't Vliegend Blaadje m No. 3225. Woensdag 13 Januari 1904. 32ste Jaargang. Bureau: Spoorstraat Telefoonn0. 59. Bureau: Spoorstraat Telefoonn0. 59. Nieuwstijdingen. Voor de troepen van het garnizoen alhier, waaronder de gekazerneerde mariniers, was gisteren op de gracht aan de zuidzjjde van het fort Erfprins een ijsfeest georganiseerd. De baan, door verschillende vlaggen ver sierd, had een recht feestelijk aanzien, terwjjl de muziek van het 4e reg. vest.-artillerie van tjjd tot tjjd hare tonen over het ijs deed klinken. De regelingscommissie, bestaande nit de heeren luitenants Eijken, van Santen, van Enschut, van Straaten en van Haatten, had zeer veel te doen. Er werden toch niet minder dan vier wedstrijden in het hardrijden en één wedstrijd in het schoonrjjden gehouden. Voor deelneming hadden zich aangemeld: 19 onderofficieren, 58 korporaals en man schappen, 17 jongens en 6 meisjes van ge huwde militairen, terwijl 5 paren wilden strijden in het schoonrijdcn. Pryswinners waren: a. h ar d r ij d e n o n d e ro f fi c i e r e n le pr. serg. inf. Moedt; 2e pr. serg. art. Niehof; 3e pr serg. art. Sikkes; 4e pr. serg. inf. Bouwman; 5e pr. serg. art. Reisiger; 6e pr. fourier inf. KroL b. hardrijden korporaals en manschappen: le pr. mil. art. Koomen2e pr. mar. 2e kL Schuurmans; 8e pr. korp. inf. de Glee; 4e pr. mil. inf. Woudstra; 5e pr. mar. van Dij ken; 6e pr. mil. inf. Keestra; 7e pr. mar. le kl. Krechting; 8e pr. mil. inf. Laanstra; 9e pr. mil. inf. de Boer; 10e pr. mil. art. Schut; 11e pr. mil. inf. Visser; 12e pr. mar. v. d. Wel; 18e pr. mil. inf. Dijkstra; 14e pr. mar. Eckers. c. hardrijden jongens: lo pr. de Graaff; 2e pr. A. Jellema; 8e pr. G. Jansen; 4e pr. J. Polling; 5e pr. A. van Hooidonk; 6e pr. v. Breda; 7e pr. G. Grande; 8e pr. J. Verbrugge. d. hardrijden meisjes: Aan alle deelneemsters werd een prijsje uitgereikt, le G. Grande; 2e J. Reisiger; 8e H. Schermers; 4e N. Schermers; 5e B. Klein en 6e A. Reisiger. e. schoonrjjden door.paren. le pr. mejutfr. Houtkoop en serg. inf. v. d. Nieuwcnhotl'; 2e pr. mej. Roelofs en serg.- maj. art. Roelofs. Door de uitstekende regeling was de wed strijd op het jjs te ruim 8 uur geëindigd en werden de prjjswinnera met de muziek aan het hoofd naar de daarvoor expresseljjk ver sierde cantine der ar illerie geleid, alwaar de prijzen, zijnde luxe artikelen, waren uitgestald. Alvorens de prijsuitdeeling een aanvang nam, werd ter eere van H. M. de Koningin een driewerf hoera! aangeheven en hield de heer kolonel command. v. h. 4e reg. vest.-art. Van Löben Seis eene toespraak, waarbij de regelingscommissie dank werd gebracht voor de uitstekende leiding en door den kolonel de hoop werd uitgesproken, dat er zich alhier, naar aanleiding van dit feest, een militaire jjsclub formeerde, met het doel meer zulke heerljjke feesten te organiseeren. Deze club werd gezegd, zoude zeker kunnen rekenen op Jen geldeljjken steun van vele officieren do nateurs, terwjjl de autoriteiten zooveel mo- geljjk materieolen en zedelijken steun zouden verleenen. Door den heer kolonel daartoe uitgeuoodigd, was mevrouw Versteeg zoo welwillend de prjjzen aan de winsters en winners uit te reiken. Bljjkens achterstaande advertentie zal Zaterdagavond op de Bovenzaal van Café Central vanwege 't Heldersch Komitée voor Volkslezingen optreden de heer Jan Kalf van 's-Gravenhage. Hjj zal spreken over woningbouw en woninginrichting. Allen, die belang stellen in een goede inrichting van hunne eigen woning en de wjjze waarop dit kan geschieden en wie doet dat niet raden wjj aan