FORCE Hoen. Heescbbeii Wereld-Panorama. Sip-, Gal- en MaagiM S. OUIBIER, - KANAALWEG 147. BU Gebr. OOSTENBBOG VAN STRAM MONSIEUR ea MM LIJDERS Koloniale Werving. Depot van Wijnen ORION, Eanaalweg 118. Lijders aan Asthma. EeD beetje te laat intrap Bij A. LAAN, Spoorstraat 32. BLOEMIST, MOLENGRACHT. Zie de étalagel Oadejaarstavoud-€*eb*k. Spoorstraat 33. Spoorstraat 33 Spoorstr. 130 Rondreis langs de Middellandsche Zee. Slechts 22 cent per groot pak. J. CRANER, Lijders aan Hoofdpijn. UURWERKENT Prijs f 0.60. C. LangerijsCz.Confiseur, Spoorstr. 33 W. JAGER GERLINGS Firma J. H. ENSCHEDÉ, G. KONING Weststraat 8L W. J. AGGENBACH. Vraagt uitsluitend: Roomboter. Wilhelmina Roomkaasjes. Attentie P. B. KAMPMEIJER, HOOFDGRACHT 37. II.4I»«ELU r ZOO. bjj het aangaan van eene vrijwillige verbintenis voor Zes jaren, en voor ingeljjfden bg de Nationale Militie met onbepaald verlof of in werkelijken dienst, bjj het aangaan van eene verbintenis, om Twee jaren gedetacheerd te worden naar OOST-IN DIE. Aanbrenggeid i Twintig Gulden, Men melde zich aan: Vrijwilligers en Miiitieplichtigen met onbepaald verlof, bij den Commandant van het Koloniaal Werfdepot te Harderwjjk, ot bg een der plaatselijke of Gamizoens-CommandantenMiiitieplichtigen onder de Wapenen, bg hun onmiddelljjken Chef. De Hoesttabletten van Apotheker Boom, gemaakt van Emserzout, zjjn het beate huisgeneesmiddel tegen Hoesten, Heesch- heid en Verkoudheid. Prjjs per doos 35 ct. Overal verkrijgbaar in de Drogistwinkels. Te den Helder bg J. BAARENS Spoorstraat. der firma ANDIIAU Co., Hoofdkantoor voor NederlandUtrecht. p. heclo p. halve flesoh flesoh Medocf 0.60 St. Estèphe0.65 St. Jnllën0.75 Dulam Blanguefort O 75 Margaux0.90 f0 30 >0.32' >0.37' 0.37' 0.45 O 55 0 65 >0 80 Port a Port 1.05 Port a Port Good old 1.25 Port a Port Superior 1.60 Port a Port Superior Very old 2.— 1.— per heele flesoh White Portof 125 White Porto Superior1.65 Malaga1,— Malaga le kw. oude >1.60 Madera f O 90 f 1.10 fl.20 >140 Sherry fO 85 fO.OOfia 20 >1.50 Spaansche Wijn fl.20 f140 1.60 Vraagt s. v. p. volledige prijscouranten. Beleefd aanbevelend, De Agent-Depositair M. H. RUIJCH, BREEWATERSTRAAT. Het Beddenmagazijn levert prima VEEREN BEDDEN, MATRASSEN enz. J. W. KAMPER Sr. Het poeder tegen Asthma, geeft bg in ademing dadelijk verlichting tegen de benauwdheid, zelfs bg den bevigsten aan val. Overal verkrjjgbaar in de Drogist winkels A 65 ct. per doos. Te den Helder bgJ. BAARENS, Spoorstraat. Bij A LAAN, Spoorstraat 32, bet goedkoopste adres voor 4ardappi>leii. Groenten en Vruchten Vergeljjk de prijzen. Zie de uitstalling. Société Anonyme. COGNAC FINS BOIS f 1.60 de Liter, »cr*egelde bem»u<le fleich van 5 Liter, Toornen van het allc.t vanUr. P. V. yakHaMBI. KOUS, i'rorfletch uitsluitend verkrijgbaar bij M fcVELEIN, Hoofdgracht 86. Helder. Staal Pastilles zgn het beste en goed koopste geneesmiddel tegen Bloedarmoede en Bleekzucht. Eetlust wekkend en ver sterkend. Verkrggbaar in flacons per 100 f 0.40, per 500 f 1.20. per 1000 f 2.—. Te den Helder bg J. BAARENS, Spoorstraat. om bij de andere advertentie te plaatsen. Groote Spaansche Casfanjes 10 ct. de 5 ons. De groote doffe Cnstanje 13 Zeer groote, zoete Sinaasappelen 2 en 3 cent per stuk. M. WAAS, Spoorgracht. Puike volle nieuwe HARING. 