Naar Parijs Naar de Keizerstraat! le Z ZIE DE ETALAGE!!! Notaris STAMMES COCES, Toonzetting m ie groote JAoRLIJKSCHE OPKUiMING. NIEDff! Overheerlijk! NIEUW! Publieke Verkooping VISCHKOTTER. Notaris BACKX, Openbars verkooping. Notarla Obreen Openbare Verkooping Openbare Verkooping Cbr. Zwereeipi Sn? te ter. 2 CEilTS SltiAAH. M. G. KOCH, Sigarenmagazijn, Sponrstraat 28. S. Haiheim, groote afslag van 42| cent per H L. Kj2-cents SIGAAR.;! W. BUTER Spotg edkoope Spotgoedkoop. "Tc. KROOCSTUIVER, Naamiooze Vennootschap. VERFHANDEL, Spoorgracht 15, Helder. Parijsche lloterbatons J. G. PUTTERS. Magazijn „DE MAGNEET", Z Riba,4 Bereide VERFWAREN C. HOS. KLEERMAKER. opsti im 10 tot 20 korting. KEIZERSTRAAT 25, P. HARTE, HORLOGEMAKER. Heeren- en Hinderkleeding, •I. TIN*I Te koop wegens plaatsgebrek voor spot- prjjs een Sionsharp met ring, sleutel, 10 bladen muziek en kast enz., een vierkante Kamerkachel en een Kinder- Ledikantje. Adres: KONINGDW XRS3TRA4T 58. TE KOOP een wieier HA K IVAQEN op veeren Joh. BAKKER, Wagenmaker, Molenstraat 66. KARRENVERHUURDERIJ. Te koop te Amsterdam, groot 34 karren dageljjks loopende, koopsom 1 1000. op brengst f900. per jaar, zeer geschikt voor gepensionneerde, de zaak kan des noods door een jongen van 15 a 16 jaar gedreven worden, te aanvaarden 15 Maart of eerder. Fr. br. Karrenverhuurderg Rechtboom- sloot 99, Amsterdam. Ook informatiën te b°komen bjj P. SCHAGEN Jr., Oostslootstraat. Te koop aangeboden: Een goed onderhouden BI<LZ6r8Chuit, 45 voet lang, met Zeil en Treil. Zeer geschikt voor Garnalen-of Ansjovisvisscherjj. Te bevragen Jb. C. BAKKER, schipper, Belt, Wieringen. Ter overname aangeboden een goed beklanten Sohespsvictualiënwin- kel, in de onmiddellijke nabgheid der Visschersbaven te IJmuiden. Fr br. lett. O. Boekh. JAC. SINJEWEL, IJmuiden. om contant geld zonder opgeld, in het Hotel „de Toelast" te Helder. Ie. Op Woensdag den 17den Februari 1904 voorm. 10 uur, van tien geborgen ScheepninventarU afkomstig van de gesloopte Zweedsche Bark „ALBERT EU REU DSVARD", bestaande uit: 2 Gieken, 1 Redding boot en een Vlet, 50 Zeilen, diverse rollen zwaar en licht Zeildoek, Touwen en Touw werk (nieuwe en gebruikte), een groote party Blokken en Hlokschgven, staand en loopend Want, 50 tons gesloopt IJzer en IJzerdraad, 10 a 12 tons Koperwerk (bouten, scharnieren, sloten, schroeven enz., Bladkoper nieuw en oud), Manilla- en andere Trosseu, Signaalvlaggen en Sein- lantaarns, Masten, Gaffels, Ra's, Stengen, Kompassen, oud Lood, Eommaliegoederen, Scheepsproviand, 9 fusten VleeBch, 80 blik Boter, 35 gecoDserv. in blikkengegal vaniseerde Tjjlen en Emmers, zware en lichte Ankers, diverse Kettingen, Winch, 2 jjzeren Waterketels, 2 fusten Petroleum, 1 fustje Teer, enz. enz. 2e. Op Woensdag 9 Maart 1904 voorm. 10 uur. De geheele lading Houtwaren, als: 10500 Platen 3 bg 9, ruim 1400 Platen 3 bg 6, c.a. 18700 duims Schrooten, 24000 d. Schrooten, 120 Pakken Lgsthout en een groote partjj los Ljjsthout, c.a. 9600 duims- en half duims Delen, enz. 3e. Op Vrijdag 25 Maart 1904, op Vrijdag 1 April as. en ten laatste op Vrijdag 8 April 1904, telken» voorm. 