KLEINE COURANT 't Mliegend Blaadje De ven h den Spioi voor HelderTexel, WIerIngen en Anne Peulowne De Oorlog in het Oosten. No. 3234. Zaterdag 13 Februari 1904. 32ste Jaargang. Bu 'esuSpoorstraat. Telefoons0. 59. BureauSpoorstraat. Teiefoonn0. 59. Atoonnement Vliegend Blaadje p. 3 m. 50 ct., fr.p. post 75 ct., Buitenl. f 1.25 a i Zondagsblad 37* 45 >0.75 's Modeblad >>>55 80 0.90 Mnzik. Bloemlezing >>>60>>>>85> 0.90 Voor 't Buitenland bg vooruitbetaling. VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgever»BSBKHOUT ft Co., te Helder. Buihmu i Spoorstraat. Aavertentlön van 1 tot 5 regels25 Cent. Ellce regel meer5 4 maal geplaatst, 1 maal gratis. Bewgs-ezemplaar 21/» CL Vignetten en groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMOKGENS vóór 10 uur aan het Bureau bezorgd zijn. EERSTE BLAD De krijg 'n het Oosten is ontbrand. De eerste schoten zjjn gevallen, de eerste torpedo's gelanceerd en deze schijnen hun doel getroffdn te hebben. Drie Russische schepen, waaronder twee moderne slag schepen, zjjn te Port Arthur tgdeljjk buiten gevecht gesteld. Twee kruisers de »Varyag« en >Korietz« schijnen in een strijd bij Tsjemulpo het onderspit gedolven te heb ben. De Russische vloot in het Oosten, die reeds zwakker was dan de Japansche, heeft daardoor een gevoeligen slag gekregen, maar het laatste woord in dezen oorlog is nog niet gesproken. De Russische vloot kan uit Europa belangrijke versterkingen krjjgen, de strjjd te water kan hevig worden. Het meesterschap ter zee zal echter nog geruimen tijd bjj Japan berusten Tot de lezers van dit blad behooren zeer velen, die kennis bezitten van oor logsschepen en met belangstelling de ver schillende krijgsbedrijven ter zee zullen volgen, te meer omdat het moderne ma terieel nog niet deugdelijk beproefd is. Het is daarom niet van belang ontbloot zich een beeld te scheppen van den strjjd tusschen moderne schepen en dit aan de naderende werkelijkheid te toetsen. Een Duitsch zeeofficier schreef onlangs in een tijdschrift de volgende fantasie van een zeeslag, welke wjj onzen lezers, vrg vertaald aanbieden. Hierbjj zjj aangetee- kend, dat de schrijver niet het oog had op de vloten van eene of andere natie. Een modern zeegevecht. De draadlooze telegraaf van ons admiraal schip is in volle werking. Voortdurend komen er berichten van de kruisers, de oogen der vloot, die uitgezwermd zjjn om de vijandelijke vloot op te zoeken en deze thans hebben verkend. De admiraal wil den vijand aantasten om te trachten dezen den genadeslag toe te brengen en het meesterschap ter zee tc ver werven, het eenige middel om den oorlog in het voordeel van zijne natie spoedig en zeker te beëindigen. De vloot krjjgt bevel volle kracht in de geseinde formatie te avan ceeren. Dank zjj de waterpijpketels is men spoedig in staat de bevolen vaart te stoomen. Weldra moet men van koers veranderen, de vijand namelijk heeft eveneens door zijne kruisers voeling gekregen, hjj wil den strijd voorloopig ontwijken, hoewel hij over vol doende strijdkrachten kan beschikken en tracht door koersverandering den aanvaller het spoor bjjster te maken. Zijne kruisers trachten die der tegenpartij te beletten de vloot te bljjvcn verkennen, partiëele gevech ten zjjn daarvan het gevolg. Sommige kruisers zinken, andere drjjven vleugellam rond, hetgeen niet verhindert, dat de overblijvenden hun taak blijven vol voeren en de vloot van slagschepen niet uit het oog verliezen. Aan de lmlpelooze vaar tuigen laat niemand zich gelegen liggen, ook niet de naderende slagschepeu van den aan valler, die zich geheel voorbereiden voor den komenden strijd. Alles wordt gereed gemaakt voor het gevecht, het geschut is geladen, munitie bij de hand en de aanvoer geregeld, de torpedo's zijn geplaatst in de onderwater- lanceerinrichtiugen, do waterdichte deuren en schuiven gesloten, de vollo stoomspanning wordt gehouden, pompen zijn gereed voor brandblusschen en lenspompen. Alles wat brandbaar is en splinters kan veroorzaken is reeds vroeger van boord verwijderd. De offi cieren van gezondheid hebben de