Tanflarts Fndirs Tandarts Ansingh, Aan de Leden der Ned. flerv. Kerk. Openbare Uitvoering „Helpt Elkander", OPROEPING. Kookt uw MELK, twee Meisjes, Bouwlerrein en Huizen Ie koop. Vincheri. AFBRAAK. Notaris STAMMES Notaris BACKX de JE BILT", Cee» Likdoorns meer Baaren's Liidoomtincliiiir. echo delegatie, keurde de buitengewone oor- logflbegrooling goed, waarop een erudiet van 15 inillioen voorkomt voor hot aanschaffen van nieuwe stukkon veldgeschut. Do Engelsche Thibct-expcditie is thans aan gekomen in een streek waar nog nooit een Europeaan de voet zette. Of do uitzending der expeditie eene wijze daad was zal nu moeten blijken. Berichten uit Calcntto molden, dut do gezindheid dor bevolking gaandeweg vjjundelijkor wordt en dat do Thibotanen zich in grootu getale wapenen. PETERSBURG21 Jauuari. De particuliere correspondent van de Nowoje Wremjja seint uit Wladiwostok: Berichten uit Japan nemen alle vrees voor oorlog •weg. De vrede is thaDS voor langen tjjd verzekerd. Marine en Leger. Blijkens by hot Departement van Marino ontvangen berichten is Hr. Ms. pantserschip i,Kortonaer*, onder hevel van den kapitein ter zoo J. Cardinaul, 1!) dezer te Cura^ao aangekomen, en is Ilr. Ms. pantsurdekschip .Friesland', onder hevel van don kapitein lor zeo A. L. van der Moolen, 18 doze Oost-Indiö aangekomen. (Uceds in een groot doel van ons vorig no. vermeld). Hr. Ms. .Sommelsdijk' zal den 26sten Januari a.s. van HeÜovoctsluis naar hier wor den gesleept om als logementschip te dienen voor do opgerichte werfdivisio. Aan den luitenant ter zee] le kl. F. C. Bchaaljo is eervol ontslag uit den zeedienst verleend, onder toekenning van pensioen, bepaald op f 1483 's jaars. Bevorderd tot luitenant ter zeo le kl., de luitenant ter zee der 2o kl. J. L. H. Luyraos. Met 1 Februari a.s. is de hoofdmachinist der 2e klasse J. II. Blckkingh ontslag uit den zeedienst verleend. BRIEVEN VOOR HR. MS. FRIESLAND, (op do tehuisreis uit O. Indië) kunnen naar Aden verzonden worden op 29 Jan. Laatste lichting 8.30 'a morgens. Stoomvaartberichten. liet stoomschip »Madura«, van Amsterdam naar Batavia, arriv. 19 Jun. te Sabang. Het stoomschip «Koning Willem I" v. Bata via n. Amst., pass. 19 Jan Kaap Ilocca. Het stoomschip «Prins Hendrik', v. Ainst. n. Batavia, vertr. 20 Jan van Snez. Ilct stoomschip «Oranje", v. Amsterdam n. Batavia, vertr. 19 Jan. van Southampton. Het stoomschip «Koning Willem III' Amst n. Batavia, arrriv. 20 Jan te Sabang. Marktberichten. Schagen, 21 Jan. Aangevoerd 1 paarden f 60 a f 00, 8 stieren f 140 a 1 165, rldekoeien f 110 a 140, 87 vctto kooien 170 a f 250, 8 kalfkooien f' 180 a f 220, 0 veulens l a 0,20 nuchtere kalveren f7 af 25,,0 vette schapen fa- 100 magere id. f 12— a 21, lamm. f a 17 magero varkens f8.a 12.14 vette varkens 82 a 36 et. p. K.G., 45 biggen, f4.a 7,750 kop boter 65 a 70 et., 5000 kipeioren f 4.a 4.50, 10 oendon dito f 4, 0 pinken f 0f 0, 0 gras- kalveren f 0 a f ossen f0afO 100 overhouders id. f 14 a 21. Vissollen berichten. Nieuwedirp, 20 Januari. Niet» binnen. 21 Januari. Aaugebriicht door 40 ko'dcra te t met 20 «tuks grouUi long p. *1. f l,'0, 20 middchu tong p. st. 05 cent, 40 kleine tong p. u 20 c-ut ituki rog p. at. f 1,25, 21 eluks kabeljauw p. »t. f H f4, t4 mand kleine erhol p m f 8,50 b f 4, 60 maud achur p. m f 1,60 i f 2. 