KLEINE COURANT 't Vlieqenii Biasdjj*» voor HeidorTexel, Wieringea en Anna Paulowna De rauw van den Spion. Programma van het Winter-Concert, No. 3228 Zaterdag 23 Januari 1904. 32ste Jaargang. BureauSpoorstraat. Tefefooni.0. 59. BureauSpoorstraat. Telefoonn". 59. Atoonnom ent Vliegend Blaadje p.3m. 50 ct.,fr.p.post 75 ct., Buitenl f 1.25 g i Zondagsblad 37'45 >0.75 'S I Modeblad 55 80 0.90 Mnzik. Bloemlezing »»»60»»>»85> 0.90 Voor 't Buitenland bjj vooruitbetaling. VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. UitgavorsBERKHOUT ft Go., te Helder. Ssiroaui Spooniraat. Advortentlön v*n 1 tot 5 regels25 Cent. Elke regel moer5 4 maal geplaatst, 1 maal gratis. Bewjjs-exemplaar 2l/i Ct Vignetten en grcote letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMOKGËNS vóór 10 uur aan het. Bureau bezorgd zijn. EERSTE BLAD. Nieuwstijdingen. HELDER, 22 Januari 1904. Beroepen bjj de oad gereformeerde gemeente alhier, de welEerw. heer ds. P. van der Hejjden perdikant bjj de oud ge- refomeerde gemeente te Rjjsen, (provincie Overpsel.) Amsterdam, 19 Jan. Van de Ned. stalen 3/m. schoener »Zwjjger«, kapt. Mulder, i9 Oct. van Havre in ballast naar Laguna de Tenninos vertrokken, heeft men sedert niets vernomen. De reederjj heeft een telegram nit Laguna ontvangen, mel dende dat het schip nog niet was aange komen, zoodat er reden tot ongerustheid bestaat. (Dit schip heeft nu 92 dagen reis De eerste prgs voor de prysvraag der Bouw-vereeniging Ondernoming en Vrjheid", te Amsterdam, voor een hoofd voor het orgaan der Vereeniging >De Bouwondernemer", waarvoor 56 ontwerpen waren ingekomen, is toegekend aan den heer J. B. Mulders Cz., leeraar in het hand- en vakteekenen aan de Burgeravond school alhier. 0s diefstallen aan de Hembrug. De Vpfde Kamer deed Woensdag uit spraak in drie zaken, betrekking hebbende op de diefstallen in de Rijksmunitiefabriek aan de Hembrug te Zaandam. De 33-jarige Cornelis Kattsnvilder, die indertpd sjouwer was aau de fabriek, werd, overeenkomstig den eisch van het O. M., veroordeeld tot één jaar gevangenisstraf met aftrek der preventieve hechtenis. De 40-jarige Jozef Walvisch, koopman in metalen alhier, werd wegens heling (het herhaaldelpk koopen van messing, wetende de misdadige herkomst) veroor deeld tot 2 jaren gevangenisstraf, met af trek der preventieve hechtenis (het O. M. had 3 jaar geëischt). De 40-jarige Heintje Muis, echtgenoote van Josef Walvisch, koopvrouw, tegen wie het O. M-, eveneens wegens heling, één jw geeangenisstraf met aftrek der onder gane voorloopiga hechtenis geëischt had, werd vrijgesproken met last tot hare on middellijke invrijheidstelling, op grond dat het ten laste gelegde niet wettig en over tuigend was bewezen. Omtrent de ramp te Bloemfontein zjjn de berichten nog niet vast. Eerst werd de overtrooming toegeschreven aan het barsten van een waterpijp, toen van een waterbekken, vervolgens aan het over- stroomen van een spruit. Misichien is het waterbekken gebarsten tengevolge van den onstuimigen aanwas van de spruit, ge zwollen door den buitengewonen regenval van de laatste dagen. Volgens een telegram was het de Boomsprnit, een zijtak van de Modderrivier, die door het laaggelegen deel van de stad loopt en, tot een woeden den stroom geworden, de huizen, vlak aan haar boorden gebouwd, en de bruggen ver nielde en een steenen wal verbrekende, zich over de stad uitstortte. Men spreekt van zestig menschen die verdroukeu zpn. De Wetgevende Raad hoeft voor de dak- i 1000 gegeven, de stadsraad eveu- Kolonel Lynch, de Ier die aan de zijde der Boeren gevochten heeft en deswege ts Londen tsr dood veroordeeld werd, welk vonnis in levenslange gevangenisstraf ver anderd is, zal, naar men zegt, Zaterdag, den eersten