10 uur op het terrein aan de BINNENHAVEN, nabij de werf »DE HOOP": verkooping van gealoopt tioul afkomstig van bovengemelde Bark alsDekbalken, Dekdelen, buiten- en binnenhuids Planken, Krommere, Oplan- gers, Kielbalk etc., en een groote partjj Brandhout en hetgeen meer zal worden aangeboden. Verder zal nog vrjjwillig worden ver kocht a contant doch met 10 opgeld 50 Hijtchblokken. Alles daags vóór bovengemelde verkoop dagen behoorljjk gekaveld en genummerd te bezichtigen op de terreinen aan d« BINNENHAVEN en in het pakhuis der werf »DE HOOP". Deurwaarder H. KWANT, te Helder. van een De makelaars BAKKER DIJKSEN te IJmuiden, zullen op VRIJDAG 19 FEBR, e.k. 's namiddags ten half twee ure in het hotel »NOMMER EEN" aldaar publiek en om contant geld verkoopen het Vischkotterschip „LILY of DEV0N", Y.M. 72, met deszelfs ZEILEN, VALLEN, ANKERS, KETTINGEN, staand en loopend WANT, RONDHOUTEN, KETEL en MACHINE en verdere INVENTARIS, zooals het thans is, liggende binnen de Noordzeesluizen in het Noordzeekanaal aldaar. Nadere inlichtingen bg bovengenoemde makelaars. zal publiek verkoopen Ie AJÏA-PAIIOWW. op MAAN0AG 29 FEBRUARI 1904. dn avonds 6 uur, in de herberg van P. Kreijfl twee Woonhuizen onder één dak met een perceel Bouwland, aan de Molen vaart, te Anna-Paulowna, samen 26 aren 50 centiaren. Dadeljjk te aanvaarden afkomstig van den Heer MARCELIS HEIJLIGENBERG. te Wieringen, zal op WOENSDAG 24 FEBRUARI 1904, des voormi 'dags 10 ure, op het erf van het afgebroken huis op Hippolytushoef, in het openbaar om contant geld verkoopen, eene groote partij afbraak bestaande in Steenen, Pannen, Riet, Sparren, Balken, Planken, Ramen, Deuren, Kozijnen en Brandhout. op WOENSDAG 24 .FEBRUARI 1904, voorm. 10 uur, in het »'t CENTRUM", van MEUBELEN en HUISRAAD, Breeder in vorige annonce omschreven. Deurwaarder H. KWANT. zal op ii oenxdag 24 Febr. 1904. '8 avonds 7 uur, in CASINO publiek verkoopen de volgende perceelen in de gemeente Helder, als Het perceel WEILAND in den Helderschen polder aan den Middenweg, Sectie E no. 81, groot 1 hectare 16 aren 10 centiaren, helend aan de perceelen van heeren A. A. Kikkert, P. Groen, A. Metzelaar en van het Algem. Weeshuis. 2. Het perceel WEILAND aan den Middenweg, ten Zuidwesten van en naast het vorige perceel, Sectie E no. 82, groot 1 hectare 15 aren 90 centiaren, helend aan de perceelen van Mevr. de Wed. Hark- maker en van den heer H. Bakker Dz. Perc. 1 en 2 zjjn verhuurd aan den heer C. Karhof tot Kersttijd 1904, voor f300 per jaar. Combinatie 1 en 2. Het perceel WEILAND in den Helderschen polder aan den Middenweg nabg den Molen, Sectie E no. 40, groot 63 aren 20 ceotiaren, helend aan de per ceelen van de heeren J. S. Beek, r Booms- ma en van het Algemeen Weeshuis. Verhuurd aan den heer H. Noot tot Kersttgd 1904, voor f70.per jaar. 4. Het perceel WEILAND in den Hel derschen polder, nabg den Spooroverweg, Sectie E no. 108, groot 52 aren 20 centiaren, belend aan de perceelen van Mevr. de Wed. Evirts, Mevr. de Wed. Walraven, van het Algemeen Weeshuis en van den heer J. Spruit, Verhuurd aan den Heer C. NOOT tot Kersttgd 1904 voor f70 per jaar. 5. Het weldoortimmerde en goed inge richte HEEREN HUIS en ERF aan de Lood=gracht No. 49, groot 1 are 74 cen tiaren, waarvan 36 centiaren staan ten name der gemeente Helder. 