KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje Is iroDv mta Sjloi voor Helder, Texel, WIerIngen en Anna Paulowna No. 3223. Woensdag 6 Januari 1904. 32ste Jaargang. Bureau: Spoorstraat Telefoonn0. 59. Bureau: Spoorstraat Telefoonn0. 59. Abonnement Vliegend Blaadje p.Sm. 50 ct.fr.p.poit 75 et., Boitenl. f 1.25 j jZondamblad 87'. 45 ,0.75 J Modeblad 55»»» .80» >0.90 fMnzik.Bloemlezing>>60>>>>85> >0.90 Voor 't Buitenland bjj vooruitbetaling. VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgeven: BERKHOUT 4 Go., te Helder. Spoorstraat. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 uur aan het Bureau bezorgd zyn, Aavertentlön van 1 tot 5 regels25 Cent. Elke regel meer 5» 4 maal geplaatst, 1 maal gratis. Bewfl's-exemplaar 21/, Ct. Vignetten en groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Indische Fenkrassen. Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden. 42. We zjjn reeds vroeg aan 't station, waar ons de gewone kleurige drnkte tegenlacht. We voelen ons bizonder frisch en opgewekt, zooals men dat alleen maar hebben kan in Java's binnenlanden. We zijn in de stemming van kostschooljongens, die met vacantio gaan, want ons wacht een hcerljjk rein genot daar ginds in de Freanger. Een kaartje dorde' naar .Soekaboemi is gauw genomen en even spoedig hebben we een lekker hoekplaatsje veroverd. Ue trein vertrekt precies op tjjd en wo zjjn weer gereed om indrukken op te doen. Nu eens naar rechts, dan weer naar links, kronkelt onze weg door eene vallei, het dal van de ijisedauL Links zien we twee berggevaarten, 't zjjn de Goenoeng Pangrango vplm. 30l)0 M) en de Goenoeng Gedé (plm. 2900 M) terwjjl zich rechts de oude vulkaan van Buitenzorg, de Saluk, verheft. 't Is een zonnige morgen, zooals trouwens altijd. De Indische hemel is op dit uur maar zelden bewolkt. Lichte dampen, zoo straks nog over den grond zwevende, zjjn door de zon, de mata hari of ,'t oog van don dag-, opgezogen en vormen thans dunne nevelstrepen om dor bergen top. 't Zyn dampen door den aard bodem uitgewasemd, die de koele bergruggen aan 't gezicht onttrokken. .Hoe zal ik U, bewoners van de vlakte, een denkbeeld ge»en van 't steeds wisselend panorama 'i lioc zal ik ze n beschrjjven die donker beschaduwde bergwouden, schilder achtig afleekenend tegen de wolkmassa's daar boven en de zonnige lichtgroene rystvelden beneden tot aan den horizon met kampongs bedekt Wat een genot voor 'toog die woeste berg- stroomen met rolstcenbeddingen, welke daar diep in de laagte zich een weg banen naar zee Wat, zou ik me werkelijk toch gaan wagen aan eene beschryving der tropische natuur, die overal in Java's binnenland zoo heerlijk schoon is I Neen, duizendmaal neen 1 't Is onmogelyk om het u juist te doen voelen, wat ik hier thans geniet en daar we op reis telkens en telkens weer op nieuw van die natuurtafereelen zouden moeten schetsen, zoo meen ik to moeten volstaan met hier eens en voor altjjd te verzekeren, dat Java een paradys is, dén groote Tuin, één Hof van Eden, doch dat men er 't ongezonde zeestrand myden moet. Met wellust ademen we den koelen berg wind in, die vrjj van moerasdamp en strand- walm, onze borst verruimt en verkwikt. W e reizen met den boemeltrein, doch ver velen ons geen oogenblik. Vreemd toch, dat onze bruine broeders zoo weinig voor natuur schoon gevoelen. Ze kyken bjjua niet naar buiten, rooken hun .strootje", babbelen over koetjes en kalfjes en etenEen Inlander schynt op reis altyd te moeten snoepen. Bjj bel passeeren van een mooien water ral, roep ik opgetogen mijn buurman, een oude hadji, een bagas boekan (Mooi, niet waar toe. Droomerig volgt 's mans blik mjjn wysvin- ger en vorbaasd vraagt hjj: .Bagoes apa? ada perampoeun?" («Wat is er mooi? zyn er vrouwen Dit antwoord van den vrij wel afgeleefden grijsaard wekt natunrlijk algemeene hilariteit en 't eerste kwartier wordt onze Mekkaganger dan ook niet weinig goplaagd. Do oude heer kan er echter best tegen en pareert soms vry geestig do kwinkslagen zijner reisgenooten. Up do versehilende halten