Naar de Keizerstraat FRANS DE VRIES GO., SPOORSTRAAT 05, DEN HELDER. Bezoek 'f WERELD-PANORAMA, Spoorstraat 130*, gedurende de maand FEBROARI. C. TROONT, Spoorstraat. WA AHft1?!is ki'f FRANS DE VRIES CO. NIEUW! Overheerlijk! NIEUW! P. PUINBROEK Het beste adres voor Heeren- en Jongeheerenkleeding gemaakt of naar maat, is het magazijn van Openbare Verkooping Attentie Openbare Verkooping Belangrijke Executoriale Verkoop Groote afslag Miinriclitiiig Keizerstraat 34. Magazijn „De Tijd", Parijsche Iloterbatons J. G. PUTTERS. Concurrentie onmogelijk. GROOTE SORTEERING NIEUWE MODELLEN. Lees ditl KIESPIJN. H. C. KROON STUIVER, KEIZERSTRAAT 27 en 29. I! A lEUfl Spoorgracht 3, de omzet van, de 50 cents Boter zoc groot Ontvangen een RIJKE collectie STOFFEN van DEUGDZAME qualiteit voor AANNEEMCOSTUMES. Wij garandeeren op al onze goederen een onberispelijke coupe en prima afwerking. Vraagt stalen en prijsopgaaf. Aanbevelend, EntreeÏO cent. Te huur: ACHTERHÜISJES in fle Jonkerstraat. Adres: JONKERSTRAAT 28. Te haar een flink BURGERWOONHUIS, met waterleiding a f 2.10 per week. Adres A. GOVERS, Sluisdgkstraat. Te Mnr m net HUISJE in het Braaksma hofje voor fO.75 per w. Te bevragen: VLAMINGSTRAAT No. 42. Te huur een Woonhuisje a f 1 per week met waterleiding. AdresA. P. BOELSUMS, Kuiperstraat. Te huur een flink WOONHUI Te bevragen Spoorstraat 52. 8. Fraaie PIANINO, kort bespeeld wegens omstandigheden te koop voor f 350 met Tabouret. Fr. br. motto »Pianino«, Bureau v. d. Blad. Te koop drie halfsleteu GARNALENKORREN, op 20 voet stok, bg GEERT BAKKER, Binnenhaven 6, Helder. Te koop een zoo goed als nieuwe en een geheel nieuwe FI Jfcii "JL" 0. NIEUWSTE MODEL, BILLIJKE PRIJS. Adres: 1ste ROZENDWARSSTR. no. 9. Te koop voor spotprijs: TWEE zoo goed als nieuwe BEDDEN, TWEE WASCHTAFELS, geheel compleet en een mooie PETROLEUMKACHEL. Inlichtingen te bekomen aan het Bureau van dit Blad. Wegens plaatsgebrek te koop een mooie Wachthond, bruin, langharig. Te bevragen bg IJ. VAN LOOSEN, Bassingracht 50. Uit de hand te koop een net BURGERWOONBÜIS met groot dicht ERF en van alle gemak ken voorzien, staande in de Weezenstraat no. 5 nabg de Spoorstraat. Dagelgks te bezichtigen. op Zaterdag 20 Febr. 1904, des avonds 7 ure, in het Logement van den heer H. ENGEL, op Hippolytushoef, ten verzoeke van de heeren A. HOPMAN en S. L. MULDER, van de peroeelen Land te Wieringen, op de biljetten vermeld. Notaris OBREEN. op WOENSDAG 17 FEBRUARI 1804, 'b morgens 8s/4 uur, aan de BINNENHAVEN, voor het Heerenlogement te HELDER, van: 1 Giek en 1 Zeilsloep met zeil en treil, 4 Vletten van 16-22 voet, 2 nieuwe Vlet ten en 1 nieuwe Sloep, voortsScheeps lantaarns, Scheepslog, IJskist, Staaldraad, Blokken, Kompassen, Kettingen, 1 Anker spil, Telescoop met toebehooren, uit de fabriek van Steinhart te Munchen en het geen meer zal worden aangeboden. Goederen kunnen nog worden ingebracht ▼oor deze Veiling. Alles ter gemelde plaatse vóór de ver kooping te bezichtigen. Deurwaarder W. BIERSTEKER. Telken» utordl er door de gezondheids commissie voor gewaarschuwd de melk niet ongekookt te drinken, daar het schadelijk is voor de gezondheid. Wij vestigen daarom Uw aandacht op onze Gesteriliceerde Bacteriënvrije Melk, waarvan gij verzekerd zijt dat alle schade lijke Bacteriën er uit zijn. Dagelijks versch verkrijgbaar a 8 ct. per jlesch in de Melk inrichting van 61. tü. Hremer, Metserstraat wegens vertrek op WOENSDAG 24 FEBRUARI 1904, voorm. 