Wereld-Panorama. Bi] dit do. behoort een Bijvoegsel. mmmtimmmmvm mmmmmmmmm kmmmmttmmmm mmmmmmmumm Aan de Leden der Ned. Herv. Kerk. N. B. 6. B. Afd. Beider. IJsclub „Koegras", AniiRev. Kiesvereen. „Vaderland en Oranje". Bouwterrein en Huizen te koop, en Groote afslag „Lijkenbezorgings-Vereeniging", Spoorstr. 130. Spoorstr. 130. I V E. Coöperatieve Broodbakkerij „Vooruitgang," 1. (OOIEN, SPKinUT. Notaris BACKX Notaris BACKX ie Boerenplaats „DE BILT". LANDERIJEN, BOËLHdlë Voor de verschillende berichten verwij zen^wij naar dat bijvoegsel. ADVERTENTIËN. Den 16en Januari a.e. hopen onze geachte Zwager en Zuster JAN BAKKER sb un «s PETRONFLLA RIETVELT gj Sa te Heiloo, Molenweg 154, hunne 12'/^ jarige Echtvereeniging te K* herdenken. Bun Zwager en Zuster, A. DEKKER. J. DEKKER - RIETVELT. g Den I6en Januari hopen mjjne gS geliefde Ouders JAN BAKKER H3 g«P- ««gt.-kok K. N. M. SS* en PIETERNELLA RIETVELT, hun 12 V, jarige Echtvereeniging te herdenken. Hunne liefhebbende Dochter GEERTJE. (Heilo, Molenweg. ^Eenige en algemeene kennis- Hë geving. Kg Zondag a.s. hopen onze ge- gg liefde Ouders I. I. BONTES gg F. SCHAGEN gj hunne 127»jarlge Echtvereenl- ging te herdenken. j&J w Rotterdam, 8 Jan. 1904. SB J. BONTES. N. BONTES. C. BONTES. J. BONTES. gj TH. BONTES. L. BONTES. Ondertrouwd PETRUS WILJOUW, en Helder, AAGJE VAN VEEN, Rotterdam. Rotterdam, 7 Januari 1904. Receptie Zondag iO Januari van 4 uur, Ketenstraat No. 8. Huwelijksvoltrekking 20 Januari 1904. De Heer en Mevrouw VAN BORSELEN - PARMENTIER, geven kennis van de geboorte van eene Dochter. Helder, 5 Januari 1904. Bevallen van een Zoon, C. KLEEREKOOPER- GKUNWALD. Amsterdam 5 Januari 1904. Geboren CORNELIS LUDOVICUS, Zoon van M. A. KOLSTER en M. H. KOLSTER-ZUM. Helder, 7 Jan. 1904. Geboren MARTHA, ANTH0NIA, Dochter van A. dr VRIES en P. DR VRIES—Kikkbrt. Helder6 Januari 1904. Geboren SIJBREGT JAC0BA MARIANNA, Dochter van P. SPRUIT, M. SPRUIT—GOVBRS. Helder, G Januari 1904. Kana&lwig 161. GaborenCORNELIS, Zoon van J. DE JONG, en M. DE JONG-Hrmbluijk. Helder, 7 Januari 1904. A. v. LEEUWEN en Echtgenoote, wenschen familie, vrienden en bekenden Gods besten zegen toe. Scheveningen. Mgne geliefde Echtgenoote, TRIJNTJE VISSER, overleed heden, in den ouderdom van 74 jaren en 5 maanden. C. P. KEIJZER, KiisUjud Ondrrwtjivr. Texel, Januari 1904. Algemeene kennisgeoeving aan Fami lieVrienden en Rekenden, zoowel binnen al» buiten deze gemeente. □eden, 4 Januari, overleed na een kort maar smartelyk ljjden ons eenigst Dochtertje CATHARINA, in den nog jeugdigen leeftijd van b jjna 8 jaren, diep betreurd door haar Ouders, Grootouders eu verdere Familie. K. TE PASKK. M. TE PASKE-geb. Vronb. Wieringen, 7 Januari 1904. Den 5den Januari 1904 overleed onze jongste Lieveling DIRK ADRIANUS, in den jeugdigen leeft gd van ruim 5 maanden. Helder, 7 Januari 1904. D. A. v. o. WEDDEN. 