KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje iorfelteHypitolM Tandarts Ansingh, De vn ra Deo Spion voor Helder, Texel, Wieringen en Anna Paulowna No. 3224. ADVERTENTIEN. Bekendmaking. Volksbijeenkomst HELDERSCH K0MITEE VOOR VOLKSLEZINGEN. OPENBARE VERGADERING Verstrekt gelden onder te Hypotheek, Zaterdag 9 Januari 1904. 32ste Jaargang. Bureau: Spoorstraat Telefoonn». 59. Bureau: Spoorstraat Telefoonn0. 59. NIEUWSTIJDINGEN. HELDER, 8 Januari 1904. Marinefonds. De afdeeling Willemsoord van het Marine- fonds hield Dinsdagavond, onder leiding van den heer B. Burgers, in ."t Centrum- een vergadering. Nadat de vergadering was ge opend en de notulen waren gelezen, deed de penningmeester, de heer T. Biegel, verslag omtrent hetgeen sedert 25 Februari LL op financieel gebied was voorgevallen. Hieraan is het volgende ontleend In November LL werd door het Hoofd bestuur tot het verleenen van onderstand f 981 verstrekt, benevens een buitegewone gratificatie van f 25. Deze gelden werden be steed aan 3 gepensionneerde onderofficieren, 13 weduwen van onderofficieren, 4 gepension neerde minderen, 1 zonder pensioen ontslagen mindere en 11 weduwen van minderen. Uit gekeerd werden 6 bedragen van f 38, 10 van f 83, 5 van f 28, 7 van f 23 en 4 bedragen van f 18. Twee weduwen ontvingen de voor haar bestemde gelden in eens, aan één weduwe werd f 15 voor verhuiskosten naar elders uitgekeerd- en aan één weduwe weke lijks f 1-50 verstrekt, terwyl aan de overigen op 23 Nov. 1.1. de helft van de hun toege kende onderstand uitbetaald werd. De andere heHt ontvangen zij waarachjjnljjk einde Januari e.k. Met den wensch voor den bloei der ver- eeaiging eindigde het verslag van den Penning meester, die bjj monde van den Voorzitter den dank der vergadering ontving. Daarna werd medegedeeld, dat de opmer king van een der leden in de vorige vergade- ridg gemaakt, om voor marinemannen een propaganda-vergadering te beleggen, door het Bestuur was overwogen, maar dat het na die ovérwegiug met het oog op de kosten en de geringe resultaten, die het van zoodanige ver gadering verwachtte, er van af heeft gezien. Nog deelde de Voorzitter meile, dat weder het- voorstel der afd., dat in hot Hoofdbestuur 2 leden beneden den rang van onderofficier zitting moeten hebben, op den beschryvings- brief voor de algem. verg. is geplaatst. Men gelooft weL dat het voorstel nu aangenomen zal worden, want het vorige jaar was, wegens de afwezigheid van de afgevaardigden uit Hellevoetaluis en Rotterdam, de stemming onzuiver. De verkiezing van afgevaardigden naar de algem. verg. werd uitgesteld, omdat de agenda dier vergadering nog niet bekend was en méft oen bespreking der te behandelende pun- ten-'Wenschelyk achtte. Wegens het vertrek van de bestuursleden H.-F roos en M. L. Boort man en het bedan ken. van den Penningmeester T. Biegel wer den als nieuwe bestuursleden gekozen de hee- reö R. Mulder, B. Hccringa en J. B. van Hove. Nadat men nog over eenige huishoudelijke zaken had gesproken, werd de vergadering gesloten. Anna-Paulowna, 5 Januari. Hedenmiddag had de wedstrijd in ton- rjjden plaats, begunstigd door prachtig weder en gevolgd door een groot aantal belangstellenden. De prezen, ten behoeve van wednwen, werden achtereenvolgens gewonnen door: J. Muntjewerf, C. Kossen, N. Kaan, M. Kaan, P. Verver, C. Keizer, H. op't Veld, A. Kaan, J. de Vries, A. Rozelaar, R. Waiboer, T. de Graaf, H. v. Teulingen, C. Dekker, J. Meilink, G. Gevers, K. Kaan, C. Tuinman, A. Dekker en C. Smit. Bg de behandeling van de begrooting deri. gemeente Amsterdam werd door den heer Fabius gevraagd, of 't juist was, dat het voornemen bestond, den heer F. v. d. Goes, die wegens opruiing veroordeeld was, opnieuw toe te laten als privaat-docent aan de