KLEINE COURANT 't Vliegend Blaadje voor HeldorTexel, WIerIngen en Anna Paulowna. De Oorlog in het Oosten. No. 3235. Woensdag 17 Februari 1904. 32ste Jaargang. BureauSpoorjtraat. Telefoonn». 69. BureauSpoor»traat. Telefoonn*. 69. Abonnement Vliegend Blaadje p. 8 m. 50 cfc., fr. p. poet 75 ct., Buitenl. f 1.25 d i Zondagsblad 37'»45> >0.75 a Modeblad 55 80 0.90 I Muzik. Bloemlezing >>60> »85> >0.90 Voor 't Buitenland bjj vooruitbetaling. VERSCHIJNT DINSDAG- EN VRIJDAGMIDDAG. Uitgeven: BKBKHOUT ft Co., te Helder. Bupmu i Spoorstraat. Advertentlên van 1 tot 5 regels 25 Cent. Elke regel meer5 4 maal geplaatst, 1 maal gratis. Bewjjg-exemplaar 21/» Ct. Vignetten en groote letters worden naar plaatsruimte berekend. Advertentiën moeten uiterlijk des DINSDAGS- en VRIJDAGSMORGENS vóór 10 uur aan het Bureau bezorgd zyn. Indische Penkrassen. Auteursrecht uitdrukkelijk voorbehouden. 47. Niets veranderlijker dan een mensch toch In myn Penkras van gisteren sprak ik u nog van m'n plan om beden naar Tjiandjoer te gaan en thans schryf ik deze aan het station, geduldig wachtende op den trein naar Depok. We hebben nog juist een uur den tijd en kunnen allicht nog even een en ander op papier zetten. Depok is eeno Inlandsche Christengemeente dicht by Batavia en wc gaan dus hcelemaal terug weêr, naar beneden, naar de warmte Hoe ik daartoe kom Wel, Penkras 46 was juist goed en wel gepost, toen ik een brief kreeg van zekeren Loen, een bewoner van Depok. De man reclameerde, zooals ze in dienst zeggen. Hy had gehoord, dat ik van Buitenzorg weg was en naar de Preanger afgereisd en dat wel, zonder eerst eens een kykjo by de Inlandsche Christenen te hebben genomen. Ik had dit indertijd op Batavia aan zijn zoon, klerk by het Departement van B. B. ^Binnenlandsoh Bestuur) beloofd en 't zou bovendien al zeer jammer wezen, zoo schreef de brave ziel my, als de Hollanders nu heelemaal niets te hooren kregen van 't beroemde Seminarie, een school tot opleiding van Inlandsche evangelisten. Ik schrok van dien brief, want nu her innerde ik mij plotseling zeer goed, dat aan de lezers der Penkrassen een bezoek aan Depok beloofd was en daar een deel der natie veel belang stelt in de Zending, zoo had ik my onwillekeurig aan een groot ver zuim schuldig gemaakt. Myn besluit was toen dra genomen en zoo gaan we nu straks weêr terug, via Buiten zorg naar Depok. Ik kreeg gisteravond onverwachts hoog be zoek en wel van een inao, die U zeker veel belang zal inboezemen. 't Was Anak Agoeng Madé Djelantik, een zoon van wylen den Radja van Lombok, banneling op Benkoelen, thans met ziekte verlof hier te Soekaboemi. De ongelukkige prins maakt een zeer aangenameu indruk. Hy is slank van gestalte en een lange gitzwarte baard omlyst een bepaald vorstelyk gelaat. In z'n donkere py, 't kaalgeschoren hoofd gedekt met een eigen aardig bolvormig kalotje, deed hy my onwille keurig denken aan een kloosterbroeder van een vreemde orde. Dat was dus een zoon van den man, die door heel Nederland en Indië berucht is geworden, een der tijgerwelpen van den ellendigen woordbreker, die honderden van onze brave militairen van achter veilige muren deed vermoorden, te laf als hy was voor een eorlyken kamp in het open veld 't Was of Anak Agoeng Madé Djelantik myn geheimste gedachten raadde, want zijn gelaat word plotseling zeer bleek en zacht sprak hij .Ook u denkt, dat myn ongeluk kige vader schuld had aan den overval op de Hollandsche troepen Ik knikte van ja. Weemoedig schudde de prins het hoofd en zeide.Wanneer mynheer hooren wil naar do woordon van een man, die nog nimmer heeft gelogen, dan zal hy de juiste waarheid leeren kennen, dan zal mynheer begrypen, dat noch myn oude belasterde vader, noch de prinsen van het Hof eenigen schuld hebben gehad.» En toen vertelde de prins my het volgende, dat wel is waar in