderscheidene geestelijken uit het land verbannen werden. Deze omstandigheid heelt zeker den ouden, eerbiedwaardigen kerkvorst Leo XIII zwaar gegriefd en zyn laatste levensdagen vergald. De door allen hooggeachte l'aus overleed 20 Juli op 93- jarigen leeftyd en door het cenclave werd kardinaal Sarto als zyn opvolger aangewezen, die ouder den naam van Pius X den troon van Petrus beklom. Het Duitsche Kyk was voortdurend ten prooi van een hevigen economischen stryd over de toltarieven, in Engeland werd getwist tusschen de protectio- uisten en de verdedigers van het vryhandel- stelsel. In Uostenryk stonden de Duitschers en Tsjechen nog immer fel tegenover elkander. Als we al het opgesomde te zamen vatten dan komen we zeer zeker tot de erkentenis, dat er een veel bewogen jaar achter ons ligt. En zoo staan we nu op den drempel van een nieuw jaar. Wat zal 1904 opleveren? Wat staat er in den toekomenden tjjd te wach ten voor de wereld, voor ons dierbaar vader land, voor de plaats onzer inwoning, voor ieder ouzer Geen sterveling kan ons hierop een antwoord geven, want de toekomst is voor een ieder achter een ondoorzichtbaren sluier verborgen. We moeten berusten en wachten. Maar toch wanneer we bedenken, dat do toekomst voor een groot deel in het heden ligt, dan bly ven we niet werkeloos af wachten, maar nemen het voornemen op om zelf mede te werken aan de verbeteringen, die in huis eu maatschappij gewenscht zyn. Wanneer we dus op den nieuwjaarsdag ande ren .veel heil en zegen* toewenschen, laten we dan aan ons zelf de belofte afleggen alles te doen, wat gedaan kan worden om dien wensch vervuld te zien. Doet ieder dit, dan zal in 1904 de menschheid een grooten stap verder komen op de baan der vooruitgang en »'t Vliegend Blaadje* zal ongetwijfeld vele aangename, opwekkende en verblydende lydin- gen kannen vermelden. Lezers en lezeressen! de Uitgevers en de Redactie van dit blad wenscheu U een ge lukkig Nieuwjaar. MEirWSTlJIHXGKV HELDER, 81 December 1903. Landbouw. Dinsdagavond 1.1. hield de afdeeling Helder van de Maatschappij van Landbouw in »'t Centrum* een algemeene vergadering, die by afwezigheid van den Voorzitter door den heer P. A. E. Thyssen geleid werd. Nadat de vergadering was geopend en de notulen waren gelezen en goedgekeurd, hield de heer G. Tjalsma een voor landbouwers zeer belang rijke lezing over den aanleg en de verzorging van grasland, zjjnde een aanvulling van de voordracht over de bemesting van weiland, die het vorige jaar door hem in de afdeeling was gehouden. Hy sprak op bevattelijke en onderhoudende wjjze over de verschillende soorten van aar- en pluimgrassen, behandelde de voedingswaarde, den bloeityd en de zoden vorming der onderscheidene soorten, verklaarde welke soorten nadcelig zyn voor het vee en stelde duidelyk in 't licht, dat de kennis van meerdere of mindere wuarde ,der gras soorten voor don boer van groot belang is. Ook ging hy na welk nut de klaver voor een weiland heeft en raadde den landbouwers aan vooral te zorgen, dat het onkruid be hoorlijk uit het grasland verwyderd wordt en zy zich niet alleen moeten bepalen tot het afsteken van distels. In het bijzonder werd gewezen op het uitrooien van de paarden staart en het mos. Vervolgens gaf spreker over de bemesting en waterverzorging be- hartigswaardige wenken, om ten slotte er op te wyzen, hoe men een beste weide kan ver krijgen, die veel voeder oplevert, dal van beste kwaliteit is, langen tyd in de behoefte voorziet en een vaste zode geeft. Nog werden onderscheidene praktische wenken gegeven die by den aanleg van wedanden ïu acht