Nationaal S. DUIDER, - KAÏIAALWEG 147. Koloniale Werving. E ATLAS." HORLOGES Roomboter. Wilhelmina Roomkaasjes P. Th. YPAflA, l>n IN'lieatrsic Groote afslag. A. WIERINGA, bi| «I. LABEN, W. F. Stoel Zoon Vraagt uitsluitend: Verzekert uw gezondheid!!! VADEMECUM G. KOPPEN, Hoofdgracht 84 ZELDZAAM. PIANOHANDEL. J. EAARUAë. KJNA KOORTSDROPPELS Huizen en Bouwterrein IIAKDUEI.D f ÏOO. bjj het aangaan van eene vrijwillige verbintenis voor Zes jaren, en voor ingeljjfden bjj de Nationale Militie met onbepaald verlof of in werkelijken dienst, bjj het aangaan van eene verbintenis, om Twee jaren gedetacheerd te worden naar OOST-INDIE. Aahbrenggeid i Twintig Gulden, Men melde zich aunVrijwilligers en Militieplichtigen met onbepaald verlof, bjj den Commandant van het Koloniaal Werfdepot te Harderwjjk, ot bjj een der plaatselijke of Garnizoens-CommandantenMilitieplichtigen onder de Wapenen, bjj hun onmiddelljjken Chef. ma zijn de van ouds bekende DEVENTER JODENKOEKIES, van G. I. VAN DER SAAG v. h. i. VAN APELDOORN, welke voor Den Ilelder n i t s 111 i i, o n d verkr jjgbaar zjjn in blikken bjj den Heer T. C. BAKKER, Keizerstraat 28. 99 Afdeeling HELDER. 99 geeft een enorme besparing Ons merk Nationaal" in pakken van 1 pond en 1/a pond vervangt de dure natuurboter. De prjjs is 48 Cents per pond met 1 Bon cadeau. Deze verpakte kwaliteit, wordt door duizenden huishoudingen en groote inrichtingen in ons land gebruikt en wordt algemeen erkend te zgn de beste van alle verpakte soorten. Gebruikt „NATIONAAL" en gij BESPAART GELD. Prjjs 48 cents per pak van 1 pond, 24 cents per pak van Ya pond. Verkrjjgbaar te HelderMOLENPLEIN 165. I Verhuurmagazijn van Tooneelcostumes. FEESTARTIKELEN. BRUILOFTSPRET. Speciaal adres voor Fessten» Groote sorteer'iig. Billijke prijzen. VOORDRACHTEN MET EN ZONDER PIANO-PARTIJ. BRUILOFTSLIEDEREN van af 8 ct. per dozijn. Modelboeken worden gaarne ter inzage gezonden. Aanbevelend, JOH. P. DE GRAAUW, Kanaalweg 96. Puik beste Aardappelen: Duitsche roode 12 ct. de groote maat. Blanke16 Zeeuwsche bonten 18 BusgroentenZoute groenten Zuurkool 4 ct. Spinazie liet. Snjjboonen 15 Snjjboonen 14 Snjjboonen 12 y, Slaboonen 16 jü Spercie- 0 boonen 12 S Andjjvie 6 Vischbericht Eerste soort Zoutevisch 20 cent. Stokviscb 25, 30, 35 en 40 cent. Per 5 ons. Zalmbokking 12, Reuzenzalmbokking 15 ct. Fjjne gemarioneerde Haring 5 ct. D. W. LAGERVELD, Zuidstraat 61 en Dljkstraat 20. Gebruikt steeds ifi OHHi-liOFFtU tn pakjes x/, kilo f 0.50. V4 f 0.25. Voortdurend varaoh gebrand. In het oude Victualiehuis DIJ KSTRAAT 22. Volksdrogl&t. Verkrijgbaar Homoeopathische Geneesmiddelen, van Dr. Wilmar Schwabe. Rozenstraat 32. E. C. BAI8. Maagpijn Maagkramp. Door het Maagpoeder van Apotheker Boom zjjn duizenden Maagljjders geheel genezen van Maagpjjn, Maagkramp, Zuur, Hartwater en «lachte Spijsvertering. Overal verkrijgbaar in de Drogistwinkels h 75 Ct. per doos. Te den Helder bjj J. BA AKEN S, Spoorstraat. Pas ontvangen Groote Spekbokkings 4 en 3 cent. Groote Bootsmansharing 4 en 3 cent. Groote Winterbaring om te marioneeren per 100 f 1.50. per 50 f 0.75. per 25 f 0.371/,. Ingelegde Komkommers 10 ct. per «tuk. Groote Makreelen 10 cent per stuk. M. WAAS, Spoorgracht. De grootste keuze en