22 Januari, v.ra. 8 uur. Niets binnon. 374ste Staatsloterij. Trekking van Dinsdag 19 Januari. Nos. 18751, 14681 en 17889 elk f 1000. Mos. 10665 eu 19293 elk f 400. Nos. 1226, 7561 en 14883 elk f 200. Nos. 96, 1347, 2798, 6011, 7480, 8791, 9346, 10218, 13127, 11321 en 15029 elk f 100. Trekking van Woensdag 20 Jan. Nos. 901 8034 elk f 1000. Nos- 4689 8658 8876 15176 18581 elk f 400. No. 18507 f200. No. 8708 4002 10114 12761 18772 13879 16996 17459 18510 elk 100. Trekking van Donderdag 21 Januari. No. 18611 f 1500. Nos. 3622, 7537, 9717, 10542, 12987 en 15109 elk f 1000. Nos. 9977 9800, 19579 on 20259 elk f 400. Nos. 3435, 6912, 11224 on 18780 elk f 200. Nos. 4697 5599 13239 17962 en 20296 elk f 100. Texel, 21 Jan. De heer Jb. van Oversteeg van Amsterdam zal a.s. Zater dag te Oostcrcnd optreden in do school met den Bijbel. Alleen anti-revolutionaire personen boven 18 jaar hebben toegang tot de vergadering legen betaling van 10 cents. De vergadering gaat uit van de pas opgerichte kiesvereeniging Nederland en Oranje". Het Ziekenfonds te den Burg keerde n 1903 aan do geneeshceren uit eene som van f 809,00 en aan weekgelden f 164, Het totaal der ontvangsten bedroeg f 1223,54 en dat der uitgaven f 1149,96, zoodat de rekening een voordeelig saldo geeft van f 74,58. Tot lid van het bestuur werd gekozen de heer C. Moojen, in plaats van den lieer P. Kejjzer Tz., die niet meer in aan merking wenschte te komen. Aan het strand is gevonden een boei, waarop: >Nereus", Amsterdam. Omtrent het gestrande vaartuig bjj paal 16, kan nog gemeld word«n, dat het hoog op strand zit, en dat de lading, be gaande uit pek en creosoot, gelost kan worden. De bemanning, uit vier personen be gaande, heeft zich met eigen boot gered, en vond by den strandvonder S. Daalder, eene liefderijke ontvangst. Wieringen. Door do IJsclub »Wioritigen" was ge- lurende het vrn zend weer van voor veer tien dagen een verzoek gedaan aan de in gezetenen tut verkrjjging van vrjjwillige opdragen tea einde een hardrydery op schaatsen voor belioeUigen te kunnen orga- niseeren. Vele ingezetenen toonden iets voor de behoeftigen over te hebben en steunden de pogingen van genoemde ver- eeuiging, doch de ingevallen dooi maakte de ïydery onmogelyk, zoodat besloten werd het bijeengebracht bedrag te besteden aan levensmiddelen en deze onder de bedoeftigeu te verdeelen. Deze verdeeling had j. 1. Woensdag plaats56 gezinnen ontvingen ieder 3 broodeu, een- boeveelheid vet, kolHie, erwten, meel en spek terwjjl enkelen r.og kaas, aardappelen en brandstoffen ontvingen. In de op 18 dezer ten huize van den heer Lont gehouden vergad°ring van de voor- loopig afdeeling v/d bond voor Staatsp» sioneering te Hippolytusboef is een bestuur gekozen, bestaande uit de heerenD. D. tl aars voorzitter C. L. Dalebout secreta ris J. Landman penningmeester, C. Spaan der, D. D. Lont, C. Slikker, en P. Mulder Pz. commissarissen. Voorts werd een huis houdelijk regelement vastgesteld, hetwelk ter goedkeuring aan het Hoofdbestuur zal worden opgezonden. Het aantal leden dezer afdeeling bedraagt 29. Door de voorloopige afdeeling van den •Bond voor staatspensioneering te den Oever alhier is het reglement goedgekeurd van het Hoofdbestuur terug ontvangen. Het bestuur dier