Tandarts Anninyb, Groot BAL Oud-Gereformeerds Gemeente HUWELIJK. Eben Haezer. fiat. Chr. Geh. Dol. Yereeniging Bekendmaking. ALIIAMBRA Ken eigenaardig incident ia reeds uit den strijd te melden. Hot ltiissUclic blad de «No- woji Wremye* luat niet nu er een scherp licht op te laten vullen. Do aanval op Port Arthur is ondernomen door Japanners van Wei-ha-wei. Deze haven is indertijd door Engeland ge pacht* van Cliinu en moet dus, burgc- lyk zoowel als militair, onder contrölo staan vut! Engeland. Daar Wcihawei nu een operatiebasis voor Japan is geworden heeft Engeland met de overdracht der haven feitelijk de beginselen der neutraliteit geschon den, zoodat Engeland in liet vervolg het recht verloren heelt roede te bcraadslagi over het lot der haven die nu deel van Jupan's grondgebied is geworden. Met blad meent dat Ituslxml Engeland kan aanspreken tot schadevergoeding voor geleden verliezen. Kouter seint urby dat Engeland reeds vroe ger eens in een dergclybo kwestie, (toen met do[Albama) schuldig verklaard is. Marine en Leger. Hr. Ms. pantserschip .Do liuytcr* is 9 dezer weder van I'onto Delgado vertrokken en zal vermoedelijk den lCdon dezer hier binnenvallen. Hr. Ms. puntserschip .Hertog Hendrik", liggende in het droge dok van 's ryks weri alhier, is aldaar reeds van kimkielen voorzien en wordt met spoed gereed gemaakt, om on der bevel van don kapitein ter zee A. il. Hoekwater in dienst gesteld te worden. De kapitein-luitenant ter zee W. Naudintcn Kate is aangewezon als le officier. Do ofllciercn-machinisten dor lo klasse C. Wiikerlin en W. de Waardt, worden respec tievelijk mot 11 Februari a s. en 1 April d. a. v. geplaatst, eerstgenoemde in do directie der marine te Amsterdam, als toegevoegd aan hot hooid van vak van scheepsbouw by 's Kyka werf aldaar, en laatstgenoemde bij de con servatie op 's Rijks werf te Willemsoord. D«£ officier-machinist der 2e klasse W. J. Snaauw wordt met laatstgenoemden datum ge plaatst by de fabriek van do Koninklijke Maatschappij Do Schelde, te Ylissingen. Bij K. B. is aan den eorste-luitenant R. I. lo Bron do Yexela, plaatselijke adjudant te Den Helder, onder toekenning van pensioen, eervol ontslag uit den militairen dionst ver leend, en het bedrag van het pensioen vast gesteld op f 937 's jaars. Met den 25sten dezer worden overgeplaatst op Hr. Ms. „Neptunus" do sergeant-hofmees ter P. L. Wezopocl en de sergeant-kok H. Wiegel van Hr. Ms. Wachtschip alhier en de sergeant-hofmeester A. C. Grolló van Hr. Ms. .Evertsen*, welko lautsto aan boord van dien bodem wordt vervangen door don sergt.- hofraeester J. Goudswaardt van het Wacht schip alhier. Stoomvaartberichten. Het stoomschip .Koning Willem II», Amsterd. n. Batavia, arriv. 9 Febr. te Genua. Hot stoomschip .Prinses Sopbie* arriv. 9 Febr. van Bataviu te Amsterdam. Het stoomschip .Koningin Regentes", van Batavia n. Amsterd. vertr. 3 Febr, v. Sabang. Hot stoomschip .Prins Hendrik», arriv. 8 Febr. van Amsterdam te Batavia. Het stoomschip .Koningin Wilhelmina*, v. Batavia n. Amst., vertr. 10 Febr. v. Port-Said. Ilot stoomschip .Prins Willem II*, van Parimnribo n. Amsterd., arriv. 