FORCE 8. DUIKER, - KANAALWEG 147. Probeert onze BOTER Huizen en Bouwterrein Cal- en e e A T5 9 9 n P. Th. YPMA, Slechts 22 cent per groot pak. Roomboter. Wilhelmina Room kaasjes. 'ATTENTIE!!! Gentraal-DepölL. I. AM, i. Alkemadestr. 11, Rotterdam. 10 tot 20 korting. KEIZERSTRAAT 25, P. HARTE, HORLOGEMAKER. UURWERKEN. R>lj J. LABES, Hypotheekbank A. J. DE JONGH. De Korenbeurs, Itrluiisrijiü niciiwi. SANGUINOSE, •f. BAARJENS. IVIEY'S STOFFWASCHE PIANOHANDEL. BRËIJHZALF. Vraagt uitsluitend: 15 Februari a. 8. zal in de Broodfabriek »De Volhardingdoor invoering van bet tweeploegenstelsel de nachtarbeid der gezellen zooveel doenlijk afgeschaft worden. Alle verbruikers dezer fabriek worden ten zeerste bedankt voor de betoonde welwillendheid ten opzichte der veroorzaakte moeite. Tevens brengt de Directie bier haar warmen dank voor de verleende medewerking aan da reorganisatie der arbeidsregeling. Bjj die reorganisatie zijn t« de eerste dagen kleine moeilijkheden, kleine lasten, betreffende den tijd der broodbezorging, misschien niet te voorkomen. Klachten daaromtrent worden gaarne ingewacht, opdat ten spoedigste alle .verbruikers naar genoegen bediend worden, indien de overgangsmaatregelen voorbij zijn en de juiste regeling getroffen is. Na 14 Februari zal dus versch brood rondgebracht worden: des morgens tusschen 7 en 10 uur en des namiddags tusschen 2 en 5 uur. Aanbevelend, De Directie van „De Volharding". Wej. Wed. LAWICK VAN PABST, volgens portret. De uitwerking uwer Abdijsiroop is in één woord prachtig. Zoo verklaart Mej. Wed. LAWICK VAN PABST, Vogelenzang 28 te Eotterdu m. Sedert vier jaren leed ik aan pjjnen op tnjjn borst, die zoo erg waren, dat het loopen mjj bepaald lastig viel en ik niet dan met tegen zin mjj'i dageljjkscho bezigheden verrichtte. Alles ha 1 ik al aangewend, doch vruchteloos. Zoodra ik slechts één flacon Abdijsiroop ge bruikt had, gevoelde ik mg iets beter en thans ben ik geheel hersteld. Maakt [het gerust hekend, opdat ieder die aan de borst ljjdt, hulp kan zoeken bjj de Adbjjsiroop, daar deze voor injj bepaald een redmiddel is geweest. De ABDIJSIPOOP h een gezegend middel om jongen en ouden van dagen te beschutten tegen alle borst- en longaandoeningen, Asthma, Kinkhoest, Slijmhoest, verouderde n hardnekkige verkoudheden, gevol gen van Influenza, Keelpijn enz. enz. Prjjs per flacon f 1 f2.— en f 3.50. Verkrijgbaar te den Helder bjjJ.BAARENS, Spoorstraat 68 engros en detail, M. H. RUIJBH, Breewateretraat 14 en Mej. QUANT-SWENNEN, »De Gaper" Spoorgracht. J. ROTG\NS, Schagen, J. VOS, Wieringer- waard. Wed. J. P. WIGBOUT, Hippolytuehoef, JOH. TAKES Tz., Noorderbuurt, ADR. EGEMAN, Dm Oever, M. KOK, Houkuestrand, JOH. TAKES DOVES, Kerkbuurt, Westland, Wierlngen. OPRUIMING. O I» IK tl l JI l <p. Op mijne buitengewone bekende lage prijzen. ONIMIÜRJO Geen gesorteerder en beter adres voor alle soorten Verbandstoffen van le qualiteit dan Breewaterstraat Nd. 14. Staal Pastilles zjjn het beste en goed koopste geneesmiddel tegen Bloedarmoede en Bleekzucht. Eetlust wekkend en ver sterkend. Verkrijgbaar in flacons per 100 1 0.40, per 500 f 1.20. per 1000 f 2. Te den Helder bjj J. BAARENS, Spoorstraat. Société Anonyme. COGNAC FINS BOIS f 1.60 de Liter, in verzegelde bemande flenrb van Liter, voortien vim bet attr.al van !)r. P. I'. van li AM KL ROOS, 1'rotfleach nitsloitenil verkrijgbaar bij M. EVELEIN, Hoofdgracht 86. Helder. E. OOSTENDORP, Langeetraat 29, geeft veel geld voor MEUBELEN en HUIS RAAD, alsmede voor KOPER, LOOD, ZINK enz. Koopt tegen da hoogste waarde Geiten-, Konijnen-, Katten-, Bunzings- en Mollenvellen, Paardenhaar, enz. Doet uw voordeel en gaat naar: Langestraat 29» van 35, 40 en 50 cent en gij