Gemeentelijke Universiteit, (Privaat docenten worden telkens slechts voor den tgd van één jaar benoemd). De burgemeester antwoordde, dat het advies van den Academischen Senaat nog nieflTwas ingekomen. Thans heeft de Senaat bericht, dat de Juridische Faculteit met 5 stemmen tegen 1 als hare meening heeft uitgesproken, dat' het gebeurde met den heer Van der Goes haar geen aanleiding heeft gegeven, zjjn weder toelating te ontraden. Ingevolge dit advies is de heer Van der Goês' opnieuw toegelaten. Men schrjjft uit Velsen: Met behulp van twee sleepbootjes werden Dinsdag de proeven met de pont herhaald, met hetzelfde negatieve resultaat van Maan- dag. 6jj het forceeren om de aanlegplaats te bereiken, werden de planken daaruit ge- stooten. Opleiding van matrozen. Thans is aan het Departement van Marine in voorbereiding, de verplaatsing der opleiding van matrozen en jongens van Amsterdam naar HellevoetBluis. Het op leidingsschip Admiraal van Wassenaer" alhier, zou dan van bestemming veranderen en ingericht worden tot wachtschip, ter vervanging van Prins Maurits der Neder landen", hetwelk alsdan buiten gebruik wordt gesteld. Het plan bestaat tevens de geheele opleiding van aanstaande matrozen in één hand onder één commandant te vereenigen. Urk. In het jaar 967 teekende de Duitsche Keizer Otto I, in de keizerlijke Burcht, te Njjmegen een giftbrief, waarbjj hg, op voorspraak van zjjn Gemalin Adelheid, Otto II, en de Aarts Bisschop van Mainz, aan 't Klooster St. Pantaleon te Keulen, helft van het eiland Urk gaf. Verbranden van weduwen I De Java-Bode* deelt mede hoe >ter kennis der Regeering is gekomen dat min stens één van de te Tabanan (op Bali) verbrande weduwen tegen haar wil op d**n brandstapel is geworpen. Een feit dat zelfs door een deel der Balische toeschouwers, bjj wijze van protest, beantwoord is door zich onmiddellijk te verwjjderen. Nu zullen het negende en twintigste bataljon »scheep gaan* zoodra het weder het zenden van een expeditie toelaat. Met het oog op het groot gebrek aan Euro- peesche soldaten zal een sterke landings divisie van de Ja va-divisie aan den tocht deelnemen, waarvoor deze reeds nu op groote schaal geoefend wordt in marschen met en zonder landingsgeschut, het betrek ken van bivaks, enz. Vanneer vjjf schepen van de divisie aan den tocht deelnemen, die ieder 120 man kunnen uitbrengen, heeft men dus de beschikking over 600 man met 10 kanonnen van 75 m.M. Als commandant der divisie is aangewezen de kapitein-luitenant W. Van Voss, aan wien de tweede-luitenant der mariniers R. G. M. A. Heg als adjudant is toegevoegd. Intendant der landingstroepen zal zgn de officier van administratie der eerste klasse Z. J. Van der Veldechef van het veld hospitaal de officier van gezondheid der eerste klasse S. Ruitinga en commandant der artillerie de luitenant ter zee der late klasse O. Van LenDep; al welke officieren behooren tot den état-major van het pant- serdekschip Holland.* Uit Haarlem meldt men: De krijgsraad alhier wees heden vonnis in de zaak van den milicien J. P. Terwey, van het 7e regiment infanterie, die op 2 December, van groot verlof terug, in de kazerne te Amsterdam had geweigerd zgn militaire kleeding aan te trebkeD, om dat hjj meer en meer tot de overtuiging was gekomen, dat de liefde die onder de menschen moet bestaan, hem niet toeliet, militair te zgn, daar hem dan de een of anderen tgd kon worden gelast, een mensch te dooden. De krijgsraad overwoog, dat, waar de kapitein van beklaagde deze tot driemaal toe had gelast, telkens met behoorljjke tusschenruimte, om de uniform aan te trekken en hjj dit evenveel malen had ge weigerd en dit had bekend geweigerd te hebben, hg zich had schuldig gemaakt aan dienstweigering, niet in tiid van oorlog of voor d«n vjjand, strafbaar