stryd is met de officieele rapporten, doch door my van voldoende be lang geacht wordt om er nader de aandacht op te vestigen. In den nacht van 25 op 26 Augustus 1894 ontving de Kroonprins Ratoe Agoeng Patoet Karang Asam een brief van Generaal Vetter. Die brief, bestemd voor den oudeu Radja, was in de Maleische taal geschreven en dus moest de tolk worden gehaald. Dit gebeurde om 8 uur 's avonds. De tolk woonde ver en was eerst om 10 uur op Tjakranegara, toen de Radja juist zyn avondgebed deed. Na 't gebed werden hem brief en tolk gebracht en tot zyn grooto verbazing hoorde de Radja, dat de Generaal ongerust was over een be richt afkomstig van zekeren Djero Komang Pengsong, een onderambtenaar van den Radja. Deze zou verteld hebben, dat de Lombokkers oen aanval in den zin hadden. Onmiddellijk moest Djero Komang Pengsong by den Radju komen, doch hij ontkende ooit zulk een dwaas bericht uitgestrooid te hebben. Nu schreef de tolk op last van den vorst een antwoord aan den Generaal en wel, dat 't bericht geheel en al valsch was, dat de Generaal zich niets ongerust behoefde te muken, want dat de Ra^ja steeds een gehoor zame dienaar en vriend van de Kompenie wenschte te blijven. De brief was nog niet af, toen er plotse ling buiten een schot viel (12 uur 's nachts). De Radja dacht, dat iemand, trots op het verbod, op vloermuizen schoot, doch daarop viel weder een schot en toen begon oen hevig geweervuur. De hoornblazers der Hollanders bliezen signalen, de Baliërs liepen schreeuwend uit hun huizen en de prins-banneling op Soekaboemi vloog op last van don Radju naar buiten om het vuur te doen ophouden, 't Was echter te laat De teerling was ge worpen, do strijd was ontbrand en moest wel uitgevochten worden. Tegen den wil van den Vorst waren enkele oorlogzuchtige Baliërs op eigen initiatief aan 't vechten gegaan, 't Was den Radja bekend, dat er vele ontevredenen waren, die 't met leedo oogeu aanzagen hoe do Voret zooveel geld uittelde op last van de Kompenie. Myn zegsman gelooft echter nog niet, dat 't Baliërs geweest zyn. Volgens berichten moeten twee .Sasaks in dien noodlottigen nacht binnen Tjakranegara gezien zyn en hy denkt, dat Sasaks de praatjes hebben uitge strooid en ook de eerste twee alarmschoteu hebben gelost Hoe het zy, uit dit eenvoudige verhaal leeren wy, dat den Radja van Lombok misschien groot onrecht is aangedaan. Ik be doel niet in den eerlijken stryd, die gevolgd s, doch wel na de overwinning der onzen. Anak Agoeng Madé Djelantik zeide alsnog: Als een misdadiger werd myn vader be handeld, alzoo boetende voor de fouten van anderen en terwyl uw Generaal door het Hollandsche volk gehuldigd werd, had men voor den ouden ongelukkigen vorst niets dan schimp en hoqn over. Had de Generaal zelfs niet geweigerd den Radja door zyn familie en landsadel te doen dragen en gaf hy niet den last om den zieken afjjetobden man door dwangarbeiders te laten wegpikelen Hoe ge heel anders gedraagt de Generaal van Heutsz zich tegenover zyn onderworpen tegen standers Bitter waren de woorden van den prins banneling, doch onverdiend wy weten het niet en onthouden ons natuurlijk van een oordeel. Men was in die dagen zoo bitter gestemd en voorwaar geen wonder 1 De Prins heeft nog maar één wenach en dat is om zich naar Holland te mogen be geven en daar dan persoonlijk aan Hare Majesteit alles te gaan vertellen. Ik heb hem beloofd zyn verhaal zoo ge trouw mogelyk op te schryven, opdat mijn landgenooten deze treurige geschiedenis uit het verleden ook eens van deze zijde zouden vernemen doch daar komt de trein en dus voor heden genoeg. Lt. Clockener Brousson, b. d. Soekaboemi. Nieuwstijdingen. HELDER, 16 Februari 1904. By het examen in de nuttige hand werken te 's Gravenhage slaagden de dames J. W. Langerveld en P. Raadsveld, beiden van de Rijks