verband- plaats onder het panlserdck in orde gebracht. De admiraal heeft de bemanningen een Hinken maaltijd doen geven, want in den komenden strijd zal veel van het physiek en moreel gevergd worden. Iedereen is nu op zjjn post volgens de alarmrol. Bjj het na deren van den aanvaller beginnen de vijan delijke kruisers zich te verwijderen, de be vriende keeren naar hun admiraal terug, de verkenningsdienst is afgeloopen, men ziet duidelijk de zwarte en grijze pluimen en strepen van den rook boven de kim. Een weinig later ziet men de schoorsteenen en toppen der masten zich door elkaar bewegen, de vijandelijke admiraal verandert blijkbuur de formatie. Ook onze admiraal doet. een paar vlaggcscinen en onmiddellijk daarop heb ben de schepen zich in de vlootorde gerang schikt, die de admiraal thans wcnschelijk acht voor de inleiding van het gevecht. Door de superieure snelheid en krachtsin spanning onzer vloot zijn de partijen elkaar weldra tot 5000 Meter genaderd. Beide ad miraals willen nu trachten elkaar te schokken door eenige gocdgericlite treffers en tevens de bemanningen gelegenheid geven hunne zenuwen te ontspannen. Het zwaar- en mid delbaar geschut opent een langzaam, be daard gericht vuur. Veel uitwerking heeft het aunvankelijk niet, er staat tameljjk veel zee, het opstellingsvlak is niet stabiel en de doelen bewegen zich vrij snel. Onze schepen hebben succes met eenige treffers van het middelbaar geschut in den bovenbouw van de vijandelijke schepen, dank zij de gunstige positie, die onze admiraal door de meerdere snelheid zijner vloot kon kiezen ten opzichte van de zon en de zee. Doch de vijand heelt eenige commandeurs, die de zon in liet ge zicht niet bijzonder schijnt tc hinderen, want verscheidene projectielen treffen. Een zware granaat raakt, na eerst op het water aan geslagen te zijn, een commandotoren en springt in - stukken zonder schade uan te brengen. Al doorboren de projectielen op dezen gevechtsafsland geen pantser, zij kun nen toch schade genoeg aanrichten in liet ongepantserde gedeelte en den bovenbouw, de masten doen vallen, schoorsteenen be schadigen, ventilators, davits, kranen, het onbeschermde lichte- en machinegcschut, zoek lichten enz. vernielen. De vallende zware voorwerpen kunnen de bediening van ge schut beletten, het uitzicht uit den comman dotoren wegnemen. De seintoestellen cn sei ners staan er aan bloot weggeschoten te worden. Een en ander kan grooten invloed uit oefenen op het moreel der bemanning. Vau daar, dat een kalm, goed geleid vuur bij den aanvang van het gevecht zeer is aan te bevelen, gelukkige treffers zullen eene ontspanning geven aan de zenuwen en eene opgewekte stemming veroorzaken, welke niet genoeg kan gewaardeerd worden. Immers, ieder weet, dat slechts enkele oogenblikken hem scheiden van overwinning of ondergang. Begint men den strijd in zenuwachtigen over spannen toestand, dan loopt men groot ge vaar, dat in de meer beslissende phase van het gevecht op korten afstand, slecht ge schoten zal worden, dat commandeurs vuren met de oogen dicht, sluitstukken niet ge sloten worden enz. Onze vloot is minder zwaar gepantserd dan de vjjandeljjke. Wel zijn de vitale deelen, het geschut en de muniticaanroer goed be schermd, doch groote gedeelten van de romp op de waterlijn hebben geen pantser. De vijandelijke schepen daarentegen zijn allen voorzien van gordelpantsers en sommi gen hebben in het midden een middelbaur pantser vrij hoog doorloopcud ter bescherming van het in een kazemat geplaatste middel baar geschut. Wegens de zee, die er staat beschermt het lage gordelpantser betrekke lijk weinig, treffers juist boven den gordel laten veel water binnen, doch Onze schepen ondervinden meer nadeel van de projec tielen, die ter hoogte van de waterlijn treffen. De admiraal acht het duarom wenscheljjk den vjjand op korten afstand uan te tasten,- hij kun dan do pantsers doorboren, het ver schil in bescherming tusschen de beide vloten wordt geringer. Bovendien «Ie munitievoor- raad van het zware en middelbare geschut is op moderne schepen