10 uur, in het lokaal >'t CENTRUM" te Helder, van MEUBELEN en HUISRAAD, mahonie Linnenkast, Chiffonnière, Penantkast, Canapé's, bekleede- en andere Stoelen, Salon en andere Tafels, Spiegels, Scbildergen, Machinetafeltjes, 2 uitmunten de Veerenbedden, Peluw's, Kussens en Matrassen, gzeren Ledikanten, (twee- en één-persoons), geëmaill. Kenkengerief, Haard, Vulkachels, Klokken, Heeren- en Dames-Rgwiel, enz Voorts een partij Wollen- en Katoenen MANUFACTUREN, Japonstoffen en Vitrage's, Karpetten enz. Als buitengoed: een partijtje Flanken enz. Kgkdag daags te voren van 114 uur. Deurwaarder H. KWANT. om contant geld zonder opgeld, in het Hotel „de Toelast" te Helder. Ie. Op Woensdag den 17den Februari 1904 voorin. 10 uur, van den geborgen Scheept in vent artt afkomstig van de gesloopte Zweedsche Bark AL BERT EUREÜD8VARD", bestaande uit2 Gieken, 1 Redding boot eu een Vlet, 50 Zeilen, diverse rollen zwaar en licht Zeildoek, Touwen en Touw werk (nieuwe en gebruikte), een groote party Blokken en Blokschgven, staand en loopend Want, 50 tons gesloopt IJzer en IJzerdraad, 10 a 12 tons Koperwerk (bouten, scharnieren, sloten, schroeven enz., Bladkoper nieuw en oud), Manilla- en andere Trossen, Signaalvlaggen en 8ein- lantaarns, Masten, Gaffels, Ra's, Stengen, Kompassen, oud Lood, Kommaliegoederen, Scheepsproviand, 9 fusten VleeBch, 30 blik Boter, 35 gecoDserv. in blikken gegal vaniseerde Tglen en Emmers, zware en lichte Ankers, diverse Kettingen, Winch, 2 gzeren Waterketels, 2 fusten Petroleum, 1 fhstje Teer, enz. enz. 2e. Op Woensdag 9 Maart 1904 voorm. 10 uur. De geheele lading Houtwaren, als10500 Platen 3 bg 9, ruim 1400 Platen 3 bg 6, c.a. 18700 duims Schrooten, 24000 7» Schrooten, 120 Pakken Lgsthout en een groote partg los Lgsthout, :.a. 9600 duims- en half duims Delen, enz. 3e. Op Vrijdag 25 Maart 1904, op Vrijdag 1 April as. en ten laatste op Vrijdag 8 April 1904, telkens voorm. 10 uur op het terrein aan de BINNENHAVEN, nabij de werf »DE HOOP": verkooping van gesloopt Hout afkomstig van bovengemelde Bark, alsDekbalken, Dekdelen, buiten- en binnenhuids Planken, Krommere, Oplan- gers, Kielbalk etc., en een groote partg Brandhout en hetgeen meer zal worden aangeboden. Alles daags vóór bovengemelde Terkoop dagen behoorlgk gekaveld en genummerd te bezichtigen op de terreinen aan de BINNENHAVEN en in het pakhuis der werf >DE HOOP". Deurwaarder H. KWANT, te Helder. van Rund- en Varkensvleesch, Verkrijgbaar bij DIRK MAKELAAR, in do Tweede Vroonstraat, puik dik vet RundvleeschLappen 35, Rollade en Klompstuk 40 en Biefstuk 45 ct.; Varkensvleesch: Lappen en Car- bonade 327» ct-« ▼ewch Spek bg de 5 pond 227» ct. de 5 ons. Bloedworst 20, Leverworst 15 ct. p. 5 ons. HET BESTE ADRES voor prima BOTER, KAAS en EIEREN. 8CHACER KOPBOTER 72 ct. per Kop. ROOMBOTER 077, ct. per Pond. Extra fijne 60 ets. BOTER. Verder Boter van 40, 35, 30 en 25 ct. per pond. Coudsche-, Leldsche-, Frleache- en Edammer Kaaa. Versche Poldereleren. Concurreerende prijzen. Aanbevelend, M. S. BREMER. Keizerstraat 58, hoek Gmendiarsstr. Ontvangen De nieuwe collectie Stalen van zwarte en gekleurde Japonstoffen. van de goedkoopste tot de fijnste kwaliteiten Ruime sorteering Corsetten, Handschoenen, Fantasie- Huis houd-, en Keukenschorten, Damesnacht- hemden, Pantalons, Rokken, Kousen, Lijfjes, enz. enz. Aanbevelend, G. SMITS Die zich met 1 April op de „DE TELEGRAAF"' wenschen te abonneeren, ontvan gen de nog te verechgnen nummers tot dien datum graf is. De Agent P. SPRUIT. POLDERWEG 3. POLDERWEG 3. 5 a 10 ct. 5 h 10 ct. EEAIG! EEXIG! Conflseur. Polderweg 3, hoek Wilhelminastraat. In de KONINGDWARSSTRAAT 52 vindt men heden Heeren Elastiek Bottines vaDaf f 2.