dienen genomen te worden. Met aandacht werd deze lezing aangehoord en de dank betuiging van den Voorzitter was zeker niet onverdiend. Na afloop dezer voordracht deelde de Voorzitter mede, dat van den Minister van Binnenl. Zaken bericht was ontvangen, dat voor dit jaar aan de afdeeling een subsidie van f 2-46 was verleend ten dienste van den landbouw win te rcursus. Daarna werd Da eenige bespreking by meerderheid van stemmen bepaald, dat het volgende jaar vanwege de afdeeling in Koegras wederom een dekhengst zal worden gesta tioneerd. Vorder besprak men nog het nut van ierputten, over de verkrijging van goede graszaden, enz., terwyl hel bestuur de mede- deeling deed, dat men voornemens was de zomervergadering in Koegras te houden. Vervolgens had onder do aanwezige leden traditioneels kaasverloting plaats, waarna de vergadering werd gesloteu. Men schryft van Urk: Onder de visveherlui heelt voor en na de feestdagen, al naar aankomst der vloot, een heele verwisseling van personeel plaats. De knechts en derde-mannen (aankomende jongens) verhuren zich tot Kerst en gaun nu in hun »nge" huur. ülschoon de schip per by elke thuisreis »zyu buultjen trekt1' aan beide ondergeschikten hun part geeft, wordt aan het einde des jaars on willekeurig de rekening opgemaakt. En algemeen is de klacht, dat er zoo weinig verdiend werd19U3 is een slecht jaar geweest. De ansjovisvangst, anders de oogsttyd van den visscherman, mislukte totaal. Na dien ontmoedigendeu afloop werd de voor- ipelliug, dat het jaar niet >goed" meer kon word n, volkomen bewaaiheid door het langdurig stormachtige weder. In geen jaren lag de vloot zoo dikwyls verwaaid in de havens langs de kuBt, of moest ze zonder re.- uitaten uit zee lerugkeeren. Eu- kele gelukkige visschers heboen nog een besomming van tweeduizend gulden kun nen bereiken, wat nauwelyks voldoende is voor het onderhoud van een grooten botter, zeilwerk, vischtuig enz. eu van de drie gezinnen, (waarvan één aan boord,) die er vau bestaan moeten. Verreweg het groot ste deel der talryke visschers vloot heeft veel minder besomd, en met minder zee waardige vaartuigen of te >ouwe spullen" werden bedroeveude uitkomsten verkregen. Hebben de visschers (eigenaars van een vaartuig) stuf tot klagen, ouder de knechts is het weinig beter gesteld. Vroeger voor vast loon, varen ze nu op deel of part, dat nuar de grootte van schuit of botter varieert van 17 tot 20 cents van den gulden, en gemiddeld ni<*t meer dan f 200 a 250 heeft bedragen. Het behoeft geen betoog, hoe de Tak ken, die ook geheel van de visschery af hankelijk zyn, onder den druk der tyden te lyden hebben en neringdoenden er even eens onder gebukt gaan. Het geheele eiland ondervindt er de schadelyke gevolgen van. Voor het koude jaargetijde moet nog veel ontbeerd worden. Al wordt er nu in den winter meestal weinig verdiend, toch bly ft zopen water" zeer gewenscht. Een natte hand geeft altoos wat. In zeer korten tyd heeft zich in de Zuiderzee een massa ys gevormdde vaart van Enkhuizen in de richting Amsterdam is voor zeilschepen reeds gestremd. Eenige stoombooten vau Kampeu naar Amsterdam hebben door het vele jjs ia de Zuiderzee den dieDst gestaakt. Verbintenis schepelingen. Door den Minister vau marine zyn ter bevordering d>n vrjjwillige dienstneming van zeemilliciiens sis matroos voor zoo danige verbintenis byzondere voorwaarden vastgesteld, aanmerkelijk voordeeliger dan die, waaronder de verbintenis vau andere schepelingen geschiedt. Daar het den Minister van veel belang is voorgekomen, met het bekend maken van deze voorwaarde niet te wachten tot