Batoe toelis, Mas- sing, Tjigoinbong, Tjitjoeroeg en Paroeng koeda wordt gestopt, 't Zyn miniatuurstation netjes, waar meestal Inlanders als chef fun- geereri. Overal worden we verwelkomd door kleine jongens en meisjes, die etery, gebak, vruchten en dranken verkoopen en onder een hcidensch geschreeuw hun waar aanprijzen. Nu, er wonlt nogal gekocht en dat niettegen staande do meegenomen voorraad I De Inlander is van nature gul en koopt nooit iets zonder zyn naaste buurlui ook to presenteeren. Als ik gewild had, dan zou ik voor tv dagen myn genoegen hebben kunnen eten dan zyn er nog Europeanen hier in Indiö, die beweren, dat de Inlander ons blanda's haat. Ik voor mjj heb er nog nooit iets van ge merkt, integendeel ik dnrf verzekeren, dat do brnine broeder meestal wat graag met een Europeaan in aanraking komt, tenminste als de laatste hem niet afsnauwt of ruw behan delt. Merkt hy, dat de blanda niet sombong (trotsch) of koerang adjar (onbeschoft) is, dan legt hy gauw zyn schuwe schroomvalligheid af en ontpopt hy zich dikwyls als oen gezel- ifc®. prater. Van Buitenzorg tot halfweg de halten Tji- gombong en Tjitjoeroeg stijgt de weg voort durend, dan bevindt men zich op een hoogte van 550 Meteren is men op de waterscheiding tusschcn het water dat naar Java's Noord kust en dat, 't welk naar Wynkoopsbaai stroomt, tevens op de grens van de residentie Batavia en de Preanger Regentschappen. Van af voornoemde waterscheiding vervolgt do trein zyn loop langs do oosteljjke hellingen van den Goenoeng Salak op den rechteroever van den Tjitjattih. Voortdurend verandert de weg van richting. Men vertelde my te Buitenzorg, dat op 't traject tot Tjibadaï, ongeveer 40 K. M. lang, liefst 100 bochten gemaakt worden, waar door men telkens de bergen vóór, op zjj en achter zich ziet liggen. Tegen de hellingen liggen ettolyke koffie- en thee-tuinen, o.a. de wereldberoemde Para kan Salak-onderneming. Duidelyk onderschei den we thans de netjes op rjjen aangelegde theestruiken. By de halte Tjitjoeroeg vertelt ons een der Inlandsche reizigers geheimzinnig, dat 't een echt rooversnest is, dat er vele benden schuilen en dat 't hem verbaast wa«rom 't machtige Gouvernement hier niet eens eene flinke opruiming houdt. De hadji merkt op, dat men alle dieven en roovers do rechterhand moest afkappen, zooals de Moslimsche wet van Mohammed het letterljjk voorschryft. En nu worden er allerlei griezelige verha len van moordenaars en rampokkers ten beste gegeven, terwyl de hadji my belangstellend vraagt of er in Holland ook zulke dingen gebeuren. In 't belang van ons prestige loog ik maar van noen. AI pratende komen we op halte Tjibadak, waar do trein 4 minuten stopt om de loco motief van water te voorzien. Op 't station zit een kleine blinde fluit speler, die de reizigers onthaald op eenige droefgeestige stukjes. Uit verschillende wag- gons wordt hem kopergeld toegesmeten, dat een medelydende stations beambte voor den bedelknaap opraapt. Weldra stelt de trein zich weder in be weging en nu stijgt men bijna aan één stnk door langs de halten Karang tengah en Tji- aaüt tot Soekaboemie, gelegen op bijna 600 M. Van uit den trein heeft men links nog steeds het uitzicht op den Goenoeng Gedé, die aan zyn voet met een lange ry van ter rasgewyze oploopende rystvelden is bedekt, waar, tusschen boschjes van klappers (kokos- palmeri), do dessa's (dorpen) verborgen lig gen. Het is als of men eeuen langzaam oploo penden reuzentrap vóór zich heeft, met groene bouquettcD bezet, leidende naar de majestueuse, breede kegelzuil, welker top gewoonlyk met eene sierlyko witte pluim is gekroond. Rechts zien we de kale heuveltoppen van de Djam- pangs, die zich tot aan Java's Zuidkust uit strekken. Om 9 uur 6toornen we het station Soeka boemie binnen. Lt. Clockeser Brodsson b. d. Soekaboemie. NIEUWSTIJDINGEN. HELDER, 5 Januari 1904. Wieringen. Door de muriekvereeni- ging Harmonie" alhier is een uitnoodi- ging ontvangen tot deelname aan het groot nationaal concours voor Harmonie- en Fan fare-gezelschappen, georganiseerd door het Harmonie-gezelschap »Creeendo" te Bussum te honden op 15 en 16 Augustus 1904. De uitslag van den biljartwedstrijd gehou den in 't koffiehuis van A. M. Bakker te den Oever alhier, was als volgt: 1. P. Kaleveld, 65 punten. 