niet zeer groot, de admiraal wenscht eene beslissing en ieder projectiel moet dus raak zijn. En deze maat regel werd wenschelgk, want de groote gaten in sommige Beliepen begonnen een depri- meerendeu invloed uit te oefenen en het bloed, dat reeds gestroomd heeft op andere, ver wekte een onstuimig verlangen om den vijand in do oogen te zien. Met gejuich volgen alle schepen hun vlootvoogd, die koers zet op den vijand. Deze ziet evenwel zijn voordeel in den strijd op grooteren afstand, hij vreest ook de torpedo's, waarvan hij zelf slecht voorzien is en draait van defi aanvaller af. Zijne positie wordt daardoor niet slechts ongunstiger, maar het baat hem niet. want door onze meerdere snelheid moet hij zich aan den wil van onzen admiraal onderwerpen. Weldra is de afstand der vloten verminderd tot duizend meters, zij stoomen ongeveer parallel en nu ontstaat een locstand die on beschrijfelijk is en van 's mensehen zenuwen bijna meer eisclit dan zij verdragen kunnen. Een oorverdoovend leven door het geschut vuur en de treffers; pantscrplaten, die door boord worden zijn gloeiend, scherven vliegen overalde spanning der gassen van sprin gende projectielen doodt mcnsclien, vooral de brisante springladingen richten vreese- lijke verwoestingen aan. Commando's zijn niet verstaanbaar, telegrafen en seintoestellen onbruikbaar, de officieren geven de coinman- denrs door gebaren aanwijzingen, zij zorgen voor aanvulling uit de reserve: van eene ge regelde vuurleiding is geen sprake meer. Nu hangt het er van af, welke natie in vredestijd zijn personeel het best geoefend en vooral zelfstandigheid geleerd heeft. Do commandant is in- of' nabij den com mandotoren, indien daar buiten nog ccne plaats is om te staan, want de bruggen 011 de geheele bovenbouw zijn in korten tijd een verwrongen hoop stulcn platen en staven geworden. Hij houdt het oog op het admi raalschip en op de vijandelijke schepen ge richt, hij bestuurt zijn schip, orders aan dc commandanten der geschut- en torpedobatte rijen zijn niet meer te geven. In een goed gepantserden toren staat de torpedo-officier, ziende door een spleet over de richtmiddelcn en met den vinger op een electrischen drukknop. De vloten naderen nog ineer, hjj ucht het oogenblik gunstig, drukt den knop neer cn twee torpedo's toonen door aan de oppervlakte komende luchtbellen dat zjj koers sturen naar een vijandelijk schip. Dc officier vloektDe eene gaat voorover, voorbij maar de tweede treft. Een korte doffe slag, een waterzuil, het getroffen schip slingert, bolt naar eene zijde over, zijne snelheid vermindert plotse ling, zoodat hij bjjna geramd wordt door het achter hem stoomende schip. De torpedo trof ter hoogte van «le machinekamer, sloeg een gat van ongeveer 12 MJ. in de huid en door den dubbelen bodem, de vloerplaten vlogen door de machinekamer, het personeel sloeg neer door den schok, schotten verbogen. Eene groote hoeveelheid water stroomt bin nen, dat moeilijk te bedwingen zal zijn door liet gedeeltelijk defect raken van pompen en leidingen. De strijd woedt voort, het ge troffen schip bljjft achter uan zjjn lot over gelaten. Daar doorboort een zwaar projectiel de gepantserde kazemat van 's vijands admi raalschip en springt, het middelbaar geschut grootendeels buitendienst stellende en «le bemanningen doodend, verstikkend of be dwelmend. Gcljjktijdig schijnt een ander pro jectiel of een torpedo dit schip ernstig ge troffen tc hebben, dan wel er ontstaat oen miichinegebrek, men ziet liet ten minste plot seling stoppen en wegzakken. Dit brengt een oogenblik don vijand aan liet weifelen. Onze admiraal ziet zulks en wil daarvan gebruik maken om bet vuur te concenlreu- ren op «ie voorste helft van 's vijands sche pen. Hij draait, de commandanten hun chef en zjjn taktiek kennende, volgen de ma noeuvre. De vijand ziel deze beweging te laat, doch hij herstelt zich en wil door de linie heen breken, maar onze vloot is tak- tisch goed geoefend, zij verdeelt zich om den stoot te ontwjjken en geeft een over stelpend vuur uf op beide zijden van <lo on gelukkige