normaallessen, alhier. Vrijdagavond werd in >Casino" de vjjfde Volksbjjeenkomst in dit seizoen ge houden. Ditmaal had het Bestuur den illunionist Ms Chambly geëngageerd, die het talrjjke publiek eenige uren alleraan genaamst bezig hield. Men was verrast over de goocheltoeren en vol bewondering over de spiritistische experimenten door hem ten beste gegeven, vooral het ge heimzinnige kabinet en het gebondene medium trokken bjjzonder de aandacht, evenals het onbegrijpelijke schrift van een verzegelden brief, waarin, men geschreven vond, hetgeen door personen in de zaal aan wezig, opgegeven was. Eenige afwisseling werd hierin gebracht door een uitvoering van een prachtig werkende gramaphone. By den aanvang en in de pauze gaf de kleine kapel der Marine telkens een paar concertnummers ten beste. Alles te zamen vormde een amusant geheel. Coöperatieve Bakkerij. Jl. Zaterdagavond hield de Coöperatieve Broodbakkery en Verbruiksvereeniging «Voor uitgang" in «'t Centrum" eene algemeene vergadering, die door den heer A. Kalilman geleid werd. In zijn openingswoord consta- teorde de Voorzitter, dat te Helder voor de coöperatie nog wel iets met vrucht to doen is, blykende uit de oprichting der coö peratieve bakkery. Deze toch kan thans, nu men de moeielykste periode te boven is, zonder verlies geëxploiteerd worden, welk resultaat zeker daaraan is toe te schryven, dat men, dank zy de hulp en het vertrouwen eoner bankinstelling, met een nieuwe zuak kon beginnen. Dat verder de vorceniging reden tot tevredenheid heeft, kan blyken uit het toegezonden jaarverslag. Na de lezing van de notulen werd de bespreking van hot verslag aan de orde ge steld. Hierin wordt de oprichtingsgeachiedenis beschreven, mededeeling gedaan van de voor bereidende maatregelen, die genomen moesten worden, om do nieuwgebouwde bakkery in do Goversdwarsstraat 9 Nov. 1.1. te kunnen openen en te exploïteeren en verder vermeld do resultaten dior exploitatie. De omzet be droeg de eerste week f 146.23 on steeg ver volgens gemiddeld met f7 per week, zoodat zy van 916 Jan. f212.52 bedroeg, onge rekend den verkoop van meel en koek. Uit een bijgevoegde exploitatiestaat van 9 Nov. tot 31 Dec. kan men opmaken, dat de omzet gedurende dien t|jd f 1493.88 heeft bedragen met een verlies van f4.77. De balans wjjst een som aan van f 10040.19 met een kassaldo van f 889,54* en een verlies van f31.881. Het bettuur meent evenwel, dat de toestand bevredigend kan genoemd worden, want een verlies van nog niet f 32 ia zeer gering, in aanmerking genomen, dat de broodprys laag en de exploitatiestaat hoog moest zijn en men daarenboven met veel tegenkanting bad te kampen. De 7 eerste weken waren de moeielykste; van af23 Jan wordt nu met winst gewerkt.Verder meldt bet verslag de werkzaamheden van het Bestuur en de Propaganda-Commissie en getuigt met tevrodonheiil over den ijver en de toewijding van het personeel. Het aantal leden be droeg op 1 Nov. 95, op 1 Jan. 122 en op 1 Febr. 138. Nog wordt medegedeeld, dat men vrjj wel tevreden is over de geleverde waren, ja dat de kwaliteit van het wittebrood zelfs door tegenstanders geprezen wordt. Mot eene aansporing aan de leden, om ijverig te werken voor hunne coöperatie, eindigt bet uitvoerige verslag. Do heer C. Scholtz brengt namens de Commissie van Toezicht verslag uit omtrent de rekening van den administrateur-penning meester on leest daartoe een gemotiveerd verslag voor van den accountant G. Meerebocr te Amsterdam, aan wien de geregelde con trole der zaak is opgedragen en door wien, in over met den penningmeester, de cijfers in de balans zyn vastgesteld. Dit rapport luidt in allo opzichten gunstig, waarbij enkele kleine raadgevingen zyn gevoegd, maar tevens de getuigenis bevat, dat de boeken voldoen aan do eischen, die aan eene goede boekhouding gesteld kunnen worden. De balans