2. K. Kuit, 61 p. 3. N. Bakker, 60 p. 4. C. Koorn, 59 p. 5. N. Lont, 57 p. Een vreemde geschiedenis. Een treurig geval, dat nog niet tot opheldering is gekomen, heeft zich te Zutphen den tweeden Kerstdag voorgedaan. Toen de familie D. 's ochtends uit de kerk thuis kwam, vond zjj de dienstbode niet. By onderzoek bleek, dat het 22-jarig meisje in den tuin bewusteloos lag met een kleine hoofdwonde. Ondanks alle medische hulp is het meisje nog steeds bewusteloos. De hoofdwonde is van zeer geringe beteekenis en is ook geen schotwond. Het vermoeden, dat het meisje door een onvoorzichtig af geschoten flobertkogel zou getroffen zjjn, is dus niet bevestigd. Van aanranding was ook geen spoor te ontdekken. Men houdt het er voor, dat de dienst bode in den tuin onwel is geworden en by haar val zich aan de slaap verwond heeft. Haar toestand is ernstig. Kunst matig wordt haar voedsel toegediend. (>Standaard") Grootvader I Wegeos een zeer eigenaardige reden stond de vorige week in Selezië een weg werker te recht. Hy had onlangs by den ambtenaar van den burgelyken stand aan gifte gedaan van de geboorte van een kleinzoon, het kind zyner dochter. Daar deze ongehuwd is, gaf de ambtenaar krach tens wettelyk voorschrift van deze aan gifte kennis aan den kantonrechter, opdat deze in de voogdjj kan voorzien. Toen kwam uit dat de bevalling een verdichtsel was en dat de aangever tot het doen op maken van een valsche akte enkel was overgegaan omdat hy zoo gaarne grootvader wilde zyn 1 Hy werd strafrech telijk vervolgd en een gevangenisstraf van een week werd tegen hem geëischt. De rechter logde hom oon boete van 25 mark op. De ramp te Chicago. De nadere berichten over het ontzettende ongeluk te Chicago zyn nog zoo tegenBtrjjdig, dat zelfs de schattingen van het aantal der slachtoffers in honderd afwyken. Zeker is het die ramp op één lyn gesteld kan worden met de ernstige ongelukken van den laalsten tyd, zooals de brand in het Ringtheater te Woenen iu 1881, en die van de oude Opéra Comique (1887) te Parys. Te Weenen telde men een 500 dooden en vermistenvan de dooden konden er slechts 147 herkend worden. De oflicioele opgaaf, Chicago betreffende, sprak gisteravond van 392 dooden, maar volgens een later telegram zouden er veel meer zyn vjjf of zeshonderd. Het schynt alsof men hul peloos blijft tegenover dergelyke groote schouw burgbranden, want reeds na den grooten brand te Weenen, nu meer dan twintig jaren geleden, worden in alle landen de strengste voorzorgsmaatregelen voorgeschreven tot be veiliging van do bezoekers, en iu weerwil daarvun komen nog even groote rampen voor, al worden ze minder talryk. Bovendien was Iroquois Theatre een splinternieuw ge bouw, waarby alle moderne maatregelen genomen konden worden terwyl de brand weer in de groote Amerikaansche sleden voor- trollelyk toegerust heet te zyn. Waar hier de schuld ligt, is nog niet voldoende opgohelderd. Do brand ontstond op het tooncel in de coulissen aan den linkerkant, terwyl de tweede acte van de pan toni ine Blauwbaard vertoond werd. Naar 't schynt ontplofte daar een bus met calciumcarbiet, die voor de ver lichting dienen moest. Terwyl de artislen aan het zingen waren, hoorde men plotseling brand roepen. Zy die zich op het tooneel be vonden liepen naar de tegenoverstaande cou lissen of er een poging gedaan is om een paniek te voorkomen, bljjkt nieten de toe schouwers sprongen op on begonnen naar do uitgangen te dringen. Hoo hot mogelyk was dat het vuur zoo snel om zich heen greep, wordt verklaard door een byzonderheid, ii een telegram van Donderdagmiddag vermeld het brandscbcrm werd neergelaten maar bleef halverwege steken, zoodat er een tochtgat ontstond waardoor de vlammen naar de zaal gezogen werden en spoedig de balkons aantast ten. Een ander bericht goeft weer aan de clectrische