i-i MANUFACTUREN-MAGAZIJNEN „DE ZON". van RESTANTEN en LAPPEN, ijl KEIZERSTRAAT lij Ifi KEI KRUISWEG 175-176. Iamandelsprits TROONT, Spoorstraat. Cosinmes naar naai vaaaflinliai van af 13 inSdnn. Winterjassen n. maa van af 15 pin van af f 375. SPOORSTRAAT 85 I. GRUNWALD. ANSICHTKAARTEN. 8 Opruiming een Woon- ei Melis ei JÊËk SU* Weezenstraat 18 Weezenstraat18. Groote afslag I. DE VRIES. SPOORSTRAAT. Fijne Vleeschwaren Geraspte Citroenen Het beste en goedkoopst adres ROUWGOEDEREN worden zoo noodig in 24 uur afge leverd. FRANS DE VRIES Co., Jaarlijksche Balans- de verkoop geschiedt uitsluitend a contant. Broodfabriek „De Volharding". Haast II voor dat alles weg is Tot finale sluiting zullen detj nog voorradige goederen j-j fl worden opgeruimd. O Ziet de prijsnoteering ■«I F in de uitstallingen. O I* SPOORSTSTRAAT 17, hoek SPUISTRAAT. E. OUDKERK. b VERHUIiU naar SPOORSTRAAT 97, J. JAIZEM, Bakkerij „De Korenschoof". EENIGIII C. KWANT Az., GOUDKOOP! GOEDKOOP! GOEDKOOP! MAANDAGMORGEN 9 uur AANKLEEDPOPPEN. HAALT Bij W. BUTER. GROOTE SORTEERING NIEUWE MODELLEN. ff i IET OP HET ADRES. Om abuizen (e voorkomen. De Vleeschliouwer JAN MAKELAAR, Van eerste hwaUluif Vleecch laat ik hieronder Prijs-Courant volgen. Ht!ifcl»VLEEK(ll: Biefstuk Haas Rollade Roastbief Klompstuk Ribstuk z. b( f 1.30 1.30 1.- 1.— 1.— n» 1.— Boeuf Klapstuk Lippen Gehakt Polet f 1.— 0.90 0 90 >0 90 0.90 VAIISiKVSVI.KKNdl: Schgf f 1.— I Lappen f 0.80 Tüet >1.10 Gehakt 0.80 Carbonade 0.80 I Saucijsjes 0.90 Alles per Kilogram. 0SSENT0NGEN per stuk fl.75. Aanbevelend, JAN MAKELAAR, KINADRUPPELS f 0.75 URBANUSP1LLEN f 0.37' SLIJM- enMAAGPILLEN f 0 32' HAARLEMMEROLIE f 0.20 d. koppen, ZUIDSTRAAT. Door Geldgebrek ben Ik In staat gesteld om de ZOUTEVISCH voor 12 centen te verkoopen. A. LAAN, Spoorstraat 32, N. B. ook weder een partijtje HAVER- D0PPEN ontvangen. van Rund- en Varkensvleesch. Verkrijgbaar bij DIRK MAKELAAR, in de Tweede Vroonstraat, puik dik vet RundvleetchLappen 35, Rollade en Klompstuk 40 en Biefstuk 45 ct.Varkensvleesch Lappen en Car bonade S21/i ct., verscb Spek bij de 5 pond 221/9 ct. de 5 ons. Metworst 30, Bloedworst 20, Leverworst 15 ct. p. 5 ons. Weder ontvangen de fijne Haagsche Leverworst en blikjes Leverpastei, Sancise de De overbekende Gelderscbe Metworst en prima Westfaalscbe Hammen. De fijnste 50 ct. BOTER. Polderweg 3. Pelderweg 3. J Overheerlijke fijne O m n 10 cent per ons. Ij. g. putters, CONFISEUR, HOEK WILHELMINASTRAAT. J Onovertrefbare Boterjodenkoeken. werden machinaal uitgesneden. Bij r. maalsteed, l*Uk«traat. Ontvangen FRANKFORTER KNAKWORST. Beste Stoofperen, mooie zoete en zure APPELEN voor de gezondheid 25 cent de 2 KOP ook PUIK BESTE AARDAPPELEN onverbeterlijk 20 cent de 5 kop. Alsmede gevraagd een FLINK KNAP JONGENTJE. KROONSTRAA T over den PAAROENSLAGER. PETROLEUM, uitstekende kwaliteit, per 20 of meer liters voor Sljjters 7 ets. Adres: KEIZERSTRAAT 103. i-en Cent per stuk. Geks. DE GEUS, SPOORSTRAAT 46. KEIZERSTRAAT 98 voor Verbandstoffen en Verplegingsartikelen is beslist bij