blijft ze zeker gebruiken. L. DEKKER Dz. ROZENSTRAAT 44 TE KOOP. Adres H. WIJKER. Plaatsen van een Horlogeveer 60 ct. Glazen 10 tot 25 ct. Wijzers 25 tot 60 cl per stel. Reparatiën billijk en correct. Baesingrachl 2S. Aparte Salon voor Dames Hoofdwastchlng warm en koud. Haardrogen met machines. SPOORSTRAAT Ê3S. T. VAN ZUIJLEN, Kapper. J. KUIPER in HARZER KANARIEVOGELS BINNENHAVEN III HELDER. De Hoesttabletten van Apotheker Boom, gemaakt van Emserzout, zjjn het beste huisgeueesmiddel tegen Hoesten; Heesch- heid en Verkoudheid. Prijs per doos 85 ct. Overal verkrjjgbaar in de DrogiBtwinkels. Te den Helder bg J. BAARENS, Spoorstraat. HET MEEST GESORTEERDE EN GOEDKOOPSTE ADRES voor ZiekeDverplegersartikelen, IS BESLIST BREEWATERSTRAAT No. 14. Aanbevelend, SI. II. HUIJUII De 's Gravenhaagsche verstrekt Gelden tor loon, tegen MATIGE RENTEN en AANNE MELIJKE VOORWAARDEN, op Huizan en Landerijan. Inlichtingen te bekomen te Helder bg den Heer P. A. v. VELZEN, Agent van GRAM0PH0NE en TYPEWRITER Ltd." DE VOLMAAKTSTE SPREEKMACHINES. NIEUWE KERKPLEIN No. 2. Café DE POSTHOORN. Stemmen, repareeren en besnaren van PIANO'», ZITHERS, ORGELS, HARMONICA'S enz. T. HOOY. Xnlelstr. n». r.ï Sluisdijkstraat 75, J. EDENS. Prima Inlandsch Gruttemeel. Tarwe Blom. kwaliteit Havermout. 1ste Griesmeel. Zware Blanke Gort, Bruine Boonen, Groene- en Grauwe Erwten. Alles concurreerende prijzen. Gebruikt steeds MOKKA-KOFFIE in pakjes a l/t kilo f 0 50. V* f 0.25. STEEDS VERSCH GEBRAND, in bet oude Victoaliehnis DIJKSTRAAT 22, zuiveren het bloed, verdrjjven de Gal en bevorderen de geregelde ontlasting. Prjjs per doos 50 ct. Verkrjjgbaar te den Helder bg J. BAARENS, Spoorstraat. (lirtitii verloting*. Iedere veertien dagen zullen wjj verloten als eerste prjjs 25 gulden in contanten, 2d« prjjs tien gulden, prjj8 vijf gulden, 4d® prjjs vier gulden, 5d® prjjs drie gulden, 6de prijs twee gulden vijftig ct., r7d° prjjs twee gulden, 8»*® prjjs een gulden en vijftig ct., 9dc tol en met 30Bto prjjs ieder een gulden, het gewonnen bedrag wordt per postwissel toegezonden. Het verbazend succes dat wij met onze GOENOENG-THEE hebben, doet ons besluiten een gedeelte der winst aan onze verbruikers te doen terugkomen zonder eenige minderheid van kwaliteitte dien einde houden wij, te beginnen I Maart a.s., een geregelde veertiendaagsche verloting onder toezicht van den hier ter stede wonenden Deurwaarder bg de Arrondissements Rechtbank, den Heer H. J. Haasbroek. Iedere verbruiker is deel nemer aan de verlotingin ieder Ys ons zakje is één, in ieder 1 ons zakje twee genummerde bewjjzen enz. aangevende Serie, nummer, jaartal. Van iedere trekking wordt den winkelier de uitslag onmiddelljjk toegezonden met opgaaf op welke nummers prjjzen zjjn gevallen. De GOENOENG-THEE is voor iedere beurs bereikbaar, de verkoopprijzen zjjn 10, 12, 14, 16, 20 en 25 cent per ons. Hoofdkantoor der Goenoeng-Thee-Onderneming LUTTIK-OUOORP 20, ALKMAAR. Te HELDER verkrjjgbaar bgB. WEIJENS Middenstraat 19, H. v. WILLIGEN Binnenhaven 8, J. KUIPER Binnenhaven 111, Th. MINNEBOO Vischstraat 85, JOH. WILKERS Vjjzelstr. 28, J. M. DE COCK Hoogstraat 19, J. HELDER Oostsloot.straat 21, Wed. C. v. VLIET 2e Vroonstraat 101, P. GROOT Loodsgracbt 63, Mej. J. SPITS Molenstraat 68, J. HENDRIKS Cornelis Ditostraat, K. KLOOSTER Wilhelminastraat 76f Wed. P. B. MANNI Kanaalweg 88, J. ROODERS Laan 3, D. DOEF Langestraat 40, Wed. H. D. v. d. HOOP Breewaterstraat 43, Wed. R. HELDER Zuidstraat 38, Mej. C. GROEN Wagenstraat 7, Wed. P. C. KOOGER Gasstraat 11, Wed. J. v. d. MEULEN Westgracht 84, A. GOVERS Klaas Duitstraat 24. J. J. WESTERS Schagenstraat 58, M. KEPPEL Gravenstraat 22. Te SCHAGEN lijWed. S. KRUIJER, C. KOSSEN, hoek