geleiding de schuld. Hoe dat zy, de middelen om het gebouw spoedig te verlaten moeten geheel ontoerei kend geweest zyn, want het was niet eens bjj- zonder voldat er van do ongeveer 13U0 inenschen 4600, dus oen derde of do helft, omgekomen zyn, wijst op onbegrypelyk te kortkomingen. Wellicht beeft men de ufwe- zigheid van veel vrouwen en kinderen, die lichter door een paniek aangegrepen worden en zich niet gemukkelyk kunnen redden, daar bij in aanmerking te nemen. Het ergst was het gedrang op de bovenste galeryon. Vier inoter hoog vond men de lykon onderaan de bovenste trap. Van de eerste 43 menschon, die naar buiten gebracht werden, gaf slechts één vrouw nog leekenen van leven, alle an deren waren gestikt of verbrand. Boven vond men later eenige dooden rechtop tusschen de stoelen en den muur. Velen schjjnen in hnn wanhoop naar beneden gesprongen te zyn in het parterre, waar zy in de vlammen omkwa men. Up do galerycn lagen de lichamen by hoopen, maar velen waren slechts bczwjjmd en worden nog gered door de brandgasten die do ladders tegen de balkons plaatsten. Do lyken waren zoo talryk dat ze eerst op straat neergelegd moesten wordon, en pas later naar lykenhuizen en andere gebouwen worden overgebracht om zoo mogelyk herkend te worden. Er moeten 30ü gekwetsten zyn, die in de apotheken en hospitalen werden verzorgd. Hulp is spoedig genoog by de hand geweest: reeds een kwartier na het uitbre ken van den brand waren vjjflien doctoren en verscheiden verpleegsters by de hand om te zien, wie van de slachtoffers nog teekenen van leven vertoonde. Al wie op het tooneel waren een 240 menschen hebben zich weten te redden door de achterdeuren uit to gaan. Maar juist doordat deze deuren opengezet werden, ontstond, de sterke tocht, die de vlammen als een vurige vloedgolf de zaal indreef. Een lelogrutu Mkul.lt, <Ui ui Ictlou tau liet tooneel- personeel gevangen zyn genomen. Misschien hooreu daartoe ook de niuunon, die het asbest- schorm moesten neerlaten, maar hun post verlieten en ylings vluchtten toon het scherm hokte. In hoeverre de regisseur en zyn hulp schuld aan hebben, weten wjj niet. Volgons de laatste lezing is het weer kortsluiting die den brand heeft veroorzaakt. Is dat zoo, dan kau er geen verzuim met oen bak of bus cal- cium-carbied zyn gepleegd. Een der geredde toeschouwers geeft een beschrjjving, boe het aanvankelyk met den brand toeging. Men weet, dut er een panto mime werd vertoond, Blauwbaard, dat een paar jaar geleden te Londen in het Drury- Lane-theater gegeven is. Hot tooneel was donker gemaakt en de maan moest opkomen. Daaiby zou een lied worden gezongen, waarin het zachte maanlicht geprezen werd. Toen, eensklaps, werd een vonk gezien en eenig licht looneelraad vatte vuur. >Kjjk, de maan riep oen kind. Iemand op het tooneel wendde zich tot do toeschouwers en verzocht de menschen te bljj ven zitten. Dat deed men. En m«t belangstelling volgde men, de kinderen vooral, het kleine vuurwerk. Toen opeens schreeuwde men achter in den schouwburg het uitbrand En daar brak dejpaniek los. Up het tooneel greep het vuur ongelootiyk snel om zich heen. En zoo onverhoeds en met zoo'n geweld tastten de vlammen de toeschouwers aan, dat, volgens een bericht, in de voorste ryen der stalles en ook op do balkons Ijjken zyn gevoudeu vau menschen, die gedood waren /.ooals zy daar zaten. Wat do ver nielende kracht van het vuur nog verhoogde was de ontploffing van twee gashouders. Mis schien heeft dit den plotselingen dood van volon veroorzaakt. Eigenaardige slaapmiddelen. Sommige menschen nemeu de zonder lingste middelen te baat, om hun slape loosheid te overwinnen. Men vertelt, dat de shah van Perzië iederen avond door 't masseeren van zjjn armen en zyn rug in Blaap gebracht moet worden twee mannen, die een afzonderlijke opleiding voor deze slaapmassage hebben ontvangen, vergezel len den alleenheerscher op al zjjn reizen. Een aan slapeloosheid lijdende Engelsch- man vond een heilzaam middel daartegen in den geur van perziken bjj had altjjd een dozjjn van die