cn winst- verliesrekening over 1903 wordt daarna door de vergadering oen- stemmig goedgekeurd. Middelerwijl had de verkiezing plaats van bestuursleden, commissarissen en reserve- commissarissen. Gekozen werden als Voor zitter J. J. Piek, als le secretaris B. Heringa, als 2e secretaris A. J. Tennissen, als le Penningmeester P. C. Kappetein, als 2e Ponuingmeester C. Scholtz, als Commissa rissen A. Kublman en A. C. Maandag en ula reserve-Commissarissen D. de Beer en J. G. Flamman. Verder werd aan de orde gesteld de rege ling der loonen van het personeel. Na lang durige bespreking werd besloten een vaste aanstelling to vcrleenen aan E. Idzenga, voor meesterbakker, loon f 11.-j- vrye woning en emolumentenG. Vink voor 2e bakkei, loon f 11.C. liegter, voor 3e bakker looper ii f 11.S. Kuiper cn M. Bonarius, beide als looper tegen f 7.20 alles per week. Daarna besprak de heer Piek een punt, hetwelk op de agenda was aangegen als .de pofkwestie". De inleider maakte de opmer king dat het „poffen", op crediet koopen, een struikelblok was voor elke zaak, dat het den groei der zaak belemmert, de admini stratie bemoeilykt en vooral bij de coöpera tie bestreden moet worden. Hy hoopt dan ook, dat do leden met bet verderfelyk stel sel zullen breken. Nadat men hierover eenigen tyd van gedachten gewisseld heeft en enkele leden op het verschil gewezen hebben of bet poffen uit sleur of uit nood geschiedt, wordt besloten dit punt by het Bestnur te renvoieeren tot nadere overwoging. Vervolgens deed het Bestuur, naar aan leiding van een opdracht der vorige leden vergadering bet voorstel om aan den afge treden Penningmeester, voor zijn vele bezig heden een vergoeding te geven, en deze te berekenen naar f 50.-— por jaar, over den tyd der exploitatie. Na bespreking werd dit voorstel met algemeene stemmen aange nomen. Nog werd besloten een commissie te be noemen, die in opdracht krygt te onder zoeken of er mogelijkheid bestaat een afdee- ling «Brandstoffen" op te richten, en als leden dior commissie benoemd de leden S. v. d. Gevel, R. Venema, de Ruiter en E. Idsenga, benevens een bestuurslid. By de rondvraag werden door eenige leden nog onderscheidene zaken van huishoude- lyken aard ter sprake gebracht. De heer Piek bracht daarna nog een har- teljjk woord van dank aan den afgetroden Voorzitter voor den yver, dien hy getoond had in 't belang der coöperatie, waarna do vergadering gesloten werd. Zaterdagavond hield de Nederlandsche Nationale Werkliedenvereeniging onder de zinspreuk .Door Orde en Spaarzaamheid tot Welvaart*, de derde harer feestvierende ver gaderingen in dit jaar, ter herdenking van het 32-jarig bestaan. Telkenavond was de aaal van «Casino* gevuld door een feestelijk gestemde menigte. De president, de hr. P. 11. Bos, roept de leden met hunne damos een hartelyk welkom toe en dankt do regelingscomqjisaie voor hare werkzaamheden. Door eenige heeren en dames wordt daarop een welkomstlied gezongen. De heer Filarski dankt den Voorzitter voor het vele, dat hy deed cn wijst op de moeilijkheden, die de vereeniging ondervond. Met genoegen constateert hy, dat toen het bestuur en bloc aftrad, het als bewys van vertrouwen werd herkozen. Hij spoort verder do leden tot een eendrachtig samenwerken aan. Na het zingen van het tweede toepasse lijk welkomstlied, kondigde do Voorzitter met een aanbevelend woord, een collecte aan voor Huldeblyk-koningin Emma. Deze bracht op f 12.01*; de vorige avonden was ilai bedrag f 10.32* en f 10.42:. Als een bewys van hulde aan H. M. werd het 1ste couplet van het Volkslied gezongen. Na een aardige voordracht werd het too- ueelspol .De Werkstaking' van lïosier Faas- sen zeer verdienstelijk gespeeld. Ook nu maak- tou de aandoenlijke scènes con diepen indruk. Als extra nummer zong de heer van L. „de Schoolmeester' dat algemeen bijval