gesteld bg artikel 95 crimineel wetboek, en veroor deelde hem tot 3 maanden militaire ge vangenisstraf, ingaande 6 December. Over sterken drank. Prof. Nothnagel, te Weenen, schrjjfl in het orgaan der OnthoudersvereenigiDg te Weenen het volgende „Alcoholische dranken zgn voor het menscheljjk lichaam evenmin een behoefte als koffie, thee, chocolaad, opium, tabak, kola en andere genotmiddelen. Worden zjj echter in kleine hoeveelheid gebruikt en wel geheel naar den persoonlijken aard van een ieder, dan houd ik hun opneming in het lichaam voor onschadelgk. De ontwik keling van het menschdom tot het tegen woordig peil van beschaving is bereikt, ter- alcoholische dranken genuttigd werden. Maar elke overmaat van alcoholgebruik behoort onvoorwaardelijk te worden gesme den, want hjj kan tot de zwaarste stoor nissen in het lichaam leiden en doet dat ook in den regel. Voor kinderen moet tot het 15de of 16de jaar elk gebruik van alcoholische dranken, evenals van koffie, thee en tabak, onvoorwaardelijk worden verboden. Ook het voordurend gebruik van alcohol (wijn) tot zoogenaamde versterking bg toestanden van zwakte, bleekzucht en dergelijke ziekten iB verkeerd wjjn is wel opwekkend, maar niet versterkend. Alleen bg zeer bepaalde gevallen, bjj enkele acute ziekten, als flauwte, longontsteking, typhus enz. is toekenning van alcohol aan kinderen geoorloofd. Tot principieels bestrjjding van misbruik van Bterke dranken acht ik vol ledige onthouding den eenig juisten weg, evenwel niet om pbyBiologische, maar om psychoiologische redenen". Kanaries en andere kamervogels heb ben in den winter matige warmte noolig. Schadeljjk is het, wanneer ze overdag in een warm vertrek zitten, dat 's nachts erg koud is, de groote temperatuursver andering verdragen ze niet. Hooge boorden en neuskwaleD Dr. W. Posthumus Meyes wjjst in het >Maandblad der Vereeniging voor Verbe tering van Vrouwenkleeding" er op, hoe de steeds hooger, s tg ver en nauwer wor dende halsomsluiting, de uitsluitende oor zaak kan wezen van b v. een verstopten neus, van herhaalde neusbloeding, van hoofdpijn, van oorsuizen en van een >ge- voelige keel". Dn gedenksteen op het graf van dr. Schaepman te Romo is, naar Het Huisgezin mededeelt, een door Octavio Paaini gebei telde witte marmerplaat, ter noogte van 2.70 M. en ter breedte van 1.36 M., welke, rechtop tegen den muur van het kerkhof aanleunend, aan het hoofd van het graf zal komen te staan. In het bovenste vak is de prelaatshoed uitgehouwen met van weers zijden de afhangende trossen. Daaronder komt in het marmer gevoegd het bronzen medaillon van den overledene, werk van prof. Genua. Daaronder volgt het Christus monogram, verder het inschrift In Memo- riam enz., dezelfde tekst, welke op te--Rome gedrukte doodsprentjes staat, vermeldende titels van den overledene met datum van geboorte en afsterven van de spreuk :»Nil est morte beatius beata" (Niets is zaliger dan een zalige dood Onder den tekst komt een schid met een schrjjfveder dwars er over heen, waaronder Schaepman's motto Caedo PugnoIk geloof, Ik strjjd. De letters zullen in zwart uitgehouwen wor den, zoodat de tekst duidelgk op het blanke marmer zal uitkomen. De Nieuwe Limb. Koer. meldt: Zondagnacht was Haemrade weer het tooneel van een dier door het heele land beruchte mespartjjen, waar het Zuiden nog al eens getuige van is. Men heeft weer eens gevochten. Een Berg (Waal), werkzaam op Nivelatein in 't zandwerk, vader van drie kinderen, werd vermoede lijk door de gebroeders P. en een andere P., familie van eerstgenoemde, zoo deerljjk met een mes toegetakeld, dat men de hulp van een priester te Ejjgelshoven moest in roepen, omdat men voor zgn leven vreesde, 's Morgens werd de gewonde naar het hospitaal te Aken getransporteerd. Men