afdeeling bestaat uit de heeren 0. Verfaille voorzitter, J. D. Bakker vice voorzitter, L. Spaarder secretaris, Bakker penningmeester en K. Stadig 2de penningmeester. Het aantal leden bedraagt 40. Vastgevroren treinen. NEW-YORK, 21 Januari. Niet ver van Watertown, in den staat New-York zitten vier spoortreinen met 250 passagiers vast gevroren op de rails. Een hulp-expeditie op sneeuwschoenen is atgezonden, De sneeuw ligt 20 voet hoog; de passagiers Ijjden ontzettend van koude en honger. De ondergeteekende betuigt ha^en har- telijken dank aan de ingezetenen der ge meente Helder voor de liefdegiften, haar i-n hare kinderen geschonken, en nok aan den President, Commissie en Leden van bet Ziekenfonds Helpt Elkander", vo>r de moeite die zy zich getroost hebben deze te zamelen. Dat God, die Liefde is, zyn zegen op dit werk der liefde zal laten rusten, en dat ïog laug met trotB op dezen moeitevollen :,yd mag worden teruggezien, is de innigste wensch van de Wed. M. VERSCHOOR, ook namens hare kinderen. Burgerlijke stand gem. Helder V»n IV tot SI Junnari. ONDERTROUWD: J. van Mnalrigt en A. C. Groe ven. K. C Sarton eu C. A. Tollenaar. F. Viutgoi M. M. 1'luyiuera. GETROUWD: W. F. Sclin»n en J. Keijter. P. F do Loos en J Frink». BEVALLEN O. Gabrielt g<-b Koopman, d. J. Baard man gcb. Veldhuis, i G. Jjisldrager gcb. BlikVenhorat, d. T. Siuit gob. Sobol, d, M. Moijcr gcb Kraak. d. C. Smit geb. Kuiper, i. G. J. v. d. lloret gcb. Ploeg, d A. de Kuijtor gcb Schouten t. OVERLEDEN A Sijbrnnds gcb. Sleutel, 00 j. J Bont, 60 j. K. Hoogic-hagen, 70J. W. P. van Leen- wcu, 18 j. ADVERTENTIE N. Getrouwd PETRUS WILJOUW en AAGJE VAN VEEN, die beiden hun hartelyken dank beluigen aan Familie, Vrienden en Bekenden, voor de vele bljjken van belangstelling by hun huwelyk ondervonden, zoowel binnen als buiten deze gemeente. Rotterdam, 20 Januari 1904. Getrouwd WILLEM FRBDERIK SELMAN EN JOH ANN A KEIJZER, die ook uamens wederzy Ische familie hun hartelljken dank betuigen, voor de vel bljjken van belangstelling by hun huwelyk ondervonden. Helder 20 Januari 1904. NIEUWSTIJDINGEN. Heden, 22 Januari, is het 25 jaar geleden dat H. M. de Koningin-Moeder als Koningin voor het eerst den Neder- landschen grond betrad. Ter heraeuking van dat heugelyk feit zullen te dezer stede in hot begin van de volgende maand feesten worden gehouden. Als inleiding van die feesten zal de muziek van het 4e Regt. Vest.-Art. ver sterkt door de beschikbare tamboers eu hoornblazers der Infanterie en Artillerie alhier, heden middag tusschen 8 eu 4 ure een ommegang door de gemeente houden, terwyl hedenavond ten 8 ure eene taptoe door de Stafmuziek vau de Koninkljjke Nederl. Marine gegeven wordt. Het dundoek wappert hier van vele woningen en openbare gebouwen. In den nacht van Dinsdag op Woen- dag omstreeks 4 uur is aau den Dykweg Bchter het in aanbouw zyndo gebouw der Marine-club brand uitgebroken. Twee huis jes, waarvau het eeue onbewoond eu het andere dienende tot werkplaats der directie, werden een prooi der vlammen. Beide huizingen zonden eerstdaags gesloopt wor den. De oorzaak van den braud is onbekend en het verbrundo was verzekerd. Het eerstvolgende concert der >Muziek- vereeniging Crescendo aldeoling Helder der Maatschappy tot bevordering der Toonkunst zal plaats