vond. Ook de andere voordrachten oogstten veel applaus. Als slot werd een aardig blyspel gegeven, dat menigmaal de heele zaal deed schudden van 't lachen. Als wy zeggen dat .Winnubst» onder direc- tio van den heer Jb. tor Hall voor goede muziek zorgde, gelooven wij to mogen zeggen, dat de bezoekers genoten hebben. De president dankte allen, die meegewerkt hadden en hoopte dat de vereeniging nog vele jaren mocht feestvieren in den goeden geest van heden. Do heer Koning, dankt den Voorzitter en a'len die de vereeniging op passende wyze deden feest vieren. Hy hoopt dat, als do loden eerlangworden opgeroepen om zich over de ver- eenigingszakeu uit to spreken, zy mot bolder oordeel zullen nadenken en dat zy bet ver trouwen in hen gesteld niet zullen beschamen. Na nog een kort woord van opwokking door den heer Filarski en een dankbetuiging namens de werkende leden door den heer Jordaans aan den tooneelmeester Klik, wordt staande het Wilhelmus gezongen en gaat een gedeelte der vergadering naar huis, terwyl het andere deel zeker nog lang zal genoten hebbon van het bal dat volgde. Bestuur van den Stokershond. Men schryft van hier aan het Volk; Vrydag werden de hoofdbestuurders van den Stokershond >Goetgeluk", zooals uien weet een organisatie van marine-personeel, die op denzelfden leest geschoeid is alade Matrozenbond, allen gestraft met provoost en ontslag-aanvrage voor een artikel, ge plaatst in De Fakkel", voor welkB inhoud zy aansprakelijk waren gesteld. De jaar vergadering die Zondag j.1. zou worden ge houden, kon daardoor niet doorgaan. Lichtboei ie weder gelegd. Schulpengot. Zeegat van Texel. 5e District. Volgens mededeeling van den inspecteur over het loodswezen is de rood en zwart horizontaal gestreepte lichtboei op den binnen drempel van het Schulpengat weder gelegd en de tjjdeljjk gelegde rood en zwart gestreepte ton met tnptekeu opge nomen. Ligging ongeveer52° 57' p2" N.b. en 0° 9' 46' W.l. (4° 43' 15' O.l. vol gens Greenwich Niet alledaagsch I Door iemand die onbekend wenscht te blijven is aan de gemeente Haarlem een vrijwillige gift van f 280 toegezonden. Volgens Het Vaderlaod is in het definitief ontwerp tot verhooging der in voerrechten o.m. afgezien van een invoer recht op tabak en koffie, artikelen, die, in het voor-ontwerp werden belastdaaren tegen is het recht op thee en petroleum verhoogd en wordt dat op meel uitgebreid Voorts worden verscheidene artikelen, voorheen belast ad valorem, nu voorge steld op eeD heffing naar het gewicht, o.a. glas, papier en verschillende koloniale wareD. Relletjes te IJmuiden. Men schrjjft aan de >Tel.< Te IJmuiden, dat snel in bloei toeneemt, rjjzen de bierhuizen, waarvan de meeste ook zonder vergunning ook sterkedrank tappen, als paddestoelen uit den grond. Op een bevolking van 5000 zielen bedraagt het aantal tapperyen 70. Als attractie voor visschers en vreemdelingen laat de eene bierhuishouder al meer dan de ander muziek makenmet harmonica, piano, phonograai enz. De muziek gaat meestal van ruw gezang en klompendans vergezeld. Voor de omwonenden is zulks een ware hersenmarteling. Doch het blyft niet alleen hierbij, °°k de ergerljjkste tooneelen ziet men soms afspelen. Vechtpartijen zyn schering en inslag, waarbjj de politie de handen meer dan vol heeft. Gelukkig is hier kort geleden een com missaris van politie aangesteld, wien het ernst is, deze bacchanaliën den kop in te drukken. Hy ondervond hierbij echter, zooals licht valt te begrypen, veel tegen stand. Maandagavond was in een der bier huizen harmonica-muziek en klompenbal. Als altjjd, bleef een vechtpartij °°k Q»et uit. Om alle >interventie< van buiten te voorkomen, had de kastelein de deuren gesloten. Opeens verschjjnen de commis saris van politie en de agenten voor het bierhuis eu eischen toegang. Men eischt opening van de deur, dringt