verjaardag van zgn veroordee ling, begenadigd worden. Londen, 19 Jan. Het Admiraliteits hof alhier heeft heden als bergloon in zake het stoomschip »Delogarth" toegekend: 1000 aan do Nederl. sleepboot Titan" <n 500 aan de Eng. sleepboot Mades", De »Delegartb geraakte op de reii van Smirna naar Bristol in >Blackstrap Bay" op strand en werd door genoemde sleep- booten vlot en naar Gibraltar gesleept. De waarde van schip en lading werd ge spat op 37270. Men meldt uit Velsen De proeven met do Kennemerland zpn Maandag weer begonnen. Het resultaat was als in September van verleden jaar, dat de pont, hoewel aan twee dikke kettingen liggende, bp bet spuien toch niet recht kon overkomen en er geen sprake van is dat de aanlegplaats dadeljjk werd bereikt. Een der woningen van de pontwachters is voor f 50 per jaar verhuurd aan een brie venbesteller. Te Wetzikon, bjj Zürich, is in de nacht van Zaterdag op Zondag, ten gevolge vau een gasontploffing, een huis van drie verdiepingen ingestort. Twee vrouwen wer den dood onder het puin vandaan gehaald een derde vrouw, in zwangereu toestand, overleed terwjjl zjj naar het ziekenhuis werd gebracht. Haar man is zeer ernstig gewond. De bewoners van de derde verdie ping, een echtpaar met twee kinders, die op hun bedien naar beneden vielen, zpn geheel ongedeerd gebleven. Er lag een gasleiding in het huis, die sedert twee jaar ni»t meer gebruikt werd. Ze was vermoedelpk door verzakking van het licht gebouwde huis gescheurd. Men schrijft van Hollum op Ame land over de laatste daar gedane redding van schipbreukelingen In den nacht van Zaterdag op Zondag, na vier dagen met een hevigen wester storm te kampen te hebben gehad, strandde op de Boschplaat bp Ameland het Russi sche schoenerschip Island", kapitein Pari lissen. Na tot hun redding een flambouw te hebben ontstoken, welke helaas niet door den seinwacht kon worden opgemerkt, werd het schip verbrijzeld; vjjf der opra- renden, waaronder de kapitein en stuur- mau, werden direct door de golven ver zwolgen. Drie man werden met e«n ge deelte van het dek weggeslagen on wer den bjj het kri-ken van den dag door de seinwacht te Hollum opgemerkt. In een oogeablik werd de reddingsboot gewaar schuwd, en dank zp de commissie, de stuurman en de dappere bemanning was in een oogenblik de boot te water. Na een barreu tocht, de boot sloeg vol water door de geweldige branding, werd het wrak be.-eikt. Eenige der redders b.g»- ven zich tot de borst toe te wa'e- eu droegen de zwaargewonde en bewustelooze schepelingen in de boot. De gered len werden ni de landing door een dokter onderzocht en met alle menschlievendheid verder behandeld. De dappere bemanning van de reddings boot te Hollum op Ameland heeft in een kort tijdsverloop gered: van een Duitsche tjalk 3 man; van een Duitschen schoener 4 manvan een Duitsche tjalk 3 man vau een Engelschen visscher 6 mao; van een Duitschen schoener 7 manvan een Engelschen schoener 3 man; van een Zweedsche bark 14 man; van een Zweed- sche bark 13 man; van een Belgischen boot 11 manvan een Hollandschen schoe ner G man; vin een Hollandschs visch- schuit 5 manvan een Hollandsche tjalk 3 man; van een Duitsche boot 16 man; van een Spaanscbe boot 18 manvan een Hollandsche kof 5 manvan een Holland sche galjoot 4 man; van een Zweedschen schoener 7 man; van een Russischen schoener 3 man; totaal 154 menschen. Naar wjj vernemen is het bestuur vau het Fonds der Algemeens Vereenigde Commissie tot leniging van rampen door watersnood, te Amsterdam, vet zocht om ondersteuning, ten behoeve der bewoners van het eiland Marken, die door de over- strooming in den afgeloopen zomer iu noodlijdenden toestand verkeerden. Daarop is uit het voormelde fonds een i 6000 bijgedragen. De