Till STBA1L1 MONSIEUR ei ERKELENS KEG 147. Koloniale Werving. KINA Een kei boter. Weststraat 81. aasjes. f HANDGELD f ÏOO. bg het aangaan Nationale Militi eene verbinteni Men melde ba den Comn plaatselijke of onmiddelljjken De van oude bekende BORDEAUX-WIJNEN, LIKEUREN en GEDISTILLEERD van de firma tegen Binnen) koorts en ge krjjgbaar in flacon. Te d< Spoorstraat. om bij de ai Groote Spaa De groote Zeer groote M. E. geeft veel KA AD, i ZINK en Koo| Geiten-, Mollenve Doe Ikl Maar U mi Het En r Dus Kom War Wat Dus ik r vaü en o D P' TE KOTTEHDAJI, - VERHUURMAGAZIJN VAM Tooneelcostumes en Feestartikelen. BHIIILOFTHPRET. jFeesten. Indische Fenkrassen. Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden. 43. We zyn reeds ruim een week op Soekaboemi ('t lustoord der wereld*) en kunnen nog maar niet besluiten verder te gaan, zoo intens ge notvol is het hier op dit plaatsje I De als overal weelderige natuurpracht der tropen paart zich dan ook al zeer gelukkig aan een goddelijk zomerklimaat, terwyl de buitengewoon smaakvolle aanleg der plaats een wellust is voor de oogen. De Europeanen maken hier veel meer werk van hun huis eD hof dan elders. Straks zal 't u duidelijk zjjn, waarom. 't Is hier een recht gezegend plekje op aarde, een oord om te leven, te lieven en te sterven, zou de idealist van Kol zeggen en zoo wordt 't dan ook begrepen door tal van gepensionneerde landsdienaren, die hier een werkelijk genotvollon ouden dag zochten en vonden. Men valt hier eenvoudig over oud residenten en gewezen hoofdofficieren, mannen, die zoo slim waren Gods schoone vrije natuur te prefereoren boven een benauwd bovenhuisje, ergens in een buitenwijk van een Hollandschc stad. Zii blyven hier zoo geheel in hun eigen doen en laten, ze wonen hier zoo «lekker" in hnn villa', hebben ook geen «soesah* met do voor oud-gasten meestal vrjj onhandel bare dienstboden, terwijl op slot van rekening en dat doet de deur toe, ze ook nog veel meer kans hebben om langer van hun jaar- gcldje te proflteeren dan ginds by U in het ongezonde koude mistige vaderland met zyn voor Indiërs zeer gevaarlijke Noord-Oosten wind. Spreek maar eens. honderd oud-gasten in patria, cn zeker zullen er negen en negentig Bas Vcth ten spijt het zonnige Insulinde betreuren. Ze kunnen daar by U nooit goed meer aarden en in de laatste jaren keerden ook vele Indische families naar hier terug, om zich voor immer in het gezonde binnen land te vestigen. Voor de meesten echter ie 't geringe pen sioen een bezwaar cn dan de overtochtskosten, niet te vergeten I In Indië leeft 'n Europeaan nu eenmaal duurder dan in Holland en aan gezien de Indische pensioenen geheel en al door Indië moeten worden opgebracht, zou het m. i. zeer billyk wezen om aan hen, die zich blyvend hier wilden vestigen, een zekere verhooging toe te kennen, terwyl men den repatriceronden wat minder zou kunnen geven, 't Kwam dan zoo ongeveer overeen uit en er bleven hier meer Indische dubbeltjes in om loop. Nu gaat er ieder jaar voor een zeer groote som aan Indisch geld naar Europa en wordt hot volk hier dus voortdurend armer. In de gegeven omstandigheden zou ik er zelfs glad vóór zjjn om oud-gasten, die dit ver langden, voor gouvernementsrekening weer naar Indië te vervoeren