zegt dat hjj reeds is overleden. Een levens gevaarlijke messteek moet hjj in het onder- Igf gekregen hebben, zoodat de darmen bloot kwamen. Ook zou hg nog in den rug gestoken zgn. De drie voornoemden zgn door onze marechaussees reedi in verzekerde bewaring gesteld. De twee eersten werden onmiddel lijk meegenomen, den laatste heeft men Dinsdagnamiddag gearresteerd. De Limb. Koer. meldt, dat de gewonde onder het vervoer naar Aken overleden is. Te Gwithian bjj Hayle in Cornwallis heeft Dinsdagochtend een ernstige ont ploffing plaats gehad in de Nationale Fa brieken van Ontplofbare Stoffen. De ge heele streek werd in een zwaren rook gehuld, zooals die bjj ontploffingen van dynamiet of cordiet ontstaat. Te St. Ives, een afstand van bjjna 5 K.M., is geen ruit heel gebleven te Penzance, ruim 12 K. M. verwgderd, zgn er zelfs vele ge sprongen. Tot op het het oogenblik weet men, wonder geooeg, slechts van vier dooden, maar het aantal gekwetsten blgkt zeer groot en er komen er steeds meer bjj. Een twaalftal is levensgevaarlijk gewond. De ontploffing had plaats in de afdeeling der nitro-glycerine-mengsels. De slag, als van een aardschok, werd in geheel westelgk Cornwallis gevoeld. De paniek was ontzettend. Men dacht natuurlgk dat bet aantal slachttofl'ers onder de 600 arbeiders bg dozgnen zou zgn te tellen, en vrouwen en kinderen snelden dan ook in doodsangst uit het dorp naar de fabriek. Dit bleek gelukkig onjuist. Van de vier bovenbedoelde mannen weet men echter zeker, dat zg dood zgn. Slechts hier en daar heeft men fragmenten hunner ljjken teruggevonden. Het was de eerste ramp, die de maat schappij, sedert de oprichting der fabriek in 1888, heeft de opncl getroffen. Tijdstippen van verzending i Brievenmalen. Naar Ooat-lndii. Vamndingtweg. opoit f» Amttorilkm p. seeposl rik Rotterdam p. HolL mail fik Genua p. HolL maJ iik Maraeilli p. Franache mail Ti» Maraeilli p. EngeBche mail fia Brindii (naar Palembang. Rionw Uanka, Billiton cn Z. W Afd. Tan Boroao) Naar Atjeh en de Ooitkut j Daiaai der ter Tijdtt. dsr post-bezorg. t/h Postk. 16 eo 29 Jsn. 8 cn 21 li co 26 19 Ju. 8 es 22 7— 's st- 7.— 'sst. 7— *s st. 8.80 'snun. 7.- t st. 8 su 29 Jou. (vis Gcdds) .2 eo 26 Ju. 8.30 'tmor. 7— 's st. elkeu Vrjjdsg (rit Genas) 12 eu 26 Jsn. 19 Ju. 8.80 'smor. 7.— 's st. 11.30'.ino. p. Duitache mail via Napela*) Alleen naar Atjel», Somatra Ooatkoat, Palembang, i Z.-W. Af<L Tan Borneo. Nad. Ooat-Indie wordt allaea fia Napela ferxondea. (Suriname) p, ceepoat fia Ai p. mail orer Engeland p. mail Tin St. Naiaire Naar CuriQio, Bonaire en Aruba: p. zeepost fia Am» ter Jam SI Jsa.|7.'nar. 18 Jan. 7.— 'aif. 7 Febr.| 7.— 'a ar. p. mail fia Sonthampton p. mail fia Hamburg (allee 14 en 81 Jan. 7.— 'a ar. alken Dinsdag en \ljjdag l 81 Jan. 7.— 'a af. Naar SL Martin, St. Euatatlua en Saba per mail orer Engeland 18 Jan.) 7.af. P mepoat-fia Amsterdam .|14 en 81 Jan. 7.— af. Voor Hr. Ma. .Nautilus' naar Las P a 1 m a s (Oran Canaria) via Soulhampton 8 en 22 Jan. 3.30 u. 's nam. via Cudix 10,18 en 17 Jan. 7.u. 's av. Uit het Buitenland. President Kooeevelt heeft omtrent de Pana mazaak ecne tweede Boodschap aan het Congres gericht. Uitdrukkelijk komt hjj daar in op u-gen do beschuldiging dat do Voree- nigde Staten den opstand in Panama hebben gesteund. Ter staving van zjjne weerlegging logt hjj do heele correspondentie, die over deze kwestie gevoerd is, aan het Parlement over. De president zegt dat ook de regeering zeer verrast was over de snelle afwikkeling der gebeurtenissen. Het moge waar zjjn dat de Vereenigde Staten niet oificiëel den opstand steunden, hunne houding vooral zal het toch geweest zjjn, die Panama zoo doortastend deed optre den. Panama was verzekerd van de goed keurende houding van Amerika, ook omdat