ramp te Helmond. Over dc ramp die Maandag te Hel mond gebeurd is meldt de »'a II. Ct." o. m. het volgende: Om één uur werden we opgeschrikt door het gelui der brandklok en verspreidde zich het gerucht, dat er brand was uit gebroken in de fabriek der firma Van Vlissingen Co. Spoedig bleek echter, dat er van braud geen sprake was, doch een ramp van geheel anderen aard had plaats gehad, waarvan de juiste oorzaak tot heden nog niet bekend is. Vermoede lijk is een stoomhouder ten dienste der bleekerp gesprongen en is door den schok de aangrenzende bleekerp, een kolossaal gebouw van drie verdiepingen, ingestort, waaruit enorme wolken stoom opstegen. Op de zolders van dit gebouw waren p. m. 6u00 stukkeu katoen geborgen, zoadat het geheel eene vreeselpke ruïne vormt. Spoe dig hoorde men van uit deze puinhoopen van verschillende kanten hulpgeroep en ving de inmiddels aangerukte brandweer het reddingswerk aan. Men smaakte weldra het genoegen een vijftal personen onder de puinhoopen vandaan te halen, waarvan echter twee zoodanig gekwetst waren, dat men voor het behoud van hun leven vreest. Zp werden naar het gasthuis overgebracht. Hij een nader gehouden appèl onder de arbeiders bleek helaas echter, dat er nog vier personen vermist werden en vermoe delpk nog onder de puinhoopen zouden zitten. Omstreeks twee uur werd weder een persoon gered, welke slechts geringe kwetsuren had opgeloopen. Door een groot aantal personen en met kracht werd het opruimingswerk voortgezet, doch om 6 uur was vau de drie audere personen nog niets vernomen. Om 7 uur, bp het afzen den van dit bericht, vond men het Ijjk van zekeren Th., een jonggehuwd persoon en vader van 2 kinderen. Omtrent het lot der beide audere personen ia nog niets bekend. Men vreest hen niet meer levend te vinden. Gelukkig gebeurde het ongeluk in schafttpd, anders was de ramp niet ts overzien geweest; in de fabriek werken toch 700 persouen. Een der zwaar gewonden, de stoker v. d. E., gehuwd en vader van twee kin deren, is 'a avonds nog in het gasthuis overleden. Den geheelen nacht heeft men het reddingswerk met een groot aantal personeu voortgezet, doch tot heden zpn de beide ongelukkigen nog niet gevonden. Het is zekere v. d. V. uit het naburige Mierlo en v. d. V. uit Helmond. Omtrent de oorzaak is nog niets met zekerheid te melden. Omtrent den ramp te Helmond meldt de >Prov. 's-Hert. Ct." nog het volgende: In den nacht van Dinsdag op Woens dag tusschen 12 en 1 en gistermorgen oin 4 uur werden de beide nog vermiste arbeiders dood van onder de puinhoopen te voorschpn gehaald, Hut gistermorgen verspreide gerucht, als zou de zwaar ge kwetste stoker v. d. E. in het gasthuis zpn overleden, bleek onwaar te zpn. Zpn toestand blpft echter nog steeds levens gevaarlijk. Het standbeeld van Minckelers, den uitvinder van het lichtgas, zal in Juli te Maastricht, ter gelegenheid van de alge meene vergadering der Vereeniging van gasfabrikauten aldaar, worden onthuld. Omtrent de plaats waar te Maastricht het standbeeld zal verrjjzen, schgnt men het nog niet eeus te zpn. Moorddadig gevecht in een spoortrein. Terwpl een treia van den ondergrond- schen spoorweg te Londen tusschen Dalston en Shoreditch reed in de richting vnn Brood Street sprong een man uit een coupé, bloeiend uit een hoofdwonde. Bjj aankomst vau den trein in Broad Street vond men in een eersten-klasse-coupé een reiziger, die ernstig gekwetst en bewuste loos was. Men bracht hem naar het nnast- bijgelegen hospitaal, wair bleek, dat hem een oor was afgescheurd en hg verscheide ne schidelwondeu had. Bp kennis gekomen verklaarde hjj door een medereiziger te zpn aangevallen, tegen wien hjj zich krachtig had verdedigd, maar die hem ten slotte zoo zwaar mishandeld