6. Het HUIS en ERF aan de Loods- gracht No. 41, groot 1 are 9 centiaren. 7. Het HUIS en ERF aan de Loods- gracht No. 42, n:»ast het vorige perceel, groot 1 are 65 centiaren. Combinatie 6 en 7. 8. Het WOON- en WINKELHUIS met ERF aan de Breewaterstraat No. 3, groot 39 centiaren. 9. Het HUIS en ERF aan de Bree waterstraat No. 48, groot 1 are 25 cen tiaren. 10. Het HUIS en ERF aan de Bree waterstraat No. 46, naast het vorige per ceel, groot 1 are 25 centiaren. Combinatie 9 en 10. 11. Het HUIS en ERF aan de Bas- straat No. 65, groot 72 centiaren. 12. Het HUIS en ERF aan de Gra venstraat No. 56, met grond daarnaast, groot 2 aren 72 centiaren. 13 Het WOON- en WINKELHUIS en ERF, aan de Piet Heinstraat, hoek Emmastraat, No. 2, groot 84 centiaren. 14. Het HUIS en ERF aan de Piet Heinstraat No. 26, groot 71 centiaren. 15 Het HUIS en ERF aan de Piet Heinstraat No. 24, naast het vorige per ceel, groot 84 centiaren. Combinatie 14 en 15. 16. Het onlangs verbouwde en goed ingerichte HEERENHUIS en TUIN aan de Binnenhaven No. 40, met BERG PLAATS en KANTOORGEBOUW daar achter aan de Achterbinnenhaven, groot 1 are 45 centiaren. Te bezichtigen twee dagen vóór en op den verkoopdag van 10—4 uur. Inlichtingen worden verstrekt ten kan tore van genoemden Notaris, waar de kadastrale kaart der landergen ter inzage om contant gold te NIEÜWEDIEP, in het Hótel »DE TOELAST*, ten overstaan van den Notaris C. STAMMES, op Donderdag 18 Februari 1904, 's namiddags 1 uur, van Het hol of casco van het op Texel nabg De Koog gestrande Engelsche ketcbschip »PERCY<, gevoerd geweest door kapitein E. E. PECK, groot 68 registertonnen, benevens den van dit rchip geborgen in ventaris, bestaande uit Masten, Rondhouten, Ankers, Zeilen, Scheepsbooten, Zwaarden, Pompen, diverse Lieren, Kombuis-Waterketel, Stuurrad met Stuurtoestel, staand IJzerwant, Staaldraad, loopend Touwwerk, Lantaarns, Kompassen, Kettings, Blokken, Ijzerwerk en wat meer zal worden aangeboden. Verder ongeveer 30.000 K.G. Feitspat. Alles daags voor den verkoopdag be hoorljjk gekaveld en genummerd te be zichtigen op de terreinen en op de werf >De Lastdrager" te Nieuwediep. Informatiën bg den|Heer Alfred Schröder, Lloydsagent te Amsterdam en de firma Dui'nksr Goedkoop en Co., te Nieuwediep. Voor jongelui, deo leeftjjd van 17 jaar bereikt hebbende, bestaat gelegenheid zich als lid van bovengenoemde ver- I ecniging te doen inschrijven tot II UITERLIJK 17 MAART a.s. I REPETITIE WOENSDAGAVOND 7'/,-9'/, uur In het 6EB0UW OER CHR. I0NGELIN6SVEREENING, SPOORSTRAAT. HET BESTUUR. Overheerlijke KRIJTWIT brandende Eentic adres 1^* „BLANCO" is wettig gedeponeerd. Langestraat. Ontvangen een groote sorteerim nieuwste modellen Prachtige HANGWA6ENS met 2 duwers f 11.50. VOOR ALLE