het wist, dat voor de Voieenigde Staten het verkrijgen van het Panamakanaal de^ hoofd zaak was. Over de ta volgen bonding ten opzichte der nieuwe republiek zegt de presi dent nogmaals, dat deze niet aan haar lot mag worden overgelaten, 't Geldt voor de Vereenigde Staten de gewichtige vraag Wilt ge het Pauamakanaal of niet?' En dan is moencn wy, het antwoord op deze vraag gauw gegeven. Een Fransch blad, de Petit Bleu', bevat een merkwaardig bericht van zjjn Hongaar- schen correspondent omtrent een andere Amerikaansche kwestie, ditmaal echter eene Zuid-Amerikaansche. De cischen tot schade vergoeding door Venezuela aan de drie mo gendheden, die zjjne havens hebben geblok keerd, zouden door het Arbitragehof in hoofdzaak worden afgewezen. De hoofdpunten zjjn roede vastgesteld. Niettegenstaande uit den Haag zelve dit bericht officieel wordt tegen- gesprokon of althanB meegedeeld wordt, dat niemand iets omtrent ecne uitspraak kan zeggen, houdt het blad pertinent vol, dat het goed was ingelicht. We zullen zien of voor Venezuela de uitslag wel zoo gunstig zjjn zal. In den Zuid-Ainerikaanschen Staat Uru guay is een opstand uitgebroken (dat gebeurt in Zuid-Amerika nog al eens.) De regeering heeft hare troepen tegen de muiters afgezonden van wio men gelooft, dat zy steun ontvangen van over de Uraziliaansche grons. Het heele havenbedrijf in Bareelona staat stil daar 13000 havenarbeiders en zeelieden staken. Van elders ontboden vreemdelingen verklaarden zich solidair met de stakers en weigerden aan 't werk te gaan. Do gouver neur had oen onderhoud mot de vertegenwoor digers der reederjjeo, dat echter tot niets leidde. De dageljjksche schade is voor de stad zooals begrjjpelyk is, zeer groot. De benoemiug van den Italiaanschen gene raal tot opperbevelhebber der Turksche gen darmerie heeft de Macedonische kwestie een stapje verder gebracht maar nog niet opge lost. Sarafof, de invloedrijkste der leiders van den opstand, heeft het immers verklaard, dat do kwestie niet op de wjjze als thaos voor gesteld is, k a n opgelost worden. Het vuur smeult. De winter heeft de campagne doen eindigen, maar in het vooijaar zal de brand opnieuw uitslaan. De verdrukte Macedoniérs kunnen en zullen met de hervormingen geen genoegen nemen, zcide hy. En als we dan zien, dat nu reeds Bulgaarsche gendarmes met wapens en ammunitie overloopen naar de opstande lingen en dat Servië en Bulgarije zich wapenen, dau gelooven wy ook, dat Boris Sarafof het bjj "t rechte eind heeft. De Sultan heeft anders weer een maatregel aangekondigd, die .binnen kort» zal uitgevoerd worden. Do Bulgaarsche gevangenen in Macedonië en Klein Azie zal amnestie verleend worden; doch letwel .bin nenkort*. We weten zoo uit ondervinding wat dat in de mond van den Porte beteekent. Naar nit Kopenhagen wordt gemeld is de meerderheid in de beide Deensehe Kamera voor de invoering van de stokslagcnstraf voor sommige vergrypen. Men verwacht dat een wetsontwerp, daarop betrekking hebbend, zal worden ingediend. En thans een en ander ovor de Japansch- Rusaiache kwestie, het brandende vraagstuk. Een juist overzicht van den stand der zaken te krygeu is zeer moeiljjk, wijl do berich ten elkaar Tcelal tegenspreken. Zooveel is echter zeker, dat de toestand niet verbeterd is. Het gevaar ligt feitelyk op Korea. Daar hceracht in de meeste havenplaatsen gisting en de Japanners dringen er bjj hunne regeering sterk op aan, dat zjj troepen zenden zal, om de Japansche belangen te beschermen. Doch ook Rusland wil zyne belangen daar beschermen en zendt insgeljjks volk er heen. Zoo gemakkeljjk kunnen deze «belangenbe- achertnera* nu met elkaar in botsing komen. De vreemde mogendheden laten door eigen troepen hunne legaties in Seoul, de hoofdstad van Korea, bewaken. Volgens