Noord. afdoend middel tegen Bloedarmoede en Zenuwzwakte. TWEE DINGEN doot de Sanguinosc, maar die twee dingen doet zjj goed. Zij verrijkt het bloed en zjj versterkt de zenuwen. Maar daardoor grjjpt zjj tevons met vaste hand de oorzaak aan van vele kwalen, die in sclijjn zeer verschillend zjjn. Zij wordt door do zwakste magen en dclikaatste gestellen verdragen. Monschen, die geen staal konden nemen, leefden op door de Sanguinose. Met de meeste vrucht is de Sanguinosc toegepast in gevallen van bloedarmoede, groote zwakte, algeheele uitputting, bjj herstellenden na dc influenza, na thypheuse koortsen en dergelijke krankheden. Vooral ook bjj zenuw- zwakken bjj oververmoeide, overwerkte personen deed de Sanguinose wonderen, en groot is het aantal dankbetuigingen (van gcnecshecren en van leeken) die de voor- treffoljjko werking der Sanguinose roemen. Zenuwzwakte. Ik kan u mcdeduelen, dat uwe Sanguinose bjj mjj uitstekend heeft gewerkt. Ik was ljjdendc aan een hevige zenuwzwakte, waarvoor ik te vergeefs alle middelen tot het herstel had geprobeerd. Sedert ik echter door een gelukkig toeval van uwe Sanguinose hoorde spreken, en deze ging gebruiken, is mjjn zenuwtoestand zooveel verbeterd, dat het mjj bijna een wonder is. Ik gevoel mjj dan ook gedrongen dit aan iedereen bekend te maken en kan dan ook de Sanguinose VOLKOMEN als een Herstel aanbrengend middel aanbevelen. K£f JACOBA KLEIJN. In de meeste gevallen is tweemaal per dag een eetlepel (van 15 gram) voldoende. Dan duurt een flacon tien dagen en kost de behandeling slechts 12 ]/s of 15 ets. p. dag. Dat is goedkooper dan eenig ander dergelijk middel. Prijs per fl f 1.50, 6 fl. f 8,-, 12 fl. f 15.-. Verkrjjgbaar te den Helder bjj 3 uit één stuk vervaardigd, van echt Linnen niet te onderscheiden en GOEDKOOPER dan het waschloon voor Linnengoed. Verkrjjgbaar te Hkldkb bjj: W. BIERENBROODSPOT, Spoorstraat No 87 en J. J. M. SMIT, Kanaalweg 137-138. 9 B .mrtt ALKMAAR. LANGESTRAAT A 35. Ruim twintig Jaren bestaande vertrouwde gerenommeerde Ruime keuze in fijne en goedkoope solide Piano's. TEMMEN - VERHUREN RUILEN - REPAREEREN. Zeer bfilüke Coiirtfliën. N. B. Wekelijks bezoek aan den Helder voor het stemmen van Pianino's, Boodschappen voor Pianostemmen worden aangenomen door Mejuffrouw A. VOS, Klavier onderwijzeres, Kanaalweg 42 en den Heer H. DITO, Weststraat 4 en 5 Geen t>roult meer Door Pastoor Martin Beck's Brenkzatf volkomen genezing. Zonder operatie en zonder pijn, wordt in korten tl|d elke breuk hoe verouderd ook, onder garantie genezen. Men hoede zich voor waardeloos namaaksel. Gebruiksaanwijzing gratis en franco door: Dr. REIMANNS, Maastricht no. 128. Alom Wederverkoopers #revraascd 1 Verbuurmagazijn van Tooneelcostumes. voedzaam, smakelijk, direct voor gebruik gereed FEESTARTIKELEN. BRUILOFTSPRET. Speciaal adres voor Peesten. Groote sorteering. Billijke "prijzen. VOORDRACHTEN MET EN ZONDER PIANO-PARTIJ. BRUILOFTSLIEDEREN van af 8 ct. per dozijn. Modelboeken worden gaarne ter inzage gezonden. Aanbevelend, JOH. P. DE GRAAUW, Kanaalweg 96. Hoesten, Heeschheid, Kinkhoest, Longaandoening en Borstbenauwdheid, worden spoedig en volkomen genezen door de Roode Hoestsiroop (Sirop Rhoeal). Deze Roode Hoestsiroop is het beste en werkzaamste geneesmiddel tegen boven, genoemde ziekten en is zeer aangenaam van smaak. Prjjs per groote flacon 1. overal verkrjjgbaar in de Drogistwinkels. Te Den Helder 4iiJ J. BAARENS, Spoorstraat. P. S. Onze beroemde Hollandsche Zanger de Heer JOS. M. ORELIO te Amsterdam, schreef ons over deze Hoestsiroop Het is zeer aan te bevelen, want het helpt bjjna onmiddellijk. Firma A. M. BOOM te Arnhem.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 4