billijkste prijzen, vindt men bij SPOORSTRAAT 120. Zifl de uitstalling. UURWERKEN. Plaatsen van een Horlogeveer 60 cL Glazen 10 tot 25 ct. Wijzers 25 tot 50 ct. per stel. Reparatiën billijk en correct. Hagaliiftraclit 28. J. KUIPER in HARZER KANARIEVOGELS BINNENHAVEN III HELDER. „O R IO N". Het GOEDKOOPST en SOLIEDST adree voor WOLLEN DEKENS, SPREIEN enr. enz. Ie: KANAALWEG NO. 118. Prijscourant WIJNEN van Wed. H. RAHDER ZOON, Hofleverancier van H.M Koningin Weduwe. AMSTERDAM. p. heel» p. halv" flesch flesoh Medoc f 0.70 f 0.40 St. Juliën 0.80 0.45 De Loubes St. Estephe >0.85 >0.47' Constant Pauillac 0.90 0.50 Roode Port a Port 1. id. id. id. 1.15 >0.60 ld. id. id. 1.25 id. id. id. 1.60 >0.80 id. id. id. 1.75 Witte id. id. 1.15 >0.60 id. ld. id. 1.50 >0.80 Malaga 1.30 0.70 Vieux >2.- Madera 1.20 >0.65 Spaansche Wijn 1 20 0.65 Sherry 1.20 Vertegenwoordiger Fl.r. Mé tiP ME. Mpnorstrant SN. Per Anker of 7s Anker tegen min deren prijs. Ongeopende flesscben worden weder teruggenomen. N.B. H.H. Kippenhouders VOEDERT STEEDS Edens Universeel Ochtendvoeder voor» Hoenders, gegarandeerd 37% eiwit en veten 42% zetmeeldit voeaer bevordert de eierpro- ductie en is zeer voordeelig daar de kippen spoediger aan de leg komenkost per 5 Pond 25 Cent. Voor warme Melk. Anjjssuikerper ons f 0.20 Slempsuiker-0.30 Vanillesuiker-0.80 Deze suikers zjjn chemisch zuiver, ver pakt in nette busjes en veel lekkerder van smaak dan Anjjstabletten. Verkrjjgb. te den Helder bjj J. BAARENS, Spoorstraat. Stemmen, repareeren en besnaren van PIANO'*, ZITHERS, ORGELS, HARMONICA'S enz. T. HOO.V Zufdstr. no. 52. ALKMAAR. Snelvarend. Soliad gebouwd. Sierlijk van model. Doelmatig ingericht en keurig afgewerkt. Wanneer gij zwak van borst zjjt. Wanneer gij hoest of kucht. Wanneer gjj prikkelingen hebt in keel of luchtpijpen. Wanneer gij heescb zjjt. Wanneer gjj opgeeft. Wanneer gjj bloed spuwt of reeds bloed gespogen hebt 1 Wanneer gjj benauwd zjjt. Wanneer uwe borst piept. Wanneer gjj gemakkelijk zweet. Wanneer uwe fluimen paarlgrjjs of geelachtig zgn. Wanneer gjj slapelooze nachten doorbrengt. Wanneer alle middelen gefaald hebben, die gjj ter genezing gebruikt hebt, WEENT DAN de ABDIJSIROOP, recept klooster Sancta Paulo, de koning der geneesmiddelen, waardoor de genezing verzekerd is. Duizenden om u heen ondervonden reeds de weldadige geneeskracht, zoowel voor jongen als ouden, kinderen als grjjsaards, zwakken als herstellenden. 1. Luchtpijpontsteking 2. Chroni>ch bronchitis, hoest. 3. Longvliesontsteking. 4. Astma, benauwdheden. 5. Hevige broncbites, zwaar benauwd. 6. Tering. 7. Longontsteking. 8. Hartziekte. 9. Veronachtzaamde verkoudheid. Het gebruik der Abdijsiroop waar borgt een lang en gezond leven. Prjjs fjL—f 2.en f 3.50 per flacon. Centraal-Depct: L. I. AKKER, Van Alkemadestraat 11, Rotterdam. ABDIJPILLEN. Bloedversterkend middel tegen Gal, Maagaan doeningen, Bleekzucht, Bloedarmoede, Storingen van het Zenuwstelsel, Hoofdpjjn, Slapeloosheid en algemeene verzwakkingen. Prjjs per flacon f 1.50, bjj 6 flac, f 7.50. Verkrjjgbaar te den He'der bjjJ. BAARENS, Spoorstraat 68 engros en detail, M H. RUIJGH, Breewaterstraat 14 en Mej. QUANT-SWENNEN, >De Gaper" Spoorgracht. J. ROTGANS. Schagen, J. VOS, Wlerlnger- waard. Wed. J. P. WIGBOUT, Hippolytushoef, JOH. TAKES