sommige bladen is het Russisch antwoord op de Japansche nota verzonden. Reuter seint uit Londen, dat volgens een be richt uit Tokio aan de .Standard-1 de officieuze bladen aldaar, de breuk met Ruslaod als eene natnurljjke zaak beschouwen. De toebereidselen voor den strjjd worden to Wladiwuatok krachtig voortgezet. Ook de Dnitsche bladen laten hun optimistischen toon over Rusland's tegemoetkomende houding zoo langzamerhand varen. Het Dames-comité van den Ned. R.K. Volks» bond, afd. Helder, deelt mede, dat door medewerking der werkende leden het in stAat is te berichten, te kannen voldoen aan de vele aanvragen om het met zoo enorm «acces opgevoerde Mysteriespel „De Herders van Bethlehem" nogmaals te doen opvoeren. Een daarbjj passend tooneelstukje zal er aan worden toegevoegd. Vanaf heden liggen de ljjsten bg het Dames-comité ter inteekening, waarna bjj genoegzame deelneming de uitvoering cal plaats hebben in het laatst dezer maand. Mej. Bock—Oktelmans, Schoolstraat 3. db Haas—Zoetbuef, Kanaalw. 86. Zoetelief —Maas, Kanaalweg 102. LIEDMKIKR Wagknaar, Spoorgracht 39. Schouten—Schiieddes, Spoorstr. 1. Wkijens—libd»iribe,Middenstr.l9. Likdmeikr—Bank, Zuidstraat 48. Verbkrne—de Waard, Vlamingstraat 29. Duijts -Philips, Langestraat 18. op WOENSDAG 13 JANUARI 1904, dea avonds te 8 unr, in „Casino". Opvoering van Het Goudvtachle. Drama in drie bedrijven, door W. G. tan Nouhuijs. Op te voeren door de Onderofficiers- Vereeniging „Vaderland en Oranje". Muziekuitvoeringen door de Kleine Kapel v.h. Stafmuziekkorps der Kon. Ned. Marine, ODder directie van den heer L.A. SCHOUTEN. Kaarten ad 10 cents vanaf Dinsdag avond 6 uur verkrjjgbaar aan de bekende Depóts. Per ton'n beneden de 16 jaar worden bet liit niet toegelaten. De Secretarie, M. C. KOCB. 0P ZATERDAG 9 JANUARI E.K., DES AVONDS 8 UUR, IN DE BOVENZAAL VAN CAFÉ CENTRAL SPREKER DE HEER JAN KALF, TE 'S-QRAVENHAGE. ONDERWERP OVER HUISINRICHTING UIT EEN OOGPUNT VAN KUNST BESCHOUWD. ENTREE 10 CENT. te Zorgvliet. tegen matige renten en billijke voorwaarden van aflossing. Informatie bjj den Agent 1. KORVER, Weststraat 42. HOOFDGRACHT 28. rtHUILLETOlV. 27.) Yoor haar was het komen eu gaan van den neef iets zoo totaal onverschilligs, dat zjj daarvan gewaagde met dezelfde kalme zielsrust, als b.v. van bet aankomen van den eeratvolgcnden sneltrein. Des te verbaasder was zjj, toen zjj een toornigen uitroep van haren echtgenoot hoorde, die hare onschuldige woorden begroette. Zjj keek naar hem heen, van haar werk op, welke omkeer had er nu in hem plaats gevonden? Welk een mengeling van toorn en schrik en tegenzin, sprak er toch uit zjjn gelaat? Om Godswil, Wladimir, wat is er toch met je?* riep zjj uit. fWat er met mjj is?' vuurrood, snakte hjj als't ware naar lucht. .Wat er met mjj is herhaalde hjj en sloeg daarbjj met een vuist op tafel. aDat je dat al heel slim overlegd hebt. Dat gaat naar L. om de ouders te be zoeken cn bespreekt tegel jjkertjjd een weerzien met den voormaligen bruidegom. Schaamteloos, schaamteloos, inderdaad. De ongerijmdheid zijner aanklacht was van dien aard, dat Felicia een oogenblik verstomd stond, vroeg zich zelve af, of hjj ook soms te veel gedronken kon hebben. Maar neen, dat was het niet. Maar wat was dan de reden, dat hjj zoo woedend werd Moet dit soms eene aardigheid zjjn?r vroeg zjj op jjskouden toon. »ln dit geval zou ik je aanraden om haar niet te herhalen, ik ben aan zulke grappen niet gewend.» Het gaat je voortrcffeljjk af, om de ge krenkte onschuld te spelen, stoot hjj op. «O, ik zie nu heel duideljjk hoe alles in elkaar zit. 't Is bekonkeld tusschen je halfgekken oom, die mjj haat, je oudera en jou. Adalbert was eerst bjj zjjn oom, dat spreekt van zelf, maar de gelegenheid elkander te zien is daar zoo prachtig als men zich haar slechts kan wenschen.» .Zou hjj onderhevig zjjn aan aanvallen van razernjj vroeg zjj zich zelve af. Zjj stond op cn legde de hand op zjjn arm.