8. E. L. C. v. d. WEDDEN- v. d. WEDDEN. Heden overleed mijn gi liefde Echt genoot en der kinderen zorgzame Vader Jacnbus Fransiscus Ambriola, in den ouderdom van 41 jaar. Helder, 7 Januari 1904. Wed. J F. AMBRIOLA en kinderen. „EENSGEZINDHEID". Belanghebbenden, die wni-chen in te clirijven betreffende het leveren van kisten, wenden zich liefst zoo spoedig mogelijk tot ondergeteekende, alwaar de voorwaarden liggen ter inzage. Namens het Bestuur. De Secretaris C. J. ICKE, Binnenhaven 3. Heden overleed onze geliefde Zoon en Broeder Jacobus Fransiscus Ambriola, in den ouderdom van 41 jaar. Namens Moeder, Broeders en Zuster, Wed. B. F. HEKMAN. Helder, 7 Januari 1904. Heden overleed onze geliefde Echt genoote en der Kinderen zorgzame Moeder, MARIA ELIZABETH BORKING, in den ouderdom van ruim 28 jaar, mg nalatende twee Kinderen, te jong om bet smarteljjk verlies te kunnen beseffen. Helder, 4 Januari 1904. Haar liefhebbende Echtgenoot N. H. STRIKT en Kinderen. Onzen harteljjken dauk aan de Directrice en Pleegzusters van het Gemeente-Ziekenhuis voor de goede en liefderjjke behundeling aan mgne geliefde Echtgenoote en der Kinderen liefhebbende Moeder bewezen. N. H. STRIET. Heden overleed, tot onze diepe droefheid, na een hevige ongesteld heid, ons geliefd Zoon tja JAC0B, in den leeftijd van ruim 8 maanden. C. J. DE WIT. C. DE WIT—KRUIJKR. Koegras (gemeente Helder), 6 Januari 1904. Onze beste wenschen aan vrienden en bekenden in 1904 C. DESPLANQUE en Echtgenoote. Soerabaja, Ned.-Indië. Dankbetuiging. Ondergeteekenden betuigen langs dezen weg hunnen harteljjken dank aan den WelEd üeBtr. heer Dr. H. J. v. DOES- BURGH voor de onvermoeide hulp, ver leend aan ons Kindje tjjdens zjjn ziekte. T. P. NEELS. H. M. NEELS—v. d. VBÜK. Helder, 5 Januari 1904. Hartelijke dankbetuiging voor de vele bljjken van deelneming tjjdens de ziekte en het overigden van onze ge liefde Dochter en Zuster GEERTJE. Ook onzen dank aan de HH. Dragers voor de laatste eer aan onze geliefdi doode bewezen. Namens de Wed. G. DEKKER. geb. WITVLIET, en Kinderen. Evangelisatie-lokaal In de Palmstraat. ZONDAG 10 JANUARI, voorin. 10 unr Dr. A. F. KRULL, Predikant te Alkmaar. VOLKSBOND. VEREENIGING TEGEN DRANKMISBRUIK. AfdeelingHelder. Algemeene Vereadering, op Vrijdag, den 8sten Januari 1904, '8 avonds ten 8 uur, in de Achterbovenzaal ClM .CENTRAL.. D„ VAN DER VEN. VKHCAUKRnU ZONDAC IO JANUARI. Bakersgezellen komt allen op. Punten van behandeling Korstjes uitdeel en. CRITICUS No. 2. Huishoudelijke Vergadering op Zondag 10 Jan. 1904. 2'/, uur. Lokaal Sluisdijkstraat. Aller opkomst dringend noodzakelijk. Niet-leden worden ook verzocht. HET BESTUUR. Sportvereeniging H. B. S. HELDER. Feestelijke Vergadering 0 1' Zaterdag 9 Januari 190M, te 8 uur, in »CASINO." Zaalopening 7 aur. Namens het Bestuur J. W. ROEM, Secr. Nutsspaarkas. Gelegenheid tot het bijschrijven van rente op DINSDAG en WOENSDAG 12 en 13 JANUARI van des morgens 10 tot 3 uur. H. VAN DER LEE, Boekhouder. Gemeente Ziekenhuis. Leveranciers aan bovengenoemde inrich ting worden beleef! verzocht hunne reke ningen vóór het einde van Januari in te leveren bjj de Directrice. D«: COMMISSIE. Marine Club te Helder. Vorderingen ten laste van de CLUB worden ingewacht by den ondergeteekende voor 15 Januari 19Ó4. De Penningmeester, A. F. GOOSZEN. AFDEELING IJSBOND „HOLLANDS NOORDERKWARTIER". Het schaatsenrijdend publiek dat de door bovengenoemde jjsclub in orde ge brachte banen berjjdt, wordt er op attent gemaakt, dat alleen de baanvegers, aan gesteld door bet bestuur, voorzien zjjn van een bus en het insingne van den IJ. H. N. HET BESTUUR. VERLOREN: een Friescbe Vrouwenschaats, kenbaar aan ren hoekje uit het hout en een R. op het hout. Gaande langs West gracht, Spocgr-'cht, Nieuwst raat. Tegen belooning terug te bezorgen NIEUWSTIUAT 19. VERLOREN: een nieuwe Schaats, door een Dienstmeisje. Tegen helouuiug te bezorgen bjjWed. v. d. MOOLEN, Middenstraat 33c. Verloren I I. Zondag een GOUDEN BROCHE met STEENTJES. De eeiljjke vinder die dezelve terugbe zorgt KANAALWEG 116 zal beloond worden. Mej. N. KISKE. Openbare Vergadering met debat, op Dinsdag 12 Januari a.s. des avonds 8 uur in het lokaal „Casino". Spreker de Heer JU I.IA ffl i;nvri;i;r. van Amsterdam. Onderwerp: „VIER BEZWAREN TEGEN HET MINISTERIE". TOEGANGSKAARTEN verkrijgbaar a IO cent vanaf 6 Januari bij hoeren Boekhandelaren en a/h lokaal. Zaalopening; 7'/, uur. Namens het Bestuur: O. ADRIAANSE, voorz. J. DE JONG, secr. Een heer, z. b. b. h. h. vraagt met 1 Febr. gemeubileerde KAMERS met PENSION. Aanbiedingen franco met opgave van prjjs te zonden Bureau vliegend Blad, onder letter K. Vereeniging voor Werkverschaffing, gevestigd te Haarlem. Goedgekeurd bjj Koninklijk Besluit van 29 Maart 1879. Het Bestuur van de Vereeniging voor Werkverschaffing te Haarlem bericht bjj deze, dat alsnog als Agent is aangesteld de Heer C. HOPPE, Binnenhaven No. 6, Don Helder. De Direkteur, Th. J. SCUÖEMAKER. Vermijd Mej. DE VRIES-VAN ENGELEN, van WEEZENSTRAAT naarKOMNGDWARSSTRAAT 27 tegenover de School met den Bijbel. Fee h dit Heer en DEN Sik Aid 12 JANUARI O F E j V Ni (m van de Salon in Scheren en Haarsnijden WILHELMINASTRAAT no. 4. De ondergeteekende wenscht met een druk bezoek vereerd te worden. J. v. d. BORG. Wegens ziekte der tegenwoordige wordt in een klein gezin een nette en zindelijke Dlen»tl>t:<le gevraagd. Wasch buitenshuis, loon f22.50 per drie maanden. Adres: KANAALWEG 70. Wordt gfevraag-d een flinke D A G M EID. Adres ZUIDSTRAAT 85, in 't CAFÉ. Gevr. een iiiuke Dienstbode, wasch buitenshuis. Adres: Bureau van dit Blad. Direct geragd een HinkeDlENSTBODE. Groote wasch buitenshuis. Aanmelding na 8 uur. Adres: DIJKSTRA AT 38. Een flink DAGMEISJE gevraagd, zich aan te meldeu tusschen 7 en 8 uur. Adres Bureau van dit blad. Gevraagd een nttte Dagmeid, AdresSPOORSTRAAT 21. Een juffrouw vraagt beleefd Natii- en Verstelwerk. UIT NAAIEN 30 CENT PER DAG. Adres: Gravendwarsstraat no 7. Terstond gevraagd een Kleermakersknecht, eenigszins met militair werk op de hoogte. Adres LANGKSTRAAT 61a. Kr biedt /.ich aan een bekwaam Brood-, Koek en Banketbakkersbediende. Brieven, onder lett. X. Bureau v. d. Blad. Gevraagd een flinke sterke JONGEN, om bjj het boerenbedijjf opgeleid te worden. Te vervoegen N1EUWSTRAAT 8. Een SCHILDERSLEERLING gevraagd. Adres M. KALE ELI), ParaUelweg 23. Te Huur: Huim vrU BOVEKHU1S Dgkstraat 32. Huurprgs f 250 per jaar. Te bezichtigen Maandags en Donderdags van 2 4 uar. Geheel vrij HUIS, Zuidstraat 13. Huurprgs f 250 per jaar. De huizen zjjn dagelijks te bezich tigen. Alles te bevragen SPOORSTRAAT 93, Men vraagt een flinke en nette DIENST BODE, die een burgerpot kan koken goede getuigen vereischt. Te bevragen bjj den Boekh. A. J. MAAS, Dgkstraat. WORDT GEVRAAGD: een fatsoenlijk Kindermeisje, niet beneden de 15 jaren, genegen ook eenig licht huiswerk te verrichten. AdresANKERPARK 25. Spreekuur 's morgens voor twaalf uur of *8 avonds na huif acht. DIENSTBODE gevraagd tegen 15 Februari a.s. in het GEMEENTE ZIEKENHUIS alhier. Zich te vervoegen bjj de Directrice. MEDELEZER gevraagd voor het Nieuws v. d. Dag. Adna: LOODSUBACHT 16. Te Huur twee H E E R E <4 H UIZ E N, Hoofdgracht 63a en 62. 