vruchten onder zyn hoofdkussen Zoo kon een Parysch koopman slechts met behulp van lavendelgeur de verlangde rust vinden. En een ingenieur, die vele jaren dicht bjj het strand had gewoond, kon zonder het geruisch der golven niet meer slapen. Hy vervaardigde dus een toestel, dat hg in zjjn slaapkamer ophing en dat den klank van het golfgeklots nabootste tot hg insliep. In verschillende Oostersche landen wor den de inwoners, misschien tengevolge van 't eigenaardige klimaat, erg door slapeloosheid geplaagdzjj laten zich daarom met bamboestokken ranselen, om na de pyn tengevolge van lichameljjke vermoeidheid in slaap te vallen. Tijdstippen van verzending der Brievenmalen. Naar Ooat-IndlS. V«n*ndÏDg«wef Datam J«r Ur poit-beiftrg p. *e*|x>*t Ti* AnnterJ*m15 en 29 Jan p. icepott ri» Rotterdam 8 en 22 p Holl. mail via Genua .112 en 26 p. Holl. mail via M*neill«l 5 en 19 Jan. Franache mail via ManeiUe 8 en 22 EngeUehe mail viaBrindiai ,naar Palembang, Rlonw Bank*. Uillitou en Z. W. Afd. T*n fioroaoj Naar A^jeh en deOoatknaO UviaNapala') 11 en 20 Jan. (vk ••enn») .2 ea 28 Jan. alk.. V,(jd.g (ri* Genua) 12 en 26 Jan. 5 en 19 Jan. Tijdat. dar laat. butl. la/k Poatfc. 7.— 'a at. 7.— 'aar. 7.— 'a ar. 8.80 mam. 7.— ar. 8.30 'tmor. 7.— 'a aT. 8.80 'amor. gedeelte Tin Ned. Ooat-lndia wordt alleen ri* Napel* renonden. (Suriname) p. leepost ri* Amtterdam ,jl4 en 81 'jan.l 7.— 'a av. p mail OTtr Engeland 18 Jan. 7— 'aaT. mail via St. Naxaire 7 Jaa.| 7 *aT. Naar Curafao, Bonaira en Aruba p. teepoat via Amaterdam n 81 Jan. 7.— 'a av. eiken üinadag .w. \rfjdag 81 Jan. 7.— 'a ar. p. mail ria Hamburg (alleen op verlangen de afzender*). Naar St Martin, St Eustatlus en Saba par mail otct Engeland 18 Jan.' 7-— av. p. leep -at via Amiterdam ,|U en 81 Jaa. 7.— *t. Voor Hr. Ma. fNautilna' naar Las P a 1 m a a (Gran Can&ria) via Soulhampton 8 en 22 Jan. 3.30 n. 'a nam. via Cadix 10, 13 en 17 Jan. 7.— u.'aav. Uit het Buitenland. We willen het nieuwe jaar beginnen met de vermelding van een vredesvoorstel. Het Permanente internationale Vredesbureau t« Bern heeft, op grond van artikel 2 der Haag- actie conventie, dat zegt, dat ingeval van ernstig geschil tuaschen twee mogendheden, door onderteekenendo mogendheden zooveel mogelyk hunne diensten ter bemiddeling zul len aanbieden aan do mogendheden eene circulaire gericht, met verzoek om in het geschil tusschen Japan on Rusland tuaschon- beide te komen, door arbitrage aan te bieden. Uf dit helpen tal Helaas, zoover ayn we nog niet, gelooven wy. Als 'tniet tot een uitbarsting komt zal liet wel niet door het overwegen van dit voorstel komen. Zeer be grijpelijk aag men dit jaar uit of op de nieuwjaarsreceptie's aan de verachillendo Hoven ook het een of ander nieuws omtrent den toestand in het verre Uosten aan het licht zon komen. Alleen uit Berljjn evenwel wordt dienaangaande iets gemeld, dat de vermelding waard is. Reutor seint namolyk dat op do diplomatieke recepties in de hoogste en best ingelichte kringen, bevestigd werd, dat de verstandhouding tnsschen Duitschland en den Czaaf uitstekend ia en dat, behoudens onvoor ziene gebeurtenissen, de vrede niet zal ver broken worden. Alle pessimistische berichten van Engelache en andere bladen, betrekking hebbende op het antwoord van Rnsland aan Japan zijn to meer nit de lucht gegrepen, daar niemand nog den inhoud van het te geven antwoord kan kennen. Dit laatste bevestigt tevens het bericht, dat er geen sprake van is, als zon deze week het antwoord van Rnsland door Japan geëischt zjjn. Dat bericht is trouwens nit Peteraburg officiëel tegengesproken. .Japan stelde in zjjn jongste nota geene voorwaarde betreffen de den termjjn waarop deze nota door Rus land beantwoord moet zjjn.' Uit Japan bljjven de berichton in apjjt van allo vrede lievende verzekeringen toch vrjj oorlogszuchtig klinken. Een nieuw eskader bcstaando uit zes gewapende kruisers zou 3 Januari naar Masamplio stoomen. Masampho is een haven gelogen aan de straat van Korea in Zuid- Korea, welke haven Rusland aan Korea ver zocht om