dat de zeemillicien8 voor eerste oefening zich aan boord bevinden, maar aan deze voorwaarde reeds van te voren een groote publiciteit te geven in de burgermaatschap pij, is aan zyn departement een kennisge ving opg> maakt, waarin de bedoelde voor waarden zyn opgenomen, en vo.rts de so- licitanten voor de zeemilitie worden uit- genoodigd, zich roor een vrywilhge ver bintenis als de bedoelde, voorloopig by het gemeentebestuur op te gever, welke op gaaf hen echter tot niets bindt. Gemeenteraad van Anna Paulowna, op Dinsdag 29 Dec. 1903. Voorzitter de Burgemeester, de heer J. Jelles. Atwezig door ongesteldheid do heer G. Volder. Na opening der vergadering, lezing en goedkenring der notulen, kwam aan de orde: 1. Benoeming van een onderwyzer aan sehool no. 1. Op de voordracht stonden 1. de heer J. de Vries te Steenwjjk. 2. do heer J. Klaver te Oenkerk. 3. de heer A. Kooistra te 1'ctten. Met algemeene stemmen werd no, 1 geko zen, indiensttreding 1 Februari a.&. 2. B. eu W. boden aan 't suppletoir kohier op den Hoofd. Omslag, tot een bedrag van f 101.39. Dit zal in geheime zitting worden behandeld. Ook wordt aangeboden 'l supplc- toire kohier op de hondenbelasting tot een bedrag van f 13.50. Met algemeene stemmen werd dit laatste goedgekeurd. 3. Behandeld wordt een adres van ingeze- tonen aan de Gvldersche Buurt, inhoudende het verzoek om by 't draaibruggetje een lan taarn te plaatsen. Adressanten wijzen op 't gevaarlijke by duisternis en door kwaadwil ligen kan 'l bruggetje worden opengedraaid. B. en W. stellen voor met 't oog op de kosten af wy zend ie beschikken en 't 1'oiderbestiiur heeft iemand aangesteld om toezicht te houden. De hoeren van Mulletn en Do Mazure ver klaren zich voor 't plaatsen van een lantaarn, de anderen er tegen, zoodat afwy7t-nd wordt beschikt. 4. Behandeld wordt een schrijven van '1 bestuur der Nederd. Herv. Kerk, om voor 't onderhoud van 't torenuurwerk een jaar- lijksche subsidie vau f 50 en om f 25 voor 't afgeloopen jaar. B. en W. stellen voor alleen het laatste toe te staan. Na eenige discussie wordt op voorstel van den heer Stammes besloten nog eens met't Kerkbestuur de zaak te bespreken. 5. Benoemingen. Tot lid van de plaatse lijke schoolcommissie werd benoemd do heer Jb. Bakker, inplaats van den heer E. E. Stoel, die de gemeente heeft verlaten. Tot leden van de commissie tot wering van schoolverzuim werden herbenoemdde heerenK. Kuiper, K. L. v. Gorkom, N. Raap, Jb. Bakker, S. Poriegij t, Alb. Koa, Jb. Waiboer, C. Tyscn eu iuplaals van den beer G. Brands, die heeft bedankt, do heer K. A. Kaan. 6. Do voorzitter deelt mede, dat by de kas-vcrificatie by den Gemeente-ontvanger in kas was f 3709,09*. Daar de rondvraag niets opleverde, ging de raad over in comité. Tijdstippen van verzending der Brievenmalen. Naar Oost-lndlë. p. **e».*t r p. Holl. au vu Kutterdsa mail via Genua HolL p. Franacbe mail via Maraeille p. Engeltehe mail riaBriodiai (naar Palembsng, Kiouw Hanka, Itilliton va Z. W. Afd. van Borneo) Naar Atjek en deOoilknst) van SiimatrmJ p. Duitarbe mail ris Napela*) Alleen naar Atjeh, Sainaira Ooatknit, Pslembsng. Rion». lianka, Billik» en Z.-W. Afd. van borneo. Het overige gedeelte van Ned. Ooat-Indie wordt alleen op verlangen der afrenden via Napel» rer»onden. Naar Guyana (Suriname) po*t-b**urg ,/fc Po#tk. 1 es 16 J*d 7— 8 en ti 7— 12 tn 2A 7.- »v. i ta 19 Jen. 3.80 (dub 8 en 22 7.•*- 16 en 29 J*o 8.30 'unor (tU Genn») ,2 en 28 J*n 7.— 'i *r. eiken Vrijdag 8 80 '«mor. (ei* Genos) 12 en 28 J*n 7.— «v. 6 en 19 J*n. 11.30'tmo. p. leepoat via Amaterdam p. mail over Engeland l via St. Nazaire 14 en 81 Jan|7.'atv. 18 Jan.!7.