9 Feb. to Havre. liet stoomschip .Socmbawa', v. Amst. n. Batavia, pass. 10 Fobr. Perim. Marktberichten, Scliagen, 11 Febr. Aangevoerd 4 paarden f 80 a f 150, 2 stieren f 70 a f 140, 10 gcldokocicn f 100 a 140, 24 vette kooien f 170 a f 270, 20 kalfkoeien f 130 a f 225, 0 veulens f a 0,45 nuchtere kalveren f8 af 18,0 vette schapen f a 15 magere id. f 10 - a 10, lainm. f a 20 magoro varkens f8.a 11.22 vette varkens 34 a 38 et. p. K.G., 65 biggen, f6.a 9.600 kop boter 65 a 70 et., 9000 kipoieron f 4.u 4.50, 25 eenden dito f 4, 0 pinken f 0f 0, 0 gras- kalveren f 0 a f ossen f0afO 160 overhoudors id. f 14 a 26. Burgerlijke stand gem. Helder- Vn» 9 tot 11 Febrnnri. ONDERTHOUWDS. v. .1. Vnart en L. Leen. 1. Gruimnn eti L. de Vries. D. Coïni en li. de Wilh, GETROUWD: J. H. F. JtMen en E. F. Kuiten. J. Brain en G. Gnuif. J. Ycrmeulou en C. T. Kuh- lnnd. A, ven Gyu cn A. v. d. Bosch. BEVALLEN: A. Kw»*t «eb. Gorscn, i. A. A, de Moer geb. Iluijsdens. x, N, Sluiter geb. Schogcn, d. G Adriaans» geb. Vcltmnn, d. -W. Wolvers geb. v. d Veer, i. A. C. Verstegen gob. Vink, z. A. do Bio geb. van Os. z. M. Kramer geb. van Pelt, d M. Aniiijns Scb Tijscn, d. A. M. BoneVer geb. do Ruiter, i. A I. ReiiMiinag geb. Kcrsseboo-r, d. OVERLEDENM. Bosman geb. Koegelberg, 34 j J. Itasch geb. Butcr, 48 j P. Slugwater, 8 m. V. J limmela, 75 j. Vervolg der berichten. Dinsdagavond vergaderde in hot Bonds- gebouw do Spaarbank St Autonius tot vast stelling van de uit to betalen rente over het verloopen halfjaar, wyl het boekjaar voor taan van Januari tot Januari zul loopen. Met genoegen constateerde do voorzitter den gestadigen vooruitgang der bank. Na oen bestaan van nog geen 5 jaar bedraagt het ingelogde kapitaal reeds i' 12366,75. Het reser vefonds f 317.35*. De gelden zyn belegd in hypotheken en soliede pandbrieven. Hot beheer en de administratie geschiedt geheel koatblots. Duardoor kon, na aftrek van hot to storten bedrag in het reservefonds, 3, 1 percent aan de inleggers worden uitgekeerd. Aan hen die minstens 8 maal cone inlage deden, wordt 4, 5 percent uitgekeerd. Het getal iti omloop zyndo boekjes bedraagt 223. Het aftredend bestuur werd herbenoemd, alsmede de commissio van toezicht. Een commissio van 8 personen werd uit de inleggers gekozen om het finanticel beheer te ▼erifieeron. Nadat door den voorzitter dor afdceling aan het bestuur dor spaarkas warmen dank was gebracht voor «lo vele moeite, die het cieh belangeloos getroostte werd de vergado ring gesloten. De Kamer van Koophandel en Fa brieken in deze gemeente zal vergaderen op Donderdag 18 dezer des avonds ten 7 uur. Stukken voor deze vergadering, worden ingewacht voor genoemden datum by den voorzitter of een der leden. Afloop der openbare verkooping van 19 naast elkander staande huizen en erven aan do Basslr.iat alhier, Woensdagavond in «Ca sino" gehouden, ten overstaan van den no taris C. Stammes: 1. No. 42; koopcr de heer F. van Twiek qq, voor f770. 2. No. 41koopor de heer W. S. Streep, voor f720. 3. N<\ 16; kooper de heer P. Bregman, voor f720. 4. No. 48; koopcr do hoer A. van Pelt qq, voor f 720. 5. No. 50; koopcr de heer P. Thomas qq, voor f' 720. 69. Nos. 52, 54, 56 en 58; kooper de lieer S. Bregman, voor f'2841. 1012. Nos. 60, 62 en 61; kooper de heer W. S. Streep, voor f2210. 13. No. 66; koopcr de heer B. Th. J. van der Kleij, voor 1710. -14. No. 68; kooper de heer S. Groot, voor 1' 710. 1517. Nos. 70, 72 en 74; kooper «le lieer W. do Jong q«|, voor 1'2150. 18. No. 76; kooper de lieer K. Bregman, voor f720. 