en den gepension- neerden, die hier dadelyk voor goed wilden blyven, als premie, bun overtochtsgelden uit te betalen. Hoe meer gegoede Europeanen hier toch woneu, hoe beter het voor Indië en zyno bevolking is. Nu op Soekaboemi begint het al vry aardig en daar de menschen hier toch tot hun dood toe blyven en or ook al den tjjd toe hebben, besteden ze hier buitengewoon veel zorg aan hun tuinen en meubileering en heeft dit plaatsje dus een voor Indië ongewoon schil derachtig aanzien, 't Is hier verrukkelijk wandelen en ik zocht dan ook al die mooie lieve plekjes weer op, welke ik me nog zoo goed herinnerde van 1896, toen de gevolgen van 'd erstige ziekte, my hier twee maanden van zalig dolce far niente deden genieten. Ik schreef hierboven, dat de heer van Kol ons Soekaboemi een oord zou vinden om te leven, te lieven en te stervenom te lieven of beter nog verliefd te worden, kyk daar is dit Eden nu juist als voor geknipt Van de tien meisjes, blanke of bruine, die men hier op z'n weg ontmoet, kunnen er zeker vyf onder de bepaalde beautes worden gerang schikt cn ik geloof, dat dit ook al 'n gelukkig gevolg is van 't gezonde klimaat. Ik zag nooit ergens zooveel keur by elkaar! Zelfs Londen legt 't tegen de Preanger af en daarom meen ik een goed werk gedaan te bebbon, door eenige kiekjes van Soendaneesche en Euro- peesche schoonheden naar Patria op te zonden. Zo denkon in Holland toch nog allyd veel te veel, dat de menschen hier op apen gelyken, een conclusie, zeer voorbarig getrokken uit do werkelyk monsterachtige vorschyningen, die men in Holland wel eens ontmoet, oude baboe's, in den dienst vergrijsd en gerimpeld, dio o ramp I don nog op z'n EuropeeBch worden toegetakeld ookl Behalve om z n mooie gezichtjes is Soeka boemi ook nog bekend als herstellingsoord voor ziekten, opgedaan in de lage kuststreken of te velde. 600 Meter boven de oppervlakte der zee gelegen is het hier altyd heerlyk koel, veel koeler dan een Augustusdag iu Holland, ja 's nachts kan men 't zelfs vry koud hebben. Do gemiddelde temporatuur is ongeveer 26 graden Ce sius, dus voor een tropenl&nd ideaal en honderden hebben hier genezing gevonden van doodelyke ziekten. Als we van het station komen hebben wc eerst rechts de groote pusser, waar do kleurige kleeding der Soendaneezen prettig af steekt tegen de zwart geverfde passerkraampjes. 't Is hier 's morgens bjjna altyd druk. Laat ik U al dadelyk zeggen, dat de bevolking in de Preanger over 't algemeen nog welvarend is. Eerst sedert kort vindt men hier opium kitten.. Zo zyn een gevolg van de opium regie, d. w. z. het Gouvernement heeft hier thans de gelegenheid tot schuiven geopend en wel in oen streek, waar dat by 't oude pacht- systcem verboden waal Veel curf ik er niet van zeggen. Ze hebben den heer Scheltema van het «Bataviaansch Nieuwsblad* drie maanden in de cel gestopt, omdat hy deze handeling van onze Regeering duride hekelen, dus 't schijnt nog al een teer punt te wezen, dat ik echter zeer nederig aan de welwillende belangstelling van H.H. Kamerleden opdraag. Opiumschuiven is nog grooter kwaad dan b.v. de Staatslotery, zou ik zoo meenen. Van beide immoreele zakeu trekt de schatkist profijt. Waarom nu zou 't eene, na verloop van eenigen tyd, worden