binnen en scheidt de vechtenden, waarbjj de politie van den wapenstok moest gebruik maken. Na eenigen tyd worstelen krygt de politie de overhand en beveelt alle vechtersbazen mede naar het bureau te gaan. Na deze gebeurtenissen heeft de politie het uoodig geacht krachtige maatregelen te nemen. Eergister is allen houders van vergunning voor muziek aangeschreven, dat deze vergunning komt te vervallen op 15 Februarii a. s. Dat deze kennisgeving groote opschudding heeft verwekt, behoeft nauweljjks gezegd te worden. De IJtnuidere zyn over 't algemeen wel ingenomen met dezen maatregel, 't Is hier toch steeds vroeg dag voor de nijvere be volking, waarom ze hun nachtrust wel uoodig hebben die vóór dezen telkens werd verstrooid. Het is wellicht dienstig de aandacht te vestigen op het verschil in tyd tusschen >het Verre Coaten" en het westen. Het verschil tusschen Amsterdam en Port-Arthur is acht h negen uur, met dien verstande, dat het daar 12 uur 's middags slaat, als het hier pas tusschau 3 en 4 uur van denzelfden ochtend is. Vrijdagmorgen is met de Middd- harniéche boot gevankeljjk te Rotterdam aaaogebracht en ter beschikking der justitie gesteld de 24-jarige D., die te Middelhar- Dis woont by zyn grootmoeder, die een café heeft. Sedert eenigen tyd werd TL herhaaldelijk lastig gevallen door een vrouw uit het dorp, die daar met haar ongehuwde dochter, die eeu kind van 8 maanden heeft, aan den Oostdjjk woont. D. zegt met die dochter noch met haar kind iets uitstaande te hebben. Dit herhaaldelijk lastig gevallen worden verdroot D. dermate, dat hy gewapend met een revolver Daar de op den Oostdyk wonende vrouw gegaan is en daar, a bout portant, twee schoten op de moeder en op de dochter en een op het kind loste. De moeder werd ernstig aan het hoofd verwond; de dochter kreeg een schampschot aan het hoofd, en het kind van 8 maanden een schot in de borst, tengevolge waarvan het Vrydag- morgen overleed. Na het plegen van de daad, meldde D. zich op het gemeentehuis aan, waar hjj het gebeurde meedeelde. Uit het Buitenland. De Japansch-Russische oorlog bobeerscht zoo gebed de algemeene belangstelling dat de nieuwsbladen, nu zij zooveel kolommen moeten inruimen voor berichton cn beschou wingen dienaangaande, aan het ovcrigo buitenlandsch nieuws slechts een bescheiden plaatsje gunnen. Hoewel ook wy het grootste deel onzer ruimte zullen vullen met de oor logsberichten willen we toch even don blik laten rondgaan. Zooals voorspelt was, begint men zich, in de wetenschap dat Rusland zyn handen vol hoeft, op het Balkanschiereiland te roeren. De Albaneezen trekken zich in den omtrek van Metrowitza samen teneinde de invoering der hervormingen voor de vreemdelingen te beletten. Een aantal aanzienlijke Turken zyn gevangen genomen. Reuter seint uit Kon- stantinopel dat ook de Macedoniër* onrustig worden. Volgens vertrouwbare berichten uit Monastir heeft de organisatie van het Mace donische comité proclamaties uitgevaardigd, waarin meededeeling wordt gedaan van het hervatten van den opstand in het voorjaar, daar het comité de voorgenomen hervormin gen voor onvoldoende verklaart. De Dnitschers hebben in Afrika een nieuw échec geleden, ditmaal in Kamcrun. Volgens bericht van den keizerlijken gouverneur is de chef van den post Ossidingo in een gevecht met inboorlingen gesneuveld. Waarschynlyk is de chef op een onderzoekingstocht in botsing gekomen met een nog niet onder worpen stam. Een strafexpeditie is onderweg. Tusschen Frankryk en Siam is eene kwestie gerezen die de gemoederen in Frankryk eenigszins vervult. Vóór het afsluiten eener nieuwe conventie moeten namelijk eenige punten tusschen beide landen worden geregeld en daarover kon men tot heden niet tot overeenstemming komen. Siam wil in do Franscho voorstellen toestemmen als Frankryk Sjantaboen ontruimt. Hiertoe