hebben op Donder dag 4 Februari 1904 in Casino". Eene Dochter werd ons geschonken J0HANNA, ALETTA, BREGETTHA. De Heer maakte alles wel. J. VAN DER HORST. G. J. VAN DER HORST-PLOKO. Hrider, 20 Jan. 1904. Eenige en algemeene kennisgeving, Geboren HENDRICA MARIA CATHAR1NA. Dochter van C. SMIT en T. SMIT—Schol. Helder, 17 Januari 1901. l>ankbeCtiiffiii£. Hiermede betuigen wy onzen hartelyken dank aan allen, zoowel buiten als binnen 't Koognis, voor de vele hartelijke en tevens itoifelyke belangstelling ondervonden tjjdens a zware ziekte en die mjjner vrouw en kinderen. In 't bijzonder onzen dank aan de Weled. Zeergel. Heeren Dr. PETERS te 't Zand, en Dr. DRIJVER te Helder, voor de al- geheele toewijding en zorgvolle behande ling, en ook aan Mej. BIERSTEKER; den Heeren L. VAN DER PLOEG. JAC. VAN DER VEER, G. NOOT en JOH. WIJN GAARD onzen dank voor de moeite, die zy zich getroost hebben om ons aller lyden te virzachten. A> KOSSEN. Jan. 1904. N. KOSSEN-GLAS. HELDERSCH KOMITEE V0OK VOLKSLEZINGEN. OPENBARE VERGADERING 0P WOENSDAG 27 JANUARI A.S. DES AVONDS TE 8 UUR IN DE BOVENZAAL VAN CAFÉ CENTRAL. SPREKER DR. J. B0EKE. ONDERWERP „BLOEDSOMLOOP EN ADEMHALING". ENTREE10 CENT. Voor de vele bljjken van deelneming, ondervonden by het overlijden van onzen Echtgenoot en Vader, den Heer F. J. van Son Kloproggo, betuigen wy onzen hartelyken dank. Mevr. Wed. VAN SON KLOPROGGE Rijkkrs en Kinderen. Amsterdam, 20 Jan. 1904. Geboren CORNELIS THEODORUS, Zoon van JOH. BAITERMANN en B. BAITERMANN-Koning. Haarlem, 20 Jan. 1904. Heden overleed ons geliefd Zoontje, WIJNAND PIETER, in den leeftyd van 12 jaar. Helder, 21 Jan. 1904. D. v. LEEUWEN. J. v. LEEUWEN— Ghimiik en Kinderen. UIT IJKFOK. Algemeene Bekendmaking. Zoo de Heer wil en wy levenZondag morgen te tien uur en des avonds te zes uur openbaregodsdienst ten huize van de Wed. JONKER, De Rujjterstraat 25. Een WASCH aan huis gevraagd om droog of aan kant thuis te bezorgen. Ook behandeling van enkel strjjkgoed. Billyke prijs. Inform. of brieven lett. T, Boekhandel EGNER, Keizerstraat. Bekendmaking. De ondergeteekende deelt by deze mede aan de leden der Naamlooze Vennootschap Heldersche Verzekering-maatschappy voor uitkeering by overlijden, onder de zinspreuk »De Onderneming", gevestigd te Helder, dat hjj vanaf 15 Januari jongstleden heeft opgehouden Directeur van gemelde Ven nootschap te zijn en daarmede in geenerlei betrekking meer staat. pt KROEB. Hartelijke dankbetuiging voor de vele bljjken van deelneuiiug tydens de ziekte eu het overlijden van nijjn geliefde Echtgenoote, ELISABETH VAN HALEN. Ook onzen dank aan U.H. Dragers van het Ziekenfonds Helpt Elkander* voor de laatste eer onzen overledene bewezen. J. DE GRAAF en Dochter. Evangelisatie-lokaal ln de Palmstraat. ZONDAG 24 JANUARI, voorin. 10 uur: Dr. P. A. KLAP, Predikant te Amsterdam. Heldersche Verzekering-Maatschappij voor uitkeering bij overlijden, onder de zinspreuk: „De Onderncmin»." Opger. 