afgeschaft en 't andere min of meer aangemoedigd I We zyn hier in - Indië erg nieuwsgierig naar een beant woording van die vraag. Wie weet of niet nog óonmaal de Kamerverslagen deze onze nieuwsgierigheid zullen bevredigen Billyksheidshalvc moet nog even worden opgemerkt, dat |de Regeering den Inlanders, hier in de Preanger, het schuiven verboden heeft. Zjj mogen niet in de kitten worden toe gelaten en ook geen opium koopen. Eou en ander is alleeD maar aan odzo gele broeders, de Chineezen, veroorloofd. Intusschen begrypt een ieder, dat de Inlanders zeer ge- makkelyk het smerige goedje uit de tweede hand kunnen krjjgen. Ze betalen hot dan een voudig wat duurder en schuiven toch. Vele Inlanders hebben my verzekerd, dat tot nog toe de Soendaneezen maar weinig gebruik van dio gelegenheid maken, doch allen waren t er over eens, dat mochten die kitten niet spoedig verdwynen, dat dan langzaam maar zeker het opiumschuiven hier ingang zal vinden en dat 't dan met de bekende Preangerwelvaart gedaan zal lyn. Laat ons intusschen hopen dat de Neder- landschc Anti-Upiumbond deze zaak eens ter harte zal willen nemen. Lt. Clockenee Beodsson b. d. Soekaboemi. Het stoomschip «Java*, van Batavia naar Amsterdam, pass. 7 Jan. Kaap Koca. Het stoomschip //Koningin Willem I*, van Batavia n. Amsterdam vertr. 7 Jan v. Perim. Marktberichten. Purmerend, 5 Jan. Aangevoerd 201 run deren, waaronder 170 vette, f 0.58 0.70 per K.G., 31 m. en g. kooien f 120 240, beide prysb. matig, 4 slieren, 85 vette kal veren 70 h 90 ct. per K.G., matig, 133nucht. f 10 h 21, matig, 21 paarden, 2414 schapen f 20 h 326, prijsli. matig, 412 vette varkens 36 k 39 ct. per K. G.. vlug, 47 magere id. f 10 k 13, matig, 248 biggcu f 4 k 7, matig, 76 ganzen f 2.40 a f 3, 65 zwanen f 4 a 6, 15 manden appelen f 1.75 h f 3. Kaas, kleine 54 stapels, f28.50 de50K.G. 9116 K. G. boter f 1.40 k 1.50, kipeicren f 4.50 k 5, 9 kalkoenen f 4 k 6. Schagen, 7 Jan. Aangevoerd 2 paarden f 60 a f 80, 0 stieren f 0a f 06 geldekoeien f 120 a 160, 57 vette koeien f 180 a f 300, 0 kalfkoeien f 0— a f 0-, 0 veulens f a 0,18 nuchtere kalveren, f 10 a f 18,,40 vette schapen f22, a 30, 0magere id. f a 0 lamm. 1 a 4 magere varkens f8.a 12.52 vette varkens 32 a 36 ct. p. K.G., 70 biggen, f4.a 6.1200 kop boter 55 a 65 ct., 3000 kipeieren f 4.a 5.0eenden dito f 0,0 pinken f 0f 0, 0 gras- kalveren f 0 a f ossen f0afU 300 overhouders id. f 12 a 24, Visscherijberichten. Nicuwediep, 5 Januari. Aangebracht door 2 korders te zamen 60 stukB groote tong p st. 66 cent, 180 middclm. tong p. at. 20 a *6 cent, 120 kleine tong p. st. 8 cent, 0 stuks rog p. st. 80 cent. 6 Januari. Niets binnen. 7 Januari, i6 korders tc zamen met 60 stuks groote tong p. st. 60 cent, li 0 middelen, tong p. st. zó cent. 60 kleine tong p. st. 10 ceut, z tarbotjes p. st. f3,50, 16 inaud kleine schol p. m. f 2,50 a 1' 3,60, 16 mand schar p. m. f J,26 a f 1,60. 