schepen, wier geschut geheel lot zwjjgen wordt gebracht. Nu is het de taak der groote torpedoboo ten, die onze vloot vergezellen, om op tc treden. Zij bleven onder dekking van krui sers op zoodanigen afstand «lal zij niet bloot gesteld werden aan bet vuur. Doch voor zij de kuinppluats bereiken, beeft nog een scherp loopond gevecht plaats van kruisers cn torpedobooten met de kruisers des vijands, die, to licht bewapend cn beschermd om aan den strijd der slagschepen inet eenige kans op succes deel te nemen, liet lichte csku'ler observeerden. Twee derde van de torpe«Io- bootcn wordt in den grond geschoten of buiten gevecht gesteld, doch «le overigen mengen zich in den hoojflstrijd, dood en ver derf zaaiende, vier pantserschepen worden doodelijk getorpilleerd, tegenstaml konden zij niet bieden, hnn licht geschut was in het gevecht weggemaaid. De slag is beslist, onze vloot behanldu «le zege. Ook zij heeft ernstig geleden, vier schepen zonken, eenige zijn zoo beschadigd, dat zij zich nauwelijks kunnen bewegen, geen enkel schip kan meer dan de helft zijner kanonnen gebruiken, liet lichte geschut is vernield en weggeblazen, do helft der com mandanten gesneuveld, alle overlevenden zijn doodeljjk uitgeput Het is zeer «le vraag of men in staat zal zijn de vijandeljjke sche pen, «lic nog stoomen kunnen lo achtervol gen. Zjjn er onbeschadigde gedeeltelijk ge pantserde kruisers, dan kunnen deze de artillerie der ronddrjjvende slugschepcn ver der tot zwijgen brengen, hen torpilleeren en rammen. Deze naar het Duitsch bewerkte schots geeft ccnig denkbeeld van een zeeslag in «Ie toekomst, doch, zegt do schrijver, zal het in «le werkelijkheid zoo goschicden? Mis schien speelt dc torpedo een grootcre rol, misschien ook geen als hel personeel niet uitstekend geoefend is. Hoe zuilen de moderne ketels zich hon den onder de geweldige schokken en tril lingen? ,De mensehen vechten en niet dc schepen". Het personeel zal den doorslag geven, alles liangl af van zijne vorming, ontwikkeling en physiek, de geschiktheid om het uit te houden. De eenige cn beste voorbereiding is daar om oefenen en nogmaals oefenon in vre destijd en daartoe moet zooveel mogelijk personeel en materieel in dienst en activi teit gehoudeii worden. Nieuwstijdingen. HELDER, 12 Februari 1904. Nu de politie weder de hand heeft gelegd op eeDige jongens die zich onledig hielden met het wegnemen van allerlei artikelen uit winkels en onbeheerde wagens verzoekt de commissaris van politie ons, daarop in ons blad de aandacht van belang hebbenden te vestigen, aan welk verzoek wjj bg dezen gaarne voldoen. De Feestmarkt. Officieele cjjfers van de opbrengst van de Feestmarkt ia het Paleis voor Volks vlijt te Amsterdam van 4G dezer gehou den, kunnen, zegt het Hbld., thans nog onmogeljjk worden verstrekt. De ontvang sten, dat is zeker, hebben de stoutste ver wachtingen overtroffen, maar de onkosten en deze zjjn op het oogenblik nog niet met zekerheid vast te stellen zgn ho"g. Er bestaat echter reden aan te nemen, dut bedrag der netto - ontvangsten tusschén f 10.000 f40.000 zal beloopen. Het bedrag der inschrijvingen per circulaire, afgeschei den gehouden van de opbrengst van de Feestmarkt, is tot heden f20.000. Dinsdagochtend had in de werkplaats van den bierhandelaar en mineraalwater- labrikant, den heer Regeur, Nieuwe Rjju 82, te Leiden, eeu ongeluk plaats, waar van de fabrikant het slachtofler werd. Er was in de werkplaats een nieuwe machine geplaatst voor koolzuurdruk, door een Utrechtsche firma geleverd. De monteur was met den eigenaar nog aanwezig en men wilde het werktuig nog eens probee- ren, toen plotseling een ontploffing plaat* had, tengevolge waarvan de heer Regeur onmiddelljjk ter aarde stortte. De ontboden geneesheereD, de doctoren Idzerdarda en de Jong, konden slechts den dood constateeren. Men vermoedt, dat de dood door verstikking is veroorzaakt door ontsnapping van een groote hoeveelheid samengeperst koolzuur. Nederland's neutraliteit tegenover Rueland en Japan. Men meldt uit Den Haag De afkondiging van de onzijdigheid