—, Dames Elastiek Laarzen vanaf f 1.75, Dames Pantoffels met hakken vanaf 60 cent, een party Heeren fantasie Schoe nen voor f 2.75, een prachtige partg Laarsjes voor Meisjes van 6 tot 12 jaar, in alle prijzen en verder alle soorten van Schoenwerk, SPOTGOEDKOOP Het beste adres voor sterke Schoollaarzen. Daar al het werk in de ult- stalling geprijsd staat, is het wel da moeite waard een kijkje te gaan nemen. Beleefd aanbevelend, P. VAN NCIIMVDEL, Koningdwarsstraat 52. Nog mooie zoete en zure HAND APPELEN en ook mooie STOOF A PPELEN en be»te STOOFPEREN en puik beste AARDAPPELEN 20 cent de 5 kop en kleine 15 cent de 5 kop. KROONSTRAAT over den Paardenslager. Alleen verkrijgbaar in de Rund- en Varkensslagerij Btersteeg no. 2. Puik best, versch OSSENVET 25 ets. (bij 5 pond). Gesmolten OSSENVET, ver pakt in tabletten en bussen 30 cte per 5 ons. Prima gesmolten REUZEL 30 ets. (bij 5 pond). Ook steeds voorradig uitge sneden HAM, 13 ets. en gelardeerde LEVER 6 ets. per ons. Onder aanbeveling, Wed. 0. W. Broersma. Versch geslacht Ossenvet 26 cent de 6 ons, Vette VARKENSLAPPEN 26 cent per 5 ons. JAN MAKELAAR, Weezenstraat 18. Afdoend Middel. De Kiespgnwatjes van de firma B. BOOM Almelo, helpen reeds na enkele oogenblik- ken. In busjes van 10 stuks f 0.30, lr. p. p. 857, cent. Verkrijgbaar te Den Helder bg: J« BAAREMS. wwwm Café en Logement „De Vereeniging" WAAGSTRAAT hoek SCHIPPERSTRAAT 17. HELDER. Nog eenige groote en kleine KAMERS DISPONIBEL Aanbevelend, S. J. DE BOER. Wg berichten aan onze geachte clientèle, dat de groote Jaarlijksche Uitverkoop van alle soorten Manufacturen en lappen zal gehouden worden, te beginnen MAANDAG «5 FKBIIIAHI a.9. 'IW Deze opruiming zal bevatten: eene groote keuze in zwarte en gekleurde Japonstoffen, in effen en gewerkt; eene groote partij fantasie, gekleurde en Dienstboden-katoentjes, wit en ongebleekt Katoen, Mar- seilles, Keper, Zwanendons, Bazijn en mediumstreep, Half linnen en Graslinnen, Oogjes- en Servetgoed, Handdoeken, Zakdoeken, Tafellakens en Servetten; Bever, Baai, witte en gekleurde Flanellen en Sport flanellen, Rokstoften, diverse Éngel«ch leer, Moltons en Piqués, Boezelaars, Vitrages, Almelo's Reclameflanel, 1?, 14, 18, 20 Ct. enz. Een zeer mooie partij Wollen, Watten en Molton Dekens. W Tol uiterst laag gestelde prijzen. "El Tijdens de opruiming worden alle stukgoederen, ook de nieuwe stoffen, met extra kosting verkocht. Komt vooral zien de hooderden prachtige Lappen zwarte en gekleurde Japonstof, Fantasiekatoen enz wat met het oog op het naderende voorjaar en het aannemen U zeker van groot voordeel zal zijn. W De geheele voorraad Heeren-, Jongelieereu- en Kinderkleeding tot en met 50 pCt. korting. Alle goederen zijn gaaf en solide, zoodat daarover geen teleurstelling ken komen. Alle lappen zijn voorzien van duidelijke ellemaat en prijs. Dus ieder proJlteere van deze gelegenheid. Spoorstraat. Hoek Koningstraat. MAAI BLOEMIST - MOLENGRACHT 6. Voor de as. BALS en FEESTAVONDEN zal steeds voorhanden zijn diverse ff #v O Ml n E V, als: Bozen, Anjers, Violen, Lelietjes, Mar- gueriten, enz, enz. Speciaal adres voor Balbouquetten, Corsage bouguetjes, Lauwerkransen, Zaal- en Tafel- decoratiën. Aanbevelend. van Heeren- eu liiitilerkleeiling', Manufacturen, Bedden, Dekens, TEGE* KPOTPHIJ/.E1 A C'OA'TAWT. Je TI**I\G, Omdat ze zuiver en nauwkeurig bereid wordt en daar door zoo heerlijk van smaak is! rjETHMT PROEF J Versche Roomboter 65 cent, Kopboter 72cent per kop, 1

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 3