1 Nov. 1901. Gevestigd te Helder. Goedgekeurd bij Kouinkljjk Besluit van vuu 2 April 180Z. Directeur: Jb. KATER. Maatschappelijk kapitaal der Christelijke Zangvereniging Halleluja, op W0ESDAG 27 JANUARI des avonds ten 7 ure in de Bethelkerk (Kanaalweg.) In de pauze hoopt als spreker voor haar op te treden de WelEerw. Heer DM. HOEKS. De opbrengst strekt ten voordeelt de{ armen der Geref. Gemeente. Programmattevens bewijs vantoegang, A 15 cent verkrijgbaar bij de Leden en aan den ingang der Kerk. HET BESTUUR. DE VEREENIGING Fonds tot ondersteuning bij ziekte en overlijden, gevestigd te Helder, heeft de eer aan de geachte ingezetenen hun oprechten dank te betuigen voor den milden steun, welke zjj bij de collecte heeft ondervonden, alsmede aan Burgemeester en Wethouders, voor de ondervonden mede werking, eu deelt hjj >'eze mede, dat de bedoelde collecte f 437,44'/» heelt opge bracht, door welke gulden wjj zullen trachten, dat de we luwen zoo niet geheel, toch zeker ten deele in hun onderhoud zullen kunnen voorzien, terwjjl de onver- mjjdeljjke onkosten zullen worden gedekt door de reserve-kas der Vereeniging Namens het Bestuur en de leden van bovengenoemd Fonds. P. GOUDSWAARDT, President. J. P. HOVING, Secretaris. Die nog iets to vorderen mocht hebben van mjjne Zuster Mejuffrouw B. A. J. GROEN, overleden te Helder, 17 Dec. 1.1., gelieve daarover ten spoedigste ten onzen Kautore per Kwitantie te beschikken. F. «ROlill. Wie te vorderen heeft van-, verschul digd is aan-, of borgtochten bezit, getee- kend door den Heer JAN SOTMAN, gewoond hebbende en overleden te Helder, wordt verzocht daarvan vóór 1 Februari a s., opgaaf of betaling te doen ten kantore van Notaris STAMMES te Helder. Cbr. Jongelings Yereeniging spr. 913a. Uitgeloot de aandaeion no.s 7, 9, 19. 22 en 29. HET BESTUUR. op Maandag 25 Januari, in 't Lokaal „De Vereeniging", Waagsteeg, hoek Schippersteeg. Belanghebbenden worden beliefd uit- genoodigd bovenstaande vergadering by te wonen, tot bespreking Zondagsrust enz. Trouwe opkomst wordt dringend ver zocht. jjej Voorloopig Bestuur: P. DUIN KEIL G. KOUSEBAND. L. DEKKER. Bovenstaande Maatschappy heeft t°n doel: de verzekering eener uitkeering bij overlijden met kostelooze begrafenis en een jaarlijksch dividend-uitkeertng. Om als verzekerde te worden aangeno men moet men in eene volkomen gezond heid zjjn. De verzekering gaat in terstond na de betaling der eerste premie volgens tarief. Op aanvraag ProspectU3 te verkrygen Vroonstraat 27- HOOFDGRACHT 13, ir op Zaterdag (na 3 uuren Zondags 23 tin 2-1 Jan. WIET TE CONSUITEEREN. HOOFDGRACHT 28. want in den luatsten tjjd komen in de gemeente Helder telkens nieuwe gevallen van ROODVONK voor. DE GEZONDHEIDSCOMMISSIE. Burgerkring „Concordia", A.s Zondag 24 Januari afwisselend Prosxnmiiia. Opvoering van DE HOOGSTE PRIJS, Blijspel met Zang. en nieuwe Voordrachten. In 't Centrum. In 't Centrum, Na afloop BAL Entrée le Rang 50 ct. 2e Rang 25 ct. Zaalopening 7 uur. Aanvang 8 uur. KAARTEN vevkrijgbaar aan het Cen trumen op de /speeldag aan het bureau. Zie verder Programma. liet Be/tuur. Verschenen bij C. DE BOER Jr. to Helder FLORA VAN HELDER EERSTE SUPPLEMENT LIJST VAN SEDEltT DE UITGAVE VAN DE FLORA TOT HET EINDE VAN 1903 NIEUW GEVONDEN PLANTEN, BEWERKT DOOR L. REDEKE-HOEK EN DR. H. C. UEDEKE Dit supplement is voor de vroegere koopers van de „FLORA VAN HELDER' giratês verkrijgbaar aan de drukkerij van dit blad Gevraagd n 14 tot 16 jaar, om in 't Pettenvak te worden opgeleid. Adres: O. TROOST, Spoorstraat. tEon knappe burgervrouw vraagt beleeft een WASCH aan huis, om geheel gereed te