Tz., Noorderbuurt, ADR. EGEMAN, Den Oever, M. KOK, Houkusstrand, JOH. TAKES DOVES, Kerkbuurt, Westland, Wieringen. BARNANGEN'S zuivert mond en keel, maakt de tanden beter, houdt het tandvleesch gezond, neemt kwalijk-riekenden adem weg. Ieder gebruiker is ten «eerste tevreden over de wer king van BARNANGEN'S VADEMECUM. Prijs f 1.50 per flacon. Eenig Agent voor DEN HELDER Goedkoop zijn de REGULATEURS, HORLOGES, WEKKERS, GOUDEN en ZILVEREN WERKEN. De nieuwste modellen en laagste prijzen vindt U KEIZERSTRAAT 25. N. U. ALLES MET t l« I VT/K. AAMlKlKI.liMI, f». HjMMBTJE. Hoesten, Heeschheid, Kinkhoest, Longaandoening en Borstbenauwdheid, worden spoedig en volkomen genezen door de Roode Hoestsiroop (Sirop Rhoeal). Deze Roode Hoestsiroop is het beste en werkzaamste geneesmiddel tegen boven, geroemde ziekten en is zeer aangenaam van smaak. Prjjs per groote flacon 1. overal verkrjjgbaar in de Drogistwinkels. Te Den Helder bij J BAARENS, Spoorstraat ALKMAAR. LANGESTRAAT A 35. Ruim twintig jaren bestaande vertrouwde gerenommeerde Raimo keuze in fijne en goedkoope solide Piano's. STEMMEN - VERHUREN - RUILEN - REPAREEREN. Zeer billijke Conrtfllën. N. B. Wekelijks bezoek aan den Helder voor bet stemmen van Pianino's. SOMM?9*» Boodschappen voor Pianostemmen worden aangenomen door Mejuffrouw A. VOS, Klavier onderwijzeres, Kanaalweg 42 en den Heer H. DITO, Weststrnat 4 en 5. SANttUlJNOftiJB:. Zuiver plantaardig, afdoend middel tegen bloedarmoede en zenuwzwakte. De Sanguinose IS en BLIJFT het beate middel tegen bloedarmoede, zenuwzwakte en al die kwalen die daarmede samenhangen of daaruit voortkomen. tttfSy* Lusteloosheid, algemeene zwakte, zenuwhoofdpijn (migraine), gebrek aan eetlust, voortdurende maagpijnen, neiging tot braken, overspanning slapeloos heid, vermoeidheid, geesteljjko en lichamcljjko uitputting, worden snel en afdoende overwonnen door de Sanguinose. Daardoor heeft de Sanguinose zich zoo snel con plaats veroverd in Nederland en daarbuiten, onder genecshceren en bij het publiek en de kring der dankbare ge bruikers breidt zich nog steeds nit. ZENUWZWAKTE. Na het gebruik van zeer vele geneesmiddelen, waarbjj zjj geen baat vond, was het Uwe SANGUINOSE, die mjjne dochter genezing bracht voor hare zwakke en verstoorde zenuwen. Zoodra zjj Uw middel gebruikte, gevoelde zjj zich gezonder en sterker. Indien U wilt, kunt U deze verklaring publiceeren. Winschoten, Nov. 1903. E. KUIPER. In de meeste gevallen is tweemaal per dag een eetlepel van 15 gram voldoende, dan duurt een flacon 10 dagen, en kost de behandeling slechts 121/. of 15 ets. per dag, DAT IS GOEDKOOPER DAN EENIG ANDER DERGELIJK MIDDEL. Prijs per fl. f 150, 6 fl. f 8.-, 12 fl. f 15.-. Verkrjjgbaar te den Helder bjj tegen Binnenkoorte, Kuude Koorts, Moeras koorts en gevatte Koude. Overal ver krjjgbaar in de Drogistwinkels a 60 ct. per flacon. Te den Helder bjj J. BAARENS. Spoorstraat. TE KOOP. AdresH. WIJKER. In het Centraal Meubelmagazijn is gedurende de maand Januari Finale Uileerkoop van ROfEN- MAHONIE- en geschilderde ME BEL EN a CONTANT, tegen veel vermin derde prijzen. «anbawel.ncf, Wed. A. BARNEVELD.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 4