te mogen inrichten als maritiem station. Twee jaar geloden verzocht Rusland dit ook, inaar Btuitto af op do besliste weigering van Japan. In verband hiermee is hot zondou van een Japansch eskader wel van beteekenis. De Peteraburgsche correspondent van tl® Localanz* seint aan zijn blad, dat de Tsaar van admiraal Alexjjef, de gouverneur me1 onbeperkte volmacht te Port Arthur, een lang telegram ontving, waarvan de inhond wel belangrjjk moet wezen, aangezien onmid- delljjk een ministerraad werd bijeengeroepen, die tot laat in den nacht dunrdo. Daartegenover staat weer oen ander bericht, nit Bizcrta, dat een Russisch eskader, dat daar gereed lag en orders had om te vertrek ken, tegenbevel heeft gekregen en niet ver trekken zal. Het eenige maar ook het beste dat Rusland in deze kweetie doen kan, istoegeven tegenover Japan. Het kan dit doen zonder dat zijn nationale trots of eer ook maar bladen dringen dan ook hierop ten sterkste aun. Koning Leopold zei op do nieuwjaars receptie tegen den Voorzitter van den Senaat, dat hy er met voldoening op kon wjjzen, dat hjj in zijne pogingen om de werkzaamheid der handelaars en indistrnëelen te steunen, krachtig bijgestaan wordt door den minister van buitenlandsche zaken. Wat wjj moeten doen is, zei de Koning, in de eerste plaats ;en voor vakonderwijs, opdat het volk in t gesteld worde met voordeel den strjjd te aanvuurden op de wereldmarkt. Joe Chatnberlain is zoowaar uitgenoodigd geworden door het Bondsministerie in Aastralie om daar de voordooien van rjjne economi sche politiek to komen uiteenzetten. Hoewel Joe zeer gaarne den lof van zjjn stelsel van prefcrcntiëele rechten zou gaan verkondigen, schrjjft hjj toch, dat hjj daton- mogeljjk doen kan, zonder dat hom een opdracht verstrekt wordt on dat het onder do tegen woordige omstandigheden ook zoor moeiljjk is Engeland voor geruimen tyd te verlaten. Misschien zagen do vrjjhandoiaars hem wel graag eens op reis gaan, want't wordt erkend, dat hjj een talentvol spreker is, die zjjno hoorders weet bezig te houden. Do op hun werelddeel zoo najjverige Ame rikanen zjjn opgeschrikt door het bericht, dat Duitschland in stilte pogingen doet om een kolenstation te verkrjjgen op hot eiland St. Thomas. Voorzichtigheidshalve wordt er bjjge- voegd dat hot departement van buitcnlandache zaken nadere berichten wacht vóór het stappen doen zal. De opstand in het land der Hottentotten is zeker ernstiger goweest dan de Duitsche autoriteiten hebben laten kennen. Het ver luidt thans dat er onderhandelingen gevoerd wordon tusschen de aanvallers en de Duit schors. Bljjkbaar kan of kon Daiischland zo niet aan, anders ondorhandolde het niet. VHSJILLUrOX. 26.) Up het generaalcommando deed men al zjjn best, om aan de gebeurtenissen van dien nacht een onbeduidend karakter te geven. Het gerucht, dat aanvankeljjk verspreid was geworden, namelijk dat bet den dieven gelukt was een soort van mobilisatie- en optellings- plan voor bet geval van oorlog te ontvreemden, werd met nadruk gelogenstraft, de zaak bad zich als een doodeenvoudige diefstal ontpopt, waarbjj het al Len gelukt was enkele luttele guldens te stelen. Zoo had dan Kulgatachew ook niet langer met de reis willen dralen, en van uit Peters- burg was cr weldra een brief voor zjjiie vrouw aangekomen, die uiterst vergenoegd klonk. Hy bad duar zjjn oom ontmoet en deze moest hem zeker hoogst gunstige mcdedeelingen omtrent zjjno bezittingen gedaan hebben, wam uit iederen regel van hel schrijven spruk do opgeruimdste, (cvrcdenste gemoedstemming. Een bjjzonderheid daarvan was, dut hjj zjjne vrouw toestond, om eenigen tjjd bjj hare ouders door te brengen, alleen verzocht hjj haar om haar bezoek niet al te lang uit te strekken, daar hjj zjjn afwezigheid zooveel mogelyk dacht te bekorten. Alles, wat hjj omtrent zjjne gevoelens jegens haar zeide, klonk warm en overtuigend, dat hjj echter van de eigenljjko redcu tot de reis, omtrent zjjn eigen zaken niets schreef dat deed haar onaangenaam aan, ondanks al zjjne liefdesbetuigingen Zjj had gedacht in al