is het echter niet genogen. De Fransche minister van Buitenlandscbe Zaken heeft thans officieel don gezant van Siam de voorwaarden waarop Frankryk geneigd is over eene nieuwe con ventie te onderhandelen, meegedeeld. Botha, de la Rey, Burger en Smuta hebben een brief gepubliceerd (en den inhoud aan den Engclschen minister van koloniën geseind) waarin zy, mede namens do ovorgrooto meerderheid der bevolking, opkomen tegen den invoer van Cbineezen als werkkracht voor de mynen. De Boeren zouden dezen maatregel als een dor grootste rampen be schouwen. Alles goed en wel, maar de mach tige mynmaatscbappyen en mjjnkoningen, ziet ge! Het Engelsche departement van buiten- landaclio zaken stelt voor, de voel besproken kwestie van den handel in don Congo staat, to onderwerpen aan de beslissing van hot Hof van Arbitrage. Aangaande de Wei-hai-wei kwestie deelde de minister van buitenlandscbe zaken in het Engelsche Uoogerbuis mede, dat het gerucht (de vorige maal ook duor ons gemeld) dat aan de Japanners was vergund Wei-hai-wei als basis voor hun operaties ter zee te bezigen, geheel ongegrond is. De minister voegde daar aan toe: «Voor zoover wy kunnen nagaan is dit gerucht een lasterlijk verzinsel. Wy hebben hel echter wenschelyk geacht aan onze vertegenwoordiger ter plaatse le seinen om te vernemen of wellicht cenig incident plaats greep, dat aan het gerucht eenigen schijn aan waarheid kan geven. Zoetjes aan komen de noutraliteitsrer- klaringen der verschillende staten in. Duitach- land proclameert in den Reichsanzeiger zich neutraal on kondigt aan dat ulk Duitschor binnen het Ryk of in de koloniën en protec toraten, zich heeft te onthouden van hande lingen, die in stryd zijn met de neutraliteit. De Egyptische regeering handhaaft hare neutraliteit door aan Rusland te weigeren een torpedojager te dokken. China vaardigde insgelyks de proclamatie zyner neutraliteits verklaring uit. De Japanscho gezant, die hierop bij China aandrong wees er tevens op dat China hiermede do ver plichting op zich neemt om die verklaring te doen eerbiedigen. Daartoe moet hot zyne grensgarnizoenen versterken en er voor waken, dat zyne havens niet worden gebruikt voor militaire doeleinden. Japan zal China's neutraliteit eerbiedigen zoolang ook Rusland dit doet. De Australische regecriog proclameerde eene onzijdigheids verklaring, overeenstem mende met die van Engeland. De Angli- kaansche bisschop beval een vredesgebed. En terwijl men ginds daar in liet verre oosfn zich opmaakt om elkander een gc- rocligcn slag toe te breugen komen de engelen van het slagveld bjjeen om met elkander te bespreken hoe men aan de ongelukkige slacht offers te hulp zal komen. Het Roode Kruisbestunr heeft te Parijs ver gaderd om te beraadslagen over te zenden hulp. Port Artbur. Volgens een bericht uit Tsjifoe aan de «New York Herald* heeft het bombarde ment van Dinsdag zeer wninig schade aangericht te Port Arthor. B'.r vielen vjjf granaten binnen de stad en negen daar buiten De versterkingen werden niet be schadigd. Tjjdens den torpedo-aanvalMaandag nacht, xjjn twee Japansche officieren en achttien man zwemmend aan lat <d gekomen, ze waren afkomstig van een iti den grond geboorde Japansche torpedobootthans zyn zjj te Port Arthur krijgsgevangen. Volgens een andere lezing zouden drie Japansche kanonneerhooten toen gezonken zyn, twee zouden in den grond geboord zyn door de >Nowrik«. De >Palladu< ligt nog altyd buiten de haven en moet ernstig beschadigd zijn. De overheid weigert, aan de Engelsche koopvaardijschepen te Port Arthur ver gunning te geven om te vertrekken. De volgende geruchten zyn ontleend aan de Daily Mail* Een Russische vloot van vyftien oorlogs schepen is Donderdag op weg naar Oost- Azië, uit de Oostzee de Deensche wateren gepasseerd. LONDEN. 