25 volle nieuwe 62'/a cent. 50 volle nieuwe 100 cent. 100 volle nieuwe 175 cent. Bestellingen worden thuis bezorgd. AdresC. TOL, Vischdrogerij no, 16 Eigen gekarnde Roomboter, lederen dag versche Karnemelk en getapte Melk. N.B. Ook weder een partjj nieuwe Haverdoppen ontvangen. p. j. pvivkkom:i4, HOFLE VERAXCIER. vc Nieuw jaarsgroet in den vorm van zeer tnooie doosjet gevuld neet welriekende Rloetnen enpassendopschrift is zeker teel het nieuwste van dezen t(jd. Voor te verzenden is het heel goed ge schiktzelfs voor verzendingen naar het Buitenland is geen beswaar Aanbevelend, P. J PlIltHHOEK Deze geurige, krijtwit, et uis Ai c 11| ZStSTjSfXi TS£SSSHJS& Mimi ff mtres-. tl. f. uofll. Sigarenmagazijn, Spoorstraat HGKIilXKH HOI.I.KX gevuld met Room, Abrikozen, Frambozen naar keuze, 5 cents per stuk. Gamcorbollen a 6 ots. Appelbollen 6 ot» Sneeuwballen S ots., gevuld naar keuze 4 cte APPEL- en ABRIKOZEN BEIGNETS d 3 ets. per stuk. BIJ bestelling verkrijgbaar vanaf f 1.00 MtOSCOVISCHE AiRANDEIj- e* BISCUIT-TUL BAXDEN. SAUCIJZENBROODJES 6 en 10 ets. per stuk. PASTEITJES en CROQUETTES a 10 ets- KOUDE en WARME PUDDINGS, bij tijdige bestelling van af f 1.50. Van 2 tot en met 8 Januari 1904 Bezoek aan Constantinopel, Athene, Malta, Alexandrië, Cairo ea Smyrna, Dagelgks geopend, ook op Zon- en Feestdagen, van 's morg. 10 tot 's av. 10 uur. Toegangsprijzen voor Volwassenen 20 cents, voor Militairen beneden den rang van Officier en voor Kinderen 10 cents. Abonnementskaarten voor 10 bezoeken f 1.50 voor Kinderen 75 cents. Programma's gratis. voedzaam, imakelijk, direct voor gebruik gereed. zuiveren het bloed, verdrijven de Gal en bevorderen de geregelde ontlasting. Prjjs per doos 50 ct. Verkrijgbaar te den Helder bg J. BAARENS, Spoorstraat. De >Weaver orgels" zgn van zeer sterke con structie, zuivere vol le toon en verba zend goedkoop. Wilt gjj een Or gel koopen of in ruilen, gaat dan eerst eens deze or gels zien en hooren, vergeljjk ze daarna met andere fabri katen en gjj staat verbaasd dat zulke instrumenten voor zoo weinig geld geleverd kunnen worden. Weststraat 68. W H, Beleefde aanbeveling voor levering van Conranteo, Tijdschriften, Mode journalen, enz. Lees- en Studieboeken in den kortst mogelijken tijd. Kantoor- en Schrijfbehoeften, Roekh. Hoofdgracht 78. |Wed.DEBUISONJÉ.fb Tl rZMFJK. Muziekleeraar Langestraat 37, Den Helder, waardeerend aanbevolen door den Heer RICH. HOL. Onderricht in PIANO, VIOOL en ZANG. Stemmen van PIANO s en VLEUGELS. Directie van Orchest en Zangverenigingen Helder en Omstreken Migrainine Pastilles stillen in korten tjjd de hevigste Hoofdpijn, en zjjn daartegen het beste geneesmiddel. Per flacon a 80 ct. Verkrggbaar te den Helder bg: J. BAARENS, Spoorstraat. Ie XorKVlIet. Verstrekt gelden onder ie Hypotheek, tegen matige renten en billijke voorwaarden van aflossing. Informatie bg den Agent J. KORVER, Weststraat 42. Pas ontvangen Groote Spekbokkings 4 en 3 cent. Groote Bootsmansbaring 4 en 3 cent. Groote Winter haring om te marioneeren per 100 f 1.50. per 50 f 0.75. per 25 f 0.37 Ingelegde Komkommers 10 ct. per stuk. M. WAAS, Spoorgracht. Bij P. Lengers, - Smidstraat 31, is alle dagen verkrijgbaar: VET OSSENVLEESCHLAPPEN en GEHAKT30 ct. ROLLADE en KLOMPSTUK. 