19. No. 78; koopcr «le heer 1*. Thomas qq, voor f 710. Hot Iloofd-Comiti' voor het huldeblijk aan H. M. de Koningin-Moeder zal gedurende «lel feestelykjiedon als ondersclieidingstecken een Heklersch wapen aan een strikje met de kleuren van Waldcck-Pyrmont, dragen. Texel, 11 Febr. De voordracht ter benoeming van een dykgraaf voor de 30 gemeenschappelijke polders op Texel, aangeboden aan den Minis ter, bestaat uit de heerenJ. S. Djjt, K. J. Roeper en J. S. Keyser. (2,Een viBscbersjongen vond alhier een zoogenaamde reclame-ballon, waarop de volgende woordeiiNouveauté, Place de L' Epeson, J. Péan. A. Lesault Sr. Alhier is opgericht een boerenleenbank, die zich zal aansluiten by de Centrale Bank te Utrecht. Het bestuur berust by de volgende hee ren: H. Haakman, Directeur, A. Langeveld, Onderdirecteur, C. Veegen, Commissaris, P. Graaf. Kassier. De Raad vau Toezicht bestaat uit de heeren: C. H. de Boer, Notaris, Dr. Over, N. Min, en K. T. Bakker. Het Russische eskader, thans op weg naar Oest-Azië, wordt elk oogenbiik te Sabang verwacht. In verband daarmede is generaal Van Heutsz naar Sabang ver trokken, met het oog op de handhaving der neutraliteit. Het stoomschip Arion, van Keulen naar Bremen en het stoomschip Industrie van Londen naar Rotterdam zyn gister morgen bij Vlaardiugen in aanvaring ge weest. De Arion is gezonken boven Vlaar- dingen. De Industrie is naar Rotterdam opgestoomd met een gat in de boeg. Een der opvarenden van de Arion, ge naamd Endrolles, is verdronken. Luijer van der Laan, de schoenmaker, uit de Celebesstraat te Amsterdam, die imlerfyd zyn schoonzuster, by wien bij in woonde, tiidens zyn broeder afwezig was, in koeien bloede heeft vermoord, is door de Arr. Rechtbank veroordeeld tot levenslange gevangenisstraf. Beklaagde bad reeds vroe ger op jeugdigen leeftyd een moord ge pleegd, en daarvoor 7 jaren gevangenisstraf ondergaan. De brand te Baltimoro. Over «len ontzettende» brand te Bultimorc nog het volgendeOp het oogenbiik, dat do wind draaide en de vlammen zuidwaarts naar zee toe werden gejaagd, werden «le fabrieken voor het inmaken van fruit en groenten aan getast voet voor voet moesten du brandweer mannen in hun stryd tegen de vlammen wij- ken. Het puin van de verwoeste gebouwen stapelde zich in do straten tot lien voet hooge bergen op. De troepen zorgden or voor, dat de orde bewaard bleef'; vooral do detectives cn de politie bewezen groote diensten by het to keer gaan van plundering. Een onverge telijk schouwspel moet het geweest zyu, de inwoners uit de brandende straten te zien vluchtenin het noordclyk doel van do stad verdrongen zich de vluchtelingen om aan het gevaar te ontsnappen. Men zag geheel families Poolache Joden die slechts mot moeite voort kondon gaan, beladen als zy waren met het huisraad en de kostbaarheden, die zij nog uit hun braudende woningen gered hadden. Tc midden van «lo voortdringendo menigte zag men huurrijtuigen, ook eigen rijtuigen, tran sportwagens, alles vol met vluchtelingen, die in groote opgewondenheid de paarden voort- zweepten, om toch vooral hun goederen in veiligheid te brengen. Men trachtte de vlam men tegen te houden door katoenbalen in de straten opeen to stapelen, waarby do geni«^ troepen behulpzaam waren. Bijna 27 uur lang had do brand mot volle hevigheid geduurd, toen eindelijk de woede dor vlammen begon to verminderen. Do