had, dat hjj het he- wustzgn verloor. Inmiddels had de man, die uit deu trein ge-prongen was, getracht den tunnel te verlaten, maar hij was door de politie aangehouden. Gevraagd hoe hjj aan zpn verwondingen wns gekomen deelde hjj mede uit den trein gevallen te zjjn, maar bp een onderzoek langs de lpn vond m«n een stuk van een horlogeketting, die t jebehoorde aan den passagier, die bewus teloos in den trein was gevonden. Onder verdenking van poging tot diefstal met gewelddadige aanranding is de man, die bleek een 22-jarige]zeevarenda te zjjn. iu hechtenis genomen. Do toestand van den mishandelden reiziger heeft nog niet toegelaten, dat beiden met elkaar geoon- fronteerd zjjn. Gemeenteraad van Wierngen. Vergadering van 18 Januari 1904. Voorzitter de Burgemeester. Afwezig |de hoeren V. Hujjblok en P. Tjjsen. De Voorzitter opent do vergadcriug on wenscht don leden en den secretaris een ge lukkig jaar toode notulen worden voor gelezen en vastgesteld. Aan den heer C. Scbagcn wordt op zjjn verzoek eervol ontslag verlcond als gemeente geneesheer, wegens vertrek naar IndiQ; de Voorzitter spreekt een woord van dank vo r hetgeen do hoer Schagen in deze gemeente heeft verricht. Van den Rjjksontvangor is bericht inge komen, dat in de gemeentekas zjjn gestort f 194.49, f 454.19 eu f 722.40, terwpl do be taalmeester heeft gestort f 1167.05 en de Ujjksbjjdrage is bepaald op f 4530.05 en bjj de laatste kusopneming aanwezig ia bevonden f726.76. Do benoemde ondcrwjjzer met verplichte hoofdakte, do heer Feborwco, heeft voor zjjne benoeming bedankt, daar hjj tot Hoofd ooncr school is benoemd. Van Gedeputeorde Staten is bericht ont vangen, dat de gewjjzigde verordening op de mazelen is ontvangen en dat de rekening der gemeente over 1902 en dc begrooting voor 1901 zjjn goedgekeurd. De sialen van het zeegras over het laatste kwartaal worden aangeboden. Aan de weduwe N. Halfweg en S. C. de Wit wordt de helft hunnor hondenbelasting en aau P. N. Halfweg do helft van zijn hoofdcljjkon omslag, op hun verzoek, kwijt gescholden. Aan C. van Schoorl wordt op zpn verzoek vergunning verleend tot het bouwen van een houten woning. In de voorwaarden der verhuring van de landerjjen der gemeente, wordt do boete op het niet schoon houden der pcrceelen afge schaft en bepaald, dat huurders, die het gebaurdo wèl goed schoonhouden, l/io 4er huurpenningen zullen mogen korten. Op het verzoek vau de horlogcmakersvcr- eoniging, om steun te vorleenen aan haar adres aan de Regeering tot invoering van een zeilden tjjd voor het gohoole land, wordt gunstig beschikt. Tot verduideljjking van oen paar artikels der verordening op het hcrhalingsonderwjjs, wordt eene kleine wjjziging van die verorde- ning goedgekeurd. Aan het ondcrwjjzend personeel op Hip- polytushoef wordt eene gratificatie van f50 toegekend, wegens het ondcrwjjs aan de klasse der nog niet vervulde onderwijzers plaats, totdat de tjjdel-jke onderwijzer in bo- trokking zal komen. Do verordening volgens de woningwet, waarbjj wordt bepaald, dat vóér 1 April de aangifte behoort te geschieden der verhuurde woningen, wordt goedgekeurd; terwjjt hot ontwerp der grooto verordening tot uitvoe ring der woningwet, bjj dj leden zal rond gaan ter beoordeeling. Bjj de rondvraag besprookt de heer Pccro- boom eene uitbreiding der instructie van don gemeentegeneesheer, waartoe, wegens plaatse lijke omstandigheden, nog niet besloten kan worden; terwjjl op zijne vraag of het zeegras der gemeente tegen brandschade is verzekerd, toestemmend wordt geantwoord. Daarna sluit de Voorzitter do vergadering. te geven door het Stafmuziekkorps der Kon Ned. Marine op Maandag 25 Jan. 1904 in >Casino". Aanvang 8 uur. 1. «Gruss an Paris", Marsch, Albert I'ar- low. 2. Ouverture 1'opera «Norma", Vincenzo Bcllini. 