35 BIEFSTUK en HAA8 40 SPEKLAPPEN30 ROOKVLEESCH40 ALLE WORSTSOORTEN, concurreerende prjjzen. A anbevelend. Plaatsen van een Horlogeveer 60 ct. Glazen 10 tot 26 ct. Wijzers 26 tot 60 ct. per stel. Reparatiën billijk en correct. bif .1 L iilKN, HA4a«inrrar»hf 2N. Boekhandel. - Handelsdrokkerij. Keizerstraat 37. Levering van alle binnen- an buiten- landsche boeken. Journalen en Tjjdschrif- ten. Kantoor-, School-, Schrjjf- en Tee kenbehoeften. Abonnementen op alle Dag- en Week bladen, enz. worden aangenomen. gy Viaag voorwaarden voor het Lees gezelschap „Elck wat Wils", bestaande uit Hollandsche Tgdschriften, waarvan een nieuwe serie begint in Jan. a.s. Leesbibliotheek, 1450 nummers. Lees- geld 5 cent. Catalogus 10 cent. Agent van „de Nieuwe Courant", bet goedkoopste dagblad met ochtend- en avond-editie, A f 2.50 abonnementsprijs per kwartaal. Aanbevelend, II. J. P. KGIKB. Boekbinderij. Advertentiebureau. NIEUW. NIEUWI 1904. Prachtig geimiteerd heerlijk. Zwart Banket-Roggebrood. NIEUW. NIEUW 1904 Beleefd aanbevelend, Prijs f 0,60. Het van ouds zeer gunstig bekend sdrei voor de levering van zuivere WIJNEN, LIKEUREN en GE DISTILLEERD, ato. is Wijnhandslaren. Hofleveranciers. kanto&kn HAARLEM, Spaarne. HELDER, Hoofdgracht 30. Hoofd-Agent en Depóthouder Hoofdgracht 30. Nlouwedlep. Prijscouranten worden op aanvraag gaarne gezonden. Voor bruiloften en partjjen gemakkelgke conditiën. De ondergUfiekende blijft hier woonachtig en geeft 2 jaar garantleop ieder nnrwerk jW Wegens opheffing der Zaak "91 finale uitverkoop van Goud- en Zilverwerk, Horlogiën, Regulateurs. Pendules, Wekkers, Barometers, enz. prijzen ét contant; OPGEPAKT! 1.AATN1K UIA.H Koopt nu LOTEN van de 6e GROOTE ZUID-HOLLANDSCHE VERLOTING VAN LANDBOUW, te houden door de Koninklijke Goedgekeurde Exploitatie-Maatschappij van Roerende en Onroerende Goederen in Nederland, te 's-Gravenhage. MPjT Prü* per Lot50 Cent. 'W TREKKING 13 JANUARI 1904. De verloting geschiedt .in bet openbaar' in het Verkooplokaal Laan No. 11 bis te 's-Gravenhage door den Heer C. H. van Baten-buiig, Deurwaarder b.d. Arrond.-Rechtbank te 's-Gravenhage, onder contrólo van den WeiEd. Gcstr. Heer Mr. P. J. Snel, Advocaat on Procureur b. d. Arrond.-Rechtbank te 's Gravenhage. JUoo/dprijs: t QO OOO in Contanten. 2e Prijs f 2500.— idem. 3e Prijs f 2000.— idem. 4e f IOOO.— Idem. 6e f 500 idem. Voorts 30 Paarden of voor ieder Paard f250.50 Koeien of voor iedere Koe f 150 50 Varkens of voor ieder Varken f 25.—. 400 Schapen of voor ieder Schaap f 20.—, 50 Dames- en Heeren Rijwielen. Verder nog belangrjjke prgzen als Landbouwwerktuigen, Meubelen, enz. Totaal ruim IOOO Prijzen LOTEN k 50 cent. ALOM VERKRIJGBAAR Heldor bjj .T. Koning, Stationetr. 25 A. v. Waarden, Laan 28, G. Feijkn, Zuidstr. 70, Y. Zijlstra, Kunaalweg 71, J. Klein, le Molenstr. 5, Wed. UuiNKEa, Roekh., Spoorstr 89, M. Zijm. Molenplein 156, H. v. d. Made, Kanaalweg 157, Wed. Manni, Kanaalweg 88. J. C. Düinker, Spoorstr. 92; den Burg op Texel bjj Langeveld De Pooy, Boekh. Parkstr. te Schagen bjj Arib van Twuijvkr, b. d. Markt en worden franco toegez. door de Directie na ontv. v. Postw. of Postz., kantoor Franklinstr. 