5 Kamers. DienBtbodenkamer en Keuken, huurpr. f300, Een Heerenhuis no- 68, Elf Kamers, Keuken, groote Kelder en meerdere gemakken. Huurprgs f 700. Adres: Gebr. VAN OS, Nieuwstr. 27. Teventt een Woonhuis Nieuwstraat 43 a f 11.00 per inaaud eu een Achter Brouwerstraat 2r a f 1 p. w. Te Huur: 2 Burgerwoonhuisjes in de Gravenstraat. f 1.15 per week. Te bevragen Wii helminastraat no. 22. Te haar een BURGERWOONHUIS, staande in de le Vroonstraat, a f 1.50 per week. AdresP. THOMAS, Zuidstraat 25. Te huur een net Burjtrerwoonhul* in de de Ruyterstraat. Adres: DE RUYTERSTRAAT No. 2. Te huur een net Burgerwoonhnis, PARALLELWEG 61. Te bevragen aan hetzelfde adres. Te huur Achter-Hoofdgracht, een net Burgeriroonhuis a 1.60 per week en een bg den Kruisweg 1.20 per week. Te bevragen: LAAN 14. TE HUUR* een geriefelijk ingericht WOONHUIS, Weezenstraat 30. Te bevragen JONKERSTRAAT 19. een net iDgericht BURGERWOONHUIS, k f 11.per maand, te aanvaarden 1 Februari a. s. Te bevagenGebrs. VAN OS, Nieuw straat No. 27. Op besten etend. Adres: Firma Gebrs. W. D. en H. VAN PELT, Aannemers, Weststraat 110, Vos- straat 12. AFBRAAK. Voor afbraak te koop een groote ver plaatsbare LOODS, z<>er geschikt voor brand stoffen bergplaats of anderzins, en een van steen gebouwd GEBOUW, (thans Kantoor) beide staande op het terrein van de gas fabriek te Helder. Adres: H. WIJKER, Aannemer Helder. Te bevragen bg A. VAN PELT, Aannemer Weezenstraat hoek Vosstraat 73. Te huur of te koop nieuw solide gebouwd en net ingericht WOONHUIS, voorzien van aanlpg van gas en waterleid'ng. Adres Firma Gebr. W. D. en H, PELT, Weststraat 110 en Vosstraat 12, TE KOOP: G KIPM*EN aan de leg van de 2e legmet HAAN HOK en LOOP. Adres: J. SNA ARS, le Vroonstraat 73. H. H. Timmerlieden, le koop een Kist Gereedschap uitstekend geschikt voor pas beginnenden. Adres: KANAALWEG 155a. van Rund- en Varkensvleesch. Verkrijgbaar bij DIRK MAKELAAR, in de Tweede Vroonstraat, puik dik vet Rundvlessch Lappen 35, Rollade en Klompstuk 40 en Biefstok 45 ct.Varkensvleesch Lappen en Car- bonade 32'/» ct., versch Spek bjj de 5 pond 22'/» ct. de 5 ons. Metworst 30, Bloedworst 20, Leverworst 15 ct. p. 5 ons. Pkuitsgrt'iiooieii De g-emeente Helder zal binnen korten tijd verrijkt worden iet eene opgericht door eenige Barbiers le dezer plaatse. Daar latende of'er werkelijk behoefte is aan eene dusdanige Vereeniging, meenden ondergeteekenden toch, dat de voor- loopige stappen door de Directie gedaan, in strijd zijn met de belangen van vele neringdoenden, waarop wij een volgende keer terugkomen. Eenige winkeliers, leveranciers en kleermakers. Van 9 fot en met 15 Januari ,1904 i Naar de Riviera. Marseilie, Hyères, Cannes, Monaco, Monte Carlo, Menton. Dagelgks geopend, ook op Zon- en Feestdagen, van 's morg. 10 tot 's av. 10 uur, Toegangsprjjzen voor Volwassenen 20 cents, voor Militairen beneden den rang van Officier en voor