deze belangrjjke voordracht te gaan hooren. Ook bouwvaklieden, zoo patroons als gezellen, schilders, behangers en stoffeer ders, die dikwjjls geraadpleegd worden omtrent de inwendige inrichting der woon huizen en -kamers, brengen wg deze ge legenheid onder de aandacht. De voordracht zal verduide lijkt worden door lichtbeelden e n een groot aantal fotografieën. Zooals uit een in dit nummer voor komende advertentie blijkt, zal de 4e VolksbijeenkomBt in dit seizoen aanstaan den Woensdag gehouden wórden. Wjj twjjfelen geen oogenblik aan belangstelling en aan een druk bezoek, want de geheele avond is aan tooneelspel gewjjd. Opgevoerd wordt dan het drama «Het Goudvischje« door de onderofficiersvereeniging Vader land en Oranje*. Zoowel van den inhoud van het stuk, als van de vertolking heb ben we de beste verwachting. Te Haarlem is in den ouderdom van 68 jaar overleden de heer C. A. W. Bern- hardt, die van 1879 tot 1884 kapelmees ter was bij het Stafmuziekkorps der Marine die reeds aaumerkeljjk geneest. Door licht- alhier. beelden werd do rede opgehelderd. Verras- send is de uitwerking dezer geneeswjjze, - Door den Minister van Marine is wanneer men 't beeld van den lupusljjder bepaald dat bjj alle eerste opleidingen en ziet naast 't portret van den herstelden inrichtingen van onderwjjs bjj de zeemacht, patiënt. Men tracht in Nederland een fonds zoomede bg voortgezette opleidingen van ®P f® nebten, waaruit voor behoeftige ljjdcrs jongens lot matroos, door de in opleiding d" 'f"™ "1 "orden gepuL apoden geregeld ter kerk behoort te wor" VB° u" d,nkf de 3' i.Voorzitter de Heei Oostra voor zyuc leer- den gegaan en t ontvangen van godsdienst- ,„me red die de Lndwht onderwgs verplichtend wordt gesteld. Uit- wer<i gcVolgd. zonderingen zal slecht worden gemaakt voor hen die reeds als lidmaat tot eenig Anna raulowna. kerkgenootschap zjjn toegetreden en voor diegenen wier ouders of voogden hun ne bezwaren hiervoor kenbaar maken. Men meldt van Wieringen: Door de IJsclub .Westerland" werd op Dinsdag 5 Januari j.1. een hardrijderij ge- i voor de schoolkinderen. AJs prijzen waren beschikbaar 14 paren schaatsen. De winners en winneressen van de prjjzen waren: Jongens vau 10 jaar en daarboven 1. S. Metselaar Jz., 2. G. Lont Jz., 8. E. Bais Jbz. Meisjes van 10 jaar en daarboven A. Wagemaker Pd., 2. M. Lont Cd., 8. A. Takes Pd.; Jongens van 8 en 9 jaar: 1. D. Metselaar Jz., 2. J. Rotgans; Meisjes van 89 jaar: 1. D. Lont Cd., 2. H. de Vries Ad.; Jongens van 6 en 7 jaar: 1. P. Peerenboom Az., 2. C. Kuut; Meisjes van 6 en 7 jaar 1. M. Metselaar Jd., 2. T. Takes Kd. De kinderen werden voorts allen onthaald op chocolade, koek en sinaasappelen, zoodat het voor de kleinen een ware vreugdedag was. Een ernstig ongeluk overkwam jl. Zondag N. Bakker Az. Bezig zjjnde schaatsen te rjjden, reed hjj tegen het ijzerdraad, dat tot afsluiting van de banen der jjsclub was ge plaatst, waardoor hjj achterover sloeg. Be wusteloos werd hjj opgenomen en per rjjtuig naar zjjn woning vervoerd, hevig bloedende uit neus, mond en ooren. De geneesheer werd in allerjjl ontboden. Hoewel zjjn toe stand thans bevredigend is, zal hjj, naar men zegt, door dit ongeval het gehoor hebben verloren. De loop der bevolking gedurende 1908 was als volgt: Bevolking op 81 Dec. 1902: 1571 m. 1489 totaal 3010. Vermeerdering door geboorte m. 47 vr., tot. 86, door vestiging 26 m. 80 vr., tot. 56; geheele vermeerdering 65 m. 77 vr., tot. 142vermindering door sterfte 16 m. 15 vr., tot. 31, door vertrek 29 m. 87 vr., tot. 66; geheele vermindering 