I. BAARENS, Spoorstraat 68. Aan onze Magazijnen zijn verbondenle Coupeurs steeds op de hoogte der laatste modellen. De afwerking onzer goe deren geschiedt met de meeste zorg. Onze stollen muu- ten uit door qualiteit en deugdzaamheid. De fournituren in de costumes verwerkt zijn zeer solide en laten in het gebruik niets te wenschen over. Door het samen werken met onze magazijnen in andere steden zijn wij in staat de goederen voor zeer billijken prijs om te zetten. De confectie in onze magazijnen in voorraad wordt in eigen Ateliers ge maakt. Aanbevelend, Aanbevelend, Beleefd verzoekt de Directie dezer fabriek aan de broodverbruikers zoo goed te willen zjjn uit zichzelf de nog niet opgevraagde kaarten ten spoedigste ingevuld terug te geven aan de broodb°zorgers, gaarne in de eerstvolgende drie dagen. Opdat de uiteengezette reorganisatie binnen den kortst mogelijken tijd kan plaats hebben en een juiste regeling te treffen zal zgn, verzoekt zg tevens ieder, die zgn kaart nog anders zou willen invullen dan gebeurd is, dit direct te willen doen. Men kan dezer dagen bjj de loopers nog nieuwe kaarten bekomen. Aanbevelend, De Directie van „De Volharding". .11 VLAMINOBTRAAT TNT O. O O Nchoenliandcl en Schoenmakerij. Minzaam aanbevelend, Uit de hand te koop: staande In de Spoorstraat. Brieven onder letter W. Bureau van dit Blad. MELKINRICHTING KEIZERSTRAAT 34. Dagelijks verkrijgbaar Gesteriliceerde BACTERIËN-YRIJE MELK a 8 ct. per flescb. 8CHAGKK KO!JBOTER 70 ct. per kop. Extra 50-ct BOTER, deze boter is zeer fijn van smaak en vervangt volkomen de fijnste Natuurboter. Verder BOTER van 40, 35, 30 en 25 ct. per pond bij de 5 pond 27« cent minder per pond. Ruim voorzien van EDAMMER KAAS van 125, 115, 105, 95, 75 en 55 ct. per stuk. GOUDöCHE-, LEIDSCHE-enFRIESCHE KAAS Vereelte eieren 5 ct. per stuk. Dagelijks verkrijgbaar vereche room. Beloofd aanbevelend, jyj g BREMER Weezenstraat SB. Zoo goedkoop is er nog nooit uitverkocht ge worden en nu zal de restant van al die goederen vanaf voor NOG LAGER PRIJZEN worden opgeruimd, omreden er binnen 8 dagen nog een veel grootere zending andere goederen zullen worden tentoonge steld en uitverkocht, waarvan weer nieuwe biljetten zullen worden rondgestrooid, en om ruimte te maken worden nu al deze RESTANTEN GOEDE REN tot alle prijzen opgeruimd. - Alles moet BESLIST weg. Een kist ZAGEN wélke wegens de vorst was inge vroren en is blijven liggen, hebben wij nu ontvangen niet een partij ZAAGVIJLEN. HRUlSWKCi I75-17G. Nog circa 100 doozen POST van de fijnste worden hierbij opgeruimd, en de restanten VOOB, THEEBLADEN en [ualiteit 'LATEN BUSGROENTEN, oogst 1903. 5% beneden den prijs. Bij T. MOOR, Sluisdijkstraat no. 42, is alle dagen verkrijgbaar: DIK, VET RUNDVLEESCH. LAPPEN, ROLADE en GEHAKT, 35 ot, BIEFSTUK en HAAS, 45 ct, VARKENSVLEESCHLAPPEN, KARBONADEN en GEHAKT. 35 ot., VETTE LAPPEN, 30 ct., SPEK, 25 ot ALLES PER 5 ONS. Alalag OSSENVET 25 cent DIK SPEK 25 cent bij de 5 pond. Wed. J. KUIPER, 00STSL00TSTRAAT 18.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 3