vroegere commandant van de brand weer te Baltimoro voert nu weer het bevel, daar de tegenwoordige chef en zyn plaats vervanger beiden aan brandwonden ziek lig gen. De uitwerking van het dynamiet, dat men gebruikte om do huizon to laten sprin gen, ton einde op deze wijze do vlammen tegen to houden, was geheel anders dan men verwachtte. De muren der woningen bleven byna ongeschonden, terwyl hot inwendige ge heel verwoest werd en gedeeltelijk in don grond verdween. Do aanblik van het ver woeste stadsgedeelte kan oumogclijk beschre ven wordenoveral half vernielde muren, ingestorte gebouwen. Dozo brand overtreft in uitgebreidhied zelfs dien van Chicago in 1871, welke toch de grootste is, dien men in de Ver. Staten ooit aanschouwde. Do correspondent van do Daily Mail" deelt o. a. de volgende bijzonderheden mee Boiutlvo do schade van ruim 200 millioen dollars beeft du brand nog oen iniddolyke schade veroorzaakt, die op het oogenbiik na tuurlijk nog zelfs niet te schatten is. Voel dukloozen zyn or to Baltiftioro ten gevolge van den brand niet, daar de verbrande ge bouwen voor het grootste godcello kantoren bevatteu. Over het uitbreken van «Ion brand schrijft de correspondent, dat binnen 20 minuten hot vuur op 12 plaatsen to gclyk brandde. De gchoolo bevolking was, uit haar slaap gewekt door do hevige losbarstingen, omniddellyk op de boen. De wind was op dat oogenbiik zoo hevig, dut de brandweer niet met vrucht kon optreden. Onmiddellijk werden tclegraman om hulp gezonden naar do naastbij gelegen sleden. President Itoosevelt zond uit Washington oen afdoeling politie om do orde to helpen hand haven. De burgemeester van Philadelpliia zond 400 ugenten, twee regimenten infanterrio on een afdoeling mariniers. Honderden handelslieden haastten zioh om hun boeken en papieren in wagons en andere voertuigen in veiligheid te brengen. Toen «lo juwelierswinkel van Mo Donald Co. be- d rei gil werd, grepen do leden «Ier firma en de bedienden zooveel kostbaarheden als zij slechts dragen kouden byccu en snelden er mee naar buiten. Haast in elke straat kon inen dergelijke tooncolljes zien. Op straat was do toestand vooral hoogst gevaarlyk «loor do neervallendo electrischo draden, die nog aan contralet) aangesloten waren. Een aantal brandweermannen ont vingen hevige schokken by de aanraking van deze overal verspieid liggende dradon. '8 Avonds kon men haast geen water moer krygon voor de brandspuiten, zoodat vele werkeloos moesten blijven. Onder de groote gebouwen, die door den brand vernield zijn, mogen in de eerste plaats wel de effecten-, de koren- on do graanbours genoemd worden. 1 >e verschillende verzekeringsmaatschappijen zijn naar schatting voor ongeveer 72 millioen guldon bij dezen brand betrokken. Men vreest, «fat een aantal kleinere maatschappijen er door failliet zullen gaan. Ruim 50.0(10 personen zyu ten gevolge van deze ramp werkloos. i2D {jerT_ De Oorlog in bet Oosten. Japan nam Woensdag bezit van Maeampo aan de zuidkust van Korea, om aldaar een sterk maritiem station te vestigen. PARIJS, 11 Februari. Een telegr. uit Petersburg aan den Figaro" meldt: De Japanners verloren by Port Ar thur een panterschip en 2 kruisers voor Weihaiwei 4 torpedobootjagers en 5 torpedobooten. PETERSBURG, 11 Februari. UitWla- diwostok wordt aan het blad »Nowoje Spenja" gemeld, dat volgens de