8 Januari, v.m. 8 uur. Niets binnen. Marine en Leger. Hij buitendienststelling van Hr. Ms. Zeeland op 11 dezer wordt de Commandant van dien bodem, de kap. ter zee W. Allirol eervol ontheven en na eindiging van het voorgeschreven verlof met 8 Februari as. op non activiteit gestald. Evenzoo worden na het voorgeschreven verlof op non-activiteit gesteld de Luitenant ter zee C. A. Domi- nicus, Luitensnts ter zee J. J. 11. Commijs, E. H. Uias- man, A. 11. van der Mersch, A. E. van Di&hocck, W. J. 11. v. Straaten, F. H. Bndding en Jhr. R. F O. Groeninx van Zoelen, de Officieren van Gezondheid J. A. Kademakcr en B. Roest, de Officieren van Admini stratie 1 kl. J. Lombaard. Officier van Administratie 2e kl. J. Dolk, en Officier-machinist le kl W. do Waardt. De Luit. t. z. le kl. G. K Graaf van Hogendorp wordt den 8en Februari a.a. gedetacheerd in de Directie Amsterdam Verder worden met 11 dezer van da Zeeland over geplaatst: de Hoofd-machinist le kl. J. C. v. d Ben op het wachtschip te Hcllevoetslnisde Hoofd-uach. 'd. M. v. Ilonwelingen, machinisten le kl. S. N. Boer en J. G W. Dormolen, stokers-msjoor I). Leeninga en C. E. Koopman, sergt.-itoker» P. J. An- uaart en D. Beeldman. Torpedomakcr-majoor A. Graaf land cn ëergt.-torpcdomakcr H, P. Uipkc» en A Fennik op Hr. Ms. Marnizmachinist le kl. J. C. Francino en E. M A. Bnaser op Hr. M». Cerberusmachinist le kl. G. R Fop ma op Rr. Ms. Rcinier Claeazen Bootslieden G. Flameling en J. C. Jongman op het wachtschip te HeUevoetslais opperschipper G J. v. d. Poll, Bootiman B. v. den Borg en lergt-icbrijver K. F. Plenckera op het wochtachip te Amsterdambootsman M. Sint, sergt -achrijvera J. H. Kooiker en W. Roosen burg. sergL-timmerman J. Smit cn aergt.-ziekenver- plc-ger K. Faber op het wachtschip alhierkonstabel- majoor C. Labree en sergt-konstabels J. v. d. Vorsten W. Wiggerts op Hr. Me. Bellonasergt-liofmeesters P. L. Wezcpoel cn J. Goudswaard en sergt-kok A. Schipper op het wachUchip alhier sergt.-kok C. Snij ders op het wachtschip te Amsterdam, terwyl de sergt. der mariniers A. Hoefnagels ter beschikking wordt ge steld van den Commandant van het korpt. 12 Januari wordt de Hoofd-machiniat 2e kl. B. B. Nanning overgeplaatst van Hr. Ms. Evertsen naar de conservatie op 'a Rykswtrf en wordt vervangen door den machinist le kl. M. W. Uorning, thans gedeta cheerd by de conservatie op 's Rijkswerf alhier. De hoofdmachinist 2c klasse B. J. Velder- man heeft met gunstig gevolg hot examon af gelegd voor hoofdmachinist le klasse. In verband met de scbaarscbte van het thans iu Nederland aanwezige machinekamer personeel, worden de schoener «Dolfijn" te Willemsoord en het opnemingsvaartuig voor militaire kydrographie //Raaf', te Hellevoet- sluis dit jaar niet in dienst gesteld en zal de kanonneerboot, toegevoegd aan de .Ncptunns te Willemsoord, in dienst blyven tot de in- dionststclling van de kann. boot «Ever*, welk vaartuig, na afloop der oefeningen van de adelborsten, bestemd wordt voor oefeningen der militaire loodsen. Programma m iet Winter Concert, te geven door het Stafmuziekkorps der Kon. Ned. Marine op Maandag 11 Jan. 1904 in >Casino". Aanvang 8 uur. 1. ,Eljen Magyor", Marche George Stalter. 2. Vorspiel und Siciliana aus der Oper «Cuvalieria Rusticana' Pietro Mascagni. 3. //Sarabande-' G. F. Handel. 4. Grande Fan- taisie de 1'opéra«Faust* Charles Gounod. P a o z B 5. Ungarischer Lustapiel «üuverure* Kdlcr Bëla. 6. a «Norwegiscbers Tanz' Edv&rd Grieg. b. «Cadix,* Marche Espagnole 7. Potpourri aus der Operette: ,Der Ober- steiger- Carl Zeiler. 