voor Nederland en zgn Indische bezittingen in den oorlog tusschen Rusland en Japan kan nog voor het einde dezer week worden tegemoet gezien. Uit Dodsville in den staat Missisippi wordt weer van een lyngeval melding ge maakt; een duizendtal burgers der stad maakten zich van een negerpaar meester, I«t beschuldigd werd een planter te heb ben vermoord, en verbrandden het tweetal op een brandstapel. De politie was intus- *chen aan het zoeken naar nog meer schul- digeu aan den moord op den blanke en doodde ook twee negers, die zjj voor mede schuldigen aanzag, doch die, toen het te laat was, onschuldig bleken. Meer en meer bljjkt dat met de ar restatie te Utrecht van den Duitscher G., den zoogenaamde dr. in de chemie, wegens den te Hengelo grpleegden hoteldiefstal, waarvoor lig gisteren bjj verstek tot 3 j. gevangenisstraf werd veroordeeld, een voor de samenleving hoogst gevaarljjk individu onschadelijk is gemaakt. Hg had nog veel meer op zgn kerfstok. Men weet dat van Duitsche zjjde zjjn uitlevering gevraagd was wegens een diefstal van 10.000 mark. Thans is tevens aan het licht gekomen, dat hjj de vermoedelijke dader is van een te Oldenburg in den nacht van 11 op 12 Januari gepleegden dubbelen vrouwenmoord en van een brandstichtirg. Met de bedoeÜDg om te stelen drong hg de bewuste woning binnen. Het ontwaken der beide vrouwen ver hinderde hem evenwel zgn voornemen nit te voeren en daarop volgde de afschuwe lijke misdaad. Met een strjjkjjzer werd de beide vrouwen de hersenpan verbrjjzeld, waarna om elk spoor om geweldpleging te doen verdwjjnen door middel van petro leum het huis iu brand werd gestoken. Het vuur was evenwel weldra gebluscht, zoodat de gruweldaad in zgn vollen omvang aan het licht kwam. Verschillende omstan digheden zjjn er voor om G. als den ver- rooedeljjken dader aan te wjjzen. Uit Meppel wordt aan >De Tel." Met onze waterleiding schijnt het droevig gesteld. Ongerekend de gevallen, waarvan niets bekend raakt, is thans een tweede geval van loodvergiftiging van zeer ernstigen aard geconstateerd, ontstaan door het ge bruik van loodhoudend leidingwater. De heer W. leed sedert eenigen tjjd aan hevige zenuwpijnen, gepaard met verzwakking van het gezichtsvermogen. Voor zgn oogen raadpleegde hij een specialiteit te Amster dam, die vaststelde, dat de heer VV. aan loodvergiftiging leed Uit het Buitenland. 't Is bcgrijpeljjk «Int dc aandacht van «le hcele werehl gevestigd is op het drama, dat daar in liet verre oosten slaat algespeeld te worden. Japan heeft een aanval gedaan zonder oorlogsverklaring do afbreking van de diplomatieke betrekking«'n met Rusland achtte liet een voldoendo aanduiding Rusland heeft dien aanval met eene oorlogsverklaring beantwoord. De Russische Kegccringsliode bevat liet manifest van den 0'zaar, waarin verklaard wordt dat Japan, zonder dat het meedeelde, dat afbreking van do betrekkingen het intreden van den oorlog»toestand betce- keudc, liet Rnssischc eskader bjj Port Arthur uunviel ou dat de Czaar dadelijk hot bevel uitvaardigde de ujtdaging van Japan met do wapens to beantwoorden. In hot manifest wordt Gods heston zegon afgesmeekt voor leger en vloot. Wc zullen ons niet verdiepen in de vraag bij wie do schuld ligt. Waar) twee kjjven, en/. Rusland zegt, dat het den vrc«fc wilde, Ja, >an, «Int het voor Rusland met het lange talmen over het antwoord tot het uiterste ge tart werd. De oorlog is er en, gcljjk we op eene andere plaats in dit blad zien kunnen, er zjjn reoils harde klappen gevallen. Do telegruaf zal ons van liet verloop dor gevechten wel op de hoogte houden. Rusland muakt ontzagljjke toebereidselen en zendt troepenmachten naar 't Oosten als alleen esn kolossus als dit rjjk is, vermag. Japan ondertusschen zoekt zjjn slag te slaan bjj ge deelten. Hel zal er van zijn kant voor trach ten lo waken, dat groote Russische eskaders gezamenlijk optreden, /jjn gchcelu tactiek schijnt daarop berekend tc zijn. zooals nit het verloop van «le nu reeds geleverde gevechten bljjkt. Het jaargctjjdo is onlcgcnzcggeljjk in UiiBland's nadeel. Het