dagblad- berichten de Japanners een volkomen ne derlaag leden aan de Yaloe en dat de Rus- schen Tsjemoelpo bezet hebben. By de Japansche consulaten hier te lande is thans een officieeel telegram uit Tokio ontvangen, vermeldende dat Japan 10 dezer den oorlog verklaar^ heeft aan Rusland. PARIJS, 11 Febr. Een telegram van het Russische Telegraafagentschap uit Petersburg aau do „Ternps" meldt dat het Japansclie eskader zich eergisteren van Port Arthur terugtrok met aanzienlijke schade. TOKIO, 10 Febr. Van niet-officiecle zijde wordt gemeld, dat bij den aanval op Port Arthur op 9 dezer twee Japansclie schepen averij hebben gekregen. PETERSBURG, 11 Febr. De generale staf der marine maakt bekend, dat volgens bij haar ontvangen berichten in het gevecht voor Port Arthur zes Japansche schepen onboteekonende schade hebben bekomen, 50 man zyu gesneuveld en 150 gewond. Het gevecht voor Tsjemulpo. TOKIO, 10 Febr. Uit bijzonderheden om trent het gevecht bij Tsjemulpo blijkt, dat de gezagvoerder van de «Varyag" aan boord van zyn schip bleef en het in de lucht deed vliegen, nadat de bemanning ontkomen was. De aanval op Port-Arthur. Belangwekkende bijzonderheden in verband met den aanval der Japansche vloot op het Russische eskader voor Port Arthur heeft de correspondent van do «New-York Herald" te Tsjifoe vernomen van den Japanschen consul aldaar. Do consul was naar Port Arthur en Dalny geweest om de Japansche bewoners te halen. Hy was in uniform gegaan en werd ontvangen met do gebruikelijke eerbewijzen; bij werd door hooge Russische ambtenaren ten eten gevraagd en men dronk op het be houd van den vrede. In den trein, waarmede hy terugkeerde, ontmoette do consul echter een Japansch hoofdofficier, vermomd als kncelit, die nauw keurig de ligging van de Russische oorlogs schepen had opgenomen en daarby had op gemerkt, dat de vaartuigen geen stoom op haddon en niet heel scherp uitkyk hielden. Toen de Japansche vloot in zicht kwam, ging de vermomde hoofdofficier nan boord cn deed hy rapport van zyn bevindingen aan admiraal Togo, difc daarop tot don aanval besloot. De Rusaischo schepen waren in vier ryen geschaard. Aan den ingang van de haven lagen do .Boyarin" en do »Novik", daar achter de Petropavlosk", do «Pobieda" en do tPoltava". De derde linie werd gevormd door de i/Poresojet", de .Retvisan", de ,Se- vastopol" en de .Cesarevitsj", terwyl vier kruisers de achterste linie uitmaakten. Voor deze liniën lag «le ,Angara", het oenige vaartuig, dat mot zyn zoeklicht werkte. Hot schijnt nu wel vast to staan, dat zoo wel de Wariag als de K o r i t s by Tsjemoelpo vernield zyn. Het lot van deze schepen is wel tragisch. Voordat men het uitbreken der vijandelijkheden verwachtte, fcitelyk nog in tyd van vollen vrede, ver schijnt een Japansch smaldeel, met een Ja pansch landingscorps voor Tsjemoelpo. Men zegt dat «lo Koriöts toen het eerste schot in dezen oorlog op do Japansche torpedobooten gelost heelt; 't kan zyn, maar do poging, achteraf door de Japansclie regeering aange wend om dtiaraan gewicht to laten hechten ('t gebeurde eenige uren vóór den torpedo- aanval op Port Arthur alsof die 't ant woord was op het schot van de Koriëts is te onnoozcl. Do twee Russische schepen moesten voor de Japansche overmacht in de haven terug. Zo werden daar 's nachts met rust gelaten. Den volgenden