— 'aav. 7 Jan.|7.av. Naar Cura9ao, Bonaire en Aruba: >1 Jan. 7.- -- 4 nj dag 31 Jas. 7«— p. zeeputt via Auuierdam p mail via Southampton p. mail via Hamburg (alleen op verlangeo der afzenders). Naar St. Martin, St. Euatatlus en Saba ar mail over Engeland 4 en 18 Jan. I 7-— »v. p. icepoit via Amiterdam j 14 en 81 Jan. j 7.'e av. Voor Ilr. Ms. .Nautilus* n&ar Las P a 1 m a s (Gran Canaria) via Marseille 3 Jan. 7 u. 'sav. via Southampton 8 Jan. 3.30 u. 's nam. zeer fijn, 50 ct. per pond, 45, 40 en 35, zeer aanbevelend, by de 5 pond 21/, ct. per pord minder. Kopjesboter marktprijs. VLAMINGSTRAAT 45 Voor het Oude en Nieuivejaar. Prachtige Boerenjongens. Advocaat. Arac Punsch. Rum Punsch. Cognac. Port en Madera. Bisschopwijn. Roode- en witte Bessenwijn. Likeuren. 6enever en Brandewijn. Diverse soorten ROODE WIJNEN. J. KUIPER in HARZER KANARIEVOGELS BINNENHAVEN III HELDER. Uitstekende gelegenheid tot logeeren in de logementen der Nat. 6hr. Geh. Onth.- Vereeniging Zeemanshuis, Spoorgracht 43 en Volkskoffiehais „De Hoop", Zeer nette logeerkamers van af 35 Ct, Consumptie uiterst billyk. HET BESTUUR. De grootste keuze en billijkste prijzen, vindt men bij SPOORSTRAAT 120. Zie de uiitlalling. Langestraat 29, geeft veel geld voor MEUBELEN en HUIS RAAD, alsmede voor KOPER, LOOD, ZINK enz. Koopt tegen de hoogste waarde Geiten-, Konynen-, Katten-, Bunzings- en Mollen vellen, Paardenhaar, enz. Doet uw voordeel en gaat naar: Langestraat 29. TE KOOP. Adres H. WIJKER. Sluisdijkstraat 75 J. EDENS. Prima Geldersche Kluiven. Metworst. Blokworst. Boterhammenworst Concurreerende Prijzen. Ochtendvoeder voor Hoenders. Per 5 pond 25 Cent. Stemmen, repareeren en besnaren van PIANO'*, ZITHERS, ORGELS, HARMONICA'S enz. 1'. HOO.V '/.iiIrtglr De 's Gravenhaag»'-'' verat»- "n AANNK" H jt% en Landarijan. fgen te bekomen te Helder by lnucr den F J. OF JONGH. FKVILLH'I'O.%. 25.) Do nacht was duister en toch meende zy bij het onzekere geflikker der sterren do om trekken van twee mannelykc gestalten te kunnen onderscheiden. Slechts édne gedachte vervulde thans haren geest. Wladimir ver keert in levensgevaar. Zy boog zich zooveel mogelyk uit het venster en «Weg of er wordt geschoten!' riep zy den geslallen toe en snelde toen naar de huistelefoon en bracht de schellen in beweging. Zy hoorde op het kiezel haastige schreden, als van personen, die zich met den looppas verwijderden, hoorde hoe het in huis levendig werd, hoe de bedienden half aangekleed kwamen aansnellen, en hoe nu ook Wladimir in zyn avotidklecding aankwam, wel ietwat bleek, maar volstrekt niet met het voorkomen van iemand, die zoo juist een stryd met die ven had gevoerd. Met een vreugdekreet liep zy hem tege moet en sloeg de armen om zyn huls. O, God zy dank, God zy duizendmaal gedankt, dat je hier bent.' •Ja waarom zou ik dan niet hier zyn vroeg hy, terwyl hy haar teeder omhelsde. Maar wat beduidt dat rumoer, waarom heb je het geheele huis op de been gebracht?* ,Ik meende, dat je in gevaa- verkeerdet*, antwoordde zy, een zenuwachtig snikken onderdrukkend. Ik had voetstappen gehoord in den tuin en mannenstemmen.* Een tuinmansjongen zeker, die een galant avontunr had*, glimlachte hy. «Neen, o neen, het waren mannen. Maar waar was jy Heb je niets geboord .Waar ik was? Wel in je tuinsalon. Toen het buiten koel begon te worden, heb ik de avondlichten uitgebluscht, was ik de kamer binnen gegaan, waarin de lamp nog brandt, tusschen twee haakjes gezegd, en daar was ik boven con roman in slaap gevallen, dien ik ten einde had willeu lezeu. Op eens word ik wakker door het schellen van de telefoon, en zoodra ik my uit den slaap ge schud eu my goed bezonnen had, snelde ik naar u toe.