102, den Haag. aan Bronchitis, oude en verwaarloosde Verkoudheid, Asthma, Kink- en Slijmhoest. >Ik verklaar op het geweten af, dat de ABOIJSIROOP uit het Klooster Sancta Paulo te Cartagena, een werkdadig middel is en terdege de kwalen bestrijdt, waarvoor zjj wordt aanbevolen. Sedert jaren leed ik aan een chronischen hoest, die zoo hevig werd, dat ik er geheel uitgeput van was. Deze afmattende hoest verliet rujj niet, totdat ik door het ge bruik van Abdijsiroop er afgeholpen ben. Na slechts eenige flacons gebruikt te hebben is deze verouderde hoest totaal verdwenen. Ik verklaar met volmaakte erkentelijkheid, dat ik rujjn gezondheid terug heb, waarnaar ik zoovele jaren haakte. Laat anderen hulp zoeken bjj dezen uitmuutenden Abdijsiroop, want zij zullen zich met mg ver- blgdeu over den goeden uitslag. De Abdijsiroop is het eenige middel dat de krachten van het lichaam herstelt. Ik wil gaa-ne bovenstaande onder eede bevestigen en druk mjjne hooge erkentelijkheid uit voor de ZeerEerwaarde Kloosterlingen uit het Klooster Sancta Paulo". J. LAMAER, Zurenborg, Antwerpen. De ABDIJSIROOP uit het Klooster Sancta Paulo is een gezegend middel voor jong en oud, zij is altjjd onschadeljjk eu geneest onvoor waardelijk den hardnekkigsten hoest, de hevigste verkoudheid, asthma, keelpjjn, kink- en sljjmhoest, bronchitis, mazelen en alle andere borst- en longaandoeningen. Prijs per flacon f 1.50; bij 6 flacons f7.50. Central-Depot L. I, AKKER, v. Alkemadestraat tl, Rotterdam. BSF WAARSCHUWING. H >Men zjj er wel op bedacht dat alleen de ecfaie ABDIJSIROOP genezing aaubrengt. Deze is kenbaar aan den rooden band op de flesch, met het wettig gedeponeerde merk, benevens de bandteekeuing van het Cent raai-Depót L. I. AKKER, Rotterdam. Alle flesschen, waarop deze handteekenivg niet voorkomtbevatten een waardeloos namaaksel." ABIIIJPBLLi:^ bloedversterkend middel tegen gal, maagaandoeningen, bleekzucht, bloed armoede, storingen van het zenuwstelsel, hoofdpjjn, slapeloosheid en alge- meene verzwakkingen. Prijs per fl. f 1.50, bij 6 fl. f 7.50. Verkrjjgbaar te den Helder bgJ. BAARENS, Spoorstraat 68 engros en detail, M H. RUIJGH, Breewaterstraat 14 <*n Mej. QUANT- SWENNEN, >De Gaper" Spoorgracht. J. ROTGANS, Schagen, J. VOS, Wieringer- waard. Wed. J. P. WIGBOUT, Hippolytushoef, JOH. TAKE8 Tz., Noorderbuurt, ADR. EGEMAN, Den Oever, M. KOK, Houkusstrand, JOH. TAKES DOVES, Kerkbuurt, Westland, Wieringen. VARKENSVLEE8CH: Lappen en Gehakt35 Cent. Karbonade Scbgf en Filet40 Vette Kappen25 SCHAGENSTRAAT 32, is het RUNDVLEESCH met 10 cent per Kilogram afgeslagen en het VARKENSVLEESCH met 5 cent per Kilogram eveneens het SCH A- PENVLEESCH met 10 cent per K.G., zoodat de prgzen thans zgn RUNDVLEESCH: Lappen, Gehakt en Soepvleesch 35 cent. Rollade, Klompstuk en Boeuf 40 Biefstuk en Haas (blijft) 50 en Prima VET SCHAPENVLEESCH 20 ceDt, alles per 5 ons. Bestellingen worden zonder prijsverhooging aan huis bezorgd. Aanbkvblbnd, ficbr. OONTEIRIIUG. De van ouds bekende BORDEAUX-WIJNEN, LIKEUREN en GEDISTILLEERD van de firma TE HOTTBHD.%11, zijn op heele en h al v e flesschen verkrijgbaar bij den Hoofd-Agent. Depothouder Voor Bruiloften en Partijen zeer billijke voorwaarden. Prijs couranten worden op aanvraag gaarne toegezonden

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 2