morgen, om hun eer te redden, gingen zy den dood in. Het ongelyko gevecht eindigde natuurlijk met do vernieling dor Russische schepen. Do commandunt van de Wariag bleef aan boord, toen hot volk zich van het gehavende schip redde, en als een Van Spcyk stak hy er den brand in. De prachtigste kruiser, do snelste au do Russische vloot, ontplofte cn zonk. Advertentiën gelieve men dos 's mor gens vóór 10 uur in te zenden. ADVERTENTIEN. Dinsdag 23 Februari hopen tfei onze geliefde Ouders, Behuwd- en Grootouders SIMON DE VRIES I en PIETERTJE HEIJBL0K, W den dag te herdenken, waarop zy voor 25 Jaar in den echt J werden verbonden. Dat zy nog laug gespaard mogen blyvon, is *53 de wensch van hunne liefhebben- r d0 Kinderen, Behuwd- en Kleinkinderen £53 E. van Es— 1)K VltlES. 1 IJtnui- S. van Es. j den. J G. VAN IIkRT DkVkiES. I rr u 1 e- ij rj [Helder. S* IV. r. VAN ÜKHT. t W. DB YHIBS. I T. db Veiks—wagemakeu. j53 t. db vbïks. sg l>. db Vries. M. db Vries. A. C. db Vries. i ra N. C. db vrik8. J. C. db Vries. Wieriugen, 12 Febr. 1904. innig Zoo de Heer wil, en zy leven, hopen onze geliefde Ouders PIETER BAIS $*3 en J0HANNA OVER DE LINDEN, °P d°n l?den Februari as. den j £*«3 dag te herdenken, dat zij VÓÓr 1 i'M 45 jaar In den Echt zijn ver- bonden. GS Dat God hen nog vele jaren j moge sparen, is de wensch van j hunne dankbare Kinderen, t&t» Behuwd- eu Kleinkinderen. Helder, 12 Febr. 1904. Evangelisatie-lokaal in do Palmstraat. ZONDAG 14 FEBRUARI, voorin. 10 uur: Dr. Th. I. Hoedemaker, Predikant te Amsterdam. HOOGSTRAAT. ZONDAG 14 FEBRUARI, 's rnorg. 10 uur en 's avonds half G uur De Eerw. Heer Th. KORPORAAL, van Rotterdam. Verlengde Wilhelminastraat 53, bestaat gelegenheid voor kinderen vanaf 6 jaar, goedkoop onderricht te ontvangen in de HANDWERKEN. Van 57 uur 's avonds. Den 27sten Februari hopen myne geliefde Ouders SS PIETER ALEXANDER VAN WUIJCKHUIZE NORTIER HENRIETTE PIQUENDAIRE, den dag te herdenken waarop *$3 zy voor 25-jaar in den Echt tvw werden verbonden. Dat Zij nog lang moge ge- ÜSs 8paard blijven is de wensch van hunne dankbare Dochter C.R. H.v. Wuijckhüize Nortier. Door Gods goedheid hopen onze geliefde Ouders: LAMBERTUS RUITENSCHILD FRANCIJNTJE DE GRAAF, den 27sten Februari 1904 hunne 121/9-jarige Echtvereeniging te herdenken. Dat zy -nog lang voor ons gespaard mogen bljjven is de wensch van hunne liefhebbende Kinderen Fhederik. arïe. Lambertus Franciscus. Joost. Bussurn, 12 Februari 1904. Getrouwd L. J. A. OETELMANS en C. M. M. NEUVEL, die, mede namens wederzydsche familie huu hartelyken dank betuigen voor de vele bewyzeu van belangstelling, by huu huwelyk ondervonden. Amsterdam, 9 Februari 1904. De Heer en Mevrouw VELDF.RMAN Reekers, geven kenuia van de geboorte vau een Hinken Jongen. Capelle a. d. IJssel, G Febr. 1904. Geboren: AU&JE» Dochter van H. MANUEL en M MANUEL—Calliber. Cura$ao (West-Indië), 27 December 1903. Heden overleed na voorzien te zyn van de H. H. Sacramenten der ster venden onze geliefde Echtgenoot, Vader, Behuwd- eo Grootvader de Heer Francicus Joannes Ummels, in leven gepensionneerd Opzichter van Ryks-Marinewerf, in den ouder dom van 75 jaar. Namens de Wed. F. J. UMMELS-Rippens, Kinderen, Behuwd-en Kleinkinderen. Den Helder, 10 Februari 1904. Algemeene kennisgeving. Heden overleed tot onze diepe droefheid mijne geliefde Eclitgenoote en der