45 m. 52 vr., tot. 97. Verschil tusschen vermeer dering en vermindering 20 m. 25 vr., tot. 45. Bevolking op 31 Dec. 1903: 1591 m. 1464 vr., totaal 3055. Levenloos aangegeven kin deren 2. Voltrokken huweljjken 34, waarvan 80 tusschen jongmans en jongedochters, 1 tusschen weduwnaar en jongedochter, 2 tus schen weduwen en jongmans, 1 tusschen we duwnaar en gescheiden echtgenoote. Nog een ander ongeluk valt te vermelden. C. de Wit Cz., bakkersknecht te den Oever, viel of buitelde van den djjk en verwondde zich daarbjj zoodanig aan den schouder, dat de geneesheer jjlings moest worden ontboden. Jl. Woensdagmiddag hield de IJsclub «Wie- ringen" een hardrjjderjj op schaatsen voor heeren em dames. De prjjzen werden behaald doorJ. Dekker en Fr. Dekker le pr., W. Poel en Gr. Koorn 2e pr., D. Minnes en A. Metselaar 8e pr. en M. Lont en A. Lont 4e pr. De prjjzen, bestaande in luxe-artikelen, werden 's avonds in het logement van A. de Haan uitgereikt. Anna-Paulowna. Woensdagavond 6 Januari vergaderde in .Veerburg" 't Departement Anna-Paulowna van de Maatschappij tot Nut van 't Algemeen. Na opening der vergadering door den Voor zitter, lezing en goedkeuring der notulen, ballotage van de heeren K. J. van der Woude en S. de Jong, die met algemeene stemmen werden toegelaten, hield de heer J. Oostra eene lezing over Lupus. In algemeene trek ken schetste spreker de natuur-genecswjjze, door water, electriciteit, lucht en licht. Dr. N. Finaen te Kopenhagen heeft de ge neeswijze door middel van licht nauwkeurig bestudeerd en een verbazende stap voorwaarts gebracht, 't Zjjn de chemische stralen, die bjj huidziekten genezing kunnen aanbrengen. Lupus is eene soort teringhuid - tuberculose. Nauwkeurig zette de Heer Oostra uiteen de methode, die gevolgd wordt in de Finsen- instituuts. Met speciaal voor dat doel uit gevonden toestellen worden de aangetaste doelen belicht, wat voor de patiënt pjjnloos is, waardoor 94 pCt. van de Ijjdere zjjn ge nezen en de zekerheid geeft, dat de ziekte niet terugkomt. In t buitenland zjjn reeds vele Finsen-instituuts opgericht en ook in Nederland worden daarvoor ernstige pogin gen aangewend. Dr. Bolan te Rotterdam is reeds werkzaam in den geest van Finsen. Uit Anna-Paulowna is te Rotterdam een patiënt in behandeling, Dooi het schrikken voor schaatsen rjjders, ging Woensdagmiddag 6 Januari 't paard van den heer v. M. gespannen voor een bakwagen, op hol. Het dier sprong in vol len gang over 't hek voor 't huis van den heer K. aan de Kleine Sluis, waarbjj de wagen vernield werd en 't paard zich aau een stuk geloopen glasruit nog al ernstig verwondde Texel, 7 Jan. In de laatste maand van het vorig jaar werd alhier bjj de Rjjks Postspaarbank inge legd f 6344.63' en terugbetaald f 11960.24. Gedurende het jaar 1908 werd ingelegd f 183900.23 en terugbetaald f 121448.97. 129 nieuwe boekjes werden uitgereikt. Nog iederen dag heeft mer met de jjsvlet de postgemeenschap tusschen deze gemeente en Vlieland weten te onderhouden. Tusschen Texel en den Helder heeft nog bjjna eiken dag de stoomboot eene of meer reizen vol bracht. Slechts op één dag kon dit niet ge lukken, zoodat men toen ook met de jjsvlet de post vervoerde. Bjj invallend dooiweder moet, volgens de politic-verordening, het maximum-gewicht, dat anders per vrachtwagen langs de gemeen tewegen vervoerd mag worden, tot op de helft worden verminderd, zoodat geen wagen met meer dan 625 K. G. belast mag zijn. Wanneer twee wagens achter elkander zjjn aangespannen, dan zal de achterste wagen met niet meer dan 500 K.G. belast