WAGENS WORDT INGESTAAN. Gedurende acht a tien dagen van af Woensdag a e aftre- haald van het terrein der Gasfabriek. Voor thuisbrengen wordt 5 ct. per H.L. extra berekend. „ZEEROB". „ZEEROB". „ZEEROB". Pittige lekkere kloeke h Prachtig wit van brand. N m Buitengewoon geurig. O Alleen verkrijgbaar bg 03 BREEWATERSTRAAT 60 ROOKT ZEEROB wwwwwwwwmmm Café en Logement „De Vereeniging" WAAGSTRAAT hoek SCHIPPERSTRAAT 17. HELDER. I Nog etnlga groote en kleine I I I Aanbevelend, S. J. DE BOER. Verfwaren en Glashandel 2e VROONSTRAAT 61. I». HttlliKH Soliedst adres voor prima le kwaliteit GROND- EN GLANSVERYEN in alle tinten tegen concurreerende prijzen Bij afname van minstens 5 kilo aanmerkelijk lager. BORSTELWERK. SPONSEN, ZEEMLAPPEN ZWARTE SPIRITUSLAK en BLACKVARNIS - - Aanbevelend, 0. RAMLER, 2e Vroonstraat 51. Ontvangen puike nieuwe Malta-Aardappelen, 15 cents per kilo. A. J. DE BUNJE, KANAALWEG 130. Lappen zwarte en gekleurde Japonstoffen, fantasie Katoen, Vitrage, wit en Jaeger Baaien en Flanellen vanaf 12, 14, 18 cent per el. Groote sorteering witte Goederen, en verder alle mogelijke Artikelen, worden voor uiterst lage prijzen uitverkocht. Dames- en Kinder Mantels, Heeren- en Kinder Confectie, GAAT ZIEN, honderden Lappen voor bijna geen geld. ALLEEN a CONTANT. SP00RSTR. hoek K0NING8TR. De Eerste Nederlandsche Maatschappij tot verzekering van Risico in Loterijen. Maatschappelijk Kapitaal EEN MILLI0EN GULDEN, 100.000 In 4% Pandbrieven gedeponeerd le bij de Twentsche Bank- vereeniging B. W BLIJDtNSTEIN Co., Amsterdam, voor additioneele waarborg der poliehouder8. VertegenwoordigerGRUNWALD, „De Zon", Keizerstraat, waar inlichtingen en Prospectussen zijn te bekomen. Op verlangen van vele mijner begunstigers, ben ik be* sloten om m{jne zoo gunstig bekend zijnde GLANS* en GRONDVERVEN voortaan in hermetisch gesloten bussen te leveren tegen merkelijk lage prijzen. Aanbevelend, J. FREEKE, Schilder. POLDERWEG 3. POLDERWEG 3. h 10 ct. 5 A10 ct EEVIk! KF Ml; Corüueur. Polderweg 3, hoek Wilhelmioastraat worden de Veeren, die gestoomd ol geverfd moeten worden, den 1*° Maart verzonden. Aanbevelend, M. DE B0ER-J0NGKEES. Magasin de Mode*. Kanaalweg No. 65. MOLENGRACHT HOEK BIERSTRAAT. (Speciaal adres voor de nleuwsle Hcform- #s Fraok- z g Huik- r F É- - X IIOOKP- I.ape- •z w 5 (>r/iiiidlieldi- «lll S- HO Poeltle- X S w Flels- c .%jour- r Klnder- e en andere verbeterde Kunstkalk, in pakken van 10-15 25 cent. Verkrijgbaar bij S. Schellingen, Verfhandel, SLUISDIJK- I STRAAT 3. Rericht tevens de ontvangst van de nieuwe Stalen zwarte en gekleurde Japonsto ffen. Enorms fijns ksuzs in slis prijzsn. Steeds hst nieuwste. in alle kleuren geheel gereed voor 't gebruik, zoowel in gesloten b ssen als per gewicht te verkrijgen. AANBEVELEND, Westgracht 45, 13. OPRUIMING. Ou inUo*' buitengewone beker.de late prU'.en. QKIKIÜHdO Manufacturen, Bedden, Dekens, TE«E> KPOTPI»IJ/,E\ A CONTANT. KEIZERSTRAAT 27 en 29.

Kranten Regionaal Archief Alkmaar

Vliegend blaadje : nieuws- en advertentiebode voor Den Helder | 1904 | | pagina 3