3. a. «Chanson tristc', 1'cter Téchai- kowsky. b. Abend«timmung', Joh. Pachc. 4. Serenade, Philipp Scharwenka. a.Andante". b. .Mcnuetto." c. Marcia pomposo.' - pauze. - 5. Ouverture: «La Siróne,' D. F. E. Aubor. G. u. Angel's Sdronade, .Legende Valnquo,' G. Braga. b. «The Cromarliiv Banjo March, R. Heat. 7. Divertissement Espagnolc,* C- Desormos. a. ,Scguedille.« b. Havanaisc." c. «Bolero.- d. .Cacucha.» e. «Zapatéado.' 8. Barcarole-Walzer, Erail Waldteufcl. 9. Finale. «Unanfechtbar!' Militair March, C. M. Ziebrer. Tijdstippen van verzending der Brievenmalen. Naar Oost-lndii. 1 Dalen, der Url Tydrl. Jer lUat.bud. I pat-tonfg I tfh p^a. f. ««pat vis p Roll. mail 29 Jin 7.- av 21 7.— 'aar. 2 en 10 Fcbr. 8.30 'mam. 22 Jno. 7— ar. 29 Jin 8.30 '»mor. (via G«naa) 7.— ar. «lktii Vrjjilaa 8 30 *amor. 20 -»u 7.— a». 2 ea 18 Febr. 11.30'amo. natra t Ooetkoat, Palemb«n«. Z-W. Afd. Tau Boraeo. Amtterilam via Rotterdam dl via Genna tloll. mail via p Franiche mail via p. Ru|t«l»che mail via (naar Palembang, Hi< Bauka, UiUitoa ca Z. AU van Bornao) Naar Atjeh en vaa Sumatn Het overige grdeeltc van Ned. Ooet-Indie wordt alleen op verlangen der afzenden via Napeli verionden. Naar Guyana (Suriname) p leep ut via Amsterdam .1 31 JanI 7 »v. p mail o»er Engeland 1 en 10 Febr.i 7.'sav. p. mail via St Nazaire 7 17.— av. Naar Cura$ao, Bonaira en Aruba p reepost via AmaUrdam 81 Jan |7.— av p. ma l via Hamburg (alleen op verlangen der afzenders). Naar SL Martin, St. Euatatiua en Saba per mad over Engeland .1 l en 1» Febr.i 7.— "s av. p. reep «t via Amsterdam -| 81 Jan. j 7.— 's ar. Naar Kaapland, Natal, Oranje-rivierkolonie en Transvaal: eiken Vrjjdag 3.80 'a nam. Voor Hr. Ma. .Nautilus' naar Las P a 1 m a a (Gran Canada) via Cadix 25 on 29 Jan. 7.u. 's av. via Soulhampton 5 Ftbr. 3.30 u. 's nam. Uit het Buitenland. In de Fransche Kamer wapent men zich tegen Vrjjdag. Op dien dag zal minister C'ombos moeten verklaren waarom ubbé Dolsor over de grens is gezet. Mee- en tegenstander* der regeering dragon elk van hun kant olio cn water aan om het vuurtje Vrjjdag aan te wakkeren of uit te dooven. De anti-iniuistriéclou zullen deze zaak tegen Combes uitspelen en misschien een deel van het rbloc" op bun hand krjjgon. Een ingesteld onderzoek heeft bjjnu niets ten nadeele van den vorbanncling- aan 't licht gebracht. Deze heelt wel de regeering gecriiiseerd, doch dut doet de oppositie toch ook, hjj behoort tot de partjj, die het dCUkbeeld van .revanche' in liet Rjjksland laten varen, die zjjn er al zoovclen, dan heeft hjj keizer Wilhelm bjj zjju herstel gelukgewensclitwaartegen over echter weer staat, dat hjj niet voor do Duitacho oorlogskredieten stemde, wjjl hij tegen hooge oorlogsuitgavon is. De twro laulsle duden nivolloeren elkaar wel in'toog der Franseho heethoofdige chauvenisten. Ala Combes Vrjjdag op de tribuuo geen andere feiten weet, kon dit muisjo wel eens oen staartje licbbon, in dien zin n.l.dat het .bloo* scheurde wat voor het ministriëcle leven van Combes gevaarljjk zoude kunnen zjjn. In Duitsch Zuid-West-Afrika is door een opstand der Ilenro's plotseling een ernstige toestand ontstaan. De RjjkskanBelier logde in de vergadering van den Rjjksdag eene verklaring af, <Iio diepen indruk maakte. Niemand had kunnen voorzien, zei hjj, dat dezo opstand zou uitbarsten. Do eerste be richten zjjn 8 dagen oud cn do later ontvan gen telegrammen bevestigen den ernst van den toestaud. De blanken zjjn naar de mili taire stations gevlucht en bieden van daar een wunhopigcu tegenstand tegen do over macht der inboorlingen. Zjj hebben alles verloren. Do gouverneur bevond zich met do troepen in hut zuidon ter onderdrukking van dun opstand der