* «Wladimir, ik bid je, gebruik toch je ver stand,* zcide zjj. .Wanneer Adalbert in zjjn beroep in Kr. moet wezen, dan kan dat toch geen afgesproken spel tusschen ons zjjn. Zeer mogeljjk, ja, zelfs waarschjjnljjk is het, dat we mekaar zelfs in 't geheel niet zien.' .Waarschijnlijk Neen zeker is het,* riep hjj luid en duwde hare hand van zjjn arm. Ik wil hem niet zien. Mjjn huis zal en mag hjj niet betreden, iedere ontmoeting met hem moet onmogeljjk gemaakt worden. Ik ga niet naar oom, zoolang hjj hier is en jjj moogt er ook niet heen Van geweldige opgewondenheid kon hjj niet verder spreken. ,Hem te zien of niet, zulks is mjj hoogst onverschillig,* gaf Felicia met geljjke kalmte ten antwoord. .Maar wal me niet onverschil lig is, dat is je in dezen toestand te zien,' ging zjj dapper voort. .Wanneer ik je zeg, dat Adalbert mjj totaal onverschillig is, dan heb je geen recht om aan mjjne woorden te twjjfelen. Ik heb nog nooit eene onwaarheid gesproken.' .Een vrouw en niet liegen,' lachte hjj hoonend. Doch goed, ik wil je gelooven, wanneer je zweert, hem te zullen ontwjjken, geen poging te zullen doen om hem te zien, geene om hem hier in huis te noodigen.* .Jjj bent hier de hoer des huizes,' ant- oordde zjj, .en dien jjj niet uitnoodigt, die komt hier ook niet in huis. Doe wal je wilt, het is mjj om het even. Een eed om naar je wil te handelen, is niet noodig, eene een voudige belofte is voldoende, ik zal haar weten te houden. Zjjn toorn bedaarde evon spoedig geljjk hjj was opgekomen. Onnatuurlijk snel, bjjua als wierp hjj een masker af, werden zjjnc trekken weder glad. Hjj vatte hare hand, die hjj zooeven had weggeduwd. «Vergeef mjj Felicia', bad hjj weer. .Ik heb je zoo liet Wanneer ik echter in toorn geraak, dan ken ik mjj zeiven niet meer, en de gedachte, u te kannen verliezen is voldoende oin mjj razend te maken, ik weet immers, dat ik uwer niet waardig ben, daarom vrees ik, dat je berouw eoudt kunnen krjjgen over je keuze. ,Zou ik je wel gekozen hebben, wanneer ik niet volkomen zeker van mjjn hart ware geweest,* antwoordde zjj trotech. Nogmaals Felicia, vergeef mjj,* smeekte hjj. Hjj stond op en trachtte haar tot zich te trekken. (lk wil nooit meer aan je twjjfelen, doch spaar mjj dun ook wat. Je koele natuur kent de jjverzacht niet, je weet niet, welke folteringen zjj zjj bereidt. Beloof mjj Adal bert te mjjden.' .Zoodra jjj het wenscht, is het mjjn plicht om het te doen,' antwoordde zjj gelaten, ra aar' ging zjj voort, de stoute schoenen aantrekkende, «in alles zou ik je blindelings vertrouwen, terwjjl jjj aan mjj twytelu* «Niet aan jou,* antwoordde bjj kalmer. Aan mjj zeiven, aan mjjne waardigheid om naast anderen te bestaan. Jou zou ik alles toevertrouwen, mjjn leven en mjjne geheimen, alles, alles.' Zoudt ge dal?' vroeg zjj droevig. «Bewe- n hebt ge het echter nog niet.* Hjj scheeo een strjjd met zich zeiven te voereu. Er zjjn geheimen, die men zelf hel beste draagt,* antwoordde hjj somber, geheimen, die een vrouw onmogeljjk zou kunnen bewa ren. Een echter wil ik je thans toevertrouwen, ik heb het al vaak willen doen, maar je beul zoo trotech, zoo ongenaakbaar. Wat het is, dal mjj noopt je zoo vaak te verlaten, dit kan ik je thans nog niet zeggen, wellicht dat eenmaal de dag komt, waarop je bet verneemt. Maar bet hoogste bewys van mjjn vertrouwen kan ik je toch geven, ik kan mjjn lot in je handen leggen. Ware ik weder eenmaal ver plicht om op reis te guan en liet ik de sleutels van mjjn schrjjitafel in je hand, zou ik er dan verzekerd van kunneu wezen, datje den inhoud daarvan niet onderzocht?' «Wladiinir,* antwoordde zjj gekrenkt. Zoo dra ik mjjn woord geef het niet te doen.