mogen zjjn. Overtredingen worden gestraft met eene geldboete van hoogstens f 10. Burgemeesters en Wethouders waarschuwen, dat aan deze bepalingen gestreng de hand gehouden zal worden. Men meldt uit Bergen op Zoom: Ten kantore van den rijksontvanger alhier is opgestapeld 8000 kilo suiker, in beslag genomen door de komiezen bg de winkeliers ter plaatse, welke de suiker in vooraad hadden. Dinsdagavond kwam de sleepboot Noord-Holland VI, die het Duitsche stoom schip Sigmund naar Amsterdam sleepte, op het Noor'izeekanaiil ter hoogte van de Hembrug in aanvaring met de sleepboot Pieter, die een schuit met stukgoederen naar Haarlem zou sleepen. De schok was van dien aard dat de bemanning der Pieter glings het vaartuig moest verlaten en op de Noord-Holland VI overspringen. Deze sleepboot kon de Pieter nog even naar den wal sleepen, waar het vaartuig thans gezonken ligt. De Noord-Holland VI zette daarna met de Si, pnund de reis naar Am sterdam voort. IJ8- angelukken. Twee 18-jarige meisjes uit Langezwaag, die van de hardr gderg te Gorredgk kwamen, zjjn door het ijs gezakt en verdronken. De op den 26sten October van Rot terdam naar Buenos Ayres vertrokken sleep boot Lisbone is verlaten op zee aangetroffen en te Montevideo binnengesleept. Volgens nadere uit Montevideo ontvangen telegrammen was de bemanning door slecht weer genoodzaakt geworden het vaartuig te verlatenalle opvarenden op één na zjjn verdronken. Men meldt uit Velsen Het Kamerlid Lieftinck heelt Dinsdag eenige vaea-proe ven met de pont meegemaakt. Naar men ons vertelde blijvende heeren ingenieurs, ondanks alle tegenvallers, hoop vol gestemd en zjjn zjj van oordeel d»t, als nog eer iige wjjzigingua plaats hebben en niet alles tegen loopt, de pont nog eens werkeljjk zal gaan voldoen. Een scheepsramp. 8YDN EY, 7 Jan. De stoomketels van den Engi ilschen oorlogskruiser «Wallaroo*. op we-g i iaar Hobart, zjjn gesprongen43 man werden gedood. De «Wallaroo* seinde naar Mcmtangue-eiland, 230 mjjlen ten zuiden van Sydney, om het onheil mede te d.eelen, en keerde daarop naar Sydney ten ig, waar het schip naar men verwacht mo rgen zal aankomen. Emigratie naar Znid-Afrika. Bg een tot den Minister van Buitenland- SChe Zaken gericht schrjjven heeft de Brit- «che gezant namen, zjjn regeering verzocht onverwjjld en zooveel mog'.ljjk bekend te maken, dat het wegens den tegenwoordigen economischen toestand in Britsch-Zu-d-Afri- ka, waar het aanbod van werkkrachten in toenemende mate de vraag overtreft drin gend te ontraden is zich naar Zuid-Afrika te begeven zonder ruimschoots van middelen voorzien te zjjn of de zekerheid te b zit ten er bg aankomst eene betrekkit g te zullen krjjgen. Blgkens telegraphisch bericht van den consul-generaal der Nederlanden te Kaap stad dd. 3 Januari j.1. wordt voortaan aan geen immigrant vergund m Zuid-Afrika te landen indien hjj niet in bet bezit is van minstens twintig pond sterling (20 pd. st.) lntu«chen is, wegens de hooge prjjzen der levensbehoeften in Zuid-Afrika, dit bedrag slechts voor zeer korten tjjd toereikende voor hen, die niet dadeljjk bjj aankomst eene betrekking of werkzaamheden vinden waardoor zjj in hun onderhoud kunnen voorzien. Spoorwegongeluk. TOPEKA (Kansas), 6 Jan. A /oensdag- ochtend bad op den Chicago Rc ;k Island- spoorweg bjj Wülard een botsing plaats tusschen een personen- en een goederen trein. De personentrein werd geheel ver nield; byna alle reizigers zjjn gedood of gewond. Een reiziger meldt dat dertig menscben gedood zgn. Theaterbranden. Een statistiek van theaterbranden, ge