zjjn zorgen en plannen ingewijd te zullen worden, zjjne moeite en gevaren te mogen deelen in plaats daarvan had zjj het gevoel, dat zjj voor heiu als 't ware maar een speeltuig was, een schepsel, waarmede hjj zjjn tjjd verbeu zelen, maar waarmede bjj niet over de ernstige vraagstukken des levens spreken mocht. En deze vraagstukken, waarvan hjj in den korten, tjjd, dat hjj haar het hof maakte, zooveel had gesproken, had hjj ze dan geheel en al vergeten? Was het hem daar dan geen ernst mede geweest Hjj kon zich zoo zonderling gedragen, al naar gelang van het gezelschap, waarin hij zich bevond. Vaak kon hjj zich spottend uitlaten over zaken, die hjj daags te voren nog beweerd had op hoogen prjjs te stellen, wanneer zjj, dan, in hare strenge waarheidsliefde gekrenkt, hem hare bevreemding daarover te kennen gaf, dan lachte bjj haar uit over hare pedan terie, gelijk hij het noemde, en verzekerde om het in het leven ver te brengen, moest men de kunst verstaan, om zich naar de menschen te schikken en de discussie eindigde hiermede, dat hjj haar in de armen sloot en hartelijk knsto. Dit behoorde tol de teleurstellingen, die zjj in de weinige maaudon van haar huwelyk reeds had ondervonden. Ook het vurbljjf bjj hare ouders, ondanks hare oprechte vreugde deze weer te zien, werd voor haar znlk een teleurstelling. Zjj had gedroomd, aan de zjjde van den geliefden tn«n, omgeven door den glans des rjjkdoms, dien zij hem te danken had, een soort van triomfeerenden intocht in L. to houden. Nu stapte zjj eenvoudig, be scheiden bjj hare ouders al en wat nog veel erger was zjj kwam alleen, kwam met 't bewustzijn,dat Wladimir haar zoo zelden mogeljjk daarheen begeleiden zoude. Vroeg zjj zich nu en dan wel eens af, wat eigcnljjk de reden van dien tegenzin was, dan kreeg zjj geen anders antwoord dan dit, dat de richting die daar heerschte, eene zoodanige was, die in liet minst niet met zjjn iuuerlyksle wezen strookte en dit w&s oene bittere waarneming, ,meu moet kunnen opzien tot zjjn man, dauriu beslaat het ware geluk van den echt!» had hare moeder haar waarschuwend vóór haar huweljjk toegeroepen en zjj vreesde steeds, dat deze haar zoude vragen, of zy dit geluk in baar huweljjk had gevonden. Daartoe dacht de eenvoudige vrouw echter te ver beven. Al kon zjj ook ai niet nalaten om den draak te steken met do weelde in Feli- ci&'s toiletten, deze harleljjk nit te lachen, zoo vaak zjj bel nensje wilde optrekken over do burgerljjke gewoonten in bet ouderlyke huis, haar daarover nu eu dan ook wel eens een scherp woord te zeggen, dat alles wat zjj tot haar uitzet had medegekregen, haar onvoldoende en te eenvoudig toescheen, over Wladimir liet zjj zich toch nooit niu Hoe weinig dit huwelyk ook naar haren zin was, hjj was nu eenmaal haar schoonzoon en in die hoedanigheid een man, wieua gebreken inen niet besprak, wel het allerminst tegen over de eigene dochter. Kn toch was er iets vreemds, iets vorkoe- lends tusschen Felicia en hare ouders getreden, zelfs tegenover den vader, dien zjj in die weinige maanden zeer verouderd vond, over werkt, cr zeer slecht uitziende- Zjj had eene gewaarwording, als lag er tusschen hen iets onuitgesprokens, en zy gevoelde daarom dan ook eene soort verlichting, toen er een brief van haren man kwam, die haar verzocht om zich gereed te houden tot een spoedigen terugkeer naar huis. Kort daarop kwam er oen telegram, dat haar tot een haastig verzet aanmaande cn bereidwillig begaf zjj zich op weg. Toen zjj in Kr. aankwam, vond zij haren man reeds teruggekeerd. Hjj wachtte baar aan het station op, vuii vreugde stralend tiaar weer te zien, en ook voor haar verdwenen alle wolken, die er aan baren horizon waren opgestegen, toen hjj haar hurtstochteljjk in zjjne urmen sloot. Het was voortreilëljjk gegaan, vertelde hjj, op zjjno bezittingen was alles in du beste orde, de zaken waren als van een leiendak gegaan, en geld bracht hjj in overvloed mede. Zjj kon een gevoel van ydele vreugde niet onderdrukken, toen zjj aan zjjne zyde de elegante villa weder betrad