moet zjjne troepen en sjjne versterkingen, zjjn krijgsvoorraad, aan voeren over Amerika of langs do Trnas- Siherische spoorljjn, wat groote bezwaren oplevert. Het Balkel meer, dat moet worden overgetrokken, zit vol jjs. Het jjs belemmert ook dc beweging «Ier Rnssischc schepen in de havens van Port Arthur en Wladiwostok. Het schjjnt echter ook do schepen tegen de vernielende uitwerking der Japansclio torpe do's eenigszins le hebben beveiligd. Van gewicht zjjn de berichten omtrent de houding der overige mogendheden en van de gevoelens, die ten opzichte van beide landen in de verschillende staten heerschcn. Zal China zich geheel onzjjdig houden 't Is do vraag of het dit zal kunnen als de strjjd wordt overgebracht op zjjn gebied. En Korea? We lezen nu reeds dut Japan groote troepen machten op dit schiereiland aan land zet. Be1 eist het Fransch-Ktissische verbond ecno bepaling, die op dezen oorlog van toepassing zal zijn Dat is de vraag waarmee men zich in Frankrjjk bezig houdt, want de inhoud van dat verdrag is alleen bjj do regeering bekeDd. I)o algeincene opinie voorzoover wo dit kunntoi op maken uit de berichten in ver schillende bladen, is voor het handhaven der omzi.jdigheid. Men wilde omtrent het verdrag verklaringen ontlokken aan do regeering. Deze schijnt daartoe echter niot genegen. Zjj achtte althans bespreking ongewenscht, doch U'g«lc de verklaring af, dal do rogcering uit- zichzclve alle inlichtingen zal verstrekken, die den staat van zaken kunnen verduidelijken. De minister deelde nog mede dat de Rus sische gezant bij zjjn vertrek uit Japan, do zorg voor do belangen der Russische onder danen in Japan aan den Franschen gezant ovordroeg. Do Japansche gezant to Petcrs- hurg «leed hetzelfde voor zjjn landgenooten in Rusland aan den Amerikaanschen gezant en niet aan dien van Engeland. Ook voor Engo- land, dat met Japan indcrtjjd een verbond sloot is de toestand moeilijk. Engeland ver langt «lat het conflict streng tusschen de beide partijen bljjft. Het is alleen tot hulp gebon den als een andere staal zich bjj Rusland aansluit. Het verbond is eclitr gesloten in een tjjd, dat men met dien anderen staat China op het oog had. De correspondent van hot Handelsblad to loonden wist bij bet uitgaan vun hut Engel- sche parlement, de Japa«ische gezant te inter viewen. Deze verklaarde-Japan wil noch hulp, noch steun, noch tussch n komst, noch bcmiildcling. Japan wonscht, dat de strjj«i niet bnitcn het Oosten komohet wil een kamp met Rusland alleen. Het beste bcwjjs daar voor is, dat Japan zelve bij China, dat het meeste belang heeft bjj deze kwestie, op on zijdigheid audrong-. De Italiaanscliu rcgcering legde roods een verklaring van onzjjdighei<l af. Uit Washington seint Keuter, dat de Ameri- kaansche minister Uay voorstelt, in den vorm van een nou aan Rusland en Japan, te ken- nente geven, dat «le operaticterreinen sullen be perkt worden. Aan de neutrale mogendheden wordt verzocht tot de strijdenden een gelijk soortig schrjjven tc richten. Vertrouwd wordt dat deze voorstellen gunstig zullen worden ontvangen. FEUILLETON. 36.) De brief was niet onderteekend, blijkbaar had de angst voor haren vjjand de schrijfster verhinderd, haar kattebelletje te ondertcekcnen. Jinka overhandigde het schrjjven aan hare pleegouders, die het aandachtig lazen. .Is dit een mistiffcatie of is het de waarheid En wie kan don brief geschreven hebben vroeg de professor met zjine matte stein. Ik weet hot! riep Jinka uit. Vrouw Mysliewtz heeft dien brief geschreven. Het was mjj toch al onverklaarbaar, dat ze ons haar nood over haren man nog niet had geklaagd. God weet wat haar tot dusver daarin verhinderde. God weet in welk gevaar zjj zweeftLieve oom. lieve tante, wij mogen geen tjjd verloren laten gaan, wjj moeten Adalbert ter hulpe komen. Mevrouw Lentowski zag haren man met een smarteljjken blik aan. Wij zjjn hier aan huis gekluisterd,- zeide zjj droevig, .wij kunnen hier niet vandaan. .Maar ik kan hier vandaan, ik!