maken. Adres: Bureau van dit Blad. TE KOOP: een Huis nut ruim 1 H Bouwland. Brieven fr. lett. A, Bureau van dit Blad. Op bceten stand. Adres: Firma Gebrs. W. D. en H. VAN PELT, Aannemers, Weststraat 110, Vos- itraat 12. Uit de hand te koop gevraagd eenige Burgerwoonhuisjes. Brieven met prysopgiaf onder letter H.U Bureau van dit Blad. Ken KOOKSTKft biedt zich aan. Informatica bij of' br. onder letter P„ aan Boekhandel EGNER. Keizerstraat. Ken net persoon zag zich gaarne belast met het ophalen van huishuur of iets dergelijks, op zeer billyke voorwaarden. Adres: Bureau dezer Courant. Te koop aangeboden een goed onder houden FUIKENBOOT met 130 PALING FUIKEN, waaronder 30 stuks geheel nieuw, geheel van zjide. Te bevragen de Wed. J. WIGBOUT ZOON, Weaterklief, Wieringen. Een net J0NGMENSCH P. G. gevraagd in een notinn .WOEL hier ter plaatse, op zeer aannemelijke vooorwaarden. Cond. een nette hand schrij vend. Kennis van mod. talen strekt tot aanbeveling. Brieven fr. onder motto >Boekhandel<, aau 't Bureau van dit Blad. STAATSLOTERIJ. Ten mynen Kantore viel heden op No. 14681 de kapitale prijs van 1000 Gld. Th. M. KEIJSER, Kanaalweg 64. Collecteur. Met het Ijk weggedreven een wit SCHIETERSBOOTJE, tegen belooning terug te bezorgen by M. HEILIGENBERG, Anna Paulowna. Gemeente-Gasfabriek te Helder. Gevraagd, om zoo spoedig mogslyk in dienst te treden, een 4m t*FITTUH. bekend met binnenleidingen en gloeiliebt. Brieven en afschriften van getuigschrif ten vóór 6 Februari aan den Directeur, S. RIJKES. Bevraag! een DAGMEISJE, niet beneden de 16 jaar, die eenigBziiis met de wasch om kan gaan. AdresBureau van dit Blad. Wordt gevraagd eeu net zindelijk DAGMEISJE, niet béneden de 14 j-iar. Zich aan te mel den tusschen 7—8 uur. Adres: STATIONSTRAAT 8. Gevraagd een flinke 2e KNECHT. Adres: J. KORVER, Keizerstraat 103. Gevaagd een tweede BAKKERSKNECHT of gevorderd LEERLING. Adres G. VEENSTRA, Middenstraat 72. Gayraagd een BroodbakkersknecRt. Adres: J. N. UOOGENBOSCH, Weslgr. ER BIEDT ZICH AAN Een bekwaam BROOD-, BESCHUIT- en KOEKBAKKERSGEZEL tevens op de hoogte van de nieuwste soorten Pain de luxe. Brieven onder lett. H. Bureau v/d blad. I1UIVELIJK Drie jongedames, opgeruimd humeur, eenigszins gefortuneerd, zoeken kennisma king met degelyke heeren, fortuin geen vereischte, doch wel opgeruimd humeur. Geh. verz. en verz. Brieven franco lett. A. Z., Bureau Vliegend Blaadje.* Te huur gevraagd voor 2 personen (matrozen) een gemeubileerde Kamer met Slaapkamers, Brieven worden ingewacht onder lett. P, Bureau van dit Blad. T© huur Westgracht: een i'.S li MB IJ SS No. 43. Te bevragenVROONSTRAAT 27. Te Huur: Huitn vrU IIOVKISIlia Dykstraat 32. Uuurprys f 250 per jaar. Te bezichtigen Maandags en Donderdags van 2 4 uur. Geheel vrij HUIS, Zuidstraat 13. Huurprijs f 250 per jaar. De huizen zyn dagelyks te bezich tigen. Alles te bevragen SPOORSTRAAT 93. TE HUUR: een net BURGERWOONHUIS, staande Langestraat. k f 2.pur week. en een ONDERHUIS Middenstraat, a f 1,50 per week voorzien van Waterleiding. AdresLAAN 36. Te huur ofte koop nieuw solide gebouwd en net ingericht WOONHUIS, voorzien van aanleg van gas en waterleiding. Adres Firma Gebr. W. D. en H. v, PELT, Weststraat 110 ea Yosstraat 12. Te liuur twee HEERENHUIZEN. Hoofdgracht 63a en 62. 