Bondulzwarts, twintig dugmurschen van hot toonoel van den opstand. De hoofdstad van hot Duitsche gebied loopt gevaar. De ltjjkskanselicr stolde voor uit zending van ÖUO man met 0 machinegeweren eu 6 revulverkanonuen. Een afdeeling marino- infa iterie en spoorwegpionuiers zullen on- middvlljjk gezonden worden, doch kunnen eerst 8 Februari in Bwakopraond zjjn. Voor dien lijd zullen daar evenwel kloinere troo- peninuchteu aankomen, die echter niet voel zullen uitrichten. Sprekers van vcrschillondo richting legden korte verklaringen van in stemming al". Bebel evenwel verklaarde, dat do Bociaal-democraton zich van stemming zullen onthouden, daar zjj niet weten of de Regiering schuld draagt aan den opstand. Naar aanleiding van eene interpellatie over het optreden van Russische politieagenten op Duitseh gebied, verklaarde de staatssecretaris, dat het in 'l belang van 't Rjjk is als Rus- sisuho anarchisten door politio uit hun eigen land worden nagegaan dat geschiedt ook in Frankrijk en Eogolund. Do sociaal democraten waren met dit ant woord lang niet terreden cn de intcrpellaut verklaarde nog, dat ook het briefgeheim go- schonden was, waartegen hjj protesteerde. Dit protest werd gedeeld door sprekers uit hot Ccutrum, die voor dit gcdoulte der zaak een onderzoek noodig oordeeldon. Vergezeld van prins Wuldomar en do her togin vau Cumberlund ia koning Christiaan van Denemarken te Kopenhagen teruggekeerd. Met grooto geestdrift werd do pas herstelde vorst door de bevolking begroet. Cbamberlain is te Londen ea houdt daar redevoeringen over zjjn nieuw tarief-stelsel, die zeer luide werden toegejuicht. .Wjj had den nooit vrjjhandel', zei hjj, «wel vrjjen in voer on dat is ccn groot vcrschiL Londen, de grootste frabriekstud der wereld, ondervindt den invloed der vyandeljjko tarieven tot hare schade en wordt overstroomd door menschen en goederen uit liet buitenland. Daar moet een eind aan komen of 't zul Londen gaan als Venetië, ala Nederland, als de staten der Adrialiselic zee! Hun grootheid ging voorbjj omdat er geen productieve energie waal* Oostenrijk zal zjjne artillerie versterken. De bogrooiingv-commissic van de Oostenrjjk- rUUlLLUTOX. SI.) .Het is een onbetrouwbare akelige kerel,* verklaarde hjj Felicia. «Hjj hoeft hoege naamd geen vormen, geen manieren, ccn echte ongelikte beer." .Laat hem dan in het logement zjjn intrek zoide Felica. .In onze woning bo- wjj toch, bchalvo intieme kennissen geen vreemden op te nemen.' «Praat toch niet zoo dwaas,» snauwde hjj haar toe. «Wat zjjn moot, dat moot nu een maal zjjn, ik mag oom niet voor het hoofd stooten.» Wanneer hjj overmorgen mocht komen, zoude hjj ons werkeljjk hindcrljjk wezen,' trachtte Felicia tegen te werpen. »Oom Sta- nislaus geeft een van die zeldzame avonden ter eere van den reiziger I'erzwolski, die een kleine voordracht zal houden. Wjj zjjn ook geïnviteerd cn ik zon het heel onpleizierig vinden als wjj terwillo van je kolonel moesten laten bedanken.» Kulga'schew keek verwonden! op. «Wel dat treft nog zoo kwaad niet, wjj nemen den man eenvoudig mede, dan gaat de avond sneller om.» Als ongenoodo gast?» zeido zjj, doch waagde nu ook geen verdere tegenwerpingen meer. Zjj bod geleerd de luimen van haren echtvriend te vreezon. liet was twee dugen later toen do trein vau Warschau werd verwacht. Op het perron van hot station liep Kulgatschew op en neer, als het beeld van een zorgeloozen, opgeruim- den man. alleen die hem nauwkeuriger gekend had, zou bemerkt hebben, dat de vriondeljjke glimlach, dien hjj op zijoe lippen vasthield, iete gedwongens had, dat er in zjjne oogen een zekere ongerustheid lag. De trein reed het station binnen, ceno gezette bejaarde hoor in burgerkleercn keek uit een eerste klasse