* Goed,* onderbrak hjj baar. tKon> dan hier.' Hjj voerde haar naar zjjn schrijftafel cn sloot deze open. .liet zal nu en dan wel eens kunnen voorkomen, dal je den sleutel bewaren moet. Zie, bier is een verborgen rak, waar papieren in zjjn, die geen st :rveling zien mag. Kuslauh'sarm reikt ver, zjjn roebelismuch- lig, tot in de naburige «talen «trekt de invloed daarvan zich uil. Mocht hel dan zoo loopen, dat er huiszoeking te vree zen ware, dat als- één woord, één wenk van mg je vol- zjj en weg met de papieren in hel vuur Allee wat hier ligt mag gezien worden, de inhoud van ieder Laatje is goed gerang schikt, hier uitgaven en adresboeken, daar g«M, daar juwcelen, alles duldt onderzoek, alleen dit eeno vak niet.' Ik zal er aan denken, Wladimir,* ant woordde zjj en vljjde zich tegen hem aan. Maar wat is dat dan toch voor eene zaak, die zulk eene geheimzinnigheid vcr- eischt Zjj keek betn bezorgd aan. «Ik bid je* wees toch voorzichtig.* .Ware het mjjn geheim, dan aou je het al lang vernomen hebben,' gaf hjj ten ant woord. .De geheimen van anderen echter moeten onbesproken bljjvon, zelfs tasschen man en vrouw. Er steekt echter niets mis dadigs achter, wees daarvan verzekerd.* Zoude ik je wel liefhebben, wanneer ik daarvan niet overtuigd ware,' zeide zij -en blikte hem met teederen trots in bet aan gezicht. HOOFD8TUK XV. Het was, alsof Kuigatschew er belang by had om zjjne vrouw door vermeerderde teeder- heid dat tooneel te doen vergeten, bjj kalme, nadenkende naturen zooals Felicia worden zulke indrukken echter niet zoo spoedig nit- gcwischL De herinneringen aan dat voorval doken steeds weder bjj haar op en dreigden hare tot dusver betoonde onbevangenheid cn zorgeloosheid te ondermjjnen. Hoe weinig zjj ook genegen was om zich aan «ombcro overpeinzingen over te geven, zoo kon zjj toch de bezorgdheid niet onder drukken, dal tiaar man in eene onderneming gewikkeld was, gevaarlyker cn strafbaarder, dan hy zelf wel vermoedde. Zou hjj daarvoor eenmaal ter verantwoording geroepen, van den rjjkdom beroofd k innen worden,Iraaraan bjj zoo ontzettend hechtte, n eer nog dan zjj? Kon zjjne vrjjbeid soms gevaar loopen Dit waren bange vragen, die zjj zich zelve deed, die de vreugde dreigden te vergallen aan alles wat baar omgaf. Toen Wladimir op reis ging en tiaar lachend Blauwbaards sleutel* overhandigde, geljjk hjj hem noemde, sidderde zjj tot in haar hart, al verkropte zjj voor hem ook al haar angst. Er verliepen echter weken en niet het minste gebeurde er, dat hare vrees zonde hebben kunnen rechtvaardigen. Van lieverlede werd de sleutel, dien zjj de eeiNte maal met een zekere schuwheid ter hand gonomen. haar tot een onverschil lig in ventarisstnk, en zjj kwam tot de gedachte, dat Wladimir, dien zjj al op menige over- drijving. op menig* overtreding der waarheid had betrapt, oen haar verzoenen, eene kleine comedit* gespeeld en getracht had haar weeker *e stemmen door de voorspiegeling van een mogelijk gevaar. Zjj zuchtte, wanncnr zjj het vermoeden bjj zich op liet komen het was een leemen voetstuk, dat zjj daar aan haar nfgod ontdekte, inaar beter nog hem zulke zwakheden toe te dichten, dan voor zjjp loven te moeten beven, zeide zjj bjj zich zelve en stelde daarmede haar hart gerust. IJver- zucht had haar tiran van den beginne af niet aan den dsg gelegd, maar er ook trouwens geen aanleiding toe gehad. Een kleine wenk in een brief aan hare moeder was voldoende geweest. Adalbert toe orer te halen, gi-durende zjjn oponthoud in Kr. zijne nicht niet te bezoeken, hy bevond zich in Kzewnsc, hield zich zlaar onverdroten met zjjn taak bezig eu was verder in Kr. niet gezien gewoz-den. .(Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 1