- antwoord de Jinka opgewonden. Wanneer gjj maar eens wist, hoezeer ik er naar haak om iets voor Adalbert te kunnen doen, hoe ik cr dag cn nacht over nagedacht heb, wat men zou kunnen beproeven om den sluier op te lichten, die over zjjn verdwjjnen hangt. God geve, dat hjj geholpen kan worden, en zoo niet, dan kan men ten minste zjjn goeden naam redden. De brief is echt, dit Ijjdt geen twijfel, ik herken er de gewone uitdrukkingen van vrouw Mvsliwctz in, lieve, beste ouders, ik bezweer u, laat mjj gaan.- liet meisje was als radeloos in hare groote opgewondenheid. Zij, anders zoo deemoedig, onderworpen aan den wil liarcr pleegouders, verkeerde thans in een toestand van exaltatie, waarin zjj in staat ware geweest, om tegen hun wil in, zich op weg te begeven, indien zjj haar de toestemming hadden geweigerd. Dc beide oude menschen zagen haar zwjjgend en vreezend aan. Laat haar maar gaan,' zeide mevrouw Lentowski eindeljjk tegen haren man. .Zij is schrander en denkt goed na, rij zal zich best van haar taak weten te k wjj ten.* Dat zal zjj,' beaamdo de professor, »cn wjj allen zullen geruster zjjn, wanneer op de ccne of andere wjjze aan «lezen toestand van twjjfel een einde komt. Ga met God, mjjn kind.* Zoo was het dan een besloten zaak, «lat Jinka nog dienzelfden avond hare reis zou aanvaarden, aan Felicia werd getelegrafeerd, dat Jinka den volgenden morgen zoude arri- veeren. De ouders rieden het meisje aan om zich volstrekt niet aan het Uwschensta- tion op to houden, maar de schrjjfsler van den brief terstond mede te nomen naar Kr. en «luar werd het aau haar oordeel overge laten, om dit of dat besluit (c nemen. Vun het oogenblik af, dat dit besluit werd genomen, kwam er kalmte over hel meisje. Thans gold het nog maar, het hoofd boven water te houden, en ul hare krachten in te spannen, om met God's hulp dengccn te redden, die, dit gevoelde zjj maar al te wel, voor kaar meer waard was dan het eigen leven. HOOFDSTUK XXI. Of de rit naar Kr. eene eindelooze was geweest, of dat zij slechts kort had geduurd, dit zoude Jinka later onmogeljjk hebben kun nen zeggen. In eeu hoek van haar waggon achterovergeleund, zat zjj «luar onbeweegljjk, do handen in elkander gelogd, met starre oogen vóór zicli uitkijkend. Zjj bemerkte ternauwernood de onvriendeljjkheid harer reisgenooten, twee dames, die het zich zoo gemakkelijk mogelijk maakten en haar bagage in alle richtingen voor zich uitspreidden, zonder zich eenigszins te bekreuuen over het kleine, bescheiden Achepseltje, dat ineenge doken in haar hoekje zat. Zjj liet hare godachten den vrjjen loop, die nu eens vol bljjden hoop, dan weder troosteloos waren. Nu en dan zweefde haar de geduchte voor den geest, dat zij op weg was om Adalbert hulp te brengen en alsdan zonde zjj wel naar het eindstation hebben willen vliegen, de wrg scheen haar eindeloos lang, het was haar als sleepte de machine zich slechts met moeite voorwaarts en als zoude zij het einde van den rit nimmer be leven. Dan weder kwam de twjjfel, kwam «le bezorgdheid, om ten slotte nog eene bittere teleurstelling te ondervinden, en met hen den wensch, om do snelheid van don trein togen tn houden, om een paar minuten langer zich aan eene troostelooze hoop te kunnen over geven. Met haar practischen geest nam zjj alle toebereidselen, om van Dobroslawo uit, zon der oponthoud hare reis te kunnen voort zetten. Zjj sprak met den conducteur, deelde hem mede, dat er wellicht iemand daar op haar zoude wachten, die lig oen spoorwegkaartje bezorgen moest, on in wjjze voorzichtigheid verruimde zjj geen middel om zich zjjne gunst te verwerven. Bjj do bekrompen tinancieele omstandigheden der Lentowski's was iedere reis voor haar eene gewichtige vraagalle krachten van het kleine huishouden waren ingespannen moeten worden, om zich voor dit onvoorziene geval toe te rusten. Te slim, om niet te weten, dat een gouden sleutel alle deuren opent, had Jinka hure bescheiden spaarpenningen mot zich genomen, te gelukkig, wanneer zjj daardoor ook slechts één hinder nis uit Adalbert's pak konde ruimen, hoe gaarne was zjj bereid om zich zelve en al wat zij bezat op te offeren, ten einde d