Kinderen 10 cents. Abonnementskaarten voor 10 bezoeken f 1.50; voor Kinderen 75 cents. Programma's gratis. Wordt LID of VERBRUIKER der Govsredmrarsatraat, bij den Parallelweg, naast school Ho. 4. De eenige bakkerjj, waar de nachtarbeid is afge«chaft. Werkt met geheels Zondags rust en onder de beste levensvoorwaarden voor zgn personeel. Uitstekende kwaliteiten. Neemt de proef voor 10 ct. Verbruiker is ieder, die brood betrekt. Lid is hjj, die een aandeel ad f 5 neemt en 50 Ct. entree stort. Voor de betaling wordt een jaar tjjd gelaten. Da aandeelen geven 3 ren*;e en worden kfl bedanken terugbetaald. Alleen leden deelea mee in de winst. Wordt een verbruiker lid, dan telt zgn verbruik twee maanden te voren mee. Verdere inlichtingen verkrjjgbaar aan de bakkerjj, bjj de loopers en bg het Bestuur: A. KAHLMAN, Voorz., Havenplein 17, (Helder's Marine-Gebouw). P-C-KA™. 1^.58. J. J. JANZEN, Penm.. Goversdwarsstraafc. C. SCBOLTSZ, P. C., Diaconieatraat 16. J. TEUNISSEN, P. C., Middenstraat 66 en anderen. VAN DEN BOSCH, KONINGSTRAAT, bij dn P0STBRUG. Nog voorradig goedkoope Vrrkrllzhaar Puik best BUNDVET, bij 5 pond 25 cent per 5 pond, VER8CHK RETJZEL, bi] 5 pond 32'/, cent per pond. Boekhandel A. J. MAAS, DIJKSTAAT 16, HELDER. Het eastaaa, de Begiaselea en de Geschiedenis vau onze Politiële Partijen D O O E C. E. VAN KOETSVELD. Compleet in hoogstens 35 afleveringen a 10 Ct Gelegenheid tot inteekening bg A. J. MAAS, Boekhandel, Dgkstraat 16. BÜ A. BLIkHK.UIOHNT. is verkrggbaar best RUNDVLEESCH. LAPJES 25 ct., BIEF STUK 40 ct., VARKENSVLEESCH, LAPJES en KARBONADE 35 ctVETTE LAPJES 30 ct Dik vet SCHAPENVLEESCH 25 ct., BLOEDWORST 20 ct. Alles per vijf ons. LANGESTRAAT 46, HELDER. zal publiek verkoopen (e A\VV-I'AI l,OW\A. op DINSDAG 19 JANUARI 1904 des voor middags 11 uur, in het Logement Veerburg, de Boerenplaats gelegen te Anna-Paulowna, aan het Noord Hollandsch Kanaal, bestaande uit Huismans woning, Tuin, Erf en best WEI- en BOUWLAND, samen groot 17 Heet., 48 Aren, 88 Centiaren. Bewoond geweest door wjjlen den Heer JAC. LANSEIL Dadelgk te aanvaarden. De Landergen zgn VRIJ van POLDER- LASTEN. TE KOOP. Uit de band te koop ees net BURUERU OONHUES, in de Keizerstraat. Adres bureau vau dit blad. zal publiek verkoopen te Anna-Paulowna, op DINSDAG 36 JANUARI 1904, des avonds 5 uur, in de herberg va» MAARTEN KLOK gunstig aan een gelegen aan den Schorw»g te Anna-Paulowna bestaande uit hechts sterke HUISMANSWONING met ruim# STALLING, HOOI-en GRAANBERGING, SCHUUR, TUIN, ERF en uitstekend onderhouden semen groot 16 Hectaren, 72 Aren, 50 Centiaren. Behoorende tot de nalatenschap van den Heer NICOLAAS VAN DIJKE, dadelgk te aanvaarden. - TE - A11A-PAIILOW1IA, op Idoeiuda^r 27 Jannari 1904, des voormiddags 10 uur op de Boerenplaats „DE BILT van 7 puik beste MELK KOEIEN, 2 dito UELDE KOEIEN, 1 dito jarige Stier, 2 dito Hokkelingen, 1 ruin Poimiepaard, 1 Merriepaard, 111/, jarig Merriepaard, onge veer 200 Kippen, 10 Eenden, 4 Graskalven, 1 Trekhond, Wagens, Driewielskarren, Ploegen, Eggen, Dorschma- chine, Hakselsnijder, Krui wagens, Boeren- en Bouw gereedschap, Hooi, Stroo, ougedorschte Granen en eenig Huisraad. Notaris BACEX, te Wieringerwaard.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 2