12 Februari. De Japan- Bche legatie heeft aan Reuter een telegram medegedeeld uit Tokio, berichtende, dat gisteren de Japansche koopvaardjj-stoom- booten >Zenshonaroe< en >Naknnoera- maroe* toebehooreode aan handelsfirma's, terwyl ze van Sakata naar Otaroe voeren, zijn omsingeld en beschoten door vier Russische oorlogsschepen, waarschynlyk van het ^ladiwostok eskader, niet ver van de kust van Heroenaaji. De laatstge noemde Japansche boot zonk, de eerstge noemde ontkwam en bereikte veilig Foe- koejama. Het gevecht voor Tsjemulpo. LONDEN, 12 Febr. Het Japansche ge zantschap heeft het volgend telegram uit Tokio ontvangen Alle overlevenden van de >Varyag«, de >Korietz* en het transportschip «Soengari* zyn door Britsche, Fransche en Italiaansche oorlogsschepen to Tsjemulpo aan boord genomen. Japan is bereid hen naar Sjang hai te zenden op voorwaarde, dat zjj gedurende den oorlog niet noordelijker dan Sjanghai zullen komen. Op weg naar het oorlogeterrein. PERIM, 12 Febr. Volgens mail-berich ten uit Djiboeti heeft het Russische eskader, dat hier den 27en Jan. passeerde, kolen ingenomen en is het voornemens te Djiboeti op andere Russische oorlogsschepen te wachten, die tegen den l8en Februari uit Suez worden verwacht. PERIM, 12 Febr. De Russische oorlogs schepen, vergezeld door twee torpedobooten en een stoomschip van de vrjjwillige vloot, passeerden 's avonds te zeven uur Perim, klaarblijkelijk op weg naar Djibouti. Het Suez-kanaal. E n Havas-telegram uit Kaïro meldt, dat de Khedive aan de besturen der Egyptische havensteden bevel gegeven heeft, dat zy aan vaartuigen van de beide oorlogvoerende mogendheden slechts zooveel kolen mogen verstrekken als ze noodig hebben om de naaste vlnchthaven te be reiken. De schepen moeten zoo snel moge lyk door het Suez-kanaal stoomen en mogen onderweg niet ankeren. Zjj mogen in Port-Saïd of Suez niet langer dan 24 uur bljjven liggen. De schepen van een der oorlogvoerende mogendheden mogen uit een haven in het kanaal eerst 24 uur later vertrekken, dan een in die haven liggend schip van de vjjandeljjke mogend heid. Aan de handelaars in steenkolen, welke in havenplaatsen aan het kanaal wonen, is meegedeeld, dat zjj vjjandeljjke schepen niet zonder toestemming van het plaatseljjk bestuur van kolen mogen voorzien. Ken Russische torpedojager, die Woens dag te Port-Saïd aankwam, zal zyn reis niet kunnen voortzetten wegens belangrjjke averij. Uit het rapport van den Japansche vice-adrairaal Togo, waarvan een ufschrift naar de Japansche legatie te Londen ge seind is in verband met Alexej's officieele berichten, moet opgemaakt worden dat het gerucht als zouden een of meer Japan sche torpedobooten bjj den aanval op Port Arthur gezonken, en dientengevolge een deel der bemanning van deze booten om gekomen, een ander deel te Port Arthur iu krijgsgevangenschap gehouden zyn, eeu verzinsel is geweest. Dat belet bjjvoorbeeld den Petersburgschen correspondent der New York Herald volstrekt niet, o. a. te seinen, dat volgen» een officieel telegram drie Japansche kruisers en elf torpedoboo ten zwaar beschadigd werden; dat zelfs de Retwiran en de Sseearewitsj deelnamen aan het afslaan van den aanval, en dat de Russische vloot de «verlamde" Japansche vloot dicht op de hielen zat tot bjj Wei- hai-wei Togo meldt wel, dat al de gesneuvelde en gewonde Japanners zich aan boord van de torpedodooten bevonden. Een Russisch schip gezonken. PETERSBURG, 13 Februari. Admiraal Alexejef seint: Het torpedotransportschip «Jenessie", dat een tocht maakte om tor pedo's te leggen, is den llen Februari ten gevolge van ontploffing gezonken. De com mandant Stepanof, een machinist, twee adelborsten en 92 man zyn verdronken. Het telegram vaD admiraal Alexejef over de vernieling van het myn-transportschip >Jenisej" luidde als volgt:

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 1