coupé en deze groette Kulgatschew met een bijna onderdanige vriendelijkheid. Hij snelde naar den waggon too cn was den heer het was dc kolonel Kochanow bjj het uitstappen behulpzaam, een dienst, waarvoor deze geen bjjzondcre erkentelijkheid betoonde. Kochanow beant woordde aan dc beschrjjving, die Kulgatschew Felicia van hem had gegeven, doch maar tot zekeren graad. Hij was een corpulent man met een rood, breed gezicht, onschoon, ja, zelfs ecnigszins ordinair, daarbjj echter met zulk eene goedige uitdrukking in de trekken, zulk een innemenden glimlach, dal men den broeden neus, grooten mond en gespleten oogen vergat, cn alleen den indruk van een eerlijke rechtschapen phjrsiognomie behield. De vricndoljjko blik in de oogen vau den kolonel verdween echter toen hjj Kulgutschew ontwaarde, eu hjj reikte hem do hand mot eene voorzichtigheid uls vreesde hjj zich do vingertoppen door die aanraking te verbranden. «Welkom, Andreas Gregorowitsch,' zeide Kulgatschew met zjjn vriendelijkst gelaal. ,Ik vrees, dat de lui lont geroken hebben,' fluisterde hjj den ouden heer toe. .De ireiu naar Warschau vertrekt over een paar minu ten, en tot dusver heb ik nog geen van de twee te zien gekregen, die van plan waren duarmede te vertrekken." Kolonel Kochanow zag den spreker van tezzjjde aan. «Zoo, zoo!' zeidc hjj. .Ik zou die twee zeer zeker niet uit do menigte heb ben kunnen uitvinden, want voor die taak ontbreekt mjj ten ecncnmalc do geschiktheid. Maar wat waren het voor lui, Wladimir Ivanowitsch «Twee ondergeschikte leden der samen zwering, die vooruit zouden vertrokken om zich tot iedere opdracht bereid te honden. De ontwerper van het plan is op het oogen- genblik niet hier. Kort geleden zouden wjj hem hier echter hebben kunnen aantreffen en wel ten huize van een fanatiekeu l'ool, een aartszamenzwoerder, graaf Szymonski. Op dit oogenblik dwaalt die Koszynski echter op het land rond.' «Een vervloekt ambacht, om de mens hen te moeten nazitten als waren zjj dieventuig,* bromde kolonel Kochanow. «Het geschiedt immers in desCzaren dienst,' gaf Kulgutschew ten antwoord, op wiens gelaat zich een boosaardige trek vertoonde. Men dient bem soms beter op deze wjjzc, alle geesteskrachten inspannend, om gevaren van zjjn leven verwjjdcrd to houden, dan nat men in den •i-s vooruitrent, in bliade ge hoorzaamheid soldaten den dood injagend, zonder dal men eigenlijk zelf goed weet, waarom. .In elk geval is laatstgenoemde wjjze om den Czaar te dienen verreweg do aange- uoamste- antwoordde do kolonel barsch. «Doch aangezien dit baantje mjj nu ccntuaul is op gedragen, zoo wil ik inij ook iu de nabjjhoid van den trein begeven." Ik twyfvl er aan, of wij in onze fijne kleeren bjj die menschen kunnen komen, zonder argwaan op to wekken,» zeide Kul gatschew spottend lachend. «Zoo, maar waarom hebt go mjj dan eigen- ljjk hior doen komen,» vroeg de kolonel, terwjjl bjj pal voor Kulgatschew ging staan. Om u verkleed daarheen to voeren, waar misdadige aanslagen beraamd worden,- ant woordde Kulgatschew kool. .Dat was het, waarvoor ik u vroeg iu Warschau to komen. Toen gij wcigerdet, gaf ik het op, om- u de nutteloosheid van uw komst duideljjk te maken. Doch gaan wjj thans naar de waggohs. Ziet go daar dien man iu zjjne armoedige klceding, die naar een waggon derde klasse toegaat. Dut is een der deelnemers." Hot was eou Jood met krommen neus, lange, vuile overjas, vettige lange haarlokjes hij had een pakje in du hand, dat zorgvuldig in een kat-muen doek was gewikkeld. Hjj keek op, toen hjj beide heeren naar zich toe zag komen en richtte een vrageuden blik op Kulgatschew. Eeu nauw merkbaar toeken, dat deze hem gaf, beantwoordde hjj inot oen overeenkomstig, en bleef toon onbeweogljjk bij het openstaan de portier van den waggon staan. ,Slowo!» duisterde Kulgatschew zachtjes, terwjjl hjj naar den man toetrad, die met een schuwen blik bevestigend knikte. .