kinderen zorgvolle Moeder Maria Koegelberg, u den ouderdom van ruim 34 jaar, mij nalatende zeven kinderen nog te jong om het zware verlies te kunnen i beseffen. Helder, 9 Februari 1904, L. BOSMAN. Den Gden Febr. 1-1. overleed zacht en kalm na een langdurig, doch geduldig lijden onze geliefde Dochter en Zuster, M. BOSMAN geb. KOEGELBERG, in den ouderdom van 34 jaar en 11 maanden, nalatende 7 nog jeugdige K nderen. Dat zy ruste in vrede. Namens Moeder, Zuster, Broeder en Zwager, Wed. S. KOEGELBERG geb. Houtkoper. S. KOEGELBERG. A. KLOOSTER geb. Koegelberg. K. KLOOSTER. Heden overleed, door een korte on gesteldheid, onze jongste lieveling PIETER, in den leefljjd van 8 maanden. Helder, 10 Febr. 1904, Uit aller naam, V. SLAGWATER Jz., Echtgenoote en Kinderen. Eenige en algemeene kennisgeving. De Heer en Mevrouw J. ENGELS BRUIJN betuigen hun hartelyken dank voor de belangstelling, ondervonden op 31 Januari j.1. Amsterdam, 10 Februari 1904. Een net jongmensch 25 jaar, met een voudige betrekking, wenecht langs dezen weg kennis te maken niet eenvoudige jonge dame, liefst eenig fortuin. Portret gewenscht. Geheimhouding verzekerd en terugzending van portret. Brieven bureau v. d. blad onder lett. A. Uit Liefde. Aan belanghebbenden wordt bekend ge maakt, dat aan ben, die iets te behandelen of te verzoeken of te onderzoeken hebben aangaande de oprichting der Zions alge meene Christelyke Gemeente daartoe ge legenheid wordt gegeven des ZATERDAG AVONDS van 8 tot 10 u., of des ZONDAGS van 2 tot 5 uur, ten huize van de Wed. Jonker. Godsdienstoefening op den gewonen tyd. Zie Lucas 14 tot en met Hoofdstuk 19 en Psalm 119, vers 40. Tevens een ORGANIST gevraagd. WED. JONKER, De Ruyterstraat 25. Afd. Helder en Omstreken. Openbare Vergadering D.V. op ZONDAG 14 FEBBUARI 1904, des avonds ten 71/» uur iu het lokaal KAKÜLWEO 16. HET BESTUUR. Rijksnormaallessen te Helder. In de laatste alinea der advertentie on der bovenstaand opschrift voorkomende in het nummer van dit blad van den 9den dezer leze men in plaats van 1 April 1903 1 APSftlL 1»04. GEZONDHEIDSCOMMISSIE op MAANDAG 15 FEBRUARI a.s.. 's avonds 87* ure, in het Kantongerechtsgebouw aan de Kerkgracht ter vaststelling van haar jaarverslag. Helder, 10 Febr. 1904. De Secretaris, VAN HEUVEN. Kon, Ned. Bond van Oud-Onderofficieren. Jaarlijksche Buitengewone Vergadering voor alle Leden en Donateurs op Dinsdag 16 Februari 's avonds 7 uur in het lukaal >'t Centrum.* Uitbrengen van Jaarverslagen door verschillende bestuursleden. Zie verder circuleerende ljjst. HET BESTUUR. De Directie der Noord-Hollandsche Levensverzekering- Maatschappij gevestigd te Alkmaar, bericht, dat het kapitaal der Vennootschap is uitgebreid tot f 200000,00 en hare statuten zyn gewyzigd met konink lijke Bewilliging, verleend by H.M. Besluit van 18 November 1£03, waarvan blykt uit de acte van wijziging opgenomen in bet bijvoegsel van de Ned. Staatscourant van Dinsdag, 9 Februari 1904, No. 33. De Directie. J. P. BACKX, President-Commissaris. J. HOFSTEE Jz Directeur. HOOFDGRACHT 28. iwa i»«4 ONDEROFFIUIERS-VEREENINGEN „Vaderland en Oranje", en „0. V." en muziek-gezelschap „Helder's Harmoniekapel". T00NEELUITV0ERINGEN ten bate van het bekende doel op 17 en 19 FEBRUARI as. in „i AANVANG 8 UUR. Programma: 1. Goudenbruiloftsmorgen, duet. 2. De Kleinzoon, bekroond tooneelspel in 3. Balmasque, duet. [één bedrijf. 