5 Kamers Dienstbodenkamer en Keuken, huurpr. f300, Een Heerenhui8 no. 68, Elf Kamers, Keuken, groote Kelder en meerdere gemakken. Huurprys f 700. AdresGebr. VAN OS, Nieuwstr. 27. Tevenx een Woonhuis, Nieuwetraat 43 a f 11.00 per maand en een Achter Brouwerstraat 2f a f 1 p. Te huur «en Weonhuiaje in de Schagenstraat a f 1.50 en een PAKHUISJE in de Schagenstraat a f 0.50 per week, AdresKROON8TRAAT 5. Te huur het HUIS Weezeastraat 19, huurprijs f 2,25 per week. Te bevragen: KONINGSTRAAT 61. Te Huur een HUISJE, Paardenstraat 27, met waterleiding. Achtergracht Zuidzyde 17. Een WINKELHUIS met BAKKERIJ, Zuidstraat 21. Adres: J. KORVER, Weatstraat. Te Koop een Fornuis zoo cood als nieuw. Adres JAN IN 'T VELTSTRAAT 14, FOX-TERRIER wegens plaatsgfbrek te ko^p, 13 weken oud, (mooie kopteekening.) AdresMOLENSTRAAT 55. TE HUUR AANGEBODEN: een nette gemeubileerde KAMER, met uitzicht aan d-i straatuitstekend geschikt voor onderwyzer of ouderwijzers. Adres: Bureau dezer Courant. B'iiehaakjes - itiakkum. Een nieuwe van 40 vt. lang in aan bouw en van 31 vt met Tuig. Te koop aan de scheepswerf van Y. J. ALKEMA. Te koopi eeu nieuw Japansch Tafeltje, bestaande uit 2 bladen. Adres bureau van dit blad. Te koop1 Mast, 2 Zwaarden, 1 Giek boom, resp. lang 42917 voet. Adres Breewaterstraat 23, Helder. Voor afbraak te koop een groote ver plaatsbare LOODS, zeer geschikt voor brand stollen bergplaats of anderzins, en een van steen gebouwd GEBOUW, (thans Kantoor) beide staande op het terrein van de gas fabriek te Helder. Adres: H. WIJKER, Aannemer Helder. zal op WOENSDAG 10 FEBRUARI 1904, 's avonds 7 uur in „CASINO" publiek verkoopen VSegentien HUIZEN en ERVEN te Helder, vormende één blok, aan de Bas- straat, nommers42, 44, 46, 48, 50, 52, 54, 56, 58, 60, 62, 64, 66, 68, 70, 72, 74, 76 en 78. G. J. O. D. DIKKERS, Notaris te Texel, zal op order van zjjn lastgever op MAANDAG 1 FEBRUARI 1904 des avonds 7 uur in het Hotel TEXEL" publiek verkoopen ïmi in 1902 nieuw solied gebouwd ÏFoonhnisWagen- huisEapberg en eenige perc Hooi-. Wei- en Bouwland waarvan een per c.tot Hoender park is ingerichttezamen groot ongeveer 2 Hectaren, in percen comb., thans in ge bruik b. d. lieer S. E el man Pz., Hoogenbery op Texel. SMMjljLflftUlS - TE AXXA-PAIILOWMA, op Woensdag 27 Januari 1901, des voor middags 10 uur op de Boerenplaat» „DE BILT", van 7 puik beste MELK KOEIEN, 2 dito GELDE KOEIEN, 1 dito jarige Stier, 2 dito Hokkelingen, 1 ruin Ponniepaard, 1 Merriepaard, 11'/, jarig Merriepaard, onge veer 200 Kippen, 10 Eenden, 4 Graskalven, 1 Trekhond, Wagens, Driewielskarren, Ploegen, Eggen, Dorschma- chine, Hakselsnijder, Krui wagens, Boeren- en Bouw gereedschap, Hooi, Stroo, ongedorschte Granen en eenig Huisraad. Notaris BACKX, te Wierirgerwaard. zal publiek verkoopen te Anna-P aulowna, op DINSDAG 26 JANUARI 1904, de3 avonds 5 uur, in de herberg van MAARTEN KLOK gunstig aaneengelegen aan den Schorweg te Anna-Pnulowna bestaande uit hechte sterke HUISMANSWONING met ruime STALLING, BOOI enGRAANBERGING, SCHUUR, TUIN, ERF en uitstekend onderhouden LANDERIJEN, semeti groot 16 Hectaren, 72 Aren, 50 Centiaren. Behoorende tot de nalatenschap van den lieer NICOLAAS VAN DUKE, dadelyk te aanvaarden. na 't gebruik van

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 2