Ülowo!» herhaalde hjj nauw hoorbaar. .Op weg naar Rusland, niet waar?" vroeg Kulgatschew op denzelfdon toon. «De volgende keer volgt er zeker meer?» De Jood keek angstig iu het rondIk wou muur dut het al afgeleverd was," fluis terde hjj. ,Een gevaarljjk baantje, om dal goedje te bewaren. Maar wat doet niet een arme man, die geld noodig heeft.» Instappen! Instappen!» riep de conduc teur. De Jood sprong in den waggon, drukte zich in eva hoek en nam zijn pakje met «-ene teedure zorgvuldigheid op do knie. Dat was dus Abele*, ccn der bjj den aanslag betrokkenen,» verklaarde Kulgatschew dun kolonel met zacbfe stem, «goen werkend lid echter der broederschap, maar een werk tuig der hoofden." Zoo eehjjnt hel mjj ook toe," antwoordde Kochanow droogjes. ,Oni ren Jood te zien. die naar Rusland gaat, was het toch de moeite niet waard geweest, om mjj hier tc laten komen.- .Ook niet wannoer die Jood dynamiet naar Rusland overbrengt, niet wanneer hjj dit moet afgeven aan een dor aldanr wonende samen zweerders? Wat de uiUfrukking aangaat, dat ik u bad laten komen, zoo moet ik u zeggen, dat ik dat niet geweest bon. Andreas Gregorowifsch, gjj zjjl eenvoudig gestuurd geworden,- antwoordde Kulgatschew niet zonder eenige waardigheid. «Ook moet ik er u opmerkzaam op maken, dat gjj toch zeker wel niet kondcl verwachten, dal de Jood u in den waggon den inbond van zjjn pakje zoude latca zien, cn daarbjj uitriep Neem u iu acht, ik ben een gevaarlijk sujet. Ik geloof wel voldoende bewjjzen van mjjn kun nen te hebben afgelegd, opdat men van mjj zou inogen verwachten, dat ik mjjn luidjes ken. Dc dienst zal zeker zoo spoedig niet vergeten zjjn, dien ik eerst voor korten tijd de regeering bewees, toen ik mij die papieren uit de militaire kansclarj) verschafte,' ging tijj voort, zich uaar bel oor van den kolonel toebuigende. Het eerljjke gelaat van Kochanow kreeg een hoogroode kleur. ,lk zoude niet hier zjjn, wanneer uwe meerderen u niet vertrouwden,' untwoordde hij ietwat verlegen. Doch neem mjj niet kwalijk, ik heb nog meer bewijzen voor'de samenzwering noodig dan deze hier." Zulks vind ik zeer verklaarbaar, maar zoo midden op straat kunt gjj die toch niet van mjj verwachten, do menschen plegen zulke daden daar niet uit te roepen. Ik zal trachten u bjj een der hoofden van de samen zwering dezen avond to introducecren, en hier werd zijn stem bjjna onhoorbaar, over eenige dagen zal do hoofdraddraaier in uwe banden zjjn. Laat ons thans «tthlcrnaor huis rijden. Een verzoek echter nog, wil er wel om denken, dat tnjjnc vrouw niet ing«>- wjjd is in al die zaken. Zjj heeft ook geen 't minste vermoeden van mjjn beroep.» Anne vrouw," dacht do kolonel. Hjj ■as volstrekt niet voorbereid op do achoonc, trotsche versehjjning, die hein begroette, toen hjj de woonkamer binnentrad, nadat hjj gc- ruimon tijd met Kulgatschew in diens schrijf kamer geconfereerd en daar een menigte Ia«pieren en brieven doorgezien had. Als hjjzoudere vereerder van vrouwelijke schoon heid, vooral van kalme, waardige vrouwen, voelde hjj zich inderdaad door Felicia bctoo- vord. Zjj spiak niet veel, cn dat beviel hem. Het weinige, wat zij zeide, klonk zoo eerljjk on waar, vergeleken bjj hot ijdolo gesnap van den man, en dit strookte volkomen met zijne zicnswjjze. Bij ecno onscboono vrouw zoude hjj er zich mede vergenoegd hebben om deze eigenschappen tc erkennen, zonder iccn bijzondere geestdrift aan den dag te leg gen, bjj deze schoone vrouw echter gevoelde hjj zich door bewondering doorgloeit!. (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 1