8. «Souvenir de Venetië», Lagunen-Walzer Jobann Strauss. 9. Finale. Marche des Amorenx» Louis Ganne. 374ste Staatsloterij. Trekking van Dinsdag 5 Jan. No. 15906 f 2000. Nos. 2461 en 12313 elk f 1500. No. 5254 f 1000. No. 19503 f400. Nos. ,6655, 10755 en 11986 elk f 200. Nos. 5562, 12534, 13256 en 13883 olk f 100. Trekking van Woensdag 6 Januari. No. 15834 f 5000. No. 5970 f 1000. No. 3188 f 400. No. 5535 f 200. Nos. 60, 2889, 4902, 5113, 10128, 15788 en 18874 elk f 100. Trekking van Donderdag 7 Jan. No. 84 f 1000. No. 6971 f 400. Burgerlijke stand gem. Wieringen, maand December 1903. GEBOREN Elisabeth, d.v. A. Simers en G. van Duin, Cornelia, d.v. R. Tyscn cn T. Kejjzer, Aaltje, d.v. J. Lont en G. Koorn, Tryntje, d.v. S. Omis en N. Pool. ONDERTROUWD J. Clement en B. Wagemaker. GEHUWD: S. Bakker en G. Zomerdyk, J, Jongkind en N. Verfaille, A. Klein en W. Koorn, J. Clement en B. Wagemaker. OVERLEDEN Cornelie Baijs, oud 4 inaaudun, d.v. N. Bajjs en M. Rotgans, W. Knol, oud 78 jaren, echtgenoot van N. Klok. Burgerlijke stand gem. Helder. Ven 6 tot 7 Jannen. ONDERTROUWDP, F. de Loos en J. Frink». BEVALLENN. Seldcrbcek geb Poth, z. M. ven Dyk geb. Deetman, d. P. de Vnes geb. Kikkert, d. A. Klooster geb. Koegclberg, d A. J. van Boreelen geb. Parmentier, d. M. Spruit geb. Govers, d. M. de Jong geb. Hemelryk, z. OVERLEDEN M E. Striet geb. Borking. 28 j. I). A. ven der Wedden, 6 m. D. C. D. Neele, 4 m. J. N. de Wit, 8 m. Stoomvaartberichten. Hot stoomschip «Koning Willem II*, van Batavia n. Amst., pass. 6 Jan. Kaap Rocca. Het stoomschip .Koning Willem III', van Amst. n. Batavia, vertr. 6 Jan. van Suez. Het stoomschip «Madura», v. Amst. naar Batavia, pass. 4 Jan. Perim. Het stoomschip «Prins Hendrik", van Amst. n. Java, pass. 6 Jan. Ouessant. Hot stoomschip ,Timor«, van Batavia naar Amst. arriv. 5 Jan tc Perim. Hot stoomschip «Prins Willem I«, arriv. 2 Jan. v. Amst. te Paramaribo. Het nieuwe dagblad van William T. Stead. De heer William T. Stead heeft in het laatst verschenen nummer van zjjn Re view of ReviewB*, een schets gepubliceerd van het nieuwe dagblad, »The Daily Papier*, dat hg met Januari gaat uitgeven. De i onderneming ljjkt erg Amerikaansch, den vindingrijken journalist van »Mowbray House* waardig. Het is, zooals men weet, hier gewoonte, z'n nieuwsbladen te betrekken van een »newsagent«, die ze op wekeljjksch of maandeljjksch crediet aan huis bezorgt, of aan de station* a contant verkoopt. De heer Stead breekt met deze tusschen- personen en gaat de directe levering bjj abonnement introduceeren. Hij verdeelde groot-Londen met zjjn 6 millioen inwoners in zestig districten, die elk een branch-office ontvangen Dat zjjn de aderen, door welke het hart van Essei- street het geestelijk bloed door het lichaam der Metropolis zat verspreiden. Een door hem georganiseerde Messenger brigade, van 2000 meisjes, zal eiken morgen tus- schen 10 en 12 uur de courant, die later dan de gewone ochtend- en vroeger dan de gewone avondbladen verschijnt, aan huis bezorgen en tevens meenemen alle boodschappen voor de verschillende depar tementen van het blad bestemd, benevens bestellingen voor de winkeliers, die in »The Daily Paper* adverteeren. Deze bestellingen worden zonder eenige kosten van uit het branch-office