en zich opnieuw in hel luxueuze leven terugverplaatst zag, dat haar reeds eene behoefte was geworden. Toen zjj hare kamer betrad eu eene menigte kostbare cadeuux zag uitgebreid, die Wladi mir voor haar had medegebracht, wus het wol begrjjpeljjk, dat zjj met diepe dankbaar heid zich tot hem wendde, wiens liefde er steeds op bedacht was, om haar nieuwe ver rassingen te boreiden. Het roerde haar tot op den bodem des harten, te zien,hoe zjjne oogen haar gelaat bestudeerden, om daarop ie lezen of het hem ook gelukt was hare wenschen te raden, en hoe haar dankbaar bljjde lach hein ruimschoots schadeloos stelde voor alle moeiten, die hjj zich gegeven had. Toen hjj echter nadere hjj zonderheden aan gaande zjjne reis zou medededeeleu, was de anders zoo spraakzame man in het oog- loopend terughoudend. Zjj zoude gaarne omtrent iederen dag rekenschap gehad hebben, had dolgaarno willen weten, hoe hjj alles op zjjno bezittingen gevonden had, of vooral het woonhuis al zoo ver in orde was gebracht, dat zjj het mul elkander voer eenige weken konden betrekken» Uok hoe het met de plannen stond, die hem, toen zjj hem voor hel leerde kennen, zoozeer vervulden, of hjj middelen had nagedacht om voor de lyko opheffing zjjner boeren te zorgen, dat en nog meer wilde zjj weten, totdat hjj haar spottend oderbrak Kind, kind, wat is er van je geworden Wat kunnen die vrouwen toch veinzen ,Mjjn zoet zwjjgon' noemde ,ik je, oven als Shakeparc, Coriolanua zjjne vrouw, toen je nog geëngageerd waart, cn nu komt er geen einde aan je vragen, vrjj vervelende vragen bovendien.' «Ik kan toch nog vermoeden,dat alle plannen die je destjjds van gewicht schenen, thans geen waarde meer voor je hebben,' ant woordde zjf met ongewone scherpte. Wanneer al doze vragen je niet intcressccreo, heb ik er nog een in ]>etto. Je bont vóór mjj aan gekomen, heeft de kamerdienaar je niet ge zegd, of er soms iets nieuws aan het licht vyas gekomen aangaande de overvalling Niet het minste. E^n nieuw bewjjs, dat alles slechts een boozen droom is geweest, dien je grbad hebt. Ik dacht dat al terstond, toen ik je hoorde roepen.' Hebt jjj mjj hooren roepen? Jjj? Maar dat is onmogcljjk. Kn waarom onmogcljjk Wjjl jc de laatste waart, die mjj ter hulp kwaarut. Wjjl je tot dusver verzekerd hebt, dat eerst het schellen van de telefoon je uit don slaap gewekt heeft.' Een paar seconden bleef hjj haar het ant woord schuldig. Wanneer ik dat gezegd heb, dan is het zoo geweest,* antwoordde hjj op zeer beslisten toon. Er is al zooveel over en weer gepraat over die kinderachtige historie, dat ik op slot van zaken zelf niet meer weet, wat er waar aan is en wat gelogen. Ik ben die zaak zat en meer dan zat Je kondet wel wat beters op het tapjjt brengen, dan die oude koeien weder uit de sloot te halen.' Zjj keek hem verwonderd aan, zoude hjj somtjjds ziekeljjke zenuwen hebben, dat hjj in opgewondenheid geraakt, zoodra er een klein thema nangeroerd werd, dat hom mishaagde. Vertel me nu eens van jou reis," ging hjj, kalm geworden, voort en hief haar hoofd op, om haar een kus op de lippen te drukken. Kom, ga mede naar mjjn kamer, dan kannen wjj daar eens gezellig met elkander keuvelen. Hjj trok haar arm door den zjjncn, voerde haar naar zyn kamer, jschoof haar daar in een leuningstoel en ging tegenover haar zitten. Komaan laat nu eens hooren.' sprak hjj verder, terwjjl hjj zich een sigaar aanstak. ,A1 is datgeen datje beleefd hebt ook wel licht niet interessant, dan zal bet toch zeker aangenamer om |aan te hooren zjjn dan die flauwe geschiedenis.' Gehoorzaam deed ze wat haar bevolen was, en een geruimen tyd ging het gesprek vrooljjk voort, totdat zjj als terloops vermeldde, dat Adalbert binnenkort in Kr. aankomen en bij oom Sutnislaus zjjn intrek nemen zoude, hjj had hier nameljjk voor zjjne bouwzaken hut een en ander te verrichten, af on toe zoude hij van uit Rsezow later oom bezoeken, die gelijk hare ouders haar verteld hadden, hem vriendelijk uitgenoodigd had om dit te doen. (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 1