* •En je hebt buiten niets gehoord, in 't geheel niets Kind, ik zeide je immers al, ik sliep', antwoordde hy ietwat ongeduldig, .en slapen mogen we toch allen van rechtswege.' De zeer verschrikte kamerdienaar bracht uiterst ootmoedig iu 't midden, dat de gena dige heer daar beter over wist te oordcelen, doch dut zyn meening wasmen moest eerst ieder hoekje van hel huis doorzoeken of er soms niet de een of ander was binnen geslo pen, alsmede of alle deuren ook goed gesloten waren, ook moest men een onderzoek doen naar inogelyke voetstappen. De genadige heer moest zich met een revolver wapenen, en zyuo bedienden by bel ouderzoek begeleiden. .Zeker, zeker,* antwoordde Kulgalsebew. fIk ben er wel is waar van overtuigd, dal het niets dan een loos alarm is, maar toch kan het nooit kwaad, wanneer uien voorzich tig is, bovenal moet men de yxeren veilig heidsdeur sluiten, die ik haast meen, dat ik open liet staan.* Hy ging oen paar pistolen halen, gaf er een den sidderenden kamerdienaar in handen, wapende zich zeiven met het andere endoor alle inmiddels toegeschoten mannelykc be- dieudeu gevolgd, giug men nu het huis door zoeken en de voetstappen op hel kiezel be zichtigen, alhoewel gelijk hy later zeide, by de drift zyner ondergeschikten dit onderzoek eerder geschikt was om sporen uit te wis- scheo dan deze te outdekkeu. Daarna werd de (jzeren zekerheidsdeur gesloten en de rust keerde weder iu de villa terug. Den morgeu, na dit alarm, was geheel Kr. vervuld met twee nieuwtjes, het eonc wus het bericht van den inbraak, die er gepleegd was in hel gebouw van het Generaai-com- mandohet andere was van den mislukten aanslag op dc villa der iamilie Kulgalsebew. In de kanzelary-kainer had men dien mor gen de deur upeugebroken gevonden, waar- schynlyk een loozo streek vau een by den dielstal betrokken onderbeambte. Uil alle kenteekenen bleek, dat er zachtjes eu stil met valsche sleutels opengedaan was gewor den, eu dat de inbrekers al den tyd hadden gehad om het zich zoo gcmakkclyk mogelyk te maken. Uf er iets aan belangryke papieren ont vreemd was geworden, dat kon men thans nog niet met zekerheid zeggen. Vau bevoegde zyde werd verzekerd, dat de dieveu zich misrekend en slechts waardelooze papieren hadden kannen stelen, en zulks mocht men gulooven of niet, al naar gelang de behoefte aan sensatie, die hem beheerschtc. iu de morgenuren kreeg Fulica een briefje van gravin Bzymonski, die haar uitnoodigdt om toch vooral niet te verzuimen, in den namiddag eens by haar te komen, ten einde haar het gebeurde van dien nacht te vertellen. liet scheen alsof de gezamenlijke kenniascu van de gravin hel vermoed hadden, om de heldin van dit interessante avontuur by liaar aan te treffen, in zulk een groot aantal waren zy op hare thee verschenen. Ook de graaf kwaui ditmaal eeus kjjken, teneinde uit dun mond van zyn uicutje de authentieke berich ten te vernemen. ,Je hebt je tegenwoordigheid van geest niet verloren, Felicia en dat doel me genoe gen van je*, prees hy haar. Ik betreur het alleen, dal zy volkomen uooduloos zich opgewonden heeft', merkte Kulgalsebew op, wannour men plotseling uit deu slaap ontwaakt, ziet men overal spoken en aan spokenvrees grenst haar nachtelyk visioen.