durende twee eeuwen, toont aan, dat er ongeveer 700 groote theaterbranden in dat tjjdsverloop hebben plaats gehad. Gemiddeld rekent men 19 brauden per jaar. Gelukkig zjjn 12% uitgebroken tgdens afwezigheid van het publiek, 40% de afgebrande theaters vielen ten offer aau den vuurgod gedurende den nacht. Bjj theaterbranden, waarbg publiek aanwezig was, kwamen de grootste verliezen aau menscheulevens steeds voor, wanneer het uitgaan der lichten de paniek vergrootte. Evenals bjj den braud te Chicago, was dit ook het geval in het noodlottige theater jaar 1881, bg het Théatre Mumcipal, bg de z.g. Italiaaosebe Opera te Nizza. en bg den brand van het Weener King-theater op 8 December 1881. Terwjjl de Londen- sche brandenstatistiek niet minder dau 40 theaterbranden en die van Pargs 33 aan- wjjst, vallen te Berlgn slechts 9 theater branden op te teekeueu, waarvan 4 eigen- Ijjk circusbranden waren. Het Berljjnsche «Königliche Scbauspielhaus" brandde af den 29sten Juli 1817, het «Königliche Opernhaus" den l8eu Augustus 1843. In d» Groote Opera te Parjjs brak in het tjjdperk 1763 1873 viermaal brand uit, waardoor het gebouw een prooi der vlammen werd. Het A»tley- theater te Lon den brandde iu een tjjdsverloop van 55 jaar 4-maal af, Drury-Lane- en Govens Garden Theater 3-maal. De meeste theater branden heeft men in de Ver. Staten. Al leen in New-York brandden gedurende de laatste 80 jaren 30 theaters af, het Bo- wery-theater bracht het in 40 jaar tjjd al leen tot vjjf branden. In de laatste 50 jaar vallen op te tee kenen te San Francisco 24, te Philadelphia 20, en te Chicago 15 theaterbranden. In 1871, bjj den brand waardoor half Chicago verwoest werd, brandden in laatst genoemde stad 7 theaters at. De laatste brand eischte echter, zooals bekend is, de meeste menschenlevens. Electrische dood. Maandag is een jong ingenieur door electriciteit gedood. Hg was aangesteld bjj een centrale, die de kracht van den berg stroom de Dore in Puy de Dóme aan de geheele streek levert, met name aan de stad Thiers. Des avonds bleek dat een stroom van hooge spanning verdwaald was in de telephoonleiding van 20 kilometers tusschen de fabriek en de stad. De ingenieur stelde een onderzoek in en stootte toen tegen een onden ketel, welke daardoor in aanraking kwam met de draadleiding. De stroom van 10.000 volts ging door het lichaam van den ingenieur, die nog een paar stappen voortliep, eenige onverstaan bare woorden sprak en toen neerviel. Te vergeefs trachtte de spoedig ontbodeu ge- neesheeren de levensgeesten op te wekken, o.a. door kunstmatige inademing, toevoer van zuurstof enz. Na twee uren vergeefsche moeite moeBten zjj verklaren dat de dood was ingetreden. Den vorigen ochtend pas had de Staats courant de benoeming van den zoo bekwa men ingenieur tot officier d'Académie ge meld. UVg U..UUV. doelingen bjj boven» De herfst was bui zoodat men nog i in de open lucht k» men het de schaduw er de voorkeur aan toeven, waar grool smaakvol opgesteld, Tafeltjes en tuinsi verdeeld, noodigde: groepjes plaats te a Toevallig was er verschenen, eenige getrouwde paren, dezen «lag veel bezoek! En zoo was het dan ook inderdaad. Dezê~Taau dese ontmoeting, zoo v^^van' veS^^J^Ttev^Ti ge u tevrcm3ninrGSr<ïz% vróe^ ma&ln Töéf-göxoraen wiu, 'WUrÜB tante; wri getrouwde paren, ook I scheen het gedrag van hare tante voorbeelde- beid was zjj aan beide zijden. Felicia onder- I gravin Florentine aan haren neef Adalberi. I bovendien heb ik daarbij geeno al te scbit-1

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 4