4. Leen me je kamer, blijspel in één bedrijf. 5. Insubordinatie, klucht met zang. —O NA AFLOOP BAL. O- Prjjzen der plaatsen 17 Februari f 0.25. 19 Februari f 0 75, f 0.50, f 0.25. Café „De Vriendschap", DES ZONDAGSAVONDS Wed. HENNING. Café- Concert. BasslnKraont 12 Optreden van nieuwe Artisten. HUWELIJK. Een net jongmensch 28 jaar, vaste be trekking, zoekt langs dezen weg in kennis te komen met een net Meisje of Wednwe. Portret gewenscht. Geheimhouding verzocht en verzekerd. Brieven bureau van dit blad onder lett. C. Gevraagd een BEDIENDE eenige jaren in het vak werkzaam en een LOOPJONGEN die in het vak wenscht opgeleid te worden. Adres: H. NIJENHUIS, >De Laken winkel", Kanaal weg. GEVRAAGD een net D JL G .91EIS J E, niet beneden 15 jaar. Adres SPOORSTRAAT 33. Terstond gevraagd een fl I n k e DIENSTBODE. Adres: KONING DWARSSTRAAT 44. Gevraagdi een net Dienstmeisje, AdresZEEMANS LOGEMENT, Spoor- gracht No. 43. Aan de Stoomwasschery »Den Helder*, kan geplaatst worden een eenigszins bekwaam Strijkster. Adres de Chef-Strjjkster aan g inrichting. GEVRAAGD: een llinke Dienstbode. AdresMej. MOS, Langestraat 33. JK en Dienstbode gevraagd. Adres: DIJKSTRA AT 32. In een klein gezin wordt direct een nette D ACMEID gevraagd, wasch buitenshuis. Zich te vervoegen van 6—8 uur, Zater dagavond, Spoorstraat 52. DIENSTBODE. Gevraagd een flinke DIENSTBODE; wa»ch buitenshuis; loon f2.per week. Adres: Mej. VERFAILLE, Langestr. 74. Mevrouw DRIJVER Kanaalweg 77 vraagt tegen half Maart eene flinke DIENSTBODE, die netjes werken en koken kan. Loon f 100 en f 26 waschgeld. Zich aan te melden 's morgens voor twaalf of '8 avonds na acht uur. Mevrouw SCHOO, Binnenh. 79, vraagt een flinke DIENSTBODE. Zich aan te melden 'sa vonds na half acht. Wordt gevraagd, wegens ziekte der tegenwoordige, om dadelyk in dienst te treden een net DAGMEISJE. Adres: Mej. SNAPHAAN, >Speeltuin", Parallelweg 21. WORDT GEVRAAGD: een flink DIENSTMEISJE, tusschen 15 en 16 jaar by mej. GRIESHAVER, Spoorgracht 37. Iemand op de hoogte met administratieve werk zaamheden, zag zyne avonduren gaarne bezet; wil zich ook belasten met het innen van huur, contributiën etc. Brieven, onder lett. H. B., Boekh. SPRUIT. Een Kleermakersjongen gevraagd die in 't vak wenscht opgeleid te worden. Adres H. J. SEEBOLDT, Weezenstr. 49. SLA GEB SLEE RL ING. Gevraagd een FLINKE LEERLING by Chr. GOES, Goverestraat 29. Bekwaam TIMMERMAN gevraagd. Z. KLAASSEN, Koningdwarsstraat 36, 2 nette Commensaals gevraagd, by DE WED. C. SMIT Polderweg No. 1. GELEGENHEID VOOR NETTE KOSTGANGERS. Adres: BINNENHAVEN 24. PENSION aangeboden tegen 1 Maart aan den Ka naalweg tasschen de bruggen, voor 1 of 2 Heeren. Br. fr. lett. IJ. bureru van dit blad. Te huur gevraagd e«*n net BURGER WOONHUIS, in den omtrek van 't cafe 't Centrum. Brieven worden ingewacht onder letter D., (waar het huis staat en de huurprys) bureau van dit blad. Gevraagd Kost en Inwoning met huiselijk verkeer en vrij Slaapkamertje, bij fatsoenlijke lieden, eigen beddengoed is in bezit. Adres: met brieven onder letter L. G. Bureau vau dit Blad. Te hnur een HUISJE aan den Vijfsprong met een groote lap GROND. Huurprijs f 1.10. Te bevragen by J. HAM, Gasatraat 25. Te huur een Winkelhuis. AdreaWAAGSTRAAT 9.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 2