* .llm', wierp de oude graaf tegen. .Gydie wakker waart, zult toch zeker wel in staat zyn, om eene afdoende getuigenis af U> leggen tegenover dezulken, die sliepen, die bygevolg hoegenaamd niets getuigen kunnen. De ©ene inbraak heeft feitelyk plaats gevonden dit versterkt my in mytte meening omtrent de waarschynlykhcid van de andere.' «Daar is op zich zelf wel iets van aan*, gat Kuigatachew toe, «wamiecroverigens nio* alle keuleckuncn by ons tegen een roofzuc»- ttge orervalling spraken.' ,Zult gy het dan niet van angst beserven» genadige vrouw,' vroeg een der beervn, wanneer mynheer Kulgalocucw du naar Rusland vertrekt?* O neen', antwoordde Felii»!** ^fn al uiet angstig uitgevallen. .Voor m(j zelve beu ik geen oogenblik bevreesd geweest, ik maakte my alleen bezorgd over myn afwezigen man.* Kom maar naar ons toe, 1 clicia, zoodra ge arigsl gevoelt,* zeide baar oom vriendelijk. «Felicia is eene heldin, die voor niets vlucht,* merkte gravin óxymonski zoetsappig op, welke volstrekt uiet naar de tegenwoordig heid der niet spraakzame jonge vrouw vor- langde, die ondanks Worth, den beroemden dameskleerinaker, en poudre do-rix en blanke' sel haar volkomen in de schaduw stelde^ Maar schaft u dan terstond een zamen hond aan,* merkteeen der «P- ,b» «T rftoadm., Wladimir heelt een alachuwv antwoordde Felicia. .Ja', antwoordde deze z»*' uitroep van verbazing, die *.ezc mc had h°gro«l. .Waan™! - "f?*0"» wordan ag •nl.p.ltw*» eohw kunnen Z, dn hui»*00».'"1 dun. Zeer .uk f™"*™ "J """"^P dn bruil pon. f du T-w. pór «anval, dien zy verhinderen, hebbon aii <i" ullo°" onOTïrond P»"i«k De -Aanwezigheid van een grooten hond schei*-'* ,oC'1 e«ozeker gevoel van Teiligheid,* BDr* gravin Florentin» tegen. .Dat heb ik ook zonder hond,* verzekerde A-'elicia. «Wanneer de groote yzeren veilig heidsdeur gesloten i», dan kan er, aangezien tralies voor de vensters hebben niemand in buis.' .Zy w*s het dus niet', riep er iemand. .Unverklaarbaar, dat b'(j het lichtschijnsel, dat naar builen drong, byde mannengestalu-, die men in de kamer zien moest, de dieven waagden te naderen.' •Ja, werkelijk onbegrypelyk', beaamde Kuigatachew schouderophalend. Dat is dan ook de reden, waarom ik het vooor onmoge lijk houd. Ik vertrouwde myn eigen ooren niet, toen Felicia my de toedracht der zaak uiteenzette, terwyl ik van nacht naar haar toesnelde.* .Hoe moet gij geschrikt zjja, toen gy haar I h oord et roepen.* Dat heb ik niet gehoord, eerst de electnsche I schel heeft my doen wakker worden. Het geval werd nog verder besproken zelfs toen het echtpaar reeds naar huis was gegaan, kwam men herhaaldelijk weer op het sensa- tioneele onderwerp terug. De eene ontwikkelde deze, de andere die meening. Enkelen waren er die geloofden, dat mevronw Kuigatachew gedroomd had, anderen daarentegen kregen tippenvcl, wanneer zy zich in dien toestand verplaatsten. «Wat denkt gjj er van, graafSzyraonskl?' vroeg iemand aan den lieer des huizes. .Dat Wladimir oen buitengewoon gezonden slaap heeft*, antwoordde de oude heer. HOOFDSTUK XIV. De veel besproken, zoo raak uitgestelde rei* naar Rusland zou eindelijk aanvaard worden. Eenigen tyd na dit voorval, toen de gemoederen wat tot bedaren waren gekomen, toen men niets meer hoorde van verdere in» braken of diefstallen, was Kuigatachew afge reisd. Hij had het met een gerust liartkunnen doen, want beide avonturen bleken op alot van zaken weinig te beduiden te hebben.^ In zyn tuin was niet de minste of gering ste aanwijzing te vinden geweest, waardoor men zonde l ebben kunnen bealniten tot het binnendringen van onbevoegden, geen bcacha- diging aan den muur of aan hel yzerdraad vau 't hekwerk, geen geknakte struiken, geen platgetreden perken, niets, wat ook maar tn de verste verte een misdadig pogen verried. (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 1