t kostbare leven te redden, aan zich zelve dacht zjj daarbjj in het geheel niet. Zoo verstreek de nacht en de morgen brak aan loodkleurig grjja, koud en somber, zooals Octobermorgens meestal zjjn. De slaapsters den waggon ontwaakten, Jinka zag met kloppend hart het venster uit, bestudeerde de omtrekken der voorwerpen, die kleurloos uit den n«*vel opdoemden, en vroeg zich zelve af, of dan het doel nimmer bereikt zoude worden. Eindeljjk hield de trein stil, de conducteur wierp de portieren open. een koude luchtstroom naar binnen latende. .Dobrow- slawo, drie minuten oponthoud,' riep hjj den waggon in, *stap spoedig uit, dame.' Met een enkelen sprong was Jinka uit den waggon on keek iu hut rond. Aanvankelijk vermocht zjj niets te ontwaren, cn reeds wilde zjj zich troosteloos afwenden, toen half ver scholen, in een bosschage dat aan het stations gebouw grensde, zjj een y rouws persoon bemerkte, die haar toewenkte. Zjj spoedde zich naar baar toe, en zooals zjj verwacht had, was het vrouw MysliweU, haar omslag doek over het hoofd gelrokken, zoodat men baar gezicht ternauwernood onderscheiden konbevend van konde cn opgewondenheid, scheen zjj slechts door één enkelen wensch j bezield, dien, om zich voor de oogen van een vervolger te kunnen yerbergen. .Spoedig, juffrouw, dc tjjd is kort,* fluis- terde zij Jinka toe en keek met schuwe blik ken in het rond. Daarom moet gjj met mjj mode gaan,* zeide Jinka op hare besliste wjjze en vatte tc gi'ljjkerljjd de vrouw bjj de hand. De oogen der arme vrouw flikkerden op. ,Weg van hier zal zeer zeker onze redding zjjn,* mompelde zjj, .maar deze hier moet in de eerste plaats met mjj mede.* Zjj maakte hare hand los, sprong eenige passen achteruit, daarheen, waar naast een verlaten hondenhok ineengedoken een ware jammergcatalle zat, een 14-jarige jongen met vorbonden hoofd, den arm in een doek, het magere gezichtje door ungst verwrongen. «Maar dat is Joaeph,' riep Jinka verschrikt nit. .Zeker moet die met ons mede. Maar spoedig nu, spoedig, anders verzuimen wjj den trein.- Dc vrouwen namen na den jongen in haar midden en spoedden zich naar den waggon, de conducteur hielp er haar in, en de trein stelde zich weder in beweging. Zjj vonden den coupé tluns vol, er waren ocnigo dames ingekomen, die niet weinig verwonderd en geenszins blij verast waren door den aanblik der twee reisgenooten. die bljjkbaar slechts in do derde klasse thuis behoorden. Deze zaten schuchter aan den uitersten rand van de hun slechts met weerzin ingeruimde zit plaatsen, en waagden bet ternauwernood om hunne, aan zulk een gemakzucht niet gewende ledematen op de weeke kussens neer te laten. JiDka, door een der inmiddels ingestegen dames van vrouw Mjsliwetx gescheiden, ver keerde daardoor in de omnogoljjkheid, om haar te bewegen tol het doen van mededee- lingcn, naar welke «jj zoo onuitaprekcljjk verlangde. De doodeljjkc spanning echter, die zij zoo lang had doorstaan, nog langer te kunnen dragen, hiertoe gevoelde zjj zich buiten staat, óéne zaak moest zjj maar weten, slechts «:éiio zaak moest zjj maar weten, slechts óéne, en dan wilde zjj weder oven geduldig afwachten als tot dusver. Zjj boog zich naar vrouw Myaliwetz toe .Waar is mjjnbeer Adalbert?* vroeg zjj op fluisterenden toon. .Gehangen cn naar Rusland gevoerd," antwoordde de vrouw even zacht. Hjj leefde. In Jinka's hart weerklonk een jubelkreet. Daar hjj leefde, was hulp mogeljjk. Alles moest beproefd worden, om hem zoo spoedig mogeljjk te redden. Oom Stanislaus, Kulgatschow, zjj allen moesten aan het werk gaan. Moeicljjk kon het niet vallen om zjjne vrjjlating tc vcrkrjjgcn, want wie kon cr belang hebben bjj zjjne gevangenzetting Er moest hier ongetwjjfcld een treurig misver stand gehecr.-ciit hebben, maar nu was allee weer in orde, zjj vouwde de handen en het eene vurige dankgebed na het andere steeg er uit haar hart op. Nog ccn s'-ation en nog een. Eindeljjk reden zjj het station harer bestemming binnen. Felicia wachtte haar nichtje op. (Wordt vervolgd.)

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 1