bezorgd een practisch middel voor advertentiewerving. De abonnenten trekken nog meer nut van die afdeelingsbureaux. Zjj zullen ze mogen gebruiken voor posterestante, wat een groot gemak zal zjjn en in een behoefte zal voorzien, want in heel Londen is maar één postkantoor, n 1. St. Martin-le-Grand's, ten dienste dergenen, die geen vast adres hebben. Vervolgens zal aan de branch offices worden verbonden een dienstboden- bureau, een club, waar de lezers van den heer Stead elkander zullen ontmoeten, een automatisch restaurant en een andere Amerikaansche inrichting, n-1. een zooge naamde Tabard Inn Library, d. i. een leeszaal, waar het publiek alle nieuwe boeken en tijdschriften zal kunnen inzien en beoordeelen voor e ven tueele aanschaffing Voorts zjjn alle abonnenten voor 100 pond sterling verzekerd tegen dood door een spoorweg-, tram-, omnibus-, rjjtuig- of stoombootongeluk. Doch dat zijn nog niet alle voordeelcn. die den ondernemen- den heer Stead zjjn dagblad abonnenten toezegt. Hij splitste ze in twee klassen De eerste klasse krjjgt het genot van alle genoemde profijten en betaalt voor dn courant 21 shillings per jaar vooruit, dat is 5 schillings minder dan de uitgaaf zou zjjn bij dageljjkschen koop der nummers, of 2 shillings per maand eveneens voor uitbetaald. Deze abonnenten, die zich allen voor een jaar verbinden, ontvangen maan- deljjkB de >Review of Reviews* en een eerste klasse familie-magazijn gratis thuis bezorgd en bovendien een portefeuille met twaalf fraaie reproducties in drie klenren van beroemde schilderstukken. De tweede-klasse-abonnenten ontvangen niet de voorrechten aan de branch-offices verbonden (waartoe het vrjje gebruik eener telofoon nog behoort) evenmin de beide tjjdschriften gratis, worden wel verzekerd en krjjgen ook een artportfolio, doch met zes in plaats van twaalf platen cadeau, terwijl zjj 101/, shilling per jaar of een jaarlijkschen abonnementsprjjs in 12 maan- delijksche bjjdragen van 1 shilling betalen, dus 14 of 151/, shilling minder dan het blad hnn bjj dageljjkschen koop van een stuiver per nummer zou kosten. Zoo goedertieren is onze heer William T. Stead. Hg rekent daardoor vóór de verschijning van het eerste nummer, op 4 Januari gesteld, minstens 200.000 jaar abonnementen te zullen krjjgen. »The Daily Paper* zal uit twaalf pagi- 's bestaan en iets grooter dan de >Westminster Gazette* worden. Alle mede- deelingen omtrent wedrennen, wedding schappen en de effectenbeurs zullen daaruit worden geweerd. Het zal ook geen politiek orgaan in den gewonen zin des woords zijn. Het wordt bovenal een dagblad voor het Home, de kinderen zoowel als de ouders, de vrouwen zoowel als de mannen, de joDgen zoowel als deouden interesseerende. Rusland en Japan. 1 De Daily Mail verneemt uit Sjimonoseki: De Duitschers in Kiautsjau leenen aan de Russchen hun kanonniers uit en leveren hun steenkool. Ook heet het, dat de Rus sen Amerikaansche en Engelsche kanon niers trachten te werven om in Port Arthur in Russchen. dienst te gaan. Daarentegen trachten Japansche officieren 200.000 man Chineesche troepen in het Jangtsedal te Onze Kinderrubriek wordt in het volgende nommer opgenomen, W. J. AGGENBAL'H. I

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 5